~r".. u,,~ru I) "IIIII'~I.~~I fi'" "h,ln "., """".",,1,. .,.""'" "lir u,... Ktltlll KI"'" Nuw.'")''' I,,'.", I,,,,,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "~r".. u,,~ru I) "IIIII'~I.~~I fi'" "h,ln "., """".",,1,. .,.""'" "lir u,... Ktltlll KI"'" Nuw.'")''' I,,'.", I,,,,,"

Transkript

1 Marine,evy ~r".. u,,~ru ) "'~.~~ f'" "h,ln "., """".",,1,..,.""'" "lir u,... Ktltlll K"'" Nuw.'")''',,'.",,,,,, lic. d"r sidder lmn Aml,., ""U' h~1 ",,,,, tlk'~'uk," "' "'" j~.~ ~." Mlslaake. " "" ",r..".,.1. N.'" lmllu'p, V.,'",., ~,,,.,t. a', Ur"l.h,,,~n.1 t".'u'u/" tll,ua h dø Vnl",v11t. 11".t~', "j."u h ' ~J.rt. ".,.. 4."... h'''''1..., ri, " U. "dr"~" "1 " N,.~.. t'lul,111'1 dal ' "O'".,.,'.~ "., 14<,.. 11'1 du 1'1 r.lc "Ul ".. ij. bl'.., 11<1, hult" hl.. htl.. <' '..'dill. ~t "~,, da' V t..'...,.1 1'11 nrl.1 tie,,,'rrurtrdr /'r""n..', o l~f' "" "",h"ld, ),,,,1 ",..,,4.,,\r!' 1'1 "Ul... "111 11"'1011 'tlu!! "mil "."..",.~,,~l R'"" V! M '~'''. hvl. S.." d~. t"d'''' ' "olftflllu.dt.1r1l0001w ' hl 111.,,,,, "p""" ".. r~1 lvv...", "Uonlll, 111\1.111 O",n 11".. lfr ".... " '''''''' dd kn'he' ",.. ti. 1_',...,Uth'K., l".,.'d t"~1 /hnd... k,.,vtl. O' V hu."110:''' M"dlf<llllllnrd "'.", dllln ~u",b.r 1J... ~"dd... r "' ~1t.lfdDV,"U.. ltd,,'rvfornd dr "(lou""', <n vl,kt UN h.' U,."td""tJUH'V.'"'''~''''< "hlo"'" vi. " l", tt"hlll"d'''' 0111 vrj"'l P t',lt fy~k"'j"laj"o, "'' d"r nt. <r,n _~k 1.'10,. M.,'... ' d' 1111 fin" O.~'... 1".11, '.. lu, '" nlll".. /tw,d_ll.. n, Ul"!!' " k.1 "".,(1 Me"lnll R , 111,,,.,,,... Mrtlfla~c' ""~Y. L.!"'d ~dr, hltl... kyndtl l'. "l krllf..., l"dr' ejd.ld".. mr"lrlj.llll M.r,,11 1\11" rafl fj... 1oC O' f.. ' P., l.. rllltl t... ' ovrt,.1 dt',kuld" 11,(1.1 """11" de f'/fldr. 1'1,11. d",,~. 'lin'" O",... t" n tod lenjc", Mt" rrh".",.ovf"ul.~.., 1.,rl Rtluru~,.k.1 hul<lc. 81/~"'"'' a, ~ t(" li r,,.,. S'. k... '.. n arundjtt 8rh.odUtll, i A.alll. 1"" vo,n.tie "M d.r." 1'", a:., "n..,,,, S, "U ""M' e., "" "h,lol, "...'.!'lulth,"d.1 fra M.nd O"...,'",,rr.1",.1 r. ø'/lllllrn. " e", " 01" "~K.r u... de".1.,._ '''ø """" t ' ""Meo Ot./ v.t lu",,_ (ltlu 8'(*" "llofl 1(11")'''11 v bliv. "pil'" "",.d. W vlr,kll.brllle,... f.detul.1 /,." de '"'rme.ed", J'.rl/fulen l lhlllled l Morlt'eø. 'Øl1 k.t blive HllltllOll1 Ul Stlllel,u'ellen SoC;r.ldr,nøkr. d~."rllwt'.e P.",.lltr m.. l'ler ll.k P"r... nrnk 1hllled lewyurle' "'øven lrkl! flodt S'Ud, "W tlllue Kl. 11,80 MunfCl pu A'hold. er, /tunøe Til/ælde urhntllwl. ho;;~:('~k.r nok ttjlvt'.. n jod Pul, V 11'10 n.. vnl' el P.r Bklf'mpler, Kr"d.en,hØldlt'... ofll.elllll/..k o fo l' ulke unre PKer fr. Tødbøl did., t...od.tfogun.nd Henry H.o blev urtsleret dtn 21, Juni. De se", kommtr Stede aammlw bl,,,, ""'el ror lt ha",e ror.nltdl- tillid aln Hualru, or hao ", holde.. en korl Tille Redak'ør Brun. øtl,.. en pollllmllnd P/tlll/. lt '" flurd v tlu,ete o",er.kll.lelle alf ble" '!lrl Ty.kertll', mttt df'1 munlrl' Tng, Ol( Peltr Pidu' har er Rellmødunl' kke 'reml'il l "'od.bn megel lørre!l1l: Vlae øm nogel.om htl51 Bevl., Oll Pgerne 0Sf'tBkolelolkl'l8 laprt:, llen lor B edle unja: gævu Kamp "od Overmagten"" nærter be"t'nt'- r løvrlr llver der Muskunderhold. Pille f" Hundborv ble'" /rt'scrcl nloll ved Bordt', 02 ved 20 Tfden dtn 22 Juni,,glef for bl. ryddet Sateo og Damlen l!tllyn, nogle Tilfælde ni have være! dtr. Her Jndl.dea Medlemmer, Tolk for Tyskelnr. OH er heller 9010 kke della~er SplllllnRerl, ikke HesUoderne fremle" noget lor Kr. Desværre hllr det fik 10nkcJlRe Orunde kke værel Bevli mod hendt, og mlln mu1fk medlllge alle de ndlrykktl af, al Sllllelserne vte Medlemmer, der ønskede al del,enlg bundede l MsforslllllelS er 'age Splanfngen. Men alle Med og fes Sn/lk, lenlner har AdUal1g Btlllel KL20. Dsse unlte Pger hat nu.,ddel pli Mlsranke" lueslen el halvl Aar, og de synes kke at ville lu deres Ss ger alg/orl delle Aar, Er drr nogen Mening i, at de Jkkr mu løslade~ under Sagen? Nok er drr bare te [elifs e Piger, og maaske har de være! Hdl 11'1 s/ndlge, som Ungdom kan være def. Men vi finder del nærmest barbarisk lade dem sidde Milli' ned eller Maaned uden at Sagen fut en Bnde. Hvad el der forøvrgl skel med de lo Mænd i Hundborg, tier ovedeldl den ene af Pgerne? Er der i el fejt Danmark tladi ol eve VOld og Selvlægl? V kan ogsaa pege paa ælde!' Mænd som bv. Mejeribestyrer Svend Jenten, Pru~lbandler FUndl og Gdr, Poul Sønderskov, der nu har siddet siden Ma/. De bar nok forset sig under BvsælleJsen, men dog kke saa alvorjlgt, ni de kan kaldes slemme Forbrydere, og vi kan ikke se nogen Fare ved al lade dem komme pll8 fri Pod, ndtil deres Domme lalder, Bliver de sa8 dømt Frihedssirale, klin de au/d sættes ind gen_ Del kan vare Aar og Dag endnu, nden alle de nlerneredes Sager er paadøml, og vi er lilie med ii al befale de drabelige Omkost. ninger. samme Forbindelse kan alge, af den Ordning, efter m.n bvll Sodal-DemoLraleo uat'lvet.f det d... ke Arbelderp.rU Kontor; Mollcyej 4, Thisted. _ ~hæ~~ ~ erlonli" Juleillumination i Gaderne? Nllllppe,or "._te Aer. Fllsr ' Oad.rne Thisted pynlet til Jul? aporjl,er mlnre Læsere Del vilde være øal dejligt,,lter de, om vi gen lunde ol'leve den ø'emnln~llulde Tid Decombllr med Grttngulrlandcr Gliderne og L). ro Hundreder af Lamper. Jeg har foretagt Sporgsmaalct for den k.t. Pormend Tttlaled Handels.talldsforenlng, Drektor Axel Mikkel øen, der syarer: - JeA 'ror kke, ' fsat Oedeillumination Aar, hvor fes'ligl del cnd vilde være. Sagen draftes Aften Elektrlelletøudvalgel, men Brændscis situationen er endnu ølloledes, al det efler min Formenin!!: ikke kan tillades ofre SliB me~en Strom, 80m denne lumlllll!lon vil lage Derimod vil Por retningerne aikkert foa Lov lu al høve deres Vinduer fuldl oplysle l Juteperioden, OR dette v Jo ogua øælte sil Præg paa de ellers morke Aftener, 5118 vid D/r. Mikkelsen, V m8a nok bal uve 08 pall al vente et Aer endnu, for 'i tæntler Gadernaa mllnf/:e Julelya, Den forbipls.erende. Skoleudvidelse i Nyk.biD~. J Nykebug er Børnetallet steget betydeligt, og der er en Plan fremme om Udvidelse of Skolerne med 20 Klasseværelser og tre Gymnastiksale, Landsrelfeo forhøjede Slrllleo, En ung Mand ra Hølslev ved Skive, Hakon Akselsen, der er Nazist og har været tysk Brand mand Tbisted, idømles ved Ret len Viborg 2 1 /. Aars Pængsel. Han appellerede iii Landsrellen, som nu har forhøiet Slraffen lit 3 Aars Pængsel,!.r.",16..'" o. Allllnl",...,,."" Jubilæumsfesten i Brugsforeningen "Nord thy". de lorl.boe 53 A.r b.r Omsetølolt'en Vcret p over 14 M. Kr. Bruu.lon:nir'l!"cn.Nordlhy" f "!ttcd holdt i Allu p Alhol høldltt en.mu~,.1i1la.:rdig l' lighed i Anlednlnj;!.1 B'UK nilljlcnll!t3 Ae" Slillclaeødlll{. Foreningen Porm. i 20 ARr, Bi,lon N i e 8 e n, Skinnerup, velkommen, idet han udlall Fulen ikke lod.ig holdt Hllil'lredø' Alfidagen lør rt siden, Poreniogen ble'" still. December 1892 Oj;! begy sin Virkloml,ed i den al døvter Købmand Ooller;s benylfede mandsgurd i NøtreRade (al Hcslchdlr. Kjæra Ejf'ldom). kobles EjenJommcn i Aaglld hørende dcn umyodirr'iolle Lamberl,eo for 23,500 Kt, 53 Aur har Foreningen hall Uddelere, A C, Anderacn (2'/, Th. Cbrilllenøen (14 Aar), Jacobaen (13 A,r), J P. B g5llrd (3 1 /. Aar), og " N. der al$(8r til Jan. 1946, ART. ssmme Tidsrum har ningen hall lire Pormænd. lorslr var Lærer Pedersen, sirup, derelter Chr. Mik Neergllsrd, Ch,. M. Poulsen, nerup, og BiTton Nielsen, d været Formand i 20 Asr. Omsælnin.llen er stegellra a Kr. i 1892 lil 381,000 i ket AlU Foderslolsalget v. minimalt, at Tallet er nogel visende, Om~ælningen i Aillr hdf ialt været ca. 14 M Gælden, der elter de m0r~ ra var stege 10,500 Kr, til 158,837 Kr. nedbragt til ca. 17,000 Kr. Brrlon Nielsen oplæste ~ al PorhandlinRsprolokollen r! erne, og du kom man;;:e me me Spørgsmaol rem, 80~ dens l\1.enneakcr puslede tf 1893 vedtog Bestyrelsen lei at Foreningens Medlemme have serveret gratis Kalle foremngen, naar de kom gøre Forretning. Oeneralfora8mlin.lo!erne navnlig i Thorshej Forsaml pas Nors Havreland, o~ ma Forkærlighed lor al vælg Folk iii de betroede Poste Revisorer kunde de jævne ikke bruges - det var { derne kunde skrive og relln~ Formanden, og de første R var derfor en Mt'jeribt'styr Psr Lærere, Bi,lan Nielsen foreslog at Brugsloreningen " akulde indmelde sg i F O LærJiogemedet pas K F U M, delle Forslag blev tage Omkrin 70 Lærlinge ra Thisted unlladi,qt op al de ældre

2 Købmand,, ter. KJ. 11,30: kr."k Po, (l'olfi... '.JoCa'.. "H... 'Øll.. unoe iøvrip,f erkendt: øig.kyldih" blev JænJ(øJel lor 14 UliC. Hall valget lodre rt el um e. j Thisted fdrhdjds~ Der blev " deraf 2 vilket vil de kirkeilisi') lik roe) S. 75 Slog del hid orskyd Grundt Mandat, Ol< Ar, e A : Søren S. Chr. Nic laen lu C" _ Sil/bed om Luod bseo.. Hilh:rø sid,le ChauUør, Pri. korpømanden Lund lb.en fra Thi. /ed, hen,idder stadig i Thialed Areslog hans Meddellomhed syncl:l at være stilnef noget af. Sldcn han fortalte Hialorien om Hillers Køretur gennem Berlin, hllr han remsat en anden lantui. 'uld Berdning. lom Poliliet ikke rigtig ror paa. Deauden har han opgivet Navnf:ne paa en Række Personer, der efter hans Mening er i Stand til af lige ham fn 10f Krigslorbrydelser. Det har kun været muligt al laa fat pba en al diøsc Personer, men del viste ai g, al han var sindssyg, laa hans Snak var der ikke meget ved, Foreløbig ser det ud ii, al Ti~ talen mod Lund bsen kun vil komme til at omfatte hani Med. lems8kab i Frikorpset. Kaffen kosler 6,40. Priadirektoratet har luløal Prisen p.a Jul,kallen lil b Kr. 40 Øre pr. Kg.. o.

3 Lindholm, ølullede Jen vclfykkl'cle Allen med Andagt. Marinerevy i Thisted. Til Fordel tor J dd.lln n skal paa Marinerne fri Hanøtholm opfurte tur~j S Sager November for en ndbudt <rodl en kavanker. megat mor80m Revy ~V kan aelv, ai være akrevct og udfort øf Merlnerne ~elv., PJerrlls- Mlln har ment. ol et,lorro Publikum f kunde hnve Glæde af al 86 denne de age Revy, og efter at ruon har ekhorct en brdlg, selv Del of det, der vedrører de mere nmer frem nterne Forhold, bort og erstattet det ~ _ hvad med andet aktuelt Stof, vil Mllrlnerne nu opfore deres Revy som olfentllg d d pllb Thisted Teater Sondag h e me 9. December. Overskudet ~ollr til ~ har for- Fordel for )ulevejgorenheden i Thisted. men der Oet er en smuk Tanke, Mar/lierne ing. Og her har heft, og forhallbentlfa: vll nings'øsl, Mennesker benytte Lejligheden der pao een Gang at foa et Par fornoje- en god Sag. lige Timer ar stotte holdes Sllletjlrleen er 2 Kr. over hele Salen, >re" alle- der er POfSO/g af Billeler i Chr. de kan 80~h8ndel frq Mandag J. ds. Revyen vil blive opfert basde som Eftermddage- og AftenforestllHnl{. Brugsforeningen "Nordthy" de forløbne 53 ABr b.r fører Skov men til d Olsen N. S o d trllp, blbg "nskning. han oplo om Andeli han Btu som en Kreds. H skatning R forrelni rob i T havde Gru med Resu Aars Vifks den slore retningen 1 Han lakke Tel Samarbt:jd l havde værl lører Skov og Uddele Porrelningt Der ble' Brugsloren lade til Da Vaglmesl lakkede p: enings Veg og nævnee Mand, del 5000 K,. Brugsforen: kunne iodsl i deres eg( V.AJ.

4 u S~Jn -,~nflll~d el!jef Jufc-Vcl~r,r'!,jlHJUi' der har Odbohi!mmpe, Str:vnel YlirfH 1'1. T!rnr', B 36,000 2, hvit- var l8a c:1 mia de 53 M. Kr ul( enlreen er eller BctJaK. Til det lejrende Huld hør drwlllklubben ud,,", lem mæklede Ænder. (Lærer Rii. Olelen); Pru S~,<h'r01. H ø nilen (Tørn nll:1 hdlr. N. Ntill.m), Lo.Uerørbr:ld,'r Poul Møller (Slig t rillrbejdet Lan P. Tom rerm. 0, Or8'1l:11:en Afl~U:l), Porlner Sørtn Hanlen 2 Aars FænRsel ii Prlkorps~ Ovt:rgBllld), Sldelmllger P. manden. Pedersen (Arkitekt heraf"). L i c D: Rcmillcllbejdcf And. Ved Særrellt'l! j Thiø.led :.uø.mtel Jenlen (Pru Køl en T~n"t: ll}~,u:n)j rite Allr!ril C. i DaR den ca. 23'8flgc lldr."crc Kommuntbud Jens A. Nu::,lnn er nu SS Mand ERon Top A 11 d e r 1'1 C n, (Typogrsl Birkrmolf::), Pru el,l' Skive, 2 AlH' Pæn".c!,,-)ed Tab Brøchner Poull"n (Væver Erik Uddr81l al ølmtn Tillid 5 Asr lal lysk Pouløen). ra 1890' Kriusljf'nealc. Kun tre al de va:lgle er Med 08om li il lorklarede, al han oprindelill, lemmer al det ølgabede Meniu Dafi- var Løndbru.ltmedhjælpcr, rnf:n hedaraad. Det er P. Oyhd/lhl ed eller n0'lcn ~rue!d8tø8hed i 1940 Niel.en, Lauerarb Poul Møller og aledcs'l meldte han 'U til SS Korpset 0R Remisearb. Anc!ersJen.en. foruden økulde fik Uddannelse i Polen 0R øst ig. de 14 valgte er Byens {rt P,zatLr Brul{f' Marrs 1942 b/cv han kasseret Oll Medlemmer.t Meoi~hedfraadcl. lor at hjemsendt paa OrunJ al Sygdom. November var en ter M ned. Den fotllfbne URe K8Y Thl.ted mm kego. og hele November Ma.ned Køv 48p mm Nedbør, men. er 71 mm, Unen. hølelte Temperatur, q ar. Varme, m&flltel Torød8K, OR den lave Me, 0,6 Or. Pro, Natten 111 Søndag. Han meldre sig til tyrk KrrRstje hold les neal e, fordi han troede, det var ngshusllovligt, da Frikorps "Danmarkhavde var oprettet med Regerin~ena Til lærde ladelae, og lord i han lølle TranA: Som til al hekæmpe Bolchevismen. Eller ønder Hjemsende/len blev der puny r Bøo reuet Henvl1lldelRe til ham om ol sagde indlræde i et lysk Korps, men han viaorer havde laael nok al tysi: Krigøtjeog et neste og svarede Nej. Derimod Boddum.Ydby Sogoeraad lod han aig anilge som t yak Tele- 1910, lonarbejder. H"in næj?lec'e al have boldt Torsdag Møde., ulby været SChUlzkommandomand,lrodt - Boddum Husmandsforening men del. at han Blod opført 80m saadan søgte om Tilskud iii AUenhølskole meget paa en tyek De8ertør/iale. Han og al benylle Skolelokalet i Bod. elyrel- benægtede al have været Medlem dum. Sogneraadet bevilgede las le nd al nogen nazistil. Organisation, Kroner. ltedes men slod dog oplørt som Medlem - Natonalforeningen Tuber ~a'llar- ai DNSAP i Skive, g Varde. kulosena Bekæmpelse fik eller,""en, _ Den 22 aarige Københavner, Ansøgning O Kr., Hjemmet d Vanføre O Kr. Ør U Allan Olaen, der havde værel uni Aarhus, formeret og bevæbnet Vagtmand; O K Slul i Værløle og Mørinevæf,/er i Thilied, hver l r. og Ol Aalborg, Hjørring og ten idømtes 2'/. Aarø Pængtelog Tab Amler 25 Kr. e tyve al almen Tillid i 5 Aar. J N TYSkeren 8lja' Sko. JO og Je' vi. bel en ti mie RUlleRardiner hol D - TELEFON en 462 En ung tylk Soldat fca nin~,komlr.andoen i Sdr. Vorupør remstilledel ; Dag i Relten i Thilied,,illlel lor at have Julet lek, Par Sko ra el Skur i Drags. bæklejren. Han lorklarede, al hin i Our Morgel K. 8 \ar anlloiomel fol

5 Torv Telelan Tlicatage - 98 paa Hotel.Royal PaJæteatrel:.Fint erikansk Film. Sønog 16:.Motordren ndag K 11 og 20: er". Fy og B-Film. d: KJ. 14: Thisted gs Genera1forssmyal-. Kl. 14: Vel Royalleatret. sfodbold pas Sta O:.Jul i Købmandsd Teater. Kl. 17,30: aldemokratisk Forladsvalget ~re og ndre t bvert el Cenlrum lable. valget i Thisted al en forholdsgelse. Der blev!emm er, deraf 2 jige, hvilket vil Ft. af de kirke Jleml.! Pælleslisle) fik l:j ater igianerne) 11 J ~ ion) 322 S.!rne) 175 Slog old ii del hid d den Porskyd fon og Grundl ~ v e r el Mandat, ~l e 8li j te og Ar. el. til Felllazarellet i Drag_bæk lor at blive behandlet for el Skud"",r Eller Behandlingen passerede ha~ paa Tilbageturen et Skur, hval til Deren stod uben. Han 880 her nogle Brød, og da han gik ind lor al lage et Brød. observerede han nogle Par SkO, der laa paa Gulvet. Han lilegnede sig leh Par, som han skjulte i el Ammu. nilionilskib. Han forlangte i op. stemt Tone al blive stillel lor en engelsk Krigsret, idet han erklæ rede, at han var er.gelsk og ikk.. dansk Krigslange. Høn kunde iøvrigt erkende sig skyldig. Han blev fængslet lor 14 Dage. Stilhed om Lund bsen. "Hitlers sidste Chautlør-, fri. korpsmanden Lund bsen fra Thi sted, hensidder stadig i Thisted Arrest og hans Meddellomhed øynes al være stilnet noget al. Siden hltn fortalte Historien om Hitlers Køretur gennem Berlin, har han remsat en anden lantaai luld Beretning, lom Polilie! ikke rigtig tror paa. Desuden har han opgivet Navnene paa en Række Personer, der eller hans Mening er i Stand til at aige ham ri lor Krigsforbrydelser. Det har kun været muligt at sa lat paa en al disse Personer, men det visle sig, al han var øindsøyg, saa hans Snak var der ikke m eget ved. foreløbig s e r det ud til, al Tiltalen mod Lund bsen kun vil komme til al o mtatte hanll Medlemsskab i frikorpøct. Kaffen kos ler 6.'0. p r i l d i re kt o Hl t e t h 8 r'",. :;; ' :::S:lB.. P~ri::' :.: "::. 1 '-_

6 Til 'Øl' til H Jø(wlp,.",rø l,,,h' op/_._ frø flllllfllilitl yy 011l1li1" PornH... JU i r... dm'ldu C Pw.ed Cbr. Orhl '177' B 'a'ld....,., B... : Kr Vor By og.., l... et et flcurolchlisl Re,mtimllrtstC. FRR 'ALDM SloreTon T>... - HY.., A. BJPP'E Ql'mrmiS8N hl" l,rm..,l pary T." THaT

7 t4dsvalget,('d. Grundh,gia er 't Manda1- rands\'nlgc'_ i,der kun nfo(1 a.o.ledea at 1>un,ellge Vælg"rc ameletler vnr!"!'. Valgets R<,, tg Frellesli~U:!) valgt, ncmlig Biering Saren r Lærer Mad :loegh Nielscll ko\"sgaard). rigianeme) fik nemlig Sned Jensen (Ft-u lonsen). Fru rer 11. P. Jen!Sler Knudsen :inde Frk. Hel Mission) fik nemlig Skræ Nielsen (Læ Slagi.enneerhandler N. bejder Poul jdcr Lars r. ester o. Grantsen), Port Skomagenne ~ Sadelmager rkitekt lw'r. rne) fik 175 lig Remlsenr- (Fru Karen Kommunebt'ft graf BirkrochnerPou] ulsen). det hidtidi er Slillingen t ndre 'i,; neme h\'fl" al, fk)1ll Suden klrkeliv.1" Hel afgive, ar i Fjernt.. l valgt, SS-l\1anden {'rk{'ndll' sig skyldig. Ung Mand idnmt 2 All"N "'æ~1 Hd Hett<"n i Thisted. s."\!rn!twn i Tullh-d i><"'l"lldw Fomllddng" KJ. 9 H<"hnndlingen af l'n Rækk<" Sager, der i de kommende Dnge skal lx>handlea H'd denne Rel, Sagen var "<"j81 mod den 22-aarige Egol! Ufre Ton 11 n n s e n, der er hjemmehorende i Skive Oi" t.iltale~ for Overtrædelse af Straffelo\"llillægets Par. 10. l. Stk. vød i Tidsru.mmet fra l. Oktober 1911 til 26. Marts 1912 at have forrettet Lysk Militærtjeneste ved Waffen SS. Pan Dommerens Fore&>Ol"gsel erklærede den tiltalte sig skyldg i at hll\'e OOet sig hver/e til tysk Krigstjeneste, selvom han bemærkede, at hlln ved lit melde sig Ul Waffen SS denned havde tænkt pm Frikorps Danmark. Det er første Gang i denne Særrets listol ie, nt en af de tiltalle blankt har erklæret sig for skyldig, Grunden til at han indmeldte sig i SS var en Fonnodning om, at Danmark tru.edes ru Bosche \,jsmen. Efter at have meldt sig kom han til Polen, h\'or han fik SoldAteruddannelse, og derefter til Gratz i 0st.erlg, hvorfra han i Marts ){luuled hjemsendtes, da han \'ar syg. lan arbejdede efter Hjemkomsten pan forskellige tyske Arbejdspladser, idet han ikke havde taget mod Tilbud fra Tyskerne, bl. a. om at bli\'c Vagtmand i Aarhus. Efter Proceduren, hvor Lands-. retssagforer Ln.rsen talte for Anklagemyndigheden og Landsretssagfører TC'l"kildsen som Forsvarer, fulgte en længere Votering. hvorefter Dommen afsagdes ved ll-tijen. la1l8cn idomtcr Z Aar:> FEt ugsel nll'd Frndrng nf 185 Dage fol' u<1l\taact Ytl)"{'\.l('gisarresL lian frnkl'ndtc,; lil' oorgerligt' Hl'ttighed~'\" for fem, \ar, Bortlodning fol" at skarre Mad til Sydslesvigs Danske SøndE'rjyd.-.k Fortning for Thi slnl og Omegn \"il {remskaffc' :1000 Kr. l difi&<' Dlf~' pnlllwg}'ldl'~ i Thi /lkd og Onwgn S\lgt't nf ('n Lod t;{'(!tlcl, 110m udscnd{'!\ ar Sondc\"o n-tlllk FilJ"\'nlng fll! Thi~ted og Omean. Ol' PM- Wllkell der bort loddes 12 forakeu'" GevtDater, 10m har en samlet VM at over

8 j cl ~ MirUge etel"- "renbegi>un erke- m l lrfor geoel gnen logge rllen. Fusk, g da atio- lyk- o Slg læbt lawblev laa- Kaphelhan vogkorsny,.hegen Del' anning r baslut paa Tyskeren stjal Sko. 1 Gnut' EftcrmiddR'M anholdt,'n cansk Kaptajnlojtnant i Drngsbæk Fæstningen en yngre tysk Sold'lt, helmuth Wasml:r, sigtet for Ty\-eri af Sko fm et Skur indcflf::u' Omraaået. Den tyske Soldat. df!( i!-;ndnnne Tilfælde ~ kul sidestilles Med dnn.<,ke Lovovertrædere. blev overgl\et ti) Kriminalpoltiet til Afhøring og blev i Formidda~s fremstillet i Retten. Her oplyste Soldaten, at han i Gaar Eft rmiddags "ar kommet fra Sygehuset i Dragsbæk, hvor han ha\"de været til Behandling, og h:ln \ ar da kommet forbi et Skur, hvor r,an havde set, der var noget Brød. Han var gaaet ind i Skuret og fandt her 6 Par Sko, der laa spredt Gmkring. Han tog Skoene med 3ig og gav dem til en Kammerat orntord paa Ammunitionsskibet i Dragsbæk. Wagner vilde ikke clkende sig skyldig i Tyveri af rle lleks Par Sko og erklærede intet at kende til, at der var forsvun.lpt ialt 7fj Par Sko fra Skuret. Han mente nok at have Lov til at tnge Skoene og ønskede at blive fremstillet for en engelsk Krigsret, Ja ban var engelsk Krigsfange og ikke dansk. Dommer Johansen afsagde '3.lutteHg Fængslingskendelse for 14 Dage, og Landsretssagfører Te:rklldsen rer. beskkkedes som For~"'l Bat.a.ren i VanMt FOl'loDmhngshui:l. Gevi.nsterne fra Bortlodningen er nu nihentede. De heldige Yimlt're yar: Barberen blev fængslet. Barbt:r Pedersen. Ræhr, h. Ha'l "ted. der som lævnt i Forg~ar& bievanholdt, sigtet for Sort B"ra Handel med Tobak, blev ved t!;t r.elsmode i GaaT fængslet. medenll rorholdene underl'ogell nænnen. lkdsted Kontrolforening holdt Torsdag Aften Generalforsamling. Formanden. Jens Tha'1lsen, Bl:ldbjerg, aflagde Beretning c.g omtalte berunder,' at Gennemsnitsyddsen i Sroor var gaaet 3 kg tiljlage pr. Ko. Regnakabet bal.ln- ('erede med 3800 Kr. Som Formand nyvalgtes Jen'! Christensen, Nr. Fladskjær. Smn Revisor genvalgtes Forpagler Lutzhoft. Fodboldinstruktion i Hrldbjcrg. Riga~ll6trukt0r i Fodbold, Sofus 1-= i e l s e n, boldt forleden Aften i H vidblug nstruktion. Sofus Nielsen fre;mviste to Films fra Landskampe mellem Sverige og- Danmark s<!mt tre nstruktionsfilm. Der V11' {>n Del langsomme Optagels-er, hvor forskel1ige Finesser ved Fodboll\~ spillet vistes samtidig med, at <;0- fus Nelsen ledsagede de enkelte Situationer med udmærkede in ~ ruk-tive Bemærkninger. Royal-Theali el har genoptaget den dlln$ke Lysl.:.-pil :Ulm "Teatert:o..:::.«el med ~arguerite H Viby i Hø... ~len. kt er en.;;prodlende mor,;om Film..som man nok kan t.aa.1-:l at 'Se endnu ~ Ga.ng.

9 """ ~ ~-"-=---:----'~OC-~ d Kommudsarkivet!t, og dt1t samtlige i Genpart ndtagelse nemlig "n 55, hvjri pstillet de rdragelsen dsretssagageligt, at kke havde men det ge Dokulde benyt t til A.nrederiks lbestyrpl ~ modtage l Vilka!J.l'. Ol' da hun er flink og elskværdg, )1ar hun stadigt fuldt op at gøre. 2 Aars Fængsel til Mar.nevægter. Ved Særretten i Thisted idømtes den 22 Aar gl. Allan Olsen 21/2 Aars Fængsel samt frakendtes almen '1iid i 5 Aar. Han var tiltalt for Overtrædelse af Straffelovstiægets Paragraf 10, Stk. 1 ved at have været unifolmeret og bevæbnet Brandmand i Værløse samt Mal'lnevægtel' i Thisted. Thisted Ekspol'tmarked var i Dag tilført 300 Kreaturer, 158 Kalve, 1 Hest og 1 Føl. Mod Julog fliv. Folkethmgsmanu nan."" Brødrene Thomsen appellerede til Vestre Landsret, der i Dag har stadfæstet Kendelsen med den Motivering, at der findes ad- skijlig Grund til at antage, at de to Brødre vil kunne sigtes for Overtrædelse af Paragraf 16~ eventuelt tillige Paragraf 13 l Straffelovstiæget. Fem SSflygtet. Nat er der sket en Flugt fra Mosede Fortet, idet ikke færre end 5 tyske SS-Folk ved 23-Tiden L.._",.,J u.,j.,...,.,.,.:r...o.~.d ø!:d: or~ Hi ". -.,

10 'na"... ",... "".~..,~~ "-""J' Liniehningen, og Vejudvalgt!t ll bdajede den Linie,!lom man sin Tid var enedes med Kommunerne om. Det elleste, der var Tvivt om var, hvorvidt Vejell i Hans/ed skulde Jeres op over Skrænlen ejler bag om denne Havnen. VejudvaJgel landr. 81 man burde holde "!B lil det sidslnrovnll:, og delle lillrrbdle Amlsrude!. Tømrer Kjærs Fængsling. Dommeren ladeise. bebuder Løs- Tømrer Johan Pr. Kjær, Thisted, der er siglet lor Angiveri og Værnemageri, 0R som den 6, Juni blev intereret, fik i Lørdags ved SærreHen Thisted sin Pængsling forlænget til den 15. December. Polililuldmægligen oplyste, al Sagens Akter den 19, Novbr. var sendl frf Rgsadvokaten og kunde venles tilba~esendt herfra md i December. Dommeren vilde gerne have klar Besked, men tvivlede ikke om, at Poliriluldmægligen havde gjorl, hvad han kunde lor allremme Sagen, Forsv., Lrs. Therkildsen : Det lviver jeg heller ikke om, Jeg har lorome Tider ndtryk al, at Politifuldmægligen endog gør al! lor megst! Pohtjluldmæg'ig~n udlalte, at Peøsimiøterne ikke troede, at Sagen!lunde være tilbage ra Rigsadvokaten lør midt i Januar, hvorrmod Oplimiølerne regnede med 15, December, Domm.: Hvad Slags hører De Sllll, Hr, Politifuldmægtig? Plm,: Desværre PellSimlSf.!rne Domm,: Saa mas De forberede Dem paa, al nogen bliver løsllldt nælte Gang. Lts Therkildsen oplyste. nt han havde rellel Henvendelse lil Politiet for al laa godlgjort, al Sigtelsen for Angiveri var urigtig. Sodal-UemoLra'en Ud.rJvei ",r det d... ke ArbeJder".rU øom SnelnuJ't uae lill! By Oll pod Lalld, BørneaH,lton klin løa en Kod 011"11 lu Arbejdet med de nodøjedtc BOrll, H. P. Nielsen, Kommuneut:rer Arne Smith - Sagen for lukkede Døre. Er der kommet 802et betydningsfuldt frem? Som bekendt lorlangte Dommer rlohn ved lorrige Rel»mod(:, al der skulde.»ke nogel" i Arne Srolth Sagen i Thisted, hvis fængslingen sladig skulde forlæn,qe, og ved Retsmødet i Lørda[Zs, hvor Arne Smith paany var remsltllet,.akeleder ogsaa noget, idet Anklageren mød le op med et pænt Bundt Rapporter af ny Dato. Politifuldmægtigen havde netop udlalt, al man havde berelliget Mistanke om el bestemt forhold, da Arne Smith begyndte al røre paa sig og spurgte, om Retsmødet ikke mase loregaa lor lukkede Døre. Da Slgen endnu er paa EllerforsklllnJsstadiel gik Dommeren med hertil. Dørene blev eller nogen Tds Forløb igen lukket op, og da var Arne Smilh lørl ud, men hun var fængslet for yderligere 14 Dage. De nye Momenter i Sagen maa al Dommeren være blevet tillagt en ikke uvæaenllig BetYdning, og nnar Poliliel laar endnu fjorten Dage af arbejde i, vil der molske være Holdepunkter fremme al flsere Karakter. 100 Kr. iii Døroebeklædniogen. Til Arbejdernes Børnebeklædnings JuleuddeJing i Thi8tcd har vi under Mærket "C M. K." l1lod~ tagel 100 Kr, Aflen. K, 19,30: Hovebruglkuf8uø pall leol kolen, C1. '20: ROYlllttlotret:.Hr, Collins Evontyr, ~vonøk Film, K, 20: Polælcntrot:.Alle Rflllr rundt og lorell'lller si,,", dan, PHm,.... l" t" D. : Polk, inden D,n Aften et Billedet Pilmen. DlKsor for T Udsl} Andrr af Uds lyst", Porsll Oadere~ Porsl, plads c Vdl~ TllfSt skab fol ndsl ndn

11 ... / {, 20: <oyolteolrot;.lir. Colll" ",.onll"'(1 bed K ~lton ~ privat.) ~.,,) 200. Mooned 17 ør. Øre for knlnhor. O pc. døer 'K, mlnd.t lærll,ll AltøJo. EVNly', nenm, Pllm. Kl. :W; Palll'tf!otrel:.1\110 Koer rundt UK furel,l(er a2-, dun,l, (lilli!, Løøladt ra Arresteø. Tomlermcøh'r Ludvij:l' BUHge, Thisted, hll'v i Lørdtl~. '"siødt tru Thilllod Artesl ul Dommer Holm. H08f;CC.i~tc. lor OvorlrwC:clsc ul tjcn milde Værncmo(itcrlov, of;{ hun muoftc ved Løøladoløe ROB ind puu, at Oil:lpoøitiollMreUcl over holl8 PormUl', ejendomme 02 rel atort' Beholdning al Sølvtøj overlades Politiet. Parmaceulslrejke ra O. Decbr. V dl/!( ol 1... Thisted, køb lor 19 nd'tlll,,~ AndrllJ(cn nd, ll1lnq Pølllghlælp. Andra,l(en p Bueh., nd811111"y' Llellu 110" 8111 Skalle8øg' Dlamaøtbrl B H kendl Ægle Povl Chr. ( Llld,tJond. Landsbeslyrehlcn i Dansk 1'8r~ fclre deres 1l8ccutlorening Jlu i O"Ar vedtauet nt nedtrur"ge Arbejdet ru MundaR... d.dom to. December, du del ikke lykkedcils Auktloll8hol al opnua t!lijzhed mce! Anolck(:rne torerfldc 2,

12 eve,. p" Veller- SygepleJeeleveo, der fik Bank. Anna Margrethe Viborg, der er lød t i som del vil h Ulke" lor to siden K., a l 2 1 andre PRer paa Viborg Syge hu~, ) Dags- hun havde anmeldt iii Tyskerne, ~ 1 8 raadl si hun blev generel, fordi hun g jorde yi.. te stor nteresse for V. magiens Medlemmet. De 21 ~r ej" ved ReUen i 3eskæf en Bøde ni 60 Kr., mb truede med s være og Smør. Juleralionen er fri~lv~l" Mali køn " Herede nu kebe Jule. Eklilrøracionen " Sukker og S;nør. Hllndelsministeriet meddeler bl. B.: Pall Ralioneringskorlcl. Sukker, Smør 08V. sidder der el Rln/lmæl ke med Bogatl:lvbelegnelsen r\. De l er delt j 4 Alsnll med Taller,e 5, 6, 7, 8. Dette Mærke glver samlel Rrt iii Køb al lt kg Sukker, og del er ~yldigl hele December. Hverl al de lire Alsnit giver Ret til 125 Gram Sukker, hviø. man loretrækker al dele ndkøbe!. Ct. Ti- hvis der ikke skele mere Det ekslra halve Pund Smør kan K lavede Frk, Anderaen et c Over.lald pbs sig ~ e v og,ekom' det Udseende B, a l Kamme paany havde det hende. Hun masue imidlertid Men erkende, a t Anmeldelsen var lalsk, saa blcv hun sendt ud rn og loravandt til TY" sammen med en Ven, Hun vendt tilbage, o g ved Retten Aare købes paa Ringmærket, der pr betegnet som O, oj!!'!.rr! sidder paa del samme Rallonermgskor!, Det giver som bektndt Adgang lil Køb a l 250 Gram Smør, nen del skal købes ss me!. Man kan ikke dele Mærket. Ogsaa O Mæ rket gætder j hele December, saa der kan altsaa købt's, SBa snart man begyn der paa Julebagningen. er hun idømt el og Tab al simen Tillid i var NielseDs Fæogsliog sætges i Allr Onsdag d.b, December, TOA" vel mod den og vær m d til a t slolte Bornessgens PælJe srasd i dets for st hjælpe nedstedte Bern Hjælp hos disse Børn og ungø er ikke mindre i ABr - Derfor, slu, op, alfe, der har Sind H/erte for Bornenes Sag, og lad srnaa, hvide Julesljerner drysse ned Snefnug pas alle i By og paa.and. it Børneaagen kan fa8 en god Gsve til Arbejdet med de nødstedte Børn. H. P. Nielsen, Kommuneiæ rer. Arne Smith Sagen lukkede Døre. Er der kommet ooret betyd. Diogsfuldt frem P Som bekendt forlangte Holm ved forrige Ret.møde, al skulde.ske noget- i Arne Smith Sagen i Thisted, hvis fængslingen stadig skulde forlænges, og ved Retsmødet i Lørdag., hvor Arne Smith paany var fremstillet,.sketeder ogsas noget, idet Anklageren mødte op med et pænt Bundl Rappoler at ny Dalo. Politfuldmægtigen havde udtalt, al Mistanke ar al man havde el bestemt forlæaget. Fhv. Bogholder hos nstallater Busk, Tbisled. var N e s e n, fremstilledes Lerdag Eftermiddag i Særrelfen i Thisled, der forlæn gede Pængslingen til 15, Decbr. Politifuldmægtigen oplyste, at Sigtelserne omfallede re Porhold, Værnemageri, Underslæb og Sortbørshandel. Sigtelsen fo r Værnemageri var bedst oplyst, hvorimod Sigtelsen for Underslæb stod svagt, m88$ke drejede det sig kun om Sløseri. Sortbørssagen, der drejede sig om Køb af elektrisk Materiel, gav Politiet et stort Arbejde, der langtfra er afsluttet. Nielsen: Porrlg p Efter aar har afgivet fuldstændig Rapport Arrestforvarer Magnussen. D.: Det har vist ikke været su fu ldstændigt. A Ting Var 5118 rodet den Oang. Plm.: De hører blot til den Slags POlk, Nielsen, der skal" varmes op, inden De vil fortælle noget. Den fortsatte Pængsling blev nu drøftet, og PolHHuldmægligen bemærkede, at var Nielsen kun havde siddet fængslet en Maaned. Porsvareren, Lrs Tberkildsen: det er forskrækkeligt - kun en Maaned var Nielsen blev fængslet iii 15, December. "Hr. Col". Eventy... ndth & Kr o li: ~e n 0R mester blev j Thisted ilen sa Polit Anklag Rig bel, h relurne cembe p o rs troede loreur Vogm Køben denne advok Jem fers. ham Lovre Tnpp fast altid litie!. 001 vilde lade15 idel hold ladel! gjord gældl Po frem! dede oven lige.r! Jensl Nieh uden som Løn. Dl guf J. ikke Virk Arb! tet S D h8 V~ ble~ til f Po lade del del Af S. for let Pæ frir

13 , 'N)C lal.1)p.mfjkhan.n.,,,.,,,,,,., A,t.. J".',,-,, Jdl '.~lltllll' MnJlrlHl'fl ul A""t,.hl.nH S/'jhn N Smør. rr frlrjnf. lil/jill 4c K rolch kom ud. h' 1ft lødth.vere blev f.nr.'e' 18 UtCOlllbClf. llth_ttl..., ""n_r Jrll.N K/fJj4h, VO/llTlltllloJ.'10 Jftll' Jl"fl Skal El Forsla der ikk.'11 vw ""mlk KrON".. ml Muu.'r "U'"'" "uul C J"n.cJ, lhllllo,d,, "'''11'111 v"ll t.."~u~n hl,l: 1'11.10 J lurlnl lw""~do, " 1",/. SllkkeH, '1/'11 uhu "t lj~tf"m"r'., l 1 kr CJply.l', ht;lldl Our "led Tlllh'hl', Vr "llodl, /{ SUklcrr, flll ~ ' lde f)rcl'')n. Ol Ar'lll, Uivtll uu;ef, hvillllall ~l'h' 11l.k"hel. uede kke, fl/l PUlld ~l1llr klin 'urrljl:ltl' 'ør lt!1~rilc', dl'r " bl' VO!UmlllJd KfOKh~ Pil '11111 hjtlcr po., Køl,rllhavtr, Lil, L,.,lunK, Oltclillllllkllrt. d'""~' O,Y'lllnu dl,akle la llldl Adlllllll{ hl ) adl/okl!llcu. mør,!lien dlll lilla Jen. <':hr. Jen,en ""'d'" Mon kril kkt lerll. Lf. h.muuell kuf'vrae O Mlt'rkd "sllldr, di' hlll h",nvlsle 11/ t, u. der kan der vir pit unllrr milli bll1l111- 'J rllpperne. Dcn Sglede hovde njuuon. BOpttl Thilcd. ON: vilde " ke /ll/' llel tul:dvokal()n 16. Novem Thtllrd. 44 UN, hl/u' ra (1('1 kundt< ven!c_,,:uwe'cl Hellen mdi 0..,- tr J 'vor ør(lllk hlslca, gen rli 15, lrlgen op lyø le, al fauede re Porhola, Undl'rsl!lb Sorl-.li:rCSen for oplyu, hvol/mod... vwrc Rand'ghC( lor Po menle kk!o, al der Tale om Ma.. ele., ldelllcr eller lonnen/llg kun.erllge hold kunde bcrrunde en HJe'fte. J den lorelluende,dorde særlige Rrlahenllyn 5'g "g C. Jensen blev derefter Porsvareren begrun Le.ladel.eskrav som f, ders/æb stod.vagl oven.nf", / or, llelede som yder e der 51~ kun Ol~ l~ere Bf>JeruMelsc, 8! Poul C. ss8gen, der drejede Jensens Pørstemllnd, OR e/eklrlsk Nielsen, for nogle Dage Slorl ArbeJde der 'Varsel vllr ralrudl Firmaet, llet, ' kke mere kunde bære hans lg" Bfter",r hpr Løn. dsfændlr Rappurl Domm,; Br Dcreø ForretnJng r MaRnussen, Raael bage? ls kke vær/,' saa Jensen: Nel. men leg kan Jo Ting vor SlH rodel ikke sidde Arrelilcn og drive Vhkaomhedcl. Jeg har lorisal r blot den Slags Arbelde for Bryghuset, alekltjcf- skal ~vllrfocs op~,! Sygehusel fil. fl. lrelle loge!. Dommeren udlaltc, al han inlet Pængsllng blev havde mod, al der i Arreslen olfllluldmægligcn levnel Poul Jensen mcre Tid Vllr Nielsen kun Porreln ing6k onlercncer. gslet en M.oned. Lrs. Terkldsen krævede som rs. Therkl/dsen: Forsvarer lor Henrik Krogh Løaækkelig/ - kun ildelsc. PolJtifuldmægtiRen uheldlgl, al der landl lev fængslel H ntyr". f delser Sled, nden Rgsadvokalens Afgørelse lorelaa, Peler Thayscn Sa(!cn bjev SlrafkravN frafaldef fordi Thayscn havde SlddC(rengs~ cl en Tid. Terkildsen : Ja, hvjs forlsal. Pængallng kan skalle Krogh Straf. :: (riførelse spner,>, hllr cg kke n0l<el Jmod en lorlænget Pængsllngskendelse, (Munterhed), 7,2 Mil!. Kr. skjult i Thisted LigOln/o(lkommissionen i Thillted har nu alli"lullcl den eklllraoldinrure formueopgørelle, og dt! hur vi lig, at de akju/(e FOlmuer i Thisled By udgør 7,2 Mi. Kr. '.rlile.'e. Thl.'ed. Socialdl'mokralisk foreninll Stiltelsclh,'11 j Thisted i Allcl lor. Reprll"ltnlllllrr m.,øl. POlmlnd len'r ell r, Smed '1'111'1('13, ubnl!de udlllltf' MllldeQrd pen' Oh( 0" " 101 Kon"en,,n BertlnlnR dlln bl. dt Skyller".. Kr ude lor..f 2 nye. om a' rlnlt Thisled, lavc! ti m" bed.le kllltdelig Medlemitallet aldrig 'ør. Biler derne. Ka8lereren, gura. all_rde bal. med a211 en Pormuc pli!! Revhor S ø n sted, ~e,"." lor al et Led nlnll skulde, program, lor Hærene blev læøt dannels"n omlalle :

14 7,8 lil!,7 Jm l Ofr ' 10, 1 til 11,2 km, Anlbol'l,>"\'j'j,.'Oflmt,2 t il -J,2 km P/UL g ::b,ood K r f,'n - _ J )tol' "h_" " nn " jjdsund\'l,'j. - S t' r re(c i 'J'hi ~ lf ' d.., )(~ r " is \ 'ilkll/lt til Om- El'klU'rt'flt. DOl!! kelt LJ'dlldel.ltf" i ( l nn~ l vide/b:' la!' 1\,11'''' doa' kuli ' 1 ~ lle om (' (11 Omg lll1lc. fm til.1. J km," dl't -jd ti' hil-y lus( " t",'d g (id 000 Kr (m. (ulill, '['/:Ol('r'\" g. l..,,' (l'fjl' l'llren'l, 1..nllJ"{ll,!l01111H'1 " "[1" ' r ul '''''/11 \ 'ol'unnn-('j, " '1'llll>tcd.1>1(1,.. ' " ", ft!!f n t f...,-,_. cl J'l'lfllllll/.', " g1'un']' r' "., t 092,~DO Kr. til ~;fjl' l 'l;liddl l g i l)"\" Tilflf',.!(:n ~~,r~ ~,~\.'(c pns!wt lo Vjdn~~- (1(h"r1. ",f e Ad)t~J(hw, dlw Jillg t H hvorddl frcllgf< cc l' S Polilir-l \'lu' hkv, l J,wnJ.(' l't Ul ijskud frll Vej- " 1 lo"lndr'!i, JlH'cll'B, 11-,,', V"""ml!ll, 1l'cu\fitllhdt'h ;\Jft- NUl(' r wm.' '1'1 ' ikke Uet Jlcv "", P:t'1l lit:u ' pun, dl,, 'f' - ' ru'fllklurhtuul.'1' Arne S rt j h, l:yn tc,.; rn l '~~'t ophn,j(t Dclse il: Vejene kul til L UllJ e1 ~~'J1 vcl rl1 '~(l'l Den nc [e,qoo h l', agle,. n,' 1'1.'11 bl' nul! 'kl'de (flg, o:: "',"'.'do,t,'al,y t;in naila' mod,lllcll. ornl1 r Tn- ';,, \. b l æglljug nt ' 0 ('1' nll'sh~ C; anf vdde ) ',\'1.', J F'1 ldmægtllf Korsner og tall.' a~u~k " f /'1 1,2 lev om fl ore LO!iliulclslJ l', lvln lt te med dl>ll ne, ManilY;\U1iW,.corsl'ta, k,', til Mll ler!- A" " 1 HlUde mude Jlled nye,e'. S-," h v," d. U,)... ntll- at. have "G',ll tngc l C 'd tdom- " ", Ul:> t 1'1,s1l 1l1g' j Of! l:i!t'digc Oplys ningel', c ri r uget J r cm,,hl det "kund e skude O Kr, til Soe- l1~ren gjorde ~W.Jd~ tllrlf.l;,,,~dt..,, ~ ham", nt da det N (o'vr,ljl! yflt, al. f 'J" ars J. ~... 1t1nge Frcngshnge,, ' cl FoJ'1lOldel endnu,h""r i,undcrboe altster Vejlll'oej Oll ni Ritn ~omlen 1,1 Mill. Kl'. r, paa Ud, Kr, fra Kflsed Hjælp af positionsfon ;;laaede Budr1dspromjlJen {yldspromil_ usvls l,.t5 - '" ' " forhi. NnlurlJgtdwn\,man,un de~ ~('sesstadiet, flf~ngl P Dommer Stlgernc, d p"'" det fores nl\fl."' Jl ' P alm Kendel8El um, a t S p0r g-~;ø Tillæg til n(ll~jllejeloven, hv~~- l!hlalet s kulde dl'oft.cs for lukkec'le eftel' del' lwn findj et A~ru Lø~ Domm~er Holm ludeser Sted, men. Ji.mrel'kede herom, al det,kke.. e vilde gwe Anledning til ~mmd lg Løsladelse, men kun] enk_lø te Tilfælde, hvol' Sygdom, AJdp'l" P 1ndsJmmgel osv. talte derfor. ~udgettet. ~e en Be '!t fol" Vej lde, idet rundfol'bedt. aa, at der gifter til le ogsaa idet d~g n saadan nde være det forndf olv)ese ArbeJositionstet. Han genulykygg.eriet, til Gode af FremdtaleJser t vi skal le imod, sat sine or øje. re Aars e frem-, t Korskomme ge1', og at det et merl 00,000, '. Døre. ---< det lukkede Hetsmooe blev Smith fængslet til 15, December, Ep Lo..;ladelse. EntreJ.>rcnør Ludvig Baag~, d?r sigtes efter den "milde" Væro.emagedov, blev løsladt eftel' at h~ve givet Tilladelse til, at hans Formue, derunder Sølvtøj til l?,ooo Kr,s Værdi, blev deponel'et hos Piltiet til Sagen bliver afgjort..tensc-n og Krogh st'ldig fængslet. Vognmand Jens J e 11 s e n, Mlll'flrmester Poul C, J e n s e n og Hestehandler K r o g h fængsledes nile til 15. December, idet Po- litifuldmægtig K o r s 11 e r oplyste, at man havde Haab om, at 44 4,5 9,65 Allkl,ageskriftet kunde være færdin' medio December Maaned" og aftalte Bombardementet a 1 chawa f()l,"poul Jensens Vedkommen- ce gjol'de ForsVal'el'ell,Land.sretssng!, Rasmussen opmærksom paa, at Jensens Førstemand l V.:ll' rejs t, og nt det var umuligt nteresc;,.1.nte Yidneudsagn 1('1' Jensen at passe sine Forret- i NurnbergproceAAen. ninger fra Arresten, J e s e n - op!yste selv, at han var tilbudt Kiirnber g, Lordag, " ed flyt Arbejde fol' sine gamle' Kun- Retsmodet i Gaar afhol tes d~n der, saaledes Thisted Kommune, østemgske Geneml Lahausen. Elektric,itetsværket, Sygehuset, der har virket l den hemmelige B r~rghtlset m, v., men det Val' tyske EfterretningstJeneste un- der S p ionagechefell, Admiral Caham umuligt at varetage den l1aris, daglige Ledelse fra Arresten. General Lahausen erld;c'l'cde.. at del' indenfor Spiunagetjene vat Nielsen tiltales for tre For- SLeJl vm' to Grupper, ll\'orhf den hold. eue, ledet af C am~rls,!la~e~e Hit- va;" Nikola)' ~i el s> n- ler og moda,.hej dede NaZlsmen, t f ';, e n, men de fleste Medlel'nmer af den- Sb ~l1a, øl' Busks ti(uiger~ Boglwl- ne Kreds blev henrettet efter Aldel, fa:lngsledes olima til 15, De! tentatet mod Hitler L nhaucembel'. Anklageren oplyste, ~lt sen havde den 13, Sepemb\>l' lull! sigtedes for tre forskellge 1~39.oy~rværet, ~n Ko nfe~'~' ll ce i Forhold. FOl'st og fl'emmest for Flltels Fog, h, 01 ogsaa,r l~)ben Værnemageri tit t B b af t1'(1p, Kelte! otr J odl \~~ttl :stede,., e" e o ca. CanarJs havde du glvet Udb'yl;: "'10~. 000 Kr., dernæst fol' Unc1~ r- for Bekymring o"er B umbarde' s æh overfor Saren Busk, allta- ltf'ntet af Wtn'sehawn, men K:;-jg,.,lig til et Belob af 10,000 K~., tel havde svaret, at denne Fol' og endelig for Sort Bors Handel holdsn;gel "ar b ~ e ~ ' et aftalt 1l<>l, med ell:'ktl'isk Materiel lem Hitler og Gormg. <, Midt j August. for det ]l o3:~l' Felttog indlededes, fik den hemmelige Eftcrretningst jenest(' Or Arne Sl1ith fol' lukkede Dore.,Efter at Johan 1"1'. Kj ær, der dre til at smffe polske l.'n if(1)" sgtes fol' Væ:l'nemngeri og Angi- -, Anton trensen gjorde opmrul'k~orn )Jem, ut Tnnstedvejen V~l' en meget,'j('ndig FO'fat Jlng, lig at Pil ltdvidd1'ip nf VP1C'11 mel' og polsk UdstYl' t il Himmlel', Kort eftel~ kom Hel't'tn i ng'(~ rn..: (1m "polsl;:e Tl'opper"~ Angrfth 1!\.'i tysk Oml'aade. Det Vlll' lh'dll'lh mel' ilfr8. og dl~ hh\\ ~ (;'nltl\ ~1 tf ff't af Vt'jl'll - - dm'hl., Sl efterlader Gdr, t al' haft Hustru. 'Bach der _ed Doden. f.t.el om E~('h undt \.hld i Df'dell Dcr 'ey's, fc,lelse c1t>rgaard". L,'et i )!r.lld re 80nner Frk,)!. t:: rdtar-et <'es df1lae'~ 1.: Den \ -l''' 8 \" 1\, t il erl 1) Pil rok Dann ol J e næ'm J

15 sen er og dene i 250.jemmeen Størne lyse mpene r hnvde dre go{le ~nneskel', Kr, Df:!1 old, og lt..k. b Kjær, SoreJl",en ~y.. Fftel'retning. '~ Aars Fængsel til tysk V ugt, mand, Den ca, 35 Aar g. Sønderjyde,Torgen Carstensen blev nag ved SælTetten i Thistpd idomt 2 Aru's Fængsel med Tab d almen Tillid i 5 An'. Carstensen tilhørte det tyske Mindretal og hal' været ansat i Flyversbtionen i Dragsbæk som Vagt mand, Brandmand og som Medhjælper ved den meteol'ologisl{e T:eneste. ~... ~... -:, den paa Scenen, _ l ikke smeltede, njul i Købmll.nd!!g' tik A1mll.nllkforeslill den kun fmdes!'olig lige noget for harnl ;-ar ogsua et stort Theatret, - og,i Bom, nan!' vi ser Julely~, Og der \', nogen uf de lugl mnatle blive en fe vnr 5ffiuklt.a Dekoru lerne ydede brav l de flade Holler r' lykkedes særm1cs Centraliseringe avls:ll Bestyrelserne a vlsforeninj,te1111 lede til Mode ('' Mpt\lpmrnN. cl

16 JBibel 7,2 Mil!. Kr. skjulte Formuer (kyjdl' fol fundet i Thisted. Det 8llrnlMe &øb er 'Hi,,1 MUl. ~ ". Kroner. dct. -1('1' netop et l.j?/lg' har LigningllkomrniS8io (B? Mt_ 111m Thisted offentliggjort h!- nl'pp" sullnt.et lt den skete Gennem_ for det. ilulg. af Formueopgørelsen!lam " bolt, 0/1' nle~lignet med de indkomne Selv.!.ryk for, r.lgjve)lcr til sidste Nylaar. Da du hm' ~ ~r Formuerne opgivet Ul ab.2 d Ki~ke-. hil. Kr., men ved Formucopgoleget vi r~'sen til 45,4 Mil!. Kr., SRn der l er "fundet" 7,2 ],lill. Kr. Der er kke (or, de'rtil at sige, at Ligningskom_ t vi fik missionen i dette Tal har laget i Jette ult med, selv de FOl'mucstignin_ ti!"r, der er sket helt ned til 1000 Kr., ligesom man er klar over, at (O Del ar Belobet kan være salli, mensparet i den forlobnc Del nf A'll"et til Formueopgorelscn. t r d~r.ede vi t 'elve n. der d" jo dll de er o,'er in Bed,' menyum, o i ('Jo.'. r ro.. for J. Kommissionens Formnnd. RegnskabSforer S k o V s g l. a r d, finder ikke det frem]mmne Tal fvt' overraskende, særlig da ikke-. da han havde set Resultatet fra Nykøbing, hvor der blev fundet 5 Mil. Kr. Anlæget af Kystvejen. Amtsmadet fastholder den gunle Llnid6rin~. Amtsraadels Møde i Dag behandlede. Sagen angluu.'nde ~n Vej fra Vestervig til KJilmoller og eventuelt videre lillnnslholm, idet. Vej udvalget hnr vedtaget nt. udtale, nt. AmtRrnndei for ait Vedkommend(' kan anlx'fnle,len i Poin Tid lir Arnbwaad og ~R1j(lkornrnun('nu' fart aui' Unit'fu. ring. A m i rn all d l' n KL'" t'll Ht'der.orcl!~e fol" ~nlll'l. KYdl\'('jl'l \ ur 111,rindehK lll'ukt uruor~ 10m li"" l:hf>ftig('!k fot ln!ilaltlllllll' <lg f1nn!ajrt, Ø()/ll m<lan, uj, t. mali )111 dl' Rom H'\ inke]",', ~tllt,'n 'dr'rlll f,o,{',. lif,\nlwk udgift l" m i (hrf'ktt, ''tl klid mol! n! d/' ih t( ~ t>r, ri. 1-\001l11u1W d kod ]1fJ,OHO Kr, t lglftn"1l 11.1" n l" ""t lil!,()o,ollfl H fnl" \ 'J fl, dl r lkullh b~ Jeg,,, 1\111 H' or il... 1 ti t '"lh Ht hib Den kraftige F.ndefuld til Sygeplejeeleven. D. "O SY'epleJftleoer kl,",de en KOUfau "'~d en Gryd""k... _ Ty. ll",rplaen rik l AarM Pn.nJ[lM>\ ror An"lverld. Viborg SYJfehull var E!ler~m" Dleren 1943 Skueplad8 for cn R~,,_ k, dramalrke BeJfi\"enhedH, hyil Mdtpunkt var den 19-aarlge Syge. r,c.j~elev Anna )16ry Ander&4!n, Olf h.-je AHleren var huo ved at la.. n!vorll)~e Følger for flere ar dh ov( rordnede Per.ønale" Anna Anderlen ha"de paudra""t sie Kammcraternn Vrede ved ~'n livlige Flirt med tnke Soldater, og dl\ hun den 30" August blev 0Ptre_ r"t. kunde et Par Sygeplejerakl'r kke dy lig for at male et Uall''' klor~ Pia hendes,'elllltn! Ben. Sy. ~"r lejeeleven erk.1wrede, at det var en Formermelse mod TYlkern~. hl"llig.. Symbol og anmeldte Sagen t,l det tyske Feltgendarmeri Fnl G'C:n herar blev, al O Sygeplejel~" vel en Aflen trængte nd pan hen. du Vll!relse, trak hendes Henkl. der ned og {lv hende h\"er et Par Sina med en Grydeske, oa da hun haenligt. spurate, om det var det ho!le, f ik hun endnu en Omgang, Sj'gepleJele\"en ailt ntter til Ty_ sk~rne, 110m truede med :,t nnhold~ OVt"rlægen, R"!en"elll'gcn og OHr ~"H'l'plejersken, men til~ldst gik de ind pall lade Sngen med O"erfploel nfgere '"ed dah!<k Ret, h,'"'' 21 Sygeplejelever h,"er gladdigt H,dtog 60 Kr.i Bød!.', som foro," ri'~! blev dækket Yl'd ton nd.. aml!ng pcn Sygehullet 0lt" blandt Byen!l hots/ere" Et Par Dage efter tog Sav(.n en mere ah"orlig Vendin$" Frk" ATldl'r~en ble\" rundt>t pan en Trup Pl'l'llllg med Hllarct arkhppd 0$ f(,l talt l', nt tre Pl'rqOner ha"h' (\'(Trl\ldl t Oll kliplt t hende, men dit! d indp-nllt'ldt' Forhor i O'"... f' "hllle af dlln~k Oi' t~'~k P(lhli int,ll1mmt'dt hun. at det \ar e', F.lm hun ha\,\' 1,1, arranl{l'rlt O'\rjaldd Ol( klil1pt:1 ~ig, lill! " ~ ~ gt'plt'jt t, l rordurted,' r hl T) ~klalh M"\ en ar \"t "11f'T, men "Hltto tilball'l foi 11fljl"11 "llrlllt>dt r Sl\l, '1 (lg bil" an" holdt 1 llit lljl'tn 'al' Th;~tt H'$ n~ll. Ol{,t 1\ L'r1ill" net V,lh"rR J" 1)\1 idllml h. mh' 1 \RU 1- tw fol \1)1";H n. de ral~k, \1 n lclt>ltl H('\ )1Kl'!1 til '1111 U :\tnut' n,1'o. l Thi t"d \mlll/ul.j1 :\\(lti, l l { 1,1\ ('lila :\tl~l,tl'l llle r, a {h el '" "4-...."9. KJe

17 nd8k OK ty~k Pollli un, \'de lod... "rl"lm~('r('t khppet lg i Hn',- lt det "ttr -''' n fordu ftert'.""end mt:d en nf -ml' vendte tilbngl' {Ol" l!idtm og ble" ln, m pnn Thlllted-Eg_ rhge Ret Vibor,r!nde l Anr!! Fængog den falflktl Anl'tforup :loue Kro. 1.srnads Mode i ddelelse fra Overt om, at man ha\' ming bl )!orup d tog straks Or ~e, at det va.r en f det kommunale ~verbevillingsnævan Bevilling, naar og Amt.sraadet alt sig imod, e n protesterede n fandt Nævnets -orisk.. lian menet skulde proteog ikke, og ~[edl Efterretnmg. E~NNG :1'D THEATEH. gel" i Gnllr oprorte ume Folkekomedien n~ plll Thi5tod turllg\'ls.:otuwnde blev Pn.<la dro S,-ed<>n pt'rledl' pnr e... pillf'rne udkæmjk"- omkring SMm:lndet vår ~t, h n n ga.ordell~ l'1" ('n nk hnl{. ',n nav Mm g" St.,do,r. )l'l vnr lht" ~jll'l-, mn drr Konh!.gf'nt Høm lioon' blh. r JO OU Snt'V1!jr, (;r:.n og ilt ikllr PTf't pm rd.1.'n"..r, ""'".lt lk#'lil(' uk., l:h r t on"r, "M' kul' pu nol all [ol".11 ha'l... 1!Jt; Lllnd, "C,. t n nf }<;H( kvl\ r ik' jd('t. (or Elli.., t hllr v. nm ~ "'dtn,,,'!. nt dl' ~ 'jfj1,'(h' f :~.~. Kjeldgaard tlstnar Angiver :\~~en mod Barberen. du ble>; annevægtel'. pa."!.dommes Dag Særretten! Thisted begyndte. Dng ved Middagstid BehandJin ;t:n af den omfntlcnde Sag d" ~~srej:.m~ fhv. Barber joha;~ ~. tel ) e d g l l r d, ThS""..ed... p: se.n mod ham omfattet hans Vn'ksomhed som Mari \'ægter, Angiveri og Forsøg ;:;. 0l?f.agelse i Frikorps Danmark K)el?~rd erkendte sig skyldg i A.nglVcn med Hensyn til at hav" Vlderegivet Købmand FaurhøJ~ Oplysrunger om Politiets skjulte Benzin til det tyske Polib, Her- 1,E:<! blev ngeniør Vestergaard og Di{ektør Kaj Petersen,=, This+-..J æres t eret af Gestapo og internel 'C!l i Fro~levlejren. Rjeldga.'ud erkendte Slg ogsaa skyldig i Forsog paa at lade sig hven'e til Fri :k{,rps Danmark i 1942, men han kunde ikke erkende, at Marine \æg'terarbejdet var KrigstJeneste. KjeJdgaard oplyste, at han i 1934 aabnede en Barberforretn:rg i Thisted, som gik godt indtil 1935, da Befolkningen blev belrendt med, at han val' NazSt, Forretningen blev boykottet og i Lnbet af kort Tid ejede han ikke Salt til et Æg 1 Han tog del'paa til Mdre Byer, men saa snart hans politiske Overbevisning ble\' kendt, mødte han kun )odstand ito Befolkningen, !\Om hnn til den tyske Flyveplads i Po alborg, senere til Thisted. Hel" f!:l rejste hnn i til Norge, h'or han arbejdede ved tysk EnvnearbeJde m. v, Han \'ilde aoy, hellere være hm; Fnnulien i Thisted og sogte i.juli till}1~ge. Hnn blev ArbeJd!:'mand ved F!YYCl~tntionen i Dm~bæ:k. T l" 13 am'l~te den nnzistiske For cfling Dansk Arbejdsfælles..,kn') ham Arlwjdc som i\lllnne\':l'gl 'r, Drnne Bestllhng havde han til 'l ~~uj i Anr. Hnn forsclgf.(' H, )hlj lt flygte til T.\'sklaml i t'l )nl'int'. f, rtuj, m.'n hil'\' t,{('l i Stnler d. J:!. :\fnj, Oomnwn kan f~ll1t \'l'ull'r nf :.JH \'\'d G Tidt'n. Domsmn. nrl~nt','r J\ohmnnd Villum.1l'1l;"('u, N, rha", Ol{ F()),'l tninr'tuøt~1' l' H~t, Thi~h'd,, lrllh'\ ('jlrdning i Thisted. Som tlt t 11't'mK,mr ;tf nm"hu\ t'rnlt',\nnn1h', V \'anl\c'ktllltol''t Kommlt'lll i ~11l j..'l'n "~'t"(' til J AYfE1 J\.olonihav..or su.a ~ Real"kc DanlM'Amenc. glvillg-.fe..t Jl4 8rugaforh.irl$ bii..utllllfett P Uligt!. 'Royal-Th.. D.tr E\'entyr". V pldt!ndc lt ' 10M: Svag Ve.at drejenek mange Stedu lidt bliger!" Fra y Du er ve mlllsione i arbejdet 58 marken, &oll understøtte me, har lid under KriS!; Pnn ),S Krigsbegh' Arbejdet o 1'or08et1 kunde fol dt>rude, op; at ),ill!lion U:3np;c, ),en mnrker er nyet nte bt>jdet de Det (>1" Glll'de "i i )h~jlionpd l'nl\ KFl: i \lll'ion y \'.1 h i'('ul Blia Pilt' hd l'r St \ an~kt>li ;OUt'll r und\'l Kr ",',n \'l'rll Missions "t'r ntl'l' Snit M.""iol l \N, til' {Plwt } t "('l' HU th-dor (' l t \lut'

18 men Toner. t Ma- sled Orkesterfocening og F. D. P.s 'sljene Orkester. i 1934 Z Aars Fængsel ii Vagl- ~ i Tbl manden. 1~\~= Den ca. 35 aarige Sønderjyde, ~ Bzlst Jørgen Carstensen, blev i Oaar, ved Særtetfen i Thisted idømt 2 og i F T n ikke Aars ængsel med ab al almen d tog Tillid i 5 Aar, Carstensen tilhører ~ s SnJng Mod plads Her orgel lysk vilde en i t det tyske Mindretal og har været ansat i Flyverst.tionen i Drags bæk som Vagtmand, Brandmand og som Medhjælper ved den meteorologiske Tjeneste. 245 Kr. Julnuddellng. Ved Velgørenhedslorestillingen i Søndags i Royalteatret, indkom 245 Kr, Dødsfald i Hvidbjerg. D,.r.k~ Hurup l delse al al Kr. fug plads lor ningen 8~ Leje. Spor' f j erri t delse til G und a gaard til Skole, G Vester Tilladels i Tø.bel

19 . 1fHlS TED BY OG EGN ludtill' en Pro!ul mod Ud&ledel Stikkerdom Thisted.,1'0',1 denn' B'YUtr'/t. "lu" al dl'! J d.. o SlJl(nerua Ol( Amt&-. ul.. ~ " M. H,_ Jobs. KJellliurd fik 6 Allr.,.. drl..,ar kl.,. f'l",lal detløjod. Oll fenja!!!. Amhr.. det ftk!:i."en elif'( P. Serrelle" Thl,led begyndte relnlnfl Our ved Mldd'R,lld Beh,ndlm p Juletr._' p St. Tor C!!n., den omfallende Søg, det PtlllJlenl Hær. ltore juh:tra: p" Si. v" re/si mod hv. BarbU Johs. Tor" J Thlal"d lefdu Mor~en Ol vjl ~l' K/eJdK.rd, Thsted. Sigtelsen med alne mange L.y' k.. le Uulg (illnlo da mod ham oml,lede hant Virksomhed som Marinevæglcr, An o"er Ftoretor" OK 111.dll"de Qader. au giveri og POsøg pall Optagelse i Prlkorps.Dtlnrnark-. Johs. Kleldgurd erkendte sig skyldg i Angiver med Hensyn iii B have videregivet Købmand Paurhøls Oplysninger om Politiets skjulle BenZn d.el tyske Polit. Herved blev ngemer Veslergaard og Drektør Kaj Pedersen, Thisted, rre!.leret af Oefilapo og interneret Prøslevlejren. Johs. KJ~ld~lln:l erkendte sf~ og9a8 fikyldl~ Por søg pøl! al lade sig hverve Frlkorps.. Danmark" 1942, men han kunde kke e'kende,. al Ma rjnevægterarbe/det var KrigstJene- ste. KJeldgaard oplyste, al han i 1934 aabnede en Barberlorretning Thisled, som gik godt. ndtil 1935, da Belolknin2en omkring Valgel blev bekendt med, al han var NazS: Porretnlngen blev boykollet, og Løbet af korl Tid ejede han ikke Sall Ul ef Æg, Kjeldgaard log derp8a til andre Byer, me~ ~aa snart hans politiske OverbeVisning blev kendt, mødle han kun Mod!and fra Befolknngen kom han ii den lyske Flyveplads Aalborg, senere til Thisted. Herfra rejste han i 1941 Norge, hvor han arbejdede ved tysk Havnearbejde m, m. Han vilde dog hellere være bos Familien i Tbisted, og søgle Juli 1942 tilbage. Han blev derefter Arbejds Dland Plyversløt!onen j Dragsbæk. J943 anviste den nazistiske Forening.Dansk ArbeJosfæ~lesskab ham Arbejde som Martnevægter. Denne Bestilling havde han l! 5. Maj Han forsøgie den 6. MJ al flyge Tyskland el MllTlnefarføj, men ban blev laget i Struer den 12. Maj. Med Hensyn llstlkkersigtelsen forklarede Kjeldgaard, al Købmand Paurbøj, Thisted, en Allen i April havde henvendt sig til ham og fortalf om Politiets Skjulte Benzin. Det var sigtedes bestemte Opfattelse, at Paurhøj vilde have ham al gia iii del tyske Politi, og af Frygl for Pølgerne, hvis han lod være, foretog han su Anmeldelsen. Pørs! sent om Blermiddagen faldt Dommen. Den led pu 6 Aars Fængsel og Tab af almen Tild 1 fem Aer. Domsmændene var Købmand W!1um Jensen, Nørhas, og Porretnlngsfører Prosi, Tblsted. God Julekort.. lde. Ballebya Boghandel Thiated har i Air ladel rcm&tille en ny Serie Julekort med Motiver fra del Kamle Thisted i Perioden Billederne er ud Jaanl al Thisted Mu&æum og vlaer bl.. l<.ptljn Jgda Vælgermøde p.. St. Torv, Havnen og Hotel. Thy a O.. rd, '" '.11 ",.. e,, Prelten, Heri julelnd.. mllng huber pil og... 1 nyde godl.1 Juletræet del fil./ulejcryden" og... A.r et.nbra!!.1 her. ~ Sld.le Alt ble" der tyrel "adi under l = 1 Gryden Der indkom.woo Kr".om 1-r1 lli:ldre og 111'1/:" n.. d /:0dt,. Alt h... ber man p.. el l"e "' Kodt Resullal'" b"rnerll!'e Pamlller og... kan ko~mo i Belr'Kinlnl Tllu.RJ om S Tøjgave og andet Naluralle modlaie Kerne. Som el Led i Prelllln. HRra Jlltelod-.. mln" "it der Oo.dag d. 12. d. blive T alholdt en Julekoncert p.. Afhold.- o halellet, ooder Benævnelsen Nordiøke P Toner, med velvillig Medvirken af Thi- Kj led O,keøterforenlng og F. D. P. Orketler. Z Aars fædsel li! Valt- madden. Den ca. 35 aarige Sønderjyde,l Jjj Jørgen Carstensen, bley i OUf n veel Sænellen i Thisled dømt 2\ y Aars Pængsel med Tab al almen Tillid i 5 Aar. Carstensen tilhører det tyske Mindretal og har været ansal i Plyverslatlonen Drags bæk som Vagtmand, Branamaod og som Medhlælper ved den meteorologiske Tjeneste. 24& Kr. til Julnuddellng. Ved Velgereohedstorestillingen i Send.ga i Royaltealret, indkom 245 Kr, Dødslald i Hvidbjerg. Phv. Odr. Niels Bbbesen Vangsgaard, Tværdal" i Hvidbjerg, er r Søndags død efter sa Dages Syp.eleje, 68 Aar ~1. Han efterlader Slg seks Børo. - Købm. Chr. Madsen, Hvid- ~ bjerg, døde i Lørdags, 76.4,ar g!. ~ Han efterlader sig Hustru og nogle ~ voksne Børn. 0sles-Vesløs-Arup SOl/:oeraad boldt Møde Lørdag Aften. - Lærerne Sloth, Vesløs. Jacobsen og Vestergaard, Øsløs, bevilgedes 1 Kr. pr. Time til Aften sk ole undervisningen. - Øsløs-Vesløs Arup Bibliotek fik for Atret et Tilskud paa 50 Øre pr. ndbygger. - Nalionalforenlngen til Tuber kulosens Bekæmpelse og Landsforeningen af BørnelaDlmede i Danmark, hver 20 Kr, K.P.U.M.s Soldaterhjem i København, Randers, Aalborg og Aarhus, hver 10 Kr., og Amtsudvalget til Arbejds-. løshecjens Bekæmpelse 100 Kr. Ar bejdslesbedskassens Sygeforsikring bevilgedes et Tilskud ps! 100 Kr, - Beboerne Øsløs fik to. Pavne Grus ti1 Vejen fra Sønder gfj.ard til Bisgaard. En Del Lokal.tor har vi af Plad!lheM)'n 8kyde tl Morgen. marlet ud- d a Protest mod Morup Melie.. 8evilliojlco. Kloakeringen i Ydby.

20 fra gt Vor h an orefter at Død il en fortsat rummelig, at nen Kan nave J:'laa t'll1 Rutebiler. s Sagen mod Læge Lehnbrock. Læge Lehnbrocks Sag vil blive b"handlet ved Landsretten den 20. December. Thinglyste Skøder. Fisker Mads V. Nielsen til Fisker Klemmen Vester, Jegindø, Mt" Nl'. 41 h Jegindø By og S., 5000 ten betale Kommune 12,000 Kr Fra fle, seret, at gjorde fol en genner dels er D' af Aaret vandet. D udsætnin! te være,. j, vurd. n"dh<o±

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs.

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Inden selve delegeretmødet blev Kaj Mortensen mindet. 1. Valg af dirige n t, dirige n tse k re tæ r o g m ø de se

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA

BYG-ERFA tema Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt Michael Vesterløkke 1 Fugtkilder eliminering Kilde: 3. JUNI SBS/GI, 2014 Martin L. B. Schulze 2 Fugtmønster 3 Målemetoder

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten BESÆTTELSEN ROLLER Værnemagten ANTON SCHMIDT Du er 27 år gammel, og det er dig, der bestemmer over den deling af soldater, som Værnemagten har sendt til Vimmerslev. Du er stolt af at være soldat i den

Læs mere

Referat af Vinterm øde 20L3

Referat af Vinterm øde 20L3 DIVISIONSFORENINGEN MTP, København, d.26. januar2013 Referat af Vinterm øde 20L3 Lørdag d.26. jantar 2013 kl. 10:00 aftroldtes Vintermøde for generalforsamlingen i Divisionsforeningen på Radisson Blu Scandinavia

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

" #$%&' &()'*)+ &', - & *. /...

 #$%&' &()'*)+ &', - & *. /... ! " #$%' ()'*)+ ', - *. /.... 01 2 0 0 3445 1. MOTIVATION PROBLEMFELT...4 1.1 PROBLEMFELT...4 1.2 PROBLEMFORMULERING...8 1.2.1 Uddybning af problemformulering...9 1.3 AFGRÆNSNING...9 2. METODE VIDENSKABSTEORI...10

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

Vedr. aktindsigt Skive Kommune

Vedr. aktindsigt Skive Kommune 21-03- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedr. aktindsigt Skive Kommune Du har den 26. januar 2012 rettet henvendelse til Stat s- forvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelsesl o- vens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012. Grundejerforeningen Greve Strandby www.grevestrandby.dk E-mail: bestyrelsen@grevestrandby.dk Formand: Henrik Lundorff Hyldebærengen 38 Tlf.: 43 69 67 64 Næstfor.: Steen Beck Tyttebærkæret 34 Tlf.: 48 41

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

- Alt stål varmforzinkes.

- Alt stål varmforzinkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVCruDE INGENIØRER?m GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v

Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v Poul Petersen indledte mødet med at takke Haderslev Akvarieforening for et godt og flot arrangement.

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011).

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011). D O M afsagt den 10. april 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Elisabeth Mejnertz og Gitte Kuhlwein (kst.)) i ankesag V.L. B 0913 13 D (advokat Paul Björn, Randers)

Læs mere