DDA Datamateriale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA-21137 --------- Datamateriale -------------"

Transkript

1 DDA Datamateriale Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i pensionssystemet, Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale skal såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/

2 artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra 'Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i pensionssystemet, 2006', som oprindeligt blev indsamlet og gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-21137). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer skal i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference ---- FORORD Datamateriale DDA-21137: Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i pensionssystemet, Primærundersøger: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. DDA-21137, 1. udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Rina Munk Borgensgaard). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (7536 respondenter, 375 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (223 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, og som sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter blev afleveret til DDA i juli, 2007 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Birgitte Grønlund Jensen og Rina Munk Borgensgaard i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-21137: Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i pensionssystemet, 2006.

3 Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker. Der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV Marts 2010 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger, som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner, som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes foruden

4 en kort beskrivelse af emnet en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger, som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning), som datamaterialet har været underkastet i DDA, med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet, som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen, som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af, hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret som muligt med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er, at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA

5 udviklet et program, OSI-SPC, som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på, hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference, så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således, at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver, at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter, der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar, fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en

6 beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst, der står i spørgeskemaet, og for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer, der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau. Dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår) samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder, at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel, hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal, hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total, der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive, at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen, som viser "antal", angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive, at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i pensionssystemet, 2006.

7 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): generel sociologi. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: Arbejde og beskæftigelse; arbejdsmarkedspension; Beskæftigelsesforhold; Erhvervsarbejde; Friværdi; Indkomstforhold; Informationskilde; Kapitalpension; Pension; Pensionist; Pensionisttilværelse; Pensionsalder; Pensionskasse; Pensionsmulighed; Pensionsordning; Pensionsydelse; Privatpension; Tillægspension; Værdi; Værdi af hus. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-21137: Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i pensionssystemet, Primærundersøger: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. DDA-21137, 1. udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Rina Munk Borgensgaard). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (7536 respondenter, 375 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (223 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Dansk Data Arkiv. Islandsgade 10, DK-5000 Odense V. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Herluf Trolles Gade 11, 1052 KØBENHAVN K. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Herluf Trolles Gade 11, 1052 KØBENHAVN K. Dataindsamler: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Herluf Trolles Gade 11, 1052 KØBENHAVN K. Projektnummer: US Yderligere oplysninger: Projektnummeret er SFIs undersøgelsesnummer. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Undersøgelsen 'Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i pensionssystemet, 2006' har til formål at præstere ny viden om danskernes pensioner. I de senere år har der været stor interesse for fremtidige pensionsordninger. Mange danskere kan i dag se frem til pensioner ved siden af folkepensionen og ATP, når de trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Denne undersøgelse skal skaffe det nødvendige overblik over, hvordan den enkelte har sikret sig og er derfor helt central for viden om et væsentligt aspekt af det danske velfærdssamfund. I undersøgelsen ses der nærmere på: - hvor længe kan der opretholdes folkepension til alle, når en betydelig del af befolkningen vil være i pensions- alderen.

8 - at befolkningen som helhed er blevet mere interesseret i at spare op til egne pensioner på forskellig måde. Der er som led i en lang række overenskomster på arbejdsmarkedet blevet indført arbejdsmarkedspensioner, hvor en del af den "lønfremgang", de ansatte har fået, er blevet "vekslet" til pensionsopsparing. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): enheder i oprindelig stikprøve; 4702 enheder faldet fra; antal respondenter (uvægtet): Datasættets størrelse: 7536 respondenter; 375 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 91 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie - med delvis replikation). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: Der er tale om en stikprøve på personer fordelt på 12 kohorter født i hhv. 1920, 1925,... og For kohorterne er der tale om en stikprøve, der består af de interviewede personer i DDA , DDA og DDA mens kohorterne for er nye. Undersøgelsens geografiske univers: national. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: telefonisk interview. Skema/test-type: struktureret spørgeskema. BETINGELSER VED REANALYSE Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. SAS. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Adgangsbetingelser: ingen adgangsrestriktioner overhovedet. Adgangstilladelse indhentes hos: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Herluf Trolles Gade 11, 1052 KØBENHAVN K. MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; køn; civilstand. Husstandens karakteristika: børn tilstede. Beskæftigelse: respondent: beskæftigelsesmæssig status; ægtefælle:

9 beskæftigelsesmæssige status. INDLEDNING Undersøgelsen 'Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i pensionssystemet, 2006' har til formål at præstere ny viden om den store interesse for fremtidige pensioner. Hvor længe kan Danmark oprethold folkepension til alle, når en stor del af befolkningen vil være i pensionealderen. DDA modtog datamaterialet sammen med relevant dokumentationsmateriale i juli 2007 med henblik på arkivering, oparbejdning og eventuel videreudlevering for sekundær analyse. Datamaterialet forelå i form af en SAS fil, og oparbejdningen i DDA har omfattet konvertering til OSIRIS-datasæt, således at retningslinierne for DDA's arkiveringsstandarder er fulgt, samt udarbejdelsen af nærværende datadokumentationspublikation. Manglende data I det oprindelige såvel som det oparbejdede datamateriale opereres der med to former for manglende data (MD): Koderne 10, 100,... er anvendt for "irrelevant" (et afgivet svar i et tidligere spørgsmål (filter) har medført, at det forhåndenværende spørgsmål ikke skulle besvares; i kodebogen vil der i beskrivelsen af variable, der er genereret på basis af sådanne filtrerede spørgsmål, være en henvisning til filtervariablen på formen FILTER: Vnnn). Koderne 9, 99,... er anvendt for "uoplyst" (spørgsmålet burde være besvaret, men er ikke blevet det). Referencer KODEBOG I kodebogens beskrivelser af variable, der er genereret på basis af de ved undersøgelsen anvendte spørgeskemaer, vil spørgsmålsteksten være indledt med en reference til spørgsmålsnummeret.

10 V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 5 DDA's undersøgelsesnummer Variablen har værdien for alle respondenter. V0002 DDA LØBENUMMER start 6, bredde 4 DDA's løbenummer Variablen indeholder en fortløbende nummerering (fra 0001 til 7536) af respondenter. V0003 SFI UNDERSØGELSESNUMMER start 10, bredde 5, manglende data: >=10000 SFI's undersøgelsesnummer Undersøgelsesnummer V0004 SKEMATYPE start 15, bredde 2, manglende data: >=10 Skematype Skematype 0. V0005 INTERVIEWERNUMMER start 17, bredde 6, manglende data: >= Interviewernummer Variablen er kodet i intervallet Spørgsmål om respondenten Tekst 1: De første spørgsmål handler om Dem selv. V0006 KØN

11 start 23 Spm. 1: Er De mand eller kvinde? % antal kode Mand Kvinde V0007 FØDSELSÅR start 24 Spm. 2: Hvilket år er De født? % antal kode V0008 CIVILSTAND start 26, manglende data: = 9 Spm. 3: Hvad er Deres ægteskabelige stilling rent juridisk? (Det er den juridiske situation nu og her, der menes. Fx. en enke, der er gift igen, kodes gift, men en enke der har en samlever, kodes enke. Kun homoseksuelle MED registreret partnerskab skal ind i kode 5) Gift Separeret/fraskilt Enke/enkemand Aldrig gift Registreret partnerskab Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100

12 V0009 BOR ALENE start 27 Spm. 4: Bor De alene? % antal kode Ja, gå til filter 1 (V13) Nej V0010 BOR MED PARTNER start 28, manglende data: >=10 FILTER: V9 Spm. 4a: Bor De sammen med: 1. Ægtefælle/samlever Ja Nej Irrelevant svarprocent: 71 V0011 BOR M.HJEMMEBO. BØRN start 30, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V9 Spm. 4a: Bor De sammen med: 2. Hjemmeboende børn under 18 år Ja, gå til spm. 4b (V12) Nej, gå til filter 1 (V13) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 71 V0012 ANTAL HJEMMEBO. BØRN

13 start 32, bredde 2, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V9, V11 Spm. 4b: Hvor mange hjemmeboende børn under 18 år har De? Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (7) 10 = Irrelevant (6127) *********************************************************** V0013 FILTER 1 start 34 Filter 1 % antal kode Hvis respondentnummer < (gammel stikprøve), gå til tekst 2 (V29) Ellers gå til spm. 5 (V14) *********************************************************** V0014 STILLING MESTE AF LIVET start 35, manglende data: >=10 FILTER: V13 Spm. 5: Hvilken stilling har De haft længst tid i Deres liv? (Dette er et indgangsspørgsmål til flere svarkoder) (Ved flere lige lange perioder angives den seneste stilling. Man er medhjælpende ægtefælle, hvis man arbejder i sin ægtefælles virksomhed, uanset aflønningen. Hvis ægtefællerne har en virksomhed i fællesskab, er begge selvstændige) Stilling i arbejde (fx. selvstændig, lønmodtager), gå til spm. 5.a (V15) Stilling uden for arbejde (fx. arbejdsløs, pensionist, husmoder, studerende, gå til spm. 5.b (V16) Irrelevant svarprocent: 33

14 V0015 HOVEDBESKÆFTIGELSE start 37, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V13, V14 Spm. 5a: Hvilken stilling har De haft længst tid? Selvstændig i landbrug, gartneri eller fiskeri, gå til spm. 7 (V18) Selvstændig i liberalt erhverv (fx læge, advokat), gå til spm. 7 (V18) Selvstændig i øvrigt, gå til spm. 7 (V18) Medhjælpende ægtefælle, gå til spm. 7 (V18) Faglært arbejder Ikke-faglært arbejder Funktionær/tjenestemand Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 30 Gå til spm. 6 (V17) V0016 STILLING LÆNGST TID start 39, manglende data: >=10 FILTER: V13, V15 Spm. 5b: Hvilken stilling har De haft i længst tid? Arbejdsløs, gå til spm. 7 (V18) Pensionist, gå til spm. 7 (V18) Husmor/hjemmegående, gå til spm. 7 (V18) Studerende, gå til spm. 7 (V18) Andet, gå til spm. 7 (V18) Ved ikke Irrelevant svarprocent: 2

15 V0017 OFF./PRIVAT ANSAT start 41, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V13, V15, V16 Spm. 6: Er/var De offentlig eller privat ansat i den stilling? (Det er ansættelsesformen i den stilling, respondenten har haft i flest år. Ansættelse i en halvoffentlig virksomhed, som fx DSB, P&T, DR, et telefonselskab eller et elselskab regnes som offentlig ansættelse) Offentlig ansat på overenskomst Offentlig ansat som tjenestemand Privat ansat Uoplyst Irrelevant svarprocent: 0 V0018 ALDER V. 1. EGENT. JOB start 43, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V13 Spm. 7: I hvilken alder fik De Deres første egentlige job på arbejdsmarkedet? (dvs. hvornår blev arbejde respondentens hovedaktivitet, incl. læretid/elevtid) (hvis respondenten ikke har været på arbejdsmarkedet kodes 77). Hvis 77 gå til tekst 2 (V29). Variablen er kodet i intervallet = Respondenten har ikke været på arbejdsmarkedet (19) 088 = Ved ikke (17) 099 = Uoplyst (3) 100 = Irrelevant (5063) V0019 ANTAL ÅR ERHVERVSARB. start 46, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V13, V18 Spm. 8: Hvor mange år af Deres liv har De haft erhvervsarbejde? (Medregnet læretid/elevtid: Der tænkes på år, hvor størstedelen har været tilbragt på arbejdsmarkedet. Skånejob og flexjob medregnes). Variablen er kodet i intervallet 0-50.

16 088 = Ved ikke (23) 099 = Uoplyst (7) 100 = Irrelevant (5082) V0020 IKKE UDENFOR ARB.MARKED start 49, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V13, V18 Spm. 9: Har De været uden for arbejdsmarkedet siden De fik Deres første egentlige job? (Der tænkers ikke på korterevarende sygdom) Nej Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 33 V0021 EJ ARB.MARKED ORLOV start 51, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V13, V18 Spm. 9: Har De været uden for arbejdsmarkedet siden De fik Deres første egentlige job? (Der tænkers ikke på korterevarende sygdom) Ja, med orlov Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 33 V0022 ANTAL ÅR ORLOV start 53, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V13, V18, V21 Spm. 9: Har De været uden for arbejdsmarkedet siden De fik Deres første egentlige job? (Der tænkers ikke på korterevarende sygdom)

17 Ja, med orlov: År: Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (5) 099 = Uoplyst (154) 100 = Irrelevant (6796) V0023 EJ ARB.MARKED SYGDOM start 56, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V13, V18 Spm. 9: Har De været uden for arbejdsmarkedet siden De fik Deres første egentlige job? (Der tænkers ikke på korterevarende sygdom) Ja, med sygdom Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 33 V0024 ANTAL ÅR SYGDOM start 58, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V13, V18, V23 Spm. 9: Har De været uden for arbejdsmarkedet siden De fik Deres første egentlige job? (Der tænkers ikke på korterevarende sygdom) Ja, med sygdom: År: Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (8) 099 = Uoplyst (168) 100 = Irrelevant (7172) V0025 EJ ARB.MARKED LEDIGHED start 61, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V13, V18 Spm. 9: Har De været uden for arbejdsmarkedet siden De fik Deres første egentlige job? (Der tænkers ikke på korterevarende sygdom) Ja, med ledighed

18 Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 33 V0026 ANTAL ÅR LEDIGHED start 63, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V13, V18, V25 Spm. 9: Har De været uden for arbejdsmarkedet siden De fik Deres første egentlige job? (Der tænkers ikke på korterevarende sygdom) Ja, med orlov: År: Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (27) 099 = Uoplyst (140) 100 = Irrelevant (6782) V0027 EJ ARB.MARKED ANDET start 66, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V13, V18 Spm. 9: Har De været uden for arbejdsmarkedet siden De fik Deres første egentlige job? (Der tænkers ikke på korterevarende sygdom) Ja, af andre grunde Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 33 V0028 ANTAL ÅR ANDET start 68, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V13, V18, V27 Spm. 9: Har De været uden for arbejdsmarkedet siden De fik Deres første egentlige job?

19 (Der tænkers ikke på korterevarende sygdom) Ja, af andre grunde: År: Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (10) 099 = Uoplyst (156) 100 = Irrelevant (7092) Tilknytning til arbejdsmarkedet Tekst 2: Nu vil jeg spørge om Deres tilknytning til arbejdsmarkedet V0029 TILKNYT.ARB.MARK. NU start 71 Spm. 10a: Er De tilknyttet arbejdsmarkedet nu, eller er De holdt op med at arbejde? (Pensionister og efterlønnere med arbejde ved siden af kodes 2. Personer med skånejob og flexjob kodes 1. Alle som er i arbejde eller som regner med at komme i arbejde, som fx arbejdsløs, skal have kode 1) % antal kode Er tilknyttet arbejdsmarkedet nu, gå til filter 2 (V31) Er helt holdt op med at arbejde/ har aldig været på arbejdsmarkedet Er studerende, gå til filter 2 (V31) Ved ikke V0030 ÅRSTAL V.TILBAGETRÆK. start 72, bredde 5, manglende data: = 9999 eller >=10000 FILTER: V29 Spm. 10b: Hvilket år trak De Dem tilbage fra arbejdsmarkedet? Årstal: (Hvis respondenten aldrig har arbejdet skriv 7777). Variablen er kodet i intervallet = Respondenten har aldrig haft arbejde (120)

20 08888 = Ved ikke (73) = Uoplyst (16) = Irrelevant (4048) *********************************************************** V0031 FILTER 2 start 77, manglende data: = 9 Filter 2: Hvis respondentnummer < (gammel stikprøve) og spm. 10a (V29) = 2 og spm. 10b (V30) <2002, gå til spm. 17 (V82) Ellers gå til spm. 10c (V32) Uoplyst svarprocent: 97 *********************************************************** V0032 HOVEDBESKÆFTIGELSE NU start 78, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V31 Spm. 10c: Hvad er Deres nuværende hovedbeskæftigelse? (Dette er et indgangsspørgsmål til flere svarkoder) I arbejde (fx. selvstændig, lønmodtager), gå til spm. 10c.1 (V33) Arbejdsløs, gå til spm. 10c.2 (V34) Har forladt arbejdsmarkedet, gå til spm. 10c.3 (V35) Har aldrig været på arbejdsmarkedet/studerende, gå til spm. 10c.4 (V36) Andet, husmoder, gå til spm. 10c.5 (V37) Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 69 V0033 NUV. HOVEDBESKÆFTIGELSE

21 start 80, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V31, V32 Spm. 10c.1: Hvad er Deres nuværende hovedbeskæftigelse? Selvstændig i landbrug, gartneri eller fiskeri Selvstændig i liberalt erhverv (læge, advokat, revisor mv.) Selvstændig i øvrigt Medhjælpende ægtefælle Faglært arbejder Ikke-faglært arbejder Funktionær/tjenestemand Lærlign/elev Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 51 V0034 HVOR LÆNGE ARBEJDSLØS start 83, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V31, V32 Spm. 10c.2: Hvor længe har De været arbejdsløs? Arbejdsløs op til 1 måned Arbejdsløs 1-2 måneder Arbejdsløs 3 måndeder eller mere Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 2 V0035 PENSIONIST EL. EFTERLØN start 85, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V31, V32, V33 Spm. 10c.3: Er De på pension eller efterløn? På efterløn Førtidspensionist/ invalidepensionist Folkepensionist

22 Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 13 V0036 STUD./ALDRIG PÅ ARB.MAR start 87, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V31, V32, V33 Spm. 10c.4: Er De studerende eller har De aldrig været på arbejdsmarkedet? Har aldrig været på arbejdsmarkedet, gå til filter 4 (V49) Studerende, gå til filter 4 (V49) Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 2 V0037 HUSMODER ELLER ANDET start 89, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V31, V32, V33. V36 Spm. 10c.5: Er De husmoder eller er Deres nuværende hovedbeskæftigelse en hel anden? Husmoder Andet Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 1 V0038 ANTAL ARB.TIMER PR. UGE start 91, bredde 4, manglende data: = 999 eller >=1000 FILTER: V31, V33, V36 Spm. 11: Hvor mange timer arbejder (arbejdede) De normalt om ugen? Antal timer:

23 (Det drejer sig kun om erhvervsarbejde i respondentens hovedstilling) Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (56) 0999 = Uoplyst (19) 1000 = Irrelevant (2462) *********************************************************** V0039 FILTER 3 start 95, manglende data: >=10 FILTER: V31, V36 Filter 3: Hvis spm. 2 (V7) = 5-12, gå til spm. 12 (V40) Ellers gå til filter 4 (V49) Irrelevant svarprocent: 67 *********************************************************** V0040 HØJT ARBEJDSTEMPO start 97, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V31, V36, V39 Spm. 12: Er (var) Deres trivsel på arbejdspladsen generet af følgende forhold? a. Er/var trivslen på arbejdspladsen generet af højt arbejdstempo Ja Nej Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 48 V0041 STRAMME TIDSPLANER start 99, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V31, V36, V39

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ----

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ----

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jeanette Østergaard PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ledernes Hovedorganisation PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ -

DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ - DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1422 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-0307 -------- Datamateriale ------------- Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980 ------------ --- ---- ----------- ----

DDA-0307 -------- Datamateriale ------------- Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980 ------------ --- ---- ----------- ---- DDA-0307 -------- Datamateriale ------------- Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980 ------------ --- ---- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Lind Andersen, Svend Henriksen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0705 -------- Datamateriale ------------- Lægemidler og arbejdsmiljø, ---------- -- ------------- kvindelige bryggeriarbejdere 1980 ---------- ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ----

DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ---- DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Eli Schwarz. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ---- DDA-1551 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1786 -------- Datamateriale ------------- Kost, kræft og helbred, 1993-1997 ----- ----- -- -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anne Tjønneland og Kim Overvad PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0280 -------- Datamateriale ------------- Nordhavnsværftsundersøgelsen 1976-1979 ---------------------------- ---------

DDA-0280 -------- Datamateriale ------------- Nordhavnsværftsundersøgelsen 1976-1979 ---------------------------- --------- DDA-0280 -------- Datamateriale ------------- Nordhavnsværftsundersøgelsen 1976-1979 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lars Iversen og Hans Klausen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1077 -------- Datamateriale ------------- Velfærdsundersøgelsen 1986 --------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1077 -------- Datamateriale ------------- Velfærdsundersøgelsen 1986 --------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1077 -------- Datamateriale ------------- Velfærdsundersøgelsen 1986 --------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Forbrugeres utilfredshed og klageadfærd 1978 ----------- ------------ -- ----------- ---- Preben Sander Kristensen og Carsten Stig Poulsen

Forbrugeres utilfredshed og klageadfærd 1978 ----------- ------------ -- ----------- ---- Preben Sander Kristensen og Carsten Stig Poulsen DDA-0270 -------- Datamateriale ------------- Forbrugeres utilfredshed og klageadfærd 1978 ----------- ------------ -- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Preben Sander Kristensen

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ---- DDA-0516 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Balvig PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørn Olsen og Grethe Frische PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af DDA-149 ------- Datamateriale ------------- On-line i Sparekasser -- ---- - ----------- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Niels Bjørn-Andersen og Lone Jappe, HHK: Informationsforskningsafdelingen

Læs mere

DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ----

DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ---- DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pamela Rachootin og Jørn Olsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2170 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-2300 -------- Datamateriale ------------- Danskernes tandtilstand, 1995 ---------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-2300 -------- Datamateriale ------------- Danskernes tandtilstand, 1995 ---------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2300 -------- Datamateriale ------------- Danskernes tandtilstand, 1995 ---------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Eli Schwarz PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-12516 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen ----------------- ----- ------------------

DDA-12516 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen ----------------- ----- ------------------ DDA-12516 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen ----------------- ----- ------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole

Læs mere