RANKEFØDDER HAVEDDERKOPPER DANMARKS FAUNA 3. F. (PYCNOGONIDA) (CIRRIPEDIA) MED 51 DANSK NATURHISTORISK FORENING K. STEPHENSEN AFBILDNINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RANKEFØDDER HAVEDDERKOPPER DANMARKS FAUNA 3. F. (PYCNOGONIDA) (CIRRIPEDIA) MED 51 DANSK NATURHISTORISK FORENING K. STEPHENSEN AFBILDNINGER"

Transkript

1 DANMARKS FAUNA 3. F. ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVNE AF DANSK NATURHISTORISK FORENING jt'- K. STEPHENSEN HAVEDDERKOPPER (PYCNOGONIDA) OG RANKEFØDDER (CIRRIPEDIA) MED 51 AFBILDNINGER G. E. C. GADS FORLAG KØBENHAVN 1933

2 BIANCO LUNO A/S. KBHVN,

3 fiaaq^ Havedderkopper eller Pycnogonider. (Pycnogonida, Pantopoda, Podosomata). Havedderkopperne er, som Navnet antyder, edderkoppelignende Havdyr, hvis Legeme bestaar af en Krop med 4 7 (sjældent 8) Par Lemmer; forrest sidder en ofte stor Snabel, bagest en ganske lille Bagkrop. De mest iøjnefaldende Karaktertræk er den ganske lille, tynde Krop og de (oftest) lange Ben. De systematiske Navne for Gruppen hentyder alle hertil: Pycnogonida betyder: med mange Knuder, d. V. s. Led (paa Benene); Pantopoda betyder ordret, at det hele er Ben; Podosomata: Legemet bestaar (kun) af Ben. Det danske Navn Havedderkopper hentyder til Ligheden med Edderkopper; det er i Virkeligheden kun en moderniseret Form af det Ord, Søe-Spindel, hvormed den norske Præst og Naturforsker Strøm indførte Gruppen i den videnskabelige Literatur og beskrev de først kendte Arter. Størrelsen er sjældent betydelig; en Kroplængde (incl. Snabelen) paa 6 8 mm og en Spændvidde af Benene paa 5 7 cm kan regnes for en

4 Middelstørrelse. Nogle er betydelig mindre; men paa dybt Vand i det arktiske Omraade findes Kæmpeformer som Colossendeis colossea med en Længde af ca. 6 cm, medens Benene kan spænde henimod V2 m. Gruppens Plads i Systemet har været Genstand for stor Usikkerhed i Bedømmelsen; den har været henført baade til Krebsdyr og til Arachnider, men regnes nu for en særlig Gruppe indenfor Leddyrene, sidestillet med de andre Hovedgrupper, f. Eks. Krebsdyr eller Insekter. Ydre Bygning. Kroppen (truncus) er oftest mer eller mindre cylindrisk, leddelt, med et Par Lemmer paa hvert Led. Det forreste Led, Hovedsegmentet, der ofte er forlænget, saa at det danner en Hals", har forrest et udvidet Pandeparti". Hovedsegmentet, hvormed 1. Kropled er sammensmeltet, kan foruden første Par Gangben bære indtil 3 andre Par Lemmer (om disse se nedenfor). Kropleddene (4) har paa hver Side en Forlængelse, hvorfra Benene udgaar. Paa Rygsiden af den bageste Ende af Hovedsegmentet sidder Tap bærende de 4 Øjne. Snabelen (proboscis), i hvis forreste Ende Munden sidder, er fæstet forrest paa Hovedsegmentet; den kan være lang eller kort, cylindrisk eller tilspidset fortil, en saa at den nærmer sig Kegleformen. Snabelen er oftest fremadrettet, men er ved Roden noget bevægelig. Om dens indre Bygning, se senere. Bagkroppen (abdomen) er en lille Tap,

5 Fig. 1. Nymphon rubrum fra Ryggen (i Midten) og fra højre Side (forneden; Gangbenené fjernede). Øverst Enden af et Gangben. (l.b 4. B: Gangben; Bik: Biklo; Bk: Bagkrop; H: Hovedsegment med Halsen; Pa: Palpe; Sa: Saksben (en Klosaks er tegnet ovenover i større Maalestok); Sn: Snabel; 1. T, 2. T: I. 2. Tarseled ; Æb: Æggeben (man ser en Klump Æg paa hvert Æggeben) 0: Øjetappen med Øjnene) (Efter G. O. Sars 1891).

6 siddende mellem det bageste Par Ben i af 6 Forlængelse Kroppen. Lemmernes Tal kan variere fra 4 til 7 (sjældent 8) Par. 1. Par Lemmer, Saksene (chelifori) (tidligere undertiden kaldet Overkæber), har til- Fig. 2. Lemmer af Pycnogonide (Ascorhynchus): t. v. Palpe, i Midten Gangben, t. h. Æggeben. (Ct: cotibia; F: femur; Pc: præcoxa; Pf: præfemur; Ta; Tarseled; Te: transcoxa; Ti: tibia; Ts: transtarsus, eller Klo) (Efter H. J. Hansen 1930). syneladende 3 Led, idet selve Saksen (med 2 Led) sidder paa en 1 -leddet Stilk, der i Virkeligheden er sammensmeltet af 2 Led (hos enkelte Former er de to Stilkled dog ikke sammensmeltet). Saksbenene sidder ved Foden af Snabelen, men mangler hos visse Slægter. De tjener til at gribe og fastholde Føden. Ved Siden af, men under Saksbenene sidder 2. Par Lemmer, Palperne (pal pi) (tidligere undertiden kaldet Underkæber), bestaaende af indtil 10 Led. I saa Tilfælde er de to første Led ganske

7 korte; Leddenes Betegnelse (i disse og i de andre Lemmer) fremgaar iøvrigt af Fig. 2, der skyldes H. J. Hansens nylig udkomne Arbejde om Arthropodernes Lemmer. I den fuldt udviklede Palpe er der 5 Tarseled; disse er besat med Haar og Torne (Sansebørster?). Palperne gør Tjeneste paa samme Maade som Saksene, men ligesom disse kan de mangle hos visse Slægter. 3. Par Lemmer er Æggebenene (ovigeri), siddende paa Bugsiden ved Roden af 1. Par Gangben. Normalt bestaar de af 10 Led (+ en Endeklo), undertiden dog kun af 5 Led; hele Lemmet eller de yderste Led er mer eller mindre rullet sammen. Æggebenene findes altid hos c? (men ofte tillige hos $); det er nemlig altid ^, der bærer Æggene, som danner en kugleformet Klump lidt indenfor Benets Midte (herom mere senere). Disse Ben har paa de yderste Led ofte ejendommelige, kamformede Torne, der i hvert Fald undertiden kan bruges til at børste Legemet rent med for Dynd o. Ig. Denne Pudseindretning synes at findes hos alle de Former, hvor begge Køn har Æggeben. Som vist i Fig. 3 griber de omkring det Ben, der skal renses, og bliver ved at børste udefter mod Spidsen, indtil alt generende er fjernet; alle Pycnogonider er nemlig meget renlige. Hos Pycnogonum, hvor kun r^ har Æggeben, findes Pudsebørster paa Undersiden af de yderste Led af Gangbenene (Fig. 3, 4) (eller 8.) Par Ben er Gangbenene. Som Regel er der kun 4 Par til Stede; enkelte

8 8 antarktiske Slægter har dog 5 Par. Gangbenene er oftest lange og spinkle, og hos den enkelte Art Fig : Spidsen af Æggeben af Nymphon leptocheles, for at vise Pudsebørsterne, der i større Maalestok er vist i: 3. 2: samme, snoet om et andet Ben, visende, hvorledes Lemmet fungerer. 4: Spidsen af Ben af Pycnogonum littorale, visende de simple Pudsebørster paa Underkanten (i Fig. vendt til højre). (Efter Prell 1909). er alle 4 (5) Par ganske ens. De bestaar af 8 Led + en Endeklo; Leddenes Betegnelse fremgaar af Fig. 2. Betegnelserne i Literaturen er dog ikke

9 9 altid ens; de to sidste Led (før Kloen) kaldes saaledes undertiden tarsus og propodus, undertiden 1. og 2. Tarseled. Over Kloen kan ved dens Basis sidde 1 eller 2 Bikløer (Fig. 1, Bik.). Den indbyrdes Længde af Tarseled og af Kløer og Bikløer varierer stærkt indenfor Arterne og bruges derfor som systematisk Kendetegn. Hos de Arter, der lever i Tidevands- eller Brændingsbæltet, eller kryber om paa andre Organismer, kan det yderste Parti af Benene være omdannet til stærke Griberedskaber (f. Eks. Phoxichilidium og Ammothea), der i høj Grad bringer Caprellerne i Erindring. Hos Arterne med særlig kraftige Gribeben kan den basale Del af 2. Tarseled endog være udvidet til at danne en Hæl", imod hvilken Kloen griber. Omvendt har Arterne fra det meget dybe Vand som Regel ikke Benene omdannet til Griberedskaber og har smaa eller ingen Bikløer. Er Gribeben saaledes et Bevis paa Forekomst paa forholdsvis ringe Dybde, kan man ikke vende Regelen om og sige, at naar Benene ikke er omdannede i den anførte Retning, lever Dyret paa stor Dybde; Benenes Form synes at staa i et vist Relationsforhold til de Organismer, hvorpaa Dyret skal holde sig fast, og som det skal leve af; men hvilke dette i det givne Tilfælde er, ved man foreløbig kun meget lidt om. I hvert Fald nogle af Formerne med lange, tynde Ben, beklædte med spredte, stive Haar, kan ikke blot krybe, men ogsaa svømme (se senere). Huden er chitinøs, læder- eller hornagtig.

10 10 som Regel ikke meget haard. Ofte er den nogenlunde glat; men der kan være Haar, Torne og Vorter. I Huden findes dels simple Kirtler af ukendt Funktion, dels (i den inderste Del af Benene, eller paa Kroppen ved disses Basis) Kitkirtler, hvis Sekret tjener til at hæfte Æggene fast paa Æggebenene. Hudskiftet foregaar paa den Maade, at der opstaar en Revne langs Siderne, saa at Huden falder af som en Ryg- og en Bughud ^). Farven er meget varierende: hos Lavvandsformerne ofte brunlig eller gullig, hos Dybvandsformerne oftest rødlig. Den brune Farve i Forbindelse med de tynde, traadformede Ben bevirker, at de mindre Former kan være temmelig vanskelige at se i et Net, idet de hænger fast i Maskerne og ved et flygtigt Øjekast forveksles med Ujævnheder i Maskernes Vævning, Traadender el. lign. Indre By gning. Fordøjelseskanalen (Fig. 4, 7) begynder med Snabelen og fortsættes i lige Linie gennem Kroppen ud til Gattet i Bagkroppen. Men da Kroppen er meget slank, er der ikke Plads nok i den, hvorfor Tarmen sender en Blindsæk ud i hvert Ben og undertiden tillige i Saksbenene. Særlig Omtale fortjener Snabelens Indretning. Forrest sidder Munden, omgivet af 3 meget bevægelige Læber, Første Halvdel af Snabelen indeholder Tænder, der skal finfordele Føden; inderste Halvdel omslutter et mærkeligt Siapparat (Fig. 4, 2 3), bestaaende af fine, rækkestillede Torne, som tilsammen danner en Ruse, der for- ^) Hvorledes Benene skifter Hud er næppe kendt.

11 11 hindrer alle grovere Dele af Føden i at trænge ind i selve Tarmen. Nervesystemet har den for Leddyrene typiske Form, bestaaende af et øvre Svælgganglie og en Række Z. I 3. Fig. 4. 1: Phoxichilidium femoratum: Tarmens Forgreninger (de fleste Ben er udeladt) og Hudkirtlerne (Prikkerne). 2: Phoxichilus vulgaris: Snabelen, for at vise Si-organet. 3: Detail af samme (alt efter Dohrn, i Helfer 1932). parrede Bugganglier, et Par i hvert Kropled; Snabelen er særlig stærkt forsynet med Nerver. De eneste kendte virkelige Sanseorganer er Øjnene, siddende i et Antal af 4 sammensatte Øjne paa Øjetappen (Fig. 1, 0.); rimeligvis er dog ogsaa mange af de finere Haar Sanseorganer. Særlige Aandedrætsorganer findes ikke.

12 12 Hjertet er en Sæk, liggende i Ryggens Midtlinie. Forplantning. Havedderkopperne er særkønnede. I det ydre er de to Køn temmelig ens. Som ovenfor anført findes Æggeben hos o af alle Slægter, hvorimod $ af enkelte Grupper kan mangle dem. Et Individ uden Æggeben er altsaa altid en $, hvorimod man omvendt ikke kan gaa ud fra, at et Individ med Æggeben skal være en c^. Selve Kønsorganet er nogenlunde ens i de to Køn; det er et parret Organ, liggende ovenover Tarmen og bagtil sammensmeltet. Paa Grund af Kroppens ringe Omfang gaar der en Udløber langt ud i hvert Ben, hvis lange Led af denne Grund i Forplantningsperioden kan svulme en Del op. Hos Arter med gennemsigtig Hud kan man ofte se Æggene ligge inde i Benene, især i 2. og 4, Led. Kønsaabningerne ligger ejendommeligt nok paa Undersiden af Gangbenenes 2. Led, paa flere eller færre af Benparrene. Parring er iagttaget hos enkelte Arter og synes at foregaa paa noget forskellig Maade. Hos Anoplodactylus klatrer Hannen ind under Hunnens Forende, saaledes at de to Individer vender Bugsiderne mod hinanden. Basaldelene af Hunnens Ben bøjes sammen, saa at der dannes en Slags Beholder, hvori Æggene udtømmes. Derefter griber Hannen med sine Æggeben ned i Ægmassen; Sæden udtømmes paa Æggene, som klæbes sammen ved Hjælp af Sekret fra Kitkirtlerne, hvorefter Hannen fæster Æggene paa sine Æggeben og vandrer bort. Hos andre Slægter foregaar det noget anderledes; hos Pycnogonum littorale er der endog muligvis en indre Befrugtning, idet man har fundet Han og Hun sammenklamrede, med Kønsaabningerne hos de to Individer trykket tæt sammen. Det er altid Hannen, som bærer Æggene; disse danner kugleformede Klumper paa Æggebenene, som Regel 1 Kugle paa hvert Ben, men der kan være over et Dusin. I saa Tilfælde er der næppe nogen Tvivl om, at hvert Par Æggemasser stammer fra hver sin Hun og er Resul-

13 13 tatet af en enkelt Parring, og at altsaa den samme Han kan parre sig med flere Hunner efter hinanden; thi Æggene i de enkelte Ægklumper staar paa et meget forskelligt Udviklingstrin og maa derfor have forskellig Alder. Æggenes Størrelse (og deres Antal i en Kugle) kan være højst forskellig, i hvert Fald varierende fra V20 mm til henimod V2 mm i Diameter. Æggenes Kløvning er total, inæqual. Nogle af de paa forholdsvis lavt Vand levende Former, med lange, tynde, haarede Ben, kan i Forplantningstiden optræde pelagisk. Ganske nye Undersøgelser over Nymphon gracile (i Bretagne, af L. Fage 1932) synes at vise, at det drejer sig om et regelmæssigt Fænomen: i November træffer man de første Individer i Planktonet; Mængden tager til, med Maksimum i Januar April, hvorefter Tallet bliver mindre og mindre; fra Midten af Juli til Slutningen af Oktober findes ingen Individer pelagisk. Det store Maksimum kan i Virkeligheden deles i to: i Jan. Febr. dominerer ^ (med Æg paa Æggebenene), i Marts April derimod $; $ synes ikke at kunne optræde pelagisk, undtagen naar Æglægningsperioden næsten er færdig. Larveudviklingen (Fig. 5) begynder gerne med det saakaldte Protonymphonstadie: en tyk Krop med en kort Snabel, 3 Par Lemmer, hvoraf Saksbenene er de forreste, en Tarm uden Gat, og som Regel et Par Oceller. I hvert af Saksbenene sidder indenfor Saksen en mægtig Kirtel, som afsondrer en lang, klæbrig Byssustraad, der tjener som Fasthæftningsorgan. Enkelte Slægter (Phoxichilidium, Anoplodactylus) mangler dog denne Kirtel i Saksbenene; til Gengæld ender de to næste Par Ben i en kortere eller længere Traad, dannet ved, at Kloen i de paagældende Ben er stærkt forlænget; men disse Traade paa Par Larvelemmer forsvinder dog hurtigt. I Løbet af de forskellige Hudskifter forsvinder 2. og 3. Par Larveben ; men samtidig fremkommer de 3 første Par Gangben; 4. Par kommer først senere. Ved sidste

14 14 Hudskifte forsvinder Byssustraadene fra Klosaksene, og hos de Slægter, hvor den voksne ikke har Klosakse IT, Fig. 5. Pycnogonidelarver. 1 : Pycnogonum littorale. 2 6 : Phoxichilidium femoratum (2 : lige efter Udklækningen ; 3 : efter et Hudskifte; 4: næste Stadie; 5: senere Stadie, liggende inde i den gamle Hud. Gangben (1 B 4 B) og Bagkrop (Bk) er nu anlagt. 6: ældre Larvestadie. Saksene (1) er bevaret, men Palper og Æggeben (II III i de foreg. Figurer) er forsvundet. Gangbenene med Undtag, af 4. Par er vokset stærkt ud). (1 efter Dogiel 1913, 2 6 efter Bouvier 1923). (f. Eks. Pycnogonum), forsvinder ogsaa Saksene. Men samtidig dannes der Palper og Æggeben, 4. Par Gangben vokser ud, og Gattet aabner sig. Det fremgaar af det ovenstaaende, at den voksnes Palper og Æggeben (i Modsætning til Saksebenene) altsaa

15 15 ikke er udviklet direkte af de tilsvarende Larveben, men er dannet paany efter at have været helt forsvundet. Nogle antager derfor, at det er helt nye Dannelser, som ikke har nogen Forbindelse med de tidligere eksisterende Larvelemmer; men i hvert Fald opstaar de paa de samme Segmenter, altsaa paa de gamle Lemmers Plads. Som Regel vedbliver Larverne i nogen Tid at holde sig fast paa Hannens Æggeben; senere kan de sprede sig ud over de andre Ben, indtil de er saa store, at de helt kan staa paa egne Ben". Hos Slægterne Phoxichilidium og Anoplodactylus er Larverne parasitiske og lever ligesom de voksne paa Goplepolyper; men det synes at være nødvendigt straks at komme til at sidde i Nærheden af Hydroidernes Tentakler, o: ved deres Mund, de skal nemlig, for at gennemføre deres Udvikling, ned i Værtens Mave. Levevis. Som tidligere nævnt er Havedderkopperne marine; Ferskvandsarter kendes ikke. De kan træffes fra Stranden ud til de største Dybder; den enkelte Art er dog nogenlunde begrænset i sin Forekomst m. H. t. Dybde. Om Dybhavsformernes Biologi vides næsten intet; noget bedre er man stillet m. H. t. Formerne fra lavere Vand. De fleste af disse lever mellem Hydroider eller Actinier, som de udsuger. I Forbindelse hermed staar, at den yderste Del af Benene paa de fleste af disse Arter er kraftige Klamreredskaber. Skønt det er meget træge Dyr, kan en Del Arter dog optræde pelagisk; navnlig Arter med lange, dette gælder noget haarede Ben, og det finder muligvis kun Sted i Forplantningsperioden (se ovenfor, S. 13). Hos de Arter, hvor Næringsoptagelse er iagttaget, foregaar denne paa meget forskellig Maade. Nymphon (leptocheles) forholder sig tilsyneladende ganske rolig mellem de Hydroider (Campanularier), hvorpaa den sidder; kun Palperne bevæger sig forsigtigt omkring Snabelen. Kommer de derved til at berøre noget

16 16 fast, viger de tilbage; men rammer de en Hydroidtentakel, kaster Pycnogoniden hele sit Legeme frem i den paagæl- Fig. 6. Øverst: Nymphon leptocheles sugende paa Hydroiden Campanularia (denne er prikket). Nederst: Pycnogonum littorale med Snabelen indboret i Fodskiven af en Actinie (Efter Prell 1909). dende Retning, medens begge Sakse aabner sig og søger at gribe fast omkring Hydroidens Bæger. Har en af Saksene faaet fat, glider den langsomt tilbage, indtil den med

17 17 et fast Greb holder om Bægerets Stilk. Bægeret bliver da holdt hen foran Munden, hvorpaa en kraftig Sugning begynder; da baade Snabelen og Hydroiden er noget gennemsigtige, kan man ligefrem se Snabelens Ruseapparat arbejde, samtidig med at Bægeret tømmes for sit Indhold. Hele Processen varer ca. 10 Minutter. Det tømte Bæger slippes, og efter en kort Hvilepause udsøger den sig et nyt Bæger, hvorpaa det hele begynder forfra. Ruseapparatet sønderdeler de slugte Dele af Hydroiden, som omdannes til formløse Klumper, der lidt efter lidt glider ind i Tarmen. Pycnogonum littorale lever som Regel mellem Actinier, og ofte paa saa lavt Vand, at det hele ligger tørt ved Ebbe; i saa Tilfælde skjuler den sig under Stene (den er stærkt negativt fototaktisk). I Modsætning til de fleste andre Havedderkopper er dens Snabel meget smallere udefter, idet den dog bliver lidt videre igen lige i Spidsen. Dette snævre Parti af Snabelen bores ind i Actinien, som Regel nær ved Fodskiven, og med nogle af Benene spiler den Actiniens Hud ud, saa at Partiet omkring den indborede Snabel under Sugningen holdes stramt udspændt. Pycnogoniderne findes i alle Have, ved Polerne saavel som i Troperne og i de mellemliggende Omraader, De antarktiske Have er karakteriseret ved at have flere Arter med 5 Par Gangben (men de fleste Arter har kun 4 Par). Gruppen omfatter ca. 400 Arter, fordelt paa ca. 50 Slægter og 10 Familier. Den danske Havedderkoppe-Fauna er ikke behandlet samlet siden H. J. Hansens (i Literaturlisten citerede) Arbejde fra 1884, der kun omfatter Farvandene indenfor Skagen; det omtaler kun 6 Arter, men det tilføjes dogj at dette Tal er temmelig lille og vil sikkerlig kunne forøges noget". Nærværende Arbejde omfatter tillige østlige Vesterhav og Skagerak, og derved er Tallet steget til ca. 24 Arter. Denne store Forøgelse skyldes dels nyere (dog ikke dansk) Literatur, og dels Revision af Samlingerne i de zoologiske Museer i København, Norge og Sverige, som velvilligst har været stillet til Disposition; en mere udførlig Beretning herom vil senere fremkomme, K. StephCiisen : Havedderkopper. 2

18 18 Oversigt over Familierne. 1. Baade Saksben og Palper findes 6. Saksben eller Palper eller begge Dele mangler Hverken Saksben eller Palper findes 3. Saksben eller Palper findes, men ikke begge Dele samtidig Plumpe Former, med tykke Ben, der ikke er længere end Krop + Snabel Pycnogonidæ. Slanke Former, hvis Ben ( med stærke Kløer og Bikløer ) er over dobbelt saa lange som Krop -f- Snabel 4. Phoxichilidæ. 4. Kun Saksben findes 5, (Kun Palper findes (oftest meget store Former) Colossendéidæ)^). 5. Æggebenene har 5 6 Led (i Spidsen findes højst et enkelt kort Led); Øjetappen sidder oftest fortil paa Hovedsegmentet 3. Phoxichilidiidæ. Æggebenene har 10 Led (ender med flere korte Led); Øjetappen sidder midtpaa eller bagtil paa Hovedsegmentet 2. P a 1 1 é n i d æ. 6. Saksbenene har veludviklede Sakse (oftest større Former) l.nymphonidæ. Saksbenene findes, men mangler hos de voksne en virkelig Saks (ganske smaa Former, oftest med tornede Ben) 5. Ammothéidæ. 1. Pam. Nymphonfdæ Wilson. Legemet langstrakt, som Regel segmenteret; Hovedsegmentet bredere fortil, i Midten indsnævret til en Hals. Øjetappen sidder i den bageste Del af Hovedsegmentet, bag Halsen. Saksbenene lange, med veludviklede Sakse, der naar hen foran Munden. Palperne længere end Snabelen, 5- eller 7- leddede. Æggeben findes hos begge Køn, 10-leddede, altid med Endeklo, og som Regel med en Række fjerformede Pudsebørster paa de yderste ^) I Nøglerne betyder ( ), at de paagældende Former endnu ikke er fundne i Danmark.

19 19 Led. 4 Par Gangben (kun enkelte antarktiske Former har 5 Par). Kønsaabningerne hos Hannen ligger paa Par Ben, hos Hunnen paa alle 4 Par. Familien omfatter næsten Halvdelen af alle Havedderkopper, henimod 200 Arter. Arterne er oftest middelstore og lever fra Kysten ud til meget store Dybder. I Omraadet findes 2 Slægter med ca. 1 1 Arter. Oversigt over Slægterne. Ben og Krop nøgne eller kun med spredte Haar; 1., Tarseled som Regel ikke meget kortere end 2 1. N y m p h o n. Ben og Krop laadne eller i hvert Fald tæt haaret; 1. Tarseled højst halvt saa langt som 2 2. Chæton^mphon. 1. Nytnphon J. C. Fabricius. Kroppen nogenlunde cylindrisk, med tydelig Leddeling. Hovedsegmentet har en tydelig, slank Hals, og Kroppens Sideforlængelser er vel adskilte. Saksenes Fingre gerne tilspidsede, med fine Tænder paa Inderkanten. Benene er gerne lange og slanke, og 1. Tarseled (med en enkelt Undtagelse, N. brevirostre Hodge) aldrig paafaldende kortere end 2. Led, undertiden endog længere end 2. Led. Kloen er stor, og der er næsten altid tydelige (ofte endog meget store) Bikløer. Slægten er en af de største indenfor Havedderkopperne; alene ved Norge har den 18 Arter, de andre Slægter tilsammen kun 25. Ved Danmark (incl. Skagerak) er fundet 6 (-8) Arter. Slægten er let kendelig; Arterne er derimod ofte meget vanskelige at bestemme, idet Karak- 2*

20 20 tererne kan være temmelig flydende", og unge Individer kan ofte næppe bestemmes med Sikkerhed. Artsopfattelsen er af disse Grunde hos de forskellige Forfattere ikke altid ens. Oversigt over Arterne. 1. Øjetappen tydeligt tilspidset 2. Øjetappen afrundet^) Tarseled næsten saa langt som eller længere end 2. Led Tarseled kun halvt saa langt som 2. Led (meget lille Form) 2. N. brevirostre.' Tarseled tydeligt længere end 2. Led; de to sidste Led i Palpen lige lange, tilsammen af Længde med det foregaaende (3.) Led, der igen er af Længde med 2. Led. Benene kun fint haarede 3. N. mixtum. 1. Tarseled omtrent af Længde med 2. Led eller lidt kortere; Benene besat med spredte, men temmelig grove Haar; sidste Led i Palpen dobbelt saa langt som det foregaaende og begge tykke; disse tilsammen af Længde med 3. Led 1. N. rubrum Tarseled saa langt som eller længere end 2. Led (Bikløerne tydelige, ofte lange) 5. (1. Tarseled tydeligt kortere end 2. Led (Bikløerne yderst smaa, sidder paa Siden af Kloen) N. longimånum). 5. (De to sidste Palpeled forholdsvis tykke (Fig. 8,5a), sidste Led saa langt som eller lidt længere end det næstsidste; Saksenes Fingre forholdsvis korte, kortere eller af Længde med Haanden r.. N. longitårse). De to sidste Palpeled tynde, oftest lange; Saksenes Fingre lange og tynde, længere end Haanden, stærkt krumme Sidste Palpeled ikke saa langt som næstsidste, undertiden endog ikke meget over halvt saa langt; Kloen ikke meget kortere end sidste Tarseled, Bikløer meget smaa 4. N. leptochéles. ^) For at bestemme Øjetappens Form bør den ses for- eller bagfra, ikke fra Siden; hos Arterne med afrundet Øjetap er der nemlig ofte paa hver Side af Tappen en lille Vorte, der, set fra Siden, kan give Øjetappen et noget tilspidset Udseende.

21 21 Sidste Palpeled af Længde med sidste Led eller længere og 3. Led i Palpen omtrent lige lange; Bikløerne korte, højst V4 saa lange som Kloen Led i Palpen meget længere end 3. Led; Bikløerne V2 Vs saa lange som Kloen 6. N. måcrum. Kloen kun halvt saa lang som sidste Tarseled, kraftig 5 b. N. s t r oe m i. Kloen næsten saa lang som sidste Tarseled, ikke særlig kraftig 5 a, N. g r a c i 1 i p e s. 1. Nymphon rubrum Hodge (= N. gråcile H.J.Hansen 1884) (Fig. 1; 7, 1 5). Kroppen meget slank; dens Sideforlængelser vidt adskilte. Mellemrummene større end Forlængelsernes Bredde, og ved Enden af hver sidder 2 stive Haar. Hovedsegmentet har lang Hals og er næsten saa langt som de to næste Led tilsammen. Øjetappen spids, højere end tyk. Snabelen ikke halvt saa lang som Hovedsegmentet. Saksene kraftige, korte; tæt, men fint haarede. I de tykke Palper er 2., 3. og Led næsten lige lange; 5. Led dobbelt saa langt som 4. Led. Benene tynde, spinkle, 3 Gange saa lange som Krop -j- Snabel og besat med spredte, men stive Børster; 2. Led omtrent saa langt som 1. og 3. Led tilsammen; 4. og 5. Led lige lange, 6. Led længere; de to Tarseled omtrent lige lange og tilsammen ca. halvt saa lange som foregaaende Led i Benet. 2. Tarseled har paa Inderkanten nogle faa længere og adskillige kortere Torne. Kloen halvt saa lang som 2. Tarseled, Bikløerne igen halvt saa lange som Kloen. Farven vistnok som Regel rødlig (heraf Artsnavnet rubrum = rød). Længde indtil 5 7 mm, Benenes Spændvidde indtil ca. 35 mm. Smaa Eksemplarer kan næppe med Sikkerhed skelnes fra N. brevirostre; store Individer derimod kendes let fra de to andre Arter med tilspidset Øjetap ved de spredte, stive Haar paa Benene.

22 22 Fig. 7. Nymphon-Arter med spids Øjetap (undt. 10: N. gracile). 1 5: N. rubrum (1: fra Ryggen, Benene Ikke tegnede; 2: Øjetap; 3: Klosaks; 4: Palpe; 5: Tarseled og Klo). 6 7: N. brevirostre (6 : fra Ryggen ; 7 : Tarseled og Klo). 8 9 : N. mixtum, typisk Form (8 : fra Ryggen, med Øjetap, Palpe og Tarseled med Klo; 9: Klosaks). 10: N. gracile (Palpe og Tarseled med Klo). (1-9 efter G. O. S^rs 1891, 10 efter Bouvier 1923).

23 23 Paa Grund af tidligere almindelig Sammenblanding med N. brevirostre Hodge (= N. gracile G. O. Sars, non Leach) og muligvis ogsaa med N. gracile Hodge, non Sars (om begge disse to Arter se nedenfor) kan dens Udbredelse ikke angives med Sikkerhed, men den synes i alle Tilfælde at være udbredt fra V. Norge og Skotland til Belgien, S. England og Irland paa ganske lavt Vand, normalt næppe dybere end 3 4 m (angives dog fra 60 m ved Belgien). Rundt om Danmark er den paa lavt Vand vistnok den almindeligste af alle Havedderkopper; den er lidet følsom overfor Vandets Saltholdighed og gaar derfor ind i Bælterne og Øresund, maaske endog til Bornholm. Navnlig ved Bohusian er den yderst almindelig; den forekommer mellem Hydroider paa Tang o. Ig. 2. Nymphon brevirostre Hodge (= N. gracile G. O. Sars etc, non Leach) (Fig. 7, 6 7). Krop og Ben kraftige. Mellemrummene med Kroppens Sideforlængelser mindre end Forlængelsernes Længde. Øjetappen tilspidset, men betydelig lavere end hos N. rubrum. Sakse og Palper omtrent som hos N. rubrum. Benene svære, næsten uden Haar; Tarseleddene tilsammen ikke meget kortere end det foregaaende Led i Benene. L Tarseled ikke dobbelt saa langt som bredt; 2. Tarseled dobbelt saa langt som L Tarseled, paa Indersiden med 4 kraftige Torne, Kloen stærk, halvt saa lang som sidste Tarseled, Bikløerne halvt saa lange som Kloen. Farven hvidlig, halvgennemsigtig, men med noget violet Pigment. Længde ca. 3 mm, Benenes Spændvidde højst 15 mm. Den er meget vanskelig at skelne fra smaa Individer af N. rubrum, hvorfor Sammenblanding og Forveksling som Regel tidligere har fundet Sted; derfor kan Udbredelsen heller ikke angives med Sikkerhed. Sikkert er den kendt fra V. Norge og Skotland til Doggerbanken ca. 50 m (Hodges Type-ex.). I Omraadet er den fundet paa ganske lavt Vand mellem Alger; sikre Findesteder er: det allersydligste Norge (Sars' Typeex. af N. gracile G. O. Sars), Bohuslån, V. Jylland (Hanstholms Havn, 7,5 m).

24 24 [Nymphon gråcile Leach (non G. O. Sars) (Fig. 7, 10). Denne Art hører til Gruppen med afrundet (ikke spids) Øjetap. Den er hidtil hverken blevet fundet i eller ved Danmark, men medtages, da den ofte er bleven forvekslet med de to foregaaende Arter. Den er større end disse, Længde indtil 8 mm. Benene 3 4 Gange saa lange. Snabelen næsten dobbelt saa lang som tyk. 1. Tarseled ikke meget kortere end 2. Led, dette uregelmæssigt besat med Torne paa Inderkanten; Klo og Bikløer omtrent som hos N. brevirostre. De to sidste Palpeled næsten lige lange og hvert for sig ikke meget kortere end det foregaaende Led. En sydlig Art, levende paa lavt Vand indtil 8 m, mellem Alger o. Ig., fra Storbritanien og NV. Frankrig til Middelhavet, hvor den er Slægtens eneste Art.] 3. Nymphon mixtum Krøyer (Fig. 7, 8 P). Arten kendes fra alle andre danske Nymphon-Arter med spids Øjetap ved Foreningen af følgende Karakterer: 1. Tarseled er betydelig længere end 2,, som er forsynet med en Række stærke Torne, og Bikløerne er ca. halvt saa lange som den kraftige Klo. Hele Legemet meget slankt, og Benene meget tynde og langstrakte, ca. 5 Gange saa lange som Legemet. Halsen lang, Øjetappen stærkt tilspidset. Saksene noget spinklere end hos de foregaaende Arter, med længere Haand og længere Fingre. Palperne forholdsvis slanke, med 2. og 3. Led omtrent lige lange, sidste Led ikke kendeligt længere end næstsidste (4.). 1. Tarseled altid betydelig længere end 2. Led (indtil næsten dobbelt saa langt), lige, tyndt; 2. Led lige, tyndt, paa Inderkanten med 7 8 forlængede Torne; Kloen stærk, ca. halvt saa lang som 2. Tarseled, Bikløerne lidt over halvt saa lange som Kloen. Farven gulhvid med brede orange Tværbaand; Længde ca. 10 mm. Benenes Spændvidde ca. 100 mm. I Literaturen er Arten ofte slaaet sammen med N. grossipes Fabricius, der imidlertid i sin mest udprægede Form adskiller sig ved følgende Karakterer. Benene forholdsvis korte, og de to Tarseled omtrent af ens Længde,

25 25 begge korte, 2. Led noget krummet; Halsen forholdsvis kort, Øjetappen temmelig lav. I Palpen er 3. Led næsten dobbelt saa langt som 2. Led, Led tilsammen af Længde med 3. Led, 5. Led dobbelt saa langt som 4. Led. Ogsaa Saksfingrene er temmelig korte. Længden er noget mindre end N. mixtum, og Benenes Spændvidde ikke meget over halvt saa stor. Arten (N. mixtum -f- N. grossipes) angives at have en meget stor Udbredelse, fra det rent arktiske Omraade og til Shetland og Danmark. I Farvandene omkring Danmark er vistnok kun fundet temmelig typiske Eksemplarer af N. mixtum (ikke N. grossipes). Saadanne Eks. er almindelige langs hele Norge, m; Bohuslån, meget alm. (naar Dybden er noteret, er den gerne ca m). Gennem Kattegat, hvor den ikke synes at være meget udbredt, gaar den til S. f. Hven; findes ogsaa i Nordsøen. 4. Nymphon leptoc heles G. O. Sars (Pig. 8, /). Øjetappen but. Temmelig slank. Hovedsegmentet ikke meget længere end de to næste Kropled tilsammen; Halsen kort, men tydelig. Snabelen forholdsvis lang. Saksbenene spinkle, begge Pingrene har bøjet Spids, omtrent af Længde med Haanden. Palperne er tynde, 2. og 3. Led lige lange, 4. Led lidt kortere, 5. Led altid kortere end 4. Led, undertiden endog ikke meget over halvt saa langt. Benene meget slanke, næsten 5 Gange saa lange som Legemet. 1. Tarseled lige, tyndt, ofte langt; 2. Tarseled oftest noget kortere end 1. Led, uden særlig kraftige Torne. Kloen tynd, gerne noget kortere end 2, Tarseled, Bikløerne korte. Denne Beskrivelse (og Pigurerne) gælder den mest typiske Form; men bl. a. i Skagerak forekommer en Form, hvor de to Tarseled og Kloen er næsten lige lange, saa at disse Led bliver næsten som i N. gracilipes (se nedenfor); Arten vil dog altid kunne kendes paa Palpens korte sidste Led. Farven hvidlig; Legemets Længde ca, 6 7mm, Benenes Spændvidde 62 mm.

Danske Landhøns. Den oprindelige standardbeskrivelse af. J. Pedersen-Bjergaard: "Dansk Fjerkræstandard".

Danske Landhøns. Den oprindelige standardbeskrivelse af. J. Pedersen-Bjergaard: Dansk Fjerkræstandard. Den oprindelige standardbeskrivelse af Danske Landhøns J. Pedersen-Bjergaard: "Dansk Fjerkræstandard". Udgivet af De samvirkende danske fjerkræforeninger, 1908. Gamle danske vægtenheder: 1 kvint = 5 g

Læs mere

Bestemmelsesnøgle til danske padder og krybdyr

Bestemmelsesnøgle til danske padder og krybdyr Bestemmelsesnøgle til danske padder og krybdyr Hans Viborg Kristensen, Naturhistorisk Museum april 2016 Der findes 15 paddearter og 5 krybdyrarter, der er almindeligt forekommende i Danmark. Denne nøgle

Læs mere

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER Kennel Friis E. Friis Mikkelsen, El-vej 13, Seest DK 6000 Kolding (45)61668303 ejfriism@gmail.com 1 Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El - vej 13, Seest, DK 6000 Kolding

Læs mere

Poten skelet består af fodrodsknoglerne, mellemfodsknoglerne og tæernes skelet, samt muskler.

Poten skelet består af fodrodsknoglerne, mellemfodsknoglerne og tæernes skelet, samt muskler. Friis Lara Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El-Vej 13, Seest, DK 6000 Kolding Tlf. (45) /5 52 83 03 Email: efriism@stofanet.dk Schæferhundens Poter Poten skelet består af fodrodsknoglerne, mellemfodsknoglerne

Læs mere

STORKREBS RINGKREBS DANMARKS FAUNA MED 56 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING K. STEPHENSEN ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN

STORKREBS RINGKREBS DANMARKS FAUNA MED 56 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING K. STEPHENSEN ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN Sil. 71f DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVET AF DANSK NATURHISTORISK FORENING Bd. 53 K. STEPHENSEN STORKREBS IV. RINGKREBS 3. TANGLUS (MARINE

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist 1 2 Natuglens liv Vi skulle hver for sig vælge en fugl, vi gerne vil skrive om. Dermed har jeg valgt at skrive om en natugle. Jeg finder dem meget interessante og vil gerne vide noget mere om dem, og da

Læs mere

Kl. 57 a - BESKRIVELSE MED TILHØRENDE TEGNING. DAN.lVlARK. 2s,01. PATENT Nr. 56524. VALSTS ELEKTROTECHNISK.Å FABRIKA,

Kl. 57 a - BESKRIVELSE MED TILHØRENDE TEGNING. DAN.lVlARK. 2s,01. PATENT Nr. 56524. VALSTS ELEKTROTECHNISK.Å FABRIKA, Kl. 57 a - 2s,01 DAN.lVlARK PATENT Nr. 56524. BESKRIVELSE MED TILHØRENDE TEGNING OFFENTLIGGJORT DEN 7. AUGUST 1939 AF DIREKTORATET FOR PATENT- OG VAREM.ÆRKEV.ÆSENlTIT. VALSTS ELEKTROTECHNISK.Å FABRIKA,

Læs mere

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT De mennesker, der har interesse for vor store billedhugger Bertel T h o r valdsen, kender sandsynligvis hans dødsmaske. Den viser os et kraftigt, fyldigt fysiognomi,

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

STORKREBS RINGKREBS DANMARKS FAUNA MED 93 DANSK NATURHISTORISK FORENING AFBILDNINGER K. STEPHENSEN ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN

STORKREBS RINGKREBS DANMARKS FAUNA MED 93 DANSK NATURHISTORISK FORENING AFBILDNINGER K. STEPHENSEN ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVNE AF DANSK NATURHISTORISK FORENING K. STEPHENSEN STORKREBS II. RINGKREBS 1. TANGLOPPER (AMFIPODER) MED 93

Læs mere

COLLIE, LANGHÅRET COLLIE, ROUGH Oprindelsesland: Storbritannien

COLLIE, LANGHÅRET COLLIE, ROUGH Oprindelsesland: Storbritannien FCI Standard Nr. 156 22.11.2012 (GB) (ORG 08.10.2012) COLLIE, LANGHÅRET COLLIE, ROUGH Oprindelsesland: Storbritannien Anvendelse: Klassifikation: Hyrdehund. FCI Gruppe 1 (Hyrde- og kvæghunde udtagen Schweizer

Læs mere

Flokit. En ny Zeolith fra Island. Karen Callisen. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 9. 1917.

Flokit. En ny Zeolith fra Island. Karen Callisen. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 9. 1917. Flokit. En ny Zeolith fra Island. Af Karen Callisen. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 9. 1917. JDlandt de islandske Zeolither, som fra gammel Tid har været henlagt i Mineralogisk Museum

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling

Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling Lav, kort kobling for lokomotiver og vogne med begrænset plads, 2 par til (1021) Life-Like E8A banerømmer eller Bachmann 4-8-4 banerømmer. #1021 til lokomotiver

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Edderkopper prik-til-prik

Edderkopper prik-til-prik Edderkopper prik-til-prik MATEMATIK NATUR/TEKNIK LÆRERVEJLEDNING Forskellige slags edderkopper spinder forskellige slags spind. I dette forløb tegner eleverne fra prik til prik i tallenes rækkefølge. De

Læs mere

FCI Standard Nr 242 09.08.1999 (EN) (ORG 09.08.1999) NORSK ELGHUND, GRÅ. Oprindelsesland: Norge

FCI Standard Nr 242 09.08.1999 (EN) (ORG 09.08.1999) NORSK ELGHUND, GRÅ. Oprindelsesland: Norge FCI Standard Nr 242 09.08.1999 (EN) (ORG 09.08.1999) NORSK ELGHUND, GRÅ Oprindelsesland: Norge Anvendelse: Klassifikation: Helhedsindtryk: Proportioner: Jagthund til elgjagt FCI Gruppe 5 (Spidshunde og

Læs mere

DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942

DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942 1 DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942 2 Forord til reproduktionen Dette er en gengivelse af en beskrivelse af pallåsen

Læs mere

Dræbersnegl - alias Iberisk Skovsnegl

Dræbersnegl - alias Iberisk Skovsnegl Side 1 af 7 Dræbersnegl - alias Iberisk Skovsnegl Latin: Arion lusitanicus Engelsk: Killer slug Denne snegl har efterhånden fået mange navne. Den går under navne som Iberisk Skovsnegl, Iberiaskovsnegl,

Læs mere

Teknisk progression Kuglestød

Teknisk progression Kuglestød Teknisk progression Kuglestød Kuglestød kræver først og fremmest en god fornemmelse for at holde korrekt på kuglen og lave et korrekt udstød. Herefter skal man lære at finde den fornemmelse efter at have

Læs mere

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande:

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande: BKI nr 228 af 21/06/1933 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 63.D.31. Senere ændringer til forskriften BKI nr 8 af 27/01/1986 BKI

Læs mere

STORKREBS SKJOLDKREBS DANMARKS FAUNA K. STEPHENSEN MED 108 AFBILDNINGER NATURHISTORISK FORENING ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN

STORKREBS SKJOLDKREBS DANMARKS FAUNA K. STEPHENSEN MED 108 AFBILDNINGER NATURHISTORISK FORENING ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVNE AF NATURHISTORISK FORENING K. STEPHENSEN STORKREBS I. SKJOLDKREBS MED 108 AFBILDNINGER ' '/. G. E. C. GADS

Læs mere

Om Mellemoligocænets Udbredelse

Om Mellemoligocænets Udbredelse Om Mellemoligocænets Udbredelse i Jylland. Af J. P. J. RAVN. ED Opdagelsen af ny forsteningsførende Lokaliteter Vi Jylland øges stadig vort Kendskab til Tertiærformationens forskellige Underetagers Udbredelse

Læs mere

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Teknikmærke 1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Beskrivelse: Lav en almindelig forlæns kolbøtte! I det du lander laver du et hop, hvor du roterer en hel omgang rundt om dig selv. (360 grader.) Land i balance

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

DANMARKS FAUNA POVL HAMMER TUSINDBEN (MYRIOPODA) MED 101 DANSK NATURHISTORISK FORENING AFBILDNINGER ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN

DANMARKS FAUNA POVL HAMMER TUSINDBEN (MYRIOPODA) MED 101 DANSK NATURHISTORISK FORENING AFBILDNINGER ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVNE AF DANSK NATURHISTORISK FORENING POVL HAMMER TUSINDBEN (MYRIOPODA) MED 101 AFBILDNINGER G. E. C. GADS FORLAG

Læs mere

Rige: Extranea (fremmed) Række: Imaginarius (fantasi) Klasse: Adumbratia (tegnet)

Rige: Extranea (fremmed) Række: Imaginarius (fantasi) Klasse: Adumbratia (tegnet) I en fjern galakse 64.000 lysår fra Jorden, finder astronauter endelig en ny planet med liv; Duoterra. Livet på planeten er væsentlig forskelligt fra Jorden, men der er også væsner som ligner noget man

Læs mere

Fisk lægger rigtig mange æg

Fisk lægger rigtig mange æg Fisk lægger rigtig mange æg Erik Hoffmann (eh@dfu.min.dk) Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afdeling for Havfiskeri Langt de fleste fisk formerer sig ved hjælp af æg der enten svæver frit i vandet eller synker

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Forblad. Ydervægges vanddamptransmission. Ellis ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte

Forblad. Ydervægges vanddamptransmission. Ellis ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte Forblad Ydervægges vanddamptransmission Ellis ishøy Tidsskrifter Arkitekten 1941, Ugehæfte 1941 Ydervægges Va11ddamptransmiss:i.011 Af Civiling eniør Fer :Brask Foruden den Fugtighed, der udefra tilføres

Læs mere

1. Stræk op og sving forover

1. Stræk op og sving forover Trænings program Din indstilling til dette program, er hvad du får ud af det. Se muligheder fra gang til gang og læg mærke til de øvelser, der gik flydende og nemt. Hvilke er svære og hvordan kan du forbedre

Læs mere

Et geologisk Profil langs Vellengsaa paa Bornholm.

Et geologisk Profil langs Vellengsaa paa Bornholm. Et gelgisk Pfil langs Vellengsaa paa Brnhlm. Af ' KAJ HANEN. I Beskrivelsen til det gelgiske Krtblad Brnhlm) har GEN- WALL (Fig. 10, ide 141) tegnet et Pfil langs Vellengsaa eller tampeaa, sm han kalder

Læs mere

Parasitter og sygdomme i fisk

Parasitter og sygdomme i fisk Kapitel 11 side 93 Parasitter og sygdomme i fisk En stor del af vores fiskebestande huser en række forskellige parasitter, som ofte er uskadelige for fisken selv. Fisk kan også leve med forskellige sygdomme.

Læs mere

Nogle Echiniderester. Danmarks Senon og Danien.

Nogle Echiniderester. Danmarks Senon og Danien. Nogle Echiniderester fra Danmarks Senon og Danien. Af K. Brunnich Nielsen. (Hertil en Tavle). v^._ ' -» Æ? Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 6. Nr. 29. JS? > :^=* 1925 Ansvaret for Afhandlingernes

Læs mere

De seneste 85 års nye arter af krabber i den danske fauna

De seneste 85 års nye arter af krabber i den danske fauna De seneste 85 års nye arter af krabber i den danske fauna Ole Secher Tendal & Kathe Rose Jensen Statens Naturhistoriske Museum (Zoologisk Museum), Københavns Universitet, Universitetsparken 15, 2100 København

Læs mere

Almindelig ædelgranlus. På NGR. Overvintrer på årsskuddet som 2. eller 3. stadielarver, der i foråret videreudvikler sig til æglæggende hunner.

Almindelig ædelgranlus. På NGR. Overvintrer på årsskuddet som 2. eller 3. stadielarver, der i foråret videreudvikler sig til æglæggende hunner. Almindelig ædelgranlus. På NGR. Overvintrer på årsskuddet som 2. eller 3. stadielarver, der i foråret videreudvikler sig til æglæggende hunner. 300-500 æg per hun. De klækker efter 3-5 uger. Hav altid

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Billednøgle til FISK I SØEN. Foto: Marcus Krag

Billednøgle til FISK I SØEN. Foto: Marcus Krag Billednøgle til FISK I SØEN Foto: Marcus Krag s tat e n s n at u r h i s to r i s k e m u s e u m kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t FISK I SØEN er en lettilgængelig billednøgle til de fiskearter,

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

FCI Standard Nr 296 28.10.2009 (GB) (ORG 24.06.1987) Collie, korthåret. Oprindelsesland: Storbritannien

FCI Standard Nr 296 28.10.2009 (GB) (ORG 24.06.1987) Collie, korthåret. Oprindelsesland: Storbritannien FCI Standard Nr 296 28.10.2009 (GB) (ORG 24.06.1987) Collie, korthåret Oprindelsesland: Storbritannien Anvendelse: Klassifikation: Hyrdehunde. FCI Gruppe 1 (Hyrde- og kvæghunde undtagen Schweizer Sennenhunde).

Læs mere

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur Knopsvane Knopsvane han i imponerepositur Videnskabeligt navn (Cygnus olor) Udbredelse: Knopsvanen er udbredt fra Irland i vest, gennem Vest og Mellemeuropa (indtil Alperne) til det vestlige Rusland, og

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Humlebi. AKTIVITETER Byg et fint lille humlebibo af pinde og mos. Find en blomst som I kan give til humlebien. Humlebien kan suge nektar fra blomsten.

Humlebi. AKTIVITETER Byg et fint lille humlebibo af pinde og mos. Find en blomst som I kan give til humlebien. Humlebien kan suge nektar fra blomsten. Sneglen Sneglene bor i skoven. De kan lide at gemme sig under blade og træstykker. Hvis det har regnet kommer de frem. Snegle er hermafroditter, dvs. at de både er han og hun i samme krop. Gå på jagt efter

Læs mere

Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.1:04.09.2015) Gærdesmutte

Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.1:04.09.2015) Gærdesmutte Gærdesmutte Videnskabeligt navn: Troglodytes troglodytes (L) I Danmark yngler en art af slægten Troglodytes, der er en del af gærdesmuttefamilien. Gærdesmuttefamilien som omfatter godt 80 arter, fordelt

Læs mere

BLANDT de Forsteninger, som nuværende Direktør

BLANDT de Forsteninger, som nuværende Direktør Om fossile Terebellide-Rør fra Danmark. Af J. É J. RAVN. BLANDT de Forsteninger, som nuværende Direktør J. ROSENBERG, Kongsdal Cementfabrik, for en Del Aar siden indsendte til Mineralogisk Museum fra Skrivekridtet

Læs mere

Billedet viser udseendet af livmodermunden ved en klinisk undersøgelse.

Billedet viser udseendet af livmodermunden ved en klinisk undersøgelse. Tekst til billede 1 Billedet viser udseendet af livmodermunden ved en klinisk undersøgelse. Skeden er udvidet med et såkaldt speculum. Lige under instrumentets øverste gren ses en blomkålslignende svulst,

Læs mere

Ni Frankensteins kat fra bogen af Curtis Jobling :-)

Ni Frankensteins kat fra bogen af Curtis Jobling :-) Ni Frankensteins kat fra bogen af Curtis Jobling :-) I sommers fyldte en helt særlig lille pige 5 år, og jeg ville gerne give hende en hjemmelavet gave. Jeg spurgte hendes mor, om der var nogen særlige

Læs mere

Fisk ARTSHÅNDBOG TIL SAFARI PÅ DET LAVE VAND

Fisk ARTSHÅNDBOG TIL SAFARI PÅ DET LAVE VAND ARTSHÅNDBOG TIL SAFARI PÅ DET LAVE VAND Fisk Tangsnarre er en langstrakt og meget specialiseret hundestejle. Den har 14-16 bagudrettede rygpigge, og findes gerne i ålegræs. Hannernes brystfinner er store

Læs mere

Kropsfjer fra knortegås. De dunede fjer er med til at holde fuglen varm.

Kropsfjer fra knortegås. De dunede fjer er med til at holde fuglen varm. Tekst, nogle foto og tegninger (Eva Wulff) er venligst udlånt af Malene Bendix www.skoven-i-skolen.dk Om fjer Har du nogensinde prøvet at holde en fjer i hånden? At skille strålerne ad og samle dem igen

Læs mere

FRA KRYSTALOVERFLADE R

FRA KRYSTALOVERFLADE R Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. Matematisk-fysiske Meddelelser. I, 2. FORDAMPNIN G FRA KRYSTALOVERFLADE R A F MARTIN KNUDSEN KØBENHAVN HOVRDKOMMISFIONIER : ANDR. FRED. HØST & SØN, KGL. HOF-ROGIIANDEL

Læs mere

SUSET. Hvad giver dig et sug i maven? Hvad får dig til at opleve suset?

SUSET. Hvad giver dig et sug i maven? Hvad får dig til at opleve suset? SUSET Når det drejer sig om højder, har vi tit grænser, der skal overvindes. Overvinder vi disse grænser, kan vi få et sug i maven, fordi vi gør noget, som vi ikke troede, vi turde. Også selv om det ikke

Læs mere

FORTEGNELSE over nogle SØNDERJYSKE KRIGSFANGER hjembragte paa danske Skibe i 1919-1920. samt NAVNEFORTEGNELSE fra forskellige allierede FANGELEJRE

FORTEGNELSE over nogle SØNDERJYSKE KRIGSFANGER hjembragte paa danske Skibe i 1919-1920. samt NAVNEFORTEGNELSE fra forskellige allierede FANGELEJRE FORTEGNELSE over nogle SØNDERJYSKE KRIGSFANGER hjembragte paa danske Skibe i 1919-1920 samt NAVNEFORTEGNELSE fra forskellige allierede FANGELEJRE FORORD Efter Udarbejdelsen af de spredte Glimt omkring

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

TRIMME- TRIMME- VEJLEDNING VEJLEDNING AF DIN COCKERSPANIEL

TRIMME- TRIMME- VEJLEDNING VEJLEDNING AF DIN COCKERSPANIEL TRIMME- TRIMME- VEJLEDNING VEJLEDNING AF DIN COCKERSPANIEL Tekst: Helge Larsen Tegninger: LSN 2 INDLEDNING: Cockerens smukke pels er en fryd for øjet, vel at mærke hvis den er velplejet. Cockere fælder

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet:

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet: N r. 2 5 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte. Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Saa blæser det op igen

Saa blæser det op igen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Bemærkninger om endel myrstrækninger i Bergs og Rakkestads præstegjælde i Smaalenene samt om myrene paa Jæderen.

Bemærkninger om endel myrstrækninger i Bergs og Rakkestads præstegjælde i Smaalenene samt om myrene paa Jæderen. 42 NORGES GEOLOGISKE UNDERSØGELSE. Bemærkninger om endel myrstrækninger i Bergs og Rakkestads præstegjælde i Smaalenene samt om myrene paa Jæderen. Af gaardbruger G. E. Stangeland. i i_je i det følgende

Læs mere

TJEK DIN VIDEN! Klasse: Decimal-nummer: 56.1 FLAGER-MUS. 1.På hvilken side kan du læse om dvale? Side: 2. Hvor er der flager-mus om vinteren?

TJEK DIN VIDEN! Klasse: Decimal-nummer: 56.1 FLAGER-MUS. 1.På hvilken side kan du læse om dvale? Side: 2. Hvor er der flager-mus om vinteren? TJEK DIN VIDEN! Opgaver til Navn: Dyr i mark og have 1 Klasse: Decimal-nummer: 56.1 Dato: FLAGER-MUS Indhold 1.På hvilken side kan du læse om dvale? Side: Gå tæt på teksten 2. Hvor er der flager-mus om

Læs mere

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses..

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses.. Jordskælvet i det østlige Sjælland den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. Om Jordrystelsen paa Sj ælian den 21. Maj 1881 har J. F. JOHNSTRUP. indsamlet en lang Række af Beretninger, gennem.hvilke Udbredelsen

Læs mere

Hjælpeinstruktør Kapitel 9.2

Hjælpeinstruktør Kapitel 9.2 Tips til at komme godt i gang Det er ekstra vigtigt at starte rigtigt med begyndere i kano, fordi det er sværere for dem at se fremskridt, i forhold til kajak. Så for at de ikke mister modet, men derimod

Læs mere

ØVELSER MED ELASTIK 1.1 1.2 1.3 1.4. Elastik føres bag ryglænet. Boks armene skiftevis frem.

ØVELSER MED ELASTIK 1.1 1.2 1.3 1.4. Elastik føres bag ryglænet. Boks armene skiftevis frem. ØVELSER MED ELASTIK 1.1 1.2 Elastik føres under stolesædet. Bøj og stræk albuerne skiftevis med hver arm. Elastik føres bag ryglænet. Boks armene skiftevis frem. 1.3 1.4 Elastik føres under stolesædet.

Læs mere

Nedenfor følger en anvisning på afvikling af bueskydning og kamp med lanse på balancebom samt historisk baggrundsinfo om bueskydning.

Nedenfor følger en anvisning på afvikling af bueskydning og kamp med lanse på balancebom samt historisk baggrundsinfo om bueskydning. Lærervejledning: Hos Skoven i skolen finder du en god vejledning og illustration til, hvordan eleverne kan snitte deres egen bue og pil. Du skal scrolle lidt ned før illustrationen dukker op. http://www.skoven-i-skolen.dk/content/bue-og-pil-0

Læs mere

'GRAFISK.* KUNSTNER: SHC1FUND UDSTiliNG DEC. I9 9 JAN. 1910. 'JlCrøX-

'GRAFISK.* KUNSTNER: SHC1FUND UDSTiliNG DEC. I9 9 JAN. 1910. 'JlCrøX- O L 'GRAFISK.* KUNSTNER: SHC1FUND UDSTiliNG DEC. I9 9 JAN. 1910 'JlCrøX- l l i l i "Ksi-nx GRAFISK KUNSTNERSAMFUNDS UDSTILLING .. S.Clod Svensson: Frisk Kuling. Radering LIDT OM GRAFISK KUNST Det Kunstværk,

Læs mere

Instruktioner for Kænguru Slyngen

Instruktioner for Kænguru Slyngen Instruktioner for Kænguru Slyngen På ryggen Ammestilling Den fleksible allround slynge med mange muligheder Nem at tage af og på nemt at skifte stilling! Der er ikke noget dejligere end at bære sit barn!

Læs mere

Det fynske eksemplar af Vestlig Nåletræs-frøtæge Leptoglossus occidentalis (Heidemann, 1910) Foto OB

Det fynske eksemplar af Vestlig Nåletræs-frøtæge Leptoglossus occidentalis (Heidemann, 1910) Foto OB 1 HETEROPTERA: COREIDAE Western Conifer Seed Bug Vestlig Nåletræs-frøtæge Leptoglossus occidentalis (Heidemann, 1910) - ny art i Danmark Otto Buhl & Bo K. Stephensen Den store tæge blev nedbanket fra et

Læs mere

INSPIRATIONS- KORT. Inspira(onskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress

INSPIRATIONS- KORT. Inspira(onskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress INSPIRATIONS- KORT Inspira(onskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress Sådan bruger du kortene! Disse kort er *l for at hjælpe dig *l at finde indre balance,

Læs mere

1. Kolbøtte, forlæns. 2. Kolbøtte, baglæns. 3. Rullefald. 4. Tigerspring

1. Kolbøtte, forlæns. 2. Kolbøtte, baglæns. 3. Rullefald. 4. Tigerspring Teknikmærke 1. Kolbøtte, forlæns Beskrivelse: Træk hagen ned til brystet og kig på navlen! Sæt af med samlede ben og lav en kolbøtte! Rul, så du lander på fødderne og er klar til den næste kolbøtte! 2.

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Pointskema GDS Udgave 2, 2014. Hoved: Midddelstort og kileformet, set både fra oven og i profil.

Pointskema GDS Udgave 2, 2014. Hoved: Midddelstort og kileformet, set både fra oven og i profil. Pointskema GDS Udgave 2, 2014 Hundens Navn: Chip nummer: Født: Ejer: Hoved: Midddelstort og kileformet, set både fra oven og i profil. 1 og 2: Bredt hoved, stramme læber, næseparti for bred. 3 og 4:Ikke

Læs mere

FCI Standard Nr 199 03.11.1999 (EN) (ORG 27.11.1989) ETNAHUND. (CIRNECO DELL ETNA) Oprindelsesland: Italien

FCI Standard Nr 199 03.11.1999 (EN) (ORG 27.11.1989) ETNAHUND. (CIRNECO DELL ETNA) Oprindelsesland: Italien FCI Standard Nr 199 03.11.1999 (EN) (ORG 27.11.1989) ETNAHUND (CIRNECO DELL ETNA) Oprindelsesland: Italien Anvendelse: Klassifikation: Historie: Helhedsindtryk: Jagthund, specielt til jagt på vilde kaniner

Læs mere

Læg jer ned i en rundkreds med ansigterne ind mod hinanden midt i græsset, og læs fortællingerne. Leg derefter legene.

Læg jer ned i en rundkreds med ansigterne ind mod hinanden midt i græsset, og læs fortællingerne. Leg derefter legene. Myre-liv Læg jer ned i en rundkreds med ansigterne ind mod hinanden midt i græsset, og læs fortællingerne. Leg derefter legene. 1. Fortælling: Ud med antennerne! Forestil jer.. Bag et gammelt egetræ ligger

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

KAN SONNES FRISE GENSKABES I NY FARVEPUDS?

KAN SONNES FRISE GENSKABES I NY FARVEPUDS? KAN SONNES FRISE GENSKABES I NY FARVEPUDS? A f Murerformand Hans Petersen. I de fem Aar, der har været arbejdet med Farvepuds paa Thorvaldsens Museums Gaardfaçade, har mange Mennesker spurgt: Kan man ogsaa

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Typebeskrivelse af Skotsk Højlandskvæg

Typebeskrivelse af Skotsk Højlandskvæg Typebeskrivelse af Skotsk Højlandskvæg Udarbejdet af avlsudvalget v/ Charlotte Skou, godkendt af bestyrelsen nov. 2011: Niels Seidenfaden, Ernst Sørensen, Søren Brydsø, Per Haarbo, Arne Hansen Skotsk Højlandskvægs

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Kendetegn: Betydning:

Kendetegn: Betydning: Kimbladene er bredt ægformede og med hel bladrand. Løvbladene er bredt ægformede med små indskæringer i bladranden. I de tidlige stadier kan agerstedmoder forveksles med storkronet ærenpris og andre ærenprisarter,

Læs mere

Fang en krabbe. Husk redningsvest!

Fang en krabbe. Husk redningsvest! Fang en krabbe Prøv at fang en krabbe med: madding (små stykker fisk, et fiskeskellet eller muslinger) net, snor eller fiskesnøre klemme spand eller akvarium med vand Sådan fanger du en krabbe Få fat i

Læs mere

En rustik hund, smidig, muskuløs og velproportioneret med et levende og vågent udtryk og ligevægtigt temperament, hverken aggressiv eller frygtsom.

En rustik hund, smidig, muskuløs og velproportioneret med et levende og vågent udtryk og ligevægtigt temperament, hverken aggressiv eller frygtsom. FCI STANDARD NR 113 BRIARD OPRINDELSESLAND: FRANKRIG Helhedsindtryk: En rustik hund, smidig, muskuløs og velproportioneret med et levende og vågent udtryk og ligevægtigt temperament, hverken aggressiv

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Bærevejledning til vikle

Bærevejledning til vikle Mama s LIFE Bærevejledning til vikle Strækvikle kan anvendes til børn med en vægt på 2-10 kg. Fastvikle 3-20 kg. Tips til en god start kom godt i gang: Viklen skal være strammere, end man umiddelbart synes

Læs mere

Svømme position i floden

Svømme position i floden RAFTING SIKKERHED Svømme position i floden Svømme position i floden er som følgende: Lig dig på ryggen ansigtet skal være ned strøms ben og fødder op (tæerne skal være over vandet foran dig). Forsøg aldrig

Læs mere

Kornet kulsort mørke, det knitrer i mørket. Lyden af en filmrulle der snurrer.! HUN (V.O.)! Vi kan mærke mørket i vores krop, når vi ser et mørke.!

Kornet kulsort mørke, det knitrer i mørket. Lyden af en filmrulle der snurrer.! HUN (V.O.)! Vi kan mærke mørket i vores krop, når vi ser et mørke.! SOLEN! Af Maya Ilsøe! EXT. BJERG / KULISSE I MØRKE - NAT! Kornet kulsort mørke, det knitrer i mørket. Lyden af en filmrulle der snurrer.! Vi kan mærke mørket i vores krop, når vi ser et mørke.! Nogen rømmer

Læs mere

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Øvelser for gravide. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Øvelser for gravide. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Øvelser for gravide Patientinformation www.koldingsygehus.dk Bevægeøvelser for ryg og lænd Mange kvinder får problemer med lænde- og bækkensmerter i graviditeten. Det

Læs mere

Skiverod, hjerterod eller pælerod

Skiverod, hjerterod eller pælerod Træernes skjulte halvdel III Skiverod, hjerterod eller pælerod Den genetiske styring af rodsystemernes struktur er meget stærk. Dog modificeres rodarkitekturen ofte stærkt af miljøet hvor især jordbund

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Væggelus biologi. Væggelusarter

Væggelus biologi. Væggelusarter Væggelus biologi Da væggelus er så svære at komme til livs, kan det være en god ide at sætte sig lidt ind i hvordan de lever, for at kunne planlægge sin indsats for at komme af med dem, eller for at undgå

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Amy og Alice Design Ilse Funch

Amy og Alice Design Ilse Funch Amy og Alice Design Ilse Funch Dukkerne Sidse og Amy er strikket efter samme opskrift: Tyndt hudfarvet garn, som passer til pinde nr. 2,5. Gule nuancer garn til hår. Nogle rester broderegarn eller andet

Læs mere

Samlevejledning til byg-selv drone

Samlevejledning til byg-selv drone Samlevejledning til byg-selv drone Dette er samlevejledningen. Hvert skridt indledes med en beskrivelse af de nødvendige komponenter, efterfulgt af en generel beskrivelse og et billede. Indhold SDU s byg-selv-drone

Læs mere