Generelle bemærkninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle bemærkninger"

Transkript

1 Generelle bemærkninger Budgetlægningsprocessen for Budget 2008 har været tilrettelagt i samarbejde mellem Direktionen, Fagsekretariatet for Plan og Kultur, EPO-staben og Økonomistaben. Budgetlægningsprocessen har været præget af fire hovedproblemstillinger. 1. Ved vedtagelsen af Budget 2007 var der et budgetteret underskud i overslagsårene 2008, 2009 og 2010 på hhv. 2,7 mio. kr., 32,0 mio. kr. og 39,4 mio. kr. Forskellene i finansieringsbehovet de enkelte år skyldes bl.a., at der i finansieringen i 2008 indgik en forventning om frigivelse af deponerede midler vedr. regnskab 2005 og I henhold til den indgåede kommuneaftale for 2008 får Faaborg-Midtfyn Kommune imidlertid ikke frigivet det fulde beløb i Resultatet af Regnskab 2006 viser, at de fem gamle kommuner i 2006 har haft et merforbrug på tilsammen 30,9 mio. kr. Der er med en del af underskuddet tale om et såkaldt strukturelt underskud. Herved forstås, at de fem kommuner under ét har oppebåret et serviceniveau, som der reelt ikke har været finansiel dækning til. Derudover er der sket en udgiftsglidning på dele af overførselsindkomstområdet. 3. Regnskabserfaringerne fra 1. halvår 2007 viste, at der i forbindelse med kommunalreformen har været områder, som ikke har været budgetlagt tilstrækkeligt. Det gælder især de tidligere amtsopgaver inden for dele af specialundervisningsområdet. Tendenser som også har været gældende på landsplan. 4. Der skulle endelig anvises finansiering til Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi. Formålet er nærmere bestemt, at gennemføre større investeringer inden for 8 strategiske indsatsområder for derigennem at fastholde og tiltrække nye borgere til kommunen. Fælles for de nævnte problemstillinger var, at der skulle skabes et ikke ubetydeligt økonomisk råderum i form af effektiviseringer og egentlige besparelser. Det var desuden en udfordring, at dele af udviklingsstrategien skulle finansieres via effektiviseringer og lign. Problemstillingen blev håndteret ved at holde de to processer adskilt. Direktionen og de respektive fag- og stabschefer arbejdede i 1. halvår på et katalog med i alt 32 forskellige spare- og effektiviseringsforslag, der såfremt de alle blev implementeret i fuld skala ville frigøre 65,1 mio. kr. Dertil kom en yderligere indtægt på forventet 2,0 mio. kr. i forbindelse med salg af kommunale ejendomme. Sideløbende hermed arbejdede Fagsekretariatet Plan og Udvikling på at beskrive og prissætte de enkelte initiativer indeholdt i Udviklingsstrategien. Disse initiativer var i øvrigt genstand for en massiv eksponering og debat i pressen og via offentlige høringsrunder mv. På budgetseminaret den 22. og 23. august 2007 blev de udarbejdede spare- og effektiviseringsforslag præsenteret samtidig med Udviklingsstrategien. Der blev desuden givet information om, at Faaborg-Midtfyn Kommune ville få et provenu på et tocifret millionbeløb fra salget af KommuneForsikring. I en pressemeddelelse udsendt i forlængelse af budgetseminaret hed det bl.a., at overskuddet fra salget af KommuneForsikring skulle gå ubeskåret til kommunens Udviklingsstrategi.

2 Den 29. september 2007 indgik gruppeformændene med undtagelse af Søren Clemmensen (C1) som var bortrejst under forhandlingerne - et bredt forlig for Budget 2008 ( ). I budgetaftalen er indeholdt en nærmere beskrivelse af de generelle forudsætninger lagt til grund for budgetaftalen, herunder forhold omkring udgifts- og finansieringssiden, udviklingsstrategien, effektiviseringer og omstruktureringer, personale, økonomistyring samt anlægssiden. Op til selve 2. behandlingen af budgettet blev der desuden foretaget nogle tekniske korrektioner til den indgåede budgetaftale. Den 11. oktober 2007 blev Budget 2008 endeligt godkendt. 28 ud af 29 medlemmer af Kommunalbestyrelsen stemte for. Torben Schmidt (F) stemte som den eneste for et fremsat ændringsforslag, som ville have tilført hjemmeplejen og den personlige hjælperordning for voksne hhv. 4,0 og 0,1 mio. kr. fra kommunens kassebeholdning. Sammenfattende er det lykkedes Kommunalbestyrelsen - til trods for de store udfordringer som beskrevet herover, at vedtage et budget med et overskud på den ordinære drift. I det følgende gives en kort beskrivelse af nettodriftsbudgetterne fordelt på udvalg og administrative hovedområder. Efterfølgende er Budgetaftalen for Budget 2008 optrykt. Endelig følger særskilte afsnit om: Tekniske korrektioner til Budgetaftale 2008 Aftale om kommunernes økonomi Lov- og cirkulæreprogram Pris- og lønfremskrivning Nøgletal Det brugerfinansierede område Likviditet Finansiering af sundhedsfremmende initiativer Finansiering af tillidsrepræsentantarbejde Optimering af anvendelsen af Indkøbskontoret IT Definition af vanskeligt styrbare udgifter Køb af færge og færgelejer Bevillingsregler Den forventede befolkningsudvikling For en generel beskrivelse af retningslinier for lønsumsstyring, spilleregler for aftalestyring samt bevillingsregler henvises til kommunens hjemmeside. Udgifter og indtægter De samlede budgetterede nettodriftsudgifter for 2008 udgør i alt 2.254,7 mio. kr. inden for det skattefinansierede område. Udgifterne fordeler sig som følger:

3 Økonomiudvalget 14% Teknik- og Miljøudvalget 4% Børne- og Undervisningsudvalget 34% Socialudvalget 36% Beskæftigelsesog Arbejdsmarkedsudvalget 1% Sundhedsudvalget 8% Kultur- og Fritidsudvalget 3% Med det formål, at skabe en helhedsorienteret organisation er driften opdelt i en række mindre administrative enheder. Der er således ikke tale om fagforvaltninger i traditionel forstand, idet flere administrative enheder sorterer under ét og samme udvalg. Dermed undgås risikoen for en udbredt sektorisme. Figuren på omstående side illustrerer de administrative enheders andel af det samlede nettodriftsbudget Fællesudgifter og administration mv. 8% Plan og kultur 5% Teknik og miljø 3% Børne- og Unge Rådgivningen 5% Forebyggelse og Sundhed 8% Social og arbejdsmarked 10% Dagtilbud - børn 8% Pleje og Omsorg 12% Borgerservice 10% Handicap og psykiatri 9% Undervisning 22% Indtægter i form af brugerbetaling og statsrefusion er indregnet i opgørelsen over kommunens nettodriftsudgifter illustreret ovenfor. Kommunens øvrige indtægter består hovedsageligt af skatter, tilskud og udligning samt lån. Disse indtægter udgør tilsammen 2.315,7 mio. kr.

4 Kommunal indkomstskat 69,4% Optagne lån 0,4% Selskabsskat 1,0% Grundskyld 4,0% Tilskud og udligning 25,1% Anden skat på fast ejendom 0,1% Kommunal indkomstskat, tilskud og udligning samt grundskyld er de primære indtægtskilder. Der er i 2008 budgetteret med en samlet låneoptagelse på 9,3 mio. kr. Der er ikke indregnet låneoptagelse i 2009, 2010 og Sammenholdes de budgetterede driftsudgifter med finansieringssiden fås et samlet overskud på den ordinære drift på 62,1 mio. kr. Den indgåede aftale hviler således på et solidt økonomisk grundlag. Det samlede resultat inden for det skattefinansierede område viser derimod et mindre underskud på 0,6 mio. kr. i Underskuddet skal ses i sammenhæng med betydelige anlægsinvesteringer. Der er ligeledes budgetteret med en afvikling af kommunens langfristede gæld på netto 5,5 mio. kr. i Budgetaftale 2008 Partierne i Faaborg-Midtfyn Kommune har lørdag den 29. september 2007 indgået en budgetaftale for 2008 ( ). Der er tale om et bredt forlig som samtlige partier står bag. Det skal dog bemærkes, at Søren Clemmensen fra C1 pga. ferie ikke har deltaget i forhandlingerne. Der er samtidig tale om en aftale, der lægger fundamentet for en række nye indsatser på nogle strategisk vigtige områder. Indsatser, der skal bringe Faaborg- Midtfyn Kommune ind i en positiv udvikling med mulighed for, at fastholde og videreudvikle det nuværende serviceniveau til gavn for et bredt udsnit af kommunens borgere. Opgaven med at udarbejde et budget for 2008 har taget udgangspunkt i et basisbudget, der viste et driftsunderskud på ca. 55 mio. kr. Underskuddet skyldes bl.a. et merforbrug i de gamle kommuner, som blev ført med over i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der er tale om et såkaldt strukturelt underskud, hvor det reelle serviceniveau ikke har kunnet afholdes inden for de afsatte budgetter. Derudover kan nævnes en ophobning af sager på socialog arbejdsmarkedsområdet i sidste halvdel af 2006 samt manglende kompensation for tidligere amtsopgaver. Det store driftsunderskud var i sagens natur uholdbart. Ud over at sætte kommunens likviditet under pres ville de ekstra udgifter betyde, at servicedriftsrammen ville blive overskredet med 19 mio. kr. En overskridelse, der med stor sandsynlighed ville føre til en tilsvarende modregning i næste års bloktilskud. Det har derfor været nødvendigt at indgå en aftale, der tager højde for det reelle udgiftsniveau og som samtidig sikrer overholdelsen af ser-

5 vicedriftsrammen. Af samme årsag har der ikke været plads til de helt store armbevægelser. Det er ikke desto mindre med stor tilfredshed, at der nu er indgået en budgetaftale, hvor servicerammen overholdes, hvor de store servicedriftsområder går fri for egentlige serviceforringelser, hvor der er tilvejebragt et større økonomisk råderum til implementering af 1. del af udviklingsstrategien og hvor den kommunale udskrivningsprocent og grundskyldspromille forbliver uændrede. Overskud på den ordinære drift På indtægtssiden er der forudsat en samlet finansiering på 2,322 mia. kr. Der er konkret budgetteret med en uændret udskrivningsprocent på 25,7 og en uændret grundskyldspromille på 21,17 (dog kun 11,47 for produktionsjord). På grundlag af KL s seneste skøn for væksten i det kommunale udskrivningsgrundlag samt Faaborg-Midtfyn Kommunes befolkningsprognose og de lokale indkomst-/fradragsskøn, er der forudsat en vækst i udskrivningsgrundlaget på 11,9 pct. fra 2005 til Til sammenligning har Indenrigs- og Sundhedsministeriet forudsat en vækst på 10,2 pct. i forbindelse med fastsættelsen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Der er i aftalen endvidere indbygget en forventning om et samlet betalingskommunefolketal pr på indbyggere mod de indbyggere, der ligger til grund for statsgarantien. Forskellen skyldes den store befolkningstilvækst, der har været i Faaborg- Midtfyn Kommune siden begyndelsen af Som følge af et højere skøn for væksten i det kommunale udskrivningsgrundlag samt et højere forventet indbyggertal vil Faaborg-Midtfyn Kommune vælge selvbudgettering. Herved opnås en forventet merindtægt på i alt 35,9 mio. kr., hvoraf 18,0 mio. kr. gives som en efterregulering i Der er som en del af den samlede finansiering forudsat en samlet låneoptagelse på 15,2 mio. kr., heraf vedr. 4,5 mio. kr. låneoptagelse i forbindelse med renovering af skoler. Der er ikke taget stilling til finansiering af ny færge og færgelejer til ruten Faaborg-Avernakø- Lyø. Der afventes udmelding fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, subsidiært vedtagelse af Finansloven for De samlede nettodriftsudgifter i 2008 inden for det skattefinansierede område er opgjort til i alt 2,255 mia. kr. Der er tale om en samlet realvækst på netto 63,3 mio. kr. eller 2,9 pct. i forhold til det vedtagne budget for Samtidig udnyttes servicerammen så godt som fuldt ud. Således er der alene et tilbageværende råderum på 0,6 mio. kr. Sammenholdes finansieringssiden med de budgetterede driftsudgifter fås et samlet overskud på den ordinære drift på 67,7 mio. kr. Den indgåede aftale hviler således på et solidt økonomisk grundlag. Det samlede resultat inden for det skattefinansierede område, inkl. afdrag på lån og øvrige finansforskydninger, viser derimod et underskud på 1,0 mio. kr. i Underskuddet skal ses i sammenhæng med betydelige anlægsinvesteringer. Der er ligeledes budgetteret med en afvikling af kommunens langfristede gæld på netto 6,6 mio. kr. i I overslagsårene udgør underskuddet inden for det skattefinansierede område hhv. 37,2 mio. kr., 20,4 mio. kr. og 27,2 mio. kr. Underskuddene skal sammenholdes med, at der hvert år afsættes netto 60 mio. kr. til nye anlæg.

6 Spildevandsområdet overgår til selskabsform og der forventes en samlet 0-løsning for området. Udviklingsstrategi Der har i løbet af det sidste år været arbejdet målrettet på en samlet udviklingsstrategi for Faaborg-Midtfyn Kommune. Formålet med strategien er at iværksætte nye og spændende udviklingstiltag inden for 8 strategiske indsatsområder, der tilsammen kan sætte Faaborg- Midtfyn Kommune på landkortet som en udviklingsorienteret kommune og hvor tankerne ledes hen på et moderne dansk Toscana. De 8 strategiske indsatsområder er: - Børn & unge - Kultur & Fritid - Sundhed & velvære - Faaborg i forandring - Attraktive landsbyer og landdistrikter - Spændende by- og boligmiljøer - Friluftsliv, natur og landskab - Den digitale kommune For at sikre, at udviklingsstrategien kommer godt fra start afsættes en samlet anlægspulje på 23,6 mio. kr. Det svarer til godt 1 pct. af det samlede driftsbudget. Investeringen finansieres af Faaborg-Midtfyn Kommunes foreløbige provenu fra salget af KommuneForsikring. Der er tale om midler, som er øremærket anlægsinvesteringer, da servicedriftsrammen ellers vil blive overskredet. Af samme årsag ville midlerne ikke kunne være brugt på egentlige serviceforbedringer. Der er konkret foruddisponeret 8,7 mio. kr. fra anlægspuljen vedr. udviklingsstrategien. Midlerne skal gå til etablering af et nyt klubtilbud i Årslev, en ny ungdomsklub i Ringe samt til Station Next (en filmuddannelse i Faaborg). Ligeledes skal der i 2008 afholdes DM i landevejscykling. Etableringen af klubtilbuddet i Årslev sker allerede pr Investeringen i Ungdomsklubben i Ringe og Station Next iværksættes med virkning pr Den resterende anlægsramme udgør 14,9 mio. kr. Kommunalbestyrelsens beslutter på et møde i oktober 2007, hvilke nye udviklingsaktiviteter, der skal gennemføres. Med hensyn til anlæg af nye kunstgræsbaner afsættes 1,6 mio. Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget vil på et møde i oktober 2007 træffe beslutning om banens placering. Der er til drift/afledt drift af anlægsprogrammet afsat 3,0 mio. kr. i 2008 og 3,85 mio. kr. i overslagsårene. Heraf vil 2,0 mio. kr. i 2008 og 2,85 mio. kr. i overslagsårene blive anvendt til klubtilbud, ungdomsklub og Station Next, som beskrevet ovenfor. Der er derudover bred politisk opbakning til at igangsætte et forarbejde omkring etablering af et museum for naivistisk kunst i Faaborg-Midtfyn Kommune. Den endelige placering er endnu ikke afklaret. Der er også fra kommunalbestyrelsens side opbakning til, at de fremsendte høringssvar omkring et havnebassin i Faaborg kommer til at indgå i de videre overvejelser på linie med forslaget om en ny strandpark.

7 Det er endelig vigtigt at pointere, at der udover den samlede anlægspulje på 23,6 mio. kr., forudsættes en ekstern medfinansiering i flere af de foreslåede anlægsprojekter. Den reelle investering i Faaborg-Midtfyn Kommunes fremtidige udvikling er således noget større end den afsatte anlægspulje. Effektiviseringer og omstruktureringer I forbindelse med den netop afsluttede budgetlægningsproces har der været udarbejdet i alt 32 spare- og effektiviseringsforslag. Der er enighed om, at der alene gennemføres 15 spare- og effektiviseringsforslag til en samlet værdi af i alt 8,8 mio. kr. i Når forslagene er implementeret fuldt ud vil de udløse en besparelse på i alt 34,2 mio. kr. Der er overvejende tale om egentlige effektiviseringer fremkommet ved en mere effektiv udnyttelse af de samlede ressourcer. Den borgerrettede service forringes således ikke i nævneværdig grad. I tabellen herunder ses en oversigt over de aftalte besparelser og effektiviseringer. Tabel: Oversigt over aftalte besparelser og effektiviseringer (1.000 kr.) Lukning af Borgerservice i Broby og Årslev Etablering af børnehus Integration af de forebyg. hjemmebesøg og visitation Indførelse af case managerfunktion Udvikling af tilbudsviften vedr. handicap og psykiatri Gensidig aftale om takstnedsættelse i Region Syddanmark Hjemtagning af rådgivning på Hjerneskaderådgivningen Effektivisering på demensområdet (Udfasning af Tømmergården) Aktiveringsindsats i alle aftaleenheder med over 10 ansatte Optimering af anvendelsen af Indkøbskontoret Ny organisering af rengørings- og serviceopgaver Opsigelse af aftaler m. skolepasningstilbud i gl. Ryslinge Kommune Optimering og indtægtsdækket virksomhed i Park- og Vejafdelingen Effektivisering af ældreområdet Effektivisering af kostområdet I alt I forhold til nr. 9 vedr. aktivering skal det præciseres, at der i væsentlig grad skal ske et match mellem den enkelte institutions og den enkelte kontanthjælpsmodtagers præferencer. I forhold til nr. 11 vedr. rengørings- og serviceopgaver vil den fremtidige organisering blive koblet op på en distriktsopdeling, hvor den enkelte medarbejder så vidt muligt tilknyttes et geografisk afgrænset område i kommunen og afhængig af det konkrete stillingsindhold en primær arbejdsplads. Der skal desuden tages højde for nuværende og fremtidige kombinationsstillinger. Alt i alt opnås en optimering af de ansattes stillingsindhold og arbejdsmiljø samt et ensartet serviceniveau. For en nærmere beskrivelse af de enkelte besparelser og effektiviseringer henvises til bilag 1, der offentliggøres på den 1. oktober 2007.

8 På ældreområdet er der på baggrund af en netop udarbejdet analyse af kommunens plejecentre indlagt en samlet effektiviseringsgevinst på 4,0 mio. kr. i 2009, 6,0 mio. kr. i 2010 og 8,0 mio. kr. i 2011 og frem. Der er ved udmålingen af beløbene taget afsæt i Best Practise. Hvis den måde arbejdet organiseres på i de mest effektive plejecentre målt i forhold til den direkte brugertid overføres på de øvrige centre, vil besparelserne kunne gennemføres uden en reduktion i den personlige pleje og omsorg for plejecentrenes beboere. Når effektiviseringen først får virkning fra og med 2009, er det for at give aftaleholderne under Pleje og Omsorg en reel mulighed for at indhente det aktuelle merforbrug i Samtidig skal 2008 bruges på at forberede udmøntningen af den forestående effektivisering. Eksempelvis i form af omstruktureringer, indførelse af nye styringsværktøjer og/eller en øget support fra de administrative stabe. Senest ved udgangen af 1. kvartal 2008 præsenteres Kommunalbestyrelsen for en samlet handlingsplan, der nærmere redegør for udmøntningen af effektiviseringen. Samtidig arbejder Socialudvalget videre med de politiske indsatsområder, der er nærmere beskrevet i den udarbejdede rapport på ældreområdet. På kostområdet forudsættes en optimering af kostproduktionen svarende til kr. Der fortsættes med det frie valg (kølemad og varmeholdt mad). Der er ikke taget stilling til takststigninger som følge af forventede prisstigninger ud over den almindelige fremskrivning. Der er enighed om, at Tømmergården ikke udgør de idéelle rammer for gruppen af demente. Som følge heraf vil der ske en gradvis udfasning. Der skal i processen tages hensyn til de nuværende beboere og pårørende således, at det foregår på en etisk og faglig forsvarlig måde. Der er generel enighed om, at opgaven med demente skal organiseres på kommunens eksisterende plejecentre. Hvad angår gruppen af fronttallapdemente skal der ses på muligheden for at indgå i et samarbejde med institutioner under Handicap og Psykiatri og derigennem udnytte den faglige ekspertise, der allerede findes inden for det socialpsykiatriske område. Dagpasningsområdet friholdes for besparelser. Området har i 2007 været underlagt store organisatoriske forandringer og omstillinger som følge af den gennemførte harmonisering af området. I 2008 skal fokus rettes på det pædagogiske arbejde og på de politiske og faglige målsætninger der er vedtaget for området, herunder institutionernes egne målsætninger. På undervisningsområdet henvises til den igangværende analyse af skolestrukturen i Faaborg-Midtfyn Kommune. Formålet med analysen er nærmere bestemt at fremtidssikre skolevæsenet i kommunen. Analysen løber til og med foråret For uddybning og kommissorium henvises til den indgåede budgetaftale for Budget I forhold til Lyø Skole er det aftalt, at stillingtagen til en eventuel lukning afventer analysen af kommunens samlede skolestruktur. Resultatet af analysen forventes at foreligge i maj På det administrative område blev der i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2007 indarbejdet en samlet rammebesparelse på 3,0 mio. kr. i 2007, 7,0 mio. kr. i 2008, 11,0 mio. kr. i 2009 og 16,0 mio. kr. i 2010 og efterfølgende år. Herefter udgør den samlede effektivisering inden for det administrative område 10 pct. Besparelsen skal ses i lyset af

9 de stordriftsfordele, der er en naturlig følge af kommunalreformen. Der er med den indgåede aftale enighed om at fastholde de indarbejdede sparemål. På baggrund af et forslag om en reduktion i antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer og stående udvalg er der enighed om at evaluere såvel den politiske som den administrative organisation i sidste halvdel af Personale På medarbejdersiden er der enighed om at prioritere kompetenceudvikling og efteruddannelse højt. Fokus på medarbejdernes faglige og personlige udvikling og trivsel er afgørende for at bevare et højt serviceniveau og nødvendigt for at kunne fastholde og rekruttere kvalificerede medarbejdere i årene frem. Der er som udgangspunkt afsat 7,1 mio. kr. til kurser og efteruddannelse af personalet. Det forventes derudover, at Trepartsaftalen og Kvalitetsreformen vil resultere i, at kommunerne tilføres nye midler til kompetencegivende aktiviteter for de ansatte. Trepartsaftalen og Kvalitetsreformen vil blive fulgt op med øgede krav fra ministeriel side ligesom det vil skabe et yderligere forventningspres til den kommunale service blandt kommunens borgere. Der er tilsvarende en klar forventning om, at regeringen lever op til sit løfte om at finansiere initiativerne fuldt ud. Der afsættes 2,5 mio. kr. til sundhedsfremmende initiativer for medarbejderne. Formålet er at skabe øget trivsel samt reducere antallet af sygedage. Sideløbende hermed udarbejdes en handlingsorienteret sygefraværspolitik som forankres bredt i ledelsessystemet. Indsatsen i form af sundhedsfremmende initiativer kombineret med en tættere opfølgning på sygefraværet forventes at reducere de samlede udgifter til vikardækning. Som følge heraf reduceres de samlede løn-/vikarbudgetter med et tilsvarende beløb. Økonomistyring Den forholdsvis beskedne ramme for væksten i serviceudgifterne betyder, at mulighederne for en fortsat udbygning og udvikling af serviceydelserne skal tage udgangspunkt i effektiviseringstiltag og ressourcestyring bredt i organisationen. Samtidig er det vigtigt at undgå en såkaldt udgiftsglidning inden for de større udgiftsområder, idet et eventuelt merforbrug vil være med til at vanskeliggøre egentlige serviceforbedringer. Det er derfor vigtigt, at arbejdet med økonomistyringen i Faaborg-Midtfyn Kommune fortsat prioriteres højt. Der skal konkret foretages en nøje gennemgang af de såkaldte vanskeligt styrbare udgiftsområder. Der skal desuden indføres en hensigtsmæssig incitamentstruktur, så aftaleholderne får en skærpet interesse i at overholde deres samlede økonomiske ramme. Endvidere skal styringen af økonomien ses i sammenhæng med den øvrige målopfyldelse, i overensstemmelse med de politiske, administrative og faglige/institutionelle mål for de enkelte aftaleområder. Der skal endelig arbejdes målrettet på at implementere et samlet ledelsesinformationssystem, der kan kortlægge udviklingen inden for de strategisk vigtige områder samt inden for de områder, som traditionelt er vanskeligt styrbare.

10 Anlæg På anlægssiden vel og mærke de anlæg, som ikke er omfattet af udviklingsstrategien - er der afsat en samlet ramme på netto 60 mio. kr. årligt over de næste 4 år. Dermed kan der foretages den nødvendige investering på en lang række områder, herunder IT, køb af plejebiler, renovering og vedligeholdelse af de kommunale bygninger og veje samt rekreative områder etc. I forbindelse med den indgåede budgetaftale er der godkendt konkrete anlægsprojekter for i alt netto 50,2 mio. kr. i Det resterende beløb op til de 60 mio. kr. er afsat som en ikke disponeret anlægsramme. Ud over de afsatte anlægsrammer til udviklingsstrategien og de mere traditionelle anlægsinvesteringer, oprettes en pulje til køb af erhvervs- og boligarealer. Indtægter fra salget øremærkes til nye opkøb. Der afsættes 1 pct. af salgsprisen til køb af kunst og byforskønnelse. For en oversigt over godkendte og ikke disponerede anlægsprojekter henvises til bilag 2. De i aftalen indeholdte henvisninger til bilag 1 og 2 kan findes på Det skal desuden præciseres, at Kommunalbestyrelsen først på et møde i december 2007 og ikke på et møde i oktober 2007 som nævnt i aftalen - beslutter hvilke nye udviklingsaktiviteter der skal gennemføres. Det samme gælder beslutning om placering af nye kunstgræsbaner. Tekniske korrektioner til Budgetaftale 2008 På tidspunktet for indgåelse af budgetaftalen for Budget 2008 lørdag den havde Faaborg-Midtfyn Kommune ikke fået en endelig tilbagemelding på sin ansøgning fra den ordinære lånepulje samt fra sin ansøgning om tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner. Samtidig var der ved en fejl ikke taget fuld højde for udgifter til afledt drift i forhold til det ordinære anlægsbudget og udviklingsstrategien, ligesom den aftalte effektiviseringsgevinst på ældreområdet i budgettets overslagsår ikke var ført over i hovedoversigten pr Endvidere var der kommet nye tal på undervisningsområdet. Endelig er der indregnet noget afdragsfrihed via renteswaps ligesom der er foretaget en yderligere omlægning fra anlæg til drift. De enkelte korrektioner er oplistet herunder. (1.000 kr.) Lånedispensation (fra 10,0 til 4,1 mio.) Udviklingsstrategi afledt drift Anlæg afledt drift Effektivisering på ældreområdet Budgetkorrektioner vedr. undervisning Afdragsfrihed via renteswaps Renter og afdrag i fm. omlægning til renteswaps Udvendig bygningsvedligeholdelse - drift Udvendig bygningsvedligeholdelse - anlæg Pris- og lønreserve af ændringer I alt

11 De oplistede korrektioner er indregnet i det vedtagne budget. Aftale om kommunernes økonomi i 2008 Regeringen og KL indgik den 10. juni 2007 en aftale om kommunernes økonomi i Herunder følger en kort gennemgang af de mest centrale elementer i aftalen: For kommunerne under ét afsættes 850 mio. kr. vedr. de tidligere amts-opgaver på det sociale område samt 300 mio. kr. til genoptræning. Årsagen er, at regnskabstal fra 2006 viser større udgifter end oprindelig forudsat i forbindelse med kommunalreformen. For kommunerne under ét afsættes mio. kr. til imødekommelse af et demografisk udgiftspres vedr. børn, ældre og det sociale område. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel heraf udgør ca. 15,0 mio. kr., svarende til Faaborg-Midtfyn kommunes befolkningsandel. Kommunerne får igen fra 2008 ret til at fastsætte skatteprocenten. Bl.a. med den begrundelse, at nogle kommuner oplever et strukturelt misforhold mellem udgifter og finansiering i et sådant omfang, at muligheden for finansiering af fx et rimeligt anlægsniveau ikke er til stede. Der indføres ændrede regler om frigivelse af overskudslikviditet fra 2005 og 2006, ligesom der sanktioneres i forhold til en overskridelse af servicedriftsrammen for 2006 i form af en fastfrysning af deponerede midler. Beløbet modregnes i den deponerede overskudslikviditet. For Faaborg-Midtfyn Kommunes vedkommende betyder dette, at der skal deponeres 10,9 mio. kr., svarende til 27 pct. af de fem gamle kommuners samlede overskridelse af servicedriftsrammen. Se i øvrigt afsnit vedr. balanceforskydninger. Der afsættes en låneramme på 800 mio. kr. til anlæg på folkeskoleområdet samt 100 mio. kr. til fremme af offentlig-privat samarbejdsprojekter med effektiviseringsaspekter. Der er derudover ikke afsat nogen fast anlægsramme. En samlet opgørelse viser, at Faaborg-Midtfyn Kommune ud fra en isoleret betragtning - får et samlet tilskud der ligger knap 23 mio. kr. over det hidtidige niveau. Lov- og cirkulæreprogram Til finansiering af de vedtagne lov- og cirkulæreændringer er der som en del af kommuneaftalen afsat i alt 852,2 mio. kr. for kommunerne under ét. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel her udgør 8,0 mio. kr. I overensstemmelse med de vedtagne principper i budgetproceduren er der inden for de enkelte budgetområder foretaget en konkret vurdering af de økonomiske konsekvenser ved de enkelte lov- og cirkulæreændringer.

12 Pris- og lønfremskrivning Generelle bemærkninger Der er i det udarbejdede basisbudget taget udgangspunkt i KL s senest reviderede skøn over den kommunale pris- og lønudvikling udmeldt i september Dette gælder dog ikke for brændsel og drivmidler, som ikke prisreguleres. Den samlede pris- og lønfremskrivning er opgjort til 3,2 pct. fra 2007 til I overslagsårene forventes de samlede priser og lønninger at stige med hhv. 4,2, 3,5 og 3,5. Det skal bemærkes, at de enkelte budgetter er opgjort i 2008-priser. Dette gælder dog ikke finansieringssiden, som er opgjort i løbende priser. Nøgletal Der er for hvert hovedområde medtaget relevante ECO-nøgletal for Nøgletallene er ikke kommenteret. Derudover har Faaborg-Midtfyn Kommune beregnet tal for 2008 baseret på det vedtagne budget og ECO-nøgletals afgrænsninger og opgørelsesmetoder. Nøgletal kan ideelt set bruges til at danne overblik og skabe klarhed over kommunens udgiftspolitiske prioriteringer. I praksis giver nøgletal dog sjældent hele forklaringen som følge af forskellig kontering og organisering mv. Af samme årsag skal man være påpasselig med ikke at stirre sig blind på et enkelt eller få nøgletal, ligesom nøgletal aldrig alene bør føre til en beslutning om ændrede ressourcer. Derimod kan nøgletal være et udmærket udgangspunkt for at skabe overblik, formulere relevante spørgsmål eller give anledning til nærmere undersøgelser og egentlige analyser. Valget af ECO-nøgletal skyldes, at ECO tager højde for forskelligheder i kommunernes rammevilkår; både hvad angår udgiftsbehov og ressourcegrundlag. Således sammenholdes udgiftsniveauet på et givent område med udgiftsniveauet i en sammenligningsgruppe bestående af kommuner med samme rammevilkår. Analogt til ECO s egne tal er der også medtaget tal for regionen og for hele landet. Sammenligningsgrupperne varierer fra område til område. For nærmere oplysninger om de enkelte nøgletal, herunder oplysninger om de enkelte sammenligningsgruppers sammensætning, henvises til Det brugerfinansierede område Regeringen har indgået et forlig på spildevandsområdet der betyder, at spildevandsområdet skal overflyttes i et selskab. Kommunalbestyrelsen har i den forbindelse truffet principbeslutning om, at der skal ske en overflytning til Faaborg Forsyning/Faaborg Spildevand A/S. Omflytningen skal ske senest med udgangen af 2008, men Økonomiudvalget har den 3. december 2007 anbefalet at overgangen allerede sker med udgangen af Kommunalbestyrelsen forventes at træffe endelig beslutning herom 10. december Samtidigt anbefales Affaldsområdet ligeledes overført til Faaborg Renovation A/S, også med virkning ultimo 2007.

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Nærværende materiale indeholder budgetoplæg med supplerende bemærkninger mv. Materialet er udarbejdet til brug for Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 24. og 25. august 2009 Budgetoplægget

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017 Budget 2014 Samt overslagsår 2015-2017 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2014-2017 i hovedtal... Side 3 2. Budgetaftalen... Side 4 3. Generelle bemærkninger... Side 16 4. Budgetbemærkninger Fællesudgifter

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Kapitel 1. Regnskab & årsberetning 2011

Kapitel 1. Regnskab & årsberetning 2011 Kapitel 1 Regnskab & årsberetning INDHOLD Side Borgmesterens forord 4 Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning Serviceniveau og rammevilkår 6 Budget og regnskab 6 Økonomiske målsætninger 8 Effektiv

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013 Indholdsfortegnelse Forord 1. Generelle bemærkninger...5 2. Miljøcenteret...30 3. Bygge- og Plancenteret...39 4. Center for Borgerservice...48 5. Ældrecenteret...55 6. Sundhedscenteret...65 7. Jobcenteret...78

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018 SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2015-2018 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Borgmesterens

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Borgmesterens forord. Hovedkonklusioner 3. Budget 2014 i i hovedtal 3. Budgetaftale. Fremtid budgetoverslag 6. Budget 2015-18 og de økonomiske mål

Borgmesterens forord. Hovedkonklusioner 3. Budget 2014 i i hovedtal 3. Budgetaftale. Fremtid budgetoverslag 6. Budget 2015-18 og de økonomiske mål Budget 2015-2018 Indhold Indhold Borgmesterens forord Borgmesterens forord 2 3 Hovedkonklusioner 3 4 Budget 2014 i i hovedtal 3 4 Budgetaftale Fremtid budgetoverslag 6 5 Budget 2015-18 og de økonomiske

Læs mere

Budget 2012. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.

Budget 2012. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet. Budget 2012 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og

Læs mere

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Budget 2012 2015 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser

Læs mere

Økonomisk overblik 2015

Økonomisk overblik 2015 Økonomisk overblik 2015 Økonomiafdelingen, 1. september 2014 2 INDHOLD 1. Hovedresultater... 4 2. Skatter og generelle tilskud... 7 3. Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres... 13 4. Serviceudgifterne...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen SOLRØD KOMMUNE Budget 2015-2018 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Den 25. august 2014 2 Udgangspunktet for budgetlægningen for 2015-18 5 Økonomiske nøgletal fra budget 2014-2017 5 Aftale om

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere