Regnskab 2011 Hæfte 2: Totaloversigt og specifikationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab 2011 Hæfte 2: Totaloversigt og specifikationer"

Transkript

1 2011 Regnskab 2011 Hæfte 2: Totaloversigt og specifikationer

2 Regnskab 2011 Hæfte 2 Taloversigter og specifikationer Indholdsfortegnelse Side Forudsætninger for regnskab 2011 Aftale om kommunernes økonomi for Bevillingsniveau... 1 Styringsmodel... 2 Regnskab 2011 Anvendt regnskabspraksis Regnskabsopgørelse Finansieringsoversigt Balance Noter...19 Regnskabsoversigt Overførte mer- / mindreforbrug på driftsbevillinger Anlægsprojekter, samt anlægsoverførsler Øvrige obligatoriske regnskabsoversigter: Personaleoversigt...65 Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser...71 Udførelse af opgaver for andre myndigheder...75 Omkostningskalkulationer...79 Diverse oversigter: Oversigt over langfristet gæld Specifikation af langfristet gæld Kirkelige ligninger Opgørelse over deponering Sammenlægningen af lån Segmentopdeling affaldsordninger

3

4 Aftale med Regeringen om kommunernes økonomi i 2011 De overordnede økonomiske vilkår for landets kommuner i 2011 fremgår af den aftale, som Regeringen og Kommunernes Landsforening den 12. juni 2010 indgik om kommunernes økonomi for I aftalen er der blandet andet lagt vægt på Der ikke er rum for generelle serviceforbedringer. Der er indført en sanktionslovgivning på regnskabsresultatet med virkning for Byrådet skal forholde sig til det specialiserede socialområde På anlægsområdet er der i økonomiaftalen skabt finansiering til et anlægsinvesteringsomfang på 15 mia. kr. i Der er ikke fastlagt et anlægsloft. contra normalområdet, samt høste mulige effektiviseringsgevinster. Økonomiaftalen indeholder midtvejsregulering på baggrund af stigende overførselsudgifter og højere medfinansieringsudgifter på sundhedsområdet. At understøtte kommuner, som aktuelt er i en vanskelig situation. Der er afsat en skattepulje på 300 mio. kr., som forbeholdes et mindre antal kommuner, der har et akut behov for at skabe balance i økonomien. Endvidere er der en særtilskudspulje på 500 mio. kr. Bevillingsniveau Bevillingsniveauet på driftsbudgettet er fastlagt på udvalgsniveau som en nettobevilling med opdeling i serviceudgifter og lovbundne udgifter, og således at det brugerfinansierede område udgør et særskilt bevillingsniveau. På anlæg er bevillingen knyttet til hvert projekt for sig. Økonomiudvalget er bemyndiget til at godkende beløbsneutrale omdisponeringer ved tillægsbevillinger mellem drift og anlæg og mellem udvalg, forudsat at de respektive udvalg godkender tillægsbevillinger før Økonomiudvalgets behandling. Styringsmodel Haderslev Kommunes styringsmodel er Den Decentrale Model, der som grundprincip har, at ansvar og kompetence er uddelegeret mest muligt. I relation til økonomistyring er konsekvensen af modellen, at der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevillinger, førend samtlige mulige alternativer er analyseret og dokumenteret. Modellen fordrer en tankegang, hvor eventuelle økonomiske udfordringer søges løst på laveste mulige niveau. Det indebærer, at der forud for en sags politiske præsentation har været sonderet både indenfor det enkelte serviceområde og hos de øvrige serviceområder efter mulige finansieringskilder. Det fremgår af Lov om Kommuners Styrelse 40, at der ikke må iværksættes aktiviteter som medfører, at der afholdes udgifter eller oppebæres indtægter uden, at der foreligger en bevilling. For ikke at handle i modstrid hermed, må der imidlertid inden regnskabsårets udløb meddeles de til den løbende drift nødvendige tillægsbevillinger. Styringsmæssigt kan der arbejdes med modsatrettede bevillinger i det følgende regnskabsår, for at gennemtvinge en tilbagebetaling. Kommunens regelsæt omkring økonomisk decentralisering muliggør, at de enkelte driftsenheder kan opspare midler fra driftsbudgettet og overtrække driftsbudgettet efter nærmere fastlagte be-

5 stemmelser. Dette fordrer, at der via en overførselssag meddeles tillægsbevillinger til det følgende års budget - svarende til det overførte restbudget på mindre- eller merforbrug. På baggrund heraf har Byrådet i Haderslev Kommune i budget- og regnskabsår 2011 meddelt tillægsbevillinger til den skattefinansierede drift således (nettotal i mio. kr.): Vedtaget budget Overførsler fra 2010 til Budgetkontroller -16 Forsøgelsesområdet 73 Kommunalt bidrag til produktionsskoler 3 Vintervedligeholdelse 5 Afvandingsbidrag af kommunale veje 3 Aktivitetsbestemt medfinansiering Haderslev Idrætscenter 3 Diverse tillægsbevillinger -6 Korrigeret budget På de skattefinansierede anlæg er der meddelt tillægsbevillinger således (nettotal i mio. kr.): Vedtaget budget ,007 Overførsler fra 2010 til ,142 Salg af grunde -15,465 Hjælpemidler -10,000 Budgetkontroller -2,611 Haderslev Havn 3,500 Gram Slotssø -4,165 Diverse tillægsbevillinger -0,477 Korrigeret budget ,931

6 Anvendt regnskabspraksis 2011 De overordnede bogførings- og indregningsprincipper for regnskabsaflæggelsen i 2011.

7 Anvendt regnskabspraksis 2011 Generelt Haderslev Kommunes årsregnskab for 2011 aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter, herunder poster vedrørende de selvejende institutioner, som Haderslev Kommune har driftsoverenskomst med. Fra 2010 er Haderslev Kommunes regnskabsaflæggelse korrigeret i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets ændrede krav til regnskabsaflæggelsen. Haderslev Kommunes årsregnskab for 2011 indeholder således ikke en omkostningsbaseret resultatopgørelse, omregningstabel eller pengestrømsanalyse. Dog fastholdes den udvidede balance, der er blevet etableret med den omkostningsbaserede regnskabsreform. Haderslev Kommunes regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i bilag 15 til kommunens kasseog regnskabsregulativ, men vil her blive skitseret overordnet: God bogføringsskik Haderslev Kommunes bogføring er foretaget i overensstemmelse med god bogføringsskik. Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for kommuner, samt øvrige relevante forskrifter er overholdt. Driftsregnskab (Regnskabsopgørelse) Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Udgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet forudsat at de er kendte af kommunen inden udløb af supplementsperioden, der sluttede den 3. februar Balancen Materielle og Immaterielle anlægsaktiver Materielle og immaterielle anlægsaktiver indregnes som hovedregel til kostpris i balancen. Grunde og bygninger, som kommunen har anskaffet før 1. januar 1999, måles til den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. januar 2004 korrigeret for af- og nedskrivninger samt opskrivninger, der er foretaget i perioden fra 2004 til dagsdato. Tekniske anlæg, inventar, materielle anlæg under udførelse og immaterielle anlægsaktiver indregnes i balancen, når det forventes anvendt i mere end et regnskabsår, aktivets værdi kan måles pålideligt og har en værdi, der er svarende til eller højere end kr. Økonomi og Indenrigsministeriet har i forbindelse med etablering af åbningsbalancen 1. januar 2007 indført faste afskrivningstider for anlægsaktiver indenfor følgende kategorier:

8 Bygninger. Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler. Inventar herunder computere og andet IT-udstyr. Imaterielle anlægsaktiver, herunder IT-licencer og kontrakter. Det betyder, at materielle og immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over afskrivningstiden efter fradrag af eventuel scrapværdi med undtagelse af materielle anlægsaktiver under udførelse, som først afskrives, når disse er færdigudførte. Ikke-operative og infrastrukturelle anlægsaktiver skal ikke indregnes i balancen. Finansielle anlægsaktiver Aktier, langfristede tilgodehavender og udlæg til forsyningsvirksomhed indregnes i balancen til dagsværdien. Kommunens ejerandele af selskaber indregnes efter den indre værdis metode i henhold til seneste aflagte årsregnskab eller foreløbige regnskab. Der er ingen bagatelgrænse for indregning af finansielle anlægsaktiver. Omsætningsaktiver Grunde og bygninger bestemt til videre salg indregnes i balancen til salgsværdien. Der foretages ikke afskrivning på grunde og bygninger bestemt til videresalg. Tilgodehavender, værdipapirer og likvide beholdninger indregnes i balancen til dagsværdien uden bagatelgrænse. Egenkapital I egenkapitalen er indeholdt selvejende institutioner, som Haderslev Kommune har indgået driftsoverenskomst med. Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser skal indregnes i balancen, såfremt de økonomiske konsekvenser kan opgøres med tilstrækkelig pålidelighed, og det er sandsynligt, at afviklingen vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer. Hensatte forpligtelser skal indregnes i balancen, hvis disse har en værdi svarende til eller højere end kr. Hensatte forpligtelser indregnes til dagsværdien. Langfristede gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser herunder låne- og leasingforpligtelser indregnes i balancen til dagsværdien uden bagatelgrænse. Kortfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser indregnes i balancen til dagsværdien uden bagatelgrænse. I regnskab 2011 omfatter Haderslev Kommunes feriepengeforpligtelser kun personale uden ret til ferie med løn dvs. timelønnet personale. Gæld vedr. fonde, legater, deposita m.v. Gæld vedr. fonde, legater, deposita m.v. beregnes som forskellen på aktiver og passiver vedr. andre instanser, fonde og legater dvs. en nettogæld eller nettotilgodehavende. Aktiver og passiver vedr. andre instanser, fonde og legater indregnes i balancen til dagsværdien uden bagatelgrænse.

9 Regnskabsopgørelse 2011 Regnskabsopgørelsen viser i kortfattet form kommunens udgifter og indtægter opgjort efter udgiftsbaserede principper.

10 Regnskabsopgørelse Udgiftsbaseret Korrigeret Budget Budget Regnskab Note (mio.kr.) (mio.kr.) (mio.kr.) A. Det skattefinansierede område Indtægter: 1 Skatter 2.127, , ,8 2 Generelle tilskud m.v , , ,2 Indtægter i alt 3.143, , ,9 3 Driftsudgifter: (ekskl. Forsyningsvirksomheder) Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger -50,2-56,9-57,1 Trafik og infrastruktur -85,3-90,4-86,5 Undervisning og Kultur -573,0-589,1-591,9 Sygehusvæsen- og Sygesikring -183,0-192,2-189,3 Social- og Sundhedsvæsen , , ,6 Administration m.v. -376,5-334,5-347,1 Driftsudgifter i alt , , ,4 Driftsresultat før finansiering 134,3 115,6 179,5 4 Renter m.v. -19,1-17,6-14,9 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED 115,2 98,0 164,6 5 Anlægsudgifter: (ekskl. Forsyningsvirksomheder) Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger -21,1-17,1-16,3 Trafik og infrastruktur -8,0-21,8-20,4 Undervisning og Kultur -55,9-60,2-53,8 Sygehusvæsen- og Sygesikring -2,6-2,1-2,1 Social- og Sundhedsvæsen -58,6-78,0-67,8 Administration m.v. -19,8-19,4-11,7 Anlægsudgifter i alt -166,0-198,7-172,2 6 Jordforsyning Salg af jord m.v. 46,3 43,3 43,4 Køb af jord inkl. byggemodning -28,5-23,6-17,4 I alt 17,8 19,8 26,0 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE: -33,1-80,9 18,4 7 B. Forsyningsvirksomheder Drift(indtægter-udgifter) 0,5 0,0 0,0 Anlæg(indtægter-udgifter) 0,0 0,0 0,0 RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER: 0,5 0,0 0,0 C. RESULTAT I ALT (A+B) -32,6-80,9 18,4 Udgifterne er angivet med "-" som fortegn

11 Finansieringsoversigt 2011 Finansieringsoversigten viser, hvilken betydning årets regnskabsresultat opgjort efter udgiftsbaserede principper sammen med de finansielle dispositioner har for de likvide aktiver, samt om de likvide aktiver udvikler sig som budgetteret.

12 Finansieringsopgørelse TILGANG AF LIKVIDE AKTIVER Korrigeret Budget Budget Regnskab (mio.kr.) (mio.kr.) (mio.kr.) Resultat i alt -32,6-80,9 18,4 Optagne lån (Langfristet gæld) 15,1 229,3 349,3 I alt -17,5 148,4 367,7 ANVENDELSE AF LIKVIDE AKTIVER Afdrag på lån (Langfristet gæld) -45,7-207,5-208,2 Ændringer af kortfristede tilgodehavender og gæld samt langfristede tilgodehavender (Øvrige balanceforskydninger) 40,2 76,8-61,0 I alt -5,5-130,7-269,2 Kursregulering likvide aktiver 0,5 ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER -23,0 17,7 99,0 Udgifterne er angivet med "-" som fortegn

13 Balance 2011 Balancen viser kommunens aktiver og passiver opgjort efter udgifts- og omkostningsbaserede principper, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og gæld.

14 BALANCE AKTIVER Note Primo Ultimo (mio.kr.) (mio.kr.) 8 Materielle anlægsaktiver Grunde 264,9 265,8 Bygninger 966, ,0 Tekniske anlæg m.v. 71,6 64,7 Inventar 25,1 16,0 Anlæg under udførelse 310,3 362,5 I alt 1.638, ,0 Immaterielle anlægsaktiver 0,4 2,4 9 Finansielle anlægsaktiver: Aktier og andelsbeviser 781,2 848,1 Langfristede tilgodehavender 145,8 154,5 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder 2,7 2,3 I alt 929, ,8 ANLÆGSAKTIVER I ALT 2.568, ,3 10 OMSÆTNINGSAKTIVER: Fysiske anlæg til salg(jordforsyningen) 137,3 131,5 Tilgodehavender -41,1-67,5 Værdipapirer 5,8 9,5 Likvide beholdninger 71,5 170,5 I alt 173,6 244,1 AKTIVER I ALT 2.742, ,4 PASSIVER 11 EGENKAPITAL: Modpost for takstfinansierede aktiver 3,6 0,0 Modpost for selvejende institioners aktiver 116,3 103,7 Modpost for skattefinansierede aktiver 1.656, ,3 Balancekonto -525,9-423,1 I alt 1.250, ,9 12 HENSATTE FORPLIGTELSER 356,0 335,6 13 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER 784,2 926,2 14 KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER 348,2 273,6 15 Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v 3,5 5,0 PASSIVER I ALT 2.742, ,4

15 Noter

16 1. Skatter Skatteindtægterne fordeler sig således: Beløb i 1000 kr. Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Restbudget 2011 Personlige indkomstskatter Selskabsskatter Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom I alt Generelle tilskud m.v. Tilskuddene fordeler sig således: Beløb i 1000 kr. Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Restbudget 2011 Kommunal udligning Statstilskud Efterreguleringer Udligning af selskabsskat Udligning vedr. udlændinge Bidrag til regionerne Tilskud til ældreområder Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner Tilskud til Ø-kommuner Tilskud fra kvalitetsfonden Beskæftigelsestilskud Efterreguleringer Netto udgifter til købsmoms m.v I alt

17 3. Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomheder og jordforsyningen) Udgifterne er nettoudgifter efter fradrag af refusioner samt øvrige driftsindtægter, som f.eks lejeindtægter og forældrebetaling m.v. Nettoudgifterne udgør godt 3 mia. kr. hvilket er en besparelse på knap 61 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Besparelserne fordeler sig således: Serviceudgifter Lovbundne udgifter I alt 40,3 mio. kr. 20,3 mio. kr. 60,6 mio. kr. 4. Renter m.v. Regnskabsresultatet viser netto mindre udgifter på knap 2,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget Resultatet er sammensat af merindtægter og merudgifter fordelt på tværs af de forskellige renteposter. Størstedelen er netto mindre udgifter vedrørende indexlån til ældreboliger på godt 1,5 mio. kr. og netto merindtægter vedr. forrentning af likvide aktiver på 0,6 mio. kr. 5. Anlægsudgifter (excl. forsyningsvirksomheder og jordforsyningen) De samlede nettoudgifter til anlæg har været i alt 172,2 mio. kr. I forhold til budgettet er det en netto besparelse på knap 26,5 mio.kr. Besparelsen sammensættes af mindre udgifter på 2,2 mio. kr. vedr. faste ejendomme, 1,1 mio. kr. vedr. vejanlæg, 5,6 mio. kr. vedr. folkeskoler og idrætsfaciliteter, 1,8 mio. kr. vedr. dagtilbud til børn og unge, 1,5 vedr. ombygning af arbejdsmarkedsskolen, 5,5 mio. kr. vedr. ældreboliger og 7,5 mio. kr. vedr. sekretariat og forvaltninger, medens der er merudgifter vedr. stadion og idrætsanlæg på 1,4 mio. kr. Der er netto besparelser på 2,7 mio. kr. på tværs af øvrige områder. Af større anlægsprojekter kan nævnes: Anlægsprojekt Renovering og modernisering af kommunens folkeskoler Renovering og opførelse af idrætsfaciliteter for børn og unge Opførelse og renovering af børnehaver m.v. Ombygning af Frederik den IX s plejehjem og Odinsgården samt etablering af Diagergård og Kløvervænget, netto Vedligeholdelse m.v. af kommunens veje Bygningsvedligeholdelse adm. bygninger samt energibesparende foranstaltninger, office licenser m.v. Beløb 32,9 mio. kr. 18,9 mio. kr. 17,7 mio. kr. 47,2 mio. kr. 18,5 mio. kr. 11,7 mio. kr. 6. Jordforsyningen Alle udgifter og indtægter ved køb og salg af jord fremgår af resultatopgørelsen. Der har været indtægter ved salg på 43,4 mio. kr. og udgifter til jordkøb for 17,4 mio. kr. I forhold til budgettet er der netto mindre udgifter/merindtægter på 6,2 mio. kr.

18 7. Det brugerfinansierede område Det brugerfinansierede område omfatter varmeforsyningen. Fra år 2010 er spildevandsanlæg, renovation, vandforsyning, lossepladser samt bortskaffelse af olieog kemikalieaffald blevet selskabsdannet. Kommunens tilgodehavende hos varmeforsyningen udgør 2,3 mio. kr. Område Ultimo 2010 Mio. kr. Primo 2011 mio. kr. Forbrug i 2011 mio. kr. Bogført direkte på status Ultimo 2011 mio. kr. Kraftvarmeanlæg i Sommersted 2,658 2,658 0,0-0,389 2,268 I alt 2,658 2,658 0,0-0,389 2,268 + = kommunens tilgodehavende hos varmeforsyningen Affaldsordninger som over år skal hvile i sig selv var med i selskabsdannelsen 1. januar 2010 og administreres af PROVAS A/S. I 2011 har området haft udgifter på i alt 62,6 mio. kr. og indtægter på i alt 62,8 mio. kr. Et overskud på 0,2 mio. kr. Detailoversigt over samtlige funktioner findes under diverse oversigter sidst i materialet. 8. Materielle anlægsaktiver Anlægsoversigt i kr. Grunde Bygninger Tekniske anlæg. Inventar m.v. Materielle Anlægsaktiver under udførelse m.v. Immaterielle anlægs aktiver Grunde og bygninger bestemt til videresalg I alt Regnskabsmæssig værdi 31. december Afskrives over (år) Afskrives ikke 9. Finansielle anlægsaktiver Posten er sammensat således: år 5-30 år 3-10 år Afskrives ikke Afskrives ikke - Langfristede tilgodehavender Udlæg vedr. varmeforsyningen I alt 1.002,6 mio.kr. 2,3 mio. kr. 1004,9 mio.kr. Langfristede tilgodehavender sammensættes således: aktier og andelsbevise 848,1 mio. kr. udlån til beboerindskud 17,0 mio. kr. andre langfristede udlån og tilgodehavender 103,7 mio. kr. deponerede beløb for lån m.v. 33,8 mio. kr.

19 Aktier og andelsbeviser m.v. Beregningen af den indre værdi for de 60-selskaber, som Haderslev Kommune er deltagende i: 67,8 % af AFRN s egenkapital på kr. I alt kr. 100 % af egenkapitalen i PROVAS A/S. I alt kr. Selskaber Beløb i hele kr. Affaldsregion Nord I/S Haderslev Forsyning A/S Forskerparken Syd A/S IGS Centret A/S Kommunernes Pensionsforsikring Gram Hjemmeværnsgård I alt Tallene fra Affaldsregion Nord I/S er fra Regnskab 2010, idet selskabet endnu ikke har afsluttet deres årsregnskab for Tallene fra PROVAS A/S er fra regnskab 2010, idet selskabet endnu ikke har afsluttet deres årsregnskab for Derudover ejer kommunen 80 meget gamle aktier i Rutebilselskabet Haderslev A/S til en værdi af 500 kr. pr. stk. I alt kr. Aktierne er ikke omsættelige og er i kommunens regnskab sat til en værdi af 1 kr. Udlån til beboerindskud Det forventede tab på udlån til beboerindskud i 2011 er på kr. Beregningen er foretaget ud fra de faktiske tab, der har været i løbet af Den nominelle værdi udgør kr. Andre langfristede udlån og tilgodehavender Sammensættes således: lån til motorkøretøjer og indretning af boliger lån til betaling af ejendomsskatter for visse parcel- og rækkehuse tilgodehavender hos visse børnehaver og plejehjem m.v. indskud i plejehjemmet Åbenråvej tilbagebetalingspligtige ydelser med statslig refusion 4,0 mio. kr. 14,4 mio. kr. 4,6 mio. kr. 0,8 mio. kr. 79,9 mio. kr.

20 Deponerede beløb for lån m.v. Sammensættes således: lejemål Turistbureau Nørregade 52 lejemål vedr. dagbehandling af Alkohol og Stofmisbrugere - Teaterstien BMX bane, Louisevej ældreboliger, Kildebakken lejemål jobcenter Haderslev lejemål madservice Haderslev Sygehus lejemål Bevtoft vedr. Helsehjemmet selskabsdannede forsyningsvirksomheder 1,6 mio. kr. 0,9 mio. kr. 0,3 mio. kr. 2,1 mio. kr. 10,8 mio. kr. 3,8 mio. kr. 0,8 mio. kr. 13,5 mio. kr. Kvalitetsfondsmidler på 11,7 mio. kr. vedr. regnskab 2010 er frigivet i december 2011, idet der er afholdt tilstrækkelige midler i 2011 til frigivelse af beløbet. Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder Kommunens tilgodehavende ved varmeforsyningen udgør 2,3 mio. kr. Specificeret opgørelse fremgår af note 7. Jf. konteringsreglerne i Budget- og regnskabssystem for kommuner skal kommunens tilgodehavende ved Landsbyggefonden nulstilles, men der skal redegøres for den nominelle værdi. Kommunens nominelle tilgodehavende ved Landsbyggefonden udgør 129,5 mio. kr. 10. Omsætningsaktiver Posten sammensættes således: Fysiske anlæg til salg(jordforsyningen) Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger I alt 131,5 mio. kr. -67,5 mio. kr. 9,5 mio. kr. 170,5 mio. kr. 244,1 mio. kr. Fysiske anlæg til salg (Jordforsyningen) Posten indeholder de grunde og ejendomme, som kommunen ligger inde med, med henblik på videresalg. Tilgodehavender Posten sammensættes af : refusionsmellemværende med staten på 15,0 mio. kr. tilgodehavender vedr. daginstitutioner, skolefritidsordninger, musikskole, ejendomsskatter og andre kommunale krav. 113,2 mio. kr. mellemregningsforhold på tværs af årene -200,2 mio. kr. tilgodehavender ved selvejende institutioner 1,4 mio. kr. tilgodehavender hos andre kommuner og regioner 3,1 mio. kr.

21 Værdipapirer Kommunen har pantebreve for i alt godt 9,5 mio.kr. Langt de fleste er rente og afdragsfri. Likvide beholdninger Kommunens likvide beholdninger ultimo 2011 består af kontanter samt indestående i pengeinstitutter m.v. på 106 mio.kr. og obligationer m.v. på 64,5 mio.kr. I alt 170,5 mio. kr. pr Obligationsporteføljen Omlægning af obligationsporteføljen foretages i samråd med kommunens finansielle rådgiver Nordea Bank Danmark A/S. Alt under hensyntagen til Politik for aktiv styring af Haderslev Kommunes obligations- og gældsportefølje. Kursværdien på obligationsporteføljen er pr. 31. december 64,5 mio. kr. Porteføljen indeholder ikke aktier. Udgangspunktet for investeringer er den kommunale styrelseslov 44, der siger, at overskydende likviditet skal indsættes i et pengeinstitut eller placeres i sådanne obligationer eller investeringsbeviser, som fondes midler kan anbringes i. Investeringsstrategien er, at optimere afkastet under hensyntagen til det fastsatte mål for renterisiko. Hele beholdningen er placeret i danske stats- og realkreditobligationer. Afkastet for 2011 viser et annualiseret afkast på 3,91 %. 11. Egenkapital Udvikling i egenkapitalen Mio. kr. Ultimo ,3 Takstfinansierede aktiver korr. afskrivning 0,3 Tilbagebetalingspligtig hjælp/turistbureau 1,9 Primo ,5 +/- Udviklingen til modpost fysiske aktiver 67,6 +/- Udviklingen på balancekontoen 102,8 Ultimo ,9 Bevægelser på balancekontoen i hele mio.kr. Udgiftsregnskab Primo ,9 Resultat i alt 18,4 +/regulering forsyningsvirksomhedernes finansielle resultat. Posteres direkte på forsyningsvirksomhedernes mellemregningskonti 0,0 Posteringer direkte på balancekontoen 84,4 Balancekonto ultimo ,1

22 Posteringer direkte på balancekontoen I hele 1000 kr. Værdireguleringer m.v.: Kursregulering af likvide aktiver 469 Aktier og andelsbeviser Indskud i Landsbyggefonden Nulstillet Langfristede tilgodehav. Regulering selvejende inst. 881 Opsamling ombygning af vandrerhjemmet Regulering indexlån m.v. -62 Regulering indexlån m.v. ældreboliger -178 Regulering vedr. motorkøretøjer -434 Tilgodehavender/gæld netto -14 Tilretning vedr. varmeforsyningen i alt -704 Tilbagebetalingsydelser netto -577 Afskrivninger: Kortfristet gæld i øvrigt mellemregning Forventet tab: Beboerindskud netto -20 Leasingforpligtelser -670 Tjenestemandsforpligtelser Åremålsforpligtelser -46 Arbejdsskadeforpligtelser Direkte posteringer på balancekontoen i alt Hensatte forpligtelser Posten sammensættes således: Mio.kr. Ikke forsikringsdækkede tjenestemandspensioner -269,7 Forsikringsforpligtelser (arbejdsskade) -64,6 Åremålsforpligtelser -1,4 13. Langfristet gæld Kommunens langfristede gæld ultimo 2011 udgør 926,2 mio.kr. Lån vedr. private/selvejende institutioner, der har overenskomst med Haderslev Kommune udgør 5,8 mio. kr., lån til ældreboliger 298,2 mio. kr., lån til færgeinvesteringer 14,9 mio. kr., lån til jordforsyningen 23,6 mio.kr., medens øvrige lån udgør 578,5 mio. kr. Derudover er der registreret finansielt leasede aktiver for 5,2 mio. kr.

23 Langfristet gæld I mio. kr. Primo ,2 Optagne lån 197,1 Afdrag på lån -56,0 Regulering direkte på status: Indexlån m.v. 0,2 Finansielt leasede aktiver 0,7 Ultimo ,2 Gældspleje Formålet med gældsplejen er at minimere finansieringsomkostningerne vedrørende kommunens gæld, sammenholdt med ønsket om en forudsigelig udvikling i ydelserne til afvikling af gælden og dermed opnå budgetsikkerhed. Omlægning af låneporteføljen foretages stort set i samråd med kommunens finansielle rådgiver Nordea Bank Danmark A/S. Alt under hensyntagen til Politik for aktiv styring af Haderslev Kommunes obligations- og gældsportefølje af 23. juni Porteføljen der kan omlægges er på 616,2 mio. kr. og omfatter ikke ældreboliglån, selvejende institutioner mv. Ud over sædvanlig omlægning af lån anvendes også finansielle instrumenter i den finansielle styring, hvilket medfører en mere fleksibel styring. Der anvendes primært valuta- og renteswaps til omlægning af rentevilkår, f.eks. fra variabel til fast rente, og i mindre omfang til omlægning af lån fra én valuta til en anden. Alle de lån, der er lavet swapoverbygning på er optaget som variable forrentede lån. Kommunen har ultimo 2011 følgende swapaftaler med Nordea Bank Danmark A/S: Fast/ variabel rente Type Oprindelig hovedstol Restgæld ultimo 2011 Udløbstidspunkt Valuta Rente ultimo 2011 Fast Annulerbar Swap DKK 4,50 % Fast Barriereswap DKK 3,17 % Fast C.M. Swap DKK 4,25 % Fast Renteswap DKK 4,25 % Fast Renteswap DKK 3,86 % Fast Renteswap DKK 3,85 % Fast Renteswap DKK 3,8 % Fast Renteswap DKK 4,21 % Variabel Valutaswap - CHF CHF 1,08 % I 2011 har markedsværdien af ovenanførte swapkontrakterne været negativ med følgende kvartalssaldi:

24 Markedsværdi af swapkontrakterne ved udgangen af kvartalet Mio. kr. 1. kvartal kvartal kvartal kvartal Beløbene er udtryk for hvad det ville koste at indfri de indgåede aftaler på ovenanførte tidspunkter. Ved at lade swappene løbe til udløbstidspunktet, vil en negativ markedsværdi ikke komme på tale. Ud over aftalen med Nordea er der indgået følgende swapaftaler med Deutche Bank: Fast/ variabel rente Fast Variabel Variabel Type Oprindelig hovedstol Restgæld ultimo 2011 A Rentevælger B Tilnærmet Euribor C Valutavælger Udløbstidspunkt DKK DKK DKK Valuta Rente ultimo 2011 Index Markedsværdi ultimo 2011 i mio. kr. -52,3 3,74 % -21,6 Index -2,9 A. Swappen er tilknyttet et enkelt lån. B. Swappen er en overbygning til Nordeaswappen på tilsvarende beløb. C. Swappen er afdækning af valutaswappen i CHF, hvorved kursudsving i CHF er elimineret. Haderslev Kommunes finansielle politik: Politikkens retningslinjer, godkendt i november december 2011 i DKK 4. kvartal 2011 i pct. 3. kvartal 2011 i pct. 2. kvartal 2011 i pct. Optagne lån Kommunen har i 2011 optaget lån for 349,3 mio. kr. Heraf udgør 152,3 en sammenlægning af 10 lån til et større samlet lån, 130,5 mio. kr. vedrører lån til ældreboligerne Frederik den IX`s plejehjem og Kløvervænget. Resten 66,5 mio. kr. vedrører regnskab 2010 og er optaget til følgende projekter: 1. kvartal 2011 i pct. Forrentning: Fast % 459,0 mio. 74 % 75 % 75 % 57 % Variabel 0 50 % 163,1 mio. 26 % 25 % 25 % 43 % Valuta: DKK % 533,1 mio. 82 % 82 % 81 % 81 % EUR 0 30 % 24,1 mio. 4 % 4 % 5 % 5 % Øvrige 0 20 % 90,4 mio. 14 % 14 % 14 % 14 % Ordinær lånepulje Skolemodernisering Kvalitetsfondsmidler Byudvikling, trafiksikkerhed, vejvedligeholdelse m.v. Overførsel fra 2009 Energibesparende foranstaltninger 8,7 mio. kr. 9,2 mio. kr. 4,6 mio. kr. 40,2 mio. kr. 3,2 mio. kr. 0,6 mio. kr.

25 Der er budgetteret med nettolånoptagelse i 2011 på 9,4 mio. kr. til følgende projekter: Byudvikling den sydlige del af Haderslev Bygningsvedligeholdelse Digitalisering af gadearkiv Office licenser Teknologipulje Kvalitetsfondsområder overført fra 2010 Afdrag ved salg af jord i Fredsted 0,5 mio. kr. 3,4 mio. kr. 0,7 mio. kr. 1,4 mio. kr. 0,6 mio. kr. 3,2 mio. kr. - 0,4 mio. kr. Der overføres 8,2 mio. kr. til optagelse i 2012 efter det endelige regnskabsresultat for 2011 på områder med låneadgang samt 0,6 mio. kr. vedr. nyt tag på ældreboligerne Avnøvej. Derudover overføres -0,4 mio. kr. til afdrag i forbindelse med salg af arealer i Fredsted. Lånoptagelse og afdrag foretages inden udgangen af april Låneoptagelsen vedr. ældreboligerne på Avnøvej optages når arbejdet er færdiggjort. Nettobeløbet på 8,4 mio. kr. tilgår kassebeholdningen. I forhold til budgettet er der netto en større lånoptagelse på 120,1 mio. kr. Heraf vedrører 130,5 mio. kr. en ikke budgetteret lånoptagelse til ældreboliger. Lånoptagelsen er modregnet i midlertidigt optagne byggekreditter. Derudover er der budgetteret med lånoptagelse på 10,4 mio. kr. Der overføres 8,8 mio. kr. til optagelse i I forhold til budgettet er der et merforbrug på afdrag på 0,7 mio. kr. Der overføres 0,4 mio. kr. til afdrag i Kortfristede gældsforpligtelser Posten sammensættes således: Kassekreditter og Byggelån Kortfristet gæld til staten Kortfristet gæld i øvrigt I alt 10,0 mio. kr. 88,9 mio. kr. 174,7 mio.kr. 273,6 mio.kr. Kommunen har en kassekredit til færdiggørelse af ombygningen Odinsgården. Kortfristet gæld til staten sammensættes således: statens andel af boligindskudslån boligindskudslån 49 og 57 b og c Tilbagebetalingspligtige ydelser, refusion Betaling vedr. pas og kørekort m.v. 8,1 mio. kr. 2,1 mio. kr. 78,6 mio. kr. 0,1 mio. kr. Kortfristet gæld i øvrigt sammensættes således: kirkekassernes gæld til kommunen skyldige feriepenge kommunens gæld til leverandører gæld vedr. ældreboliger diverse mellemregningsforhold - 0,7 mio. kr. 15,0 mio. kr. 166,1 mio. kr. 3,3 mio. kr. -11,9 mio. kr.

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

Haderslev Kommune 7. juni 2010 Den Centrale Stab, Økonomiafdelingen 10/1226, lb.nr

Haderslev Kommune 7. juni 2010 Den Centrale Stab, Økonomiafdelingen 10/1226, lb.nr Haderslev Kommune 7. juni 2010 Den Centrale Stab, Økonomiafdelingen 10/1226, lb.nr. 106566 HELHEDSPRIORITERING AF ANLÆG INDHOLD Denne præsentation er opbygget med En præsentation af rådighedsbeløbene i

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Odense Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 ODENSE KOMMUNE ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis ved udarbejdelse af åbningsbalance pr. 1/1 2007

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Noter. Grunde og bygninger

Noter. Grunde og bygninger 11 Materielle anlægsaktiver ( i mio. kr.) Teknisk Anlæg, mv. Materielle anlæg under opførelse ( i mio. kr.) Grunde og bygninger Inventar mv. Total Kostpris 1. jan. 2008 908,0 502,8 36,1 32,4 1.479,3 Opskrivning

Læs mere

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.9 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) 9.22.01 Kontante beholdninger 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Københavns Kommunes regnskabspraksis

Københavns Kommunes regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 1 2. God bogføringsskik... 2 3. Drifts- og anlægsregnskabet... 2 3.1 Indregning af indtægter og udgifter... 2 4. Præsentation af balancen... 2 5. Materielle anlægsaktiver... 2

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705. REGNSKAB 2005 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718 Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183 Realkreditobligationer 10.705.139 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2010

1.7 Regnskabsopgørelse 2010 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) 2009 Korr. budget Oprindeligt budget Afvigelse ifht. opr. budget SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.725,3 3.749,6 3.731,2

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Budget- og regnskabssystem for regioner 4.5 side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Kontoplanens hovedkonto 1-4 omfatter regionens egentlige

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

:08 Side 1 af 18

:08 Side 1 af 18 4 Økonomi- og Planudvalget - 749.030.837-453.372.409 10 Renter 6.849.070 3.649.954 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 6.849.070 3.649.954 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Årsregnskab 2014. Årsberetning

Årsregnskab 2014. Årsberetning Årsregnskab 2014 Årsberetning Byrådsbehandling 29. april 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Generelle bemærkninger..... 9 Regnskabsopgørelse... 16 Finansieringsoversigt...

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2013-17. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 2,0 mio. kr. mindre i budget

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering 300 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem 3.8 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER 8.01 Kontante beholdninger 8.05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune Langå Kommune Årsregnskab for 2006 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Side Kommunens årsregnskab 2006 Anvendt regnskabspraksis 4 Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019 Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 14.8.215 Sagsbeh. pwb11 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indholdsfortegnelse FORORD... 2 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REGNSKAB 2006... 4 HVOR BLEV PENGENE BRUGT I 2006?...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indholdsfortegnelse FORORD... 2 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REGNSKAB 2006... 4 HVOR BLEV PENGENE BRUGT I 2006?... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REGNSKAB 2006... 4 HVOR BLEV PENGENE BRUGT I 2006?... 4 HVOR KOM PENGENE FRA I 2006?... 4 REGNSKABSPRINCIPPER... 5 GENERELLE

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner.

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Med virkning fra regnskab 2010 er regnskabspraksis ændret for det omkostningsbaserede

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere