Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk"

Transkript

1 Lokalplan nr Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen oktober 2012

2 2 / 21

3 Baggrund Formål Planens område Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan Eksisterende lokalplaner Lokalcenter Byggelinjer Butikkers påvirkning af bymiljøet Diverse udpegninger Trafikforhold Energi og forsyning Energiforsyning Varmeforsyning Vandforsyning Regn- og spildevand Affald og genbrug Telekommunikation Bæredygtighed Byggeri og planlægning Transport Ressourcer og miljø Natur Sundhed og trivsel Miljøvurdering Støj Jordforurening Fund og fortidsminder Miljøvurdering og VVM Servitutter Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder Lokalplanens gennemførelse Hjemmel 1 Formål 2 Område og zonestatus 3 Område 4 Udstykninger 5 Bebyggelsens omfang og placering 6 Bebyggelsens ydre fremtræden 7 Vej, sti og parkeringsforhold 8 Skiltning 9 Øvrige ubebyggede områder 10 Belysning 11 Tekniske anlæg 12 Miljø 13 Støj 14 Grundejerforening 15 Forudsætninger for ibrugtagen 16 Aflysning af servitutter 17 Lokalplanens retsvirkninger 18 Midlertidige retsvirkninger 19 Vedtagelsespåtegnelse / 21

4 Formål og indhold Baggrund Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan er ejerens konkrete ønske om, at realisere kommuneplanens mulighed for, at udvikle området til erhvervsformål for særlig pladskrævende varer og én dagligvarebutik. Lokalplanområdet er beliggende i kommuneplanrammeområde 2.E02. Rammeområde 2.E02 er udpeget som erhvervsområde. Der kræves derfor vedtaget et kommuneplantillæg inden vedtagelsen af lokalplanen der inddrager en del af området til et nyt rammeområde 2.C07 lokalcenter. Formål Formålet med lokalplanen er at udlægge et areal på ca. 2 ha til en butik med særlig pladskrævende varer på ca m 2 og én dagligvarebutik på. ca m 2. Lokalplanen skal sikre, at bebyggelsen langs Omfartsvejen opføres med et sammenhængende udseende, at området sikres en hensigsmæssig udbygning, et grønt præg og der er en sammenhæng med Megacenter I. Lokalplanområdet inddeles i 3 delområder A Dagligvarebutik på maksimalt m 2 B Butikker til særlig pladskrævende varer, samt andre erhvervstyper som lager og engrosvirksomhed, tankanlæg og restaurations/fastfoodvirksomhed. Den maksimale butiksstørrelse er på m 2 for særlig pladskrævende varer C Fællesvej Planens område Lokalplanområdet ligger i den sydvestlige del af Holbæk by på hjørnet af Omfartsvejen og Søstrupvej, syd for Megacenter I. Det er i privat ejet og omfatter et areal på ca. 2 ha. Lokalplanområdet er mod nord afgrænset af Omfartsvejen 4 / 21

5 og Megacenter I der indeholder både udvalgsvarebutikker og butikker til særlig pladskrævende varer. Mod øst afgrænses området af Søstrupvej, som ligeledes er udlagt til erhvervsområde med butikker til særlig pladskrævende varer området indeholder én mindre beboelsesejendom Søstrupvej 1B ved hjørnet af Områdartsvejen og Søstrupvej. Mod syd afgrænses området af det åbne land og den resterende del af rammeområdet. Mod vest afgrænses området af en beboelsesejendom med tilhørende rideanlæg. Lokalplanområdet har et forholdsvist regulært terræn, som falder svagt mod vest fra kote 34 i øst til kote 32 i vest. Området er uden bevoksning og anvendes i dag som landbrugsområde. Lokalplanens indhold Lokalplanområdet som udlægges til erhvervsformål er beliggende ud mod Omfartsvejen med adgang dels fra Søstrupvej. Området er en del af et sammenhængende bælte af arealer udlagt til erhvervsformål langs Omfartsvejen i kommuneplanen. Lokalplanområdet overføres med lokalplanen til byzone. Områdets anvendelse Området er udlagt til erhvervsformål og kan anvendes til butikker til særlig pladskrævende varer, samt andre erhvervstyper som lager og engrosvirksomhed, tankanlæg og restaurations/fastfoodvirksomhed. Særlig pladskrævende varer omhandler alene biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten og betonvarer samt møbler. Inden for lokalplanområdet kan der etableres én dagligvarebutik på m 2. Områdets udformning Området er udformet ud fra et ønske om at skabe sammenhæng til Megacenter I, at bebyggelsen opføres med et sammenhængende udseende, at området sikres en hensigsmæssig udbygning og et grønt præg. For at fastholde en klar bebyggelsesstruktur er bebyggelsen placeres i tilknytning til den eksisterende byggelinje langs Omfartsvejen. Facaderne er vendt mod et internt parkeringsområde og der er sammenhæng i materiale valg for de 2 butikker. Bebyggelsen må opføres med 2½ etage i op til 11 meter s højde. Bebyggelsen kan opføres med saddeltag eller fladt tag. Farvesætningen inden for området skal være inden for skalaen jordfarve og disses blanding med sort og hvidt. En høj grad af synlighed til butikkerne er sikret ved store glaspartier ud mod Omfartsvejen og Søstrupvej. Det er intentionen at lokalplanområdet skal indeholde et beplantningsbælte der sammen med beplantningen længere mod vest skal være et karaktergivende og samlende motiv langs Omfartsvejen. Beplantningsbæltet skal bestå af grupper af træer som skal være af eksempel af Eg, Ahorn og røn herunder en lav busk beplantning bestående af 5 / 21

6 buskroser, potentilla eller ribes. Langs Søstrupvej skal der ligeledes plantes enkelte trægrupper med en lav busk beplantning og adgangsarealet til området skal markeres med en beplantning der skal danne en form for grøn protal. Internt i området skal parkeringsarealet beplantes med træer langs den interne fodgængerzone og den interne fællesvej i princippet som vist på kortbilag 4. Områdets vejadgang sker vi Søstrupvej og der skal etableres et fodgængerovergang i Krydset Omfartsvejen og Søstrupvej. Der kan etableres grøfter til brug for afledning af regnvand langs Omfartsvejen. Borgerinddragelse Der er gennemført en idéfase fra den 30. april 2012 til den 13. april Der er indkommet 3 høringssvar i forbindelse med idéfasen. Forslaget fremlægges til offentlig høring fra den 8. juni.2012 til den 3. august Der vil blive afholdt offentligt møde den 28. juni Kommuneplan Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med rammerne i kommuneplanen. Der udarbejdes derfor et kommuneplantillæg nr. 36 så området til dagligvarebutik udtages af rammeområde 2.E02 og i stedet overgår til nyt rammeområde 2.E07 lokalcenter. Eksisterende lokalplaner Der er ikke nogen gældende lokalplan for området. 6 / 21

7 Lokalcenter En forudsætning for etablering af lokalcenter er at den eksisterende dagligvarebutik i Megacenter I nedlægges. En servitutbestemmelse skal forhindre, at der kan etableres en ny dagligvarebutik på ejendommen. Lokalcenteret vil skulle servicere det omkringliggende boligområde nordvest for Omfartsvejen og nordøst for Søstrupvej. Lokalplanområdet vil således forsat blive forsynet via én dagligvarebutik på m 2. Byggelinjer Der er tinglyst byggelinjer langs Omfartsvejen - 20,0 meter fra vejmidten Butikkers påvirkning af bymiljøet Detailhandel Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for én dagligvarebutik på m 2. Lokalplanen bliver en del af et lokalcenter hvoraf dagligvarebutikken kan placeres. Ifølge planlovens 5 n kan der uden for bymidter og bydelscentre udlægges arealer til butiksformål i et lokalcenter, som alene betjener en begrænset del af en by eller en bydel, en landsby, et sommerhusområde el.lign. Lokalcentret skal betjene hele boligområdet langs Søstrupvej og boligområdet nord og vest for Megacenter I og vil kun indeholde mulighed for denne ene dagligvarebutik. Den resterende ramme vil kunne anvendes til udvalgsvarebutikker med en max. butiksstørelse på m 2. Diverse udpegninger Særlige drikkevandsinteresser Området er registreret som område med drikkevandsinteresser. Umiddelbart syd sydvest (opstrøms) for området er der registreret område med særlige drikkevandsinteresser. Der er ingen indvindingsboringer på arealet eller nær det. Det vurderes, atanlægget under almindelige forhold ikke vil påvirke grundvandet eller true eksisterende boringer. 7 / 21

8 Diger Lokalplanen grænser op til 2 diger mod syd der er beskyttede, hvoraf det ene er et sognedige. Lokalplanen vil ikke ændre digernes tilstand. Trafikforhold Der er foretaget en trafikvurdering som finder at det trafikregulerende kryds mellem Omfartsvejen og Søstrupvej som udgangspunkt kan klare den forventede trafikmængde. Ved yderligere udvidelse af Megacenter II skal der foretages en kapacitetsanalyse af krydset for at kunne vurdere krydsets kapacitet i forhold til den forventede forøgede trafikmængde ved denne yderligere udvidelse. Cykel- og gangsti Der skal etableres adgangsforhold for cyklende og gående. Dette kræver, at der etableres en cykel og gangsti ned langs Søstrupvej ud for Megacenter I og at der i krydset mellem Omfartsvejen og Søstrupvej etableres en fodgængerovergang med videre forbindelse ned langs Søstrupvej via cykel og gangsti. Busholdeplads Der skal etableres et buslomme på Søstrupvej ud for dagligvarebutikken. Energi og forsyning Energiforsyning Området elforsynis af SEAS/NVE Varmeforsyning I lokalplanområdet er der mulighed for naturgasforsyning fra DONG Energy (www.dongenergy.dk). Ejendommene i lokalplanområdet er ikke pålagt tilslutningspligt*. Der Note*: Jf. planlovens 19 stk. 4 skal byrådet dispensere fra en lokalplans bestemmelser om tilslutning til et 8 / 21

9 foreligger principbeslutning fra Byrådet om, at alt nyt boligbyggeri skal opføres som lavenergibebyggelse**. Opvarmning forventes derfor at ske som individuel opvarmning. Der stilles ikke tilsvarende krav om lavenergibebyggelse i forbindelse med butiksbyggeri. I disse tilfælde forventes byggeriet tilsluttet naturgasnettet. Opvarmning må ikke ske ved etablering af oliefyr (supplerende opvarmning skal opfylde kravene for dispensation til fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning jf. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 31 af 29. januar 2008, 15 stk. 2.). kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse. Note**: Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet. Vandforsyning Området forsynes med vand fra Holbæk Forsyning Langerødvandværk, og ny bebyggelse forudsætter tilslutning fra ovennævnte vandværk. Regn- og spildevand Området skal separatkloakeret. Tilladelse til kloaktilslutning skal søges hos Holbæk Forsyning. Spildevandsanlægget skal etableres på privat foranledning, og det kræver Byrådets godkendelse. Det forventes, at det udførte kloakanlæg skal overtages af kommunen. Tilslutning og overtagelse skal betragtes som et hele i forbindelse med tilladelsen til udførelsen. Inden kloakanlægget udføres, skal der være truffet en aftale mellem Byrådet og den, der lader anlægget udføre, om den økonomiske afregning i forbindelse med kommunens overtagelse af anlægget. Herunder skal der træffes aftale om kloaktilslutningsbidrag og eventuel godtgørelse for anlæggets værdi. 9 / 21

10 Det er Byrådet, der afgør, om det ønsker at overtage et privat fælles spildevandsanlæg. Holbæk Kommunes myndighedsopgaver på spildevandsområdet, f.eks. spildevandstilladelser, varetages af Teknik og Miljøafdelingen. Regnvand skal så vidt mulig nedsives på egen grund, hvis jordbundsforholdene og grundvandsspejlet tillader det. Nedsivningsanlægget skal udformes og placeres således, at det tilledte vand kan ledes væk uden ulempe for terræn, installationer, bygninger og naboer. Der skal søges om nedsivningstilladelse hos Holbæk Kommunebygningsmyndigheden. Kommunens Spildevandsplan foreskriver, at minimum 30 % af grundenes areal skal være belagt med græs, grus eller anden overflade, som tillader nedsivning af regnvand, eller tilsvarende tiltag, som giver samme effekt. Der skal tages højde for hvor regnvandet kan strømme hen hvis kloakkerne ikke kan følge med længere. Regnvand fra tagflader bør ledes til faskiner. Området er i spildevandsplanen udlagt til sepapartkloakering. Spildevand skal derfor tilsluttes offentlig kloak. Overfladevand fra parkeringspladser skal tilsluttes offentlig regnvandsledning. Tilladelse til kloaktilslutning skal søges hos Holbæk Kommune. Affald og genbrug Affald bortskaffes i henhold til "Regulativ for bortskaffelse af husholdningsaffald" samt "Erhvervsaffaldsregulativ" for Holbæk Kommune. Telekommunikation Ny bebyggelse kan tilsluttes kabelnet, fibernet eller lignende fælles signalanlæg hvis det forefindes. Bæredygtighed 10 / 21

11 Byggeri og planlægning Der kan etableres solceller og solfangere på tagfladerne såfremt disse ikke er reflekterende. Transport Nord for lokalplanområdet er der et sammenhængende cykelstinet som fører til bl.a. skole, institutioner og bymidten. Lokalplanen skal tilknyttes dette cykelstinet. Ressourcer og miljø Affaldshåndtering skal ske som foreskrevet i Renovationsvæsenets regulativer. Der stilles ikke særlige krav til affaldsindsamling I lokalplanen tilstræbes udformning af friarealer, som muliggør nedsivning af overfladevand. Ved ændring af belægninger, skal det så vidt muligt gøres permeable. Natur Der er ingen 3 registreringer jf. Naturbeskyttelsesloven indenfor området. Umiddelbart vest for området samt sydvest for området ligger mindre søer som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3. Disse biotoper skal beskyttes mod påvirkninger. Sundhed og trivsel Dagligvarebutikken betjener lokalplanområdets daglige vareforsyning i cykel og gåafstand Miljøvurdering Støj 11 / 21

12 Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder skal overholdes. Det skal dokumenteres at støjkravene kan overholdes. For erhvervsområder der grænser op til et boligområde, skal støjgrænserne for boligområdet overholdes i skel til boligområdet. OBS. Se evt. Miljøministeriets publikationer Støj fra Veje vejledning nr. 4, 2007, Ekstern støj fra virksomheder vejledning nr. 5, 1984, Støjkortlægning og støjhandlingsplaner vejledning nr. 4, 2006, samt vejledninger om flystøj (nr. 5/1994) og jernbanestøj (nr. 1/1997). Jordforurening Region Sjælland har ingen oplysninger om forurening på arealerne. Arealerne er ikke omfattet af Områdeklassificeringen. Fund og fortidsminder Der er registreret et fortidsminde inden for lokalplanområdet, der omfatter løsfundne flintgenstande. På arealerne nord, øst og syd for lokalplanområdet er der tidligere gjort arkæologiske fund. Syd for arealet er der fundet bosættelser fra ældre jernalder i forbindelse med motorvejsbyggeriet og nord for Omfartsvejen er der undersøgt bronzealderbosættelser. Øst for arealet findes en nu ikke længere synlig gravhøj. Disse fakta samt de topografiske forhold taler for, at der findes fortidsminder på arealet, som ved et byggeri skal udnersøges jævnfør museumslovens 27. Musset anser det derfor for vigtigt, at der foretages arkæologiske forundersøgelser inden et byggeri påbegyndes. Miljøvurdering og VVM Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget foretaget en vurdering af de miljømæssige påvirkninger en gennemførelse af planen må forventes at få, i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 936 af 24. september 2009). Loven opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering med det formål at fremme bæredygtig udvikling. Hvis en plan medfører en væsentlig indvirkning på miljøet, skal der, efter lovens bestemmelser, gennemføres en miljøvurdering. 12 / 21

13 Kort beskrivelse af miljøscreeningens hovedoverskrifter. Bymiljø & landskab Befolkningens sundhed / sikkerhed Natur Forurening Vand Trafik Kulturarv Ressourcer og affald Lokalplanen er omfattet af bilag 4 punkt 10 Infrastrukturprojekter b) Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser. Lokalplaner er derfor screenet for at vurderer om projektet vurderes få væsentlig indvirkning på lokalplanområdet eller omkringliggende områder eller bebyggelse. Det er i miljøscreeningen konstateret, at lokalplanforslaget ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet i lokalplanområdet eller på de omkringliggende områder eller beyggelser. Miljøscreeningen kan ses under Bilag. På baggrund af screeningen har Byrådet besluttet, at der ikke er behov for at udarbejde en egentlig miljørapport. Beslutningen bekendtgøres samtidig med fremlæggelsen af lokalplanforslaget. Hvis der efterfølgende ved grave og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og fundet anmeldes til Region Sjælland, jf. jordforureningslovens 71. Ændret anvendelse af kortlagt forurenet jord kræver tilladelse efter jordforureningslovens 8. (Kommunen er selv myndighed) VVM Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres konkrete projekter, der kan medføre krav om en VVM screening og evt. efterfølgende VVM redegørelse i medfør af bekendtgørelse nr af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkninger på miljøet (VVM) i medfør af lov om Planlægning Det vurderes, at projektet i området kan være omfattet af to punkter på VVM bekendtgørelsens bilag: Bilag 1, pkt. 35: Detailhandelscentre, der på grund af størrelsen har regional betydning. 13 / 21

14 Bilag 2, pkt. 11 Infrastrukturanlæg a) Anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser. De kriterier, der skal anvendes ved vurderingen af, om et anlæg kan få væsentlige indvirkning på miljøet, jf. 3, stk. 2 og 3 i ovennævnte bekendtgørelse, er projektets karakteristika, projektets placering og den potentielle miljøpåvirkning. Disse forhold er vurderet i forbindelse med i miljøvurderingsscreeningen hvor det kunne konstateres at lokalplanforslaget ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet i lokalplanområdet eller på de omkringliggende områder eller bebyggelser. Samtidig er der tale om flytning af én eksisterende dagligvarebutik og én eksisterende butik til særlig pladskrævende varer. Rammen for dagligvarebutikken er på ca m 2 og rammen for butikken for særlig pladskrævende varer er på max m 2. Disse størrelser vurderes ikke at have regionalbetydning. Kommunen har derfor ikke ved planens udarbejdelse kendskab til konkrete projekter, der medfører krav om VVM -vurdering. Servitutter Ejer og rådighedshaver har forpligtigelsen til at aflyse servitutter i nødvendigt omfang. Ejer og bygherre må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der kan få betydning for bygge og anlægsarbejder. Det er ikke alle rør, kanbler og ledninger, der er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Følgende servitutter er lyst på matr.nr. 2i, 2c og 2f Langerød Holbæk Jorder Dokument lyst den nr om adgangsbegrænsning mv. Servitut om adgangsbegrænsning til Omfartsvejen. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Påtaleberettiget er Vejdirektoratet. Dokument lyst den nr. 721 om forbud mod at drive tømmer eller maskinsnedkerværksted samt salg og udstilling af typehuse. Servitutten er uforenelig med lokalplanen og bør aflyses. Dokument lyst den nr. 533 om forsynings- 14 / 21

15 /afløbsledninger mv, ikke til hinder for prioritering. Dokument lyst den nr om naturgas/anlæg mv. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Dokument lyst den nr om naturgas/anlæg mv. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Dokument lyst den nr om byggelinjer mv. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder Dyrehold Omfartsvejen 59 Der er på nuværende tidspunkt ikke registreret heste på ejendommen Omfartsvjen 59. Dyrehold er registreret ophørt i juli 2011 og der er ikke anmeldt et nyt dyehold på denne ejendom. Ejendommens staldanlæg vil lige kunne overholde afstandskravet om 50 meter til byzone, ved den ønskede byudvidelse. Hvis hele området rammeområde 2.E02 udlægges til byzone vil det ikke være muligt at etablerer dyrehold på ejendommen Omfartsvejen 59. Så længe ejndommen noteres som landzone vil det være muligt at etablerer et mindre dyrehold på ejendommen. Søstrupvej 6 Ejendommen erregistreret med et ikke erhvervsmæssigt dyrehold bestående af 3 heste. Dyreholdet er ikke omfattet af minimumsfrekvensernstilsyn, så længe dyreholdet består af et ikke erhvervsmæssigt dyrehold (her under 5 heste). I 1994 blev der sidst foretaget et registrerende miljøtilsyn på ejendommen. ejendommens ladebygning, der muligvis benyttes til hesteholdet vil kunne overholde afstandskravet om 50 meter til den planlagte byzoneudvidelse. Udvidelsen af byzonen i forhold til Søstrupvej 6, vurderes ikke at give miljømæssige konsekvenser for ejendommen Søstrupvej / 21

16 Ophævelse af landbrugspligt Er arealet udlagt til landbrugsformål og forudsættes landbrugspligten ophævet for at den i lokalplanen beskrevne anvendelse kan realiseres, kræver dette en tilladelse efter landbrugslovens 7. Lokalplanens gennemførelse Det forventes, at der vil kunne indgås en frivillig udbygningsaftale om infrastrukturanlæg jf. planlovens 21b. Der er aftalt udbygningsaftale om at finansiere og gennemføre anlægsarbejderne for cykelstien/gangsti ned langs matrikel nr. 2e Langerød, Holbæk Jorder, fodgængerovergangen over Omfartsvejen, cykelsti/gangsti direkte til p-arealet ved Dagligvarebutikken, samt langs Søstrupvej til intern fællesvej, buslomme på Søstrupvej ud for dagligvarebutikken, samt en højresvingsbane fra Søstrupvej til intern fællesvej. Den endelige aftale forventes indgået i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen Bestemmelser for et erhvervsområde beliggende syd for Omfartsvejen Megacenter II, vestbyen Holbæk Hjemmel I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Formål 1.1 Lokalplanens formål er at området kan anvendes til erhvervsformål med butikker til særlig pladskrævende varer samt andre erhvervstyper som lager og engrosvirksomhed, tankanlæg og restaurations/fastfoodvirksomhed. at området udlægges til lokalcenter med én dagligvarebutik at fastlægge retningslinjer for placering og udformning af ny bebyggelse og at fastlægge principper for indretning af udendørsarealer 2 Område og zonestatus 16 / 21

17 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag Lokalplanområdet omfatter matrikelnummer 2i Langerød, Holbæk Jorder og del af matrikelnummer 2f Langerød, Holbæk Jorder, samt alle matrikler der efter den 12. september 2012 udstykkes inden for området. 2.3 Zoneforhold 2.4 Området ligger i landzone. Med Byrådets offentliggørelse af den vedtagne lokalplan overføres det på kortbilag 1 viste område til byzone. 3 Område 3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til erhvervsformål så som butikker til særlig pladskrævende varer, samt andre erhvervstyper som lager og engrosvirksomhed, tankanlæg og restaurations/fastfoodvirksomhed. Særlig pladskrævende varer omhandler alene biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten og betonvarer samt møbler. Inden for lokalplanområdet kan der etableres én dagligvarebutik på m 2. Ovennævnte funktioner må etableres i miljøklasse 1 4. Detailhandel uden aktiviteter eller vareindlevering i tiden er miljøklasse 3, men kan ved vareindlevering om natten være miljøklasse 4. De øvrige anvendelser kan være miljøklasse 1 4 afhængig af bl.a. de trafikale forhold. Tankanlæg er sædvanligvis miljøklasse Lokalplanområdet inddeles i 3 delområder A, B og C. 3.3 Delområde A må anvendes til én dagligvarebutik på maksimalt m Delområde B må anvendes til butikker til møbler og særlig pladskrævende varer, samt andre erhvervstyper som lager og engrosvirksomhed, tankanlæg og restaurations/fastfoodvirksomhed. Den maksimale butiksstørrelse er på m 2 for særlig pladskrævende varer. Bruttoetagearealet beregnes efter reglerne i bygningsreglementet. 3.5 Delområde C må anvendes til fælles vej. 4 Udstykninger 4.1 Delområde A, B og C kan udstykkes i 3 områder efter principperne som vist på kortbilag 2 5 Bebyggelsens omfang og placering 5.1 Bebyggelsensprocenten for den ejendom må ikke overstige 55 procent. 5.2 Bebyggelsen må opføres i højst 2,5 etager i delområde A og B 5.3 Bebyggelsen må ikke overstige 11 meter målt fra terræn i delområde A og B 5.4 Bebyggelsen skal overholde byggelinjen på 20 meter fra vejmidten af Omfartsvejen. 5.5 Bebyggelsen må kun placeres inden for de byggefelter, der er vist på kortbilag 2 6 Bebyggelsens ydre fremtræden Facade 6.1 Bebyggelse på den enkelte ejendom skal fremstå som en helhed med hensyn til udformning, materialevalg og farve m.v. Der lægges særlig vægt på, at bebyggelsen fremtræder præsentabelt og ordenligt mod Omfartsvejen og Søstrupvej. 6.2 Udvendige bygningssider skal udføres i materialer som beton, pudset tegl, granit, glas samt monterede facadebeklædninger som 17 / 21

18 skærmtegl, eternitbeklædning, zink eller lignende. Andre materialer som fx. metalplader eller træbeklædning kan indgå i dele af bygningsfacaderne. Udvendige bygningssider må ikke fremstå som haller i plademateriale, stålplader mv. 6.3 Der skal etableres vinduer svarende til mindst 20 procent af facadearealet i facader mod Omfartsvejen og mod Søstrupvej. Disse vinduer må ikke blændes eller på anden vis tildækkes. 6.4 Synlig sokkelhøjde fra terræn må højst være 70 cm. Sokkelkote 32, Udvendige bygningssider skal fremtræde med et sammenhængende farvevalg for ejendommen under ét. 6.6 Udvendige bygningssider skal fremtræde i materialernes naturfarver, i hvidt eller sort, i farver inden for jordfarveskalaen eller disse farvers blanding med hvidt eller sort. Stærke signalfarver kan anvendes i begrænset omfang ved indgangspartierne. Tage 6.7 Tage må kun udføres med en taghældning mellem 0 og 15 grader eller mellem grader. 6.8 Til tagbeklædning må kun anvendes tagpap, zink, kobber, alumininium, stål eller beklædte trapezplader eller tegl 7 Vej, sti og parkeringsforhold Veje 7.1 Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Søstrupvej som vist på kortbilag 2 og udføres i princippet som vist på skitsen for vej og stiprofilet jf. kortbilag Vej a a skal udlægges som privat fællesvej og tilsluttes Søstrupvej som vist på kortbilag 2 og udføres i princippet som vist på skitsen for vej- og stiprofilet jf. kortbilag Vej a a udlægges med en bredde på 11 meter med en vejbanebredde på 3,25 meter og udføres i princippet som vist på skitsen for vej og stiprofilet jf. kortbilag 5. Vejen skal udføres i asfalt. Stier og fodgængerzoner Fortov y y skal udlægges med en bredde på 1,75 meter og cykelstien z z skal udlægges i en bredde på 3,0 meter og udføres i princippet som vist på skitsen for vej og stiprofilet jf. kortbilag 5. Cykelstien skal udføres i asfalt. Den interne gangsti x x skal udlægges i en bredde på 2,0 meter. Gangstien skal udføres med belægningssten i mørke grå farver og hæves i niveau og udføres i princippet som vist på skitsen for vej og stiprofilet jf. kortbilag 5.. Parkering 7.4 Inden for den enkelte ejendom skal der etableres det nødvendige antal parkeringspladser, dog mindst 1 p-plads pr. 25 m 2 bruttoetageareal for dagligvarebutikker 1 p-plads pr. 50 m 2 bruttoetageareal for øvrige butikker og erhvervsformål, herunder kontor og serviceerhverv 1p-plads pr. 100 m 2 bruttoetageareal for engrosvirksomheder, lager, værksteder mv. 7.5 Parkeringspladser skal udlægges med en størrelse på mindst 2,5 x 5 meter. Parkeringsarealerne udlægges i belægningsten i 3 grå farver. 7.6 Herudover skal der etableres det nødvendige antal cykelparkeringspladser, svarende til 1 plads pr. 3 ansatte og 1 plads pr. 100 m 2 bruttoetageareal ekskl. lagerareal 7.7 Langs den interne gangsti skal der indrettes felter med bede med stedsegrønt bunddække og opstammede træer samt belysning. Der skal plantes træer som fx. røn, lind, ahorn og eg. Træer, der placeres inden for belagte arealer, skal sikres planteøer svarende til mindst m 2 jord pr træ. 8 Skiltning 8.1 Den enkelte virksomhed eller ejendom må kun reklamere med virksomhedens navn og logo. Produktreklamer og reklamer for andre firmaer kan ikke tillades. 18 / 21

19 8.2 Skilte må ikke være gennemlyste kun skrift og logo må fremtræde gennemlyste. 8.3 Billboards, bevægelige skilte, bannere og lignende må ikke anvendes. 8.4 Skiltning og markiser skal tilpasses bygnings størrelse og arkitektur sam følge opdelingen af vinduer, døre og porte så bygningens kendetegn ikke sløres. Facadeskilte 8.5 På bygningsfacade må kun skiltes med virksomhedens navn og logo. For delområde B kan det tillades at der opsættes ét skilt på facaden ud mod Omfartsvejen med åbningstider såfremt det opsættes med enkelte løse bogstaver direkte på facaden. Skiltet skal tilpasses og underordnes facadens størrelse. Vinduer, døre, bygningsdetaljer og lignende må ikke tildækkes af skilte. Der må ikke skiltes over tagryg/tagkant. Henvisningsskilte 8.6 Der må der opsættes højst 3 funktionsbestemte henvisningsskilte som vare ind og udkørselskilte pr. butik eller virksomhed. Sådanne skilte må have en skilteflade på max. 0.7 m 2 og skal tilpasses omgivelserne. Fritstående skilte skal placeres så overkanten er højst 1,2 meter over terræn. Fritstående skiltepyloner 8.7 Der kan opsættes én skiltepylon pr virksomhed ud mod Omfartsvejen i en max højde af 4 meter målt fra terræn og med en max. bredde på 1,5 meter. 8.8 I tilfælde af flere butikker på en ejendom, skal skiltning ske ved en fælles skiltepylon. 8.9 Der reserveres et areal til én fælles skiltepylon. Pylonen må opsættes når hele området i Megacenter II er udbygget og altså ikke kun for de 2 butikker som denne lokalplan muliggør. Skiltepylonen må opføres med en max. højde på 6 meter og med en max bredde på 1,5 meter. Arealet er vist på kortbilag 2 med skraveret signatur. 9 Øvrige ubebyggede områder Beplantning 9.1 Der skal etableres skærmende beplantning i en bredde af ca. 20 meter mod Omfartsvejen, som angivet på kortbilag 4. Beplantningsbæltet skal fremstå som en egnskarakteristisk beplantning med grupper af større træer hvor under der er en lav buskbeplantning. De større træer kan opstammes således at der på sigt kan sikres et kik ind på facaden under træets krone. Beplantningsbæltet skal udformes med en tæthedsgrad som giver lejlighedsvis mulighed for indsyn til erhvervsområdet og de nordvendte glaspartier. Beplantningsbæltet skal vedligeholdes gartnermæssigt korrekt, herunder kan foretages tynding og udrensning 9.2 Der skal etableres skærmende beplantning i en bredde af ca. 10 meter mod Søstrupvej, som angivet på kortbilag 4. Beplantningsbæltet skal fremstå som en egnskarakteristisk beplantning med grupper af større træer hvor under der er en lav buskbeplantning. De større træer kan opstammes således at der på sigt kan sikres et kik ind på facaden under træets krone. Beplantningsbæltet skal udformes med en tæthedsgrad som giver lejlighedsvis mulighed for indsyn til erhvervsområdet og de østvendte glaspartier. Beplantningsbæltet skal vedligeholdes gartnermæssigt korrekt, herunder kan foretages tynding og udrensning 9.3 Der skal udlægges areal som grønne forarealer, der skal tilsåes og vedligeholdes som klippende græsarealer. 9.4 Beplantningen i beplantningsbæltet skal bestå af stedtypiske træer som fx eg, lind, røn og ahorn og buske som fjeldribs, buskroser, potentilla, ribes, snebær under trægrupperne. Der må i grønne forarealer ikke etableres parkering, belægning og faste anlæg med undtagelse af skiltning. 9.5 For delområde B gælder at hegn i skel kan etableres som et tråd hegn der enten dækkes i form af klatrende planter eller en lav hæk i puhr eller trægrupper. 9.6 Hække mod vej og stier skal plantes på egen grund 30 cm fra skel, således at beplantningen til enhverv tid kan holdes inde på egen grund. 9.7 Der skal etableres udendørs opholdsareal svarende til 10 % af bruttoetagearealet på den enkelte grund. Opholdsarealet kan etableres på terræn eller i form af fx. tagterrasse. Udendørs opholdsareal kan etableres inden for byggefelternes afgræsning eller inden for område udlagt til parkering. Grønne forarealer mod Omfartsvejen og Søstrupvejen kan ikke medregnes. Oplag og udstilling 9.8 Udendørs oplag må kun ske i indhegnede og afskærmede varegårde og oplagspladser. 9.9 For delområde A skal afskærmning bestå af mure i samme materiale som bygningernes facader der er beplantet enten i form af klatrende planter eller en bøge puhr For delområde B skal afskærmningen bestå af et trådhegn der er beplantet enten i form af klatrende planter eller en bøge puhr Varegårde, vareind og udlevering, udendørs oplag og lignende må kun placeres inden for byggefelter til bebyggelse eller til varegårde som vist på kortbilag / 21

20 9.12 Containere skal opstilles inden for varegårde eller på særligt indrettede områder og skal afskærmes mod omgivelserne med fast mur, beplantning eller lignende Ubebyggede arealer skal holdes ryddelige og må ikke benyttes til nogen form for oplag og parkering, udover hvad der normalt hører til i et boligområde. Eksempelvis må henstilling og parkering af køretøjer over kg opstilling af fritidsbåde, uinregistrerede køretøjer, campingvogne og lignende ikke finde sted inden for lokalplanområdet Hvis der etableres detailhandel med ovennævnte i området, må der parkers uinregistrerede biler og campingvogne mv. under forudsætning af, at der har karakter af udstilling. 10 Belysning 10.1 Belysning af interne veje må kun etableres ved opstilling af parkarmatur med en lyspunkthøjde på max. 6 meter Belysning af parkeringspladser og stier skal etableres ved opstilling af parkarmatur med en lyspunkthøjde på max. 4 meter. 11 Tekniske anlæg 11.1 Tekniske anlæg og installationer, herunder el og gasskabe samt ventilation skal være indesluttet i bygningerne eller være en del af bygningernes arkitektur. Transformerstationer skal indpasses i området under hensyntagen til at de bliver så lidt synlige som muligt og placeres under hensyntagen til nabobebyggele Ledninger skal føres i jorden. 12 Miljø 12.1 Der kan i området etableres funktioner i miljøklasse 1 4 jf Støj 13.1 Krav til virksomhedernes støjemission reguleres efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser Ny bebyggelse skal udformes, så Miljøstyrelsens til enhverv tid gældende vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj kan overholdes Ny bebyggelse skal udformes, så byggelovens krav om maksimal tilladte indendørs støjniveau kan overholdes. 14 Grundejerforening 14.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplanområdet. Grundejerforeningen skal oprettes senest når halvdelen af ejendommene er taget i brug Grundejerforeningen skal stå for drift og vedligeholdelse af private fælles veje, stier og friarealer herunder også beplantning. Grundejerforeningen skal desuden sørge for drift og vedligeholdelse af belysningsanlæg Det påhviler grundejerforeningen selv at udarbejde foreningens vedtægter, og ændringer i disse som skal godkendes af byrådet Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på de fælles friarealer Grundejerforeningen har ret til ved opkrævning hos medlemmerne og/eller ved at optage lån at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelse og administration af foreningens opgaver. 15 Forudsætninger for ibrugtagen Betingelser for ibrugtagning 15.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før 20 / 21

21 Bebyggelsen på den enkelte ejendom er tilsluttet kollektiv forsyning Veje, stier og parkeringsarealer er etableret på den enkelte ejendom jf. 7 og kortbilag 2 Hegn, beplantning og opholdsarealer på den enkelte ejendom er anlagt og beplantet jf. 9. Alternativt kan der stilles garanti som sikkerhed for færdiggørelse af ovennævnte. 16 Aflysning af servitutter 16.1 Følgende servitutter skal aflyses Dok. om forbud mod at drive tømmer eller maskinsnedkerværksted samt salg og udstilling af typehuse. 17 Lokalplanens retsvirkninger 17.1 Efter Holbæk Byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses på de ejendomme, der er omfattet af planen Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser på betingelse af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Lokalplanen udlægger et område til off entlige formål. Det betyder, at ejeren efter planlovens 48 under visse forudsætninger kan kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. (kun når lokalplanen udlægger arealer til offentlige formål) 18 Midlertidige retsvirkninger 18.1 Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet må området, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Det gælder efter planlovens 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsættes som hidtil Når fristen for fremlæggelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet give tilladelse til, at ejendommen ændres eller bebygges i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for forslagets offentliggørelse og indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højst indtil et år efter offentliggørelsen. 19 Vedtagelsespåtegnelse Lokalplan 2.60 Megacenter Ii, vestbyen Holbæk er vedtaget endeligt af Holbæk Byråd den xx.xx.xxxx. 21 / 21

22 Bilag 1 Matrikelkort Holbæk Mega Center II Lokalplan afgrænsning Lokalplan afg. Kommuneplan 2.EO2 Signatur Lokalplan afgrænsning

23 Kundetoilet PYLON Skydedør Kopi Reng. 121 Gang 125 Dekoration Arkiv D-Omkl m² folkerum ialt 123 Omfartsvejen H-Omkl. Sprinklertank - 20,0 meter byggelinje. - Parcel / Skel. - Byggefelt, bygninger. - Byggefelt, fælles pylon. - Pylon - Cykelsti - Blomstersalg, overdækning. - Kundevogne a - Intern fællesvej a - Intern sti - Fortorv y y Z Z X X Signatur: PARCEL - FÆLLESVEJ: 1770 m² m højt galv. trådhegn - stålsøjler pr. 2,5 m 1700 m² heraf 320 m² overdækket DELOMRÅDE B - SILVAN PARCEL: m² PORT Kasserum 1 Teknik- FJV 132 Skydedør PORT Skydedør Skydedør 20 fods container SKYDEPORT m² Drive in uopvarmet Skydedør PORT SKYDEPORT 110 Savrum BYGGEMARKED container 10 fods Udvendig varegård 348 m² 108 Byggemarked 2754 m² incl. sprinklerrum, savrum og vindfang ÅBNING 4769 Overdækket 107 varegård 223 m² PORT PORT 109 Lagerkontor 106 Lager 409 m² Gitter incl. vareudlev. og lagerkontor PORT 120 Sprinklerrum Vareudlever. 105 X m² X Glasaluparti Skydedør Vindfang 113 a Skydedør 7 Kasserum 2 Bilag 2 - Beliggenhedsplan PYLON Z Z a SVINGBANE Rampe Søstrupvej DAGLIGVAREBUTIK DELOMRÅDE A - NETTO PARCEL: 5035 m² Fortorv Cykelsti BUS STOP Sti Cykel y Sti y X Skel Sti X PYLON Cykel

24 Silvan - Holbæk Mega Center II Bilag 3 - Illustration Silvan mod Omfartsvejen Principskitser - eksteriør design ssssssss sssss ssssss SSSSSSS SSSS SSSSS ssssssss sssss ssssss SSSSSSS SSSS SSSSS Silvan facade mod Omfartsvejen Fritlagt beton m. profil - Granit Facadehøjde ca. 6,5 m.

25 Silvan - Holbæk Mega Center II Bilag 3 - Illustration Silvan mod parkeringsareal Principskitser - eksteriør design Indkørsel Drive in ssssssss sssss ssssss SSSSSSS SSSS SSSSS ssssssss sssss ssssss SSSSSSS SSSS SSSSS Drive in Drive in Åben trægård Silvan facade mod parkeringsareal

26 Illustration - Holbæk Mega Center II mod Omfartsvejen Bilag 3 - Illustrationsplan 1 ssssssss sssss ssssss SSSSSSS SSSS SSSSS ssssssss sssss ssssss SSSSSSS SSSS SSSSS Cykel- gangstil Pylon Pylon 10 m. 20 m.

27 Bilag 4 - Beplantning Holbæk Mega Center II Veje, stier og beplantning Græs, mini turf type Hæk Fritstående opstammede træer Beplantningsbælte med grupper af 3-7 s større træer, hvor under der er en lav.. buskbeplantning Asfalt SF/Coloc belægningssten Udlagt i 3 grå nuancer til markering

Spørgsmål til planen. Bestemmelser

Spørgsmål til planen. Bestemmelser Spørgsmål til planen Planens status 2.60 Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk Lokalplanen har til formål at muliggøre etableringen af en butik til særlig pladskrævende varer og én dagligvarebutik.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS

Indholdsfortegnelse. MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS Indholdsfortegnelse 2.60 Erhvervsområde Megacenter II...1/24 Spørgsmål til planen...2/24 Planens status...3/24 Formål

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 225 FOR ET CENTEROMRÅDE VEST FOR VIBORG STORCENTER V/HOLSTEBROVEJ

VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 225 FOR ET CENTEROMRÅDE VEST FOR VIBORG STORCENTER V/HOLSTEBROVEJ VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 225 FOR ET CENTEROMRÅDE VEST FOR VIBORG STORCENTER V/HOLSTEBROVEJ Vedtaget af Byrådet den 7. 12. 2005 Delvis ophævet ved lokalplan nr. Bemærkninger: Blanke sider er ikke indscannet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN 2.79 DAGLIGVAREBUTIK VED GL. RINGSTEDVEJ, HOLBÆK VEST FORSLAG VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG ÅBEN LAND

LOKALPLAN 2.79 DAGLIGVAREBUTIK VED GL. RINGSTEDVEJ, HOLBÆK VEST FORSLAG VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG ÅBEN LAND LOKALPLAN 2.79 DAGLIGVAREBUTIK VED GL. RINGSTEDVEJ, HOLBÆK VEST FORSLAG VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG ÅBEN LAND Holbæk Byråd har den 8. marts 2017 vedtaget Forslag til Lokalplan 2.79 Dagligvarebutik ved

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

14.07 Lægehus Regstrup Spørgsmål til planen Planens status Formål og indhold Redegørelse Bestemmelser Bilag Baggrund Formål Nuværende forhold

14.07 Lægehus Regstrup Spørgsmål til planen Planens status Formål og indhold Redegørelse Bestemmelser Bilag Baggrund Formål Nuværende forhold 14.07 Lægehus Regstrup Spørgsmål til planen Planens status Formål og indhold Redegørelse Bestemmelser Bilag Baggrund Formål Nuværende forhold Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2007-2018

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

14.07 Lægehus Regstrup 2 Spørgsmål til planen 2 Planens status 2 Formål og indhold 2 Redegørelse 2 Bestemmelser 2 Bilag 2 Baggrund 2 Formål 3

14.07 Lægehus Regstrup 2 Spørgsmål til planen 2 Planens status 2 Formål og indhold 2 Redegørelse 2 Bestemmelser 2 Bilag 2 Baggrund 2 Formål 3 14.07 Lægehus Regstrup 2 Spørgsmål til planen 2 Planens status 2 Formål og indhold 2 Redegørelse 2 Bestemmelser 2 Bilag 2 Baggrund 2 Formål 3 Nuværende forhold 3 Lokalplanens indhold 3 Borgerinddragelse

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg

Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen.

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr.14.42 FORSLAG. Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken

Greve Kommune. Lokalplan nr.14.42 FORSLAG. Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken Greve Kommune Lokalplan nr.14.42 FORSLAG Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den 26. juni 2012

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19 Lokalplan 1.58 Butiksområde ved Industridalen Kommuneplantillæg nr. 19 Ishøj Kommune 2009 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.58... 3 Lokalplanområdet... 4 Terrænforhold,

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj I henhold til Planloven (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Stenhusstræde,

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 203 For et område på Munkeengen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

Vordingborg Kommune. Forslag til. Lokalplan E 16.05.01 Dagligvarebutik m.v. på Ny Esbjergvej, Præstø

Vordingborg Kommune. Forslag til. Lokalplan E 16.05.01 Dagligvarebutik m.v. på Ny Esbjergvej, Præstø Vordingborg Kommune Forslag til Lokalplan E 16.05.01 Dagligvarebutik m.v. på Ny Esbjergvej, Præstø Januar 2010 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder målsætninger

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Lokalplan nr. 210.16

Lokalplan nr. 210.16 okalplan nr. 210.16 Udvidelse af Super Best i Tårs Vedtaget 2. udkast, august 2003 Nord OKAPANOMRÅDE Bredgade Johs. Hansens Vej Vrejlev Klostervej HJØRRIN KOMMUNE TEKNISK FORVATNIN Den kommunale planlægning

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg Lokalplan nr. F108 For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 3 INDLEDNING 3 KLAGEVEJLEDNING 3 BORGERMØDE 3 LOKALPLANOMRÅDET 4 LOKALPLANENS BAGGRUND

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Et erhvervs-område ved Balling

Et erhvervs-område ved Balling 256 Et erhvervs-område ved Balling Indholdsfortegnelse Planloven 1 Planloven - side 2 2 Planloven - side 3 3 Redegørelse 4 Indledning 5 Lokalplanens område 6 Lokalplanens formål og indhold 7 Tekniske Forhold

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20.20.04. Område til offentlige formål Stationspladsen i Kongerslev

LOKALPLAN NR. 20.20.04. Område til offentlige formål Stationspladsen i Kongerslev T Anmelder: Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde tlf.: 96 77 99 00 ORIGINAL 22542? 03 OUU0.0070 LOKALPLAN NR. 20.20.04 ORIGINAL 225390 03 0000.0070.04.20015 TÅ 400r00 K Område til offentlige

Læs mere

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003 Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel juni 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

LOKALPLANENS INDHOLD. Anvendelse Lokalplanen fastlægger området til rekreativt formål.

LOKALPLANENS INDHOLD. Anvendelse Lokalplanen fastlægger området til rekreativt formål. Rettelsesblad Lokalplan 055 EU 29.09.2014 Naturbeskyttelse Der er langs lokalplanområdets sydlige afgrænsning et vandløb, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Trafikale forhold Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplan 252- Forslag

Lokalplan 252- Forslag 1 Lokalplan 252- Forslag Selandia Erhvervspark ved Haslevvej INDLEDNING September 2010 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Lokalplan nr. 197. Boliger ved Holbækvej. Lokalplan 197. Lokalplanområde. Holbækvej. Vænget. Vænget. Motorvej E20

Lokalplan nr. 197. Boliger ved Holbækvej. Lokalplan 197. Lokalplanområde. Holbækvej. Vænget. Vænget. Motorvej E20 Holbækvej Lokalplan nr. 197 Lokalplanområde Lokalplan 197 Vænget Vænget Motorvej E20 Boliger ved Holbækvej april 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplan nr. 284 12. november 1999 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Ændringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommen ifølge Planlovens 18 kun

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere