Generelle bemærkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle bemærkninger"

Transkript

1 Generelle bemærkninger Budgetlægningsprocessen for Budget 2008 har været tilrettelagt i samarbejde mellem Direktionen, Fagsekretariatet for Plan og Kultur, EPO-staben og Økonomistaben. Budgetlægningsprocessen har været præget af fire hovedproblemstillinger. 1. Ved vedtagelsen af Budget 2007 var der et budgetteret underskud i overslagsårene 2008, 2009 og 2010 på hhv. 2,7 mio. kr., 32,0 mio. kr. og 39,4 mio. kr. Forskellene i finansieringsbehovet de enkelte år skyldes bl.a., at der i finansieringen i 2008 indgik en forventning om frigivelse af deponerede midler vedr. regnskab 2005 og I henhold til den indgåede kommuneaftale for 2008 får Faaborg-Midtfyn Kommune imidlertid ikke frigivet det fulde beløb i Resultatet af Regnskab 2006 viser, at de fem gamle kommuner i 2006 har haft et merforbrug på tilsammen 30,9 mio. kr. Der er med en del af underskuddet tale om et såkaldt strukturelt underskud. Herved forstås, at de fem kommuner under ét har oppebåret et serviceniveau, som der reelt ikke har været finansiel dækning til. Derudover er der sket en udgiftsglidning på dele af overførselsindkomstområdet. 3. Regnskabserfaringerne fra 1. halvår 2007 viste, at der i forbindelse med kommunalreformen har været områder, som ikke har været budgetlagt tilstrækkeligt. Det gælder især de tidligere amtsopgaver inden for dele af specialundervisningsområdet. Tendenser som også har været gældende på landsplan. 4. Der skulle endelig anvises finansiering til Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi. Formålet er nærmere bestemt, at gennemføre større investeringer inden for 8 strategiske indsatsområder for derigennem at fastholde og tiltrække nye borgere til kommunen. Fælles for de nævnte problemstillinger var, at der skulle skabes et ikke ubetydeligt økonomisk råderum i form af effektiviseringer og egentlige besparelser. Det var desuden en udfordring, at dele af udviklingsstrategien skulle finansieres via effektiviseringer og lign. Problemstillingen blev håndteret ved at holde de to processer adskilt. Direktionen og de respektive fag- og stabschefer arbejdede i 1. halvår på et katalog med i alt 32 forskellige spare- og effektiviseringsforslag, der såfremt de alle blev implementeret i fuld skala ville frigøre 65,1 mio. kr. Dertil kom en yderligere indtægt på forventet 2,0 mio. kr. i forbindelse med salg af kommunale ejendomme. Sideløbende hermed arbejdede Fagsekretariatet Plan og Udvikling på at beskrive og prissætte de enkelte initiativer indeholdt i Udviklingsstrategien. Disse initiativer var i øvrigt genstand for en massiv eksponering og debat i pressen og via offentlige høringsrunder mv. På budgetseminaret den 22. og 23. august 2007 blev de udarbejdede spare- og effektiviseringsforslag præsenteret samtidig med Udviklingsstrategien. Der blev desuden givet information om, at Faaborg-Midtfyn Kommune ville få et provenu på et tocifret millionbeløb fra salget af KommuneForsikring. I en pressemeddelelse udsendt i forlængelse af budgetseminaret hed det bl.a., at overskuddet fra salget af KommuneForsikring skulle gå ubeskåret til kommunens Udviklingsstrategi.

2 Den 29. september 2007 indgik gruppeformændene med undtagelse af Søren Clemmensen (C1) som var bortrejst under forhandlingerne - et bredt forlig for Budget 2008 ( ). I budgetaftalen er indeholdt en nærmere beskrivelse af de generelle forudsætninger lagt til grund for budgetaftalen, herunder forhold omkring udgifts- og finansieringssiden, udviklingsstrategien, effektiviseringer og omstruktureringer, personale, økonomistyring samt anlægssiden. Op til selve 2. behandlingen af budgettet blev der desuden foretaget nogle tekniske korrektioner til den indgåede budgetaftale. Den 11. oktober 2007 blev Budget 2008 endeligt godkendt. 28 ud af 29 medlemmer af Kommunalbestyrelsen stemte for. Torben Schmidt (F) stemte som den eneste for et fremsat ændringsforslag, som ville have tilført hjemmeplejen og den personlige hjælperordning for voksne hhv. 4,0 og 0,1 mio. kr. fra kommunens kassebeholdning. Sammenfattende er det lykkedes Kommunalbestyrelsen - til trods for de store udfordringer som beskrevet herover, at vedtage et budget med et overskud på den ordinære drift. I det følgende gives en kort beskrivelse af nettodriftsbudgetterne fordelt på udvalg og administrative hovedområder. Efterfølgende er Budgetaftalen for Budget 2008 optrykt. Endelig følger særskilte afsnit om: Tekniske korrektioner til Budgetaftale 2008 Aftale om kommunernes økonomi Lov- og cirkulæreprogram Pris- og lønfremskrivning Nøgletal Det brugerfinansierede område Likviditet Finansiering af sundhedsfremmende initiativer Finansiering af tillidsrepræsentantarbejde Optimering af anvendelsen af Indkøbskontoret IT Definition af vanskeligt styrbare udgifter Køb af færge og færgelejer Bevillingsregler Den forventede befolkningsudvikling For en generel beskrivelse af retningslinier for lønsumsstyring, spilleregler for aftalestyring samt bevillingsregler henvises til kommunens hjemmeside. Udgifter og indtægter De samlede budgetterede nettodriftsudgifter for 2008 udgør i alt 2.254,7 mio. kr. inden for det skattefinansierede område. Udgifterne fordeler sig som følger:

3 Økonomiudvalget 14% Teknik- og Miljøudvalget 4% Børne- og Undervisningsudvalget 34% Socialudvalget 36% Beskæftigelsesog Arbejdsmarkedsudvalget 1% Sundhedsudvalget 8% Kultur- og Fritidsudvalget 3% Med det formål, at skabe en helhedsorienteret organisation er driften opdelt i en række mindre administrative enheder. Der er således ikke tale om fagforvaltninger i traditionel forstand, idet flere administrative enheder sorterer under ét og samme udvalg. Dermed undgås risikoen for en udbredt sektorisme. Figuren på omstående side illustrerer de administrative enheders andel af det samlede nettodriftsbudget Fællesudgifter og administration mv. 8% Plan og kultur 5% Teknik og miljø 3% Børne- og Unge Rådgivningen 5% Forebyggelse og Sundhed 8% Social og arbejdsmarked 10% Dagtilbud - børn 8% Pleje og Omsorg 12% Borgerservice 10% Handicap og psykiatri 9% Undervisning 22% Indtægter i form af brugerbetaling og statsrefusion er indregnet i opgørelsen over kommunens nettodriftsudgifter illustreret ovenfor. Kommunens øvrige indtægter består hovedsageligt af skatter, tilskud og udligning samt lån. Disse indtægter udgør tilsammen 2.315,7 mio. kr.

4 Kommunal indkomstskat 69,4% Optagne lån 0,4% Selskabsskat 1,0% Grundskyld 4,0% Tilskud og udligning 25,1% Anden skat på fast ejendom 0,1% Kommunal indkomstskat, tilskud og udligning samt grundskyld er de primære indtægtskilder. Der er i 2008 budgetteret med en samlet låneoptagelse på 9,3 mio. kr. Der er ikke indregnet låneoptagelse i 2009, 2010 og Sammenholdes de budgetterede driftsudgifter med finansieringssiden fås et samlet overskud på den ordinære drift på 62,1 mio. kr. Den indgåede aftale hviler således på et solidt økonomisk grundlag. Det samlede resultat inden for det skattefinansierede område viser derimod et mindre underskud på 0,6 mio. kr. i Underskuddet skal ses i sammenhæng med betydelige anlægsinvesteringer. Der er ligeledes budgetteret med en afvikling af kommunens langfristede gæld på netto 5,5 mio. kr. i Budgetaftale 2008 Partierne i Faaborg-Midtfyn Kommune har lørdag den 29. september 2007 indgået en budgetaftale for 2008 ( ). Der er tale om et bredt forlig som samtlige partier står bag. Det skal dog bemærkes, at Søren Clemmensen fra C1 pga. ferie ikke har deltaget i forhandlingerne. Der er samtidig tale om en aftale, der lægger fundamentet for en række nye indsatser på nogle strategisk vigtige områder. Indsatser, der skal bringe Faaborg- Midtfyn Kommune ind i en positiv udvikling med mulighed for, at fastholde og videreudvikle det nuværende serviceniveau til gavn for et bredt udsnit af kommunens borgere. Opgaven med at udarbejde et budget for 2008 har taget udgangspunkt i et basisbudget, der viste et driftsunderskud på ca. 55 mio. kr. Underskuddet skyldes bl.a. et merforbrug i de gamle kommuner, som blev ført med over i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der er tale om et såkaldt strukturelt underskud, hvor det reelle serviceniveau ikke har kunnet afholdes inden for de afsatte budgetter. Derudover kan nævnes en ophobning af sager på socialog arbejdsmarkedsområdet i sidste halvdel af 2006 samt manglende kompensation for tidligere amtsopgaver. Det store driftsunderskud var i sagens natur uholdbart. Ud over at sætte kommunens likviditet under pres ville de ekstra udgifter betyde, at servicedriftsrammen ville blive overskredet med 19 mio. kr. En overskridelse, der med stor sandsynlighed ville føre til en tilsvarende modregning i næste års bloktilskud. Det har derfor været nødvendigt at indgå en aftale, der tager højde for det reelle udgiftsniveau og som samtidig sikrer overholdelsen af ser-

5 vicedriftsrammen. Af samme årsag har der ikke været plads til de helt store armbevægelser. Det er ikke desto mindre med stor tilfredshed, at der nu er indgået en budgetaftale, hvor servicerammen overholdes, hvor de store servicedriftsområder går fri for egentlige serviceforringelser, hvor der er tilvejebragt et større økonomisk råderum til implementering af 1. del af udviklingsstrategien og hvor den kommunale udskrivningsprocent og grundskyldspromille forbliver uændrede. Overskud på den ordinære drift På indtægtssiden er der forudsat en samlet finansiering på 2,322 mia. kr. Der er konkret budgetteret med en uændret udskrivningsprocent på 25,7 og en uændret grundskyldspromille på 21,17 (dog kun 11,47 for produktionsjord). På grundlag af KL s seneste skøn for væksten i det kommunale udskrivningsgrundlag samt Faaborg-Midtfyn Kommunes befolkningsprognose og de lokale indkomst-/fradragsskøn, er der forudsat en vækst i udskrivningsgrundlaget på 11,9 pct. fra 2005 til Til sammenligning har Indenrigs- og Sundhedsministeriet forudsat en vækst på 10,2 pct. i forbindelse med fastsættelsen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Der er i aftalen endvidere indbygget en forventning om et samlet betalingskommunefolketal pr på indbyggere mod de indbyggere, der ligger til grund for statsgarantien. Forskellen skyldes den store befolkningstilvækst, der har været i Faaborg- Midtfyn Kommune siden begyndelsen af Som følge af et højere skøn for væksten i det kommunale udskrivningsgrundlag samt et højere forventet indbyggertal vil Faaborg-Midtfyn Kommune vælge selvbudgettering. Herved opnås en forventet merindtægt på i alt 35,9 mio. kr., hvoraf 18,0 mio. kr. gives som en efterregulering i Der er som en del af den samlede finansiering forudsat en samlet låneoptagelse på 15,2 mio. kr., heraf vedr. 4,5 mio. kr. låneoptagelse i forbindelse med renovering af skoler. Der er ikke taget stilling til finansiering af ny færge og færgelejer til ruten Faaborg-Avernakø- Lyø. Der afventes udmelding fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, subsidiært vedtagelse af Finansloven for De samlede nettodriftsudgifter i 2008 inden for det skattefinansierede område er opgjort til i alt 2,255 mia. kr. Der er tale om en samlet realvækst på netto 63,3 mio. kr. eller 2,9 pct. i forhold til det vedtagne budget for Samtidig udnyttes servicerammen så godt som fuldt ud. Således er der alene et tilbageværende råderum på 0,6 mio. kr. Sammenholdes finansieringssiden med de budgetterede driftsudgifter fås et samlet overskud på den ordinære drift på 67,7 mio. kr. Den indgåede aftale hviler således på et solidt økonomisk grundlag. Det samlede resultat inden for det skattefinansierede område, inkl. afdrag på lån og øvrige finansforskydninger, viser derimod et underskud på 1,0 mio. kr. i Underskuddet skal ses i sammenhæng med betydelige anlægsinvesteringer. Der er ligeledes budgetteret med en afvikling af kommunens langfristede gæld på netto 6,6 mio. kr. i I overslagsårene udgør underskuddet inden for det skattefinansierede område hhv. 37,2 mio. kr., 20,4 mio. kr. og 27,2 mio. kr. Underskuddene skal sammenholdes med, at der hvert år afsættes netto 60 mio. kr. til nye anlæg.

6 Spildevandsområdet overgår til selskabsform og der forventes en samlet 0-løsning for området. Udviklingsstrategi Der har i løbet af det sidste år været arbejdet målrettet på en samlet udviklingsstrategi for Faaborg-Midtfyn Kommune. Formålet med strategien er at iværksætte nye og spændende udviklingstiltag inden for 8 strategiske indsatsområder, der tilsammen kan sætte Faaborg- Midtfyn Kommune på landkortet som en udviklingsorienteret kommune og hvor tankerne ledes hen på et moderne dansk Toscana. De 8 strategiske indsatsområder er: - Børn & unge - Kultur & Fritid - Sundhed & velvære - Faaborg i forandring - Attraktive landsbyer og landdistrikter - Spændende by- og boligmiljøer - Friluftsliv, natur og landskab - Den digitale kommune For at sikre, at udviklingsstrategien kommer godt fra start afsættes en samlet anlægspulje på 23,6 mio. kr. Det svarer til godt 1 pct. af det samlede driftsbudget. Investeringen finansieres af Faaborg-Midtfyn Kommunes foreløbige provenu fra salget af KommuneForsikring. Der er tale om midler, som er øremærket anlægsinvesteringer, da servicedriftsrammen ellers vil blive overskredet. Af samme årsag ville midlerne ikke kunne være brugt på egentlige serviceforbedringer. Der er konkret foruddisponeret 8,7 mio. kr. fra anlægspuljen vedr. udviklingsstrategien. Midlerne skal gå til etablering af et nyt klubtilbud i Årslev, en ny ungdomsklub i Ringe samt til Station Next (en filmuddannelse i Faaborg). Ligeledes skal der i 2008 afholdes DM i landevejscykling. Etableringen af klubtilbuddet i Årslev sker allerede pr Investeringen i Ungdomsklubben i Ringe og Station Next iværksættes med virkning pr Den resterende anlægsramme udgør 14,9 mio. kr. Kommunalbestyrelsens beslutter på et møde i oktober 2007, hvilke nye udviklingsaktiviteter, der skal gennemføres. Med hensyn til anlæg af nye kunstgræsbaner afsættes 1,6 mio. Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget vil på et møde i oktober 2007 træffe beslutning om banens placering. Der er til drift/afledt drift af anlægsprogrammet afsat 3,0 mio. kr. i 2008 og 3,85 mio. kr. i overslagsårene. Heraf vil 2,0 mio. kr. i 2008 og 2,85 mio. kr. i overslagsårene blive anvendt til klubtilbud, ungdomsklub og Station Next, som beskrevet ovenfor. Der er derudover bred politisk opbakning til at igangsætte et forarbejde omkring etablering af et museum for naivistisk kunst i Faaborg-Midtfyn Kommune. Den endelige placering er endnu ikke afklaret. Der er også fra kommunalbestyrelsens side opbakning til, at de fremsendte høringssvar omkring et havnebassin i Faaborg kommer til at indgå i de videre overvejelser på linie med forslaget om en ny strandpark.

7 Det er endelig vigtigt at pointere, at der udover den samlede anlægspulje på 23,6 mio. kr., forudsættes en ekstern medfinansiering i flere af de foreslåede anlægsprojekter. Den reelle investering i Faaborg-Midtfyn Kommunes fremtidige udvikling er således noget større end den afsatte anlægspulje. Effektiviseringer og omstruktureringer I forbindelse med den netop afsluttede budgetlægningsproces har der været udarbejdet i alt 32 spare- og effektiviseringsforslag. Der er enighed om, at der alene gennemføres 15 spare- og effektiviseringsforslag til en samlet værdi af i alt 8,8 mio. kr. i Når forslagene er implementeret fuldt ud vil de udløse en besparelse på i alt 34,2 mio. kr. Der er overvejende tale om egentlige effektiviseringer fremkommet ved en mere effektiv udnyttelse af de samlede ressourcer. Den borgerrettede service forringes således ikke i nævneværdig grad. I tabellen herunder ses en oversigt over de aftalte besparelser og effektiviseringer. Tabel: Oversigt over aftalte besparelser og effektiviseringer (1.000 kr.) Lukning af Borgerservice i Broby og Årslev Etablering af børnehus Integration af de forebyg. hjemmebesøg og visitation Indførelse af case managerfunktion Udvikling af tilbudsviften vedr. handicap og psykiatri Gensidig aftale om takstnedsættelse i Region Syddanmark Hjemtagning af rådgivning på Hjerneskaderådgivningen Effektivisering på demensområdet (Udfasning af Tømmergården) Aktiveringsindsats i alle aftaleenheder med over 10 ansatte Optimering af anvendelsen af Indkøbskontoret Ny organisering af rengørings- og serviceopgaver Opsigelse af aftaler m. skolepasningstilbud i gl. Ryslinge Kommune Optimering og indtægtsdækket virksomhed i Park- og Vejafdelingen Effektivisering af ældreområdet Effektivisering af kostområdet I alt I forhold til nr. 9 vedr. aktivering skal det præciseres, at der i væsentlig grad skal ske et match mellem den enkelte institutions og den enkelte kontanthjælpsmodtagers præferencer. I forhold til nr. 11 vedr. rengørings- og serviceopgaver vil den fremtidige organisering blive koblet op på en distriktsopdeling, hvor den enkelte medarbejder så vidt muligt tilknyttes et geografisk afgrænset område i kommunen og afhængig af det konkrete stillingsindhold en primær arbejdsplads. Der skal desuden tages højde for nuværende og fremtidige kombinationsstillinger. Alt i alt opnås en optimering af de ansattes stillingsindhold og arbejdsmiljø samt et ensartet serviceniveau. For en nærmere beskrivelse af de enkelte besparelser og effektiviseringer henvises til bilag 1, der offentliggøres på den 1. oktober 2007.

8 På ældreområdet er der på baggrund af en netop udarbejdet analyse af kommunens plejecentre indlagt en samlet effektiviseringsgevinst på 4,0 mio. kr. i 2009, 6,0 mio. kr. i 2010 og 8,0 mio. kr. i 2011 og frem. Der er ved udmålingen af beløbene taget afsæt i Best Practise. Hvis den måde arbejdet organiseres på i de mest effektive plejecentre målt i forhold til den direkte brugertid overføres på de øvrige centre, vil besparelserne kunne gennemføres uden en reduktion i den personlige pleje og omsorg for plejecentrenes beboere. Når effektiviseringen først får virkning fra og med 2009, er det for at give aftaleholderne under Pleje og Omsorg en reel mulighed for at indhente det aktuelle merforbrug i Samtidig skal 2008 bruges på at forberede udmøntningen af den forestående effektivisering. Eksempelvis i form af omstruktureringer, indførelse af nye styringsværktøjer og/eller en øget support fra de administrative stabe. Senest ved udgangen af 1. kvartal 2008 præsenteres Kommunalbestyrelsen for en samlet handlingsplan, der nærmere redegør for udmøntningen af effektiviseringen. Samtidig arbejder Socialudvalget videre med de politiske indsatsområder, der er nærmere beskrevet i den udarbejdede rapport på ældreområdet. På kostområdet forudsættes en optimering af kostproduktionen svarende til kr. Der fortsættes med det frie valg (kølemad og varmeholdt mad). Der er ikke taget stilling til takststigninger som følge af forventede prisstigninger ud over den almindelige fremskrivning. Der er enighed om, at Tømmergården ikke udgør de idéelle rammer for gruppen af demente. Som følge heraf vil der ske en gradvis udfasning. Der skal i processen tages hensyn til de nuværende beboere og pårørende således, at det foregår på en etisk og faglig forsvarlig måde. Der er generel enighed om, at opgaven med demente skal organiseres på kommunens eksisterende plejecentre. Hvad angår gruppen af fronttallapdemente skal der ses på muligheden for at indgå i et samarbejde med institutioner under Handicap og Psykiatri og derigennem udnytte den faglige ekspertise, der allerede findes inden for det socialpsykiatriske område. Dagpasningsområdet friholdes for besparelser. Området har i 2007 været underlagt store organisatoriske forandringer og omstillinger som følge af den gennemførte harmonisering af området. I 2008 skal fokus rettes på det pædagogiske arbejde og på de politiske og faglige målsætninger der er vedtaget for området, herunder institutionernes egne målsætninger. På undervisningsområdet henvises til den igangværende analyse af skolestrukturen i Faaborg-Midtfyn Kommune. Formålet med analysen er nærmere bestemt at fremtidssikre skolevæsenet i kommunen. Analysen løber til og med foråret For uddybning og kommissorium henvises til den indgåede budgetaftale for Budget I forhold til Lyø Skole er det aftalt, at stillingtagen til en eventuel lukning afventer analysen af kommunens samlede skolestruktur. Resultatet af analysen forventes at foreligge i maj På det administrative område blev der i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2007 indarbejdet en samlet rammebesparelse på 3,0 mio. kr. i 2007, 7,0 mio. kr. i 2008, 11,0 mio. kr. i 2009 og 16,0 mio. kr. i 2010 og efterfølgende år. Herefter udgør den samlede effektivisering inden for det administrative område 10 pct. Besparelsen skal ses i lyset af

9 de stordriftsfordele, der er en naturlig følge af kommunalreformen. Der er med den indgåede aftale enighed om at fastholde de indarbejdede sparemål. På baggrund af et forslag om en reduktion i antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer og stående udvalg er der enighed om at evaluere såvel den politiske som den administrative organisation i sidste halvdel af Personale På medarbejdersiden er der enighed om at prioritere kompetenceudvikling og efteruddannelse højt. Fokus på medarbejdernes faglige og personlige udvikling og trivsel er afgørende for at bevare et højt serviceniveau og nødvendigt for at kunne fastholde og rekruttere kvalificerede medarbejdere i årene frem. Der er som udgangspunkt afsat 7,1 mio. kr. til kurser og efteruddannelse af personalet. Det forventes derudover, at Trepartsaftalen og Kvalitetsreformen vil resultere i, at kommunerne tilføres nye midler til kompetencegivende aktiviteter for de ansatte. Trepartsaftalen og Kvalitetsreformen vil blive fulgt op med øgede krav fra ministeriel side ligesom det vil skabe et yderligere forventningspres til den kommunale service blandt kommunens borgere. Der er tilsvarende en klar forventning om, at regeringen lever op til sit løfte om at finansiere initiativerne fuldt ud. Der afsættes 2,5 mio. kr. til sundhedsfremmende initiativer for medarbejderne. Formålet er at skabe øget trivsel samt reducere antallet af sygedage. Sideløbende hermed udarbejdes en handlingsorienteret sygefraværspolitik som forankres bredt i ledelsessystemet. Indsatsen i form af sundhedsfremmende initiativer kombineret med en tættere opfølgning på sygefraværet forventes at reducere de samlede udgifter til vikardækning. Som følge heraf reduceres de samlede løn-/vikarbudgetter med et tilsvarende beløb. Økonomistyring Den forholdsvis beskedne ramme for væksten i serviceudgifterne betyder, at mulighederne for en fortsat udbygning og udvikling af serviceydelserne skal tage udgangspunkt i effektiviseringstiltag og ressourcestyring bredt i organisationen. Samtidig er det vigtigt at undgå en såkaldt udgiftsglidning inden for de større udgiftsområder, idet et eventuelt merforbrug vil være med til at vanskeliggøre egentlige serviceforbedringer. Det er derfor vigtigt, at arbejdet med økonomistyringen i Faaborg-Midtfyn Kommune fortsat prioriteres højt. Der skal konkret foretages en nøje gennemgang af de såkaldte vanskeligt styrbare udgiftsområder. Der skal desuden indføres en hensigtsmæssig incitamentstruktur, så aftaleholderne får en skærpet interesse i at overholde deres samlede økonomiske ramme. Endvidere skal styringen af økonomien ses i sammenhæng med den øvrige målopfyldelse, i overensstemmelse med de politiske, administrative og faglige/institutionelle mål for de enkelte aftaleområder. Der skal endelig arbejdes målrettet på at implementere et samlet ledelsesinformationssystem, der kan kortlægge udviklingen inden for de strategisk vigtige områder samt inden for de områder, som traditionelt er vanskeligt styrbare.

10 Anlæg På anlægssiden vel og mærke de anlæg, som ikke er omfattet af udviklingsstrategien - er der afsat en samlet ramme på netto 60 mio. kr. årligt over de næste 4 år. Dermed kan der foretages den nødvendige investering på en lang række områder, herunder IT, køb af plejebiler, renovering og vedligeholdelse af de kommunale bygninger og veje samt rekreative områder etc. I forbindelse med den indgåede budgetaftale er der godkendt konkrete anlægsprojekter for i alt netto 50,2 mio. kr. i Det resterende beløb op til de 60 mio. kr. er afsat som en ikke disponeret anlægsramme. Ud over de afsatte anlægsrammer til udviklingsstrategien og de mere traditionelle anlægsinvesteringer, oprettes en pulje til køb af erhvervs- og boligarealer. Indtægter fra salget øremærkes til nye opkøb. Der afsættes 1 pct. af salgsprisen til køb af kunst og byforskønnelse. For en oversigt over godkendte og ikke disponerede anlægsprojekter henvises til bilag 2. De i aftalen indeholdte henvisninger til bilag 1 og 2 kan findes på Det skal desuden præciseres, at Kommunalbestyrelsen først på et møde i december 2007 og ikke på et møde i oktober 2007 som nævnt i aftalen - beslutter hvilke nye udviklingsaktiviteter der skal gennemføres. Det samme gælder beslutning om placering af nye kunstgræsbaner. Tekniske korrektioner til Budgetaftale 2008 På tidspunktet for indgåelse af budgetaftalen for Budget 2008 lørdag den havde Faaborg-Midtfyn Kommune ikke fået en endelig tilbagemelding på sin ansøgning fra den ordinære lånepulje samt fra sin ansøgning om tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner. Samtidig var der ved en fejl ikke taget fuld højde for udgifter til afledt drift i forhold til det ordinære anlægsbudget og udviklingsstrategien, ligesom den aftalte effektiviseringsgevinst på ældreområdet i budgettets overslagsår ikke var ført over i hovedoversigten pr Endvidere var der kommet nye tal på undervisningsområdet. Endelig er der indregnet noget afdragsfrihed via renteswaps ligesom der er foretaget en yderligere omlægning fra anlæg til drift. De enkelte korrektioner er oplistet herunder. (1.000 kr.) Lånedispensation (fra 10,0 til 4,1 mio.) Udviklingsstrategi afledt drift Anlæg afledt drift Effektivisering på ældreområdet Budgetkorrektioner vedr. undervisning Afdragsfrihed via renteswaps Renter og afdrag i fm. omlægning til renteswaps Udvendig bygningsvedligeholdelse - drift Udvendig bygningsvedligeholdelse - anlæg Pris- og lønreserve af ændringer I alt

11 De oplistede korrektioner er indregnet i det vedtagne budget. Aftale om kommunernes økonomi i 2008 Regeringen og KL indgik den 10. juni 2007 en aftale om kommunernes økonomi i Herunder følger en kort gennemgang af de mest centrale elementer i aftalen: For kommunerne under ét afsættes 850 mio. kr. vedr. de tidligere amts-opgaver på det sociale område samt 300 mio. kr. til genoptræning. Årsagen er, at regnskabstal fra 2006 viser større udgifter end oprindelig forudsat i forbindelse med kommunalreformen. For kommunerne under ét afsættes mio. kr. til imødekommelse af et demografisk udgiftspres vedr. børn, ældre og det sociale område. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel heraf udgør ca. 15,0 mio. kr., svarende til Faaborg-Midtfyn kommunes befolkningsandel. Kommunerne får igen fra 2008 ret til at fastsætte skatteprocenten. Bl.a. med den begrundelse, at nogle kommuner oplever et strukturelt misforhold mellem udgifter og finansiering i et sådant omfang, at muligheden for finansiering af fx et rimeligt anlægsniveau ikke er til stede. Der indføres ændrede regler om frigivelse af overskudslikviditet fra 2005 og 2006, ligesom der sanktioneres i forhold til en overskridelse af servicedriftsrammen for 2006 i form af en fastfrysning af deponerede midler. Beløbet modregnes i den deponerede overskudslikviditet. For Faaborg-Midtfyn Kommunes vedkommende betyder dette, at der skal deponeres 10,9 mio. kr., svarende til 27 pct. af de fem gamle kommuners samlede overskridelse af servicedriftsrammen. Se i øvrigt afsnit vedr. balanceforskydninger. Der afsættes en låneramme på 800 mio. kr. til anlæg på folkeskoleområdet samt 100 mio. kr. til fremme af offentlig-privat samarbejdsprojekter med effektiviseringsaspekter. Der er derudover ikke afsat nogen fast anlægsramme. En samlet opgørelse viser, at Faaborg-Midtfyn Kommune ud fra en isoleret betragtning - får et samlet tilskud der ligger knap 23 mio. kr. over det hidtidige niveau. Lov- og cirkulæreprogram Til finansiering af de vedtagne lov- og cirkulæreændringer er der som en del af kommuneaftalen afsat i alt 852,2 mio. kr. for kommunerne under ét. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel her udgør 8,0 mio. kr. I overensstemmelse med de vedtagne principper i budgetproceduren er der inden for de enkelte budgetområder foretaget en konkret vurdering af de økonomiske konsekvenser ved de enkelte lov- og cirkulæreændringer.

12 Pris- og lønfremskrivning Generelle bemærkninger Der er i det udarbejdede basisbudget taget udgangspunkt i KL s senest reviderede skøn over den kommunale pris- og lønudvikling udmeldt i september Dette gælder dog ikke for brændsel og drivmidler, som ikke prisreguleres. Den samlede pris- og lønfremskrivning er opgjort til 3,2 pct. fra 2007 til I overslagsårene forventes de samlede priser og lønninger at stige med hhv. 4,2, 3,5 og 3,5. Det skal bemærkes, at de enkelte budgetter er opgjort i 2008-priser. Dette gælder dog ikke finansieringssiden, som er opgjort i løbende priser. Nøgletal Der er for hvert hovedområde medtaget relevante ECO-nøgletal for Nøgletallene er ikke kommenteret. Derudover har Faaborg-Midtfyn Kommune beregnet tal for 2008 baseret på det vedtagne budget og ECO-nøgletals afgrænsninger og opgørelsesmetoder. Nøgletal kan ideelt set bruges til at danne overblik og skabe klarhed over kommunens udgiftspolitiske prioriteringer. I praksis giver nøgletal dog sjældent hele forklaringen som følge af forskellig kontering og organisering mv. Af samme årsag skal man være påpasselig med ikke at stirre sig blind på et enkelt eller få nøgletal, ligesom nøgletal aldrig alene bør føre til en beslutning om ændrede ressourcer. Derimod kan nøgletal være et udmærket udgangspunkt for at skabe overblik, formulere relevante spørgsmål eller give anledning til nærmere undersøgelser og egentlige analyser. Valget af ECO-nøgletal skyldes, at ECO tager højde for forskelligheder i kommunernes rammevilkår; både hvad angår udgiftsbehov og ressourcegrundlag. Således sammenholdes udgiftsniveauet på et givent område med udgiftsniveauet i en sammenligningsgruppe bestående af kommuner med samme rammevilkår. Analogt til ECO s egne tal er der også medtaget tal for regionen og for hele landet. Sammenligningsgrupperne varierer fra område til område. For nærmere oplysninger om de enkelte nøgletal, herunder oplysninger om de enkelte sammenligningsgruppers sammensætning, henvises til Det brugerfinansierede område Regeringen har indgået et forlig på spildevandsområdet der betyder, at spildevandsområdet skal overflyttes i et selskab. Kommunalbestyrelsen har i den forbindelse truffet principbeslutning om, at der skal ske en overflytning til Faaborg Forsyning/Faaborg Spildevand A/S. Omflytningen skal ske senest med udgangen af 2008, men Økonomiudvalget har den 3. december 2007 anbefalet at overgangen allerede sker med udgangen af Kommunalbestyrelsen forventes at træffe endelig beslutning herom 10. december Samtidigt anbefales Affaldsområdet ligeledes overført til Faaborg Renovation A/S, også med virkning ultimo 2007.

13 Likviditet Generelle bemærkninger Kassebeholdningen opgjort efter kassekreditreglen for de første 9 måneder af 2007 er opgjort til 142,1 mio. kr. Økonomistaben forventer, at kassebeholdningen vil være på samme niveau i Til sammenligning har Økonomiudvalget vedtaget en målsætning om en gennemsnitlig kassebeholdning efter kassekreditreglen på 75,0 mio. kr. Finansiering af sundhedsfremmende initiativer Som det fremgår af budgetaftalen er der afsat 2,5 mio. kr. til finansiering af sundhedsfremmende initiativer for medarbejdere. Formålet er bl.a. at nedbringe udgifterne til vikarer. Det fremgår ligeledes af budgetaftalen, at finansieringen skal ske via en reduktion af de samlede løn- og vikarbudgetter. Som udgangspunkt ville det have været nærliggende, at reducere samtlige vikarbudgetter med en forholdsmæssig lige stor andel. Det er imidlertid ikke alle aftaleholdere der har et decideret vikarbudget. I stedet har nogle aftaleholdere en fast bruttonormering, som også skal dække vikarer. Eftersom alle ansatte får glæde af ordningen er det besluttet, at reduktionen fordeles med 50 pct. på såvel fastløns- som vikarkontiene. Alt i alt giver det en reduktion på hhv. 0,101 pct. på fastlønskontiene og 3,771 pct. på vikarkontiene. Reduktionen er indarbejdet i det teknisk vedtagne budget. Finansiering af tillidsrepræsentantarbejde Aftaler om TR vilkår er endnu ikke faldet på plads. Det anslås, at der til frikøb af hovedudvalgsmedlemmer, tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter skal anvendes i alt 1,0 mio. kr. Som besluttet på et direktionsmøde tilbage i juni 2007 finansieres udgiften ved en generel reduktion af det samlede lønbudget, svarende til 0,0808 pct. Optimering af anvendelsen af Indkøbskontoret I forbindelse beslutningen om en optimering af anvendelsen af det fælleskommunale Indkøbskontor er der indarbejdet en årlig besparelse på 3,5 mio. kr. i 2008, 4,7 mio. kr. i 2009 og 5,9 mio. kr. i 2010 og efterfølgende år. Der er ved udmøntningen af besparelsen taget udgangspunkt i hver enkelt aftaleholders varekøbsarter samt arten for tjenesteydelser. Dvs. art 2.2, 2.3, 2.9 og 4,9. For sidstnævnte gælder dog, at eventuelle konti vedr. edb (kommunedataprogrammer) er friholdt. Besparelserne på varekøbsarterne udgør 3 pct. i 2008 og stiger til hhv. 4 og 5 pct. i 2009 og 2010/efterfølgende år. Reduktionen vedr. tjenesteydelser fastholdes på de 3 pct. i alle årene. IT IT-anskaffelser, investeringer og udskiftning er centraliseret under IT-staben. Målet er bl.a. at synliggøre prisen på at drive IT-arbejdspladser samt at have moderne IT-udstyr i Faaborg-Midtfyn Kommune.

14 Det betyder, at alle Pc erne overføres til IT-stabens eje, og at IT-staben via en central pulje til teknologisikring (teknologisikringspuljen) sikrer løbende udskiftning og opdatering af udstyret på de enkelte institutioner. Ved anskaffelse af ekstra pc-arbejdspladser finansierer aftaleholderen både pc ens pris samt indbetaler til teknologisikring og licensanskaffelser. Anskaffelserne købes hjem på institutionens EAN-nummer. Andel til teknologisikring og licenser overføres fra institutionens budget til central teknologisikring under IT-staben. For tiden regnes der med en 4- årig udskiftningscyklus. Efterfølgende er IT-staben ansvarlig for drift, vedligeholdelse og udskiftning af udstyret. I forhold til IT-software er budgettet placeret decentralt. Ændringer i software-aftalerne (f.eks. tilkøb af et modul) skal koordineres i samarbejde med IT-staben. Vanskeligt styrbare udgifter Ved vanskeligt styrbare udgifter forstås udgifter, hvor det kun i begrænset omfang er muligt at påvirke udgifterne. Fx inden for områder, hvor en ydelse er omfattet af et retskrav eller hvor udgifterne er meget konjunkturafhængige. Derudover er der medtaget områder, hvor der er aftalt nogle faste tildelingskriterier/reguleringsmekanismer i fm. en ændring i aktiviteten. Fx inden for dagpasningsområdet. De vanskeligt styrbare udgifter er nærmere defineret i de enkelte aftaler. Det er med en enkelt undtagelse (tandplejen) aftaleholdere inden for social- og arbejdsmarkedsområdet samt fagsekretariater der er omfattet. Oversigten herunder viser samtlige vanskeligt styrbare udgifter fordelt på funktionsniveau og område. Fkt. Område Fkt. Område Vintertjeneste Ortopædiske Hjælpemidler (gr. 005) Mellemkommunale bet. (gr. 089) Inkontinenshjælpemidler (gr. 006) SFO forældrebet., søskenderabatter, fripladser og ml. kom. betalinger (gr. 002, 003, 092 og 800) Bidrag til statslige og private skoler Andre hjælpemidler (gr. 007) Bidrag til efter-/ungdomskostskoler Introduktionsprogram Specialpæd. bistand, voksne Introduktionsydelse Statsbidrag, produktionsskoler Personlige tillæg Stationær og ambulant psykiatri Førtidspensioner, 50 pct. refusion Aktivitetsbestemte sundhedsudg Førtidspensioner, 35 pct. refusion Den specialiserede tandpleje (gr. 021) Førtidspensioner, 35 pct. refusion Plejetakst for færdigbehandlede patienter, hospice og vederlagsfri fysioterapi Begravelseshjælp (gr. 004) Sygedagpenge Befordringsgodtgørelse (gr. 005) Kontante ydelser til sociale formål Fripladser (gr. 006) Kontanthjælp Søskenderabat (gr. 017) Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Mellemkommunale bet. (gr. 800) Boligydelse til pensionister Forældrebetaling, dagpleje (gr. 092) Boligsikring Forældrebetaling, børnehaver (gr. 092) Revalidering Klubber, forældrebetaling (gr. 092) Løntilskud til personer i fleksjob Biler/synshjælpemidler/boligindretning (gr. 001, 002, 007, 010, 092, 093) Arm- og benproteser (gr. 003) Servicejob Høreapparater (gr. 004) Seniorjob til personer over 55 år

15 De vanskelige styrbare udgifter udgør i alt 550,8 mio. kr., svarende til 24,4 pct. af de samlede driftsudgifter inden for det skattefinansierede område. Af de 550,8 mio. kr. vedrører 374,3 mio. kr. overførsler. De enkelte aftaleholdere får som udgangspunkt reguleret deres budgetter inden for de vanskeligt styrbare områder i forbindelse med den løbende budgetopfølgning. Områderne er således ikke omfattet af den traditionelle overførselsadgang på tværs af budgetområder og mellem årene. Det er i øvrigt grundtanken, at merudgifter inden for de vanskeligt styrbare udgiftsområder vil kunne finansieres af tilsvarende mindreudgifter inden for andre områder af de vanskeligt styrbare områder. Køb af færge og færgelejer Anskaffelse af ny færge til ruten Faaborg-Avernakø-Lyø. I budgetprocessen har der været fremlagt anlægsønske til ny færge, samt færgelejer til en samlet udgift på ca. 60 mio. kr. Kommunalbestyrelsen sendte ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om et tilskud til anlægget, svarende til ca. 50 % af udgiften, idet kommunen er af den opfattelse, at færgefart også bør være en statslig opgave. Det lykkes ikke at få et tilskud konkret til færgebyggeriet, hvorfor der i stedet forventes en statslig medfinansiering via finansloven. Denne afklaring afventes, inden der træffes nærmere beslutning. Bevillingsregler Ved en bevilling forstås en bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen til at afholde udgifter eller oppebære indtægter inden for de fastsatte økonomiske rammer og i overensstemmelse med de vilkår, hvorunder bevillingen er givet. Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen (jf. 40 i den kommunale styrelseslov). Kommunalbestyrelsen har i spillereglerne for Decentral ledelse - Central styring fastlagt hensigterne for bevillingsniveauet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Disse betyder, at der mellem Kommunalbestyrelsen og hver enkelt institution, fagsekretariat eller stab indgås en aftale om de forpligtigelser og mål samt muligheder herunder økonomiske rammer der er gældende for hver enkelt aftaleholder. Bevillingsniveauet er således pr. aftaleholder, til hvem der gives en nettobevilling. Omplaceringer Omplaceringer af budgetbeløb mellem de enkelte aftaleholdere kan kun ske som tillægsbevillinger med Kommunalbestyrelsens godkendelse. Der gælder dog følgende særlige regler for centrale puljer. Der kan foretages budgetneutrale omplaceringer fra følgende puljer:

16 Barselspuljen IT og IP-telefoni puljen Pulje vedr. bygningsvedligeholdelse (drift) Forsikringspuljer Direktionens udviklingspulje Budgetoverførsel Der er som udgangspunkt overførselsadgang for over- eller underskud for de enkelte aftaleholdere. De nærmere regler er beskrevet i Spilleregler for Decentral ledelse Central styring. En del af aftalerne indeholder vanskeligt styrbare områder hvor der ikke er overførselsadgang til efterfølgende år. Det fremgår af den enkelte aftale, såfremt der ikke er overførselsadgang. Kommunalbestyrelsen skal godkende overførslerne som en tillægsbevillingssag. Anlæg Anlægsbevillinger kan afgives af kommunalbestyrelsen på ethvert tidspunkt i budgetåret. Det er dog en forudsætning for anlægsarbejdets igangsættelse, at der er afsat det fornødne rådighedsbeløb på budgettet, til afholdelse af udgifterne ved arbejdet, og at kommunalbestyrelsen har frigivet beløbet. Kommunalbestyrelsen har, ved vedtagelse af budget 2008 samtidigt givet anlægsbevilling, samt frigivet tilhørende rådighedsbeløb i 2008 til følgende projekter: Socialudvalget Loftslifte i plejeboliger i Ringe, Broby og Årslev Loft i lager, Montagen Nyt lagergulv, Montagen Renovering af opvaskerum, Storkøkkenet Tømmergården Møde/undervisningslokale, Montagen Børne- og Undervisningsudvalget Renovering af naturfagslokaler fra 07 Indkøb af dagplejesystem Legeplads ved Svanninge Skole og SFO, samt fjernelse af fritidshjem Legeplads Faaborg Børnehave og vuggestue Toiletter, Nordagerskolen Energibesparende ombygning, Bangsbo Klubberne Forbedring af indeklimaforhold, Børnehaven Hestehaven Renovering af rum i stuehuset, Bangsbo Klubberne Børnehaven Myretuen parkeringsplads, hegn og fliser Udvidelse af pædagogisk servicecenter på Svanninge Skole

17 Indgangsparti ved Svanninge Skole Sundhedsudvalget Bil til terapeuterne, træningsområdet Kultur- og fritidsudvalget Teknisk gennemgang af kommunens sportshaller samt kulturinstitutioner udarbejdelse af plan for større vedligeholdelsesarbejder. Teknik- og miljøudvalget Veje: Golfområde og privat udstykning syd for gestelevvej i Ringe Ny vej mellem Nr. Søby og Årslev Færdiggørelse af vejprojekt ved Faaborghallerne P-pladser ved Floravej i Ringe Færdiggørelse af rundkørsel i krydser Assensvej/Allerupgyden Færdiggørelse af p-plads på Søndervej 5 (Brobyværk), samt etablering af ny buslomme Fortov langs Alléskovvej Grønne områder Anlæg af ny boldbane i Søllinge Sikring af stier og tekniske anlæg mod oversvømmelser, Sundet v/faaborg Andre Maskinanskaffelser - Park og Vej Maskinanskaffelser - Vintertjeneste Økonomiudvalget Fiber fremførsel til institutioner IT-infrastruktur Intern kabling Hjemmearbejdspladser Følgende projekter kræver godkendelse i fagudvalg, før arbejdet kan igangsættes: Børne- og Undervisningsudvalget Etableringsudgifter Børnehus 3 Ahornvænget Ny daginstitution Forprojektering renovering/udbygning af skoler Understøtte anvendelsen af IT i undervisningen

18 Sundhedsudvalget Udskiftning af tjenestebiler i hjemmesygeplejen Digital røntgenapparatur Teknik- og miljøudvalget Veje Opfølgning af trafiksikkerhedsplanen og hastighedsplanen Opførelse af nye cykelstier Grønne områder Skovrejsning, Ringe vest Grøn helhedsplan for Ringe by Økonomiudvalget Salg af kommunale ejendomme Jordpuljen Følgende projekter kræver godkendelse i kommunalbestyrelse inden igangsættelse: Udvendig vedligeholdelse af kommunens bygninger Ny færge, Faaborg-Avernakø-Lyø Færgeleje til ny færge, Faaborg-Avernakø-Lyø Befolkningsprognose Faaborg-Midtfyn Kommune kan forvente et stigende befolkningstal de kommende år. Således viser dette års befolkningsprognose for perioden , udarbejdet af KMD og repræsentanter fra Faaborg-Midtfyn Kommune, at indbyggertallet vil stige fra indbyggere pr. 1. januar 2007 til indbyggere i år Befolkningstallet i år 2021 forventes således at være 2,7 % højere end i Tallene dækker imidlertid over store forskelle mellem de enkelte aldersgrupper og mellem de enkelte delområder i kommunen. Der bliver især færre yngre erhvervsaktive med børn, dvs årige og 0-16-årige. Til gengæld bliver der flere årige i første halvdel af perioden samt markant flere 65+årige i hele perioden. Sammenlignet med den forventede befolkningsudvikling på landsplan forventes især et kraftigere fald i antallet af yngre erhvervsaktive (26-42-årige) i sidste halvdel af prognoseperioden. Antallet af ældre erhvervsaktive samt antallet af ældre (65+-årige) forventes derimod at følge udviklingen på landsplan. Udviklingen blandt de 0-16-årige varierer mere, men viser gennemgående nogle mindre udsving. Befolkningsudviklingen er af stor betydning for den budgetmæssige planlægning. Dels i forhold til kommunens skønnede indtægtsgrundlag i form af skatter og generelle tilskud,

19 dels i forhold til det forventede udgiftspres på de store serviceområder såsom dagpasning, undervisning og ældreomsorg. Set i et længere perspektiv kan befolkningsprognosen tillige anvendes proaktivt ved iværksættelse af forskellige tiltag, der tilsammen kan medvirke til og understøtte en fortsat bæredygtig og hensigtsmæssig befolkningsudvikling i de enkelte lokalområder og i Faaborg-Midtfyn Kommune som helhed. I det følgende beskrives den forventede befolkningsudvikling i Faaborg Midtfyn Kommune inden for de enkelte aldersklasser. Dernæst redegøres kort for forudsætningerne lagt til grund for befolkningsprognosen. Endelig beskrives forhold omkring budgetlægningen i overslagsårene som følge af den demografiske udvikling. For en mere uddybende beskrivelse af den forventede befolkningsudvikling og de bagvedliggende forudsætninger henvises til den egentlige befolkningsprognose. Befolkningsudviklingen inden for udvalgte aldersklasser I det følgende illustreres udviklingen grafisk for udvalgte aldersgrupper. Det drejer sig specifikt om aldersgrupperne 0-2-år, 3-5-år, 6-17-år, år, år, år og år. 0-2-årige og 3-5-årige: I budgetperioden forventes antallet af 0-2-årige at falde fra børn i 2008 til børn i 2011, mens der for gruppen af 3-5-årige forventes en stigning fra til børn i 2010, hvorefter antallet forventes at falde til i For hele prognoseperioden under ét gælder, at såvel gruppen af 0-2-årige og 3-5-årige børn forventes at falde bemærkelsesværdigt; med hhv. 13 % og 9 %. Dermed reduceres udgiftspresset på dagpasningsområdet markant over tid. Der kan være større eller mindre variationer i den forventede udvikling fra lokalområde til lokalområde, hvilket stiller nogle særlige krav til den videre planlægning af området. 0-2-årige og 3-5-årige årige 3-5 årige 6-16-årige og årige: I budgetperioden falder antallet af børn i den skolepligtige alder fra i 2008 til børn i Også på dette område er der temmelig store afvigelser mellem de enkelte

20 lokalområder i de fem kommuner. For hele prognoseperioden er det forventningen, at antallet af børn i den skolepligtige alder falder med 7 %. Dermed forventes udgiftspresset på undervisningsområdet tilsvarende at falde de kommende år. Antallet af årige forventes at stige frem til 2014, hvorefter der sker et mindre fald. Udviklingen skyldes et stigende antal fødsler i midten af 80 erne årig e og årig e årige årige årige og årige: I budgetperioden forventes gruppen af yngre erhvervsaktive, dvs. gruppen af årige, at falde fra i 2008 til i 2011, svarende til et fald på ca. 6 %. For hele prognoseperioden forventes et fald i gruppen på hele 19 %. For gruppen af ældre erhvervsaktive, dvs. for gruppen af årige, er forventningen omvendt en stigning fra i 2008 til i 2011, svarende til en stigning på knap 2 %. For prognoseperioden under ét forventes en mindre stigning på knap 1 %. Udviklingen i antallet af borgere i den erhvervsaktive alder er som tidligere nævnt vigtig for kommunens fremtidige indtægtsgrundlag årige og årige årige årige årige og årige:

Den 29. september Budgetaftale 2008

Den 29. september Budgetaftale 2008 Den 29. september 2007 Budgetaftale 2008 Partierne i Faaborg-Midtfyn Kommune har lørdag den 29. september 2007 indgået en budgetaftale for 2008 (2009-2011). Der er tale om et bredt forlig som samtlige

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Hermed fremlægges basisbudget for budget 2015 og overslagsår til brug for Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 18. og 19. august 2014. Basisbudgettet er udtryk for en videreførelse af den

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Halvårs- regnskab 2011

Halvårs- regnskab 2011 Halvårsregnskab 2011 1 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2011 regnskab Korrigeret budget Budget 2011 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Bilag 1 Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet d. 24. april 2013, her med foreslåede korrektioner marts 2014) Økonomi / Innovation og IT marts 2014 Ændringsforslag er tilføjet med rødt Skanderborg

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Tillæg til procedure for Budget 2011 (2012-2014) Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Økonomi 6-05-2010 Morten Bentsen

Tillæg til procedure for Budget 2011 (2012-2014) Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Økonomi 6-05-2010 Morten Bentsen Tillæg til procedure for Budget 2011 (2012-2014) Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Økonomi 6-05-2010 Morten Bentsen Tillæg til budgetproceduren for Budget 2011 (2012 2014) Økonomiudvalget godkendte på sit møde den

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Nærværende materiale indeholder budgetoplæg med supplerende bemærkninger mv. Materialet er udarbejdet til brug for Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 24. og 25. august 2009 Budgetoplægget

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne Baggrund for den økonomiske politik 2014-2017 og udmøntningen af denne 1 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske mål. Disse

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 VELKOMMEN Budget 2018-2021 Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 Overordnede betragtninger Som altid bygger basisbudgettet på en lang række forudsætninger med indbygget usikkerhed: Vi bruger

Læs mere

Sammenligning af ECO nøgletal for Ringsted Kommune

Sammenligning af ECO nøgletal for Ringsted Kommune Sammenligning af ECO nøgletal for Ringsted Kommune Baggrund I henhold til vedtagelsen af budgetprocessen for budget 2014 skal der udarbejdes et notat der på et overordnet niveau belyser, hvordan serviceudgifterne

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 har budt på mange udfordringer. Udarbejdelsen af budget 2009 tog vanen tro afsæt i det foregående års budget. Nærmere bestemt i det der med et økonomifagligt

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Revideret 23/11-2016 Godkendt af Byrådet 20/11-2016 Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2014-17 TAL OG GRAFIK 1.1. BUDGETOVERSIGT 2014-2017 Det godkendte flerårsbudget for 2014-2017 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: BUDGETOVERSIGT

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere