Rambøll leverede i maj 2011 et udkast til et vådområdeprojekt ved Sillerup Bæk i Haderslev Kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rambøll leverede i maj 2011 et udkast til et vådområdeprojekt ved Sillerup Bæk i Haderslev Kommune."

Transkript

1 NOTAT Projekt Vådområdeprojekt Sillerup Bæk, Avnø Vig Kunde Haderslev Kommune Notat nr. 1 Dato Til Fra Kopi til Torben Tran Ankjærø, Haderslev Kommune Mads Bøg Grue, Rambøll Lotte Madsen, Kolding Kommune 1. Baggrund Rambøll leverede i maj 2011 et udkast til et vådområdeprojekt ved Sillerup Bæk i Haderslev Kommune. Efterfølgende har Haderslev Kommune anmodet Rambøll om udarbejdelsen af et alternativt projektforslag. Det alternative projektforslag omfatter bl.a. et mindre projektområde og ønskes projekteret med et fald på min. 1 på hele projektstrækningen. Projektdefinitionerne for dette alternative projektforslag er opstillet i en mail fra Haderslev Kommune d. 30. aug Rambøll Englandsgade 25 DK-5100 Odense C T F LD MABG Dette notat gør rede for det alternative projektforslag for vådområdeprojekt Sillerup Bæk. Notatet skal læses som et tillæg til den tekniske forundersøgelse, hvori der gøres rede for de eksisterende forhold, områdets udviklingshistorie samt en mere teoretisk beskrivelse af bl.a. beregningsmetoder mm. 2. Projektforslag alternativt projekt Dette alternative projektforslag omfatter fortsat en genslyngning af Sillerup Bæk. Sillerup Bæks fremtidige forløb fastlægges dog med den forudsætning, at der på hele strækningen i projektområdet skal være et fald på minimum 1. Samtidig udgår det lange stenstryg, som i det primære projektforslag skulle skabe uændrede vandstandsforhold ved udløbet af Gammelby Bæk og dermed ikke påvirke det tidligere etablerede vådområde langs Gammelby Bæk. Med det alternative projektforslag genslynges vandløbet ligeledes så det nye tracé holdes væk fra de mest værdifulde rigkær i projektområdet. Med den nødvendige pleje, vil der derfor fortsat være mulighed for en fremtidig udvikling af rigkærene. Projektområdet starter forsat ved Gammel Kabdrupvej (St m). Den eksisterende vandløbsbund hæves gradvist ned mod ny St m, hvor bunden er hævet med ca. 60 cm. Den gradvise 1/13 Rambøll Danmark A/S CVR-NR Medlem af FRI

2 hævning af vandspejlet vil fortsat holde arealerne opstrøms St m upåvirket. Videre nedstrøms er vandløbets fald fastlagt, så det følger det generelle terrænfald ned igennem ådalen. Haderslev Kommune har ønsket, at det alternative projektforslag stopper ved Vadbro i ny St m. Dette alternative projektforslags bundkote ved Vadbro er derfor fastlagt, så den svarer til regulativets bundkote. Faldfordelingen samt bundkote og beregnede vandspejl i forhold til terræn ved vandløbet er vist på Figur 1 og vedlagt som bilag i større format. Figur 1 Længdeprofil for det alternative projektforslag. Broerne ses som højt terræn. Hvor det nye forløb krydser det eksisterende forløb, vises terrænet under vandspejlet. Hvor det eksisterende vandløb bevares over længere strækninger inden for projektområdet anbefales det at hæve vandløbsbunden punktvis i det eksisterende vandløb med 20m lange grusbanker med spredte skjulesten. Vandløbsbunden skal hæves op til bundkoten som er vist på Figur 1. Det vurderes ikke at være økonomisk muligt at hæve bunden på hele strækningen i det eksisterende vandløb som skal bevares. Hvor det nye vandløb kun krydser det eksisterende vandløb, vil det eksisterende vandløbs dybere profil fungere som sandfang indtil det er fyldt op til et niveau svarende til nye vandløbs bundkote. Det nye forløb af Sillerup Bæk fremgår af projektkortet på bilag Vandløbet er projekteret med en bundbredde på 1,5 m fra Gammel Kapdrupvej og ned til Gammelby Bæks udløb i St m. Videre nedstrøms til Vadbro er vandløbet projekteret med en bundbredde på 2,0 m. Skråningsanlægget er fastsat til 1:1,5, hvor det dog anbefa- 2/13

3 les, at der under udførelsen arbejdes med et asymmetrisk profil med fladere anlæg i indersiden af slyngene og et stejlere anlæg i ydersiden af slyngene. I det oprindelige projektforslag blev der pga. det meget lave fald på den nedstrøms strækning regnet med en grødeskæringspraksis som beskrevet i det eksisterende regulativ. I dette alternative projektforslag er der regnet med et sommer-manningtal på 10. Det er dermed medregnet et grødefyldt vandløb om sommeren. Det forventes, at det nye vandløb med et gennemsnitligt fald på over 1, med tiden vil kunne udvikle en flora, som repræsenterer et varieret og dynamisk vandløb. Det kan være nødvendigt at foretage en selektiv grødeskæring, der fremmer de ønskede arter i den første årrække inden grøden er veletableret. Alternativt kan der udplantes vandstjerne og vandranunkel, som man bl.a. har haft succes med i Vittinge Å på Sydfyn i foråret Overrislingen af projektområdet med drænvand skal udføres som beskrevet i det primære projektområde. Der vil i det alternative projektforslag dog kun være mulighed for at overrisle indenfor det nye projektområde mellem Gammel Kapdrupvej og Vadbro. Projektområdet er, ligesom det primære projektforslag, defineret ud fra påvirkningsgrænsen ved en vintermiddel afstrømning. Dertil er der foretaget en arrondering, som tager hensyn til dels ådalens udstrækning og dræntilløb. Der er ikke foretaget en arrondering, som tager hensyn til ejendomsmæssige skel eller lignende. Denne skal fastlægges i forbindelse med en ejendomsmæssig forundersøgelse og en evt. jordfordeling. Påvirkningsgrænsen dækker et område på i alt 15,6 ha. Med den arrondering, som er foretaget i denne tekniske forundersøgelse er det samlede foreløbige projektområde 19,5 ha. Dette alternative projektforslag vil påvirke det tidligere gennemførte vådområdeprojekt i Gammelby Bæk. Det eksisterende overløb fra Gammelby Bæk er i kote 5,33 m, hvilket resulterer i en sø i Gammelby Bæk projektområdet i ca. samme kote. Overløbsbygværket har været groet til og der blev i forbindelse med en opmåling i maj 2011 målt et vandspejl i kote 5,62 m. Umiddelbart opstrøms overløbsbygværket er der et dykket rør under grusvejen til ejendommen Bi-Lidt. Røret ligger med underkant omkring kote 4,15 m og forventes at være et Ø1000 mm betonrør. Bundkoten i Sillerup Bæk hæves ved Gammelby Bæks udløb til kote 5,69 m, svarende til et nyt vandspejl i Gammelby Bæk projektet i kote ca. 6,0 m. Der redegøres for konsekvenserne i næste afsnit. 3. Konsekvensvurdering og afværgetiltag alternativt projekt I forhold til det oprindelige projektforslag vil dette projektforslag have en enkelt strækning, som bliver vådere end angivet i det primære projektforslag. Hovedsageligt er der dog tale om at arealerne indenfor projektområdet bliver mindre våde end i det oprindelige projektforslag. - Fra St m til ca. St m vil de ånære arealer blive mindre våde. I forhold til det oprindelige projekt vil arealerne på denne strækning ændre sig ca. med 25 cm i drændybden. Dette svarer til at eksempelvis våd eng bliver til fugtig eng. - Fra St m til St m ved Fjelstrup Landevej bliver arealerne i dette alternative projekt vådere end i det oprindelige projekt. På denne strækning vil drændybden også ændre sig med ca. 25 cm i forhold til det oprindelige projekt. Dog her svarende til at våd eng bliver til sump. 3/13

4 - Fra St m til St ved Vadbro bliver arealerne tørrere end i det oprindelige projekt. Forskellen vil her også være ca. 25 cm i drændybden i forhold til det oprindelige projekt. Forskellen vil være størst ned mod Vadbro, hvor projektet afsluttes og der vil være uændrede forhold. I dette alternative projektforslag vil det være muligt at pleje stort set hele projektarealet ved afgræsning ved en afstrømning svarende til sommermiddel. Der er i alt ca. 3 ha, som får sjapvandslignende karakter, hvor græsning i perioder om sommeren ikke mulig. 3.1 Arealanvendelse og drænforhold Kort med fremtidige drændybder for middel sommervandføring er vist på bilag Kort med fremtidige drændybder for middel vintervandføring er vist på bilag Der er ikke vist drændybder ved 10 års maksimum, men arealer med oversvømmelse er vist på bilag 18.3, hvor oversvømmelserne for det primære projektforslag også er vist. Arealer med fremtidige drændybder under 1,0 m er vist i nedenstående Tabel 1. Sommer middel Vinter middel 10 års maks. Drændybde (ha) (ha) (ha) Tør eng, 0,75 m < d < 1,00 m Fugtig eng, 0,50 m < d < 0,75 m Våd eng, 0,25 m <d <0,50 m Sump, 0,0 m < d < 0,25 m Vandflade, D < 0,0 m 3,8 3,2 3,9 4,1 4,2 3,9 2,7 3,4 1,0 8,5 Tabel 1 Fordeling af de forskellige kategorier af drændybder ved gennemførelse af det alternative projektforslag. I ovenstående tabel er ikke medtaget et areal på ca. 1 ha ved sommermiddel for det eksisterende vandløb, da dette areal tilfyldes i forbindelse med udgravningen af det nye vandløb. Dette areal er i stedet medtaget under sump (0,0 m < d < 0,25 m). Samtidig er det våde areal ved ejendommen Bi-Lidt regnet med som Tør eng. Arealerne er beliggende inden for den foreslåede projektgrænse. De enkelte arealer er beregnet med baggrund i højdemodellen for området og de beregnede vandstande i Sillerup Bæk ved de forskellige afstrømninger. Beregningerne er foretaget med en kombineret Mike11/MikeShe model, hvor der skabes sammenhæng mellem vandspejlet i vandløbet og grundvandet op igennem ådalens terræn. 3.2 Gammelby Bæk Dette alternative projektforslag medfører et forhøjet vandspejl i det tidligere etablerede vådområdeprojekt ved Gammelby Bæk. Det opstemmede vandløb vil her være stuvnings påvirket som følge af det nye vandspejl i Sillerup Bæk. Stuvningspåvirkningen vil være til 4/13

5 stede fra 500 m til 900 m ind i Gammelby Bæk projektområdet afhængig af afstrømningens størrelse. De beregnede vandspejlskoter i Gammelby Bæk er: - Sommermiddel 5,9 m - Vintermiddel 6,0 m - 10 års max 6,4 m I forbindelse med det gennemførte projekt i Gammelby Bæk er der givet fuld erstatning inden for et ca. 27 ha stort område, hvoraf ca. 12 ha bliver påvirket af dette alternative projektforslag. Ved gennemførelsen af det alternative projektforslag vil opstemningen i Gammelby Bæk miste sin funktion da bundkoten i Sillerup Bæk kommer til at lægge ca. 30 cm over overløbskoten i bygværket. Vandstanden i Gammelby Bæk projektområdet vil således variere afhængigt af vandspejlet i Sillerup Bæk. På samme måde som der er regnet på de afvandingsmæssige konsekvenser for Sillerup Bæk, er der regnet på de fremtidige drænforhold for Gammelby Bæk i den del af det tidligere projektområde, som bliver påvirket af dette projektforslag. Figur 2 Fremtidige afvandingsforhold ved sommermiddel. Den eksisterende projektgrænse for Gammelby Bæk projektet ses som en rød streg. Stationeringen er lavet i forbindelse med beregningerne. Her med St. 931 m i udløbet til Sillerup Bæk. 5/13

6 Figur 3 Fremtidige afvandingsforhold ved vintermiddel. Den eksisterende projektgrænse for Gammelby Bæk projektet ses som en rød streg. Stationeringen er lavet i forbindelse med beregningerne. Her med St. 931 m i udløbet til Sillerup Bæk Figur 4 Fremtidigt vanddækket område ved en 10 års maks. afstrømning. Den eksisterende projektgrænse for Gammelby Bæk projektet ses som en rød streg. Stationeringen er lavet i forbindelse med beregningerne. Her med St. 931 m i udløbet til Sillerup Bæk De afvandingsmæssige konsekvenser i Gammelby Bæk fremgår af Figur 2, Figur 3 og Figur 4. Den oprindelige projektgrænse er lagt op i højt terræn mod nord, og de afvandingsmæssige konsekvenser vil ikke påvirke eller ændre på den nordlige projektgrænse. Mod syd vil 6/13

7 de afvandingsmæssige konsekvenser påvirke arealer udenfor for den oprindelige projektgrænse. Ved en vintermiddel afstrømning er der et ca m bredt bælte, et areal på i alt 3300 m 2 mod syd, som vil få en dårligere afvanding udenfor det oprindelige Gammelby Bæk projekt. Der skal i forbindelse med gennemførelse af dette alternative projektforslag laves lodsejeraftaler vedrørende den sydlige projektgrænse i Gammelby Bæk projektområdet. 3.3 Bi-Lidt En af grundene til at etablere et stryg i det primære projektforslag og dermed skabe uændrede forhold ved ejendommen Bi-Lidt var både af hensyn til Gammelby Bæk projekt, men også af hensyn til arealerne og bebyggelsen omkring ejendommen Bi-Lidt. Det fremgår af konsekvenskortene, at arealerne mellem ejendommen Bi-Lidt og Sillerup Bæk uden afværgetiltag bliver våde ved gennemførelsen af det alternative projektforslag. Det foreslås derfor at lave en terrænregulering med råjord og muld i et område på m 2. Terrænet skal hæves op til et niveau så det ved vintermiddel opnår en afvandingsdybde, som placerer arealet i kategorien Tør eng. Beregninger på skitseniveau viser at der skal anvendes m 3 jord til denne terrænregulering. I forbindelse med detailprojektering, hvor den endelige jordbalance er på plads skal denne jord medregnes. Det kan være nødvendigt, at projekterer en sø indenfor projektområdet, som dermed kan leverer jord til denne terrænregulering. Alternativt (og dyrere) vil jorden skulle hentes udefra. Figur 5 Oversigt over forholdene ved ejendommen Bi-Lidt. Den ovennævnte terrænregulering vil skabe forhold på arealerne syd for ejendommen til enten et haveanlæg eller afgræsning o.l. Terrænet direkte op ad ejendommens sydlige afgrænsning vil fortsat være i kote 6,8 m. Sokkelkoten på husets vestlige gavl er opmålt til kote 8,4 m. Forholdene omkring ejendommens sokkel/fundament mod syd samt ejendommens spildevandsforhold skal undersøges nærmere i forbindelse med en detailprojektering. I 7/13

8 forbindelse med Rambølls opmåling i november 2011, blev udløbet fra ejendommens bundfældningstank målt til at lægge i kote 8,09 m. Bundfældningstanken er placeret nord for ejendommen, og afløbet føres nord om huset og derfra mod syd til udløb i åen. På strækningen løber afløbet igennem en samlebrønd, som er placeret med dæksel under terræn. Afløbet fra bundfældningstanken er placeret ca. 1,7 m over det fremtidige 10 års maksimum vandspejl. Der er således ikke problemer med udløbet fra selve tanken. I forbindelse med en detailprojektering skal det sikres at afløbet fra bundfældningstanken og frem til Sillerup Bæk kan ske uden opstuvning, som følge af et højere vandspejl i Sillerup Bæk. Dette vil formentlig kræve en omlægning/hævning af afløbet på strækningen mellem ejendommen og Sillerup Bæk. Ved omlægningen skal det undersøges, hvorvidt det er muligt at etablere et omfangsdræn syd om ejendommen med afløb til samme ledning. Det forventes, at udløbet fra bundfældningstanken i Sillerup Bæk kan føres nedstrøms til udløb ved Fjelstrup Landevej. I detailprojekteringen skal Sillerup Bæks faldfordelingen fastlægges således at der vil være uændrede forhold omkring ejendommens fundering. Grus-/markvejen til ejendommen Bi-Lidt blev hævet i forbindelse med Gammelby Bæk projektet. Lodsejeren har overfor Haderslev Kommune bemærket at grusvejen i periode er meget våd. Dette projektforslag medfører en fremtidig vandstand ved grusvejen i kote ca. 6,0 ved en vintermiddel afstrømning og i kote 6,4 m ved en 10 års maks. afstrømning. Figur 6 Længdeprofil af grusvejen til Bi-Lidt. Længdeprofilet går fra syd (St. 0 m) til nord (ca. St. 150 m.). Baseret på udtræk fra højdemodellen. Det fremgår af længdeprofilet på Figur 6, at grusvejen ligger ca. 75 cm over en vintermiddel afstrømning og kun 35 cm over en 10 års maks. afstrømning. Det anbefales at grusvejen hæves til minimum kote 7,2 m på strækningen hen over Gammelby Bæk. 8/13

9 Allerede ved de nuværende forhold er røroverkørslen ved Gammelby Bæk et dykket rør. Dette vil ved det alternative projekts gennemførelse, blive yderligere dækket. Dette er uhensigtsmæssigt i forhold til fremtidig vedligeholdelse mm. Det anbefales derfor, at der lægges en ny rørbro. Rørbroen skal være af samme dimension som den eksisterende, der forventes at være et Ø1000 mm beton rør. Røret lægges med underkant i kote 5,00 m og vil således være fyldt ved en vintermiddel afstrømning. Etableres røret som et Ø1000 mm rør, vil det ikke have nogen opstuvende effekt. Der er placeret en drikkevandsboring ved ejendommen Bi-Lidt. Denne har dgu nr Ifølge ligger denne i terræn, og dermed formentlig også brøndkant, i kote 8,3 m. Drikkevandsboringen ligger således mere end 2 meter over vandspejlet ved en 10 års hændelse. Drikkevandsboringen vil derfor ikke blive påvirket af projektet. 3.4 Vadhus Vadbro De afværgetiltag som skal udføres ved Vadhus i forbindelse med det primære projektforslag skal ikke udføres, hvis dette alternative projektforslag gennemføres. Projektforslagets nye forløb af Sillerup Bæk afsluttes med et fald på 2,3 ned til regulativmæssig bund ved Vadbro. Der vil således være et uændret vandspejl nedstrøms Vadbro. 4. Kvælstof alternativt projekt 4.1 Kvælstof tilførsel Transporten af kvælstof gennem et område kan opdeles på fjernoplandet og det direkte opland, da kvælstofreduktionen vurderes forskelligt for disse puljer. Projektområdet modtager tilløb fra Sillerup Bæk, Gammelby Bæk samt vand fra de direkte oplande øst-vest og nordsyd for projektområdet. Selve projektområdet indregnes kun med 4 ha omdriftsareal. Belastningen fra deloplandene er beregnet efter nedenstående formel, som tager højde for de seneste års overvågningsresultater frem til Det gennemsnitlige årlige kvælstoftab pr. hektar nedsivningsområde (Ntab) beregnes ud fra vandbalancen for nedsivningsområdet (A i mm), andelen af dyrket areal i nedsivningsområdet (D i %) og andelen af sandjord i nedsivningsområdet (S i %). Ntab=1.124*exp( ,758*ln(A) *S *D) For oplandet er A sat til 454 mm/år jf. afsnit 3.6 (I det primære projektforslag). For det direkte opland opdeles mængden af vand, der løber fra dræn til maksimalt 0,7 x nettonedbøren. 9/13

10 A (mm) S (%) D (%) Areal (ha) Opland via. Sillerup Bæk (1) Direkte opland (2) øvre Sillerup Bæk Direkte opland (3) Gammelby Bæk Direkte opland (4) nedre Sillerup Bæk Tabel 2 Opgørelse af data for oplande Kvælstoftilførslen til projektområdet for det alternative projektforslag er beregnet i bilag 7.2 Den samlede transport af N til projektområdet kan herefter sættes til: Kilde til N-belastning Kg N /ha / år Kg N/år Sillerup Bæk (1) 21, Direkte opland (2) 32, Direkte opland (3) 22, Direkte opland (4) 48, I alt Tabel 3 Opgørelse af kvælstoftilførsel Heri er ikke medregnet kvælstofudledningen fra selve projektområdet. I den videre beregning af kvælstofomsætningen i et fremtidigt vådområde langs Sillerup Bæk ses der bort fra bidraget fra Gammelby Bæk, idet omsætningen af en del af næringsstoffer fra oplandet sker i det allerede etablerede vådområde. 4.2 Kvælstof omsætning Overrisling Det direkte opland (2) på 83 ha, langs den øvre del af Sillerup Bæk i projektområdet, kan afvandes til enge vest og øst for det nye vandløb. Vandet ledes fra dræn ud via overrislingsanlæg ved enten faskiner eller kuppelriste, så vandet fordeles ud over engene ved projektgrænsen. Der tilføres årligt kg N, hvoraf 50 % = kg kan regnes omsat på engen. Det overrislede areal i den øvre del af projektområdet vurderes at være ca. 4 ha, som dog maksimalt kan omsætte 500 kg N/ha pr. år. Det direkte opland (4) på 221 ha, langs den nedre del af Sillerup Bæk i projektområdet, kan afvandes til enge syd og nord for det nye vandløb. Vandet ledes fra dræn ud via overrislingsanlæg ved enten faskiner eller kuppelriste, så vandet fordeles ud over engene ved projektgrænsen. Der tilføres årligt kg N, hvoraf 50 % = kg kan regnes omsat på engen. Det overrislede areal i den nedre del af projektområdet vurderes at være ca. 4,5 ha, som dog maksimalt kan omsætte 500 kg N/ha pr. år. 10/13

11 Opland Areal Afstrømning Eng Reduktion Maks. reduktion Total ha kg/år ha kg/år ha x 500 kg/år Kg/år Direkte Opland (2) Direkte opland (4) , Overrisling i alt Tabel 4 Omsætning af kvælstof ved overrisling og infiltration Den samlede omsætning ved overrisling kan opgøres til kg N/år fordelt på 8,5 ha. En del af afstrømningen fra det direkte opland vil ske som diffus overfladeafstrømning og infiltration gennem pløjelaget. Da interne dræn i ådalen afbrydes, vil denne del af afstrømningen fordeles ud over engene i hele projektområdet og omsættes som en del af overrislingsbidraget Oversvømmelse Oversvømmede enge regnes at omsætte 1,5 kg N/ha/døgn, da tilførslen af både kvælstof og vand er forholdsvis høj. I dette tilfælde tilføres projektområdet 52,1 t N /år fra Sillerup Bæk og oplandet hertil. Kvælstofindholdet kan beregnes til 5,4 mg/l. Sommer middelvandføringen medfører ikke oversvømmelser i dette alternative projektforslag. Middel vintervandføring med 1,0 ha oversvømmelse forudsættes at forekomme 50 % af vinterperioden. Oversvømmelsen på 8,5 ha ved 10 års maksimum svarer til en vandføring med en varighed på mindre end 1 % af vinterperioden. Bidraget til omsætningen vil dog i denne situation være så marginalt på årsbasis, at der vælges at se bort fra dette i omsætningsberegningen, da afstrømningssituationen vil forekomme sjældent. Periode Antal døgn Brutto areal ha Netto areal ha N-reduktion kg/år 50 % vinter Reduktion ved Oversvømmelse i alt 150 Tabel 5 Omsætning af kvælstof ved oversvømmelse af enge I henhold til vejledning og anbefalinger fra Naturstyrelsen kan der kun regnes med maksimalt oversvømmelse i 100 dage om året. Antallet af dage er begrundet i at omsætningsraten falder ved langvarige oversvømmelser. I ådalen for Sillerup Bæk vil der ikke blive tale om langvarige oversvømmelser, idet ådalen er smal og terrænet i ådalen har et jævnt godt fald 2-3. Der vil således ikke være tale om at der etableres permanente sødannelser Ændret anvendelse Udtagning af området af omdriften vil reducere udvaskningen af kvælstof. Den resterende del af projektarealet er 3 naturarealer. Der kan opstilles følgende reduktioner i udvaskningen ved udtagning af agerjord. 11/13

12 Arealanvendelse Udvaskning - erfaringstal Kg N/ha Arealer ha Kg N/år Agerjord Natur 5 15,5 78 Reduktion i alt 278 Tabel 6 Reduktion i udvaskning af N ved ændret arealanvendelse Den samlede opgørelse over reduktionen i udledning af kvælstof fra projektområdet er opgjort i nedenstående tabel. Kvælstofreduktionsmetode Kg N/år Overrisling og infiltration Oversvømmelse af enge 150 Udtagning af agerbrug mv. 278 Kvælstofreduktion i alt Arealspecifikt (19,5 ha projektareal) 205 kg N ha -1 år -1 Tabel 7 Opgørelse af kvælstoffjernelse i alt. Den samlede kvælstoffjernelse kan således opgøres til ca. 4 tons N/år, hvilket svarer til en N-fjernelse på 205 kg N/år pr. ha projektareal. Generelt vil det være åbningen af de mange dræn og efterfølgende overrisling af engene ned mod Sillerup Bæk, der stadig vil give langt det væsentligste bidrag til reduktion i udledningen med næringsstoffer til Avnø Vig. Selve oversvømmelsen med vandløbsvand bidrager med 150 kg kvælstof om året. I ovenstående beregninger er ikke medregnet en øget kvælstoftilbageholdelse i det tidligere etablerede vådområde ved Gammelby Bæk, som må forventes at blive et mere effektivt vådområde pga. en længere opholdstid og en større vandflade. 4.3 Fosfor Projektets påvirkning af fosforbalancen i området kan gå i flere retninger. Overrisling vil medføre øget optag af fosfor i planter og binding til jordpartikler. Oversvømmelse af engene med åvand vil resultere i bundfældning af partikulært fosfor. Omvendt kan oversvømmelser i området tænkes at medføre en øget udbredelse af iltfrie forhold i de øverste jordlag på de vanddækkede arealer. Dette vil medføre at fosfor frigives til vandmiljøet. Nærværende tekniske forundersøgelse har ikke omfattet eksempelvis udtagning af prøver og analyser af jordbunden i projektområdet til nærmere vurdering af de mobile fosforpuljer. Det må forventes, at projektet afgiver fosfor i den periode hvor vådområdet tilpasser sig området. Set over en årrække forventes det dog, at der vil ske en nettotilbageholdelse af fosfor. 12/13

13 4.4 Okker Projektet forventes ikke at give anledning til okkerproblemer. Der skabes en generel vandstandshævning i området og der vil således ikke ske yderligere iltning af lavbundsjorde. Samtidig er området omkring Sillerup Bæk registreret som okkerklasse 4, som er kendetegnet ved ingen risiko for okkerudledning. 5. Anlægsoverslag alternativt projekt Arbejdsplads, mobilisering kr ,- Afgravning for nyt vandløb (1.500 m) kr ,- Tilfyldning af eksisterende vandløb (1.000 m) kr ,- Overrisling med dræn fra marker (15 stk.) kr ,- Afbrydelse af dræn i projektområdet kr ,- Terrænregulering ved Bi-Lidt kr ,- Hævning af grusvej ved Bi-Lidt kr ,- Etablering af ny rørbro ved ejendommen Bi-Lidt kr ,- Sikring af afløbsforhold ved ejendommen Bi-Lidt kr ,- Udlægning af sten og grusstryg i bevarede eksisterende vandløb (1000 m) kr ,- Diverse ikke opmålte arbejder ca. 10 % kr ,- Anlægsoverslag for hovedprojekt i alt (ekskl. moms) kr ,- Evt. teknisk assistance ved lodsejerforhandlinger, myndighedsbehandling kr ,- Budget for detailprojekt, udbud og tilsyn kr ,- Frigravning af og indmåling af dræn ved projektgrænse - pr.dag kr ,- Overslaget er udelukkende baseret på erfaringspriser og endeligt overslag kan først gives efter detailprojekteringen. 5.1 Tidsplan for gennemførelse Arbejdet bør påbegyndes 1. august med mobilisering. Efter høst kan anlægsarbejderne udføres og afsluttes ultimo oktober måned efter 12 ugers arbejdsperiode. Arbejdsområderne bør ikke være tilsået med majs det år, arbejderne skal udføres, da majs til ensilage høste sent på året. Såfremt markerne ikke er tilsået, anbefales arbejdet iværksat 1. juni. 13/13

14 Længdeprofil Sillerup Bæk - alternativt projektforslag Terræn ved vandløb Bundkote - alternativt projektforslag Sommermiddel M=10 Vintermiddel M=22 10 års maksimum M=22 10 Kote DVR90 m , ,4 5 1, Ny stationering

15 BILAG 7 KVÆLSTOFTILFØRSEL B PEBA.docx

16 Vådområdeprojekt Sillerup Bæk, Haderslev Kommune Bilag 7.2 Kvælstoftilførsel til projektområdet ALTERNATIVT PROJEKT OPGØRELSE AF KVÆLSTOFTILFØRSEL FRA VANDLØB, DIREKTE OPLAND OG PROJEKTOMRÅDE Opland 1 fra Sillerup Bæk ved projektgrænsen Beregnes på baggrund af DMU's formel i "Teknisk anvisning vedr. overvågning af effekten af retablerede vådområder" Formel: Ntab =1,124*EXP(-3,080+0,758*LN(A)-0,0030*S+0,0249*D) Inddata: Oplandets vandbalance i mm (=0,7*nettonedbør) A= mm Andelen af sandjord i oplandet i % S= 20 % Andelen af dyrket areal i oplandet i % D= 70 % Oplandets størrelse i ha Areal= 2378 ha Uddata: Gennemsnitligt, årligt kg N-tab pr. ha opland Ntab = N-tab fra oplandet TotNtab = 21.9 kg N/ha 52,108 kg N Delopland 2 Direkte opland til øvre projektområde Beregnes på baggrund af DMU's formel i "Teknisk anvisning vedr. overvågning af effekten af retablerede vådområder" Formel: Ntab =1,124*EXP(-3,080+0,758*LN(A)-0,0030*S+0,0249*D) Inddata: Oplandets vandbalance i mm (=0,7*nettonedbør) A= mm Andelen af sandjord i oplandet i % S= 60 % Andelen af dyrket areal i oplandet i % D= 90 % Oplandets størrelse i ha Areal= 83 ha Uddata: Gennemsnitligt, årligt kg N-tab pr. ha opland Ntab = N-tab fra oplandet TotNtab = 32.0 kg N/ha 2,654 kg N Delopland 3, Opland fra Gammelby Beregnes på baggrund af DMU's formel i "Teknisk anvisning vedr. overvågning af effekten af retablerede vådområder" Formel: Ntab =1,124*EXP(-3,080+0,758*LN(A)-0,0030*S+0,0249*D) Inddata: Oplandets vandbalance i mm (=0,7*nettonedbør) A= mm Andelen af sandjord i oplandet i % S= 5 % Andelen af dyrket areal i oplandet i % D= 70 % Oplandets størrelse i ha Areal= 355 ha Uddata: Gennemsnitligt, årligt kg N-tab pr. ha opland Ntab = N-tab fra oplandet TotNtab = 22.9 kg N/ha 8,137 kg N \\Odensefil\sagarkiv\2011\ \dok\L MABG.xlsx

17 Delopland 4, Direkte opland til vådområdet Beregnes på baggrund af DMU's formel i "Teknisk anvisning vedr. overvågning af effekten af retablerede vådområder" Formel: Ntab =1,124*EXP(-3,080+0,758*LN(A)-0,0030*S+0,0249*D) Inddata: Oplandets vandbalance i mm (=0,7*nettonedbør) A= mm Andelen af sandjord i oplandet i % S= 10 % Andelen af dyrket areal i oplandet i % D= 90 % Oplandets størrelse i ha Areal= 221 ha Uddata: Gennemsnitligt, årligt kg N-tab pr. ha opland Ntab = N-tab fra oplandet TotNtab = 37.2 kg N/ha 8,211 kg N Projektområdet Landbrugsbidrag beregnes på baggrund af arealanvendelsen i projektområdet samt erfaringstal for N-udvaskning Inddata: Opgørelse af nuværende arealanvendelse N-udvaskning, erfaringstal, årlig gn.sn. Agerjord: 4 ha ager: 50 kg N/ha Vedv. Græs: 0 ha vedv. græs: 10 kg N/ha Natur: 15.5 ha natur: 5 kg N/ha Øvrigt: 0 ha Ref.: Kortfattet vejledning til beregning af kvælstoffjernelse for Sum 19.5 ha VMPII-projekter. Notat fra Skov- og Naturstyrelsen, Uddata: Beregnet årlig N-udvaskning Ager 200 kg N Vedv. Græs: - kg N Natur: 78 kg N Øvrige: 0 kg N Sum = 278 kg N Kvælstoftilførsel i alt inkl. projektområdet 71,387 t /år 24.9 kg N / ha /år Areal (ha) \\Odensefil\sagarkiv\2011\ \dok\L MABG.xlsx

18 BILAG 10 PROJEKTFORSLAG B PEBA.docx

19 Signaturforklaring Eksisterende vandløb Projektgrænse - arronderet Påvirkningsgrænse - vintermiddel Projektgrænse Gammelby Bæk Nyt vandløb Stationering pr. 100 m Terrænregulering ved Bi-lidt og adgangsvej Projektnr. Dato Konst./Tegn Kontrol MABG Mål 1:5000 Sillerup Bæk Vådområdeprojekter Haderslev PEBA Godk. PEBA Englandsgade 25, 5000 Odense C Tlf Fax Bilag 10.3 Projektforslag - alternativt projekt Tegning nr. 1 Rev. 1

20

21 BILAG 16 PROJEKTFORSLAG, DRÆNDYBDER SOMMER B PEBA.docx

22 Signaturforklaring tilstand, drændybde (m) Vandløb/vanddækket, < 0 m Sump, 0,25 m til 0,00 m Våd eng, 0,50 m til 0,25 m Fugtig eng, 0,75 m til 0,50 m Tør eng, 0,75 m til 1,00 m Terrænregulering ved Bi-lidt og adgangsvej Projektgrænse, arronderet Tilfyldt vandløb Projektnr. Dato Konst./Tegn Kontrol MABG Mål 1:5000 Sillerup Bæk Vådområdeprojekter Haderslev PEBA Godk. PEBA Englandsgade 25, 5000 Odense C Tlf Fax Bilag 16.3 Konsekvenskort - sommermiddel - alternativt projekt Tegning nr. 1 Rev. 1

23 Signaturforklaring tilstand, drændybde (m) Vandløb/vanddækket, < 0 m Sump, 0,25 m til 0,00 m Våd eng, 0,50 m til 0,25 m Fugtig eng, 0,75 m til 0,50 m Tør eng, 0,75 m til 1,00 m Påvirkningsgrænse - VMPII projekt Projektgrænse - VMPII projekt Projektnr. Dato Konst./Tegn Kontrol MABG Mål 1:2.000 (A3) Sillerup Bæk Vådområdeprojekter Haderslev PEBA Godk. PEBA Englandsgade 25, 5000 Odense C Tlf Fax Bilag 16.4 Gammelby Bæk Konsekvenskort - sommermiddel - Rambøll projekt 2 Tegning nr. 1 Rev. 1

24 BILAG 17 PROJEKTFORSLAG, DRÆNDYBDER VINTER B PEBA.docx

25 Signaturforklaring tilstand, drændybde (m) Vandløb/vanddækket, < 0 m Sump, 0,25 m til 0,00 m Våd eng, 0,50 m til 0,25 m Fugtig eng, 0,75 m til 0,50 m Tør eng, 0,75 m til 1,00 m Terrænregulering ved Bi-lidt og adgangsvej Projektgrænse, arronderet Tilfyldt vandløb Projektnr. Dato Konst./Tegn Kontrol MABG Mål 1:5000 Sillerup Bæk Vådområdeprojekter Haderslev PEBA Godk. PEBA Englandsgade 25, 5000 Odense C Tlf Fax Bilag 17.3 Konsekvenskort - vintermiddel - alternativt projekt Tegning nr. 1 Rev. 1

26 Signaturforklaring tilstand, drændybde (m) Vandløb/vanddækket, < 0 m Sump, 0,25 m til 0,00 m Våd eng, 0,50 m til 0,25 m Fugtig eng, 0,75 m til 0,50 m Tør eng, 0,75 m til 1,00 m Påvirkningsgrænse - VMPII projekt Projektgrænse - VMPII projekt Projektnr. Dato Konst./Tegn Kontrol MABG Mål 1:2.000 (A3) Sillerup Bæk Vådområdeprojekter Haderslev PEBA Godk. PEBA Englandsgade 25, 5000 Odense C Tlf Fax Bilag 17.4 Gammelby Bæk Konsekvenskort - vintermiddel - Rambøll projekt 2 Tegning nr. 1 Rev. 1

27 BILAG 18 - PROJEKTFORSLAG, OVERSVØMMELSE 10 ÅRS MAKSIMUM B PEBA.docx

28 Signaturforklaring Vandløb/vanddækket, < 0 m 10 års max fra oprindeligt projekt Projektgrænse, arronderet Terrænregluering ved Bi-Lidt og adgangsvej Projektnr. Dato Konst./Tegn Kontrol MABG Mål 1:5000 Sillerup Bæk Vådområdeprojekter Haderslev PEBA Godk. PEBA Englandsgade 25, 5000 Odense C Tlf Fax Bilag 18.3 Konsekvenskort - 10 års max - alternativt projekt Tegning nr. 1 Rev. 1

29 Projektnr. Dato Konst./Tegn Kontrol MABG Mål 1:2.000 (A3) Sillerup Bæk Vådområdeprojekter Haderslev PEBA Godk. PEBA Englandsgade 25, 5000 Odense C Tlf Fax Bilag 18.4 Gammelby Bæk Konsekvenskort - 10 års maks - Rambøll projekt 2 Tegning nr. 1 Rev. 1

NB: KUN DE HVIDE FELTER SKAL UDFYLDES DE ANDRE INDEHOLDER FORMLER BILAG NSTmarts 2011 ark VMPIIvådområdeprojekt, kvælstofberegning Projekt: Hjeds Sø

NB: KUN DE HVIDE FELTER SKAL UDFYLDES DE ANDRE INDEHOLDER FORMLER BILAG NSTmarts 2011 ark VMPIIvådområdeprojekt, kvælstofberegning Projekt: Hjeds Sø Projekt: Hjeds Sø OPGØRELSE AF TILFØRSEL/UDVASKNING FRA VANDLØBSOPLAND, DIREKTE OPLAND OG PROJEKTOMRÅDE Tilførsler: Vandløboplandet Beregnes på baggrund af oplandsarealet eller målt Nudvaskning f.eks.

Læs mere

Naturstyrelsen december 2013

Naturstyrelsen december 2013 Forord Dette regneark er primært udarbejdet af Karsten Wandall, Vejle Amt, og kan anvendes som et hjælpemiddel til beregning af kvælstoffjernelse for VMPII og VMPIII vådområdeprojekter. Naturstyrelsen

Læs mere

KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN

KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN Kolding Kommune Dokumenttype Dimensioneringsnotat Dato Juni 2015 KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN INDHOLD 0. Generelt 1 0.1 Alment 1 1. Vandløb og tilløb 2 1.1 Eksisterende vandløb og tilløb

Læs mere

Lars Kjellerup Larsen Jens Juuls Vej 18

Lars Kjellerup Larsen Jens Juuls Vej 18 Kortlægning af afvandingsforhold Notat Bilag: Tegning 01: Afvandingsforhold, vintermiddel Tegning 02: Afvandingsforhold, sommermiddel, før-grødeskæringssituation Tegning 03: Afvandingsforhold, sommermiddel,

Læs mere

Vådområdeprojekt Svenstrup Å

Vådområdeprojekt Svenstrup Å Fig. 1. Projektområdet i.h.t. tekniske forundersøgelser af Orbicon Leif Hansen Baggrundskort: Kort- og Matrikelstyrelsen 1 : 25.000 Forundersøgelser for genetablering af vådområde ved Svenstrup Å Konklusion:

Læs mere

VANDLØBSRESTAURERING AF SAMSINGSÅ

VANDLØBSRESTAURERING AF SAMSINGSÅ APRIL 2014 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VANDLØBSRESTAURERING AF SAMSINGSÅ FORUNDERSØGELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014

Læs mere

Fiskbæk Å. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fiskbæk Å. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fiskbæk Å Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

Genopretning af vådområder

Genopretning af vådområder Genopretning af vådområder Tillæg nr 33 til Regionplan 1997-2009 Viborg Amtsråd august 1999 /.nr. 8-50-11-2-6-98 Regionplantillæg nr. 33 til Regionplan 1997-2009 er udarbejdet af Miljø og Teknik Skottenborg

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Rambøll Englandsgade 25 DK-5100 Odense C. T F

NOTAT. 1. Baggrund. Rambøll Englandsgade 25 DK-5100 Odense C. T F NOTAT Dato 28-05-2013 Projekt Jordbro Å Kunde Naturstyrelsen Aalborg Notat nr. 1.2 Dato 28-05-2013 Til Fra KS af Kjeld Lundager Jørgensen, Naturstyrelsen Mads Bøg Grue, Rambøll A/S Dennis Søndergård Thomsen,

Læs mere

Notat. Naturstyrelsen Ribe. 1 Indledning... 2

Notat. Naturstyrelsen Ribe. 1 Indledning... 2 Notat Naturstyrelsen Ribe 16. maj 2011 Projekt nr. 14.882.00 Udarbejdet af ERI Kontrolleret af BJP Godkendt af ERI 1 Indledning... 2 2 Design af faunapassage i Ribe jævnfør projektforslag... 2 2.1 Den

Læs mere

DIGE VED USSERØD Å. Fredensborg Kommune. 9. maj 2011. Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af. D: 48105790 M: 24200103 E: jbg@niras.

DIGE VED USSERØD Å. Fredensborg Kommune. 9. maj 2011. Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af. D: 48105790 M: 24200103 E: jbg@niras. Fredensborg Kommune 9. maj 2011 Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af DIGE VED USSERØD Å NIRAS A/S Sortemosevej 2 3450 Allerød CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I T: 4810 4200 F: 4810 4300 E:

Læs mere

MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR

MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR Til Kolding Kommune Dokumenttype Resumé Dato December 2010 Resumé af teknisk og biologisk forundersøgelse MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Kolding Kommune ønsker i forbindelse

Læs mere

MULIGT VÅDOMRÅDE BIRKEMOSEN, GUDSØ VIG

MULIGT VÅDOMRÅDE BIRKEMOSEN, GUDSØ VIG Til Kolding Kommune Dokumenttype Lodsejerresumé Dato 29. juni 2011 Resumé af teknisk og biologisk forundersøgelse MULIGT VÅDOMRÅDE BIRKEMOSEN, GUDSØ VIG 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Kolding Kommune ønsker

Læs mere

Bradstrup Sø. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Kort sammendrag af forundersøgelsen

Bradstrup Sø. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Kort sammendrag af forundersøgelsen Bradstrup Sø Kort sammendrag af forundersøgelsen Kort sammendrag af forundersøgelsen 1 Baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv skal kvælstoftilførslen til vandmiljøet reduceres vådområdeindsatsen

Læs mere

Vurdering af faunapassagemuligheder ved stemmeværket. Hans Mark, Civilingeniør-anlægsdesigner

Vurdering af faunapassagemuligheder ved stemmeværket. Hans Mark, Civilingeniør-anlægsdesigner NOTAT VURDERINGER OMKRING FAUNAPASSAGE VED SÆBY MØLLE Projektnummer 1391400188 Emne Udført af Vurdering af faunapassagemuligheder ved stemmeværket Klaus Schlünsen, Hydrolog-vandløbshydrauliker Hans Mark,

Læs mere

Projektforslag til faunapassage ved Huul Mølle i Binderup Å

Projektforslag til faunapassage ved Huul Mølle i Binderup Å Til Fra Vokslev Samråd Aalborg Kommune Vandmiljøafdelingen 16-04-2008 Sagsnr.: 2008-8960 Dok.nr.: 2008-77873 Init.: KBF Projektforslag til faunapassage ved Huul Mølle i Binderup Å Indeværende projektforslag

Læs mere

Simested Å - midt. Teknisk forundersøgelse af vådområde. vådområde

Simested Å - midt. Teknisk forundersøgelse af vådområde. vådområde Simested Å - midt Teknisk forundersøgelse af vådområde Bill vådområde af Simested Å - midt Indhold BILAGSFORTEGNELSE... 5 INDLEDNING OG BAGGRUND... 8 BAGGRUND... 9 PROJEKTFORSLAGENE...11 LOKALITETSBESKRIVELSE...

Læs mere

Forbedring af vandkvalitetsforholdene i Tude Å. Prisoverslag for gennemførelse af Handlingsplan.

Forbedring af vandkvalitetsforholdene i Tude Å. Prisoverslag for gennemførelse af Handlingsplan. Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Vestsjællands Amt Forbedring af vandkvalitetsforholdene i Tude Å. Prisoverslag for gennemførelse af Handlingsplan. Vestsjællands Amt Forbedring af vandkvalitetsforholdene

Læs mere

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand Kerteminde Kommune Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand FORSLAG TIL REGULERINGSPROJEKT, HOVEDKANALEN, TAARUP INDDÆMMEDE STRAND Rekvirent Rådgiver Kerteminde Kommune att. Jacob Hansen Rye Hans Schacks

Læs mere

1 Baggrund Data Manningtal Opland Afstrømning Fysisk udformning Nuværende...

1 Baggrund Data Manningtal Opland Afstrømning Fysisk udformning Nuværende... Notat VASP Kunde Helsingør Kommune Projektnr. 01217 Projekt Hetlands Å Dato 2016-06-21 Emne Notat / Memo (DK/UK/D) Initialer THKN Indhold 1 Baggrund... 2 2 Data... 2 2.1 Manningtal... 2 2.2 Opland... 2

Læs mere

Aktion A2 - ekspertpanel Besigtigelsesnotat. Delprojekt: Hønning Mose Delprojekt nummer: 9 SAC: DK009X179 Besigtigelsesdato: 8.

Aktion A2 - ekspertpanel Besigtigelsesnotat. Delprojekt: Hønning Mose Delprojekt nummer: 9 SAC: DK009X179 Besigtigelsesdato: 8. 26. februar 2016 LIFE14 NAT/DK/000012 Tønder Kommune Sags id.: 01.05.00-P20-23-15 Aktion A2 - ekspertpanel Besigtigelsesnotat Delprojekt: Hønning Mose Delprojekt nummer: 9 SAC: DK009X179 Besigtigelsesdato:

Læs mere

Høring af reguleringsprojekt af Sunds Nørreå ved Nr. Aagaard Dambrug

Høring af reguleringsprojekt af Sunds Nørreå ved Nr. Aagaard Dambrug TEKNIK OG MILJØ Se liste Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8084 mynwp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.02.03-P20-10-15 Høring af reguleringsprojekt

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen REALISERING Ansøgning om tilskud til kommunalt Vådområdeprojekt Oktober 2013 jf. Miljøministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Fosforafsnittet i tillæg til miljøgodkendelse af Gl. Bane 10

Fosforafsnittet i tillæg til miljøgodkendelse af Gl. Bane 10 Fosforafsnittet i tillæg til miljøgodkendelse af Gl. Bane 10 1.1 Fosfor til overfladevand - vandløb, søer og kystvande Hovedparten af fosfortab fra landbrugsarealer sker fra kuperede marker i omdrift langs

Læs mere

Fly Enge. Teknisk forundersøgelse af vådområde. Lemvig Kommune

Fly Enge. Teknisk forundersøgelse af vådområde. Lemvig Kommune Fly Enge Teknisk forundersøgelse af vådområde Lemvig Kommune Fly Enge Indhold TEGNINGSFORTEGNELSE... 5 BILAGSFORTEGNELSE... 5 INDLEDNING OG BAGGRUND... 7 PROJEKTFORSLAGENE... 7 Scenarie 1:... 7 Scenarie

Læs mere

NOTAT. 1. Risiko for oversvømmelse fra Sydkanalen

NOTAT. 1. Risiko for oversvømmelse fra Sydkanalen NOTAT Projekt Vådområde Enge ved Sidinge Fjord Kunde Naturstyrelsen Vestsjælland Notat nr. 02 Dato 2016-10-10 Til Fra Kopi til Olaf Gudmann Christiani Henrik Mørup-Petersen PML 1. Risiko for oversvømmelse

Læs mere

Elkjær Enge. Kort sammendrag af forundersøgelsen

Elkjær Enge. Kort sammendrag af forundersøgelsen Elkjær Enge Kort sammendrag af forundersøgelsen 1 Baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv skal kvælstoftilførslen til vandmiljøet reduceres - herunder 415 tons til Limfjorden. Skive Kommune

Læs mere

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN ENGLERUPGÅRD, LB. NR. 27, 31, 34

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN ENGLERUPGÅRD, LB. NR. 27, 31, 34 Skov- og Naturstyrelsen & Landboforeningen Gefion DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN ENGLERUPGÅRD, LB. NR. 27, 31, 34 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Sønderborg Kommune att. Naturafdelingen v/ Hans Erik Jensen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg ANSØGNING OM REGULERING AF VANDLØB

Sønderborg Kommune att. Naturafdelingen v/ Hans Erik Jensen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg ANSØGNING OM REGULERING AF VANDLØB Sønderborg Kommune att. Naturafdelingen v/ Hans Erik Jensen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg ANSØGNING OM REGULERING AF VANDLØB På vegne af Lysabild-Skovby Landvindingslag søges der hermed om tilladelse

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Skrævad Bæk og Nordentoft Bæk

Detailprojekt Vandplanprojekt Skrævad Bæk og Nordentoft Bæk Detailprojekt Vandplanprojekt Skrævad Bæk og Nordentoft Bæk Ref. 680. Statens kommentarer: Restaurering. Strækningen er på 732 m Tilstødende arealer er naturbeskyttet. Da denne strækning løber gennem en

Læs mere

Forslag til restaureringsprojekt Et forslag til et restaureringsprojekt skal jævnfør vandløbsloven indeholde følgende:

Forslag til restaureringsprojekt Et forslag til et restaureringsprojekt skal jævnfør vandløbsloven indeholde følgende: Alle lodsejere og interessenter 26-06-2015 Sags id.: 13/181 Sagsbehandler: Jørgen Grundvad Nielsen Høring af forslag til vandløbsrestaurering, Studsdal Bæk Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb Forslag til Regulativ For Smågårdsrenden med sideløb November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Grundlaget for regulativet 1 2. Betegnelse af vandløbet 1 3. Afmærkning og stationering 2 4. Vandløbets skikkelse

Læs mere

Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund. Tilladelse efter Vandløbslovens 18, 38 og 49 til permanent vandstandsregulering i Andekær, Kulhuse

Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund. Tilladelse efter Vandløbslovens 18, 38 og 49 til permanent vandstandsregulering i Andekær, Kulhuse Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Dato 10. november 2014 Sagsbehandler BLMOG Sagsnr. 023756-2014 BYGGERI OG NATUR Torvet 2 3600 Frederikssund Tilladelse efter Vandløbslovens 18, 38 og 49

Læs mere

Biskæret. Kort sammendrag af forundersøgelsen

Biskæret. Kort sammendrag af forundersøgelsen Biskæret Kort sammendrag af forundersøgelsen 1 Baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv skal kvælstoftilførslen til vandmiljøet reduceres - herunder 415 tons til Limfjorden. Morsø Kommune

Læs mere

Thisted Kommune - Forundersøgelse

Thisted Kommune - Forundersøgelse Thisted Kommune - Forundersøgelse December 2013 OPSTEMNING I KOUSTRUP Å (AAL-1306) PROJEKT Forundersøgelse Opstemning i Koustrup Å (AAL-1306) Thisted Kommune Projekt nr. 211751 Version 20.12 2013 Udarbejdet

Læs mere

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Alslev Å. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Alslev Å. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184 OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR Alslev Å Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184 Kvl. nr. A 1 Alslev Å ESBJERG KOMMUNE - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE... Side 0.

Læs mere

MULIGT VÅDOMRÅDE HEJLS BÆK, HEJLS NOR

MULIGT VÅDOMRÅDE HEJLS BÆK, HEJLS NOR Til Kolding Kommune Dokumenttype Resumé Dato December 2010 Resumé af teknisk og biologisk forundersøgelse MULIGT VÅDOMRÅDE HEJLS BÆK, HEJLS NOR 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Kolding Kommune ønsker i forbindelse

Læs mere

Ansøger Tønder Kommune, Miljø og Natur, Miljømedarbejder Simon B. Petersen, Team Natur og Vandløb

Ansøger Tønder Kommune, Miljø og Natur, Miljømedarbejder Simon B. Petersen, Team Natur og Vandløb 1 Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574928029 Mail: sbp2@toender.dk Sags id.: 06.02.10-P16-1-13 22-10-2015 Ansøgning om vandløbsrestaurering i Bolbro Bæk Vandløb: Bolbro bæk Vandløbssystem: Arnå Vandløbs

Læs mere

Holmgård Mølle Å, spærring AAL-1185 og restaurering ref. 453

Holmgård Mølle Å, spærring AAL-1185 og restaurering ref. 453 Thisted Kommune: Holmgård Mølle Å, spærring AAL-1185 og restaurering ref. 453 FORUNDERSØGELSE AF HOLMGÅRD MØLLE Å, SPÆRRING AAL-1185 OG RESTAURERING REF. 453, PROJEKT 1 - SYDTHY Rekvirent Rådgiver Thisted

Læs mere

LANDBRUG & FØDEVARER KONSEKVENSANALYSER AF ÆNDRET GRØDESKÆRING I VANDLØB

LANDBRUG & FØDEVARER KONSEKVENSANALYSER AF ÆNDRET GRØDESKÆRING I VANDLØB LANDBRUG & FØDEVARER KONSEKVENSANALYSER AF ÆNDRET GRØDESKÆRING I VANDLØB IKKE-TEKNISK RESUMÉ AF REDEGØRELSER OM ÆNDRINGER AF FUGTIGHEDSFORHOLDENE OMKRING VANDLØB VED ÆNDRET GRØDESKÆRING Rekvirent Landbrug

Læs mere

Herning Kommune, Natur og Grønne områder, har efter Vandløbsloven 1 udarbejdet et forslag til reguleringsprojekt af Lundby Bæk og Tved Bæk.

Herning Kommune, Natur og Grønne områder, har efter Vandløbsloven 1 udarbejdet et forslag til reguleringsprojekt af Lundby Bæk og Tved Bæk. Se liste Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8084 ngowp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.02.03-P20-4-12 Høring af Naturgenopretningsprojekt i Aulum Kontaktperson:

Læs mere

Teknisk forundersøgelse med skitseprojekt af vådområdeprojekt i Ørby Grøft Haderslev Kommune. November 2012

Teknisk forundersøgelse med skitseprojekt af vådområdeprojekt i Ørby Grøft Haderslev Kommune. November 2012 Teknisk forundersøgelse med skitseprojekt af vådområdeprojekt i Ørby Grøft Haderslev Kommune November 2012 Teknisk forundersøgelse med skitseprojekt af vådområdeprojekt i Ørby Grøft Haderslev Kommune Bangsgaard

Læs mere

Anlæg af vådområde i Herluflille jf. VMP III. Forundersøgelse og detailprojekt. Februar 2007

Anlæg af vådområde i Herluflille jf. VMP III. Forundersøgelse og detailprojekt. Februar 2007 Anlæg af vådområde i Herluflille jf. VMP III Forundersøgelse og detailprojekt Februar 2007 Udgivelsesdato 21. februar 2007 Projekt Herluflille Udarbejdet Lars Brinch Thygesen og Palle Reschat Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tilskudsmuligheder og regler. Naturrådgiver Anne Robenhagen Ravnshøj arr@jlbr.dk tlf: 76602392

Tilskudsmuligheder og regler. Naturrådgiver Anne Robenhagen Ravnshøj arr@jlbr.dk tlf: 76602392 Tilskudsmuligheder og regler Naturrådgiver Anne Robenhagen Ravnshøj arr@jlbr.dk tlf: 76602392 Emner Kort om Grundbetaling og græs Rekreative arealer Pleje af græs og naturarealer Regler HNV-værdi valg

Læs mere

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune Simested Å udspring Kort sammendrag af forundersøgelsen Mariagerfjord kommune Indledning Rebild Kommune har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde langs

Læs mere

Hermed gøres indsigelse vedr. udkast til vandplan for vandopland Vadehavet Bredeåsystemet omfattende i alt ca. 45.000 ha. (se kortbilag).

Hermed gøres indsigelse vedr. udkast til vandplan for vandopland Vadehavet Bredeåsystemet omfattende i alt ca. 45.000 ha. (se kortbilag). Til Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Vandplaner høringssvar konsekvenser. Hermed gøres indsigelse vedr. udkast til vandplan for vandopland Vadehavet Bredeåsystemet omfattende i alt ca. 45.000

Læs mere

Faskiner. Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkassette.

Faskiner. Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkassette. Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker reduceres. Tagvand

Læs mere

ODDER KOMMUNE 2011 TEKNISK FORUNDERSØGELSE AF VÅDOMRÅDEPROJEKTET ÅDALEN MELLEM ODDER BY OG NORSMINDE FJORD. Rekvirent

ODDER KOMMUNE 2011 TEKNISK FORUNDERSØGELSE AF VÅDOMRÅDEPROJEKTET ÅDALEN MELLEM ODDER BY OG NORSMINDE FJORD. Rekvirent ODDER KOMMUNE 2011 TEKNISK FORUNDERSØGELSE AF VÅDOMRÅDEPROJEKTET ÅDALEN MELLEM ODDER BY OG NORSMINDE FJORD Rekvirent Odder Kommune att. Christian Petersen Natur og Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder christian.petersen@odder.dk

Læs mere

Midtmarksrende. Skitseforslag til vådområdeprojekt på Ærø. Det Sydfynske Øhav

Midtmarksrende. Skitseforslag til vådområdeprojekt på Ærø. Det Sydfynske Øhav Midtmarksrende Skitseforslag til vådområdeprojekt på Ærø Det Sydfynske Øhav Juni 2016 Projektnavn Formål Placering/ lokalitet Vådområdeprojekt Midtmarksrende Projektets formål er at reducere kvælstofudledningen

Læs mere

Regulativforslag for vandløbet Stampestrømmen i høring

Regulativforslag for vandløbet Stampestrømmen i høring Regulativforslag for vandløbet Stampestrømmen i høring Holstebro Kommune har opklassificeret vandløbet Stampestrømmen og har jf. vandløbslovens kapitel 5 udarbejdet et regulativ for dette vandløb. Regulativet

Læs mere

Underhåndsbud ønskes på forundersøgelse af projektforslag til naturgenopretning af Suså mellem Bavelse sø og Holløse mølle

Underhåndsbud ønskes på forundersøgelse af projektforslag til naturgenopretning af Suså mellem Bavelse sø og Holløse mølle Til Rådgiver Underhåndsbud ønskes på forundersøgelse af projektforslag til naturgenopretning af Suså mellem Bavelse sø og Holløse mølle Baggrund Projektets overordnede formål er at forbedre de fysiske

Læs mere

Helsingør Kommune. Forslag til RESTAURERINGSPROJEKT: Genåbning af den rørlagte Østerbæk ved Østre Stejleplads i Hornbæk.

Helsingør Kommune. Forslag til RESTAURERINGSPROJEKT: Genåbning af den rørlagte Østerbæk ved Østre Stejleplads i Hornbæk. Helsingør Kommune Forslag til RESTAURERINGSPROJEKT: Genåbning af den rørlagte Østerbæk ved Østre Stejleplads i Hornbæk. december 2013 1 2 Indhold INDLEDNING 3 1.1 Baggrund 3 1.2 Vandløbet og dets målsætning

Læs mere

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes dispensation til oprensning 3-vandløbet Grønsmølle Bæk

AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes dispensation til oprensning 3-vandløbet Grønsmølle Bæk Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. september 2013 J.nr.: NMK-510-00210 Ref.: JCH AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes dispensation til oprensning 3-vandløbet

Læs mere

Fredensborg Kommune DIGE VED USSERØD Å Placering og projektering af beredskabsbrønde T: +45 4810 4200. D: +45 48104534 Sortemosevej 19 F: 4810 4300

Fredensborg Kommune DIGE VED USSERØD Å Placering og projektering af beredskabsbrønde T: +45 4810 4200. D: +45 48104534 Sortemosevej 19 F: 4810 4300 Notat Fredensborg Kommune DIGE VED USSERØD Å Placering og projektering af beredskabsbrønde 19. juni 2012 Projekt nr. 203180 Dokument nr. 124401211 Version 1 Udarbejdet af ERI Kontrolleret af JSK Godkendt

Læs mere

Hjermind Sø - Vådområdeprojekt. Lodsejermøde 22. april - Gudenåhuset - Bjerringbro Lars Bo Christensen

Hjermind Sø - Vådområdeprojekt. Lodsejermøde 22. april - Gudenåhuset - Bjerringbro Lars Bo Christensen Hjermind Sø - Vådområdeprojekt Lodsejermøde 22. april - Gudenåhuset - Bjerringbro Lars Bo Christensen Hjermind Sø - Lodsejermøde Indlæg: Hvad er et vådområde Hvordan foregår kvælstoffjernelsen Hvilke muligheder

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af I INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet.""."""".""""""""""""""".""""""""""".. ""."".. ""."".. "... "... ""...

Læs mere

Offentlig høring 9. juli til 4. september

Offentlig høring 9. juli til 4. september Offentlig høring 9. juli til 4. september Udkast til restaureringsprojekt i Ballegård Møllebæk Sønderborg Kommune ønsker at gennemføre et restaureringsprojekt i Ballegård Møllebæk. Forslag til projekt

Læs mere

Århus Å. Etablering af gydebanker. Detailprojektering A A R H U S K O M M U N E

Århus Å. Etablering af gydebanker. Detailprojektering A A R H U S K O M M U N E A A R H U S K O M M U N E Århus Å Etablering af gydebanker Detailprojektering 2014-05-28 Version: 1 Udarbejdet af: EAKR Kvalitetssikring: KARA Sags. nr.: 105731 Skanderborgvej 190 8260 Viby J Danmark Tlf.:

Læs mere

Naturgenopretning ved Hostrup Sø

Naturgenopretning ved Hostrup Sø Naturgenopretning ved Hostrup Sø Sammenfatning af hydrologisk forundersøgelse Sammenfatning, 12. maj 2011 Revision : version 2 Revisionsdato : 12-05-2011 Sagsnr. : 100805 Projektleder : OLJE Udarbejdet

Læs mere

FAUNAPASSAGE VED KÆRSMØLLE

FAUNAPASSAGE VED KÆRSMØLLE FAUNAPASSAGE VED KÆRSMØLLE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Indledning 1 2. Historie 1 3. Beskrivelse af projektet 1 4. Grundlag for projektering 2 5. Projektering af faunapassage 2 6. Krydsning af ledninger

Læs mere

Hesselbækken. Projekt vedrørende åbning af rørlagt strækning. Det område hvor den frilagte bæk skal løbe.

Hesselbækken. Projekt vedrørende åbning af rørlagt strækning. Det område hvor den frilagte bæk skal løbe. Hesselbækken Projekt vedrørende åbning af rørlagt strækning Det område hvor den frilagte bæk skal løbe. Det eksisterende udløb af det rørlagte vandløb i den åbne kanal der leder ud i Furesøen. Placeringen

Læs mere

Signaturforklaring kv ledning - SydEnergi. Kolding Kommune Faunapassage, Aller Mølle, Taps A. Tegning 1 Oversigtskort - Eksisterende forhold

Signaturforklaring kv ledning - SydEnergi. Kolding Kommune Faunapassage, Aller Mølle, Taps A. Tegning 1 Oversigtskort - Eksisterende forhold Signaturforklaring --- 10 kv ledning - SydEnergi Matrikelgrænser --- Vandløb - teknisk grundkorl _ Møllesø ~ Byggeplad s I oplagsplads Dalo 08.07.01 Konst.lTegn mabg Projektrir. 11000061 Mal 1:1.0 (A)

Læs mere

Fredericia Kommune. Juni 2014 FORUNDERSØGELSE OG DETAILPROJEKTERING TILLØB TIL GUDSØ MØLLEÅ (INDSATS RIB-842)

Fredericia Kommune. Juni 2014 FORUNDERSØGELSE OG DETAILPROJEKTERING TILLØB TIL GUDSØ MØLLEÅ (INDSATS RIB-842) Fredericia Kommune Juni 2014 FORUNDERSØGELSE OG DETAILPROJEKTERING TILLØB TIL GUDSØ MØLLEÅ (INDSATS RIB-842) PROJEKT Rørføring i tilløb til Gudsø Mølleå (RIB-842) Fredericia Kommune Projekt nr. 215250

Læs mere

FREMME AF REGULERING AF VANDLØB

FREMME AF REGULERING AF VANDLØB Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing 24. JULI 2015 REMME A REGULERING A VANDLØB TINGSTED Å, VANDLØB 88, ST. 13315-14064 & ST. 14960-15226 ormål Reguleringsprojektet har til formål at bringe Tingsted

Læs mere

3) Hvis du støder på fortidsminder skal arbejdet stoppes og museet kontaktes med det samme.

3) Hvis du støder på fortidsminder skal arbejdet stoppes og museet kontaktes med det samme. Center for Teknik og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 3.09.2015 Sagsnr.

Læs mere

Nedenstående ses Kerteminde Kommunes vurdering af og vilkår til arealerne.

Nedenstående ses Kerteminde Kommunes vurdering af og vilkår til arealerne. Odense Kommune Att.: Tine Skyttegård Andreasen Sendt pr. mail Side1/5 Miljø- og Kulturforvaltning Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 14 66 Fax: 65 15 14 99 Email: tbj@kerteminde.dk www.kerteminde.dk

Læs mere

Lerkenfeld Å Teknisk forundersøgelse

Lerkenfeld Å Teknisk forundersøgelse Lerkenfeld Å Teknisk forundersøgelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og baggrund... 11 1.1. Undersøgelsesområdet... 12 1.2. Projektbaggrund... 16 1.3. Opdeling i to delområder... 18 1.4. Scenarier...

Læs mere

Regulativet er det vigtigste redskab i kampen for at få vedligeholdt et vandløb korrekt.

Regulativet er det vigtigste redskab i kampen for at få vedligeholdt et vandløb korrekt. Lær at læse og bruge et regulativ Regulativet er det vigtigste redskab i kampen for at få vedligeholdt et vandløb korrekt. Der er en masse bløde værdier i regulativet, men der er også faste holdepunkter,

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Køge Kommunes spildevandsplan 2012-2016

Tillæg nr. 1 til Køge Kommunes spildevandsplan 2012-2016 Returadresse: Køge Kommune, Miljø Torvet 1, 4600 Køge Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Dokumentnummer Sagsnummer Miljø 14-10-2014 2014-137352 2012-25278 Tillæg nr. 1 til Køge Kommunes spildevandsplan

Læs mere

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Jernbanevej 7 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 e-mail: naturogmiljo@morsoe.dk 2 1. Formål....s.3 2. Eksisterende forhold s.4 3. Beskrivelse

Læs mere

Frederikshavn Vand A/S. Januar 2012 KONSEKVENSANALYSE AF REDUCERET INDVINDING PÅ SKAGEN VANDVÆRK

Frederikshavn Vand A/S. Januar 2012 KONSEKVENSANALYSE AF REDUCERET INDVINDING PÅ SKAGEN VANDVÆRK Frederikshavn Vand A/S Januar 2012 KONSEKVENSANALYSE AF REDUCERET INDVINDING PÅ SKAGEN VANDVÆRK PROJEKT Konsekvensanalyse af reduktion af indvinding på Skagen Kildeplads Frederikshavn Vand A/S Projekt

Læs mere

Godkendelse til at anlægge kreaturbro over Gelså på strækningen mellem Bevtoft og Hjartbro Skov

Godkendelse til at anlægge kreaturbro over Gelså på strækningen mellem Bevtoft og Hjartbro Skov Jette Jacobsen Haderslev Kommune Teknik- og Miljøservice Miljø og natur Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dato 14. september 2015 -Sagsident:

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning til Tryggevælde Å - Udledningstilladelse

AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning til Tryggevælde Å - Udledningstilladelse Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 03. april 2013 J.nr.: NMK-10-00106 (tidl. MKN-100-00391) Ref.: LITEL, XPSAL AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning

Læs mere

Åbning af rørlagt strækning af Bjerregård grøft

Åbning af rørlagt strækning af Bjerregård grøft TEKNIK OG MILJØ Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8087 ngoal@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 06.02.03-P20-4-15 Kontaktperson: Annika Sundberg Lauridsen

Læs mere

Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune, Alling Å RESUMÉ AF DE TEKNISKE OG EJENDOMSMÆSSIGE FORUNDERSØGELSER

Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune, Alling Å RESUMÉ AF DE TEKNISKE OG EJENDOMSMÆSSIGE FORUNDERSØGELSER Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune, Alling Å RESUMÉ AF DE TEKNISKE OG EJENDOMSMÆSSIGE FORUNDERSØGELSER Rekvirent Norddjurs Kommune Teknik & Miljø Kirkestien 1 8961 Allingåbro Rådgiver Orbicon A/S Jens

Læs mere

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15 Skov- og Naturstyrelsen & Landboforeningen Gefion DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

Miljøcenter Roskilde opdeler Isefjord og Roskilde Fjord i to områder. Udover de to fjorde opdeles følgende mindre oplande ved:

Miljøcenter Roskilde opdeler Isefjord og Roskilde Fjord i to områder. Udover de to fjorde opdeles følgende mindre oplande ved: Isefjord. Miljøcenter Roskilde opdeler Isefjord og Roskilde Fjord i to områder. Udover de to fjorde opdeles følgende mindre oplande ved: Sidinge Fjord Lammefjord Elverdamså Kornerup Å/Langvad Å Oplande

Læs mere

Kolding Spildevand as Kolding Åpark 1, st.tv 6000 Kolding

Kolding Spildevand as Kolding Åpark 1, st.tv 6000 Kolding Kolding Spildevand as Kolding Åpark 1, st.tv 6000 Kolding By- og Udviklingsforvaltningen Natur og vand Tilladelse efter vandløbsloven og dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af anlæg

Læs mere

Høring af vandløbsregulering af Søndre afløb Sønderås, tilløb til Sunds Nørreå

Høring af vandløbsregulering af Søndre afløb Sønderås, tilløb til Sunds Nørreå TEKNIK OG MILJØ Se nedenstående liste Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8084 mynwp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 06.02.03-P20-22-15 Høring af vandløbsregulering

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD JUNI 2006 Sag 24.0683.01 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Østerlunden 21, Saksild Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder Kommune Rådhusgade

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med hydrologiprojekt på Aarø

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med hydrologiprojekt på Aarø Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med hydrologiprojekt på Aarø Denne forundersøgelse er gennemført med tilskud fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram. Rekvirent Projektnavn Projektleder

Læs mere

Gørup Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Gørup Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Gørup Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Udsigt over det meget store, flade og åbne område i Gørup enge Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand

Læs mere

Godkendelse af vandløbsreguleringsprojekt for Maglemoserenden

Godkendelse af vandløbsreguleringsprojekt for Maglemoserenden 27-06-2013 J. nr. 11/3975 Ref: Annjen Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Tlf. 63 51 60 42 direkte Fax 63 51 60 01 E-mail: annjen@langelandkommune.dk

Læs mere

Hvad betyder kvælstofoverskuddet?

Hvad betyder kvælstofoverskuddet? Hvordan kan udvaskningen og belastningen af vandmiljøet yderligere reduceres? Det antages ofte, at kvælstofudvaskningen bestemmes af, hvor meget der gødes med, eller hvor stort overskuddet er. Langvarige

Læs mere

Forundersøgelse af fem vandplansindsatser i Bornholms Regionskommune

Forundersøgelse af fem vandplansindsatser i Bornholms Regionskommune B O R N H O L M S R E G I O N S K O M M U N E KOMMUNALE VANDPLANSPROJEKTER VEDRØRENDE VANDLØBSRESTAURERING Forundersøgelse af fem vandplansindsatser i Bornholms Regionskommune Teknisk- og ejendomsmæssig

Læs mere

Forbedring af afvandingsforhold på golfbaner

Forbedring af afvandingsforhold på golfbaner EXPO-NET Danmark A/S Phone: +45 98 92 21 22 Georg Jensens Vej 5 Fax: +45 98 92 41 89 DK-9800 Hjørring E-mail: plast@expo-net.dk Forbedring af afvandingsforhold på golfbaner Kære Greenkeeper! Alle kan sikkert

Læs mere

næstformand,teknik- Miljøudvalget

næstformand,teknik- Miljøudvalget REFERAT Teknik og Miljø Miljø Sagsnr. 95151 Brevid. 1287389 Ref. HCJ Referat af lodsejermøde den 27. juni 2011 kl. 17 00-20 00 gensidig information om vådområdeprojekt Salmosen 30. januar 2012 Deltagere:

Læs mere

Lerkenfeld Å. Forundersøgelse i kort version

Lerkenfeld Å. Forundersøgelse i kort version Lerkenfeld Å Forundersøgelse i kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv lancerede den tidligere regering Grøn Vækst pakken. Et af målene under Grøn vækst er at

Læs mere

Havmiljø, landbrug og målrettet regulering

Havmiljø, landbrug og målrettet regulering . Havmiljø, landbrug og målrettet regulering Aarhus Universitet Fører landbrugspakken os I den rigtig retning? Målrettet regulering, fremtidsdrøm eller realisme?. Indhold Danske kvælstoftilførsler og havmiljøet

Læs mere

Ringsted Kommune. Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder

Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder Indhold 1 Grundbetaling og grøn støtte for GLM-landskabselementer... 1 2 Find GLM-landskabselementerne i IMK... 2 3 Sådan tegner du GLM-elementerne

Læs mere

Med grøn farve er angivet lodsejere efter Jordfordelingen

Med grøn farve er angivet lodsejere efter Jordfordelingen C:\Users\mbss\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\19Y7W481\Bilag A_Lodsejerliste_før_efter_ jordfordeling_2015 12-06-2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Læs mere

Rudersdal Kommune Afløb fra Sø ved Bregnerødvej Forslag til Reguleringsprojekt

Rudersdal Kommune Afløb fra Sø ved Bregnerødvej Forslag til Reguleringsprojekt Rudersdal Kommune Afløb fra Sø ved Bregnerødvej Forslag til Rudersdal Kommune Afløb fra Sø ved Bregnerødvej Projekt Rudersdal Kommune Afløb fra Sø ved Bregnerødvej Projektnummer 3691200048 Kundenavn Emne

Læs mere

Vandløbsrestaureringsprojekt i kommunevandløb H35 Høring

Vandløbsrestaureringsprojekt i kommunevandløb H35 Høring Vandløbsrestaureringsprojekt i kommunevandløb H35 Høring Fjernelse af tre spærringer i det offentlige vandløb H35 for at forbedre dyrelivets vandring i vandløbet. 1. Offentliggørelse Kommunen agter at

Læs mere

Natrurbeskyttelse.dk s høringssvar til udkast til Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2016.

Natrurbeskyttelse.dk s høringssvar til udkast til Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2016. Til NaturErhvervstyrelsen Fremsendt pr. email til: landbrug@naturerhverv.dk, 14. december 2015 Natrurbeskyttelse.dk s høringssvar til udkast til Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2016. Med

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet"... "".".. ""... """.. "".. ".".. """... ".... """.. "".. "... ""."...

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere