BYG BRUGT Studie af ordninger for genbrug og genanvendelse af byggematerialer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYG BRUGT Studie af ordninger for genbrug og genanvendelse af byggematerialer"

Transkript

1 BYG BRUGT Studie af ordninger for genbrug og genanvendelse af byggematerialer

2 Titel: Byg Brugt - Studie af ordninger for genbrug og genanvendelse af byggematerialer Udarbejdet af: Roskilde Universitet Institut for Mennesker og Teknologi Miljø, Energi, Transport Regulering, Innovation og Klimapolitik (METRIK) Universitetsvej 1 DK-4000 Roskilde Forfattere: Thomas Budde Christensen, Lektor Martin Visby Buchard, Ph.D.-stipendiat Studiet er udarbejdet i forbindelse med REVUS-projektet Cirkulær Sjælland August 2019

3 Kapitel 1 Potentialer og barrierer for genbrug og genanvendelse af byggematerialer s. 1 Kapitel 2 Danske erfaringer med genbrug og genanvendelse af byggeaffald s. 5 Kapitel 3 Typer af genbrugs- og genanvendelsesordninger s. 13 Konklusion s. 18

4

5 Potentialer og barrierer for genbrug og genanvendelse af byggematerialer Potentialer og barrierer for genbrug og genanvendelse af byggematerialer Indledning Byggesektoren står for en meget stor del af Danmarks samlede materiale- og energiforbrug. Byggesektoren producerer samtidig en væsentlig del af det samlede affald i Danmark. Hovedparten af byggeaffaldet opstår ved nedrivning af eksisterende byggeri og en mindre del opstår både ved konstruktion af nye bygninger og renoveringer. Der er et stort fokus på genanvendelse af byggeaffald og i dag genanvendes store dele af byggeaffaldet via kommercielle aktører. Ofte foregår der en downcycling af byggematerialernes værdi ved at de genanvendte byggematerialer nedknuses eller på anden måde genanvendes på måder, hvor værdien af materialerne reduceres - eksempelvis hvor træ nedknuses og bruges til produktion af spånplader. Dette projekt kigger på direkte genbrug hvor genbrugte byggematerialer recirkuleres til samme formål som de oprindeligt var udformet til uden at deres brugsværdi reduceres væsentligt. Rapporten er udarbejdet som en del af projektet Cirkulær Økonomi i Region Sjælland. Projektet er finansieret af Region Sjælland og har to hovedspor om henholdsvis bioøkonomi og byggeaffald. Partnerne i sporet om byggeaffald inkluderer Gate21, Roskilde Universitet, ARGO, Dansk Symbiose Center, Business Lolland Falster, Ressource City, Nordisk Center for Lokale Fødevarer, Guldborgsund Kommune, Kalundborg Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Slagelse Kommune, Køge Kommune og Lejre Kommune. Formålet med denne rapport er at skabe et overblik over muligheder og barrierer for genbrug og genanvendelse af byggeaffald, med særligt fokus på direkte genbrug. Rapporten er opdelt i to hoveddele. Første del kigger på byggeriet mere generelt gennem internationale forskningspublikationer der fokuserer på potentialer og barrierer for genanvendelse af byggeaffald. Denne del af rapporten trækker primært på internationale erfaringer publiceret i anerkendte videnskabelige tidsskrifter. Anden del af rapporten fokuserer på danske erfaringer med direkte genbrug af byggematerialer. Denne del fokuserer mere eksplicit på at kortlægge forskellige typer af ordninger for direkte genbrug. Empirisk er kortlægningen baseret på telefoninterviews med 11 udvalgte aktører i sektoren foretaget i maj/juni 2019, samt besøg og interviews med 5 udvalgte aktører. Rapporten er udarbejdet af Roskilde Universitet. 1

6 Byg Brugt Studie af ordninger for genbrug og genanvendelse af byggematerialer Internationale erfaringer I nærværende studie udgør de internationale erfaringer forskning publiceret indenfor recirkulering af byggeaffald. Dette omfatter nogle overordnede temaer i forhold til, hvordan der kan sikres en højere grad af cirkularitet i byggesektoren, og særligt hvordan der sikres en højere kvalitet i forhold til anvendelsen af byggeaffald. Her er der ikke udelukkende tale om erfaringer sidst i værdikæden, men også i forhold til, hvordan der skabes forudsætninger for recirkulering på tværs af værdikæden fra planlægning og designfase til nedrivningsfasen. Selektiv nedrivning Selektiv nedrivning er et alternativ til konventionel nedrivning, hvor der fokuseres på at gennemføre nedrivningsprocesser på en måde hvor genanvendelse af materialer i en bygning optimeres. Ved systematisk dekonstruktion af en bygning er det muligt at sortere ressourcer og dermed maksimere genbrug og genanvendelse (Gaĺvez-Martosa, et al., 2018). Denne proces øger miljøgevinsten i nedrivningsfasen, men den økonomiske rentabilitet varierer afhængigt af flere faktorer såsom arbejdskraftomkostninger, markedspriser og gebyrer (Silva, et al., 2016). På grund af de økonomiske udfordringer varierer graden af selektiv nedrivning mellem konventionel og fuld komponent-til-komponent nedrivning. En typisk proces med selektiv nedrivning indebærer følgende: 1) En miljøscreening som sikrer, at farlige materialer håndteres. 2) Derpå demonteres direkte genanvendelige materialer som glas, sanitet og radiatorer manuelt. 3) Efter direkte anvendelige dele er blevet demonteret, fjernes og adskilles elementer som gulve og lofter. 4) Endelig knuses beton til genanvendelse og stålrammer, træbjælker osv. nedtages med henblik på genbrug, genanvendelse eller forbrænding (Gaĺvez-Martosa, et al., 2018). Under en selektiv nedrivning er det vigtigt, at der udføres en kvalitetskontrol, som omfatter en stringent kontrolprocedure og sikring af kvalitetsklassifikation, således den samlede kvalitet fastholdes eller forbedres og kommunikeres til de potentielle brugere (Silva, et al., 2016). Klassifikation For at sikre kvaliteten af materialer gennem bygge- og nedrivningsprocesser i forbindelse med kommerciel brug skal ressourcerne sorteres på baggrund af deres karakter og egenskaber, således at kvaliteten af materialer matcher anvendelsesgraden. Dermed skal materialer kategoriseres i forskellige klasser med en certificering, der styrer brugen af forskellige materialeklasser. Certificering af recirkulerede materialer kan systematisere og forbedre metoder til sortering og kvalitetskontrol i forbindelse med produktionen af disse, og understøtter endvidere en modning af et marked for recirkulerede byggematerialer 2

7 Potentialer og barrierer for genbrug og genanvendelse af byggematerialer (Silva, et al., 2016). Dette ved at oprette fælles regler og standarder for producenter og ved at øge tilliden og styrke brugernes sikkerhed (Gaĺvez-Martosa, et al., 2018). En undersøgelse udarbejdet af Teknologisk Institut (2018), baseret på en række spørgeskemaer til aktører i byggebranchen, viser at 51% af de adspurgte virksomheder, der anvender værktøjer til at vurdere miljøegenskaber, benytter miljødeklarationer og 24% benytter miljømærkning til at vurdere miljøegenskaber. LCA og energiberegninger benyttes af under 15% af de adspurgte. Dermed er der i høj grad fokus på certificering i forbindelse med klassifikation. Design for Disassembly Nogle elementer i bygge- og nedrivningsprocesser er vanskelige at genbruge på grund af den konventionelle byggepraksis. For eksempel gør de konventionelle metoder og teknikker til betonbyggeri det vanskeligt at adskille betonelementer, som eksempelvis er svejset. Design for disassembly (DfD) er en praksis, hvor nøgleprincipper indføres i bygge- og nedrivningsprocesser, som øger muligheden for genbrug af materialer. DfD's hovedprincipper omfatter: 1) dokumentation af materialer og metoder, 2) udformning af tilgængelige sammenføjningsmetoder, 3) adskillelse af ikke-genanvendelige og genanvendelige elementer 4) design af enkle strukturer, der muliggør standardisering og 5) design der understøtter arbejdsmetoder, produktivitet og sikkerhed (Rios, et al., 2015). DfD's proces søger både at opdele bygninger i hele elementer til montering og demontering, men også at opdele en bygning i lag, således at elementer, der varierer i levetid, kan erstattes uden at skade andre elementer (Salama, 2017). Som i tilfælde af selektiv nedrivning er en af de største udfordringer i DfD usikkerheden om kvaliteten af elementer til genanvendelse, hvilket medfører lav efterspørgsel efter sådanne materialer. Dette er også forårsaget af manglende overvejelser om nedrivning i design- og planlægningsfasen. Implementeringen af DfD udfordres også af interessentrelationer, der består af manglende erfaring med metoder inden for cirkulær økonomi, et umodent marked, modstand mod forandring, kontraktformer og manglende kommunikation (Rios, et al., 2015); (Salama, 2017); (Sanchez & Haas, 2018). Potentialer og barrierer Barrierer for at kunne recirkulere byggematerialer omfatter overodnet set nogle tekniske, lovgivningsmæssige og adfærdsmæssige barrierer. De tekniske barrierer omfatter komplicerede og tidskrævende arbejdsgange, hvilket gør cirkulær økonomiske praksisser dyrere end konventionelle. Dette mindsker incitamentet for genbrug og genanvendelse af byggematerialer, da tid er en afgørende faktor i en byggeproces. I forhold til de lovgivningsmæssige barrierer vedkommer dette utilstrækkelig policy og rammer for politisk 3

8 Byg Brugt Studie af ordninger for genbrug og genanvendelse af byggematerialer prioritering og konkretisering i fremme af recirkuleringspraksis i bygge- og nedrivningssektoren. De adfærdsmæssige elementer består hovedsageligt af brugerpræferencer, hvor nye materialer foretrækkes fremfor brugte, da brugte materialer anses for at være af lavere kvalitet (dette kunne imødekommes ved certificering af brugte materialer). Det adfærdsmæssige dækker også over en opretholdelse af konventionel praksis, da konsekvenserne ved en omstilling til cirkulær økonomisk praksis ofte er ukendte (Mahpour, 2018). Eksempelvis er mange aktører i sektoren opmærksomme på udviklingstendenser (f.eks. EU-målet om 70% genanvendelse osv. af bygge- og nedrivningsaffald), men er uvidende om, i hvilken retning man kan udvikle sig uden at miste markedsposition. Teknologisk Instituts (2018) undersøgelse, viser i en opgørelse over paratheden til cirkulær økonomi, at materialeproducenter, anlægsvirksomheder og arkitekter og rådgivende ingeniører udviser størst parathed. Mellem 63%-82% af de adspurgte inden for disse tre grupper tilkendegiver at de er klar til cirkulær økonomi. Hos byggeentreprenører, installatører og håndværkere såsom murer og tømrer tilkendegiver mellem 39%-49% parathed overfor cirkulær økonomi. Ligeledes forventer 37% af materialeproducenterne og 45% af anlægsvirksomhederne at anvende genanvendte materialer inden for de næste 4-5 år, mens de resterende grupper ligger under 20%. Kravene til materialer i det cirkulærer byggeri udgør ifølge en rapport udarbejdet af Kuben Management og Lendager Group (2018) fem områder: Størrelse, Mængde, Tilgængelighed, Styrke og Renhed og stand. I forhold til størrelse udgør det en udfordring at byggematerialer beskæres, da der ofte er krav til bestemte dimensioner. Der er i forbindelse med byggeprojekter også behov for en hvis mængde, hvilket også hænger sammen med et tidsmæssigt aspekt, da tilgængeligheden af et bestemt materiale i større mængder kan være udfordrende at sikre inden for en kort tidsramme. Byggematerialerne skal i mange tilfælde også leve op til bestemte kravspecifikationer (eksempelvis styrkekrav), hvilket sætter krav til kvalitetssikring og klassifikation. Dette hænger også sammen med, at der sikres en høj renhed og stand af byggematerialerne. Barriere kan her være imprægnering af træ, forurening af jord eller manglende renhed i betonfraktioner. For at imødegå disse barrierer, understreger Gálvez-Martosa et al. (2018) behovet for at udvikle lokale, regionale og/eller nationale planer for ressourcer i byggeri og nedrivning, der involverer hovedaktører på tværs af værdikæden og i forbindelse med specifikke projekter argumenterer Silva et al. (2016) for en tidlig inddragelse af alle nøgleaktører i værdikæden. I forhold til de lovgivningsmæssige faktorer vedrørende økonomiske incitamenter anbefales en stigning i bomafgifter og deponeringsafgifter og/eller afgifter på råvarer ledsaget af specifik regulering eksempelvis i forhold til in situ sortering (Ghisellini, et al., 2018); (Mahpour, 2018); (Gaĺvez-Martosa, et al., 2018). 4

9 Danske erfaringer med genbrug og genanvendelse af byggeaffald Danske erfaringer med genbrug og genanvendelse af byggeaffald Den danske byggesektor producerede ifølge Miljøstyrelsens affaldsstatistik i ,3 mio. tons affald (eksklusiv jord) svarende til 37% af den samlede mængde affald i Danmark. Størstedelen af byggeaffaldet udgøres af beton, tegl, asfalt og sten. 87% af byggeaffaldet blev genanvendt, 8% forbrændt og 6% deponeret. Hovedparten af det genanvendte affald genanvendes af kommercielle aktører og en meget stor del af dette anvendes som fyldmateriale. Rammerne for genbrug af byggematerialer udgøres overordnet set af EU's affaldsrammedirektiv, som er bygget op om et hierarki, der angiver den foretrukne måde at forebygge og håndtere affald på. Dette hierarki er ligeledes grundstenen i den danske affaldsbekendtgørelse. Hierarkiet er opdelt i fem niveauer: 1) forebyggelse, 2) forberedelse med henblik på genbrug, 3) genanvendelse, 4) anden nyttiggørelse, herunder energiudnyttelse 5) bortskaffelse, herunder deponi. For dette studie er det væsentligt at skelne klart mellem niveau 2 og 3. Forberedelse med henblik på genbrug indbefatter aktiviteter såsom kontrol, rengøring og mindre reparationer af byggematerialer der gør disse i stand til at blive genbrugt uden yderligere forarbejdning. Genbrug defineres i denne sammenhæng som en proces, hvor byggematerialet udnyttes til samme formål som det oprindeligt var skabt til. Niveau 3, genanvendelse, omfatter processer hvor byggematerialer forarbejdes til nye produkter, materialer eller stoffer, som kan bruges til det formål de oprindeligt var tiltænkt eller andre formål. I nærværende studie vil vi primært fokusere på genbrug. I litteraturen om cirkulær økonomi anvendes somme tider begrebet upcycling, det vil sige forarbejdning af materialer på en måde så de efterfølgende repræsenterer en højere værdi. I forhold til affaldshierarkiet må dette betragtes som genanvendelse under niveau 3. Der eksisterer i Danmark omkring 450 genbrugspladser, som er organiseret lidt forskelligt. En del af dem er drevet af kommunalt ejede affaldsselskaber eller forsyningsselskaber og en del af dem er drevet af kommunerne selv. Genbrugspladserne varierer i størrelse og udformning og der er også forskelle på hvilke fraktioner der håndteres samt på hvordan disse håndteres. En mindre del af det affald der indleveres på genbrugspladserne genbruges, hovedparten genanvendes og en del forbrændes. Mange genbrugspladser har indrettet ordninger, hvor borgere kan 5

10 Byg Brugt Studie af ordninger for genbrug og genanvendelse af byggematerialer indlevere ting til direkte genbrug, det vil sige ordninger hvor borgere kan indlevere eksempelvis gryder, bøger, legetøj mv. som andre kan tage og bruge igen. Som noget relativt nyt eksperimenterer flere genbrugspladser med samme type ordninger for byggematerialer og dette studie har til formål at skitsere disse i forhold til fraktioner, afsætning, organisering og kategorisere forskellige typer. Tabel 1: Oversigt over adspurgte respondenter Affaldsselskaber Arwos AVV AffaldPlus RenoDjurs ARC Sønderborg Forsyning Kommuner Albertslund Kommune Hedensted Kommune Bornholms Regionskommune Kommercielle aktører Genbyg Solum Studiet har kigget på tiltag indenfor genbrug og genanvendelse af byggematerialer, som er igangsat af affaldsselskaber, kommuner og kommercielle aktører. De adspurgte respondenter udgør som illustreret i Tabel 1 seks affaldsselskaber, tre kommuner og to kommercielle aktører. Affaldsselskaberne har primært etableret byggemarkeder, hvilket enten er organiseret med henblik på salg eller som bytteordninger, hvor byggematerialer henstilles til gratis afhentning. ARC driver ikke en genbrugsordning til byggematerialer, men har kørt projekter, der undersøger mulighederne for genanvendelse af bl.a. beton og træ i større skala gennem affaldsbehandler. Albertslund Kommune driver egen genbrugsplads og har i den forbindelse igangsat en bytteordning for byggematerialer. Bornholms Regionskommune arbejder med selektiv nedrivning og forsøger at etablere business to business afsætning, mens Hedensted Kommune har etableret et koncept, hvor byggematerialer afsættes til iværksættere. Her indgår byggematerialer i møbelproduktion og lignende. Genbyg har etableret salg af byggematerialer fra nedrivningsprojekter og Solum har igangsat et projekt der fokuserer på at etablere en forretningsmodel med Stark, hvor Stark sælger og distribuerer mens Solum behandler affaldet. 6

11 Danske erfaringer med genbrug og genanvendelse af byggeaffald Sammenfattede betragtninger I det følgende vil der blive gennemgået en række overordnede betragtninger fra de adspurgte respondenter i studiet på, hvilke fraktioner der afsættes, samt hvem der leverer og aftager, hvordan genbrugs- og genanvendelsesordninger kan organiseres, og herunder i hvilket omfang der er fokus på miljøfarlige stoffer og kvalitetssikring. Alle respondenters ordninger er samlet i en oversigt i Tabel 2 og Tabel 3. Fraktioner Det byggeaffald der indleveres på genbrugspladserne stammer både fra private og professionelles (eksempelvis håndværkere) byggeprojekter, hvor der genereres mindre end 1 ton affald eller omfatter mindre end 10 m 2. Genbrugspladserne er organiseret forskelligt, men som hovedregel er det gratis for private mens der betales gebyr, når professionelle indleverer byggematerialer. De genanvendte byggematerialer kan inddeles i to hovedkategorier: 1) nye materialer som typisk stammer fra spild i byggeprojekter og 2) brugte byggematerialer som typisk stammer fra nedrivning. Byggematerialer som indleveres på genbrugspladserne skal være sorteret, men det er forskelligt fra genbrugsplads til genbrugsplads, hvilke fraktioner byggematerialerne skal opdeles i. I Københavns kommune skal byggematerialer eksempelvis sorteres i 14 forskellige fraktioner. Afsætning Der afsættes mange forskellige typer materialer fra de undersøgte genbrugs- og genanvendelsesprojekter. I forhold til at etablere en ordning til afsætning af byggematerialer ved direkte genbrug, kan det variere fra fraktion til fraktion, hvad det er for nogle materialer der er afsætning i. Respondenterne i studiet peger hovedsageligt på trævarer som de materialetyper med størst afsætning. Trævarer inkluderer forskellige typer af lægter, brædder, reglar osv., hvilke både udgøres af rester fra byggeprojekter og brugt træ fra nedrivningsprojekter. Ved brugt træ påpeger nogle af respondenterne, at de sørger for at fjerne søm og lign., hvilket derfor kræver en større arbejdsindsats. Baseret på erfaringer fra respondenterne, er der størst afsætning i følgende fraktioner: Trævarer (lægter, brædder osv.) Isoleringsmateriale Nyere vinduer og indvendige døre Fliser, belægningssten, tegl, marksten Sanitet (mindre omfang hos nogle aktører) Der er ikke overraskende størst afsætning i nye materialer og lidt mindre afsætning i brugte byggematerialer. Det varierer fra aktør til aktør, hvorvidt brugte byggematerialer er i 7

12 Byg Brugt Studie af ordninger for genbrug og genanvendelse af byggematerialer fokus. Eksempelvis modtager AffaldPlus både nye og brugte materialer og har i forbindelse med etableringen af byggemarkedet ansat ekstra personale, som flere af respondenterne har gjort. I Albertslund Kommune er der etableret en bytteordning (uden salg), hvor der hovedsageligt er fokus på nye varer. Hos Albertslund Kommune er der ikke ansat yderligere personale til håndtering af ordningen. Der er overvejende god afsætning i brugte materialer, hos de aktører som har valgt at fokusere på disse. De fleste respondenter får leveret byggematerialer til genbrug af private aktører og mindre håndværkervirksomheder. Tre af respondenterne får leveret materialer i forbindelse med nedrivninger, men to af disse er på projektbasis, hvorfor der ikke er udviklet en vedvarende forretningsmodel på leverancer herfra endnu. Eksempelvis har Solum etableret aftaler med en række nedrivningsfirmaer og lign., som sortere og levere træ til Solum. Organisering Respondenterne har primært organiseret tiltag med henblik på direkte genbrug af byggematerialer indenfor to spor; genbrug gennem salg og genbrug gennem byttemarkeder. Ved genbrug gennem salg etableres et byggemarked enten hos et affaldsselskab eller gennem en kommerciel aktør, hvoraf sidstnævnte forekommer i mindre grad. Nogle af respondenterne har organiseret byggemarkeder i forbindelse med allerede etableret genbrugsbutik, mens andre har investeret i ny ejendom til formålet. Hos AVV har man eksempelvis tilbygget med en kold hal og har derved 180 kvm byggemarked. AffaldPlus har investeret i og renoveret en gammel erhvervsejendom i forbindelse med et EU-finansieret tekstilprojekt. Udover kvm byggemarked (inkl. møbelsalg og værksted), benyttes ejendommen også til tøj- og tekstilafdeling, hvor tekstiler sorteres og pakkes. I alt har 8 af 11 respondenter etableret (eller er i gang med at etablere) salg af byggematerialer til direkte genbrug og 2 af 11 involverer affaldsbehandler som led i en genanvendelsesproces. Amager Ressource Center (ARC) er i gang med en række projekter, der bl.a. omhandler genanvendelse af nedknust beton, hvor betonen miljø- og kvalitetsscreenes og efterfølgende sendes til Unicon. Her bruges den genanvendte beton til fremstilling af ny beton. Byggemarkedet Stark og affaldsbehandleren Solum har indgået et samarbejde omkring recirkulering af interim træ. Her sørger Stark for transport og salg, mens Solum sorterer og pakker materialet, så der kan sikres en ensartet kvalitet i materialet. Direkte genbrug gennem affaldsselskaber, bliver hos 2 af 11 respondenter organiseret gennem byttemarkeder, hvor der stilles et 8 Albertslund Kommune Bytteordning

13 Danske erfaringer med genbrug og genanvendelse af byggeaffald bytteområde til rådighed på genbrugspladsen, således afsætningen foregår uden salg. RenoDjurs har eksempelvis opsat 5 skibscontainere på byggepladsen og her indrettet et område til genbrug af byggematerialer, møbler og lign. I forbindelse med genbrugsordningerne er der ikke etableret et egentlig lager, da varerne leveres direkte til butik eller den indrettede bytteordning, hvilket etableres ved åbne skibscontainere, mindre tilbygninger eller i forbindelse med en tidligere allerede etableret genbrugsbutik med tøj, møbler og lign. Leverandører & aftagere Levering af materialer foregår primært sporadisk i forbindelse med besøg af private og mindre erhverv på genbrugspladser. Dette betyder ifølge respondenterne ikke, at de forskellige ordninger ikke kan løbe rundt, da der er et vedvarende flow af materialer i en størrelsesorden, så butikkerne kan hvile i sig selv. Da de fleste ordninger drives af kommunalt ejede selskaber, er dette også hensigten. Dog bevirker det sporadiske flow af materialer, at aftagere af materialerne næsten udelukkende udgør private borgere. For at kunne skabe eller øge en afsætning til erhverv, er det således nødvendigt at etablere et mere stabilt flow af byggematerialer. Derudover kan et websystem til afsætning skabe overblik over sortiment og skabe en sikkerhed hos erhvervskunder i henhold til varernes tilgængelighed. Ved at have et stabilt sortiment og oversigt over lagerbeholdning for aftagere, kan der derved opnås højere incitament hos kommercielle aftagere til at benytte ordningerne. Hos RenoDjurs vurderes det, at der afsættes ton/år til direkte genbrug inklusiv møbler og lign, hvoraf 39%-56% af afsætningen fordelt på affaldspladserne omfatter byggematerialer. AVV vurderer den samlede afsætning gennem deres genbrugsbutik (inklusiv møbler og lign.) til at være ton/år. RenoDjurs igangsatte i 2017 et pilotprojekt, hvor det er undersøgt, hvordan levering og aftagning af genbrugsbyggematerialer kan øges hos håndværkere. Kvalitetssikring I henhold til kvalitetskrav hos aftagere af genbrugsbyggematerialer, svarer 7 af 11 respondenter, at der ikke udføres nogen særlig kvalitetsvurdering af materialer. Da disse respondenter hovedsageligt har private aftagere, er dette heller noget der efterspørges. Det er således op til aftagerne selv at vurdere kvaliteten og af byggematerialerne ved gennemsyn på pladsen. Som Gálvez-Martosa, et al. (2018) påpeger er kvalitetssikring og klassifikation af materialer en faktor som kan øge tilliden til brugte AVV Genbrugsbutik 9

14 Byg Brugt Studie af ordninger for genbrug og genanvendelse af byggematerialer RenoDjurs Bytteordning byggematerialer hos en aftager. Hvor dette ikke er noget som efterspørges i særlig grad hos private aftagere, er dette en faktor som kan være afgørende for afsætning af brugte byggematerialer til kommercielle aftagere. Dette skaber gennemsigtighed i kvalitet og muligheden for standarder herfor, hvilket ska- baseret på en pragmatisk vurdering fortaget af affaldsmedarbejderne. Miljøscreening af materialer foretages udelukkende i de tilfælde, hvor der er tale om større projekter som indbefatter en udvikling af en forretningsmodeller med sigte på afsætning til kommercielle aktører enten i forbin- ber incitament hos erhvervet til at benytte genbrugsordninger. Bornholms Regionskommune har etableret kvalitetsscreening af byggematerialer, da deres projekt sigter mod, at delse med kommercielle byggerier, eller hvor der afsættes til materialeproducent. Eksempelvis forsøger Bornholms Regionskommune gennem et projekt at etablere en værdikæde etablere en værdikæde baseret på kommercielle aftagere. for recirkulerede byggematerialer gennem en række nedrivningsprojekter, samt ved herigennem at skabe et netværk bestående af aktører fra erhvervet. Under nedrivningsprojekterne tages der prøver for miljøfarlige stoffer, ligesom der ydermere foretages en ressourcekortlægning, for at vurdere mængden og kvaliteten af materialerne. I forbindelse med miljøvurdering af direkte genbrug er der ikke fortaget særlig efteruddannelse af personale udover den generelle kvalificering, men hos AVV udvikles der eksempelvis principper i forhold til risiko for eksempelvis PCB, kviksølv osv. Miljøfarlige stoffer En lang række byggematerialer indeholder miljøfarlige stoffer såsom PCB, asbest, klorparaffiner, bly og andre metaller. For at undgå uhensigtsmæssig spredning af byggematerialer indeholdende miljøfarlige stoffer foretages en frasortering af materialer, som vurderes at udgøre en risiko. Hos hovedparten af respondenterne omfattende affaldsselskaber med genbrugsordninger, er denne vurdering 10

15 Danske erfaringer med genbrug og genanvendelse af byggeaffald Tabel 2: Oversigt over respondenters organisering af genbrugs- og genanvendelsesordninger Kapacitet mindre tilbygning 1000 kvm butik (350 kvm møbelbutik) Mindre lade 180 kvm butik m/ gårdhave En længe på en gård Miljø Pragmatisk vurdering Pragmatisk vurdering Pragmatisk vurdering Pragmatisk vurdering Screening foretages på affaldsbehandling Privat: abonnement for Erhverv: 220,- i gebyr pr. levering efter antal årlige besøg Efterspørges ikke Efterspørges ikke Efterspørges ikke CE-mærkning mursten Screening foretages affaldsgebyr Erhvervskunder betaler Fast Gebyr årligt + ikke gebyr til Case udfoldet i erhvervskunder byggemarked særskilt punkt niveauer fraktionsopdelt Kvalitet Økonomi Bygninger er betalt gennem kommunen. Drift finansieres gennem salg og besparelse butikker. Driftes gennem salg og overskud går til gebyr understøttelse. Kommunen har investeret lidt, men driftes gennem gebyret (intet salg) Organisering ARWOS drifter butikken AffaldPlus drifter med 14 Kommunen drifter uden årsværk ansat til ekstra bemanding Aftagere Private Hovedsageligt private. Hovedsageligt private og lidt erhverv Leverandører Hovedsageligt private Både privat & erhverv. (Materiel kan tilmeldes gennem Pickup system til afhentning.) Både privat og erhverv. Efterspørger nye materialer (spild) Genbrugte Materialer station Fliser, marksten, trævarer, sanitet, indvendige døre, isolering ejendom frigivet til bytterum Trævarer, Isolering, trævarer belægningssten, vinduer, (aftager bedst), døre, døre, sanitet, isolering, tegl, dampspærre metalvarer social virksomhed Træ renses og Trævarer, værktøj, fliser, En case: træ & mursten varmebehandles, klinker, vinduer, (selektiv nedrivning) armaturer omdannes til indendørs døre, LED og beton knuses og håndvaske, badekar, indgår i ny beton borde, hylder. Privat og småerhverv. Nedrivningscase: Mursten fra off. kommerciel Nedrivning og lidt Forsøger aftale om erhverv kommunale bygninger Internt brug til Private. Forsøg på erhverv men demoprojekter Mursten afsættes til ellers gennem BOFA. erhverv ARC styrer projekterne AVV drifter butikken. Lager hos BOFA. Social virk. etableret, Forsøger at etablere ansatte renser mursten netværk med erhverv Salg finansierer personale, bygning osv. Overskud finansiere nye tiltag Indsats Butik med tilbygning til byggematerialer på 1 Nyt Byggemarked og møbelbutik på opkøbt Byttebræt projekt gennem PARCK. Lager Tre projekter: træ, lysarmaturer og beton Byggemarked siden 2016 og etablering af Nedrivningsprojekt om etablering af værdikæde Organisation ARWOS AffaldPlus Albertslund Kommune ARC AVV Bornholms Regionskommune 11

16 Byg Brugt Studie af ordninger for genbrug og genanvendelse af byggematerialer Tabel 3: Oversigt over respondenters genbrugs- og genanvendelsesordninger Organisation Genbyg Indsats Genbrugte Materialer Kommercielt Byggemarked etableret af entreprenør Brugte døre, vinduer, lamper, el, træ, gulve, murervarer, VVS og køkken Hedensted Kommune (Compas) Iværksætterhus med Materialestation og partnernetværk Brugte trævarer fra nedrivning (selektiv nedrivning) RenoDjurs Solum Sønderborg Forsyning Klunserordning: Partnerskab: containere i område på 8 markedspartner og stationer Belægningssten, døre, vinduer, trævarer. Spild og brugt Byggemarked på 1 station som de resterende leverer til affaldsbehandler Brugt interim træ Trævarer, vinduer, døre, isolering Leverandører Aftagere Organisering Økonomi Gebyr Erhverv: eks. nedrivere Nedrivningsfirmaer Private & erhverv og kommuner (Undersøger (afmonterer og afhenter erhvervspotentialet) før nedrivning) private og små erhverv Iværksættere fra Compas Butik Amager og Sorø ansatte (it, snedkere, flexjob) ReDo: kommunalt ejet materialestation. Der udvikles websystem ,- og 1 ansat finansieret af kommunen. 1 ansat finansieret af iværksætter Erhverv: NCC, J. Jensen, Enemærke & Petersen, Adserballe & Knudsen, CG Jensen Private (alt afsættes) Erhverv og private gennem Stark butikker RenoDjrus drifter pladsen Intet salg. Det hele finansieres gennem gebyret Erhverv: 620,- om året pr. køretøj Stark distribuere & Solum sortere og pakker. App til data. Arbejder på økonomisk fordeling mellem værdikædens parter Private & erhverv Private (Trævarer, vinduer, døre, isolering sælger bedst) Sønderborg forsyning drifter og der tranporteres internt Butikkerne har eget regnskab og driftes gennem salget Kvalitet ikke endnu - i fremtiden Ikke endnu - i fremtiden Efterspørges ikke Efterspørges ikke Efterspørges ikke Miljø Kapacitet lovpligtig screening gennem nedrivning 6000 kvm lager hos to butikker lovpligtig screening gennem nedrivning 1000 kvm hal (ca. 50% til lager) Pragmatisk vurdering Visuel screening Pragmatisk vurdering 5 skibscontainere + paller på området Stark centrallager butik hos 1 genbrugsstation 12

17 Typer af genbrugs- og genanvendelsesordninger Typer af genbrugs- og genanvendelsesordninger I foregående afsnit blev der præsenteret en række overordnede betragtninger i henhold til organiseringen af forskellige typer ordninger for genbrug og genanvendelse af byggematerialer særligt med fokus på direkte genbrug. Heraf fremgår det, at disse ordninger kan organiseres på mange forskellige måder. Eksempelvis kan der skelnes mellem genbrug via byttemarked eller genbrug med fokus på salg. I nærværende studie er der identificeret fire typer organiseringer, som genbrugs- og genanvendelsesordninger kan karakteriseres indenfor. Typerne er illustreret i Tabel Bytteordning Albertslund Kommune 2. Salg via affaldsselskab Arwos AffaldPlus 3. Salg via kommerciel aktør Genbyg Bornholms Regionskommune 4. Salg til materialeproducent Tabel 4: Typeopdeling af genbrugs- og genanvendelsesordninger. RenoDjurs AVV Sønderborg Forsyning Hedensted Kommune Solum ARC 1. Bytteordning Genbrug af byggematerialer gennem bytteordninger, hvor der ikke bedrives salg, organiseres på genbrugspladsen. Dette ved at indrette et område på genbrugspladsen målrettet genbrug, således brugere kan afsætte og aftage nye overskydende og brugte byggematerialer. Denne type ordning finansieres af det kommunale affaldsgebyr og kræver ikke yderligere bemanding. Dermed drives ordningerne også af det allerede fungerende personale, som sørger for at styre, hvad der kommer ind samt henviser til genbrugsområderne. Henvisning suppleres ydermere ved skiltning. RenoDjurs har ansat en genbrugsudvikler, som har været med til at udvikle konceptet, hvor der bl.a. har været fokus på at skabe en kultur omkring genbrug på genbrugspladsen. Bytteordninger er målrettet private brugere og mindre erhverv som afleverer mængder under 1 ton, hvilket dermed udgør bygge- og anlægsaffald, som ikke er anmeldelsespligtigt. De mindre mængder medfører også, at det primært er private brugere af 13

18 Byg Brugt Studie af ordninger for genbrug og genanvendelse af byggematerialer genbrugspladsen, der aftager byggematerialer (og evt. mindre erhverv såsom håndværkere). Der benyttes ikke særlige IT-systemer i forbindelse med bytteordninger, men ordningerne kommunikeres typisk gennem sociale medier. 2. Salg via affaldsselskab Denne type ordning etableres ligeledes i forbindelse med genbrugspladser, men er møntet på etablering af butik til salg af byggematerialer. Dermed kræver salg via affaldsselskaber en højere grad af organisering i forhold til at drive butikken. Hos AffaldPlus byggemarked PlusByg, har man ansat 8 medarbejdere udenfor arbejdsmarkedet, og i alt 14 årsværk fordelt på samtlige genbrugsbutikker. Dette tiltag forekommer ligeledes hos AR- WOS og Sønderborg Forsyning. Dermed indgår også et socialt aspekt i etableringen af genbrugsbyggemarked i forhold til beskæftigelse. Ved siden af byggemarkedet kører AVV en socioøkonomisk virksomhed med fokus på genbrug af mursten. Gennem et samarbejde med og inspireret af virksomheden Gamle Mursten, har AVV stiftet fonden Cirkulær Nord Fonden, som arbejder med cirkulær økonomi i Nordjylland. Her har AVV bl.a. ansat medarbejdere udenfor arbejdsmarkedet til at rense mursten fra offentlige nedrivninger, som sælges til entreprenører. Salg gennem affaldsselskaber finansieres gennem salget i butikkerne, hvorfor affaldsgebyret ikke indgår i driften af butikkerne. Butikkerne er således ikke møntet på at skulle genere overskud, og et evt. overskud benyttes eksempelvis hos AffaldPlus til at stabilisere gebyrtaksterne. AffaldPlus har derudover præsenteret døgnåben for erhvervskunder til aflevering af genbrugsmaterialer til byggemarkedet, hvilket ydermere er gebyrfrit, når der afleveres til genbrug. Der er også andre økonomiske fordele for de involverede parter ved øget afsætning af ressource til genbrug. Eksempelvis har ARWOS sparet kr. om året i bortskaffelsesomkostninger. Etableringen af ordningerne er i nogle tilfælde finansieret af kommunen mht. bygninger og deslige. Da salg af genbrugsbyggematerialer gennem butikker kræver en højere grad af logistik end bytteordninger, har nogle af disse ordninger integreret IT-system. Hos AffaldPlus benyttes pickupsystem, hvor byggematerialer kan tilmeldes til afhentning. 14 ARWOS Genbrugsbutik

19 Typer af genbrugs- og genanvendelsesordninger Sønderborgforsyning har ligeledes intern transport af byggematerialer, men har ikke integreret IT-system til dette formål. Salg af byggematerialer i brugt byggemarkeder afsættes lig bytteordninger i mindre mængder til private og i mindre omfang til små virksomheder (typisk håndværksvirksomheder). I forhold til at etablere en mere organiseret ordning for afsætning af genbrugsmaterialer, er der hos ARWOS og AffaldPlus fokus på tungeløft, hvilket kan udgøre en yderligere udfordring i forbindelse med driften af genbrugsbyggemarkeder. 3. Salg via kommerciel aktør For at skabe en øget afsætning og derved etablere en værdikæde for recirkulerede byggematerialer som ikke har fokus på private og mindre erhverv, forsøger nogle af respondenterne at etablere salg via kommercielle aktører. Dermed fokuserer afsætningen af byggematerialer ikke på mængder under 1 ton gennem affaldsselskaber, men på afsætning af byggematerialer fra nedrivere og større byggeprojekter. Da efterspørgslen af brugte byggematerialer hos større kommercielle aktører i byggeog anlægssektoren ikke er stor, kan der fokuseres på forskellige strategier for at sikre en afsætning. Disse strategier kan hos respondenterne inddeles i to spor. Enten fokuseres der på elementer som kan demonteres fra byggerier inden den egentlige nedrivning såsom døre, vinduer, el artikler og VVS. Elementer som Gálvez-Martosa, et al. (2018) i henhold til selektiv nedrivning fase 2 betegner som de direkte genanvendelige materialer materialer som også vurderes som værende let afsættelige hos affaldsselskaberne. Der kan også fokuseres på en specialisering inden for en bestemt fraktion. Eksempelvis fokuserer Hedensted Kommune i Compas projektet på træ som genbruges af iværksættere til at lave møbler og Solum arbejder på en afsætning af interim træ fra byggerier i samarbejde med Stark og en række nedrivere. Endvidere behjælper samarbejdet på behovet for lagerkapacitet som Stark bidrager med. Genbyg har for at opnå en tilstrækkelig lagerkapacitet investeret i kvm lager. Bornholms Regionskommune forsøger gennem en række nedrivninger i samarbejde med en nedrivningsvirksomhed at undersøge hvor store mængder der faktisk kan genbruges og genanvendes fra byggerier. Projektet søger at arbejde ud fra principper for selektivnedrivning samt i processen at analysere Solum Salg via Stark 15

20 Byg Brugt Studie af ordninger for genbrug og genanvendelse af byggematerialer potentialer og barriere herfor og derudover at sammenligne faktiske mængder med teoretisk screenet potentialer. En udfordring for at kunne afsætte større mængder af brugte byggematerialer er bl.a. at udvikle en praksis for selektiv nedrivning, da dette stadig forekommer at være en relativt uafprøvet praksis for nedriverne. Derfor samarbejder flere af respondenterne med nedrivere om at udvikle modeller for selektiv nedrivning. Derudover arbejder Bornholms Regionskommune også med at etablere et netværk i byggebranchen for at kunne skabe en værdikæde omkring materialer fra nedrivninger, da der på nuværende tidpunkt i større skala ikke er tilstrækkelige aftagere. Der er således skabt en volumen bl.a. gennem det lokale affaldsselskab BOFA som også har sat opbevaringskapacitet til rådighed, men der mangler efterspørgsel. For at kunne etablere en værdikæde omkring brugte byggematerialer, er samarbejde med aktører på tværs af branchen en forudsætning, og herigennem helt konkret at diskutere forventninger til kvalitet, dimensioner, kundegrundlag osv. I forhold til certificering af byggematerialer har Gamle Mursten som AVV samarbejder med arbejdet på CE-certificering af genbrugsmursten. Ved at opbygge et kvalitetskontrolsystem (FPC) for produktionen af genbrugsmursten er det muligt at udarbejde en ETA (European Technical Assesment) og en EAD (European Assesment Document) som beskriver de samlede tekniske specifikationer (eksempelvis for dokumentation af produkters ydeevne) der muliggør en CE-certificering. Ved at fokusere på én fraktion har dette været muligt for Gamle Mursten. En ETA ansøges hos ETA-Danmark. I forbindelse med udviklingen af kvalitetskontrol har Gamle Mursten (gennem et MUDP-projekt) investeret 2 mio. DKK i kvalitetssikring, laboratorie mm., hvor der sørges for prøvetagning af mursten. Størstedelen af de respondenter som afsætter via kommerciel aktør screener ikke selv for miljøfarlige stoffer men benytter data fra den lovpligtige screening i forbindelse med nedrivning. Solum har fokus på genbrug af interim træ, hvorfor der ikke er krav til yderligere test. Det er i forhold til kvaliteten af byggematerialerne vigtigt at undersøge den konkrete forretningsmodel, da ønsket til kvalitet afhænger af den givende brugssituation. Eksempelvis har Genbyg en stor diversitet i materialer, hvor salget ofte foregår i mindre partier til private kunder, og dermed ikke til større byggeprojekter, hvor materialerne indgår i bærende dele af konstruktionen, eller hvor der er krav til en særlig holdbarhed som eksempelvis ved beton. Derfor foregår salget hos Gensalg også gennem en hjemmeside, og en stor del af virksomhedens ressourcer går til at drifte hjemmesiden samt at registrere produkter. Da 16 Compas Salg via iværksættere

21 Typer af genbrugs- og genanvendelsesordninger Solum har valgt at fokusere på interim træ med kort brugstid, er der ligeledes ikke nogen særlige kvalitetsmæssige krav, men her er der fokus på, at der efterspørges i bestemte dimensioner, da trævarerne eksempelvis indgår i faldsikring på byggepladser, hvilket sættes op ud fra en standardiseret og effektiviseret proces i bestemte mål. Solum arbejder også på certificering af trævarer. 4. Salg til materialeproducent De foregående typer af genbrugs- og genanvendelsesordninger har i høj grad haft fokus på genbrug af byggematerialer. For at kunne arbejde med recirkulering af byggematerialer i større skala, med ressourcer fra byggeriet som udgør en større andel (eksempelvis beton), arbejder denne type ordning med genanvendelse af materialer fra nedrivninger i samarbejde med materialeproducent. Her har ARC gennem en række projekter eksempelvis arbejdet på at udvikle en ny type beton, hvor den sten som indgår i betonproduktionen erstattes med knust beton. ARC har også arbejdet med en proces for genbrug af udendørs træ, hvor træet sorteres, renses og varmebehandles i stedet for imprægnering. En af forudsætningerne for genanvendelse af beton, er at der sikres en høj kvalitet gennem selektiv nedrivning, således der opnås en ren fraktion. Indledningsvis tages der prøver af konstruktionen in situ, for at identificere kvaliteten af materialet. Det er også vigtigt at have fokus på, at der udvikles kompetencer i forbindelse med nedrivning og arbejdsgange på byggepladsen, således materialet nedrives/demonteres og sorteres i så ren en kvalitet som muligt. I forbindelse med produktionen af beton har ARC indgået samarbejde med Unicon som knuser og blander betonen, hvilket ikke foregår in situ men hos Unicon. Dette øger transportudgiften og udledningen herfra, men til gengæld kan der opnås en højere kvalitet beton. Generelt set påpeger Silva et al. (2016) at stationære genanvendelsesstationer sikrer den højeste kvalitet. Der er dog den udfordring ved stationær nedknusning, at det kan være sværere at kontrollere renheden af betonen i forbindelse med transport. For at kunne efterleve kravene til materialet uanset anvendelsesformål har ARC gået efter en klasse A beton med en styrkeklasse C35. For at sikre denne kvalitet er det afgørende at der etableres en fast praksis med veldefinerede arbejdsgange ved selektiv nedrivning, hvilket kan styrkes gennem certificering. I en rapport fra Miljøstyrelsen, påpeger Dansk Byggeris Nedbrydningssektion, at en ISO 9001 certificering kan understøtte AffaldPlus Genbrugsbutik 17

22 Byg Brugt Studie af ordninger for genbrug og genanvendelse af byggematerialer kvalitetsstyring i relation til selektiv nedrivning (Golder Associates A/S, Teknologisk Institut, Lauritzen Adivsing, 2017). Da der ikke altid kan sikres en høj kvalitet i genanvendelsesprocesser, kan materialet vurderes og differentieres efter anvendelsesformålet. Konklusion Nærværende studie har skildret potentialer og barrierer i forhold til genbrug og genanvendelse af byggematerialer. Gennem undersøgelsen er der identificeret mange forskellige ordninger med stor diversitet. Ved først at udfolde international forskning om emnet og efterfølgende empirisk at undersøge danske erfaringer med genbrugs- og genanvendelsesordninger, er der identificeret fire overordnede typer af tilgange til recirkulering af byggematerialer; 1) Bytteordning, 2) Salg via affaldsselskab, 3) Salg via kommerciel aktør og 4) Salg til materialeproducent. Da området for mange kommuner og affaldsselskaber er relativt nyt er det positivt at der pt. gøres mange frugtbare erfaringer med afprøvning af forskellige systemer og modeller. Eksempelvis har nogle af affaldsselskaberne implementeret gebyrfritagelse for erhvervskunder der indleverer byggematerialer til genbrug. Dette kræver imidlertid en udvidelse af personale til at håndtere de materialer som kommer ind. RenoDjurs som driver en bytteordning, påpeger her, at der er en fare for, at en gebyrfritagelse vil blive udnyttet til materialer, der ikke egner sig til genbrug, hvilket derfor forringer kvaliteten af udvalget. Dermed egner gebyrfritagelse som incitament sig bedst til ordninger der involverer salg, da disse ordninger i nærværende undersøgelse har investeret i ekstra personale. Ordninger gennem kommuner og affaldsselskaber har typisk høj diversitet i fraktioner, men afsætter mængdemæssigt en mindre andel af den samlede akkumulation af brugte byggematerialer, da denne type ordninger håndterer byggeaffald fra byggeprojekter som ikke er anmeldelsespligtigt og dermed mængder under 1 ton eller mindre end 10 m 2. En forudsætning for at kunne skalere genbrug- og genanvendelsesordninger for byggematerialer op til at håndtere større byggeprojekter, er at der involveres kommercielle aktører. I dette henseende er der behov for en 18 Genbyg Kommerciel webshop

23 Konklusion udvikling og etablering af fast praksis for selektiv nedrivning, da denne fase er afgørende for at sikre en kvalitet og renhed i materialerne i forbindelse med sortering og håndtering af eksempelvis nedknust beton. Fem af respondenterne i nærværende undersøgelse, er i dialog med nedrivere, og samarbejde på tværs af værdikæden er en forudsætning for recirkulering af byggematerialer i forhold til at udvikle praksisser for genbrug og genanvendelse samt at skabe en efterspørgsel for denne type materialer. I henhold til at skabe efterspørgsel på markedet og udvikle metoder og processer til genbrug og genanvendelse, er der behov for forbedret kvalitetssikring, samt at der eventuelt arbejdes henimod certificering af brugte byggematerialer, såfremt kommercielle aktører skal involveres. I dette henseende kan det være nødvendigt at fokusere på bestemte fraktioner, da certificerings- og kvalitetssikringsprocesser er økonomisk og tidsmæssigt ressourcekrævende. 19

24 Byg Brugt Studie af ordninger for genbrug og genanvendelse af byggematerialer Referencer Ga lvez-martosa, J., Styles, D., Schoenbergerd, H. & Zeschmar-Lahle, B., Construction and demolition waste best management practice in Europe. Resources, Conservation & Recycling, Issue 136, p Ghisellini, P., Ripa, M. & Ulgiati, S., Exploring environmental and economic costs and benefits of a circular economy approach to the construction and demolition sector. A literature review. Journal of Cleaner Production, Issue 178. Golder Associates A/S, Teknologisk Institut, Lauritzen Adivsing, Projekt om selektiv nedrivning, København: Miljøstyrelsen. Mahpour, A., Prioritizing barriers to adopt circular economy in construction and demolition waste management. Resources, Conservation & Recycling, pp Rios, F. C., Chonga, W. K. & Graua, D., Design for Disassembly and Deconstruction - Challenges and Opportunities. Procedia Engineering, Issue 118, p Salama, W., Design of concrete buildings for disassembly: An explorative review. International Journal of Sustainable Built Environment, Issue 6, p Sanchez, B. & Haas, C., A novel selective disassembly sequence planning method for adaptive reuse of buildings. Journal of Cleaner Production, Issue 183, pp Sørensen, S. Y. & Smith, K. H., Cirkulær økonomi sætter dagsorden i fremtidens byggeri, Taastrup: Teknologisk Institut. Silva, R. V., de Brito, J. & Dhir, R. K., Availability and processing of recycled aggregates within the construction and demolition supply chain: A review. Journal of Cleaner Production, pp Østerby, A. B. et al., Opbygning af Danmark - gennem nedrivning af tomme bygninger, s.l.: Lenager Group, Kuben Management. 20

25

26

Barrierer ved genbrug og genanvendelse af byggevarer

Barrierer ved genbrug og genanvendelse af byggevarer Barrierer ved genbrug og genanvendelse af byggevarer Lone Mortensen, SBi DAKOFA konference 26. april 2016 Bygge- & anlægsaffald, kvalitet i genbrug og genanvendelse Agenda Om projektet Udfordringer Affaldsmængder

Læs mere

Netværket for bygge- og anlægsaffald

Netværket for bygge- og anlægsaffald Netværket for bygge- og anlægsaffald Arbejdsprogram 2015-2017 Idégrundlag og formål Bygge- og anlægsaffald (B&A- affald) betragtes som en ressource. Ressourcerne skal i hele værdikæden håndteres således,

Læs mere

Affaldslovgivningen hvad spørger aktørerne om? VHGB/InnoBYG eftermiddagsworkshop, 3. oktober 2017 v/anke Oberender, centerleder VHGB

Affaldslovgivningen hvad spørger aktørerne om? VHGB/InnoBYG eftermiddagsworkshop, 3. oktober 2017 v/anke Oberender, centerleder VHGB Affaldslovgivningen hvad spørger aktørerne om? VHGB/InnoBYG eftermiddagsworkshop, 3. oktober 2017 v/anke Oberender, centerleder VHGB VHGB Det handler om byggeaffald Bygherre Én indgang til uvildig og konkret

Læs mere

Når selektiv nedrivning og ressourcekortlægning bidrager til høj kvalitet i ressourceudnyttelsen

Når selektiv nedrivning og ressourcekortlægning bidrager til høj kvalitet i ressourceudnyttelsen Når selektiv nedrivning og ressourcekortlægning bidrager til høj kvalitet i ressourceudnyttelsen Cirkulært Kvalitetsbyggeri Aruwa Bendsen Cirkulær Økonomi & Affald Miljøstyrelsen Stort fokus på bygge og

Læs mere

Reglerne om bygge- og anlægsaffald i det kommunale system

Reglerne om bygge- og anlægsaffald i det kommunale system Reglerne om bygge- og anlægsaffald i det kommunale system Temadag om bygge- og anlægsaffald på genbrugspladser Funktionsleder Niels Bukholt Oversigt Baggrunden for reglerne Reglerne om sortering af byggeaffald

Læs mere

Der skal bedre styr på byggeaffald. v/anke Oberender, centerleder, VHGB 6. december 2017, Vejforum

Der skal bedre styr på byggeaffald. v/anke Oberender, centerleder, VHGB 6. december 2017, Vejforum Der skal bedre styr på byggeaffald v/anke Oberender, centerleder, VHGB 6. december 2017, Vejforum Baggrund for etablering af VHGB Øget markedsfokus på bæredygtigt byggeri Øget politisk fokus på cirkulær

Læs mere

VHGB Hvad spørger aktørerne om? Workshop VHGB/DAKOFA, 6. april 2017 v/anke Oberender, centerleder VHGB

VHGB Hvad spørger aktørerne om? Workshop VHGB/DAKOFA, 6. april 2017 v/anke Oberender, centerleder VHGB VHGB Hvad spørger aktørerne om? Workshop VHGB/DAKOFA, 6. april 2017 v/anke Oberender, centerleder VHGB VHGB Det handler om byggeaffald Bygherre Én indgang til uvildig og konkret viden om håndtering af

Læs mere

Hvordan anskuer Miljøstyrelsen området. Christian Vind, Kontorchef Jord og Affald, Miljøstyrelsen

Hvordan anskuer Miljøstyrelsen området. Christian Vind, Kontorchef Jord og Affald, Miljøstyrelsen Hvordan anskuer Miljøstyrelsen området Christian Vind, Kontorchef Jord og Affald, Miljøstyrelsen Indhold 1. Indledning 2. Miljøministeriets rammer og sigtelinjer 3. Regulering og andet nært forestående

Læs mere

Cirkulær økonomi i byggeriet

Cirkulær økonomi i byggeriet Cirkulær økonomi i byggeriet Genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse som det centrale element i cirkulær økonomi. Genbrug = Genstanden genbruges til det samme formål, som den oprindeligt var tiltænkt.

Læs mere

Anmeldelse og klassificering af bygge- og anlægsaffald

Anmeldelse og klassificering af bygge- og anlægsaffald Anmeldelse og klassificering af bygge- og anlægsaffald DAKOFA 5. OG 6. FEBRUAR 2018 KURSUS OM HÅNDTERING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD www.kk.dk/byggeaffald Historisk udvikling, fokus Tidspunkt, mængder Tidspunkt,

Læs mere

Hvilke udfordringer og ansvar har man som modtage- og behandlingsanlæg? Hvordan sikrer modtageanlæggene den videre disponering v/jens Arre Nord, RGS90

Hvilke udfordringer og ansvar har man som modtage- og behandlingsanlæg? Hvordan sikrer modtageanlæggene den videre disponering v/jens Arre Nord, RGS90 Temadag om bygge- og anlægsaffald 21. oktober 2014 Hvilke udfordringer og ansvar har man som modtage- og behandlingsanlæg? Hvordan sikrer modtageanlæggene den videre disponering v/jens Arre Nord, RGS90

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system

Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system Dansk Affaldsforening, Affaldsdage 11.11.2016 Funktionsleder Niels Bukholt Stort fokus på bygge- og anlægssektoren Ellen McArthur fundation 0,8-1,1 mia. kr.

Læs mere

Byggeri i verdensklasse bæredygtigt nybyg og renovering 6. oktober 2016, Green Tech Center Vejle

Byggeri i verdensklasse bæredygtigt nybyg og renovering 6. oktober 2016, Green Tech Center Vejle Byggeri i verdensklasse bæredygtigt nybyg og renovering 6. oktober 2016, Green Tech Center Vejle Hvordan skal cirkulær økonomi tænkes ind i et byggeri? v/anke Oberender, Centerleder for Videncenter for

Læs mere

Bedre anvendelse af ressourcer og affaldsforebyggelse i byggeriet Konference om cirkulær asfalt, 23. januar 2019, København Anke Oberender,

Bedre anvendelse af ressourcer og affaldsforebyggelse i byggeriet Konference om cirkulær asfalt, 23. januar 2019, København Anke Oberender, Bedre anvendelse af ressourcer og affaldsforebyggelse i byggeriet Konference om cirkulær asfalt, 23. januar 2019, København Anke Oberender, centerleder, VCØB EU affaldsdirektiv: senest i 2020, at forberedelse

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald. Niels Trap. Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc.

Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald. Niels Trap. Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald Niels Trap Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering 19. januar 2017 Fokus på miljøfremmede stoffer Nationale handlingsplaner

Læs mere

Partnerskab for Cirkulære Kommuner & FUTURE. DAKOFA konference 20. november 2018

Partnerskab for Cirkulære Kommuner & FUTURE. DAKOFA konference 20. november 2018 Partnerskab for Cirkulære Kommuner & FUTURE DAKOFA konference 20. november 2018 Gate 21 Gate 21 er et partnerskab mellem regioner, kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner i Greater Copenhagen, der

Læs mere

EVALUERING AF FORSØG MED DIREKTE GENBRUG I SAMARBEJDE MED ALMENNYTTIGE ORGANISATIONER PÅ BISPEENGEN GENBRUGSSTATION 2019

EVALUERING AF FORSØG MED DIREKTE GENBRUG I SAMARBEJDE MED ALMENNYTTIGE ORGANISATIONER PÅ BISPEENGEN GENBRUGSSTATION 2019 EVALUERING AF FORSØG MED DIREKTE GENBRUG I SAMARBEJDE MED ALMENNYTTIGE ORGANISATIONER PÅ BISPEENGEN GENBRUGSSTATION 2019 Den aflåste container, hvor genstande til almennyttige organisationer opbevares.

Læs mere

BÆREDYGTIGHED FORRETNING ELLER VINDUESPYNT? 12. januar 2017

BÆREDYGTIGHED FORRETNING ELLER VINDUESPYNT? 12. januar 2017 BÆREDYGTIGHED FORRETNING ELLER VINDUESPYNT? 12. januar 2017 Styr på affaldet Her kan cirkulær økonomi starte? v/kathrine Birkemark Olesen, Centerchef, Teknologisk Institut. Konsortiepartner i VHGB, Videncenter

Læs mere

GÅRSDAGENS AFFALDSSEKTOR ER MORGENDAGENS RÅSTOFPRODUCENTER

GÅRSDAGENS AFFALDSSEKTOR ER MORGENDAGENS RÅSTOFPRODUCENTER GÅRSDAGENS AFFALDSSEKTOR ER MORGENDAGENS RÅSTOFPRODUCENTER Jette Bjerre Hansen, DAKOFA Dansk Betonforenings møde d. 8. november 2017 Anvendelse af genbrugsbeton DAKOFA Dansk Kompetencecenter for Affald

Læs mere

TOTALLØSNINGER INDEN FOR GENANVENDELSE

TOTALLØSNINGER INDEN FOR GENANVENDELSE TOTALLØSNINGER INDEN FOR GENANVENDELSE IF RECYCLING A/S Det er IF Recycling A/S vision at tilbyde totalløsninger inden for genanvendelse af affald og salg af råstoffer. Hos os er udvikling af nye muligheder

Læs mere

Bygge og anlægsaffald og miljøfremmede stoffer

Bygge og anlægsaffald og miljøfremmede stoffer Bygge og anlægsaffald og miljøfremmede stoffer D. 11. november 2016 Dansk Affaldsforening v. Katrine Hauge Smith, Indeklima og Bygningsundersøgelser, Teknologisk Institut Bygge og anlægsaffald Vi arbejder

Læs mere

CIRKULÆR ØKONOMI I BYGGERIET

CIRKULÆR ØKONOMI I BYGGERIET CIRKULÆR ØKONOMI I BYGGERIET INITIATIVER OG REGLER. Med fokus på bygge- og anlægsaffaldet JETTE BJERRE HANSEN August 24, 2018 BLOX Bygge- og anlægsaffald EU-kommissionens indsats - De nye affaldsdirektiver

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD + ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

CIRKULÆR ØKONOMI SÆTTER DAGSORDEN I FREMTIDENS BYGGERI

CIRKULÆR ØKONOMI SÆTTER DAGSORDEN I FREMTIDENS BYGGERI CIRKULÆR ØKONOMI SÆTTER DAGSORDEN I FREMTIDENS BYGGERI FREMTIDENS TEKNOLOGI I DANSKE VIRKSOMHEDER TEKNOLOGISK INSTITUT 2018 Titel: Cirkulær økonomi sætter dagsorden i fremtidens byggeri Udarbejdet af:

Læs mere

Høring om organiseringen af affaldssektoren Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget

Høring om organiseringen af affaldssektoren Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2018-19 EFK Alm.del Bilag 27 Offentligt 11. oktober 2018 Høring om organiseringen af affaldssektoren Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 3 CENTRALE POINTER FOR CIRKULÆR

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Genanvendt beton: Hvad er op og ned? November 2017

Genanvendt beton: Hvad er op og ned? November 2017 Genanvendt beton: Hvad er op og ned? November 2017 2 #1 Hvorfor beskæftiger betonbranchen sig med genanvendelse nu? Branchen har set på dette i årevis, ja årtier, men incitamenterne (efterspørgslen) har

Læs mere

Partnerskab for Cirkulære kommuner

Partnerskab for Cirkulære kommuner 10. marts 2018 Partnerskab for Cirkulære kommuner CASEBESKRIVELSE Nye kanaler for mere direkte genbrug Direkte genbrug og upcycling af materialer fra storskrald og byggematerialer afleveret på byens Genbrugsstation

Læs mere

Får vi bedre kvalitet i genanvendelsen og får vi mere genanvendelse af bygge- og anlægsaffaldet v/jens Arre Nord, RGS90

Får vi bedre kvalitet i genanvendelsen og får vi mere genanvendelse af bygge- og anlægsaffaldet v/jens Arre Nord, RGS90 Dansk Affaldsforening Affaldsdagene 2013 Får vi bedre kvalitet i genanvendelsen og får vi mere genanvendelse af bygge- og anlægsaffaldet v/jens Arre Nord, RGS90 Spare på ressourcerne Anvendelsen af bygge-

Læs mere

Vejen frem for cirkulær økonomi i bygge- og anlægssektoren

Vejen frem for cirkulær økonomi i bygge- og anlægssektoren Vejen frem for cirkulær økonomi i bygge- og anlægssektoren Building Green 2016 Kontorchef Camilla Bjerre Søndergaard Globalt Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur Mål 11: Bæredygtige byer og samfund

Læs mere

STIGENDE BEHOV FOR DOKUMENTATION AF INDEKLIMA

STIGENDE BEHOV FOR DOKUMENTATION AF INDEKLIMA STIGENDE BEHOV FOR DOKUMENTATION AF INDEKLIMA FREMTIDENS TEKNOLOGI I DANSKE VIRKSOMHEDER TEKNOLOGISK INSTITUT 2018 Titel: Stigende behov for dokumentation af indeklima Udarbejdet af: Teknologisk Institut

Læs mere

Agromek 2016 Maskinleverandørernes stand, 29. november 2016, Herning

Agromek 2016 Maskinleverandørernes stand, 29. november 2016, Herning Agromek 2016 Maskinleverandørernes stand, 29. november 2016, Herning Mini-seminar: Ansvar og pligter ved håndtering af bygge- og anlægsaffald v/anke Oberender, Centerleder for VHGB - Videncenter for Håndtering

Læs mere

Temadag om bygge og anlægsaffald!.

Temadag om bygge og anlægsaffald!. Temadag om bygge og anlægsaffald!. Middelfart 21. oktober 2014 Øget kvalitet i genanvendelsen af bygge og anlægsaffald fra genbrugspladserne Jacob H. Simonsen Temadag 21. oktober 2014 Middelfart Hvad mener

Læs mere

Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder

Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder Notat Dato 10. marts 2015 Til Fra Bestyrelsen Administrationen Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder En meget stor del af de opgaver, som Reno Djurs har ansvaret for, løses af private

Læs mere

Bæredygtig Produktion 3.0

Bæredygtig Produktion 3.0 Bæredygtig Produktion 3.0 Arne Remmen & Michael Søgaard Jørgensen ar@plan.aau.dk & msjo@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet - i samarbejde med Netværk for Bæredygtig

Læs mere

Grøn nedrivning af tomme bygninger

Grøn nedrivning af tomme bygninger Titeldias uden baggrundsfarve vælge Titeldias Logo blå for at anvende logo blå baggrund Grøn nedrivning af tomme bygninger Nina Svaneberg KL s Kontor for Teknik og Miljø Grøn Nedrivning - projektet Miljøstyrelsen,

Læs mere

CASE-SAMLING: MINDRE AFFALD I SMÅT BRÆNDBART PÅ GENBRUGSPLADSEN

CASE-SAMLING: MINDRE AFFALD I SMÅT BRÆNDBART PÅ GENBRUGSPLADSEN Juli 2019 CASE-SAMLING: MINDRE AFFALD I SMÅT BRÆNDBART PÅ GENBRUGSPLADSEN En samling gode eksempler på, hvordan kommuner, affaldsselskaber og borgere reducerer mængderne af småt brændbart og sikrer mere

Læs mere

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune..

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune.. Anmeldelse af byggeaffald Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes, hvis byggearbejdet vil medføre mere end 1 tons affald, eller hvis renoveringen eller nedrivningen berører en bygning eller et anlæg på et

Læs mere

PROJEKT OM SELEKTIV NEDRIVNING MARIA EKBLAD GOLDER

PROJEKT OM SELEKTIV NEDRIVNING MARIA EKBLAD GOLDER PROJEKT OM SELEKTIV NEDRIVNING MARIA EKBLAD GOLDER Selektiv Nedrivning Selektiv nedrivning er et princip for nedrivning, som indebærer, at materialer udtages og kildesorteres i materialefraktioner af fornøden

Læs mere

Mængder og strømme i bygge- og anlægsaffald

Mængder og strømme i bygge- og anlægsaffald Mængder og strømme i bygge- og anlægsaffald Erik K. Lauritzen Lauritzen Advising Mængder og strømme af bygge- og anlægsaffald Kortlægning af strømme B&AA, jf. netværkets arbejdsprogram. Opdatering af PROBA,

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 380 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 380 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2017-18 MOF Alm.del Bilag 380 Offentligt Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald (VHGB) VHGB formidler viden til byggebranchens aktører om håndtering af affald

Læs mere

Rent teknisk betyder reglerne i Restproduktbekendtgørelsen, at bygge- og anlægsaffald mht. PCB inddeles i 4 kategorier:

Rent teknisk betyder reglerne i Restproduktbekendtgørelsen, at bygge- og anlægsaffald mht. PCB inddeles i 4 kategorier: NOTAT Dato: 28. februar 2017 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Bygge- og anlægsaffald fra genbrugsstationerne Miljø- og Fødevareministeriet udstedte den 15. december 2016 bekendtgørelse nr. 1672 om

Læs mere

I affaldsrammedirektivet er der fastlagt et krav, om at 70 procent af bygge- og nedrivningsaffald skal nyttiggøres inden 2020.

I affaldsrammedirektivet er der fastlagt et krav, om at 70 procent af bygge- og nedrivningsaffald skal nyttiggøres inden 2020. Bilag 2 Jord og Affald Ref. LGR Den 12. juli 2016 Kravspecifikationer for projekt om forekomst og udvaskning af problematiske stoffer i beton og tegl fra nedrivning eller renovering af danske bygninger

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Kursus i Bygge- og anlægsaffald Aarhus 19. november 2014

Kursus i Bygge- og anlægsaffald Aarhus 19. november 2014 Kursus i Bygge- og anlægsaffald Aarhus 19. november 2014 Nedrivning-/renoveringsprojektets faser introduktion til nedrivningsarbejdet og bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald (15 min. + Video 17 min.)

Læs mere

Dokumentation skal på dagsorden Lovgivningens funktionskrav vs. ydeevnedeklarationer for byggeprodukter

Dokumentation skal på dagsorden Lovgivningens funktionskrav vs. ydeevnedeklarationer for byggeprodukter Dokumentation skal på dagsorden Lovgivningens funktionskrav vs. ydeevnedeklarationer for byggeprodukter Peder Fynholm, Sektionsleder, pfy@teknologisk.dk, +45 7220 2333 Hvorfor er dokumentation af byggevarer

Læs mere

Screening for og kortlægning af PCB og evt. andre farlige stoffer i byggeaffald

Screening for og kortlægning af PCB og evt. andre farlige stoffer i byggeaffald Screening for og kortlægning af PCB og evt. andre farlige stoffer i byggeaffald Natur & Miljø 2013, Nyborg den 29. maj 2013 v. Bo Alslev, NIRAS Program Procedurer og dokumentationsbehov Hvornår er nok,

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

Opsamling af temaer til affaldsplan

Opsamling af temaer til affaldsplan #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Miljø- og Energiudvalget Kopi til Indtast Kopi til Fra Miljø- og Energiforvaltningen Sagsnr./Dok.nr. 2018-092982 / 2018-092982-20 07-05-2019

Læs mere

Markedet for sekundær plast

Markedet for sekundær plast Markedet for sekundær plast Hvordan kan det fremmes? 15. JANUAR 2019 Trapped in the linear lock-in! Udvikling af cirkulære forretningsmodeller skal operere i et lineært marked Virgine råvarer: Efterspørgselsdrevet

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Rammevilkår og kriterier for forbrænding af shredderaffald og trykimprægneret træ

Rammevilkår og kriterier for forbrænding af shredderaffald og trykimprægneret træ Rammevilkår og kriterier for forbrænding af shredderaffald og tryk Shredder og Elisabeth Paludan Cirkulær Økonomi & Affald Forbrænding af shredderaffald og Disposition: 1) Forbrænding af shredderaffald

Læs mere

Velkommen til AVV. Levetidsforlængelse og bedre ressourceudnyttelse

Velkommen til AVV. Levetidsforlængelse og bedre ressourceudnyttelse Velkommen til AVV Levetidsforlængelse og bedre ressourceudnyttelse AVVs anlæg Administration Besøgscenter Genbrugscenter Genbrugsbutikken (+ auktion) Kørselsafdeling Forbrændingsanlæg 18 genbrugspladser

Læs mere

Region Hovedstaden Det offentliges muligheder for at accelerere bæredygtig omstilling

Region Hovedstaden Det offentliges muligheder for at accelerere bæredygtig omstilling Region Hovedstaden Det offentliges muligheder for at accelerere bæredygtig omstilling Christian Bruhn Rieper, Vicedirektør Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Den brændende platform Vi danskere

Læs mere

Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg

Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg natur & miljø 2016 Affaldshierarkiet Forberedelse med henblik på genbrug Genanvendelse Anden materialenyttiggørelse eller energiudnyttelse

Læs mere

Genbrug af materialer som tilslag i beton begrænsninger og muligheder. Anders Henrichsen Dansk Belægnings Teknik A/S

Genbrug af materialer som tilslag i beton begrænsninger og muligheder. Anders Henrichsen Dansk Belægnings Teknik A/S Genbrug af materialer som tilslag i beton begrænsninger og muligheder Anders Henrichsen Dansk Belægnings Teknik A/S Dansk Betonforening den 6. april 2011 KONKLUSIONER DET ER IKKE ØKONOMISK OG TEKNISK ATTRAKTIVT

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Vejledning om bly i byggematerialer

Vejledning om bly i byggematerialer Vejledning om bly i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2013 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Spørgeundersøgelse om viden om regler for byggeaffald

Spørgeundersøgelse om viden om regler for byggeaffald Spørgeundersøgelse om viden om regler for byggeaffald Respondenter og fakta om undersøgelsen Undersøgelsen formål var at give en indikation af VHGB s målgruppers kendskab til lovgivning om byggeaffald

Læs mere

AffaldPlus og genbrugsbutikker efter afgørelsen

AffaldPlus og genbrugsbutikker efter afgørelsen AffaldPlus og genbrugsbutikker efter afgørelsen Allan Johansen Afdelingschef, Genbrug og udvikling Aug. 2017 Plan fra 2. kvartal 2014: Etablering af 5 butikker inden udgang af 2017 Fokus det nye syn på

Læs mere

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Fælles netværksmøde Dakofas netværk for affalds jura og bygge- og anlægsaffald 7. Marts 2013 Kontorchef Dorte Balle Hermansen, Jord & Affald,

Læs mere

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer STRATEGI 2024 Der findes ikke affald - kun ressourcer Juni 2014 Baggrund I perioden frem til 2024 vil der fortsat ske ændringer i samfundets udvikling, herunder i hvordan affalds- og energiopgaver defineres

Læs mere

Netværk for byggeog anlægsaffald

Netværk for byggeog anlægsaffald Netværk for byggeog anlægsaffald 19. marts 2014 Ressourcekredsløbet Byggeri/anlæg Byggematerialer Screening/kortl ægning Afsætning og transport Miljøsanering Behandling og forarbejdning Transport Sortering

Læs mere

BYGGERIET 2035 EN FORESIGHT-ANALYSE FRI ÅRSMØDE /03/2018

BYGGERIET 2035 EN FORESIGHT-ANALYSE FRI ÅRSMØDE /03/2018 BYGGERIET 2035 EN FORESIGHT-ANALYSE FRI ÅRSMØDE 01.03.2018 AGENDA 1. Formål og tilgang til analysen 2. Overordnede megatrends 3. Vigtige sikre drivkræfter 4. Vigtige usikre drivkræfter og mulige udfaldsrum

Læs mere

VHGB - Håndtering og genanvendelse af affald nu og i fremtiden v/anke Oberender, centerleder, VHGB 20. juni 2018, IDA, København

VHGB - Håndtering og genanvendelse af affald nu og i fremtiden v/anke Oberender, centerleder, VHGB 20. juni 2018, IDA, København VHGB - Håndtering og genanvendelse af affald nu og i fremtiden v/anke Oberender, centerleder, VHGB 20. juni 2018, IDA, København Program Hvorfor står bygge- og anlægsaffald så højt på den politiske dagsorden?

Læs mere

PCB forekomster i danske bygninger praktiske udfordringer for byggebranchen SBI, PCB netværk, 15. juni 2016 v. Anke Oberender, centerleder, VHGB

PCB forekomster i danske bygninger praktiske udfordringer for byggebranchen SBI, PCB netværk, 15. juni 2016 v. Anke Oberender, centerleder, VHGB PCB forekomster i danske bygninger praktiske udfordringer for byggebranchen SBI, PCB netværk, 15. juni 2016 v. Anke Oberender, centerleder, VHGB PCB forekomster i over 75% af danske bygninger Samlet antal

Læs mere

Nedknusningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage i forvejen og anmeldelsen skal indeholde:

Nedknusningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage i forvejen og anmeldelsen skal indeholde: SCREENING, KORTLÆGNING OG ANMELDELSE AF PCB, FARLIGT AFFALD, SAMT ALM. BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD 1. Oplysninger om ejendom, bygherre og entreprenør 1A. Byggeriets/anlægsarbejdets adresse: Adresse: Postnr:

Læs mere

VEJLEDNING OM BYGGEAFFALD

VEJLEDNING OM BYGGEAFFALD VEJLEDNING OM BYGGE INDHOLD VEJLEDNING OM BYGGE VEJLEDNING OM BYGGE... 3 HÅNDTER ET RIGTIGT FOR DIN EGEN, ANDRES OG MILJØETS SKYLD DET ER DIT ANSVAR HVORFOR? DENNE VEJLEDNING FØR BYGGEPROJEKTET... 4 FØR

Læs mere

Værdiskabelse på tre bundlinier

Værdiskabelse på tre bundlinier Værdiskabelse på tre bundlinier Henrik Riisgaard, AVV og Aalborg Universitet Grenaa, 23. marts 2018 En mand to kasketter Forretningsudvikler Projekter på de tre øverste niveauer i affaldshierarkiet + Studielektor

Læs mere

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen?

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Mette Marie Nielsen & Alan Sørensen Miljøstyrelsen De 4 tog - Input til ny affaldsplan Advisory board for CØ EU s CØpakke Evaluering af RS1

Læs mere

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI BUSINESS 6 CASE BYGGERI GRØNNE INDKØB EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI Stenløse Syd er et helt byområde, som er udviklet

Læs mere

RAMBØLL, DORTE HVID-JACOBSEN ET KIG I DE GÆLDENDE REGULATIVER DAKOFA - SEMINAR - BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD I DE KOMMUNALE REGULATIVER

RAMBØLL, DORTE HVID-JACOBSEN ET KIG I DE GÆLDENDE REGULATIVER DAKOFA - SEMINAR - BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD I DE KOMMUNALE REGULATIVER RAMBØLL, DORTE HVID-JACOBSEN ET KIG I DE GÆLDENDE REGULATIVER BAGGRUND FOR TJEK AF GÆLDENDE REGULATIVER Netværket for Bygge- og Anlægsaffald på Sjælland har igangsat et projekt vedr. fastsættelse af fælles

Læs mere

Danmark i 2030 Et land i vækst og velstand drevet af cirkulær økonomi

Danmark i 2030 Et land i vækst og velstand drevet af cirkulær økonomi Danmark i 2030 Et land i vækst og velstand drevet af cirkulær økonomi Flemming Besenbacher Formand for regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi Bestyrelsesformand, Carlsberg A/S og Carlsbergfondet

Læs mere

Er genanvende lse af B&A affald reguleret I lovgivninge n? Mængde B&A affald, der bliver genanvendt (fx %)

Er genanvende lse af B&A affald reguleret I lovgivninge n? Mængde B&A affald, der bliver genanvendt (fx %) Østrig genbrug af B&A på dagsorde, der B&A sfraktioner? 87% Under forberedelse Øge bæredygtigheden i byggesektoren. Belgien Lovgivning og aktører i B&A ssektoren varierer fra region til region. Derfor

Læs mere

Rent træ fra Assens Forsynings genbrugspladser

Rent træ fra Assens Forsynings genbrugspladser Rent træ fra Assens Forsynings genbrugspladser Del 1. Før-analyse Econet AS Udarbejdet af: Casper Mayland & Freja Lerche Dato: 4. april, 2016 Projekt: 595 Indholdsfortegnelse 1. Om undersøgelsen... 3 1.1

Læs mere

6 S E CG JENSEN EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI C A

6 S E CG JENSEN EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI C A C A 6 S E CG JENSEN GRØNNE CASES EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI Stenløse Syd er et helt byområde, som er udviklet

Læs mere

Redegørelse for ændringer i affaldsregulativerne i forhold til eksisterende regulativer

Redegørelse for ændringer i affaldsregulativerne i forhold til eksisterende regulativer Notat Sagsnr.: 2013/0009370 Dato: 20. august 2014 Titel: Redegørelse for ændringer i affaldsregulativerne i forhold til eksisterende regulativer Sagsbehandler: Per Hauge Miljøsagsbehandler Generelt for

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Cirkulære projekter i Region Hovedstaden

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Cirkulære projekter i Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Cirkulære projekter i Region Hovedstaden Pernille Kernel Cirkulær økonomi og bæredygtig omstilling 1 Center for Regional Udvikling Regionernes rolle i en cirkulær omstilling

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering'

Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering' Notat Projekt: Integrering mellem bæredygtige byggeprocesser Aktivitet 6: Nyindustrialisering, effektive processer og BIM Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering' I Interreg IV

Læs mere

Notat: Nedbrydningssektionen. 11. september 2014. Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ.

Notat: Nedbrydningssektionen. 11. september 2014. Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ. 11. september 2014 Notat: Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ. På baggrund af dialog med Miljøstyrelsen og specialadvokat Jacob Brandt fra Bech Bruun kan vi nu

Læs mere

Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder, opdateret status juli 2016

Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder, opdateret status juli 2016 Notat Dato 15. juli 2016 Til Fra Bestyrelsen Administrationen Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder, opdateret status juli 2016 Dette notat er en opdatering af notat af 10. marts

Læs mere

Genanvendelse af tagpap

Genanvendelse af tagpap «From Roof to Road» Innovative recycling of bitumen felt roofing material Genanvendelse af tagpap Karsten Rasmussen 11. maj 2012 1 Workshop genanvendelse af tagpap Indhold Historien Konceptet Udfordringerne

Læs mere

Vision. Bæredygtig forretning. Sociale aspekter

Vision. Bæredygtig forretning. Sociale aspekter Vision Inspirere til bæredygtig tankegang Afskaffe brug og smid væk og indføre mere direkte genbrug Skabe lokale arbejdspladser - også sociale Hjælpe dem der har mindst Samarbejde med hjælpeorganisationerne

Læs mere

ETA Danmark / Teknologisk Institut

ETA Danmark / Teknologisk Institut ETA Danmark / Teknologisk Institut VHGB Workshop 6. april 2017 Byggelovgivningen: Muligheder, når vi genanvender og genbruger? Peder Fynholm Sektionsleder M: 72202333 pfy@teknologisk.dk Thomas Bruun Adm.

Læs mere

Hvad sker der med WEEE?

Hvad sker der med WEEE? Hvad sker der med WEEE? Affaldsdage 10. november 2017 Anne Harborg Larsen Cirkulær Økonomi & Affald Det vil jeg fortælle om Dialogproces om fremtidens producentansvar for WEEE Implementering af del2 af

Læs mere

Er der liv efter genbrugspladsen?

Er der liv efter genbrugspladsen? FORSLAG: SOCIO-ØKONOMISKE REPARATIONSVIRKSOMHEDER Er der liv efter genbrugspladsen? Forslag: Kommunerne skal kunne oprette socio-økonomiske reparationsvirksomheder for at styrke den cirkulære økonomi 26.12.2017

Læs mere

Overordnede rammer og politisk fokus for plastgenanvendelse Temamøde om plast, ARGO

Overordnede rammer og politisk fokus for plastgenanvendelse Temamøde om plast, ARGO 29. august Overordnede rammer og politisk fokus for plastgenanvendelse Temamøde om plast, ARGO Affaldsforebyggelse og genbrug Flere drivere for plastpolitikken Den kommunale affaldssektor forfølger de

Læs mere

AFFALDSPLAN

AFFALDSPLAN AFFALDSPLAN 2019-2024 Affaldsplan for Læsø Kommune 2019-2024: Alle kommuner i Danmark skal udarbejde og vedtage en plan for, hvordan affald i kommunen skal håndteres. De kommunale planer for håndtering

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

RGS 90 A/S (Råstof og Genanvendelsesselskabet af 1990)

RGS 90 A/S (Råstof og Genanvendelsesselskabet af 1990) DAKOFA konference Grøn vækst i affaldssektoren hvad skal der til? 11. december 2012 Udfordringer ved nyttiggørelse og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald. RGS 90 A/S arbejder stedse for at fremme nyttiggørelse

Læs mere

Genbrugsafdelingen. Allan Johansen. Afdelingschef, Genbrug og udvikling

Genbrugsafdelingen. Allan Johansen. Afdelingschef, Genbrug og udvikling Genbrugsafdelingen Allan Johansen Afdelingschef, Genbrug og udvikling Februar 2018 Genbrugsafdelingen - hovedområder 1 chef Chef 2 driftskoordinator/projektleder Driftskoordinator Projektleder 6 teamledere

Læs mere

Høringssvar - Udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af resprodukter jord og sorteret bygge og anlægsaffald

Høringssvar - Udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af resprodukter jord og sorteret bygge og anlægsaffald Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K MST-7549-00057 Den 21. maj 2015 Høringssvar - Udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af resprodukter jord og sorteret bygge og anlægsaffald KL har modtaget

Læs mere

Genanvendelsesordning. - Spar ressourcer med genanvendelsesordningen for ROCKWOOL og ROCKFON produkter

Genanvendelsesordning. - Spar ressourcer med genanvendelsesordningen for ROCKWOOL og ROCKFON produkter Genanvendelsesordning - Spar ressourcer med genanvendelsesordningen for ROCKWOOL og ROCKFON produkter Spar ressourcer med ROCKWOOL og ROCKFONs genanvendelsesordning Affald fra bygge-og anlægssektoren udgør

Læs mere

Markedet for byggematerialer til genbrug og genanvendelse

Markedet for byggematerialer til genbrug og genanvendelse EUROPÆISKE INITIATIVER TIL ØGET KVALITET I GENBRUG OG GENANVENDELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Markedet for byggematerialer til genbrug og genanvendelse 2016 Forord EU Kommissionen publicerede som et led

Læs mere

Byggeaffald som ressource Byggelovsdage November 2018, København, VHGB projektleder Maria Ekblad 20. November 2018, Kolding, VHGB

Byggeaffald som ressource Byggelovsdage November 2018, København, VHGB projektleder Maria Ekblad 20. November 2018, Kolding, VHGB Byggeaffald som ressource Byggelovsdage 2018 8. November 2018, København, VHGB projektleder Maria Ekblad 20. November 2018, Kolding, VHGB centerleder, Anke Oberender > 4.000.000 tons byggeaffald per år

Læs mere