Nivå Bådelaug. Regnskab 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nivå Bådelaug. Regnskab 2012"

Transkript

1 Nivå Bådelaug Regnskab 2012

2 Nivå Bådelaug Noter Kr. Kr. 1 Kontingenter Betalte aktiviteter Tilskud Lejeindtægter Salgsindtægter Stævner Øvrige indtægter Indtægter i alt Personaleomkostninger Klubhuse Udvalg Administration Både og grej NB-Nyt (eksklusiv administration) Diverse Financielle poster Udgifter i alt Resultat før afsk. og ekstraord Afskrivninger Gevinst/tab ved salg af aktiver Ekstraordinære poster i alt Årets resultat Balance 31. December 2012 Aktiver 19 Materielle anlægsaktiver Tilgodehavender Financielle anlægsaktiver Likvide beholdninger Aktiver i alt Passiver 23 Egenkapital Hensættelser Langfristet gæld Offentlige myndigheder 0 27 Anden gæld 0 28 Periodeafgrænsningsposter 0 Passiver i alt Jørgen Skovmand Kjeld Sørensen Klubrevisor Klubrevisor

3 Note 1, Kontingenter Familie Junior Senior-Enkelt Senior-Par Senior-Passiv Klubsponsor Note 2, Betalte aktiviteter Navigation Praktisk sejlads Yachskipper III Udlejning af både Surfopbevaring Surfundervisning Kapsejlads Udlejning af joller Klubmesterskab Kursusindtægter Note 3, Tilskud Klubtilskud fra FK Løntilskud fra FK SOAK tilskud fra FK Tilskud til uddannelse fra FK Tilskud fra specialforbund Særligt tilskud fra FK Note 4, Lejeindtægter Vederlag fra Lagunen Udlejning af Lagunen Udlejning af Oasen Note 5, Salgsindtægter Køb og Salg af Standere Øvrigt salg Note 6, Stævner Deltagerbebyr Stævnesponsorer Stævneudgifter

4 Note 7, Øvrige indtægter Nøglegebyr Indmeldelsesgebyr Note 8,Personaleomkostninger Lønninger Kørselsgodtgørelse, m.v Feriepenge Multidata Note 9, Klubhuse (eksklusiv administration) Rengøring Vedligeholdelse, klubhuse Reparation Småanskaffelser Note 10, Udvalg Generalforsamling Arrangementer/ture Festudvalg Note 11, Administration Kontorartikler Porto Telefon Annoncer Edb udgifter Hjemmeside Tryksager Kursusudgifter Mødeudgifter Gaver Øvrige omkostninger Kontingenter Forsikring (excl. både/trailere) Note 12, Både og grej Drift- og vedligehold Brændstof Søsætning Forsikring Vægtafgift Surfudstyr

5 Note 13, NB-Nyt (eksklusiv administration) Porto flyttet til administation Trykning Annoncetegning Annoncer Bladpuljen Note 14, Diverse Småanskaffelser SOAK excl. Løn Præmier Note 15, Afskrivninger Brugsret Inventar Klubbåde og følgebåde Note 16, Gevinst/tab ved salg af anlægsaktiver Opvaskemaskine Hugormen/Lindormen Note 17, Financielle poster Renteindtægter Renteudgifter Gebyrer Note 18, Ekstraordinære poster Team Building & Trygfonden Note 19, Materielle anlægsaktiver Klubhuse, anskaffelsessum Klubhuse, akkumulerede afskrivninger Klubhuse Inventar, anskaffelsessum Inventar, akkumulerede afskrivninger Inventar Både, anskaffelsessum Både, akkumulerede afskrivninger Både I alt Note 20, Tilgodehavender Debitorer Andre tilgodehavender

6 Note 21, Financielle anlægsaktiver Andelsbevis NKK Note 22, Likvide beholdninger Kassebeholdning 755 Brændstofkonto Nykredit Bank Opsparingskonto Nykredit Bank Kassekredit Nykredit Bank Stævner Nykredit Bank 0 Festudvalgkonto Nykredit Bank 0 Forskud udbetalt til medarbejdere Note 23, Egenkapital Egenkapital primo Årets resultat Overført fra henlæggelse til klubhuse Note 24, Hensættelser Hensættelse til huse Hensættelse til tab på debitorer Note 25, Langfristet gæld Lån - Dansk Sejlunion Note 26, Offentlige myndigheder Skyldig skat 0 Skyldig AM-bidrag 0 Skyldig ATP 0 Skyldig feriefond 0 0 Note 27, Anden gæld Skyldige feriepenge 0 Skyldig løn 0 Skyldige omkostninger 0 0 Note 28, Periodeafgrænsningsposter Uidentificerbare indbetalinger 0 0

7 Klub Nyt ktnr Kr. Kr. Kontingent, Familie Kontingent - Junior Kontingent, Senior - Enkelt Kontingent, Senior - Par Kontingent, Senior - Passiv Klubsponsor Kontingent i alt Udlejning af både Kursusindtægter Betalte aktiviteter i alt Klubtilskud fra FK Tilskud i alt Køb og Salg af standere Øvrigt salg Salgsindtægter i alt Nøglegebyr Indmeldelsesgebyr Mellemregning med sejlerskolen J Øvrige indtægter i alt Generalforsamling Arrangementer/ture Festudvalg Udvalg mv. i alt Kontorartikler Porto Telefon Annoncer/presse Edb-udgifter Hjemmeside Tryksager Mødeudgifter Gaver og blomster Øvrige omkostninger Kontingent Idrættens Forsikringer Administration i alt Småanskaffelser Diverse i alt Renteindtægter Gebyrer Financielle poster i alt Resultat før afsk. og ekstraord

8 Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære udgifter Ekstraordinære poster i alt Klub, driften i alt

9 Lagunen Integreret i klubhuse

10 Klubhuse Nyt ktnr Vederlag fra restauratør Udlejning af Lagunen Udlejning af Oasen Indtægter i alt Rengøring Vedligeholdelse klubhuse Reparation Småanskaffelser Klubhuse i alt Kontorartikler Porto Telefon Edb udgifter Mødeudgifter Øvrige omkostninger Indboforsikring Administration ialt Resultat før afsk. og ekstraord Afskrivning på bygninger Afskrivning på Inventar Gevinst/tab ved salg Afskrivninger Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære udgifter Ekstraordinære poster i alt Klubhuse, driften i alt

11 Surf Nyt ktnr Kontingent, Familie Kontingent, Junior Kontingent, Senior - Enkelt Kontingent, Senior - Par Kontingent, Senior - Passiv Klubsponsor Kontingent i alt Surfopbevaring Surfundervisning Brug af surfudstyr Betalte aktiviteter i alt Klub og lejrtilskud fra FK SOAK tilskud fra FK Tilskud til uddannelse Tilskud i alt Brugtsalg Salgsindtægter i alt Deltagergebyr Stævnesponsorer Stævneudgifter Stævneoverskud Lønninger Kørselsgodtgørelse, m.v Personaleomkostninger i alt Vedligeholdelse klubhus Reparation Småanskaffelser Klubhuse i alt Kontorartikler Tryksager/undervisningsmaterialer Uddannelse/kursusudgifter Mødeudgifter Øvrige omkostninger Administration i alt Drift- og vedligehold Brændstof Forsikring Vægtafgift Surfudstyr Udstyr i alt Småanskaffelser SOAK ekskl. Løn Klubmesterskab/præmier Diverse i alt

12 Resultat før afsk. og ekstraord Afskrivninger Gevinst/tab ved salg Afskrivninger Surf, driften i alt

13 Kapsejlads Nyt ktnr Kapsejlads - sæson * Kapsejlads Deltagergebyr Stævnesponsorer Stævneudgifter Stævneoverskud Drift- og vedligehold Forsikring Udstyr i alt Præmier Driften i alt

14 Handicap Nyt ktnr Deltagerbebyr 0, Stævnesponsorer 0, Stævneudgifter Stævneoverskud Uddannelse Mødeudgifter Kontingent til specialklub Administration i alt Drift- og vedligehold Forsikring Udstyr i alt Resultat før afsk. og ekstraord Afskrivning på både og udstyr Gevinst/tab ved salg Afskrivninger Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære udgifter Ekstraordinære poster i alt Handicap, driften i alt

15 Følgebåde Nyt ktnr Speedbådskort, uddannelse Gaver Administration i alt Drift- og vedligehold Brændstof Søsætning Forsikring Vægtafgift Udstyr i alt Resultat før afsk. og ekstraord Afskrivning på både og udstyr Gevinst/tab ved salg Afskrivninger Følgebåde, driften i alt

16 NB - Nyt Nyt ktnr Tilskud fra Biblioteksstyrelsen Annoncer Indtægter i alt Kontorartikler Porto Trykning Div. vedrørende annoncetegning Udgifter i alt NB-Nyt, driften i alt

17 Sejlerskole Nyt ktnr Navigation Praktisk sejlads Yachtskipper III Betalte aktiviteter i alt Særligt tilskud fra FK Tilskud i alt Festudvalg Udvalg mv. i alt Tryksager/undervisningsmaterialer Uddannelse/kursusudgifter Mødeudgifter Øvrige omkostninger Kontingent til specialklub Administration i alt Drift- og vedligehold Brændstof Søsætning Forsikring Udstyr i alt Præmier Afdrag DS lån til J Diverse i alt Resultat før afsk. og ekstraord Afskrivning på både og udstyr Gevinst/tab ved salg Afskrivninger Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære udgifter Ekstraordinære poster i alt Sejlerskole, driften i alt

18 Ungdom Nyt ktnr Kontingent, Familie Kontingent - Junior Kontingent, Senior - Enkelt Kontingent, Senior - Par Kontingent, Senior - Passiv Klubsponsor Kontingent i alt Udlejning af joller Betalte aktiviteter i alt Klubtilskud fra FK Løntilskud fra FK SOAK tilskud fra FK Tilskud fra specialforbund Særligt tilskud fra FK Tilskud i alt Deltagergebyr Stævnesponsorer Stævneudgifter Stævneoverskud Arrangementer/ture Festudvalg Udvalg mv. i alt Lønninger Feriepenge Multidataomkostninger Personaleomkostninger i alt Tryksager/undervisningsmaterialer Uddannelse/kursusudgifter Mødeudgifter Gaver og Blomster 0, Øvrige omkostninger Kontingent til specialklub Administration i alt Drift- og vedligehold Forsikring Vægtafgift Udstyr i alt Småanskaffelser SOAK ekskl. Løn Klubmesterskab/præmier Diverse i alt Resultat før afsk. og ekstraord Afskrivning på både og udstyr Gevinst/tab ved salg

19 Afskrivninger Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære udgifter Ekstraordinære poster i alt Ungdom, driften i alt

20 Konto Konto ny Kontonavn Ultimo Bygninger anskaffelsessum Bygninger akk, afskrivninger Inventar anskaffelsessum Inventar akk. Afskrivninger Edb anskaffelsessum Edb akk. Afskrivninger Både og udstyr anskaffelsessum Både og udstyr akk. Afskrivninger Materielle anlægsaktiver Debitor samlekonto Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Andelsbevis Financielle anlægsaktiver i alt Kasse Brændstof Opsparing Kassekredit Stævner Festudvalg Forskud udbetalt til personale Likvide beholdninger i alt Aktiver i alt Egenkapital primo Årets resultat Egenkapital i alt Henlæggelser til huse Henlæggelse til tab på debitorer Hensættelser i alt Lån Dansk Sejlunion Langfristet gæld i alt Skyldig A-skat Skyldig AM-bidrag Skyldig ATP Skyldig feriefond Offentlige myndigheder i alt Skyldige feriepenge Skyldig løn Skyldige omkostninger Anden gæld i alt Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter i alt 0 Passiver i alt

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub. Booking indtægter hallen

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub. Booking indtægter hallen Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Ialt Budget 214 Remaining Booking indtægter hallen INDTÆGTER 1 Junior 8-13 år 1.35 18. 7.65 11 Junior 14-17 år 5.8 16. 1.2 12 Ungsenior 18-25 år 8.8 13.8 5. 13 Senior

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Vallensbæk 2..22 Indkaldelse til generalforsamling Hermed indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling torsdag den 29. november 22 kl. 9:3 i klubhuset. Hvis der er spørgsmål til punkter på dagsorden

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014

ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014 VALLENSBÆK SEJLKLUB Vallensbæk Sejlklub Årsregnskab 2013/2014 ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014 Side 1 Beretning Vallensbæk Sejlklubs regnskab for 2013/14 giver et retvisende billede i forhold til sejlklubbens mål

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2011 Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 r 2011 2010 Indtægter: 1 Kontingenter

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr.

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Kontingentindtægter og indmeldelsesgebyr 7.448.768 6.935.013 7.250.621 Salg af lektioner 242.909 241.497 230.000 Bane, greenfee m.v.

Læs mere

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den.

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den. RØS regnskab og balance pr. 31 august 2006 side 1 af 5 Rørvig Sejlklub Regnskab 2005/2006 Balance pr. 31 august 2006 Budget 2006/2007 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Regnskabsår

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk 4960 Holeby CVR-nr. 12565879 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger... 3 Erklæringer: Ledelseserklæring... 4 Revisorerklæring... 5

Læs mere

Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014.

Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014. Side 1 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

Gilleleje Golfklub CVR-nr. 63 78 99 17. Årsrapport 2014

Gilleleje Golfklub CVR-nr. 63 78 99 17. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Gilleleje Golfklub CVR-nr. 63 78

Læs mere

Resultatopgørelse for perioden 1/1-13 - 31/12-13 2013 2012 INDTÆGTER:

Resultatopgørelse for perioden 1/1-13 - 31/12-13 2013 2012 INDTÆGTER: Note Resultatopgørelse for perioden 1/113 31/1213 2013 2012 INDTÆGTER: 1 Medlemsbaserede indtægter: kr 145.335,00 kr 120.189,50 2 Indtægter ture og lejre kr 112.945,00 kr 119.329,33 3 Kurser kr 10.769,00

Læs mere

Kongelig Dansk Yachtklub. CVR-nr. 62 59 71 19. Årsrapport 2008/09

Kongelig Dansk Yachtklub. CVR-nr. 62 59 71 19. Årsrapport 2008/09 CVR-nr. 62 59 71 19 Årsrapport 2008/09 2 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Oversigt over resultatopgørelser for de seneste fem år 7 Ledelsesberetning

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2005 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00201,00202,00203

Læs mere

Regnskab for boligorganisationen

Regnskab for boligorganisationen 1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 2014 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms Boligselskab

Læs mere

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted INDHOLDSFORTEGNELSE Side Revisors erklæring 1 Anvendt regnskabspraksis 2 Bestyrelsens underskrift af årsregnskabet 3 Resultatopgørelse

Læs mere

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår)

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår) 0 0 VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11 Årsrapport 2012/2013 (48. regnskabsår) Resultatbudget 2013/2014 Indhold Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

ARSREGNSKAB 2 011. SideD

ARSREGNSKAB 2 011. SideD VINDINGE IDRÆTSFORENING o ARS 2 011 SideD RESULTATOPGØRELSE 2011 BUDGET 2012 TEKST 2010 2011-39.101 Resultat aktivitetsafd. Resultat Hal 3.140 Viften -131. 561-85.914 3.134 2.842 Offentlige tilskud; -160.000

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2004 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

Landsforeningen CISV Danmark. Årsrapport for 2009

Landsforeningen CISV Danmark. Årsrapport for 2009 Landsforeningen CISV Danmark Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen side 3 Årsberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Revisionspåtegning side 6 Anvendt regnskabspraksis side

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2006 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00201,00202,00203

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2008 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

5 Klubhus udvidelse indtægt 10 Klubhus afgift... 88.628 85.750 24 Ialt indtægter klubhus udvidelse... 88.628 85.750

5 Klubhus udvidelse indtægt 10 Klubhus afgift... 88.628 85.750 24 Ialt indtægter klubhus udvidelse... 88.628 85.750 Regnskabsrapport Driftsregnskab Side : 1 Vis tal i hele k&roner 5 Klubhus udvidelse indtægt 10 Klubhus afgift... 88.628 85.750 24 Ialt indtægter klubhus udvidelse... 88.628 85.750 25 Klubhus udvidelse

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2006 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere