Regnskab 2011 Hæfte 2: Totaloversigt og specifikationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab 2011 Hæfte 2: Totaloversigt og specifikationer"

Transkript

1 2011 Regnskab 2011 Hæfte 2: Totaloversigt og specifikationer

2 Regnskab 2011 Hæfte 2 Taloversigter og specifikationer Indholdsfortegnelse Side Forudsætninger for regnskab 2011 Aftale om kommunernes økonomi for Bevillingsniveau... 1 Styringsmodel... 2 Regnskab 2011 Anvendt regnskabspraksis Regnskabsopgørelse Finansieringsoversigt Balance Noter...19 Regnskabsoversigt Overførte mer- / mindreforbrug på driftsbevillinger Anlægsprojekter, samt anlægsoverførsler Øvrige obligatoriske regnskabsoversigter: Personaleoversigt...65 Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser...71 Udførelse af opgaver for andre myndigheder...75 Omkostningskalkulationer...79 Diverse oversigter: Oversigt over langfristet gæld Specifikation af langfristet gæld Kirkelige ligninger Opgørelse over deponering Sammenlægningen af lån Segmentopdeling affaldsordninger

3

4 Aftale med Regeringen om kommunernes økonomi i 2011 De overordnede økonomiske vilkår for landets kommuner i 2011 fremgår af den aftale, som Regeringen og Kommunernes Landsforening den 12. juni 2010 indgik om kommunernes økonomi for I aftalen er der blandet andet lagt vægt på Der ikke er rum for generelle serviceforbedringer. Der er indført en sanktionslovgivning på regnskabsresultatet med virkning for Byrådet skal forholde sig til det specialiserede socialområde På anlægsområdet er der i økonomiaftalen skabt finansiering til et anlægsinvesteringsomfang på 15 mia. kr. i Der er ikke fastlagt et anlægsloft. contra normalområdet, samt høste mulige effektiviseringsgevinster. Økonomiaftalen indeholder midtvejsregulering på baggrund af stigende overførselsudgifter og højere medfinansieringsudgifter på sundhedsområdet. At understøtte kommuner, som aktuelt er i en vanskelig situation. Der er afsat en skattepulje på 300 mio. kr., som forbeholdes et mindre antal kommuner, der har et akut behov for at skabe balance i økonomien. Endvidere er der en særtilskudspulje på 500 mio. kr. Bevillingsniveau Bevillingsniveauet på driftsbudgettet er fastlagt på udvalgsniveau som en nettobevilling med opdeling i serviceudgifter og lovbundne udgifter, og således at det brugerfinansierede område udgør et særskilt bevillingsniveau. På anlæg er bevillingen knyttet til hvert projekt for sig. Økonomiudvalget er bemyndiget til at godkende beløbsneutrale omdisponeringer ved tillægsbevillinger mellem drift og anlæg og mellem udvalg, forudsat at de respektive udvalg godkender tillægsbevillinger før Økonomiudvalgets behandling. Styringsmodel Haderslev Kommunes styringsmodel er Den Decentrale Model, der som grundprincip har, at ansvar og kompetence er uddelegeret mest muligt. I relation til økonomistyring er konsekvensen af modellen, at der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevillinger, førend samtlige mulige alternativer er analyseret og dokumenteret. Modellen fordrer en tankegang, hvor eventuelle økonomiske udfordringer søges løst på laveste mulige niveau. Det indebærer, at der forud for en sags politiske præsentation har været sonderet både indenfor det enkelte serviceområde og hos de øvrige serviceområder efter mulige finansieringskilder. Det fremgår af Lov om Kommuners Styrelse 40, at der ikke må iværksættes aktiviteter som medfører, at der afholdes udgifter eller oppebæres indtægter uden, at der foreligger en bevilling. For ikke at handle i modstrid hermed, må der imidlertid inden regnskabsårets udløb meddeles de til den løbende drift nødvendige tillægsbevillinger. Styringsmæssigt kan der arbejdes med modsatrettede bevillinger i det følgende regnskabsår, for at gennemtvinge en tilbagebetaling. Kommunens regelsæt omkring økonomisk decentralisering muliggør, at de enkelte driftsenheder kan opspare midler fra driftsbudgettet og overtrække driftsbudgettet efter nærmere fastlagte be-

5 stemmelser. Dette fordrer, at der via en overførselssag meddeles tillægsbevillinger til det følgende års budget - svarende til det overførte restbudget på mindre- eller merforbrug. På baggrund heraf har Byrådet i Haderslev Kommune i budget- og regnskabsår 2011 meddelt tillægsbevillinger til den skattefinansierede drift således (nettotal i mio. kr.): Vedtaget budget Overførsler fra 2010 til Budgetkontroller -16 Forsøgelsesområdet 73 Kommunalt bidrag til produktionsskoler 3 Vintervedligeholdelse 5 Afvandingsbidrag af kommunale veje 3 Aktivitetsbestemt medfinansiering Haderslev Idrætscenter 3 Diverse tillægsbevillinger -6 Korrigeret budget På de skattefinansierede anlæg er der meddelt tillægsbevillinger således (nettotal i mio. kr.): Vedtaget budget ,007 Overførsler fra 2010 til ,142 Salg af grunde -15,465 Hjælpemidler -10,000 Budgetkontroller -2,611 Haderslev Havn 3,500 Gram Slotssø -4,165 Diverse tillægsbevillinger -0,477 Korrigeret budget ,931

6 Anvendt regnskabspraksis 2011 De overordnede bogførings- og indregningsprincipper for regnskabsaflæggelsen i 2011.

7 Anvendt regnskabspraksis 2011 Generelt Haderslev Kommunes årsregnskab for 2011 aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter, herunder poster vedrørende de selvejende institutioner, som Haderslev Kommune har driftsoverenskomst med. Fra 2010 er Haderslev Kommunes regnskabsaflæggelse korrigeret i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets ændrede krav til regnskabsaflæggelsen. Haderslev Kommunes årsregnskab for 2011 indeholder således ikke en omkostningsbaseret resultatopgørelse, omregningstabel eller pengestrømsanalyse. Dog fastholdes den udvidede balance, der er blevet etableret med den omkostningsbaserede regnskabsreform. Haderslev Kommunes regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i bilag 15 til kommunens kasseog regnskabsregulativ, men vil her blive skitseret overordnet: God bogføringsskik Haderslev Kommunes bogføring er foretaget i overensstemmelse med god bogføringsskik. Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for kommuner, samt øvrige relevante forskrifter er overholdt. Driftsregnskab (Regnskabsopgørelse) Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Udgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet forudsat at de er kendte af kommunen inden udløb af supplementsperioden, der sluttede den 3. februar Balancen Materielle og Immaterielle anlægsaktiver Materielle og immaterielle anlægsaktiver indregnes som hovedregel til kostpris i balancen. Grunde og bygninger, som kommunen har anskaffet før 1. januar 1999, måles til den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. januar 2004 korrigeret for af- og nedskrivninger samt opskrivninger, der er foretaget i perioden fra 2004 til dagsdato. Tekniske anlæg, inventar, materielle anlæg under udførelse og immaterielle anlægsaktiver indregnes i balancen, når det forventes anvendt i mere end et regnskabsår, aktivets værdi kan måles pålideligt og har en værdi, der er svarende til eller højere end kr. Økonomi og Indenrigsministeriet har i forbindelse med etablering af åbningsbalancen 1. januar 2007 indført faste afskrivningstider for anlægsaktiver indenfor følgende kategorier:

8 Bygninger. Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler. Inventar herunder computere og andet IT-udstyr. Imaterielle anlægsaktiver, herunder IT-licencer og kontrakter. Det betyder, at materielle og immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over afskrivningstiden efter fradrag af eventuel scrapværdi med undtagelse af materielle anlægsaktiver under udførelse, som først afskrives, når disse er færdigudførte. Ikke-operative og infrastrukturelle anlægsaktiver skal ikke indregnes i balancen. Finansielle anlægsaktiver Aktier, langfristede tilgodehavender og udlæg til forsyningsvirksomhed indregnes i balancen til dagsværdien. Kommunens ejerandele af selskaber indregnes efter den indre værdis metode i henhold til seneste aflagte årsregnskab eller foreløbige regnskab. Der er ingen bagatelgrænse for indregning af finansielle anlægsaktiver. Omsætningsaktiver Grunde og bygninger bestemt til videre salg indregnes i balancen til salgsværdien. Der foretages ikke afskrivning på grunde og bygninger bestemt til videresalg. Tilgodehavender, værdipapirer og likvide beholdninger indregnes i balancen til dagsværdien uden bagatelgrænse. Egenkapital I egenkapitalen er indeholdt selvejende institutioner, som Haderslev Kommune har indgået driftsoverenskomst med. Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser skal indregnes i balancen, såfremt de økonomiske konsekvenser kan opgøres med tilstrækkelig pålidelighed, og det er sandsynligt, at afviklingen vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer. Hensatte forpligtelser skal indregnes i balancen, hvis disse har en værdi svarende til eller højere end kr. Hensatte forpligtelser indregnes til dagsværdien. Langfristede gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser herunder låne- og leasingforpligtelser indregnes i balancen til dagsværdien uden bagatelgrænse. Kortfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser indregnes i balancen til dagsværdien uden bagatelgrænse. I regnskab 2011 omfatter Haderslev Kommunes feriepengeforpligtelser kun personale uden ret til ferie med løn dvs. timelønnet personale. Gæld vedr. fonde, legater, deposita m.v. Gæld vedr. fonde, legater, deposita m.v. beregnes som forskellen på aktiver og passiver vedr. andre instanser, fonde og legater dvs. en nettogæld eller nettotilgodehavende. Aktiver og passiver vedr. andre instanser, fonde og legater indregnes i balancen til dagsværdien uden bagatelgrænse.

9 Regnskabsopgørelse 2011 Regnskabsopgørelsen viser i kortfattet form kommunens udgifter og indtægter opgjort efter udgiftsbaserede principper.

10 Regnskabsopgørelse Udgiftsbaseret Korrigeret Budget Budget Regnskab Note (mio.kr.) (mio.kr.) (mio.kr.) A. Det skattefinansierede område Indtægter: 1 Skatter 2.127, , ,8 2 Generelle tilskud m.v , , ,2 Indtægter i alt 3.143, , ,9 3 Driftsudgifter: (ekskl. Forsyningsvirksomheder) Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger -50,2-56,9-57,1 Trafik og infrastruktur -85,3-90,4-86,5 Undervisning og Kultur -573,0-589,1-591,9 Sygehusvæsen- og Sygesikring -183,0-192,2-189,3 Social- og Sundhedsvæsen , , ,6 Administration m.v. -376,5-334,5-347,1 Driftsudgifter i alt , , ,4 Driftsresultat før finansiering 134,3 115,6 179,5 4 Renter m.v. -19,1-17,6-14,9 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED 115,2 98,0 164,6 5 Anlægsudgifter: (ekskl. Forsyningsvirksomheder) Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger -21,1-17,1-16,3 Trafik og infrastruktur -8,0-21,8-20,4 Undervisning og Kultur -55,9-60,2-53,8 Sygehusvæsen- og Sygesikring -2,6-2,1-2,1 Social- og Sundhedsvæsen -58,6-78,0-67,8 Administration m.v. -19,8-19,4-11,7 Anlægsudgifter i alt -166,0-198,7-172,2 6 Jordforsyning Salg af jord m.v. 46,3 43,3 43,4 Køb af jord inkl. byggemodning -28,5-23,6-17,4 I alt 17,8 19,8 26,0 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE: -33,1-80,9 18,4 7 B. Forsyningsvirksomheder Drift(indtægter-udgifter) 0,5 0,0 0,0 Anlæg(indtægter-udgifter) 0,0 0,0 0,0 RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER: 0,5 0,0 0,0 C. RESULTAT I ALT (A+B) -32,6-80,9 18,4 Udgifterne er angivet med "-" som fortegn

11 Finansieringsoversigt 2011 Finansieringsoversigten viser, hvilken betydning årets regnskabsresultat opgjort efter udgiftsbaserede principper sammen med de finansielle dispositioner har for de likvide aktiver, samt om de likvide aktiver udvikler sig som budgetteret.

12 Finansieringsopgørelse TILGANG AF LIKVIDE AKTIVER Korrigeret Budget Budget Regnskab (mio.kr.) (mio.kr.) (mio.kr.) Resultat i alt -32,6-80,9 18,4 Optagne lån (Langfristet gæld) 15,1 229,3 349,3 I alt -17,5 148,4 367,7 ANVENDELSE AF LIKVIDE AKTIVER Afdrag på lån (Langfristet gæld) -45,7-207,5-208,2 Ændringer af kortfristede tilgodehavender og gæld samt langfristede tilgodehavender (Øvrige balanceforskydninger) 40,2 76,8-61,0 I alt -5,5-130,7-269,2 Kursregulering likvide aktiver 0,5 ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER -23,0 17,7 99,0 Udgifterne er angivet med "-" som fortegn

13 Balance 2011 Balancen viser kommunens aktiver og passiver opgjort efter udgifts- og omkostningsbaserede principper, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og gæld.

14 BALANCE AKTIVER Note Primo Ultimo (mio.kr.) (mio.kr.) 8 Materielle anlægsaktiver Grunde 264,9 265,8 Bygninger 966, ,0 Tekniske anlæg m.v. 71,6 64,7 Inventar 25,1 16,0 Anlæg under udførelse 310,3 362,5 I alt 1.638, ,0 Immaterielle anlægsaktiver 0,4 2,4 9 Finansielle anlægsaktiver: Aktier og andelsbeviser 781,2 848,1 Langfristede tilgodehavender 145,8 154,5 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder 2,7 2,3 I alt 929, ,8 ANLÆGSAKTIVER I ALT 2.568, ,3 10 OMSÆTNINGSAKTIVER: Fysiske anlæg til salg(jordforsyningen) 137,3 131,5 Tilgodehavender -41,1-67,5 Værdipapirer 5,8 9,5 Likvide beholdninger 71,5 170,5 I alt 173,6 244,1 AKTIVER I ALT 2.742, ,4 PASSIVER 11 EGENKAPITAL: Modpost for takstfinansierede aktiver 3,6 0,0 Modpost for selvejende institioners aktiver 116,3 103,7 Modpost for skattefinansierede aktiver 1.656, ,3 Balancekonto -525,9-423,1 I alt 1.250, ,9 12 HENSATTE FORPLIGTELSER 356,0 335,6 13 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER 784,2 926,2 14 KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER 348,2 273,6 15 Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v 3,5 5,0 PASSIVER I ALT 2.742, ,4

15 Noter

16 1. Skatter Skatteindtægterne fordeler sig således: Beløb i 1000 kr. Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Restbudget 2011 Personlige indkomstskatter Selskabsskatter Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom I alt Generelle tilskud m.v. Tilskuddene fordeler sig således: Beløb i 1000 kr. Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Restbudget 2011 Kommunal udligning Statstilskud Efterreguleringer Udligning af selskabsskat Udligning vedr. udlændinge Bidrag til regionerne Tilskud til ældreområder Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner Tilskud til Ø-kommuner Tilskud fra kvalitetsfonden Beskæftigelsestilskud Efterreguleringer Netto udgifter til købsmoms m.v I alt

17 3. Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomheder og jordforsyningen) Udgifterne er nettoudgifter efter fradrag af refusioner samt øvrige driftsindtægter, som f.eks lejeindtægter og forældrebetaling m.v. Nettoudgifterne udgør godt 3 mia. kr. hvilket er en besparelse på knap 61 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Besparelserne fordeler sig således: Serviceudgifter Lovbundne udgifter I alt 40,3 mio. kr. 20,3 mio. kr. 60,6 mio. kr. 4. Renter m.v. Regnskabsresultatet viser netto mindre udgifter på knap 2,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget Resultatet er sammensat af merindtægter og merudgifter fordelt på tværs af de forskellige renteposter. Størstedelen er netto mindre udgifter vedrørende indexlån til ældreboliger på godt 1,5 mio. kr. og netto merindtægter vedr. forrentning af likvide aktiver på 0,6 mio. kr. 5. Anlægsudgifter (excl. forsyningsvirksomheder og jordforsyningen) De samlede nettoudgifter til anlæg har været i alt 172,2 mio. kr. I forhold til budgettet er det en netto besparelse på knap 26,5 mio.kr. Besparelsen sammensættes af mindre udgifter på 2,2 mio. kr. vedr. faste ejendomme, 1,1 mio. kr. vedr. vejanlæg, 5,6 mio. kr. vedr. folkeskoler og idrætsfaciliteter, 1,8 mio. kr. vedr. dagtilbud til børn og unge, 1,5 vedr. ombygning af arbejdsmarkedsskolen, 5,5 mio. kr. vedr. ældreboliger og 7,5 mio. kr. vedr. sekretariat og forvaltninger, medens der er merudgifter vedr. stadion og idrætsanlæg på 1,4 mio. kr. Der er netto besparelser på 2,7 mio. kr. på tværs af øvrige områder. Af større anlægsprojekter kan nævnes: Anlægsprojekt Renovering og modernisering af kommunens folkeskoler Renovering og opførelse af idrætsfaciliteter for børn og unge Opførelse og renovering af børnehaver m.v. Ombygning af Frederik den IX s plejehjem og Odinsgården samt etablering af Diagergård og Kløvervænget, netto Vedligeholdelse m.v. af kommunens veje Bygningsvedligeholdelse adm. bygninger samt energibesparende foranstaltninger, office licenser m.v. Beløb 32,9 mio. kr. 18,9 mio. kr. 17,7 mio. kr. 47,2 mio. kr. 18,5 mio. kr. 11,7 mio. kr. 6. Jordforsyningen Alle udgifter og indtægter ved køb og salg af jord fremgår af resultatopgørelsen. Der har været indtægter ved salg på 43,4 mio. kr. og udgifter til jordkøb for 17,4 mio. kr. I forhold til budgettet er der netto mindre udgifter/merindtægter på 6,2 mio. kr.

18 7. Det brugerfinansierede område Det brugerfinansierede område omfatter varmeforsyningen. Fra år 2010 er spildevandsanlæg, renovation, vandforsyning, lossepladser samt bortskaffelse af olieog kemikalieaffald blevet selskabsdannet. Kommunens tilgodehavende hos varmeforsyningen udgør 2,3 mio. kr. Område Ultimo 2010 Mio. kr. Primo 2011 mio. kr. Forbrug i 2011 mio. kr. Bogført direkte på status Ultimo 2011 mio. kr. Kraftvarmeanlæg i Sommersted 2,658 2,658 0,0-0,389 2,268 I alt 2,658 2,658 0,0-0,389 2,268 + = kommunens tilgodehavende hos varmeforsyningen Affaldsordninger som over år skal hvile i sig selv var med i selskabsdannelsen 1. januar 2010 og administreres af PROVAS A/S. I 2011 har området haft udgifter på i alt 62,6 mio. kr. og indtægter på i alt 62,8 mio. kr. Et overskud på 0,2 mio. kr. Detailoversigt over samtlige funktioner findes under diverse oversigter sidst i materialet. 8. Materielle anlægsaktiver Anlægsoversigt i kr. Grunde Bygninger Tekniske anlæg. Inventar m.v. Materielle Anlægsaktiver under udførelse m.v. Immaterielle anlægs aktiver Grunde og bygninger bestemt til videresalg I alt Regnskabsmæssig værdi 31. december Afskrives over (år) Afskrives ikke 9. Finansielle anlægsaktiver Posten er sammensat således: år 5-30 år 3-10 år Afskrives ikke Afskrives ikke - Langfristede tilgodehavender Udlæg vedr. varmeforsyningen I alt 1.002,6 mio.kr. 2,3 mio. kr. 1004,9 mio.kr. Langfristede tilgodehavender sammensættes således: aktier og andelsbevise 848,1 mio. kr. udlån til beboerindskud 17,0 mio. kr. andre langfristede udlån og tilgodehavender 103,7 mio. kr. deponerede beløb for lån m.v. 33,8 mio. kr.

19 Aktier og andelsbeviser m.v. Beregningen af den indre værdi for de 60-selskaber, som Haderslev Kommune er deltagende i: 67,8 % af AFRN s egenkapital på kr. I alt kr. 100 % af egenkapitalen i PROVAS A/S. I alt kr. Selskaber Beløb i hele kr. Affaldsregion Nord I/S Haderslev Forsyning A/S Forskerparken Syd A/S IGS Centret A/S Kommunernes Pensionsforsikring Gram Hjemmeværnsgård I alt Tallene fra Affaldsregion Nord I/S er fra Regnskab 2010, idet selskabet endnu ikke har afsluttet deres årsregnskab for Tallene fra PROVAS A/S er fra regnskab 2010, idet selskabet endnu ikke har afsluttet deres årsregnskab for Derudover ejer kommunen 80 meget gamle aktier i Rutebilselskabet Haderslev A/S til en værdi af 500 kr. pr. stk. I alt kr. Aktierne er ikke omsættelige og er i kommunens regnskab sat til en værdi af 1 kr. Udlån til beboerindskud Det forventede tab på udlån til beboerindskud i 2011 er på kr. Beregningen er foretaget ud fra de faktiske tab, der har været i løbet af Den nominelle værdi udgør kr. Andre langfristede udlån og tilgodehavender Sammensættes således: lån til motorkøretøjer og indretning af boliger lån til betaling af ejendomsskatter for visse parcel- og rækkehuse tilgodehavender hos visse børnehaver og plejehjem m.v. indskud i plejehjemmet Åbenråvej tilbagebetalingspligtige ydelser med statslig refusion 4,0 mio. kr. 14,4 mio. kr. 4,6 mio. kr. 0,8 mio. kr. 79,9 mio. kr.

20 Deponerede beløb for lån m.v. Sammensættes således: lejemål Turistbureau Nørregade 52 lejemål vedr. dagbehandling af Alkohol og Stofmisbrugere - Teaterstien BMX bane, Louisevej ældreboliger, Kildebakken lejemål jobcenter Haderslev lejemål madservice Haderslev Sygehus lejemål Bevtoft vedr. Helsehjemmet selskabsdannede forsyningsvirksomheder 1,6 mio. kr. 0,9 mio. kr. 0,3 mio. kr. 2,1 mio. kr. 10,8 mio. kr. 3,8 mio. kr. 0,8 mio. kr. 13,5 mio. kr. Kvalitetsfondsmidler på 11,7 mio. kr. vedr. regnskab 2010 er frigivet i december 2011, idet der er afholdt tilstrækkelige midler i 2011 til frigivelse af beløbet. Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder Kommunens tilgodehavende ved varmeforsyningen udgør 2,3 mio. kr. Specificeret opgørelse fremgår af note 7. Jf. konteringsreglerne i Budget- og regnskabssystem for kommuner skal kommunens tilgodehavende ved Landsbyggefonden nulstilles, men der skal redegøres for den nominelle værdi. Kommunens nominelle tilgodehavende ved Landsbyggefonden udgør 129,5 mio. kr. 10. Omsætningsaktiver Posten sammensættes således: Fysiske anlæg til salg(jordforsyningen) Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger I alt 131,5 mio. kr. -67,5 mio. kr. 9,5 mio. kr. 170,5 mio. kr. 244,1 mio. kr. Fysiske anlæg til salg (Jordforsyningen) Posten indeholder de grunde og ejendomme, som kommunen ligger inde med, med henblik på videresalg. Tilgodehavender Posten sammensættes af : refusionsmellemværende med staten på 15,0 mio. kr. tilgodehavender vedr. daginstitutioner, skolefritidsordninger, musikskole, ejendomsskatter og andre kommunale krav. 113,2 mio. kr. mellemregningsforhold på tværs af årene -200,2 mio. kr. tilgodehavender ved selvejende institutioner 1,4 mio. kr. tilgodehavender hos andre kommuner og regioner 3,1 mio. kr.

21 Værdipapirer Kommunen har pantebreve for i alt godt 9,5 mio.kr. Langt de fleste er rente og afdragsfri. Likvide beholdninger Kommunens likvide beholdninger ultimo 2011 består af kontanter samt indestående i pengeinstitutter m.v. på 106 mio.kr. og obligationer m.v. på 64,5 mio.kr. I alt 170,5 mio. kr. pr Obligationsporteføljen Omlægning af obligationsporteføljen foretages i samråd med kommunens finansielle rådgiver Nordea Bank Danmark A/S. Alt under hensyntagen til Politik for aktiv styring af Haderslev Kommunes obligations- og gældsportefølje. Kursværdien på obligationsporteføljen er pr. 31. december 64,5 mio. kr. Porteføljen indeholder ikke aktier. Udgangspunktet for investeringer er den kommunale styrelseslov 44, der siger, at overskydende likviditet skal indsættes i et pengeinstitut eller placeres i sådanne obligationer eller investeringsbeviser, som fondes midler kan anbringes i. Investeringsstrategien er, at optimere afkastet under hensyntagen til det fastsatte mål for renterisiko. Hele beholdningen er placeret i danske stats- og realkreditobligationer. Afkastet for 2011 viser et annualiseret afkast på 3,91 %. 11. Egenkapital Udvikling i egenkapitalen Mio. kr. Ultimo ,3 Takstfinansierede aktiver korr. afskrivning 0,3 Tilbagebetalingspligtig hjælp/turistbureau 1,9 Primo ,5 +/- Udviklingen til modpost fysiske aktiver 67,6 +/- Udviklingen på balancekontoen 102,8 Ultimo ,9 Bevægelser på balancekontoen i hele mio.kr. Udgiftsregnskab Primo ,9 Resultat i alt 18,4 +/regulering forsyningsvirksomhedernes finansielle resultat. Posteres direkte på forsyningsvirksomhedernes mellemregningskonti 0,0 Posteringer direkte på balancekontoen 84,4 Balancekonto ultimo ,1

22 Posteringer direkte på balancekontoen I hele 1000 kr. Værdireguleringer m.v.: Kursregulering af likvide aktiver 469 Aktier og andelsbeviser Indskud i Landsbyggefonden Nulstillet Langfristede tilgodehav. Regulering selvejende inst. 881 Opsamling ombygning af vandrerhjemmet Regulering indexlån m.v. -62 Regulering indexlån m.v. ældreboliger -178 Regulering vedr. motorkøretøjer -434 Tilgodehavender/gæld netto -14 Tilretning vedr. varmeforsyningen i alt -704 Tilbagebetalingsydelser netto -577 Afskrivninger: Kortfristet gæld i øvrigt mellemregning Forventet tab: Beboerindskud netto -20 Leasingforpligtelser -670 Tjenestemandsforpligtelser Åremålsforpligtelser -46 Arbejdsskadeforpligtelser Direkte posteringer på balancekontoen i alt Hensatte forpligtelser Posten sammensættes således: Mio.kr. Ikke forsikringsdækkede tjenestemandspensioner -269,7 Forsikringsforpligtelser (arbejdsskade) -64,6 Åremålsforpligtelser -1,4 13. Langfristet gæld Kommunens langfristede gæld ultimo 2011 udgør 926,2 mio.kr. Lån vedr. private/selvejende institutioner, der har overenskomst med Haderslev Kommune udgør 5,8 mio. kr., lån til ældreboliger 298,2 mio. kr., lån til færgeinvesteringer 14,9 mio. kr., lån til jordforsyningen 23,6 mio.kr., medens øvrige lån udgør 578,5 mio. kr. Derudover er der registreret finansielt leasede aktiver for 5,2 mio. kr.

23 Langfristet gæld I mio. kr. Primo ,2 Optagne lån 197,1 Afdrag på lån -56,0 Regulering direkte på status: Indexlån m.v. 0,2 Finansielt leasede aktiver 0,7 Ultimo ,2 Gældspleje Formålet med gældsplejen er at minimere finansieringsomkostningerne vedrørende kommunens gæld, sammenholdt med ønsket om en forudsigelig udvikling i ydelserne til afvikling af gælden og dermed opnå budgetsikkerhed. Omlægning af låneporteføljen foretages stort set i samråd med kommunens finansielle rådgiver Nordea Bank Danmark A/S. Alt under hensyntagen til Politik for aktiv styring af Haderslev Kommunes obligations- og gældsportefølje af 23. juni Porteføljen der kan omlægges er på 616,2 mio. kr. og omfatter ikke ældreboliglån, selvejende institutioner mv. Ud over sædvanlig omlægning af lån anvendes også finansielle instrumenter i den finansielle styring, hvilket medfører en mere fleksibel styring. Der anvendes primært valuta- og renteswaps til omlægning af rentevilkår, f.eks. fra variabel til fast rente, og i mindre omfang til omlægning af lån fra én valuta til en anden. Alle de lån, der er lavet swapoverbygning på er optaget som variable forrentede lån. Kommunen har ultimo 2011 følgende swapaftaler med Nordea Bank Danmark A/S: Fast/ variabel rente Type Oprindelig hovedstol Restgæld ultimo 2011 Udløbstidspunkt Valuta Rente ultimo 2011 Fast Annulerbar Swap DKK 4,50 % Fast Barriereswap DKK 3,17 % Fast C.M. Swap DKK 4,25 % Fast Renteswap DKK 4,25 % Fast Renteswap DKK 3,86 % Fast Renteswap DKK 3,85 % Fast Renteswap DKK 3,8 % Fast Renteswap DKK 4,21 % Variabel Valutaswap - CHF CHF 1,08 % I 2011 har markedsværdien af ovenanførte swapkontrakterne været negativ med følgende kvartalssaldi:

24 Markedsværdi af swapkontrakterne ved udgangen af kvartalet Mio. kr. 1. kvartal kvartal kvartal kvartal Beløbene er udtryk for hvad det ville koste at indfri de indgåede aftaler på ovenanførte tidspunkter. Ved at lade swappene løbe til udløbstidspunktet, vil en negativ markedsværdi ikke komme på tale. Ud over aftalen med Nordea er der indgået følgende swapaftaler med Deutche Bank: Fast/ variabel rente Fast Variabel Variabel Type Oprindelig hovedstol Restgæld ultimo 2011 A Rentevælger B Tilnærmet Euribor C Valutavælger Udløbstidspunkt DKK DKK DKK Valuta Rente ultimo 2011 Index Markedsværdi ultimo 2011 i mio. kr. -52,3 3,74 % -21,6 Index -2,9 A. Swappen er tilknyttet et enkelt lån. B. Swappen er en overbygning til Nordeaswappen på tilsvarende beløb. C. Swappen er afdækning af valutaswappen i CHF, hvorved kursudsving i CHF er elimineret. Haderslev Kommunes finansielle politik: Politikkens retningslinjer, godkendt i november december 2011 i DKK 4. kvartal 2011 i pct. 3. kvartal 2011 i pct. 2. kvartal 2011 i pct. Optagne lån Kommunen har i 2011 optaget lån for 349,3 mio. kr. Heraf udgør 152,3 en sammenlægning af 10 lån til et større samlet lån, 130,5 mio. kr. vedrører lån til ældreboligerne Frederik den IX`s plejehjem og Kløvervænget. Resten 66,5 mio. kr. vedrører regnskab 2010 og er optaget til følgende projekter: 1. kvartal 2011 i pct. Forrentning: Fast % 459,0 mio. 74 % 75 % 75 % 57 % Variabel 0 50 % 163,1 mio. 26 % 25 % 25 % 43 % Valuta: DKK % 533,1 mio. 82 % 82 % 81 % 81 % EUR 0 30 % 24,1 mio. 4 % 4 % 5 % 5 % Øvrige 0 20 % 90,4 mio. 14 % 14 % 14 % 14 % Ordinær lånepulje Skolemodernisering Kvalitetsfondsmidler Byudvikling, trafiksikkerhed, vejvedligeholdelse m.v. Overførsel fra 2009 Energibesparende foranstaltninger 8,7 mio. kr. 9,2 mio. kr. 4,6 mio. kr. 40,2 mio. kr. 3,2 mio. kr. 0,6 mio. kr.

25 Der er budgetteret med nettolånoptagelse i 2011 på 9,4 mio. kr. til følgende projekter: Byudvikling den sydlige del af Haderslev Bygningsvedligeholdelse Digitalisering af gadearkiv Office licenser Teknologipulje Kvalitetsfondsområder overført fra 2010 Afdrag ved salg af jord i Fredsted 0,5 mio. kr. 3,4 mio. kr. 0,7 mio. kr. 1,4 mio. kr. 0,6 mio. kr. 3,2 mio. kr. - 0,4 mio. kr. Der overføres 8,2 mio. kr. til optagelse i 2012 efter det endelige regnskabsresultat for 2011 på områder med låneadgang samt 0,6 mio. kr. vedr. nyt tag på ældreboligerne Avnøvej. Derudover overføres -0,4 mio. kr. til afdrag i forbindelse med salg af arealer i Fredsted. Lånoptagelse og afdrag foretages inden udgangen af april Låneoptagelsen vedr. ældreboligerne på Avnøvej optages når arbejdet er færdiggjort. Nettobeløbet på 8,4 mio. kr. tilgår kassebeholdningen. I forhold til budgettet er der netto en større lånoptagelse på 120,1 mio. kr. Heraf vedrører 130,5 mio. kr. en ikke budgetteret lånoptagelse til ældreboliger. Lånoptagelsen er modregnet i midlertidigt optagne byggekreditter. Derudover er der budgetteret med lånoptagelse på 10,4 mio. kr. Der overføres 8,8 mio. kr. til optagelse i I forhold til budgettet er der et merforbrug på afdrag på 0,7 mio. kr. Der overføres 0,4 mio. kr. til afdrag i Kortfristede gældsforpligtelser Posten sammensættes således: Kassekreditter og Byggelån Kortfristet gæld til staten Kortfristet gæld i øvrigt I alt 10,0 mio. kr. 88,9 mio. kr. 174,7 mio.kr. 273,6 mio.kr. Kommunen har en kassekredit til færdiggørelse af ombygningen Odinsgården. Kortfristet gæld til staten sammensættes således: statens andel af boligindskudslån boligindskudslån 49 og 57 b og c Tilbagebetalingspligtige ydelser, refusion Betaling vedr. pas og kørekort m.v. 8,1 mio. kr. 2,1 mio. kr. 78,6 mio. kr. 0,1 mio. kr. Kortfristet gæld i øvrigt sammensættes således: kirkekassernes gæld til kommunen skyldige feriepenge kommunens gæld til leverandører gæld vedr. ældreboliger diverse mellemregningsforhold - 0,7 mio. kr. 15,0 mio. kr. 166,1 mio. kr. 3,3 mio. kr. -11,9 mio. kr.

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12 Regnskab 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 1.1 BYRÅDETS MEDLEMMER I PERIODEN 2010-2013 5 1.2 HOLBÆK ANDET 7 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 3.1. LEDELSES PÅTEGNING

Læs mere

Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger... 7 Indledning... 9 Ledelsens påtegning... 10 Hovedkonklusioner på regnskabet... 11 Opmærksomhedspunkter... 12 Opfølgning på budgettets forudsætninger... 12

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 2012 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

Regnskab 2008. Side 1 af 287

Regnskab 2008. Side 1 af 287 Regnskab 2008 Side 1 af 287 Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 2. Regnskabsprincipper 3. Udgiftsregnskabet med tilhørende bemærkninger 4. Diverse regnskabsoversigter (udgiftsregnskabet, omkostningsregnskabet,

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby Skoven Sigerslevvester Kvinderup Græse Hørup Over Dråby Sundbylille Jørlunde Gerlev Strandpark Kyndby Huse Dalby Huse Lyngerup Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk Kyndby Venslev Dalby Krogstrup Lille Rørbæk

Læs mere

Sorø Kommune Årsregnskab 2011

Sorø Kommune Årsregnskab 2011 ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING Sorø Kommune Årsregnskab 2011 WWW.SOROE.DK WWW.SOROE.DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Forord... 5 Kommuneoplysninger... 6 Borgmesterens forord... 7 Påtegninger...

Læs mere

Årsberetning 2010 MED BILAG. Årsberetning 2010

Årsberetning 2010 MED BILAG. Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere

Regnskab 2014... 10. Regnskabsopgørelse 2014... 11. Balance... 13. Noter... 14. Skolereformen... 31. Velfærdsinnovation... 34. Digitalisering...

Regnskab 2014... 10. Regnskabsopgørelse 2014... 11. Balance... 13. Noter... 14. Skolereformen... 31. Velfærdsinnovation... 34. Digitalisering... Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2014... 4 Regnskab 2014... 10 Regnskabsopgørelse 2014... 11 Finansieringsoversigt / Finansiel status... 12 Balance... 13 Noter...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk.

ÅRSBERETNING 2014 er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk. ÅRS er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk. Derved er det hurtigt og let at navigere rundt i årsberetningen ved at klikke på billeder, overskrifter, i menuen

Læs mere

Herning Kommune. Årsregnskab 2013

Herning Kommune. Årsregnskab 2013 Årsregnskab 2013 Herning Kommune Årsregnskab 2013 1 2 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2013 Forord... 5 Regnskabsopgørelse... 7 Regnskabsoversigt 2013 - Indtægter... 9 Regnskabsoversigt 2013 - Drift...

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2008 Indholdsfortegnelse Årsberetning 2008... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere

Årsberetning for 2012. Syddjurs Kommune

Årsberetning for 2012. Syddjurs Kommune Årsberetning for 2012 Syddjurs Kommune Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse Ledelsens forord... 6 Kommunens årsberetning... 7 Personaleoversigt... 9 Anvendt regnskabspraksis... 10 Oversigt over væsentlige

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Aabenraa Kommune. Årsregnskab 2013

Aabenraa Kommune. Årsregnskab 2013 Aabenraa Kommune Årsregnskab 2013 Årsberetning 2013 justeret 19/3-2014 1 Generelt INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 5 Påtegninger Ledelsens påtegning 6 Revisionspåtegning 7 Kommunens

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2012 efter fradrag af afskrivninger steget med 16,3 mio. kr.

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2012 efter fradrag af afskrivninger steget med 16,3 mio. kr. Note 15 - Materielle og immaterielle anlægsaktiver Værdierne optaget under balanceposterne materielle og immaterielle anlægsaktiver er udtryk for den bogførte værdi af kommunens grunde, bygninger, tekniske

Læs mere

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012 Ærø Kommune Årsregnskab 1 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Side KOMMUNEOPLYSNINGER 3 PÅTEGNINGER 5 Ledelsens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 KOMMUNENS ÅRSBERETNING 8 Ledelses årsberetning 8 Mål og evaluering

Læs mere

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Borgmesterens forord Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Tønder Kommune kommer ud af 2013 med et overskud på driften på 95,9 mio. kr. Det er dermed 30,9 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere