DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING"

Transkript

1 DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus diktermaskine. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges korrekt og sikkert. Gem betjeningsvejledningen til senere brug. For at sikre vellykket optagelse anbefaler vi, at før den endelige optagelse.

2 Introduktion Indholdet af dette dokument kan ændres uden varsel. Kontakt vores kundeservicecenter for at få de seneste oplysninger om produktnavne og modelnumre. Illustrationer af skærmen og lydoptageren, som vises i denne manual, kan afvige fra det aktuelle produkt. Der er lagt stor omhu i at sikre kvaliteten af dette dokument, men hvis du skulle finde noget, der virker problematisk, eller som udgør en fejl eller en undladelse, beder vi dig kontakte vores kundeservicecenter. Olympus påtager sig intet ansvar for passive skader eller skader af nogen art, der er opstået som følge af mistede data som følge af en defekt ved produktet, en reparation udført af tredjepart, undtagen fra Olympus eller et autoriseret Olympus-serviceværksted eller af anden årsag. Varemærker og registrerede varemærker IBM og PC/AT er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende International Business Machines Corporation. Microsoft, Windows og Windows Media er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Macintosh og itunes er varemærker tilhørende Apple Inc. microsd og microsdhc er varemærker tilhørende SD Card Association. Lydkodningsteknologien MPEG Layer-3 er på licens fra Fraunhofer IIS og Thomson. Produktet er udviklet på baggrund af støjreducerende teknologi, der bruges under licens fra NEC Corporation. Teknologi til detektion af taleaktivitet er på licens fra NTT Electronics Corporation. Andre produkt- og mærkenavne nævnt heri er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere. 2

3 Indholdsfortegnelse Introduktion Sikkerhedsregler Kom godt i gang Vigtige funktioner... 8 Delenes betegnelser...10 Skærm (LCD skærm)...11 Strømforsyning...14 Isættelse af batteriet...14 Batteriindstillinger...15 Opladning med tilslutning til en computer via USB...16 Tilslutning af netadapter af USB-typen (ekstraudstyr) til opladning...17 Sådan tændes/slukkes optageren...19 HOLD...20 Indstilling af tid og dato [Tid & dato]...21 Ændring af tid og dato...22 Isættelse og fjernelse af et microsd-kort...23 Isættelse af et microsd-kort...23 Fjernelse af et microsd-kort...24 [Hovedmenu] skærmfunktioner...25 Bemærkninger om mapper...26 Om mapperne til taleoptagelser...26 Om mapperne til musikgengivelse...27 Valg af mapper og filer Om optagelse Optagelse...29 Indstilling af optagescenen [Opta.situat.]...32 Anbefalede indstillinger i overensstemmelse med optagelsesforholdene...33 Optagelse fra en ekstern mikrofon eller andet udstyr Om gengivelse Gengivelse...36 Søgning efter en fil...40 Ændring af gengivelseslyden...41 Indsættelse af et indeksmærke eller midlertidigt mærke...42 Sådan startes gentagen gengivelse af segment...43 Ændring af gengivescenen [Gengiv scene]...44 Sletning...45 Sletning af filer...45 Sletning af en mappe Om FM-radioen(Kun WS-813) Brug af FM-radioen...47 Betjening af FM-radio-funktionen Automatisk forindstilling af radiostationer [Auto.forindst.]...49 Ændring af modtagefunktionen...50 Tilføjelse af en radiostation...51 Optagelse fra FM-radioen Indstilling af menu Fremgangsmåde for indstilling af menu Filmenu [File Menu]...55, Optagemenu [Rec Menu] Gengivemenu [Play Menu] LCD/lydmenu [LCD/Sound Menu]...64 / Maskinens menu [Device Menu]...65 FM-menu [FM Menu]...67 Udtræk taledele fra fil [Stemmedetekt.]...68 Ændring af filernes rækkefølge [Erstat]...69 Flytning/kopiering af filer [Flyt/kopier]...70 Opdeling af filer [Fildeling]...72 Ændring af USB-klasse [USB indstill.]...73 Formatering af optageren [Formater] Brug af optageren på din computer Driftsmiljø...77 Tilslutning af din pc...79 Frakobling fra pc'en...80 Overfør talefiler til din computer...81 Anvendelse som ekstern hukommelse for pc'en 82 7 Øvrige oplysninger Liste over alarmmeddelelser...83 Fejlfinding...85 Tilbehør (ekstraudstyr) Tekniske data...89 Teknisk hjælp og support

4 4 Sikkerhedsregler Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger din nye lydoptager, for at få oplysninger om sikker og korrekt brug. Opbevar vejledningen på et lettilgængeligt sted til senere brug. Advarselssymbolerne angiver vigtige oplysninger om sikkerhed. Det er vigtigt at læse disse advarsler og oplysninger for at undgå tingskade og personskade. f Fare Hvis produktet anvendes uden at overholde anvisningerne under dette symbol, kan det resultere i alvorlig personskade eller dødsfald. f Advarsel Hvis produktet anvendes uden at overholde anvisningerne under dette symbol, kan det resultere i personskade eller dødsfald. f Forsigtig Hvis produktet anvendes uden at overholde anvisningerne under dette symbol, kan det resultere i mindre personskade, skade på udstyret eller tab af værdifulde data. Forsigtighedsregler i forbindelse med brugsmiljøet For at beskytte den meget præcise teknologi, der findes i dette produkt, må optageren aldrig anvendes eller opbevares i et af følgende miljøer: Steder, hvor temperatur og/eller luftfugtighed er høj eller undergår ekstreme forandringer, for eksempel direkte sollys, strande, låste biler eller i nærheden af andre varmekilder (komfur, radiator, osv.) eller luftbefugtere. I sandede eller støvede omgivelser. I nærheden af brændbare genstande eller sprængstoffer. På våde steder, for eksempel badeværelser eller i regnvejr. På steder, der er udsat for kraftig vibration. Optageren må ikke tabes eller udsættes for kraftigt stød eller vibration. Optageren kan få funktionsfejl, hvis den bruges på et sted, hvor den er udsat for et magnetisk/ elektromagnetisk felt, radiobølger eller højspænding, for eksempel i nærheden af tv, mikroovn, videospil, højtalere, storskærme, tv- /radiotårne eller transmissionstårne. I sådanne tilfælde skal du straks slukke for optageren, før du udfører anden betjening. Undgå optagelse eller afspilning i nærheden af mobiltelefoner eller andet trådløst udstyr, da de kan forårsage interferens og støj. Hvis du oplever støj, skal optageren flyttes længere væk fra sådant udstyr. Brug ikke organiske opløsningsmidler som alkohol eller lakfortynder til rengøring af enheden.

5 Sikkerhedsregler Forholdsregler i forbindelse med modtagelsesforhold: Radiomodtagelsen vil variere betydeligt, afhængigt af hvor du bruger radioen. Hvis modtagelsen er dårlig, kan du prøve at flytte optageren hen i nærheden af et vindue og væk fra elektriske produkter som mobiltelefoner, fjernsyn, fluorescerende lys osv. Advarsel vedrørende tab af data: Optaget indhold i hukommelsen kan blive ødelagt eller slettet ved forkert betjening, fejl i enheden eller under reparation. Det anbefales at lave en sikkerhedskopi og gemme vigtigt indhold på et andet medie, f.eks. på harddisken på din computer. Olympus påtager sig intet ansvar for passive skader eller skader af nogen art, der er opstået som følge af mistede data som følge af en defekt ved produktet, en reparation udført af tredjepart, undtagen fra Olympus eller et autoriseret Olympusserviceværksted eller af andre årsager. Håndtering af optageren f Advarsel: Optageren må ikke bruges i nærheden af brændbare eller eksplosive gasser. Hold små børn og spædbørn væk fra optageren. Optageren må kun bruges og opbevares utilgængelig for små børn og spædbørn for at undgå følgende farlige situationer, der kan medføre alvorlig personskade: 1 Blive viklet ind i optagerens rem med kvælning til følge. 2 Ved et uheld sluge batteriet, et kort eller andre små dele. 3 Ved et uheld blive skadet af optagerens bevægende dele. Optageren må ikke bruges eller opbevares på støvede eller fugtige steder. Du må ikke selv adskille, reparere eller ændre enheden. Brug kun microsd/microsdhchukommelseskort. Brug aldrig andre korttyper. Hvis du ved et uheld skulle indsætte en anden type kort i optageren, skal du kontakte en autoriseret forhandler eller et servicecenter. Forsøg ikke at fjerne kortet med magt. Udstyret må ikke betjenes, mens du kører et køretøj (f.eks. cykel, motorcykel eller bil). f Forsigtig: Hold straks op med at bruge optageren, hvis du bemærker, at der kommer usædvanlige lugte, lyde eller røg fra den. Fjern aldrig batterierne med bare hænder. Det kan forårsage brand eller forbrænding af hænderne. Vær forsigtig med remmen. Vær forsigtig med remmen, når du bærer optageren. Den kan let gribe fat i noget og medføre alvorlige skader. Optageren må ikke efterlades, hvor den kan blive udsat for ekstremt høje temperaturer. Dette kan ødelægge optagerens dele og i nogle tilfælde medføre, at optageren begynder at brænde. Tildæk ikke (f.eks. med et tæppe) opladeren eller netadapteren, mens den bliver brugt. Dette kan medføre overophedning og resultere i brand. Optageren skal håndteres forsigtigt for at undgå forbrændinger. Hvis optageren indeholder metaldele, kan overophedning resultere i forbrændinger. Bemærk følgende: Når optageren anvendes i længere tid, bliver den varm. Hvis du holder optageren, mens den er varm, kan du få mindre forbrændinger. 5

6 Sikkerhedsregler 6 På steder med ekstremt kolde temperaturer kan optagerens temperatur være lavere end den omgivende temperatur. Bær handsker, hvis det er muligt, når du håndterer optageren ved lave temperaturer. Håndtering af batterier Følg disse vigtige retningslinjer for at forhindre, at batterierne bliver utætte, overophedes, brænder, eksploderer, eller de forårsager elektrisk stød eller forbrændinger. f Fare: Forsøg ikke at oplade alkaline-, lithium- og andre batterier, der ikke er genopladelige. Batteriet må ikke udsættes for åben ild, høje temperaturer og må ikke kortsluttes eller adskilles. Batterier må aldrig opvarmes eller brændes. Når du bærer eller opbevarer batterier, skal du forhindre dem i at komme i kontakt med metalgenstande som smykker, nåle, clips osv. Opbevar aldrig batterier i direkte sollys eller ved høje temperaturer i en varm bil, i nærheden af en varmekilde osv. For at forhindre utætheder eller skader på batteriernes poler, skal du omhyggeligt følge alle vejledninger om brugen af batterierne. Forsøg aldrig at skille et batteri ad eller ændre det på nogen måde, for eksempel ved at lodde det el. lign. Batteriet må aldrig sluttes direkte til en stikkontakt eller cigarettænderen i en bil. Hvis der kommer batterivæske i øjnene, skal øjnene straks skylles med rent, koldt rindende vand, og der skal omgående søges lægehjælp. f Advarsel: Batterierne skal altid holdes tørre. Hvis genopladelige batterier ikke er blevet opladet inden for den angivne tid, må de ikke bruges. Brug ikke et batteri, hvis det er revnet eller ødelagt. Batterier må aldrig udsættes for kraftigt stød eller konstant vibration. Hvis et batteri bliver utæt, misfarvet eller deformeret, eller hvis det på nogen anden måde bliver unormalt under brugen, skal du holde op med at bruge optageren. Hvis et batteri lækker væske på dit tøj eller din hud, skal du fjerne tøjet og straks skylle det berørte område med rent og koldt rindende vand. Hvis du får forbrændinger på huden fra væsken, skal du omgående søge lægehjælp. Batteriet skal opbevares utilgængeligt for børn. Gør følgende, hvis du bemærker noget usædvanligt, når du bruger produktet, f.eks. unormal støj, varme, røg eller røglugt: 1 Fjern omgående batteriet, mens du undgår at få forbrændinger, og 2 kontakt en forhandler eller det lokale Olympus-serviceværksted.

7 Sikkerhedsregler f Forsigtig: Vær venlig at aflevere batterierne til genbrug af hensyn til miljøet. Ved bortskaffelse af brugte batterier, skal du dække deres poler og altid overholde lokale love og bestemmelser. Oplad altid et genopladeligt batteri, før du bruger det første gang, eller hvis det ikke har været brugt i længere tid. Genopladelige batterier har begrænset levetid. Når optagerens brugstid bliver mærkbart kortere, selvom det genopladelige batteri er ladet helt op under de specificerede forhold, skal det udskiftes med et nyt. 7

8 Kom godt i gang 1 Vigtige funktioner Vigtige funktioner s Den indbyggede stereo FM-tuner betyder, at du kan bruge optageren som radio (kun WS-813) ( s. 47). s Den understøtter det såkaldte lineær PCM-format, der gør det muligt at optage en lydkvalitet, der svarer til cd'er (kun WS-813, WS-812) ( s. 56). s Den understøtter en bred vifte af optageformater, inklusive MP3- formatet (MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer 3) og Windows Media Audio (WMA)-formatet ( s. 56). s Ud over filer, der er optaget af selve enheden, kan du gengive filer i formaterne WAV*, WMA og MP3, som er overført fra en computer. Det giver dig mulighed for at bruge denne optager som musikafspiller. * Kun WS-813, WS-812. s Den understøtter optagelsesmedier med høj kapacitet. Ud over den indbyggede hukommelse kan du også optage på et microsd-kort ( s. 23). s En retningsbestemt mikrofon gør det muligt at skifte mellem bred stereooptagelse og meget retningsbestemt kvalitet (kun WS-813) ( s. 57). s Den er udstyret med en lang række funktioner, der understøtter optagelse af lyd. Du kan tilpasse flere af optagefunktionerne, f.eks. optagefølsomheden, så de passer til optageforholdene og egne ønsker ( s. 56). s Har indbygget taleaktiveringsfunktion (VCVA - Variable Control Voice Actuator) ( s. 57). s Low Cut-filteret minimerer støj fra klimaanlæg og lignende støj under optagelsen ( s. 57). s Funktioner til indstilling af optagescene og gengivelsesscene til registrering af den bedste indstilling til forskellig anvendelse ( s. 32, s. 44, s. 59, s. 63). s Den er udstyret med funktionen [Søg i kalender], praktisk til søgning efter filer ( s. 40). s En [Stemmedetekt.]-funktion, der kun udtrækker taledelen fra en indspillet lydfil, og en [Afsp. stemme]-funktion, som kun gengiver de udtrukne taledele ( s. 61, s. 68). s En [Stemmebalance]-funktion, der kompenserer for de dele af en optaget lydfil, der har lav lydstyrke, og gør dem kraftigere og derfor lettere at forstå ( s. 61). 8

9 Vigtige funktioner s En støjannulleringsfunktion ( s. 61) og en talefilterfunktion* ( s. 61) fjerner støjen og sikrer tydelig lydgengivelse. * Kun WS-811. s Forskellige gentagelsesfunktioner ( s. 43, s. 62). s Du kan ændre equalizerindstillingerne for afspilning ( s. 62). s Du kan flytte eller kopiere filer mellem den indbyggede hukommelse og microsd-kortet og mellem mapperne i hukommelsen (kun WS-813, WS-812) ( s. 70). s Du kan opdele en fil (PCM*, MP3), der er blevet optaget med denne optager, i to filer ( s. 72). * Kun WS-813, WS-812. s Indsættelse af indeksmærker og midlertidige mærker gør det hurtigt at finde de ønskede steder ( s. 42). s Gengivehastighed og -tone* kan styres ( s. 41). * Kun WS-813, WS-812. s Optageren er kompatibel med USB 2.0, der giver hurtig dataoverførsel til en computer. s USB-opladningsfunktion (kun WS-813, WS-812) ( s. 16). s Full-dot-baggrundsbelysning (LCD-skærm). 1 Vigtige funktioner 9

10 Delenes betegnelser 1 1 Delenes betegnelser $ % ^ & * 9 # ( q = - ) w 1 Indbygget stereomikrofon (V) 2 Indbygget stereomikrofon (H) 3 LED-indikatorlys (LED) 4 Kortdæksel 5 LIST-knap 6 MIC-stik (mikrofon) 7 Skærm (LCD skærm) 8 MENU-knap 9 + knap 0 REC (s)-knap (optag)! 9 knap # SCENE/INDEX-knap $ STOP (4)-knap % 0 knap ^ `OK-knap & ERASE-knap * Indbygget højttaler ( Batteridæksel ) EAR-stik (hovedtelefon) - POWER/HOLD-kontakt = USB-knap q Remholder w USB-stik 10 Fjern skærmbeskytteren fra skærmen.

11 Delenes betegnelser Skærm (LCD skærm) 4 [Optager]-funktionsskærmen: Mappeliste Indikator for optagemedie [l]: Indbygget hukommelse [m]: microsd-kort 2 Navn på aktuel mappe 3 Indikator for batteri 4 Mappenavn Filliste Indikator for optagemedie 2 Navn på aktuel mappe 3 Indikator for batteri 4 Filnavn Filvisning ! 1 Indikator for optagemedie 2 Navn på aktuel fil 3 Indikator for batteri 4 Mappeindikator, indikator for optagefunktion, indikator for fillåsning 5 Indikator for optagerstatus [K]: Indikator for optagelse [ ]: Indikator for pause [ ]: Indikator for stop [ ]: Indikator for gengivelse [ß]: Indikator for fremadspoling [ ]: Indikator for tilbagespoling [N]: Indikator for F. Play [M]: Indikator for S. Play [ ]: Indikator for ændret afspilningstone (skarp) [ ]: Indikator for ændret afspilningstone (flad) 6 Statuslinje for resterende hukommelse, Indikator for aktuel gengiveposition 7 Ikonskærm ( s. 13) 8 Aktuelt filnummer/samlet antal optagne filer i mappen 9 Forløbet optagetid, Forløbet gengivetid 0 Resterende optagetid, Fillængde! Niveaumåler, Optagedato og -tid 1 Delenes betegnelser 11

12 Delenes betegnelser 4 [Musik]-funktionsskærm: Listevisning 1 Filvisning 1 Delenes betegnelser Når der er filer og mapper i mappen 1 Indikator for optagemedie [l]: Indbygget hukommelse [m]: microsd-kort 2 Navn på aktuel mappe 3 Indikator for batteri 4 Mappenavn, filnavn Listevisning Når der kun er filer i mappen 1 Indikator for optagemedie 2 Navn på aktuel mappe 3 Indikator for batteri 4 Filnavn Indikator for optagemedie 2 Navn på aktuel fil 3 Indikator for batteri 4 Indikator for optagerstatus [ ]: Indikator for gengivelse [ ]: Indikator for stop [ß]: Indikator for fremadspoling [ ]: Indikator for tilbagespoling [N]: Indikator for F. Play [M]: Indikator for S. Play [ ]: Indikator for ændret afspilningstone (skarp) [ ]: Indikator for ændret afspilningstone (flad) Aktuelt filnummer/samlet antal optagne filer i mappen 5 Titelnavn 6 Kunstnernavn 7 Albumnavn 8 Indikator for aktuel gengiveposition 9 Forløbet gengivetid, Fillængde 0 Ikonskærm ( s. 13)

13 Delenes betegnelser 4 [FM-radio]-funktionsskærm: Skærm for radiomodtagelse For WS-813: Delenes betegnelser 1 Indikator for optagemedie 2 Indikator for batteri 3 Indikator for optagefunktion 4 Forudindstillet nummer 5 Frekvensindstilling 6 Indikatorlinje for frekvens [Ø]: Afbrydelse af højttaler [ ]: Talegengivelse *1 [ ]: Taleregistrering *1 [?]: Rec Level [û]: VCVA [Æ]: Voice sync [ù]: Equalizer Ikonskærm (alle funktioner) *1 Kun WS-813, WS-812. *2 Kun WS-813. *3 Kun WS-811. [0]: Low Cut-filter [ ]: Zoom Mic *2 [%]: Noise Cancel [$]: Voice Balancer *1 Voice Filter *3 [ ] [á] [ ]: Gengivefunktion 13

14 Strømforsyning Isættelse af batteriet Optageren kan bruges med enten et genopladeligt Ni-MH-batteri eller et AAAalkalinebatteri. 2 Isæt batteriet, så polerne = og - vender korrekt. 1 Strømforsyning For WS-813, WS-812: Når optageren oplades, skal du sørge for, at det medfølgende Ni-MH genopladelige batteri (BR404) sidder på sin plads. Det medfølgende genopladelige batteri er ikke ladet helt op. Før du bruger optageren eller efter længere tid uden brug, skal batteriet lades helt op ( s. 16). 3 Luk batteridækslet helt ved at trykke ned på A, og derefter skubbe dækslet mod B. For WS-811: Optageren kan ikke oplade det genopladelige batteri. 1 Tryk forsigtigt ned på batteridækslet i pilens retning, og skub dækslet op. 14 Bemærk Et manganbatteri kan ikke bruges i denne optager. Ved udskiftning af batteri anbefales det, at du bruger et AAA alkalinebatteri eller et genopladeligt Olympus Ni-MH-batteri. Sørg for at stoppe optageren, før batteriet udskiftes. Hvis batteriet fjernes, mens optageren er i brug, kan det resultere i beskadigelse af filen m.m. Hvis du tager batteriet ud under optagelse, vil du miste den aktuelt optagne fil, fordi filen ikke vil blive lukket korrekt.

15 Strømforsyning Du skal muligvis foretage batteriog tidsindstillingerne igen, hvis batteriudskiftningen har taget længere tid end 15 minutter, eller hvis du med korte mellemrum fjerner og isætter batteriet flere gange efter hinanden. I dette tilfælde vises skærmen [Batteri]. Du kan finde flere oplysninger under "Batteriindstillinger". Fjern batteriet, hvis optageren ikke skal bruges i længere tid. Når det genopladelige batteri udskiftes, skal du sørge for at bruge et genopladeligt Ni-MH-batterier (ekstraudstyr). Undgå at bruge produkter fra andre producenter, da det kan beskadige optageren. Batteriindstillinger Vælg batteritypen, der svarer til det batteri, du bruger. 1 Udskift batteriet, og tænd for optageren ( s. 14, s. 19). 2 Tryk på knappen + eller for at ændre indstillingen. Batteritype Indikator for batteri Batterisymbolet på skærmen ændres, efterhånden som batteriet mister strøm. Når [ ] vises på skærmen, skal batterierne udskiftes snarest muligt. Når batteriet ikke har tilstrækkelig strøm til at drive optageren,vises [ ] og [Batteri svagt] vises på skærmen, og optageren lukker ned. Bemærk Når en tale-/musikfil afspilles, kan optageren, afhængigt af lydstyrken, blive nulstillet på grund af et fald i batteriets spænding, selvom [ ] vises på batteriindikatoren. I dette tilfælde skal du skrue ned for optagerens lyd. 1 Strømforsyning [Ni-MH] ( ): Vælges, når der bruges et genopladeligt Ni-MH-batteri fra Olympus (BR404). [Alkaline] ( ): Vælges, når der bruges et alkalisk batteri. 3 Tryk på knappen `OK for at fuldføre indstillingen. Hvis indikatoren "Hour" blinker på skærmen, skal du gå til afsnittet "Indstilling af tid og dato [Tid & dato]" ( s. 21). 15

16 Strømforsyning Opladning med tilslutning til en computer via USB 3 Kontroller, at optageren er standset, og tilslut den til pcens USB-port. 1 Strømforsyning For WS-813, WS-812: Før tilslutning via USB skal du afslutte HOLD-funktionen ( s. 20). Batteriet kan lades op via tilslutning til computerens USB-port. Før opladningen skal du kontrollere, at det medfølgende genopladelige batteri er sat korrekt i optageren ( s. 14). Oplad ikke et primært batteri såsom et alkalisk batteri eller et litiumbatteri. Det kan medføre udsivning af batterivæske eller varme, som kan give funktionsfejl i optageren. 1 Genstart computeren. 2 Skub USB-knappen i pilens retning, så USB-stikket stikker ud af optageren. 4 Tryk på knappen `OK for at starte opladning. Tryk mens [Tryk OK for at lade op] blinker på knappen `OK. 5 Opladningen er fuldført, når batteri-indikatoren viser [ ]. 16 Opladningstid: cirka 3 timer* * Dette er den anslåede tid for fuld opladning ved stuetemperatur af et helt tomt genopladeligt batteri.

17 Strømforsyning Opladningstiden afhænger af batteriets resterende strøm og dets tilstand. Tilslutning af netadapter af USBtypen (ekstraudstyr) til opladning For WS-813, WS-812: Før du tilslutter netadapteren, skal du ændre indstillingen af USBforbindelse til [AC adapter] ( s. 73). Før tilslutning via USB skal du afslutte HOLD-funktionen ( s. 20). Optageren kan oplades ved tilslutning til netadapteren af USB-typen (A514) (ekstraudstyr). 1 Forbind optageren med netadapterens USB-port. 3 Tryk på knappen `OK for at starte opladning. Tryk mens [Tryk OK for at lade op] blinker på knappen `OK. 4 Opladningen er fuldført, når [Batteri opladet] vises. 1 Strømforsyning Til USB-stikket på netadapteren af USB-typen (A514) 2 Tilslut netadapteren til stikkontakten. Til stikkontakten Bemærk Optageren kan ikke oplades, hvis computeren ikke er tændt, eller hvis computeren er i standby- eller dvaletilstand. Oplad ikke diktermaskinen, når der bruges USB fordeler. Isæt det medfølgende genopladelige batteri, og indstil [Batteri] til [Ni-MH]. Hvis [Batteri] er indstillet til [Alkaline], kan du ikke genoplade ( s. 15, s. 65). Du kan ikke oplade batteriet, hvis [ ]*1 eller [ ]*2 blinker. Batteriet skal oplades ved en temperatur mellem 5 C og 35 C. *1 [ ]: Den omgivende temperatur er for lav. *2 [ ]: Den omgivende temperatur er for høj. Når optagerens brugstid bliver mærkbart kortere, selvom batteriet er ladet helt op, skal det udskiftes med et nyt. 17

18 Strømforsyning 1 Strømforsyning Brug special-usb-kablet. Hvis der bruges et kabel fra en anden producent, kan det muligvis føre til fejl på optageren. Dette specialkabel må heller ikke tilsluttes produkter fra en anden producent. Hvis du vil oplade optageren med indstillingen [Composite], skal du vælge [Valgfri] i indstillingerne for USBforbindelsen og derefter slutte optageren til en computer. Valg af [AC adapter] i skærmen [USB tilslutning] vil gøre det muligt at oplade optageren ( s. 73). Forholdsregler om det genopladelige batteri Læs følgende forholdsregler omhyggeligt før brug af det genopladelige Ni-MH-batteri. Afladning: Det genopladelige batteri aflades, når det ikke er i brug. Husk at lade det helt op før brug. Brugstemperatur: Det genopladelige batteri er et kemisk produkt. Det genopladelige batteris effektivitet kan variere, selv hivs batteriet bruges inden for det anbefalede temperaturområde. Det er et kendetegn ved disse produkter. Anbefalet temperaturområde: Ved betjening af optageren: 0 C til 42 C Opladning: 5 C - 35 C Langtidsopbevaring: -20 C til 30 C Udendørs brug af batteriet over temperaturområdet kan medføre lavere effektivitet og kortere driftstid. For at forhindre lækage eller rust på batterierne skal du fjerne det genopladelige batteri fra optageren, når du ikke skal bruge det i længere tid, og opbevare det separat. Bemærk Optageren er udviklet til at lade batteriet helt op, uanset dets aktuelle batteriniveau. For at opnå det bedste resultat ved opladning af et helt nyt batteri eller et batteri, der ikke har været brugt i lang tid (mere end en måned), anbefales det at gentage fuld opladning med efterfølgende afladning 2 til 3 gange. 18

19 Strømforsyning Bortskaffelse af det genopladelige batteri skal altid ske i overensstemmelse med lokale love og bestemmelser. Yderligere oplysninger om korrekt bortskaffelse fås ved henvendelse til den lokale genbrugsstation. Hvis det genopladelige Ni-MH-batteri ikke er helt afladet, skal det beskyttes mod kortslutning (f.eks. ved at sætte tape over polerne), før det bortskaffes. Til brugere i Tyskland: Olympus har en aftale med GRS (Joint Battery Disposal Association) i Tyskland om miljøvenlig bortskaffelse. Sådan tændes/slukkes optageren Sluk for optageren, når den ikke bruges, for at reducere forbruget af batteriet. Eksisterende data, funktionsindstillinger og ur-indstillinger går ikke tabt, når strømmen slukkes. Sådan slukkes optageren Skub knappen POWER/HOLD i pilens retning, og hold den i 0,5 sekund eller længere. Strømmen slukkes. Genoptagelsesfunktionen gemmer stoppositionen, før optageren slukkes. Energisparefunktion Hvis optageren er tændt, men ikke bruges i 10 minutter eller længere (standardindstilling), slukkes skærmen, og optageren skifter til energisparetilstand ( s. 65). Tryk på en vilkårlig knap for at afslutte energisparefunktionen. 1 Strømforsyning Sådan tændes optageren Skub knappen POWER/HOLD i pilens retning, mens optageren er slukket. Strømmen tændes. 19

20 HOLD Hvis du indstiller optageren til HOLD-funktion, bevares de aktuelle indstillinger, og alle knapper deaktiveres. Denne funktion er nyttig, når optageren skal transporteres i en taske eller lomme. Denne funktion kan også forhindre, at du stopper optagelse ved et uheld. 1 Indstilling af optageren til HOLD-funktionen Skub knappen POWER/HOLD til [HOLD]. Afslutning af HOLD-funktion Skub knappen POWER/HOLD til position A. HOLD Når [Stop] vises på skærmen, er optageren indstillet til HOLD-funktion. 20 Bemærk Hvis du trykker på en knap, mens optageren er i HOLD-funktion, lyser tidsoplysningerne i 2 sekunder, men optageren er ikke i funktion. Hvis du aktiverer HOLD under afspilningen (optagelse), deaktiveres betjeningen uden, at det påvirker afspilningen (optagelsen). (Optageren stopper, når afspilningen er færdig, eller når optagelse afsluttes på grund af opbrugt hukommelse.)

21 Indstilling af tid og dato [Tid & dato] Hvis du indstiller tiden og datoen, før optageren bruges, gemmes oplysningerne om optagetid og -dato automatisk med hver fil. Indstilling af tid og dato på forhånd gør det lettere at administrere filerne. [Indstil tid & dato] vises første gang, optageren bruges, eller når batteriet er sat i efter, at enheden har været ubrugt i længere tid. Når "Hour" blinker, skal du udføre opsætning fra trin 1. 2 Tryk på knappen + eller for at ændre værdien. Gentag trinene ved at trykke på knappen 9 eller 0 for at vælge det næste punkt, og tryk derefter på knappen + eller for at ændre værdien. Tryk på LIST-knappen, mens du indstiller timer og minutter for at vælge 12-timers- eller 24- timersformat. Eksempel: 10:38 s. M 10:38 PM 22:38 (standardindstilling) Du kan vælge rækkefølgen for "Month", "Day" og "Year" ved at trykke på knappen FOLDER/INDEX, mens elementerne indstilles. Eksempel: 24. marts M 24D 2012Y (standardindstilling) 1 Indstilling af tid og dato 24D 3M 2012Y + knap 9 0 knap `OK-knap 2012Y 3M 24D 3 Tryk på knappen `OK for at fuldføre indstillingen. 1 Tryk på knappen 9 eller 0 for at vælge det element, du vil indstille. Vælg "Hour", "Minute", "Year", "Month" eller "Day" ved at flytte den blinkende position. Tidsoplysningerne vises med den angivne dato og det angivne tidspunkt. Tryk på knappen `OK, når du vil have uret til at starte. Bemærk Hvis du trykker på knappen `OK under opsætningen, gemmer optageren de elementer, der indtil videre er blevet angivet. 21

22 Indstilling af tid og dato [Time & Date] 1 Ændring af tid og dato Mens optageren er stoppet skal du trykke på knappen STOP (4) og holde den inde for at vise [Tid & Dato] og [Resterende]. Hvis tiden og datoen er forkerte, kan de indstilles på følgende måde. 3 Tryk på knappen `OK for at flytte markøren til det element, du vil indstille. [Maskinens menu] vises på skærmen. 4 Tryk på knappen + eller for at vælge [Tid & dato]. Indstilling af tid og dato STOP (4)-knap Knappen MENU 5 Tryk på knappen `OK. [Tid & dato] vises på skærmen. Hour" blinker på skærmen og angiver, at du kan indstille tid og dato. + knap 9 0 knap `OK-knap 1 Stop optageren, og tryk på knappen MENU. Menuen vises på skærmen ( s. 53). 2 Tryk på +- eller -knappen for at vælge fanen [Maskinens menu]. Du kan ændre menuvisningen ved at flytte markøren over indstillingsfanerne. Følgende trin er identiske med trin 1 til 3 i afsnittet "Indstilling af tid og dato [Tid & dato]" ( s. 21). 6 Tryk på knappen STOP (4) for at lukke menuskærmen. 22

23 Isættelse og fjernelse af et microsd-kort Når "microsd" angives i brugervejledningen, henviser det til både microsd og microsdhc. Optageren giver mulighed for at lagre data, ikke blot i den indbyggede hukommelse, men også på et microsd-kort, som kan købes i almindelig handel. Isættelse af et microsd-kort 1 Stop optageren, og åbn kortdækslet. 2 Sørg for, at microsd-kortet vender korrekt, og sæt det ind i kortholderen som vist på tegningen. Hold microsd-kortet lige, når du sætter det i. Hvis microsd-kortet isættes forkert eller skævt, kan kontakterne blive beskadiget, og microsd-kortet kan sætte sig fast. Hvis microsd-kortet ikke er sat helt i, optages der muligvis ikke data på kortet. 3 Luk kortdækslet. Når du isætter microsd-kortet, får du muligvis vist skærmen til valg af optagemedie. 4 For at optage på et microsd-kort skal du trykke på knappen + eller og vælge [Ja]. 1 Isættelse og fjernelse af et microsd-kort 5 Tryk på knappen `OK for at fuldføre indstillingen. 23

24 Isættelse og fjernelse af et microsd-kort 1 Isættelse og fjernelse af et microsd-kort Bemærk Det er muligt at skifte optagemedie til den indbyggede hukommelse ( s. 65). I nogle tilfælde kan optageren muligvis ikke genkende microsd-kort, der er blevet formateret (initialiseret) på en anden enhed, f.eks. en computer. Sørg for at formatere microsd-kort med denne optager før brug ( s. 74). Fjernelse af et microsd-kort 1 Stop optageren, og åbn kortdækslet. 2 Tryk microsd-kortet ind for at låse det op, og lad det glide delvist ud. microsd-kortet kommer derefter til syne i holderen, så det kan fjernes. Hvis du skubber microsd-kortet, når [Hukomm.valg] er indstillet til [microsd kort], ændres [Hukomm. valg] automatisk til [Indbygget huk. er valgt]. 3 Luk kortdækslet. Bemærk Hvis fingeren flyttes for hurtigt væk, når microsd-kortet trykkes ind, kan kortet springe ud af holderen. Nogle microsd-kort eller microsdhc-kort kan ikke genkendes korrekt, afhængigt af kortets producent eller type på grund af kompatibilitetsproblemer med denne optager. Se Olympus' websted for en liste over microsd-kort, hvor det er bekræftet, at de fungerer sammen med denne optager under betingelser, som Olympus har foreskrevet. Webstedet introducerer producenter og typer af microsd-kort, der er bekræftet som værende kompatible. Bemærk dog, at dette ikke er ment som en garanti for, at microsd-kortene vil fungere. Nogle microsd-kort genkendes muligvis ikke korrekt på grund af omstændigheder som f.eks. ændringer i producentens specifikationer. Hvis et microsd-kort ikke genkendes, skal du fjerne det og indsætte det for at se, om optageren genkender microsdkortet. Læs altid de instruktioner, der fulgte med microsd-kortet, før du anvender det. Behandlingshastigheden kan være langsommere med visse typer af microsd-kort. Behandlingsydeevnen kan også reduceres af gentagen skrivning og sletning. Hvis det sker, skal microsdkortet omformateres ( s. 74). 24

25 [Hovedmenu] skærmfunktioner Du kan ikke blot bruge optageren som taleoptager og musikafspiller, men også som radio *. * Kun WS-813. LIST-knap Når der er valgt [Optager]: Når der er valgt [Musik]: Optageren skifter til [Optager]-funktion. Du vil kunne optage og afspille filer, som er optaget af optageren ( s. 29, s. 36). 1 + knap `OK-knap 1 Tryk på knappen LIST gentagne gange for at indstille [Hovedmenu]- skærmen. [Hovedmenu] vises på skærmen. Optageren vil skifte til [Musik]-funktion, og du vil kunne afspille musikfiler, som er overført til optageren ( s. 36). Når [Søg i kalender]* er valgt: Optageren skifter til [Søg i kalender]-funktion, og du kan søge efter filer efter optagedato ( s. 40). * Kun WS-813, WS-812 [Hjem] skærmfunktioner 2 Tryk på knappen + eller for at vælge funktionen. Når der er valgt [FM-radio]*: Optageren vil skifte til [FMradio] -funktion, og du vil kunne modtage FM-radio ( s. 47). * Kun WS Tryk på knappen `OK. Bemærk Under optagelse kan du ikke skifte funktion uden at stoppe optageren. 25

26 Bemærkninger om mapper 1 Den indbyggede hukommelse eller microsd-kortet kan bruges som optagemedie. Talefiler og musikfiler er adskilt i mapper til taleoptagelser og mapper til musikafspilning, som ordnes og gemmes i en forgrenet træstruktur. Om mapperne til taleoptagelser [Mappe A] - [Mappe E] i mappen [Optager] er mapperne til taleoptagelser. Når du optager med optageren, skal du vælge en af de fem mapper og derefter starte optagelsen. Bemærkninger om mapper Hovedmenu Du kan ændre funktionen på [Hovedmenu]- skærmen. Optager Mappe A Mappe B Mappe Fil Mappe C 003 Mappe D 004 Mappe E Bliver destinationen for mikrofonoptagelse. Radiomappe 200 Hver mappe kan indeholde op til 200 filer. Når du optager fra radioen, vil den optagne fil automatisk blive gemt i [Radio-mappe]- mappen (kun WS-813). 26 Bemærk Filer eller mapper, der er placeret under mappen [Optager] vil ikke være angivet på optageren.

27 Bemærkninger om mapper Om mapperne til musikgengivelse Når musikfiler overføres til enheden med Windows Media Player, oprettes der automatisk en mappe i mappen til musikafspilning (lagenes struktur vises på tegningen nedenfor). Musikfiler i samme mappe kan placeres i den ønskede rækkefølge og gengives ( s. 69). Hovedmenu Musik Første lag Artist 01 Artist 02 Artist 03 Andet lag Album 01 Album 02 Album Bemærkninger om mapper 200 Hver mappe kan indeholde op til 200 filer. Der kan oprettes op til 300* mapper i mappen [Musik], inklusive mappen [Musik]. * For WS-811: 128 mapper. Mappe Fil 27

28 Valg af mapper og filer Du kan skifte mapper, mens optageren er stoppet eller under gengivelse. Yderligere oplysninger om lagenes struktur i mapperne findes i afsnittet "Bemærkninger om mapper" ( s. 26). [Hovedmenu]-skærmen Brug af mapper ved taleoptagelser 1 Valg af mapper og filer Eksempel: WS-813 Mappeliste Filliste Filvisning Brug af mapper ved musikgengivelse Mappeliste (Første lag) Mappeliste (Andet lag) Filliste Filvisning Når [Musik]-mappen er valgt. 28 De forskellige niveauer } Tilbage: LIST-knap Hver gang du trykker på denne knap, går du et niveau op. Knappen 0 kan også bruges ligesom LIST-knappen på en listedisplay. Hvis du trykker på LIST-knappen og holder den nede, mens markøren er i mappelisten, vender du tilbage til filvisningen. { Fortsæt: `OK-knap Hver gang du trykker på denne knap, åbner du mappen eller filen, der er valgt på listeskærmen, og fortsætter et niveau ned. Knappen 9 kan også bruges ligesom `OK -knappen på en listeskærm. + eller knap Vælg en mappe eller fil. [Hovedmenu]-skærmen: Denne skærm gør det muligt at ændre optagerens funktion ( s. 25). Listevisning: Viser mapper og filer, der er lagret i optageren. Filvisning: Viser oplysninger om den valgte fil. Optageren er i standby-funktion for gengivelse.

29 Om optagelse Optagelse Vælg en mappe blandt [&] til [*] før du starter en optagelse. Disse fem mapper kan bruges til at ordne optaget information efter type: For eksempel kan mappen [&] bruges til private oplysninger, mens mappen ['] udelukkende bruges til arbejdsrelaterede oplysninger. STOP (4)-knap REC (s)-knap [Optagefunktion] kan ikke ændres, mens en optagelse er sat på standby eller under en igangværende optagelse. Dette skal indstilles, mens optageren er stoppet ( s. 56). Den korrekte placering af den indbyggede stereomikrofon til stereooptagelse er over skærmen. Hvis mikrofonen er under skærmen, bliver stereooptagelsen ikke ordentlig, fordi den originale lydkilde optages i modfase. 3 Tryk på STOP (4)-knappen for at stoppe optagelse. [L] vises på skærmen. 2 Optagelse 1 Vælg en optagemappe ( s. 26). 2 Tryk på REC (s)-knappen for at starte optagelse. LED-indikatoren lyser, og [K] vises på skærmen. Ret mikrofonen i retning af den kilde, der skal optages. a b c d e a Indikator for optagefunktion b Forløbet optagetid c Statusbjælke for resterende hukommelse d Resterende optagetid e Niveaumåler (ændres, afhængigt af optageniveauet og optagefunktionens indstillinger) f f Fillængde Bemærk For at sikre, at du ikke mister begyndelsen af optagelsen, bør du kontrollere, af optagelsesindikatoren eller funktionsindikatoren tændes på skærmen. Når den resterende optagetid er under 60 sekunder, begynder LED-indikatoren at blinke. Når den resterende optagetid er nede på mellem 30 og 10 sekunder, blinker indikatoren hurtigere. 29

30 Optagelse 2 Optagelse [Mappen fuld] vises, når der ikke kan optages mere. Vælg en anden mappe, eller slet unødvendige filer, før du optager ( s. 45). [Hukommelse fuld] vises, når hukommelsen er fuld. Slet unødvendige filer, før du optager mere ( s. 45). Når et microsd-kort sættes i optageren, skal du kontrollere, at du har valgt optagemedie som enten [Indb. hukommelse] eller [microsd kort], så der ikke opstår fejl ( s. 65). Hvis knappen REC (s) trykkes ned, når en anden funktion end optagelse er valgt, vises [Kan ikke optage i denne mappe]. Vælg en mappe fra [Mappe A] til og med [Mappe E], og begynd at optage igen. Behandlingshastigheden kan være langsommere med visse typer af microsd-kort. Behandlingsydeevnen kan også reduceres af gentagen skrivning og sletning. Hvis det sker, skal microsdkortet omformateres ( s. 74). Vi anbefaler at formatere optagemediet i optageren før optagelse ( s. 74). For WS-813: Du kan optage FM-radio i [FM-radio]- funktion ( s. 47). Optageren er designet til at lave tydelige og ensartede optagelser, selv hvor der er store udsving i lydkildens lydstyrke. Optagelserne kan dog blive af endnu højere lydkvalitet, hvis du justerer optageniveauet manuelt ( s. 56). 4 Det er muligt at optage mere end 2 GB: For WS-813, WS-812: Optagelse vil fortsætte, selv om størrelsen på en enkelt fil overskrider 2 GB ved optagelse i lineært PCM-format. For hver 2 GB gemmes dataene i en separat fil. De behandles som flere filer under gengivelse. Hvis optagelsen overstiger 2 GB, kan antallet af filer i mappen overstige 200. Fil nr. 201 og efterfølgende filer genkendes af optageren. De kan kontrolleres ved at tilslutte optageren til en computer. 30

31 Optagelse Optageindstillinger Optageniveau [Rec Level] ( s. 56) Optagefunktion [Rec Mode]*1 ( s. 56) Zoommikrofon [Zoom Mic]*2 ( s. 57) [Low Cut Filter] ( s. 57) [VCVA] ( s. 57) V-Sync. Opt. [V-Sync. Rec] ( s. 58) Opta.situat. [Rec Scene] ( s. 59) Indstiller optagelsesfølsomheden. Indstiller optagehastigheden for hvert optageformat. Indstiller retningsvirkningen for den indbyggede stereomikrofon. Denne funktion kan reducere støj fra klimaanlæg, projektorer og anden lignende støj. Sætter tærskelværdien for VCVA (Variable Control Voice Actuator). Indstiller startniveau for stemmeaktiveret optagelse. Foretager indstillinger for optagelse, der passer til optagelsesforholdene eller -omgivelserne. *1 Denne funktion vil blive fastsat til følgende konfigurationer, mens optageren er i [FM-radio]-funktion (kun WS-813). [PCM]: 44,1 khz/16bit [MP3]: 128 kbps [WMA]: 128 kbps *2 Kun WS-813 Pause Under optagelse: Tryk på knappen REC (s). [ ] vises på skærmen. Optageren stopper, hvis den efterlades på pause i mere end 60 minutter. Genoptagelse af en optagelse: Tryk igen på REC (s) knap. Optagelsen genoptages på det sted, hvor den blev afbrudt. Hurtig kontrol af optaget indhold Under optagelse: Tryk på `OKknappen. 2 Optagelse [ ] vises på skærmen. Optagelsen stopper, og den netop optagne fil afspilles. For WS-813: Når der trykkes på `OK-knappen, mens der optages lyd i [FM-radio]- funktion, skifter optageren automatisk til [Optager]-funktion, og den sidste fil optaget fra FM-radioen gengives. 31

32 Optagelse 2 Medhør, mens der optages Du kan høre den lyd, der optages, ved at sætte hovedtelefonerne i optagerens EAR-stik, før du starter en optagelse. Tryk på +- eller -knappen for at justere lydstyrken for medhør. Slut hovedtelefonerne til optagerens EAR-stik. Når optagelsen starter, kan du høre den lyd, der optages, i hovedtelefonerne. Indstilling af optagescenen [Opta.situat.] Du kan nemt ændre indstillingerne for optagelse ved at vælge den scene, der bedst passer til anvendelsen ( s. 59). + knap `OK-knap Optagelse SCENE/INDEX-knap Til EAR-stik 1 Stop optageren, og tryk og hold knappen SCENE/INDEX. 2 Tryk på knappen + eller for at vælge [Opta.situat.]. Bemærk Du kan ikke styre optageniveauet med lydstyrkeknappen. For at undgå høreskader skal du skrue ned for lydstyrken, før du tager hovedtelefonerne på ørerne. Du må ikke placere hovedtelefonerne i nærheden af en mikrofon, da der kan opstå lydfeedback. Hvis en ekstern højttaler er tilsluttet under en optagelse, kan der opstå lydfeedback. 3 Tryk på knappen `OK. 4 Tryk på knappen + eller for at vælge optageomgivelserne Tryk på knappen `OK.

33 Optagelse Anbefalede indstillinger i overensstemmelse med optagelsesforholdene Optageren er oprindeligt indstillet til [WMA 128 kbps], så du kan optage stereo i høj kvalitet, umiddelbart efter købet. De forskellige optagefunktioner kan tilpasses yderligere, så de passer til optageforholdene. Nedenstående tabel viser de anbefalede indstillinger for nogle forskellige på optageforhold. Anbefalede indstillinger Optageforhold Foredrag i store rum Konferencer med et stort antal mennesker Møder og forhandlinger med et mindre antal deltagere Diktering med megen baggrundsstøj Optagefunktion [Rec Mode] ( s. 56) [PCM]: [44,1kHz/16bit]*2 [MP3]: [128kbps] eller mere [WMA]: [128kbps] [MP3]: [128kbps] eller mere [WMA]: [128kbps] [MP3]: [128kbps] [WMA]: [128kbps] [WMA]: [64kbps] Optageniveau [Rec Level] ( s. 56) [Høj] [Mellem] [Lav] [Low Cut Filter] ( s. 57) [Til] Zoommikrofon*1 [Zoom Mic] ( s. 57) [+6] [Fra] 2 Optagelse Musikgengivelse, fuglesang og jernbanelyde [PCM]: [44,1kHz/16bit]*2 Indstil optagefølsomheden efter den lydstyrke, der optages. [Fra] *1 Kun WS-813. *2 Kun WS-813, WS-812. Der oprettes automatisk navne på filer, der er optaget med denne optager. 813_ 0001.WMA Bruger-id: Dette er den bruger-id, der blev angivet på den digitale lydoptager. 2 Filnummer: Der tildeles fortløbende et filnummer, uanset ændringer af det valgte optagemedie. 3 Filtype: Dette er filtypenavnet for det optageformat, der bruges til optagelser med optageren. Lineær PCM-format*.WAV MP3-format.MP3 WMA-format.WMA * Kun WS-813, WS

34 Optagelse 2 Optagelse 34 Optagelse fra en ekstern mikrofon eller andet udstyr En ekstern mikrofon eller andet udstyr kan tilsluttes, og lyden kan optages. Tilslut på følgende måde alt efter den anvendte enhed. Undlad at tilslutte/fjerne enheder fra optageren under optagelse. 4 Optagelse med ekstern mikrofon: Slut en ekstern mikrofon til optagerens MIC-stik. Til MIC-stik Understøttede eksterne mikrofoner (ekstraudstyr) ( s. 88) Stereomikrofon: ME51S Den indbyggede mikrofon har en stor diameter, der gør det muligt at lave lydfølsomme stereooptagelser. 2-kanals mikrofon (alle retninger): ME30W Disse meget følsomme mikrofoner (alle retninger) understøttes af plug-in power og er velegnede til optagelse af levende musik. Kompakt Gun-mikrofon (envejs): ME31 Denne retningsbestemte mikrofon er velegnet til for eksempel udendørs optagelse af fuglesang. Kompakt zoom-mikrofon (envejs): ME32 Denne mikrofon er integreret med et stativ, så den er velegnet til at placere på et bord til optagelse af konferencer eller foredrag på afstand. Meget følsom og støjreducerende monomikrofon (enkeltvejs): ME52W Denne mikrofon bruges til at optage lyd på afstand og minimerer støj fra omgivelserne. Klipsmikrofon (alle retninger): ME15 Denne lille diskrete mikrofon leveres med en klips. Telefonmikrofon: TP8 Denne øresneglsmikrofon kan sættes i øret under en telefonsamtale. Talen eller samtalen i telefonen kan optages klart og tydeligt. Bemærk Den indbyggede mikrofon deaktiveres, når der sluttes en ekstern mikrofon til optagerens MIC-stik. Mikrofoner, der understøttes af PluginPower, kan også anvendes. Når en ekstern monomikrofon bruges, mens [Optagefunktion] er indstillet til stereooptagelse, optages lyden kun på den venstre kanal ( s. 56). Når en ekstern stereomikrofon bruges, mens [Optagefunktion] er indstillet til monooptagelse, optages lyden kun på den venstre kanal ( s. 56).

35 Optagelse 4 Optagelse af lyd fra en anden enhed med optageren: Der kan optages lyd, når du har oprettet forbindelse mellem en anden enheds lydudgangsstik (hovedtelefonstik) og optagerens MIC-stik med tilslutningskablet KA333 (ekstraudstyr). 4 Optagelse af lyd fra optageren på en anden enhed: Lyden fra denne optager kan optages på en anden enhed gennem tilslutning mellem den anden enheds lydindgangsstik (mikrofonstikket) og denne optagers EAR-stik med tilslutningskablet KA333 (ekstraudstyr). Til MIC-stik Til en anden enheds lydudgangsstik Til EAR-stik 2 Optagelse Til en anden enheds lydindgangsstik Bemærk For WS-813: Hvis optageren ikke kan afspille en tydelig optagelse, selvom du har justeret optageniveauet ( s. 56), kan det skyldes, at de tilsluttede enheders udgangsniveauer er for høje eller for lave. Når der tilsluttes eksterne enheder, skal du lave en prøveoptagelse, og derefter justere de eksterne enheders udgangsniveau. For WS-812, WS-811: Indgangsniveauet kan ikke justeres på denne optager. Når der tilsluttes en ekstern enhed, skal du lave en prøveoptagelse og derefter justere udgangsniveauet på den eksterne enhed. Bemærk Når du justerer de forskellige lydkvalitets indstillinger til gengivelse på optageren, ændres også lydudgangssignalet fra EAR-stikket ( s. 61, s. 62). 35

36 Om gengivelse Gengivelse Optageren kan gengive filer i WAV-*, MP3- og WMA-format. For at afspille en fil, der er optaget på en anden enhed, skal du overføre (kopiere) den fra en computer. * Kun WS-813, WS Tryk på knappen + eller for at justere lydstyrken. Lydstyrken kan justeres i intervallet [00] til [30]. STOP (4)-knap 3 Gengivelse 1 Vælg den fil, der skal afspilles, fra den mappe, der indeholder filen ( s. 28). 2 Tryk på knappen `OK for at starte gengivelse. [ ] vises på skærmen. a b c d e + knap `OK-knap 4 Tryk på STOP (4)-knappen på et vilkårligt sted, hvor du vil stoppe en gengivelse. [L] vises på skærmen. Ved tryk på denne knap standses gengivelse af filen. Hvis genoptagelsesfunktionen aktiveres, gemmes stoppositionen, selvom der slukkes for optageren. Næste gang optageren tændes, starter afspilningen fra den gemte stopposition. 36 a Indikator for optagemedie*, filnavn Mappe-indikator b Forløbet afspilningstid c Indikator for aktuel gengiveposition d Fillængde e Optagedato og -klokkeslæt

37 Gengivelse Gengiveindstillinger Gengivelse gennem hovedtelefonerne Afsp. stemme [Voice Playback] *1 *3 ( s. 61) Støjannul [Noise Cancel]*3 ( s. 61) Kun taledelene af en indspillet lydfil gengives. Juster niveauet for indstillingen Noise Cancel, hvis det er svært at høre den optagede lyd på grund af støj i omgivelserne. Hovedtelefonerne kan sluttes til optagerens EAR-stik for aflytning. Optagerens højttaler afbrydes, når der bruges hovedtelefoner. Stemmebalance [Voice Balancer] *1 *3 ( s. 61) Ved gengivelse af en optaget lydfil, kompenserer optageren for eventuelle afsnit med lav lydstyrke i filen. Til EAR-stik 3 Stemmefilter [Voice Filter]*2 *3 ( s. 61) Gengivefunkt. [Play Mode] ( s. 62) [Equalizer]*4 ( s. 62) Springinterval [Skip Space] ( s. 63) Maskinen har en talefilterfunktion, der frasorterer lave og høje frekvenstoner under normal, hurtig eller langsom gengivelse, gengivelsestone og muliggør dermed en mere tydelig gengivelse. Du kan vælge den foretrukne gengivefunktion. Når du lytter til musik, kan du indstille din foretrukne lydkvalitet ved at justere equalizer-indstillingen. Spolingsintervallet kan angives. Bemærk For at undgå høreskader skal du skrue ned for lydstyrken, før du tager hovedtelefonerne på ørerne. Du må IKKE skrue for højt op for lyden, når du bruger hovedtelefoner. Du kan få høreskader af at lytte til meget høj lyd. Gengivelse Gengiv scene [Play Scene] ( s. 63) Du kan gemme gengivelsesindstillinger efter eget valg med forskellig lydkvalitet og gengivelsesmetode. *1 Kun WS-813, WS-812. *2 Kun WS-811. *3 funktion kun aktiv i tilstanden [Optager]. *4 funktion kun aktiv i tilstanden [Musik]. 37

38 Gengivelse Kør frem Kør tilbage 3 Gengivelse Stop optageren, åbn filvisningen, og tryk derefter på 9-knappen og hold den nede. [ß] vises på skærmen. Når du slipper 9-knappen, stopper fremadspoling. Tryk på knappen `OK for at genoptage gengivelsen fra det sted, hvor fremadspoling blev stoppet. Under gengivelse: Tryk på knappen 9, og hold den inde. Når du slipper knappen 9, genoptager optageren den normale gengivelse. Hvis der er indsat et indeksmærke i filen, stopper optageren på det pågældende sted ( s. 42). Optageren stopper, når den når slutningen af filen. Bliv ved med at holde 9-knappen nede for at spole frem fra begyndelsen af næste fil. Stop optageren, åbn filvisningen, og tryk derefter på 0-knappen og hold den nede. [ ] vises på skærmen. Når du slipper 0-knappen, stopper tilbagespoling. Tryk på knappen `OK for at genoptage gengivelsen fra det sted, hvor tilbagespoling blev stoppet. Under gengivelse: Tryk på knappen 0, og hold den inde. Når du slipper knappen 0, genoptager optageren den normale gengivelse. Hvis der er indsat et indeksmærke i filen, stopper optageren på det pågældende sted ( s. 42). Optageren stopper, når den når starten af filen. Bliv ved med at holde 0- knappen nede for at fortsætte med at spole tilbage fra slutningen på den forrige fil. 38

DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus-lydoptager. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges korrekt og sikkert. Gem

Læs mere

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus diktermaskine. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges korrekt og sikkert.

Læs mere

VN-733PC VN-732PC VN-731PC

VN-733PC VN-732PC VN-731PC DIGITAL STEMME- OPTAGER VN-733PC VN-732PC VN-731PC Kom godt i gang Optagelse Afspilning Menu Brug med en pc Øvrige oplysninger 1 2 3 4 5 6 BRUGSANVISNING Tak for dit køb af en Olympus digital stemmeoptager.

Læs mere

WS-853 WS-852 DIGITAL STEMME- OPTAGER BRUGSANVISNING. Kom godt i gang. Optagelse. Gengivelse. Menu. Brug med en pc. Øvrige oplysninger

WS-853 WS-852 DIGITAL STEMME- OPTAGER BRUGSANVISNING. Kom godt i gang. Optagelse. Gengivelse. Menu. Brug med en pc. Øvrige oplysninger DIGITAL STEMME- OPTAGER WS-853 WS-852 Kom godt i gang Optagelse Gengivelse Menu Brug med en pc Øvrige oplysninger 1 2 3 4 5 6 BRUGSANVISNING Tak for dit køb af en Olympus digital stemmeoptager. Yderligere

Læs mere

NOTE CORDER DP-311 BETJENINGSVEJLEDNING. Registrer dit produkt på www.olympus.eu/register-product og få flere fordele fra Olympus!

NOTE CORDER DP-311 BETJENINGSVEJLEDNING. Registrer dit produkt på www.olympus.eu/register-product og få flere fordele fra Olympus! LYDOPTAGER NOTE CORDER DP-311 BETJENINGSVEJLEDNING Registrer dit produkt på www.olympus.eu/register-product og få flere fordele fra Olympus! 2 Introduktion Tak, fordi du valgte en digital Olympus lydoptager.

Læs mere

Kom godt i gang DIGITAL STEMME- OPTAGER Optagelse Afspilning WS-833 FM-radio WS-832 Menu Brug med en pc WS-831 Øvrige oplysninger BRUGSANVISNING

Kom godt i gang DIGITAL STEMME- OPTAGER Optagelse Afspilning WS-833 FM-radio WS-832 Menu Brug med en pc WS-831 Øvrige oplysninger BRUGSANVISNING DIGITAL STEMME- OPTAGER WS-833 WS-832 WS-831 Kom godt i gang Optagelse Afspilning FM-radio Menu Brug med en pc Øvrige oplysninger 1 2 3 4 5 6 7 BRUGSANVISNING Tak for dit køb af en Olympus digital stemmeoptager.

Læs mere

LS-20M BETJENINGSVEJLEDNING LINEÆR PCM-OPTAGER. Lineær PCM-optager

LS-20M BETJENINGSVEJLEDNING LINEÆR PCM-OPTAGER. Lineær PCM-optager LINEÆR PCM-OPTAGER LS-20M Lineær PCM-optager BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du valgte en digital Olympus lydoptager. Yderligere oplysninger om korrekt og sikker brug af produktet findes i denne brugervejledning.

Læs mere

DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus-lydoptager. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges korrekt og sikkert. Gem

Læs mere

VP-10 DIGITAL STEMME-OPTAGER BRUGSANVISNING. Kom godt i gang. Optagelse. Gengivelse. Menu. Brug med en pc. Øvrige oplysninger

VP-10 DIGITAL STEMME-OPTAGER BRUGSANVISNING. Kom godt i gang. Optagelse. Gengivelse. Menu. Brug med en pc. Øvrige oplysninger DIGITAL STEMME-OPTAGER VP-10 Kom godt i gang Optagelse Gengivelse Menu Brug med en pc Øvrige oplysninger 1 2 3 4 5 6 BRUGSANVISNING Tak for dit køb af en Olympus digital stemmeoptager. Yderligere oplysninger

Læs mere

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus diktermaskine. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges korrekt og sikkert.

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus-lydoptager. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges korrekt og sikkert. Gem

Læs mere

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus diktermaskine. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges korrekt og sikkert.

Læs mere

DIGITAL LYDOPTAGER DM-5 DM-3 ETJENINGSVEJLEDNING. Tak, fordi du har købt en digital Olympuslydoptager.

DIGITAL LYDOPTAGER DM-5 DM-3 ETJENINGSVEJLEDNING. Tak, fordi du har købt en digital Olympuslydoptager. DIGITAL LYDOPTAGER DM-5 DM-3 ETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympuslydoptager. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges korrekt og sikkert.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

LYDOPTAGER NOTE CORDER DP-20 BETJENINGSVEJLEDNING

LYDOPTAGER NOTE CORDER DP-20 BETJENINGSVEJLEDNING LYDOPTAGER NOTE CORDER DP-20 BETJENINGSVEJLEDNING DA Registrer dit produkt på www.olympus-consumer.com/register og få flere fordele fra Olympus! 2 DA Introduktion Tak, fordi du valgte en digital Olympus

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

LS-5 BETJENINGSVEJLEDNING LINEÆR PCM-OPTAGER. Lineær PCM-optager

LS-5 BETJENINGSVEJLEDNING LINEÆR PCM-OPTAGER. Lineær PCM-optager LINEÆR PCM-OPTAGER LS-5 Lineær PCM-optager BETJENINGSVEJLEDNING Registrer dit produkt på www.olympus-consumer.com/register og få flere fordele fra Olympus! DA Tak, fordi du valgte en digital Olympus lydoptager.

Læs mere

DM-901 DIGITAL STEMME- OPTAGER BRUGSANVISNING. Kom godt i gang. Optagelse. Afspilning. Tidsplan. Menu. Wi-Fi-funktion.

DM-901 DIGITAL STEMME- OPTAGER BRUGSANVISNING. Kom godt i gang. Optagelse. Afspilning. Tidsplan. Menu. Wi-Fi-funktion. DIGITAL STEMME- OPTAGER DM-901 BRUGSANVISNING Kom godt i gang Optagelse Afspilning Tidsplan Menu Wi-Fi-funktion Brug med en pc Øvrige oplysninger 1 2 3 4 5 6 7 8 Tak for dit køb af en Olympus digital stemmeoptager.

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

DP-211 NOTE CORDER BETJENINGSVEJLEDNING. Registrer dit produkt på www.olympus-consumer.com/register og få flere fordele fra Olympus!

DP-211 NOTE CORDER BETJENINGSVEJLEDNING. Registrer dit produkt på www.olympus-consumer.com/register og få flere fordele fra Olympus! LYDOPTAGER NOTE CORDER DP-211 BETJENINGSVEJLEDNING DA Registrer dit produkt på www.olympus-consumer.com/register og få flere fordele fra Olympus! 2 DA Introduktion Tak, fordi du valgte en digital Olympus

Læs mere

DIGITAL STEMME- Kom godt i gang OPTAGER Optagelse Afspilning Tidsplan DM-7 Menu Wi-Fi-funktion Brug med en pc Øvrige oplysninger BRUGSANVISNING

DIGITAL STEMME- Kom godt i gang OPTAGER Optagelse Afspilning Tidsplan DM-7 Menu Wi-Fi-funktion Brug med en pc Øvrige oplysninger BRUGSANVISNING DIGITAL STEMME- OPTAGER DM-7 BRUGSANVISNING Kom godt i gang Optagelse Afspilning Tidsplan Menu Wi-Fi-funktion Brug med en pc Øvrige oplysninger 1 2 3 4 5 6 7 8 Tak for dit køb af en Olympus digital stemmeoptager.

Læs mere

VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC DK BETJENINGSVEJLEDNING

VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC DK BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL LYDOPTAGER VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC DK BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du valgte en digital Olympus lydoptager. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om,

Læs mere

C. Knapper og betjening

C. Knapper og betjening Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A.ADVARSEL Læs

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION PJ-673 Mobil printer Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN Introduktion Tak, fordi du har købt PJ-673 (omtales herefter som printeren ). Denne mobile termoprinter

Læs mere

Kend din Easi-Speak optager

Kend din Easi-Speak optager Kend din Easi-Speak optager Easi-Speak Kontrol-symboler Optag og afspil for første gang Tænd for Easi-Speak ved at skubbe On-Off-knappen mod On indtil statuslampen blinker eller lyser vedvarende ORANGE.

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Brugervejledning. Dansk. Comfort Duett

Brugervejledning. Dansk. Comfort Duett Brugervejledning Dansk Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner. 2. Opbevar disse instruktioner. 3. Bemærk alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Benyt ikke dette apparat i nærheden

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING Danish DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING Forord Kære kunde: Tak fordi du valgte at købe vores digitale MP3-afspiller. Læs venligst denne betjeningsvejledning grundigt, inden du begynder

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Hvis apparatet mishandles Easi-Speak Pro eller åbnes, annulleres denne garanti. Alle ud af

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning Bose SoundTrue In-ear hovedtelefoner til brug med Samsung Galaxy-enheder Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

Vandtæt sports-mp3-afspiller

Vandtæt sports-mp3-afspiller Vandtæt sports-mp3-afspiller MEDION LIFE S60017 (MD 84037) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning...3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning...4

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Kom godt i gang! Oticon Streamer oversigt. Mikrofon. Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås. Telefonknap. Tilslutningsknap.

Kom godt i gang! Oticon Streamer oversigt. Mikrofon. Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås. Telefonknap. Tilslutningsknap. Oticon Streamer oversigt Mikrofon Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås Telefonknap 908 70 901 00 / 03.09 Audioknap (tv, musik) Tilslutningsknap Kom godt i gang! Batteriindikator Audiotilslutning

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 9209961 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-121W overholder de væsentligste krav og øvrige

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION TX1250EN http://da.yourpdfguides.com/dref/4162364

Din brugermanual HP PAVILION TX1250EN http://da.yourpdfguides.com/dref/4162364 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION TX1250EN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

Brugermanual. Action kamera

Brugermanual. Action kamera Brugermanual Action kamera Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 INDHOLD FORORD... 4 INTRODUKTION... 4 BETJENING... 5 1. Opladning... 5 2. Optag video... 6 3. Lydkontrol video... 7 4.

Læs mere

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1 9235760 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet MD-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

JABRA SOLEMATE MAX. Brugervejledning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Brugervejledning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Brugervejledning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Talk Tracker eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Digital stemmeoptager

Digital stemmeoptager Digital stemmeoptager I. Funktionsbeskrivelse 1. REC (optagerknap) 2. STOP (stop/tænd og sluk) 3. UP (spring frem) 4. DOWN (spring tilbage) 5. HOLD (låseknap) 6. VOL+ (lydstyrke op) 7. VOL (lydstyrke ned)

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

DanCell Free. Brugervejledning - hurtigstarts guide

DanCell Free. Brugervejledning - hurtigstarts guide DanCell Free Brugervejledning - hurtigstarts guide Vi vil gerne sige dig tak for købet af din nye DanCell Free.. Vi håber at du finder vores lille vejledning brugbar. Ved fejl på produktet, indleveres

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG YP-S2QG http://da.yourpdfguides.com/dref/1132628

Din brugermanual SAMSUNG YP-S2QG http://da.yourpdfguides.com/dref/1132628 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560 BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K Model: SG560 Tak fordi du har købt SG560K, Et digital vildt kamera, for bedst mulige udnyttelse af alle funktionerne i dette vildtkamera, skal du læse alle anvisningerne

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med et Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 kan du håndtere opkald håndfrit og høre din yndlingsmusik, når du er på farten.

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Din brugermanual SONY NWZ-B135 http://da.yourpdfguides.com/dref/1105925

Din brugermanual SONY NWZ-B135 http://da.yourpdfguides.com/dref/1105925 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Quickstart Guide. Dansk

Quickstart Guide. Dansk Quickstart Guide Dansk Support: For produktregistrering, besøg venligst ION hjemmeside: ionaudio.com For de seneste oplysninger om dette produkt, kan du besøge hjemmesiden ionaudio.com/blockpartylive.

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus diktermaskine. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE!

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE! Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOVA Digital Babycall, model GI-D4. Produktet er udstyret med digital teknologi og praktiske sikkerhedsfunktioner, så du kan være tryg ved, at apparaterne

Læs mere

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1 A C T I O N K A M E R A Brugsanvisning Smid ikke lithium-ion-batterier ud med almindeligt husholdningsaffald. Aflever dem til et batteriindsamlingssted. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch,

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-105 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere