Brugertilfredshedsundersøgelse Kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugertilfredshedsundersøgelse Kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3"

Transkript

1 DECEMBER 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse Kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3 Svendborg

2 Brugertilfredshedsundersøgelse 2 Brugerundersøgelse Denne rapport indeholder resultatet af den brugerundersøgelse blandt Jobcenter Svendborgs brugere. Rapporten afrapporterer resultatet for kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3. Den 22. december 2011 Chefanalytiker Hans Andersen Marselisborg Praksisvidencenter P.P. Ørums Gade 11, bygn. 1A 8000 Aarhus C Eftertryk Eftertryk med tydelig kildeangivelse er tilladt.

3 Brugertilfredshedsundersøgelse 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Formål Målgruppe og kontekst Læsevejledning Temaer i undersøgelsen Mødet og dialogen i Jobcenter Svendborg Matchgruppe Rammer for mødet på Jobcenter Svendborg Medarbejdernes forberedelse til samtalerne Medarbejdernes tilgængelighed Borgernes indflydelse på ledighedsforløbet Medarbejdernes begrundelser og vejledning Matchgruppe Rammer for mødet på Jobcenter Svendborg Medarbejdernes forberedelse til samtalerne Medarbejdernes tilgængelighed Borgernes indflydelse på ledighedsforløbet Medarbejdernes begrundelser og vejledning Indsatskort Matchgruppe Matchgruppe

4 Brugertilfredshedsundersøgelse 4 1 Indledning Bilagsrapport Denne bilagsrapport indeholder en afrapportering af en spørgeskemaundersøgelse blandt kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3 i Jobcenter Svendborg. Bilagsrapporten er en del af en brugerundersøgelse, som er gennemført blandt en række af jobcentrets målgrupper. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 14. til 26. november 2011 via telefoniske interviews. I alt har 136 borgere i målgruppen besvaret spørgeskemaet. Formål 1.1 Formål Målet med brugerundersøgelsen er for det første at få kortlagt brugernes oplevelse af dialogen og samarbejdet med Jobcenter Svendborg, samt deres eventuelle forslag til god praksis på områder, der vægtes særligt højt af brugerne. For det andet er målet med undersøgelsen, at kvalitetssikre og understøtte Jobcenter Svendborgs udviklingsproces fra myndighedsorgan til serviceorgan. 1.2 Målgruppe og kontekst Denne rapport afrapporterer, som nævnt, brugertilfredsheden blandt kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3. Rapporten udgør én af fem rapporter over brugertilfredsheden i Jobcenter Svendborg. Fem målgrupper Målgrupperne i den samlede brugertilfredshedsundersøgelsen er: Forsikrede ledige og jobklare kontanthjælpsmodtagere Kontanthjælpsmodtagere i match 2 og 3 Sygedagpengemodtagere Borgere på ledighedsydelse Revalidender Konklusioner, som går på tværs af målgrupperne, samles i én særskilt rapport. Ud over spørgeskemaundersøgelsen består brugerundersøgelsen af en række fokusgruppeinterviews, som har til formål at give en mere nuanceret og uddybet forståelse af udvalgte temaer. Fokusgrupperne gennemføres i januar Én samlet rapport Viden fra spørgeskemaundersøgelsen og fokusgrupperne samles i en samlet rapport. Nærværende afrapportering fungerer, som bilagsrapport til den samlede rapport.

5 Brugertilfredshedsundersøgelse Læsevejledning Struktur Tilfredsheden blandt borgerne er kortlagt separat for hhv. matchgruppe 2 og 3. Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 2 redegør for borgernes vurdering af oplevelsen med mødet og dialogen i Jobcenter Svendborg. I afsnit 3 præsenteres indsatskort for hver af de to matchgrupper. 2 Temaer i undersøgelsen I de følgende afsnit præsenteres undersøgelsens resultater 1. Undersøgelsen fokuserer på følgende temaer: Fem temaer Oplevelsen af rammerne for samtalen på jobcentret Oplevelsen af medarbejdernes forberedelse Medarbejdernes tilgængelighed Borgernes indflydelse på ledighedsforløbet Medarbejdernes begrundelser og vejledning 3 Mødet og dialogen i Jobcenter Svendborg Neden for følger afrapporteringen af borgernes brugertilfredshed med oplevelsen med mødet og dialogen i Jobcenter Svendborg. Først bliver der redegjort for matchgruppe 2, og dernæst matchgruppe Matchgruppe 2 I det følgende præsenteres resultatet af den del af brugerundersøgelsen der er gennemført blandt kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 2. Samlet har 100 borgere besvaret spørgeskemaet. Generelt om tilfredsheden Samlet set udtrykker de adspurgte borgere i matchgruppe 2 gennemgående stor tilfredshed med deres oplevelse af samarbejdet med Jobcenter Svendborg Rammer for mødet på Jobcenter Svendborg 1 Tilfredshedsskalaen fra 0 til 10 er, af formidlingsmæssige årsager, rekonstrueret i fem kategorier: 0-1=helt uenig, 2-4=uenig, 5=neutral, 6-8=enig, 9-10=helt enig. 2 I skaleringen af borgernes tilfredshed er svar, som er angivet til ved ikke behandlet som missing. Der er gennemsnitligt tale om 2,6% af besvarelserne og er dermed uden betydning for det samlede resultat.

6 Brugertilfredshedsundersøgelse 6 Borgernes oplevelse af rammerne for samtalen på Jobcenter Svendborg omhandler indkaldelsen til samtale, de fysiske rammer for samtalen samt borgernes vurdering af den afsatte tid til mødet på jobcentret. Figuren neden for viser resultatet af undersøgelsen. Figur 1 Borgernes oplevelse af rammerne på Jobcenter Svendborg % 32% 35% 24% 18% 12% 15% 14% 2% 1% 2% I forbindelse med indkaldelse til personlige samtaler er jeg blevet informeret om, hvad formålet med samtalen er De fysiske rammer (lokaler o. lign.) for de personlige samtaler i Jobcenter Svendborg er tilfredsstillende 3% 3% 39% 53% Medarbejderne i Jobcenter Svendborg afsætter passende tid til de personlige samtaler N=100 Information om samtalens formål De fysiske rammer Der er afsat passende tid til samtale 42 minutter anses for passende 64% mødes med samme medarbejder Hhv. 24% og 47% af de adspurgte borgere er enten enige eller helt enige i, at de er blevet informeret om samtalens for formål ved indkaldelsen. 14% af borgerne angiver modsat, at de enten er helt uenige eller uenige i denne påstand. 35% og 32% af borgerne er helt enige og enige i, at de fysiske rammer for personlige samtaler er tilfredsstillende, mens i alt 19% er helt uenige eller uenige i dette udsagn. Langt de fleste borgere oplever, at den afsatte tid til samtalerne er passende. 53% og 39% er helt enige eller enige i denne påstand. En mindre gruppe borgere på 5% har ikke denne oplevelse. Borgerne er i spørgeskemaet blevet bedt om at angive hvor lang tid de mener medarbejderne i Jobcenter Svendborg burde afsætte til en personlig samtale. De angiver gennemsnitlig 42 minutter, som passende for afviklingen af den personlige samtale mellem borger og medarbejder. Borgerne er endvidere i spørgeskemaet blevet bedt om at angive om det som hovedregel er den samme medarbejder, de mødes med under samtalerne i jobcentret. 64% af de ledige angiver, at de mødes med den samme medarbejder Medarbejdernes forberedelse til samtalerne Borgernes oplevelse af medarbejdernes forberedelse og faglighed i forbindelse med mødet

7 Brugertilfredshedsundersøgelse 7 på Jobcenter Svendborg fokuserer på deres oplevelse af, om medarbejderne er opdateret ift. deres aktuelle ledighedssituation, samt medarbejdernes evne til at besvare spørgsmål under samtalen. Figuren neden for viser borgernes oplevelse af medarbejdernes forberedelse til samtalen. Figur 2 Borgernes oplevelse af medarbejdernes forberedelse i Jobcenter Svendborg % 29% 32% 32% 17% 13% 9% 6% 9% 11% Ved de personlige samtaler er medarbejderne opdaterede om min aktuelle situation som ledig? Hvis jeg har spørgsmål, som vedrører min ledighedssituation, kan medarbejderne besvare dem eller sørger for at finde svar på dem? N=100 Af ovenstående figur fremgår det, at målgruppen har en overvejende positiv vurdering af medarbejdernes forberedelse til samtalen i Jobcenter Svendborg. Medarbejdernes viden om borgeren aktuelle situation Medarbejderens evne til at besvare spørgsmål Hhv. 29% og 32% af borgerne angiver, at de er enige eller helt enige i at jobcentrets medarbejdere er opdaterede deres aktuelle situation. 17% og 9% angiver, at de ikke har denne oplevelse. I samtalen oplever 41% og 32% af borgerne, at medarbejderen helt eller delvist kan besvare eller finde svar på spørgsmål omkring deres ledighedssituation, mens 15% af borgerne oplever, at medarbejderne ikke kan besvare eller finde svar på eventuelle spørgsmål Medarbejdernes tilgængelighed Det følgende afsnit retter sig mod borgernes oplevelse af medarbejdernes tilgængelighed med fokus på medarbejdernes tilgang til borgerne, hvor nemt det er at komme i kontakt med medarbejderne samt om borgerne oplever at de får svar på deres henvendelser. I figuren neden for er borgernes oplevelse af medarbejdernes tilgængelighed præsenteret. Figur 3 Borgernes oplevelse af medarbejdernes tilgængelighed

8 Brugertilfredshedsundersøgelse % 3% 6% 31% 58% Medarbejderne i Jobcenter Svendborg er venlige og imødekommende 18% 17% 9% 38% 37% 35% 19% Medarbejderne i Jobcenter Svendborg er normalt nemme at komme i kontakt med 14% 11% 3% Hvis jeg henvender mig til Jobcenter Svendborg, får jeg altid svar på min henvendelse N=100 Medarbejderne er venlige og imødekommende Hhv. 58% og 31% af de adspurgte borgere er helt eller delvist enige i at jobcentrets medarbejdere er venlige og imødekommende i deres tilgang. En lille del af borgerne (2% og 3%) er uenige i denne påstand. Medarbejderne er nemme at få kontakt med 19% og 38% af kontanthjælpsmodtagerne angiver, at de er helt enige eller enige i medarbejderne er nemme at komme i kontakt med, mens i alt 27% angiver, at de er uenige eller helt uenige i dette udsagn. Borgerne får oftest svar på henvendelse Når borgerne henvender sig til Jobcenter Svendborg, oplever 35% og 37% at de helt eller delvist altid får svar på deres henvendelser. 14% og 3% oplever at de i mindre grad får svar på deres henvendelser Borgernes indflydelse på ledighedsforløbet Det følgende afsnit fokuserer på borgernes oplevelse af deres indflydelse på ledighedsforløbet, nærmere bestemt med fokus på om medarbejderne spørger ind og lytter til borgerens ønsker og behov, samt borgerens oplevelse af at blive taget med på råd, når der skal planlægges nye tiltag. Figuren neden for viser borgernes oplevelse af indflydelse. Figur 4 Borgerens oplevelse af indflydelse på ledighedsforløbet

9 Brugertilfredshedsundersøgelse % 46% 42% 42% 34% 28% 3% 7% 15% 9% 12% 9% 8% 13% 3% Medarbejderne spørger ind til mine ønsker og behov Medarbejderne lytter, når jeg fortæller om mine ønsker og behov Medarbejderne tager mig med på råd, når nye tiltag eller forløb skal planlægges og igangsættes N=100 Af figur 4 fremgår det, at langt hovedparten af borgerne oplever, at de har medindflydelse på deres ledighedsforløb. Medarbejderens interesse for ønsker og behov Medarbejderens lydhørhed Borgeren tages med på råd Borgerne oplever i høj grad, at medarbejderne spørger ind til ønsker og behov under samtalen i jobcentret. 46% og 29% angiver at være enige eller helt enige i denne påstand, mens i alt 1 oplever, at dette ikke er tilfældet. I oplevelsen af om medarbejderne lytter, når borgeren fortæller om ønsker og behov, giver 42% og 34% udtryk for at være enige eller helt enige i at dette er tilfældet i mødet med medarbejderne. 3% og 9% af borgerne svarer, at de ikke oplever at medarbejderen er lydhør overfor borgerens ønsker. I hhv. 42% og 28% af tilfældene angiver borgerne, at de tages med på råd, når der skal planlægges og igangsættes nye tiltag eller forløb, mens 8% og 9% giver udtryk for at de er uenige eller helt uenige i denne påstand Medarbejdernes begrundelser og vejledning Dette afsnit afdækker borgernes oplevelse af medarbejdernes begrundelser og vejledning i Jobcenter Svendborg. Der er særligt fokus på borgernes oplevelse af, at få begrundelser for de afgørelser, der træffes, oplysninger om rettigheder og pligter samt afklaring ift. det næste skridt i ledighedsforløbet. Figur 5 Borgernes oplevelse af medarbejdernes begrundelser og vejledning

10 Brugertilfredshedsundersøgelse % 43% 31% 33% 35% 28% 25% 18% 14% 1 11% 15% 14% 8% 9% Medarbejderne giver mig altid en begrundelse for deres afgørelser Medarbejderne oplyser mig om mine rettigheder og pligter Når jeg har været til en personlig samtale, ved jeg altid, hvad næste skridt er i mit kontanthjælpsforløb N=100 Begrundelse for afgørelser 33% og 31% af de adspurgte borgere angiver, at de er helt enige eller enige i udsagnet om, at medarbejderne altid giver begrundelse for de afgørelser, der træffes i Jobcenter Svendborg. Samlet giver 22% udtryk for, at de er uenige eller helt uenige i dette udsagn. Oplysninger om ret og pligt I forhold til udsagnet om hvorvidt medarbejderne i Jobcenter Svendborg oplyser borgeren om rettigheder og pligter i forbindelse med ledighedsforløbet, giver 28% og 35% udtryk for at de er helt enige eller enige. Samlet giver 21% af borgerne udtryk for, at de ikke har modtaget disse oplysninger. Afklaring af næste skridt i forløbet 25% og 43% af borgerne er helt enige eller enige i, at de altid er bekendte med det næste skridt i deres kontanthjælpsforløb, mens 9% og 8% erklærer sig uenige eller helt uenige i denne påstand. 3.2 Matchgruppe 3 Dette afsnit præsenterer resultatet af den del af brugerundersøgelsen, der er gennemført blandt kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3 3. I alt har 36 borgere besvaret spørgeskemaet. Generelt om tilfredsheden Overordnet set tegner undersøgelsen et billede af, at også denne gruppe borgere har en positiv vurdering af samarbejdet med Jobcenter Svendborg Rammer for mødet på Jobcenter Svendborg I nedenstående figur er borgernes oplevelse af rammerne for mødet på Jobcenter Svendborg præsenteret. 3 I skaleringen af borgernes tilfredshed er svar, som er angivet til ved ikke behandlet som missing. Der er gennemsnitligt tale om 3,6% af besvarelserne og er dermed uden betydning for det samlede resultat.

11 Brugertilfredshedsundersøgelse 11 Figur 6 Borgernes oplevelse af rammerne på Jobcenter Svendborg % 44% 41% 38% 47% 47% 2 6% 11% 8% 9% 12% I forbindelse med indkaldelse til personlige samtaler er jeg blevet informeret om, hvad formålet med samtalen er De fysiske rammer (lokaler o. Medarbejderne i Jobcenter lign.) for de personlige samtaler Svendborg afsætter passende i Jobcenter Svendborg er tid til de personlige samtaler tilfredsstillende 3% 3% N=36 Figuren oven for illustrerer at borgerne i matchgruppe 3 overvejende tilfredse med rammerne for samtalen på Jobcenter Svendborg. Information om samtalens indhold De fysiske rammer Der er afsat passende tid til samtale 41 minutter anses for passende 58% mødes med samme medarbejder Hhv. 31% og 44% af de adspurgte borgere er enten enige eller helt enige i, at de er blevet informeret om samtalens for mål ved indkaldelsen. I alt 17% af borgerne angiver, at de enten er helt uenige eller uenige i denne påstand. 38% og 41% af borgerne er helt enige og enige i, at de fysiske rammer for personlige samtaler er tilfredsstillende, mens 9% er uenige i denne på stand. En stor del af de adspurgte borgere (47% og 47%) i matchgruppe 3 er helt enige eller enige i, at medarbejderne i Jobcenter Svendborg afsætter passende tid til samtaler i jobcentret, mens 3% er uenig i denne påstand. Borgerne angiver i spørgeskemaet hvor lang tid de mener, medarbejderne i Jobcenter Svendborg burde afsætte til en personlig samtale. De angiver gennemsnitlig 41 minutter, som passende for afviklingen af den personlige samtale mellem borger og medarbejder. Borgerne er endvidere i spørgeskemaet blevet bedt om at angive om det som hovedregel er den samme medarbejder de mødes med under samtalerne i jobcentret. 58% af de ledige angiver, at de mødes med den samme medarbejder Medarbejdernes forberedelse til samtalerne I figuren neden for er borgernes oplevelse af medarbejdernes forberedelse til samtalen præsenteret. Figur 7 Borgernes oplevelse af medarbejdernes forberedelse

12 Brugertilfredshedsundersøgelse % 17% 37% 23% 6% 3% 3% Ved de personlige samtaler er medarbejderne opdaterede om min aktuelle situation som ledig? 25% 31% 38% Hvis jeg har spørgsmål, som vedrører min ledighedssituation, kan medarbejderne besvare dem eller sørger for at finde svar på dem? N=36 Medarbejdernes opdatering om aktuel situation Figuren viser, at 23% og 37% af borgerne oplever, at jobcentrets medarbejdere er opdaterede om deres aktuelle situation. 17% og 6% angiver, at de ikke oplever at dette er tilfældet. Medarbejderens evne til at besvare eller finde svar på spørgsmål Figuren viser desuden, at 38% og 31% af borgerne oplever at medarbejderne helt eller delvist kan besvare eller finde svar på spørgsmål omkring deres situation. 6% af borgerne oplever ikke, at medarbejderne kan besvare eller finde svar på deres spørgsmål Medarbejdernes tilgængelighed Figuren neden for illustrerer borgernes oplevelse af medarbejdernes tilgængelighed. Figur 8 Borgernes oplevelse af medarbejdernes tilgængelighed % 28% 5 11% 11% 6% 9% Medarbejderne i Jobcenter Svendborg er venlige og imødekommende 23% 46% 11% Medarbejderne i Jobcenter Svendborg er normalt nemme at komme i kontakt med 3% 13% 13% 41% 31% Hvis jeg henvender mig til Jobcenter Svendborg, får jeg altid svar på min henvendelse N=36

13 Brugertilfredshedsundersøgelse 13 Af figur 8 fremgår det, at borgerne er overvejende tilfredse med medarbejdernes tilgængelighed. Medarbejderne er venlige og imødekommende Medarbejderne er nemme at få kontakt med Borgerne får oftest svar på henvendelse Hhv. 5 og 28% af de adspurgte borgere er helt eller delvist enige i at jobcentrets medarbejdere er venlige og imødekommende, mens en mindre del af borgerne (11% og 6%) er uenige eller helt uenige i denne påstand. 11% og 46% af kontanthjælpsmodtagerne angiver, at de er helt enige eller enige i medarbejderne er nemme at komme i kontakt med, mens i alt 19% angiver, at de er uenige eller helt uenige i dette udsagn. Når borgerne henvender sig til Jobcenter Svendborg, oplever 31% og 41%, at de helt eller delvist får svar på deres henvendelse. I alt 16% oplever, at de i mindre grad får svar på deres henvendelse Borgernes indflydelse på ledighedsforløbet I figuren neden for er borgernes oplevelse af indflydelse illustreret. Figur 9 Borgernes vurdering af indflydelse på ledighedsforløbet % 41% 34% 34% 34% 32% 17% 6% 9% 6% 6% Medarbejderne spørger ind til mine ønsker og behov 9% Medarbejderne lytter, når jeg fortæller om mine ønsker og behov 12% 15% Medarbejderne tager mig med på råd, når nye tiltag eller forløb skal planlægges og igangsættes N=36 Medarbejderens interesse for ønsker og behov Medarbejderens lydhørhed Borgerne oplever i høj grad at medarbejderne spørger ind til ønsker og behov under samtalen i jobcentret. Samlet tilkendegiver 77% af borgerne en positiv vurdering af medarbejdernes tilgang, mens 17% er af den modsatte opfattelse. I oplevelsen af om medarbejderne lytter, når borgeren fortæller om ønsker og behov, giver 46% og 34% udtryk for at være enige eller helt enige i, at dette er tilfældet i mødet med medarbejderne i Jobcenter Svendborg. I alt 12% svarer, at de ikke oplever at medarbejderen lytter, når de fortæller om deres ønsker og behov.

14 Brugertilfredshedsundersøgelse 14 Borgeren tages med på råd I hhv. 32% og 42% af tilfældene angiver borgerne, at de tages med på råd, når der skal planlægges og igangsættes nye tiltag eller forløb, mens 15% og 12% giver udtryk for, at de er uenige eller helt uenige i denne påstand Medarbejdernes begrundelser og vejledning I figuren neden for er borgernes oplevelse af medarbejdernes begrundelse og vejledning i Jobcenter Svendborg illustreret. Figur 10 Borgernes oplevelse af medarbejdernes begrundelser og vejledning % 11% 11% 3% 6% Medarbejderne giver mig altid en begrundelse for deres afgørelser 6% % Medarbejderne oplyser mig om mine rettigheder og pligter 31% 28% 22% 11% 8% Når jeg har været til en personlig samtale, ved jeg altid, hvad næste skridt er i mit kontanthjælpsforløb N=36 Begrundelse for afgørelser Oplysninger om ret og pligt Afklaring af næste skridt i forløbet 4 og 34% af de adspurgte borgere angiver, at de er helt enige eller enige i udsagnet om at medarbejderne altid giver begrundelser for de afgørelser, der træffes i Jobcenter Svendborg. Samlet giver 14% udtryk for at de er uenige eller helt uenige i dette udsagn. I forhold til om medarbejderne i Jobcenter Svendborg oplyser borgeren om rettigheder og pligter i ledighedsforløbet, giver 49% og 2 udtryk for at de er helt enige eller enige i dette. Modsat giver 12% udtryk for, at de er uenige i, at de modtager disse oplysninger. 28% og 31% af borgerne er helt enige eller enige i, at de altid er bekendte med det næste skridt i deres kontanthjælpsforløb, mens 22% og 11% erklærer sig uenige eller helt uenige i denne påstand.

15 Brugertilfredshedsundersøgelse 15 4 Indsatskort I det følgende bliver brugernes tilfredshed 4 ift. en række temaer fra spørgeskemaundersøgelsen stillet overfor den betydning, som borgerne tildeler disse temaer i et såkaldt indsatskort. Denne metode gør det muligt at udpege de indsatområder, der har den største effekt på den samlede brugertilfredshed Formål Ved at fokusere på både tilfredshed og betydning bliver det muligt at opdele indsatsområderne i fire kategorier. De områder, der har stor betydning for borgerne, og hvor der samtidig hersker en lav grad af tilfredshed, udgør de primære indsatsområder i forhold til at skabe øget tilfredshed. Indsatskortet gør det derved muligt at foretage en prioritering mellem indsatsområderne. Indsatskortet fokuserer på følgende temaer: Seks temaer Hvor vidt borgerne i forbindelse med indkaldelse til personlige samtaler er blevet informeret om, hvad formålet med samtalen er De fysiske rammer (lokaler o. lign.) for de personlige samtaler i Jobcenter Svendborg Hvor vidt medarbejderne ved de personlige samtaler er opdaterede om borgernes aktuelle situation Hvor vidt kontanthjælpsmodtagerne bliver taget med på råd, når nye tiltag eller forløb skal planlægges og igangsættes Hvor vidt medarbejderne giver borgerne en begrundelse for deres afgørelser Hvor vidt medarbejderne oplyser borgerne om deres rettigheder og pligter 4.1 Matchgruppe 2 I figuren neden for er sammenhængen mellem borgernes tilfredshed og betydningen af de nævnte emner for matchgruppe 2 præsenteret. Figur 11 Indsatskort for borgerne i matchgruppe 2 4 Brugertilfredsheden, som den fremgår i indsatskortene, er baseret på spørgeskemaets skala fra 0 til 10, hvor 0 er Helt uenig og 10 er Helt enig.

16 Brugertilfredshedsundersøgelse 16 Tilfredshed 10 Betydning I forbindelse med indkaldelse til personlige samtaler er jeg blevet informeret om, hvad formålet med samtalen er Ved de personlige samtaler er medarbejderne opdaterede om min aktuelle situation som ledig? Medarbejderne tager mig med på råd, når nye tiltag eller forløb skal planlægges og igangsættes Medarbejderne oplyser mig om mine rettigheder og pligter Medarbejderne giver mig altid en begrundelse for deres afgørelser De fysiske rammer (lokaler o. lign.) for de personlige samtaler i Jobcenter Svendborg er tilfredsstillende N=100 Som det fremgår oven for, placerer alle seks temaer sig i øvre højre kvartil, hvilket betyder at borgerne har gennemgående stor tilfredshed med disse temaer, samt at borgerne tillægger temaerne stor betydning. Næsten ens bedømmelse Stor betydning Figuren viser at alle de inkluderede forhold bedømmes næsten ens. De små forskelle der findes, viser dog, at det forhold der tillægges størst betydning er, at borgerne oplyses om rettigheder og pligter, mens det forhold, der er mindst tilfredshed med, er medarbejdernes opdatering på borgerens aktuelle situation. Spørgeskemaet indeholder desuden et spørgsmål omkring vigtigheden af, at det er den

17 Brugertilfredshedsundersøgelse 17 at mødes med samme medarbejder 64% mødes med samme medarbejder samme medarbejder borgerne mødes med hver gang de er til samtale i jobcentret 5. Borgerne giver udtryk for, at betydningen af at de mødes med den samme medarbejder i jobcentret, vægter gennemsnitligt højt 6 i kontakten til jobcentret. Som det fremgår af afsnit omkring rammerne for samtalen, mødes 64% af borgerne med samme medarbejder. Sammenholdt med borgernes vurdering af betydningen af dette forhold, kan borgernes tilfredshed formentlig øges ved at prioritere at borgeren møder samme medarbejder til de personlige samtaler. 4.2 Matchgruppe 3 I figuren neden for er sammenhængen mellem borgernes tilfredshed og betydningen af de nævnte forhold for matchgruppe 3 præsenteret. Figur 12 Indsatskort for borgerne i matchgruppe 3 5 Borgerne har ikke forholdt sig til en tilsvarende skala for tilfredshed på dette punkt, hvorfor det ikke er muligt at placere temaet i indsatskortet. 6 På skalaen fra 0 til 10, hvor 0 er Ingen betydning og 10 er Stor betydning, vurderer borgerne betydningen til 9,92.

18 Brugertilfredshedsundersøgelse 18 Tilfredshed 10 Betydning I forbindelse med indkaldelse til personlige samtaler er jeg blevet informeret om, hvad formålet med samtalen er Ved de personlige samtaler er medarbejderne opdaterede om min aktuelle situation som ledig? Medarbejderne tager mig med på råd, når nye tiltag eller forløb skal planlægges og igangsættes Medarbejderne oplyser mig om mine rettigheder og pligter Medarbejderne giver mig altid en begrundelse for deres afgørelser De fysiske rammer (lokaler o. lign.) for de personlige samtaler i Jobcenter Svendborg er tilfredsstillende N=36 Som det fremgår oven for, placerer de seks temaer sig også i dette tilfælde alle i øvre højre kvartil. Det fremgår dog samtidig, at det forhold hvor borgerne gennemsnitligt er mindst tilfredse er medarbejdernes opdatering på borgernes ledighedssituation, hvilket peger på, at der kan være tale om nødvendige forbedringer på dette område. Det forhold, som tildeles størst betydning blandt borgerne er, at de inddrages i planlægning af ledighedsforløbet. Stor betydning Spørgeskemaet indeholder desuden et spørgsmål omkring vigtigheden af, at det er den

19 Brugertilfredshedsundersøgelse 19 at mødes med samme medarbejder 58% mødes med samme medarbejder samme medarbejder borgerne mødes med hver gang de er til samtale i jobcentret 7. Borgerne giver udtryk for at betydningen af at de mødes med den samme medarbejder i jobcentret, vægter gennemsnitligt højt 8 i kontakten til jobcentret. Som det fremgår af afsnit omkring rammerne for samtalen, mødes 58% af borgerne med samme medarbejder. Sammenholdt med borgernes vurdering af betydningen af dette forhold, kan borgernes tilfredshed formentlig øges ved at prioritere at borgeren møder samme medarbejder i jobcentret. 7 Borgerne har ikke forholdt sig til en tilsvarende skala for tilfredshed på dette punkt, hvorfor det ikke er muligt at placere temaet i indsatskortet. 8 På skalaen fra 0 til 10, hvor 0 er Ingen betydning og 10 er Stor betydning, vurderer borgerne betydningen til 8,72.

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse DECEMBER 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse Svendborg Brugertilfredshedsundersøgelse 2 Brugerundersøgelse Denne rapport indeholder resultatet af den brugerundersøgelse blandt Jobcenter

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse MARTS 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse Svendborg Brugertilfredshedsundersøgelse 2 Brugerundersøgelse Denne rapport indeholder resultatet af en brugerundersøgelse blandt Jobcenter Svendborgs

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Revalidering

Brugertilfredshedsundersøgelse Revalidering MARTS 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse Revalidering Svendborg Brugertilfredshedsundersøgelse 2 Brugerundersøgelse Denne rapport indeholder resultatet af en brugerundersøgelse blandt Jobcenter Svendborgs

Læs mere

Brugerundersøgelse Jobcenter Svendborg

Brugerundersøgelse Jobcenter Svendborg Brugerundersøgelse Jobcenter Svendborg Bilag 1 - Målgruppebeskrivelser MARTS 2011 Brugerundersøgelse Målgruppebeskrivelse 2 Brugerundersøgelse Jobcenter Svendborg Målgruppebeskrivelser Den 26. marts 2012

Læs mere

Konklusioner og anbefalinger

Konklusioner og anbefalinger MARTS 2012 Brugerundersøgelse i Jobcenter Svendborg Konklusioner og anbefalinger Svendborg Brugerundersøgelse konklusioner og anbefalinger 2 Brugerundersøgelse i Jobcenter Svendborg Denne rapport indeholder

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2)

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) Tech College Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1. Svarprocent... 3 1.2. Rapportens indhold

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 10, 2. februar 2011 Ny rettidighedsmåling for modtagere af a-dagpenge og kontant- og starthjælp, side 1 Ny måling af lediges bevægelser mellem matchkategori,

Læs mere

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012 Bygholm Dyrehospital Kundetilfredshed 2012 HOVEDKONKLUSIONER 114 gennemførte besvarelser giver umiddelbart et validt billede af tilfredsheden på Bygholm Dyrehospital, men antallet er relativt lavt dataindsamlingsperiodens

Læs mere

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Regionshospitalet Viborg Viborg HR-afdelingen Uddannelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3

Læs mere

Spørgsmål/svar svar ift. tilbud på leverance af beskæftigelsesfremmende tilbud for ledige og sygemeldte borgere

Spørgsmål/svar svar ift. tilbud på leverance af beskæftigelsesfremmende tilbud for ledige og sygemeldte borgere Spørgsmål/svar svar ift. tilbud på leverance af beskæftigelsesfremmende tilbud for ledige og sygemeldte borgere Nummer Spørgsmål Svar 1 Jeg har et par spørgsmål til udbudsmaterialet omkring vejlednings-

Læs mere

Ret og pligt tekster ved selvbook og indkaldelser fra Jobcenter Planner

Ret og pligt tekster ved selvbook og indkaldelser fra Jobcenter Planner Jobcenter Ret og pligt tekster ved selvbook og indkaldelser fra Jobcenter Version 1.0 Oprettet den 5. februar 2016 Vejledningen tager udgangspunkt i Jobcenter 2015-4 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter

Læs mere

Statusrapport Progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg

Statusrapport Progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg FEBRUAR Statusrapport Progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg Frederiksberg Statusrapport progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg Statusrapport Progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg

Læs mere

Notat beskæftigelsesstrategi på jobcenter og målgruppeniveau Jobcenter Svendborg

Notat beskæftigelsesstrategi på jobcenter og målgruppeniveau Jobcenter Svendborg MAJ 2013 Notat beskæftigelsesstrategi på jobcenter og målgruppeniveau Jobcenter Svendborg Svendborg Notat beskæftigelsesstrategi på jobcenter- og målgruppeniveau 2 Notat beskæftigelsesstrategi på jobcenter-

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets. Jobcenter Hvidovre

Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets. Jobcenter Hvidovre 15 Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets brugere Jobcenter Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. TVÆRGÅENDE KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING... 3 3. BRUGERTILFREDSHEDEN BLANDT DE JOBPARATE...

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar: 23, svarprocent: 77% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 4 Tilbud... 4

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Indhold Forord...3 Indledning...3 Resultater og diskussion...3 Overordnet tilfredshed...3 Private ansøgere...6 Rådigvende ingeniør/arkitekt...13 Entreprenør/håndværksmester...13

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

VIRKSOMHEDSTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2014 OPSAMLING SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS

VIRKSOMHEDSTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2014 OPSAMLING SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS VIRKSOMHEDSTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2014 OPSAMLING SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS 1 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse 2014 - opsamling Introduktion Som et led i Social- og Sundhedsskolen

Læs mere

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her:

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her: Brugervejledning til håndtering af respondenter til MUS i SurveyXact Indledning Denne manual beskriver, hvordan SurveyXact kan anvendes til forberedelse af MUS. Der tages udgangspunkt i handlinger, den

Læs mere

Målgruppeanalyse Bilagsrapport 1

Målgruppeanalyse Bilagsrapport 1 Målgruppeanalyse Bilagsrapport 1 Struer Bilagsrapport 1: Målgruppeanalyse 2 Målgruppeanalyse Bilagsrapport 1 Den 6. juli 2012 Udviklingskonsulent Peder Gaarde Fisker 5213 3430 pgf@marselisborg.org Marselisborg

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

Forældretilfredshed 2013

Forældretilfredshed 2013 Antal svar: 51, svarprocent: 75% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2013 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING. Brugerundersøgelse

ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING. Brugerundersøgelse ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING Brugerundersøgelse Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet 2010 1. udgave Publikationen kan hentes

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene.

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene. Notatark Sagsnr. 15.00.00-A00-11- 15 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 20.5.2015 Benchmarking mål for beskæftigelsesområdet 2016 Til de overordnede strategiske mål, som er formuleret i notat tilknyttet dagsorden

Læs mere

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens SYGEMELDT Hvad skal du vide? Horsens Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sygemeldt og aktiv...side 3 Udbetaling af sygedagpenge...side 4 Når vi modtager din sygemelding...side 6 Opfølgning det videre

Læs mere

Evalueringsrapport Evaluering af forsøg med mulighed for at afvise lægebehandling. 9. december 2015

Evalueringsrapport Evaluering af forsøg med mulighed for at afvise lægebehandling. 9. december 2015 Evalueringsrapport Evaluering af forsøg med mulighed for at afvise lægebehandling 9. december 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Forsøgsordning med mulighed for at afvise lægebehandling 3 1.2

Læs mere

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977)

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977) Kundeundersøgelse 215 Svarprocent: 24% (1454/5977) Indhold Indhold Introduktion Indledning og konklusion 3 Resultatparametre Tilfredshed, Loyalitet 6 Strategiske indsatsparametre Hvor skal der sættes ind

Læs mere

Baggrundsartikel København 24. juni 2003

Baggrundsartikel København 24. juni 2003 Baggrundsartikel København 24. juni 2003 Ledelse på kryds og tværs En undersøgelse af ledernes ændrede rolle i krydsfeltet mellem topledelsen og medarbejderne på de sociale institutioner og sygehuse i

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Jobcentrene løfter en vigtig opgave på det danske arbejdsmarked. Derfor er der god grund til at sætte fokus på de ansattes kompetencer og baggrund.

Jobcentrene løfter en vigtig opgave på det danske arbejdsmarked. Derfor er der god grund til at sætte fokus på de ansattes kompetencer og baggrund. R a pport Kompetencer i jobcentrene 1. Indledning Jobcentrene løfter en vigtig opgave på det danske arbejdsmarked. Derfor er der god grund til at sætte fokus på de ansattes kompetencer og baggrund. Hvilken

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse.

Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse. TEC, Hvidovre 18. januar 2012 Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse. Samarbejdsmodellen involverer TEC Hvidovre og jobcentrene i Vallensbæk/Ishøj,

Læs mere

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden.

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden. 18. juni 2014 Uro blandt børn FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om uro blandt børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. De omtalte spørgsmål i dette notat var en del af

Læs mere

Der kan kun udbetales dagpenge til et ledigt medlem af en a-kasse, hvis medlemmet står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Der kan kun udbetales dagpenge til et ledigt medlem af en a-kasse, hvis medlemmet står til rådighed for arbejdsmarkedet. A-kassernes afholdelse af CV-, vejlednings- og rådighedssamtaler, mens medlemmet er omfattet af en mindre intensiv indsats, deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, deltager i selvvalgt

Læs mere

Lean-projekt i Jobcenter Middelfart og Jobcenter Vejen

Lean-projekt i Jobcenter Middelfart og Jobcenter Vejen Lean-projekt i Jobcenter Middelfart og Jobcenter Vejen Sammenfatning og overordnede resultater Maj 2009 1. Sammenfatning Lean-projektet i de to jobcentre har omfattet følgende områder: Jobcenter Middelfart:

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008 Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2008 December 2008 Indhold Slide nr. 3 Konklusioner 4 9 Tilfredshed alt i alt 11-13 Godt ved besøget og gode råd til Borgerservice 14 15 Henvendelse i Borgerservice

Læs mere

Øje på uddannelse. Juridisk responsum om uddannelsesgarantien

Øje på uddannelse. Juridisk responsum om uddannelsesgarantien Øje på uddannelse Juridisk responsum om uddannelsesgarantien Øje på uddannelse, 2010/06 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D, 2300 København S E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524 6000 Web:

Læs mere

KORTLÆGNING AF INDHOLDET I ØVRIG VEJLEDNING OG OPKVALIFICERING MAJ 2013

KORTLÆGNING AF INDHOLDET I ØVRIG VEJLEDNING OG OPKVALIFICERING MAJ 2013 KORTLÆGNING AF INDHOLDET I ØVRIG VEJLEDNING OG OPKVALIFICERING MAJ 2013 KORTLÆGNING AF INDHOLDET I ØVRIG VEJLEDNING OG OPKVALIFICERING SLOTSHOLM A/S RÅDHUSSTRÆDE 6 1466 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Samlet metodebeskrivelse Anerkendende procesøvelser

Samlet metodebeskrivelse Anerkendende procesøvelser Samlet metodebeskrivelse Anerkendende procesøvelser Vælger I at bruge anerkendende procesøvelser i APVarbejdet, så arbejder I med arbejdsmiljøet ud fra en række positive, "dynamiske" øvelser igennem hele

Læs mere

Q2 Region 1 / 23. Job Vision A/S. Jobcenteranalyse 2016. Besvaret: 91 Sprunget over: 2. Region Hovedstaden. Region Sjælland.

Q2 Region 1 / 23. Job Vision A/S. Jobcenteranalyse 2016. Besvaret: 91 Sprunget over: 2. Region Hovedstaden. Region Sjælland. Datasæt Q2 Region Besvaret: 91 Sprunget over: 2 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sansestormerne, - skolen for mad og appetit på livet Dato:17.06.2011

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sansestormerne, - skolen for mad og appetit på livet Dato:17.06.2011 UMV Sådan! Sansestormerne Tretommervej 33, 8240 Risskov Undervisningsmiljøvurdering for Sansestormerne, - skolen for mad og appetit på livet Dato:17.06.2011 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig

Læs mere

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne:

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne: Meddelelse nr. 1/09 3. februar 2009 Arbejdsløshedsforsikringslovens : 62, stk. 1, nr. 1, og 65, stk. 1-4 Bekendtgørelse m.v.: Bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007 om rådighed Bekendtgørelse nr. 177

Læs mere

Faktaboks. Stikprøve: Udtrukket blandt 18-65 årige. Antal respondenter: 676. Dataindsamlingsperiode: 14.09.2010 til 20.19.2010

Faktaboks. Stikprøve: Udtrukket blandt 18-65 årige. Antal respondenter: 676. Dataindsamlingsperiode: 14.09.2010 til 20.19.2010 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt 18-65 årige respondenter: 676 Dataindsamlingsperiode: 14.09.2010 til 20.19.2010 Vægtning: Data er ikke vægtet Om læsning af tabellerne: Kolonnen " " angiver fordelingen

Læs mere

Politisk udvalg/ opfølgningsredegørelse. Børn- og Ungeudvalget

Politisk udvalg/ opfølgningsredegørelse. Børn- og Ungeudvalget Kerneområde/ effektmål Flere kommer i uddannelse og job (Udvikling og Læring) Gennemførsel af ungdomsuddannelse Børn lærer mere og er mere kompetente (Udvikling og Læring) læring Politisk udvalg/ opfølgningsredegørelse

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Kildemarkskolen Næstved Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Kildemarkskolen Næstved Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Kildemarkskolen Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Farsø Efterskole, Eftersk. ved Risgårde Bredning Vesthimmerlands Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Farsø Efterskole, Eftersk. ved Risgårde Bredning Vesthimmerlands Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Farsø Efterskole, Eftersk. ved Risgårde Bredning Vesthimmerlands Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål,

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 140 Inviterede 149 Svarprocent 94% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 73% (151 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

vær sygefra værd at vide om

vær sygefra værd at vide om sygefravær værd at vide om Når du bliver syg, kan der opstå mange spørgsmål: Hvordan ser min økonomi ud under min sygdom? Hvad gør jeg for at sikre, at jeg stadig har mit job, når jeg atter bliver rask?

Læs mere

Oversigt over udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark

Oversigt over udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 15, 13. april 2012 Oversigt over udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark, side 1 Ny jobindikator: Antal beskæftigede lønmodtagere, side

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2015 Antal besvarelser: Svarprocent: 558 28% INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

Opsamling på Temadag 17. december 2014

Opsamling på Temadag 17. december 2014 Opsamling på Temadag 17. december 2014 Indledning Dette dokument er et forsøg på at indfange essensen af de emner, som de mange post-its beskriver under hvert af de fem temaer fra handlingsplanen. Dokumentet

Læs mere

Brugertest af folkeskolen.dk

Brugertest af folkeskolen.dk Folkeskolen.dk Brugertest af folkeskolen.dk Undersøgelsen er udført af Peytz Analyse via en exit-pop på folkeskolen.dk. Undersøgelsen blev foretaget fra d. 2. juni 14. juni 2010. I alt har 818 gennemført

Læs mere

Evaluering af HF-uddannelsen årgang 2014/15.

Evaluering af HF-uddannelsen årgang 2014/15. HJØRRING GYMNASIUM OG HF-KURSUS Skolevangen 23, DK-9800 Hjørring Evaluering af HF-uddannelsen årgang 2014/15. I maj 2015 har Hjørring Gymnasium og HF-kursus foretaget to undersøgelse blandt skolens HF

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 11-04-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 11-04-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 11-04-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Jeppe

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

[Til interviewer: Hvis personen ikke har tid, så spørg om et andet tidspunkt evt. vil passe bedre]

[Til interviewer: Hvis personen ikke har tid, så spørg om et andet tidspunkt evt. vil passe bedre] INTRO CATI (TLF) Hej mit navn er jeg ringer fra Epinion på vegne af Vejen Kommune. Jeg ringer angående en undersøgelse vi gennemfører blandt alle sygedagpengemodtagere i Vejen Kommune. Den handler om kontakten

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Brugerundersøgelse Typegodkendelse af køretøjer

Brugerundersøgelse Typegodkendelse af køretøjer Brugerundersøgelse 2008 Typegodkendelse af køretøjer December 2008 2 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning og anbefalinger...3 2. Baggrund...4 3. Metode...4 3.1. Undersøgelsens målgruppe...4 3.2. Undersøgelsens

Læs mere

Kommunal genoptræning - 2015

Kommunal genoptræning - 2015 Kommunal genoptræning - 2015 Danske Fysioterapeuter/Danske Handicaporganisationer/Ældre Sagen November 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen. 3 Lovgivning 4 Hovedkonklusioner.... 5 Genoptræningsplaner

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 14 Maj 14 Svarprocent: 91% (5 besvarelser ud af 55 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Quick ringeguide til jobkonsulenter. Til dig, der hurtigt vil i gang med at booke møder hos virksomheder

Quick ringeguide til jobkonsulenter. Til dig, der hurtigt vil i gang med at booke møder hos virksomheder Quick ringeguide til jobkonsulenter Til dig, der hurtigt vil i gang med at booke møder hos virksomheder Generelle råd til samtalen Vær godt forberedt Halvér dit taletempo Tal tydeligt med entusiasme og

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 214 Maj 214 : ADHD Svarprocent: 68% (13 besvarelser ud af 19 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er,

Læs mere

SU-vurdering. Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser

SU-vurdering. Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser SU-vurdering Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser SU-vurdering Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser SU-vurdering 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Eftertryk

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Vi vil gerne takke dig for, at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Klinisk Hverdagspsykologi, ved Aalborg Universitet.

Vi vil gerne takke dig for, at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Klinisk Hverdagspsykologi, ved Aalborg Universitet. Vi vil gerne takke dig for, at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Klinisk Hverdagspsykologi, ved Aalborg Universitet. Undersøgelsen fokuserer på spørgsmål, der vedrører, hvad

Læs mere

Projekt Tab Ud. Midtvejsmåling. Resultat - Holbæk Kommune

Projekt Tab Ud. Midtvejsmåling. Resultat - Holbæk Kommune Projekt Tab Ud Midtvejsmåling Resultat - Holbæk Kommune Hvem har svaret? Hvilket fagområde arbejder du indenfor? - Vælg gerne flere end en, hvis relevant Andet fagområde - uddybning Akutteam Benyttes tablet

Læs mere

Benchmark for de statslige forvaltningsorganer

Benchmark for de statslige forvaltningsorganer Februar 2004 Opdateret maj 2004 Ligestillingidanmark.dk Beskrivelse benchmark indikatorer Benchmark for de statslige forvaltningsorganer I dette dokument gennemgås de benchmarks, der anvendes på hjemmesiden

Læs mere

ASE ANALYSE November 2012

ASE ANALYSE November 2012 Indledning Nærværende analyse handler om folks opfattelse af ledighed samt opfattelsen af deres egen tilknytning til arbejdsmarkedet. Analysen sættes i relation til tidligere, sammenlignelige analyser,

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Skolepraktik (STU) - Årsrapport 2013. Skolerapport - samlet. Baggrundsoplysninger. Svarprocent: 68 % (266/392)

Skolepraktik (STU) - Årsrapport 2013. Skolerapport - samlet. Baggrundsoplysninger. Svarprocent: 68 % (266/392) Skolepraktik (STU) - Årsrapport 2013 Skolerapport - samlet Svarprocent: 68 % (266/392) Baggrundsoplysninger 1. Har du været i praktik i en virksomhed i løbet af den seneste praktikperiode? 2. Køn 3. Alder

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Protokol (anonymiseret udgave)

Protokol (anonymiseret udgave) Protokol (anonymiseret udgave) Fremtidsværksted 19. november 2007 på RUC 'Den gode sagsbehandling ved langtidssygdom og nedsat erhvervsevne' Sammenfatning (utopier og virkeliggørelse) Der ønskes mere tid

Læs mere