Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge"

Transkript

1 27. marts 2014 Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 10 i menighedsrådet Hermed referat af møde nr. 10 i Rosenvængets sogns menighedsråd afholdt tirsdag den 25. marts 2014 kl i Luther Kirkens menighedssal. Indledning 1. Godkendelse af referat fra møde nr. 9 Referat af møde nr. 9 blev godkendt. Pkt. 10 om PR-opfølgning af gallaarrangement ved Ivan Rod var aflyst, da det ikke længere er aktuelt. 2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. 3. Formandens kommentarer Der bedes om at alle medlemmer af menighedsrådet husker at melde rettidig afbud til formanden eller sekretæren. Ved fremtidige referater skal der være en ansvarlig person samt deadline på opgaver, for at sikre at vedtagne punkter bliver udført. Der er vigtigt vi ved, hvem der er ansvarlig, hvad der skal gøres og hvornår, så der ikke opstår forvirring i forhold til beslutninger. Der skal også være resume af diskussioner i referatet. 4. Nyt om situationen omkring den nye præstestilling. Der er intet nyt om dette på mødet, da biskoppen har holdt ferie i sidste uge. Der har været fire præster indkaldt til prøveprædikener. Menighedsrådet er glade for valg af præst og afventer med spænding på biskoppens godkendelse. Der skulle gerne komme svar fra biskoppen denne uge og Michael giver besked, så snart han hører fra biskoppen. 5. Årsregnskab 2013, punkt ved Anders Aarup. Årsregnskabet 2013 (afleveret til provstiet kl.11.29) blev godkendt. Grundet ny procedure for indsendelse af regnskab, er dette indsendt til provstiet inden, det har været gennemgået på MR-mødet. Resume af diskussion vedr. noter i regnskab: De forholdsvise store enkeltposter med overskridelser af budgettet, skulle have været oppe på møder i løbet af året. Løbende kontrol med budgettet kunne have afhjulpet dette. Der skal for fremtiden være flere detaljer i kvartalsrapporterne, så eventuelle større udsving bliver opdaget og taget højde for i budgetter. Anders Aarup går videre med dette til KAM, med krav fra menighedsrådet om mere detaljerede rapporter. 6. Orientering om Frihavnskirkens børnehaves sanering af gården. Punkt ved Anders S. og Ulla.

2 Der besluttes at tilbyde børnehaven et rammebeløb på kr. til gårdprojektet. Menighedsrådet skal dog godkende projektet inden arbejdet kan gå i gang. I projektet skal der huskes at itænke vedligehold af gården efterfølgende. Børnehavnen fremsender et oplæg, hvorpå punktet atter taget op på et møde. 7. Punkt vedr. julekalender 2015 ved Kristine og Lene. Julekalenderen er stadig på et opstartsniveau, og der skal derfor nedsættes en arbejdsgruppe. Følgende meldte sig: Kristine, Lene, Stine, Kate og Benedikte. Jan gør opmærksom på at FDF-spejderne også ønsker at deltage. Grundlæggende er ideen med julekalenderen, at afholde 24 mindre arrangementer/aktiviteter i løbet af december, primært kl 17:00. Der kan indgå forfatterforedrag med bl.a. Kathrine Marie Guldager, men dette bliver først i 2015, da hun skal søge fondspenge. Ideen er også at lave et julemarked. Julekalenderen skal være et sognearrangement, så man kan inddrage menighedsplejen, lokaleerhvervsdrivende og lave juletræstænding. Der skal søges om penge i lokaludvalg. Der ønskes en finansiel opbakning fra menighedsrådet, men inden da skal projektet yderligere konkretiseres, hvorfor punktet blive taget op på mødet til august. Arbejdsgruppen mødes i sommerferien og laver et oplæg. 8. Ansøgning om kr. til afholdelse af kærlighed og kommunikation til næste år. Punkt ved Kristine Penge søges til honorarbetaling af en eller to uddannede vejledere, beværtning af kursisterne samt til at nedsætte deltagernes egenbetaling. Der er i år afholdt fire kursusdage og endnu en vil blive afholdt i april. Det har været en stor succes med par, der har modtaget vejledning i samtale og pleje af parforholdet. Parrene er alle fra sognet. De har fået tilbuddet om kurset i forbindelse med at de er blevet viet eller har fået døbt barn viet i sognet. Kurset skal afholdes igen fra januar 2015, og med bevilget tilskud, skal kursisterne således selv betale kr. 600 kr. pr. par for kurset. Menighedsrådet besluttede enstemmigt at sætte beløbet på budgettet for Plan for kontorindretning i Luther Kirken, punkt ved Jan. Planen for indretning af personalets kontorer har mødt stor glæde hos personalet. Projektet kommer til at foregå i to tempi. Først skal lokalet ved korcenteret indrettes til Ars Nova, derefter skal kontorerne på 1. sal laves om. Pengene er sat af i anlægsbudgettet. Jan og Ulla fik opbakning til at gå videre med opgaven, som vil blive igangsat til sommer. Punktet tages op på møde i august. 10. Evaluering af hver migrantmenighed efter 1 års anvendelse af Luther Kirkens lokaler. Herefter afstemning om fortsat udleje til hver enkelt migrantmenighed. Migrantmenighederne lejede sig midlertidigt ind sidste år og derfor er en evaluering og afstemning for fremtiden relevant, punkt ved Michael. Det blev enstemmigt vedtaget at fortsætte med at udleje til migranter. Det blev enstemmigt vedtaget ikke at forlænge kontrakten med to af migrantmenighederne og opsige den tredje. Kontrakterne udløber og Anne-Sofie laver et opsigelsesbrev til den pågældende migrantmenighed. Kontrakterne og opsigelsesbrev fremsendes senest primo juni. Resume af diskussion: De nye kontrakter skal gennemgås hvert år. Begrundelsen for udleje til migrantmenigheder er, at de mangler lokaler, og vi har lokaler ledige. Tre menigheder på en gang giver logistiske problemer.

3 Der er for meget støj med så mange menigheder. Det er et problem at nogle af brugerne ikke rydder op efter sig og ikke sætter møbler og andre ting på plads efter brug. Dette kan blive løst med fastere regler i kontrakterne. Der er manglende opsyn med brugernes børn. Alle kontrakterne udløber 31. juli Alle ønsker at fortsætte. Ønske fra præsteboligen om mindre højtalerlarm. Provstiet har besluttet, at der skal laves en decibeltest i præsteboligen under migranternes gudstjenester. 11. Gennemgang af nye standardkontrakter for udleje brug af lokaler i Luther Kirken. Kontrakterne var vedhæftet dagsordenen til gennemlæsning og ønskes diskuteret og tilrettet på menighedsrådsmødet, så de er klar til brug, punkt ved Michael. De som har tilføjelser til den nye standartkontrakt, bedes sende dem hurtigst til Michael. Den nye standardkontrakt skal ligge klar til MR-mødet den 22. maj. 12. Evaluering af Ars Nova efter knap 1 års leje i Luther Kirkens lokaler. Overvejelse om istandsættelse af lokaler i korcenteret og dets budget ift. hvor længe Ars Nova ønskes som lejer og selv ønsker at blive. Herefter afstemning om fortsat udleje, punkt ved Michael. Der er enighed i menighedsrådet om at fortsætte udlejningen til Ars Nova. Ivan taler med dem om en forlængelse af kontrakten og de skal også omfattes af den nye standardkontrakt, men med nødvendige tilføjelser, bl.a. tilføjes en længere forløbsperiode og en længere opsigelse. Dette sikrer både os og Ars Nova. Der skal desuden arbejdes på en udviklingsplan med Ars Nova om et samarbejde og fælles arrangementer. Marlene og Ivan er i løbende dialog med Ars Nova, og fremtidigt samarbejde og planer tages igen op på møde i august. Kontoret ved korcentret bliver sat i stand, så Ars Nova hurtigst muligt kan flytte derned. 13. Musikskolens perspektiv. Ivan tjekker op på Musikskolens planer om at flytte over på Østre Farimagsgades Skole. Foreløbigt ved vi, at de venter på at istandsættelsen bliver færdig. Planen er at byggeriet er færdigt, så de fraflytter Luther Kirken (og Frihavnskirken) den 30. juni. Orientering om præcis fraflytning på møde i maj. 14. Til de lejere sognet ønsker at huse, herunder migrantmenigheder samt Ars Nova diskuteres pris for leje af lokaler. Lejen kan ikke hæves til markedsniveau, men i betragtning af beliggenheden kan den diskuteres hævet. Ligeledes betaling for leje ud over de aftalte i kontrakterne samt leje af yderligere lokaler kan fastsættes. Herefter fastsættes priser, punkt ved Michael. Der ændres ikke ved de nuværende priser. De to migrantmenigheder der fortsat skal leje sig ind i Luther Kirken fortsætter med uændret månedlig ydelse, dog med ekstrabetaling ved leje af lokaler ud over de fastsatte tidspunkter iht. de nye standardkontrakter. Ars Nova fortsætter med uændret månedlig ydelse. Orientering 15. Orientering fra kasserer, kontaktperson, kirkeværge og præster

4 Kasser: Der er kommet en indbydelse til alle MR-medlemmer til økonomimøde i provstiet den 8. april Alle har tilbuddet, men kun Anders deltager. Kontaktperson: Anne-Sofies stilling deles i to under barslen, en administrativ del og en kirketjener del. Der er fundet en afløser til den administrative del, Tora Herborg, som tidligere har været kirketjenervikar og i præstepraktik her i sognet. Præster: Glæder sig til at den nye kollega begynder. Foreslår at der afholdes en afskedsreception for Louise den 27. april 2014 med lidt pindemadder og en skål. Der er konfirmandevent i samarbejde med Sankt Jakobs Sogn, Sions Sogn og Rosenvængets Sogn med ca. 200 konfirmander. Dette skal afholdes lørdag den 24. januar 2015 i Luther Kirken. Da gallaarrangement allerede er fastsat til samme weekend, dog fredag, forslås at man rykker gallaarrangement til lørdag aften, som en stor afslutning på konfirmandevent-dagen. Kristine taler med Sankt Jakobs Sogn om at flytte dagen samt at dele udgifter for arrangementerne. Desuden at lave en langtidsplan for en lignende arrangement i Sankt Jakobs Sogn i januar Punktet tages op på møde i maj. 16. Orientering fra udvalg og ordførere Kirkeudvalg: holder møde onsdag d Musikudvalg: se referat fra sidste musikudvalgsmøde. PR. der er et ønske om mere synliggørelse af Vesper-gudstjenesterne. Kirkeudvalget vil også se på dette på deres møde. IT: den gamle printer bliver opsagt Ny aftale på vej. Kunstudvalg: der har været møde med Selskabet for Kirkelig Kunst. De sender en rapport fra deres besøg, hvor de bl.a. kommer med bud på anskaffelse af kors, alterkalk og gulvbelægning til Frihavnskirken. Mere orientering på møde i maj. Bestyrelsespost i omsorgscenteret Fælledgården: der er snart 1-års fødselsdag, og vi er inviteret til fest d Kontaktperson til sognets menighedspleje: der vil snarest i april blive afholdt møde. Julebazar + tidligere omtalt artikel til kirkeblad tages op på møde i maj. Kontaktperson til spejderne i Luther Kirken og Frihavnskirken: spejderne i Luther Kirken opstarter snart hold med 6-8 årige spejdere i krypten. Post i Folkekirkens Skoletjeneste: Stine får sit eget dueslag i printerrum i Luther Kirken, så hun kan modtage post. Afslutning

5 17. Eventuelt / Runde blandt deltagerne Diskussion om kirkeudvalg har opslugt kunstudvalget. Dette er ikke korrekt. Dog vil kunstudvalget være inviteret til kirkeudvalgets møde i slutningen af april. Provstesyn: Lenes lejlighed trænger til en gennemgående istandsættelse efter mere end 19 års manglende renovering. Luther Kirken lider under alm. slitage, og der er diverse større tiltag som provsten anbefalede. Kristines lejlighed trænger også en lettere istandsættelse. Frihavnskirken trænger til maling. Ulla skal lige have tid til at gennemlæse rapporten, og derefter følger en plan for arbejderne. Punktet tages op på møde i maj. Nøgler: Michael vil undersøge muligheden for at lave et elektronisk nøglesystem, som er ens for begge kirker. Dette skal kunne differentieres til de forskellige brugeres behov. Punktet tages op på møde i august. 18. Næste ordinære mødedato er 22. maj 2014 kl i Luther Kirkens menighedslokale. 19. Oplæsning, godkendelse, rundsendelse og underskrift af protokol Sådant opfattet. Med venlig hilsen på vegne af Michael Thormann Anne-Sofie Kopi af referat sendes til: Menighedsråd, præster og kirkeværge Fast personale Inge Thormann /

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. maj 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: KA, EJ, DB, JCK, NKC, MJM, KFG, KDP, MM Afbud: LM, BL Fravær: EO, BMH Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl. 16.30 i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen.

Læs mere

Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården.

Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården. På mødet blev følgende dagsorden behandlet: 2015,010 Godkendelse

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32,

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32, Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 17. Marts 2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal Kirkekontoret Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58 22.08.2013

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB.

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB. Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Beslutningsreferat 1) Valg af ordstyrer Martin 5-90 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Dan 3-40 Annika 15-8

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Udkast til referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød Menighedsråd, torsdag den 4. juni kl.18.00. Forventes afsluttet senest kl. 22.00. NB : Evt. bemærkninger til udkast til referat bedes meddelt kirkekontoret

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

Power Weekend April 2007. 1. Valg af referent: Charlotte er valgt.

Power Weekend April 2007. 1. Valg af referent: Charlotte er valgt. Power Weekend April 2007 1. Valg af referent: Charlotte er valgt. 2. Tilstede: Ole, Kenneth, Laila og Charlotte. Afbud: Annette, Camilla, Claus og Kjeld. 3. Valg af Dirigent: Ole er valgt. 4. Godkendelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010 Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.1.2010 1. Fuldmagt Fuldmagt kræves nu af pengeinstitutter, hvor der står, at borgerforening har administratorret. Lejerforening skriver under på fuldmagt. Borgerforening

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 14. juni 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (17.15 18.30)

Læs mere

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3.

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. Sidste referat: Godkendt 4. Post: ingen 5. KF-julefrokost: årets julefrokost

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10

Referat for bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10 Referat for bestyrelsesmøde i rup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10 Deltagere:, Flemming, og Frameldinger:,, og Ulla Sørger for mad: Ordstyrer: Flemming Godkendelse af referat: Ja Godkendelse

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere