DANSK KVALITETSDATABASE FOR FØDSLER. Datadefinitioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK KVALITETSDATABASE FOR FØDSLER. Datadefinitioner"

Transkript

1 DANSK KVALITETSDATABASE FOR FØDSLER Datadefinitioner Version 4 Maj 2016

2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING OMFATTEDE ENHEDER DIAGNOSE- OG INKLUSIONSKRITERIER DATADEFINITIONER I RELATION TIL INDIKATORERNE OM INDBERETNING AF SKS-KODER TIL DANSK KVALITETSDATABASE FOR FØDSLER/LPR Diagnosekoder til inklusion af patienter Procedurekoder Værdikoder Generelt vedr. kodning og indberetning i Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler VARIABELLISTE Variable i forhold til fødselsforløb samt in- og eksklusion Variable i forhold til procesindikatorerne Variable i forhold til resultatindikatorerne REFERENCER... 11

3 3 1. INDLEDNING Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler har udvalgt et sæt af indikatorer med tilhørende standarder, med henblik på måling af kvaliteten af de sundhedsfaglige kerneydelser, i forbindelse med graviditeter og fødsler. Indikatorerne relaterer sig enten til svangreprofylaksen, selve fødslen, moderen og/eller barn/børn. De i alt 8 indikatorer fremgår af indikatorskemaet; Indikatorer og standarder for fødsler i Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler (1). Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik Syd og Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest indhenter kvalitetsdata i relation til indikatorsættet fra Landspatientregistret (LPR) og Det Medicinske Fødselsregister, samt fra Føtalmedicinsk Database, som modtager data fra lokale Astraiaservere. Der indhentes diagnosekoder og forskellige administrative data til brug for in- og eksklusion af patienter. Til beregning af indikatorværdier indhentes SKS-koder indberettet til LPR fra alle obstetriske/gynækologiske afdelinger i Danmark jf. Fællesindholdet for basisregistrering af sygehuspatienter. I det efterfølgende beskrives de omfattede enheder, diagnose- og inklusionskriterier for patienterne, datadefinitioner i relation til indikatorsættet samt generelle anbefalinger vedrørende indberetning af SKSkoder til Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler via LPR. For yderligere beskrivelse af de enkelte indikatorer og evidensen bag, henvises der til dokumentalistrapporten (2). 2. OMFATTEDE ENHEDER Alle fødeafdelinger i Danmark er siden 1. september 2010 omfattet af obligatorisk dataindberetning til Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler gennem indberetning af SKS koder til LPR. Fra 2014 ligeledes gennem indberetning af data vedrørende ultralydsskanninger i graviditeten via lokale Astraia-servere. 3. DIAGNOSE- OG INKLUSIONSKRITERIER Populationen omfatter alle fødsler i Danmark Alle fødsler med SKS diagnosekoder jf. nedenstående variabelliste Alle børn, der knytter sig til inkluderede fødsler 4. DATADEFINITIONER I RELATION TIL INDIKATORERNE Indikator 1. Anæstesi/smertelindring: Angiver andelen af fødeepiduraler/fødespinaler, hvor anlæggelsen startes (procedurestart) indenfor en time fra epiduralen er bestilt ved anæstesiolog. Der indberettes en procedurekode med tilhørende tidsangivelse for bestilling af epidural/spinal og en procedurekode med tilhørende tidsangivelse for procedurestart for selve proceduren epidural eller spinal. Tidspunkt for melding af fødeepidural eller fødespinal angives med følgende procedurekode: NZTB00 + (mm-tt-dd-mm-yyyy) Melding af anlæggelse af fødeepidural/fødespinal Anlæggelse af fødeepidural eller fødespinal angives med følgende procedurekode: NAAD0B + (mm-tt-dd-mm-yyyy) Epidural analgesi NAAD12 + (mm-tt-dd-mm-yyyy) Fødespinal Tidspunkt for bestilling af fødeepidural/fødespinal, angiver dato og klokkeslættet, hvor ansvarshavnede jordemoder/læge kontakter anæstesiolog for bestilling af fødeepidural/spinal (mm-tt-dd-mm-yyyy). I tilknytning til selve proceduren angives tidspunktet for procedurestart (mm-tt-dd-mm-yyyy). Med

4 4 procedurestart menes, når nålen indføres. Registreringen varetages af den ansvarshavende jordemoder/anæstesilæge og indberettes til LPR via afdelingens Patient Administrative System. Indikator 2. Fagpersonale kontinuerligt på fødestuen (udfaset) Indikator 3. Bristning grad III eller grad IV: Angiver andelen af førstegangsfødende, der får svære bristninger af mellemkødet (grad III eller grad IV). Fødselskomplikation i form af grad III eller grad IV perineallæsion kodes og indberettes med en af følgende diagnosekoder: DO702D Perineallæsion med delvis ruptur af eksterne analsfinkter (< 50 pct), grad 3a DO702E Perineallæsion med total rupture af eksterne analsfinkter (> 50 pct), grad 3b DO703 Perineallæsion ved fødsel, grad 4 Koden DO702D anvendes så snart, at der er behov for en enkelt sutur for at samle sphincter muskulaturen. Indikator 4. Kejsersnit grad 1 eller grad 2: Angiver andelen af fødende, der føder ved akut kejsersnit i henhold til det tidsinterval kejsersnittet er meldt under (grad 1 15 minutter; grad 2 30 minutter). Der indberettes en procedurekode med tilhørende tidsangivelse for melding af kejsersnit til anæstesiafdelingen for de respektive grader (1 og 2). Proceduren indberettes som vanligt. ved grad 1 kejsersnit Melding om grad 1 kejsersnit angives med følgende procedurekode: NZTB10A + (mm-tt-dd-mm-yyyy) Melding af grad 1 kejsersnit til anæstesiafdeling ved grad 1 kejsersnit Proceduren akut kejsersnit svarende til grad 1 indberettes med en af følgende operationskoder: KMCA10A, KMCA10C, KMCA10D, KMCA10E ved grad 2 kejsersnit Melding om grad 2 kejsersnit angives med følgende procedurekode: NZTB10B + (mm-tt-dd-mm-yyyy) Melding af grad 2 kejsersnit til anæstesiafdeling ved grad 2 kejsersnit Proceduren akut kejsersnit svarende til grad 2 indberettes med en af følgende operationskoder: KMCA10A, KMCA10C, KMCA10D, KMCA10E ved grad 3 kejsersnit Melding om grad 3 kejsersnit angives med følgende procedurekode: NZTB10C + (mm-tt-dd-mm-yyyy) Melding af grad 3 kejsersnit til anæstesiafdeling ved grad 3 kejsersnit Proceduren akut kejsersnit svarende til grad 3 indberettes med en af følgende operationskoder:

5 5 KMCA10A, KMCA10C, KMCA10D, KMCA10E I definitionen og klassifikationen af akut kejsersnit (grad 1 og 2), tages der udgangspunkt i guidelines fra DSOG fra 2009 (4). Grad 1 kejsersnit udføres hurtigst muligt idet de af hensyn til moderens sikkerhed basale anæstesiprocedurer overholdes. Organisatorisk skal der være mulighed for fødsel af barnet inden for 15 minutter. Det kan tage længere tid, hvis hensynet til moderens sikkerhed tilsiger det. Grad 2 kejsersnit udføres hurtigst muligt, idet alle vanlige procedurer overholdes. Det tilstræbes, at barnet er født inden for 30 minutter. Der vil være tilfælde, hvor den ordinerende læge, på operationsstuen, vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at tiderne for hhv. grad 1 og grad 2 overskrides. Dette kan være af hensyn til moderens sikkerhed eller hvis, der er handlet således, at det vurderes, at risikoen for asfyksi er mindsket. I disse tilfælde fastholdes den ordinerede kejsersnitgrad ved indberetningen. Årsagen til tids-overskridelsen noteres i journalen til senere audit. Indikator 5. Blødning efter fødslen: Angiver andelen af kvinder med målt blodtab > 1000 ml indenfor de første 2 timer efter fødslen. ved post partum blødning Post partum blødning angives med følgende diagnosekode og tillægskode: DO720 + (VPH..) Blødning efter fødsel + tillægskode (ml. i heltal) Pr 1. januar 2012 indberettes den eksakte blødningsmængden i forbindelse med alle fødsler.indikatoren gælder samtlige fødsler, det vil sige også elektive og akutte kejsersnit. Det målte blodtab kodes som tillægsværdi til diagnosekoden for post patum blødning og blodtabet skal så vidt muligt være målt på baggrund af vejning af underlag etc. Alternativt estimeret ud fra klinikerens faglige skøn, men styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler anbefaler dog, at afdelingerne i videst mulig omfang vurderer blødningsmængden ved vejning af underlag og ect. Se evt. Sandbjerg guidelines for vejledning i estimering/måling af blødning (5). 2 timer post partum er ikke defineret som præcis 120 min, men det er det tidspunkt hvor jordemoderen kontrollerer uterus kontraktion og vurderer/beregner samlede blødning. Indikator 6. Etablering af hud til hud kontakt mellem mor og barn (udfaset) Indikator 7. Komplikationer, barn: Angiver andelen af børn, der fødes med svær hypoxi. Barnets neonatale status kodes og indberettes med følgende procedurekoder og tillægskoder til talværdierne for ph: ZZ (VPK..) Måling af navlesnors-ph ZZ4232A + (VPK..) Måling af ph fra navlesnorsarterie ZZ4232V + (VPK..) Måling af ph fra navlesnorsvene Barnets neonatale status kodes og indberettes med følgende bidiagnosekoder for Apgar score: DVA00 Apgar 5 = 0 DVA01 Apgar 5 = 1 DVA02 Apgar 5 = 2 DVA03 Apgar 5 = 3 DVA04 Apgar 5 = 4 DVA05 Apgar 5 = 5 DVA06 Apgar 5 = 6 DVA07 Apgar 5 = 7 DVA08 Apgar 5 = 8 DVA09 Apgar 5 = 9

6 6 DVA10 Apgar 5 = 10 DVAXX Apgar 5 = uoplyst Svær hypoxi opstået under fødslen, defineres ved navlearterie ph under 7,0. Der måles og indberettes både arteriel og venøs ph. Forskellen på de to værdier skal være 0,03, således at arterieværdien er den laveste. Hvis det kun er muligt at få én ph værdi, vil det ofte være den venøse, og hvis denne er under 7,0, indgår barnet i beregningen som havende svær hypoxi. Koden ZZ4232 Måling af navlesnors-ph (+) VPK (værdikode med decimaltal) kan anvendes, når det ikke med sikkerhed kan afgøres, om der er tale om måling fra en arterie eller en vene. I tilfælde af manglende oplysninger om ph indgår Apgar scoren ved 5 minutter i beregningen. Indikatoren omfatter kun levendefødte børn. Hvor der kun er indberettet Apgarscore, er svær hypoxi sidestillet med Apgar under 7/5. De målte navlesnorsværdier og Apgarscore indberettes til LPR via det lokale Patient Administrative System. Indikatorgruppen anbefaler, at der måles navlesnors ph på alle børn, men såfremt der ikke er målt navlesnors ph foretages der ingen registrering. Andelen af børn på den enkelte afdeling, hvor der er indberettet 2 ph værdier registreres til senere audit. Kun børn født efter uge 24+0 indgår i denne indikator. 7a. Andelen af nyfødte der har navlesnors ph under 7,0: Angiver andelen af nyfødte der har en navlesnors ph under 7 I forbindelse med beregning af indikatoren vedrørende navlesnors ph under 7,0, anvendes variable fra ovenstående indikator 7 7.b Andelen af nyfødte med Apgar score under 7 efter 5 minutter: Angiver andelen af nyfødte med en Apgar score under 7 5 minutter efter barnet er født. I forbindelse med beregning af indikatoren vedrørende Apgar score under 7 efter 5 minutter, anvendes variable fra ovenstående indikator 7 7.c Andelen af nyfødte der får målt 2 valide navlesnors ph er: Angiver andelen af nyfødte der har fået målt to valide navlesnors ph ere. I forbindelse med beregning af indikatoren vedrørende måling af 2 valide navlesnors ph ere, anvendes variable fra ovenstående indikator 7 Indikator 8a. Ukompliceret fødsel: Angiver andelen af førstegangsfødende til termin med et barn i hovedstilling, der føder ukompliceret, med fødsel af et rask barn. I forbindelse med beregning af indikatoren vedr. ukompliceret fødsel, anvendes variable fra ovenstående indikatorer samt procedurekoder for instrumentel forløsning og episiotomi. Der skal således ikke indberettes specifikke SKS koder for pågældende indikatorområde. En ukompliceret fødsel defineres ved : Fravær af kejsersnit Fravær af instrumentel forløsning Ikke episiotomi Blødning < 1000ml Ikke perinealbristninger, grad III eller grad IV Barnet får Apgar score 9/5 Fødselsforløb, der indgår i indikatoren er: Førstegangsfødende, singletongraviditeter, gestationsalder 37

7 7 uger, barn i hovedpræsentation, spontan indsættende fødsel eller partus provokatus. Indikator 8b. Akut kejsersnit til førstegangsfødende: Angiver andelen af førstegangsfødende til termin med et barn i hovedstilling, der føder ved akut kejsersnit. I forbindelse med beregning af indikatoren vedrørende kejsersnit til førstegangsfødende, anvendes variable fra ovenstående indikatorer. Der skal således ikke indberettes specifikke SKS koder for pågældende indikator område. Fødselsforløb, der indgår i indikatoren er: Førstegangsfødende, singletongraviditeter, gestationsalder 37 uger og et barn i hovedpræsentation. Indikator 9. Akut kejsersnit/regional anæstesi : Angiver andelen af akutte kejsersnit, grad 2, der foretages i regional anæstesi. I forbindelse med beregning af indikatoren vedrørende akut kejsersnit i regional anæstesi, anvendes variable fra ovenstående indikatorer, samt procedurekoder for spinal/epidural anæstesi. Der skal således ikke indberettes specifikke SKS koder for pågældende indikator område. vedr. anæstesi NAAC Generel anæstesi NAAD1 Epidural anæstesi NAAD0A Spinal anæstesi Indikator 10. Erkendt vækstretardeting: Andelen af børn, hvor vækstretardering er erkendt i graviditeten. Data vedrørende ultralydsestimeret fostervægt registreres i Astraia, og overføres via FøtoDatabasen til Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Der skal således ikke indberettes specifikke SKS koder for pågældende indikator område. Væksthæmning erkendt i graviditeten defineres ved de børn der, inden for 4 uger fra fødslen og inden uge 41+0, ved ultralydscanning har fået estimeret en vægtafvigelse på - 15 %. I indikatoren indgår børn med en fødselsvægt 22 %. 5. OM INDBERETNING AF SKS-KODER TIL DANSK KVALITETSDATABASE FOR FØDSLER/LPR 5.1 Diagnosekoder til inklusion af patienter Diagnosekoder som baggrund for inklusion af patienter i Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler indberettes efter sædvanlig procedure i den enkelte afdeling via de lokale Patient Administrative Systemer til LPR. 5.2 Procedurekoder Alle procedurekoder, for de udførte kliniske ydelser i forbindelse med en fødsel, eksempelvis anlæggelse af fødeepidural, skal knyttes med en tidsangivelse af hvornår proceduren er udført, for at kunne indberettes til LPR (6). Det er derfor af stor vigtighed, at der såvel af den dokumenterende jordemoder, som af den koderegistrerende sekretær, angives klokkeslæt i henhold til ovenstående beskrivelser med henblik på dels at opnå valide data og dels at opfylde standarden for de pågældende indikatorer.

8 8 5.3 Værdikoder Værdikoder til angivelse af et givent måleresultat/talværdi indberettes som tillægskoder til SKSprocedurekoden enten som heltal VPH.. eller som decimal/komma tal VPK.. Hvis der ikke er angivet et måleresultat, vil den pågældende procedurekode ikke indgå i indikatorberegningen Generelt vedr. kodning og indberetning i Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler For at sikre at alle fødsler i Danmark, jf. ovenstående, indgår i opgørelsen af resultater, anbefales det, at kodning og indberetning af diagnose- og procedurekoder foretages i umiddelbar forlængelse af fødslen. Desuden er det væsentligt, med henblik på validering af indberettede koder/ydelser, at der også dokumenteres for pågældende ydelser i patientjournalen. 6. VARIABELLISTE 6.1 Variable i forhold til fødselsforløb samt in- og eksklusion Administative variable Beskrivelse/kodetekst Kode CPR-nr.(fra CPR-registret) mater Anvendes også til angivelse af kvindens alder Sygehuskode 4 cifre i henhold til Sundhedsstyrelsens klassifikation Afdelingskode 3 cifre i henhold til Sundhedsstyrelsens klassifikation Patienttype Indlagt, ambulant eller hjemmefødsel Indlæggelsestidspunkt mm-tt-dd-mm-yyyy Udskrivelsestidspunkt mm-tt-dd-mm-yyyy Tidspunkt for fødsel mm-tt-dd-mm-yyyy CPR-nr. Barn 10 cifre CPR-nr. barn (flerfold) 10 cifre Fødselsdiagnoser Vaginal enkeltfødsel (hovedpræsentation DO80.0 (aktionsdiagnosekoder) (H)) Vaginal enkeltfødsel (sædepræs (UK)) DO80.1 Vaginal enkeltfødsel efter p.p. (H) DO80.2 Vaginal enkeltfødsel efter p.p. (UK) DO80.3 Vaginal enkeltfødsel, anden specificeret DO80.8 Vaginal enkeltfødsel, uden specifikation DO80.9 Vaginal enkeltfødsel ved tang DO81.0, DO81.1, DO81.2, DO81.3, DO81.3A Vaginal enkeltfødsel ved vacuumekstration DO81.4 Vaginal enkeltfødsel ved vacuumekstration DO81.5 og tang Enkeltfødsel, elektivt kejsersnit DO82.0 Enkeltfødsel, akut kejsersnit DO82.1 Enkeltfødsel, akut kejsersnit før fødsel DO82.1A Enkeltfødsel, akut kejsersnit under fødsel, DO82.1B pga. graviditets- komplikationer Enkeltfødsel, akut kejsersnit under fødsel, DO82.1C pga. fødselskomplikationer Enkeltfødsel, akut kejsersnit og hysterektomi DO82.2

9 9 Enkeltfødsel, akut kejsersnit, andre former DO82.8 Enkeltfødsel, akut kejsersnit, uspecificeret DO82.9 Vaginal enkeltfødsel, andre former DO83.0, DO83.1, DO83.2, DO83.2A, DO83.3, DO83.4, DO83.4A, DO83.4B, DO83.4C, DO83.4D, DO83.4E, DO83.4F Vaginal enkeltfødsel, assisteret, andre DO83.8 specificerede former Vaginal enkeltfødsel, assisteret, uden DO83.9 specifikation Vaginal flerfoldsfødsel uden instr. forløsning DO84.0 Vaginal flerfoldsfødsel ved DO84.1 vacuumekstration og tang Flerfoldsfødsel, elektivt kejsersnit DO84.2 Flerfoldsfødsel, akut kejsersnit DO84.3 Flerfoldsfødsel, akut kejsersnit før fødslen DO84.3A Flerfoldsfødsel, kejsersnit under fødslen, DO84.3B pga. graviditetskomplikationer Flerfoldsfødsel, kejsersnit under fødslen, DO84.3C pga. fødselskomplikationer Vaginal fødsel af TV. A, kejsersnit på TV. B DO84.4 Vaginal flerfoldsfødsel efter p.p. uden instr. DO84.5 Vaginal flerfoldsfødsel, andre former DO84.8 Vaginal flerfoldsfødsel, uden specifikation DO84.9 Resultat af fødsel Eet levendefødt barn DZ37.0 Eet dødfødt barn DZ37.1 Tvillinger, begge levendefødte DZ37.2 Tvillinger, én levendefødt, den anden DZ37.3 dødfødt Tvillinger, begge dødfødte DZ37.4 Andre flerfødsler, alle levendefødte DZ37.5 Andre flerfødsler, nogle levendefødte DZ37.6 Andre flerfødsler, alle børn dødfødte DZ37.7 Resultat af fødsel uden specifikation DZ37.9 Børnediagnoser Eet levendefødt barn, født på sygehus DZ38.0 Eet levendefødt barn, født udenfor sygehus DZ38.1 Eet levendefødt barn, født på vej DZ381.A Eet levendefødt barn, ikke specificeret mht. DZ38.2 fødested Tvilling, født på sygehus DZ38.3 Tvilling, født udenfor sygehus DZ38.4 Tvilling, født på vej DZ384.A Tvilling, ikke specificeret mht. til fødested DZ38.5 Levendefødt ved anden flerfødsel, født på DZ38.6 sygehus Levendefødt ved anden flerfødsel, født DZ38.7 udenfor sygehus Levendefødt ved anden flerfødsel, født på vej DZ38.7A

10 10 Levendefødt ved anden flerfødsel, ikke DZ38.8 specificeret mht. fødested Tillægskoder, Svangerskabslængde Uger + dage (optil 3 cifre) DU..D. 6.2 Variable i forhold til procesindikatorerne SKS procedurekode Beskrivelse/kodetekst Indikator NZTB00 (mm-tt-dd-mm-yyyy) Melding af anlæggelse af fødeepidural/fødespinal 1 NAAD0B (mm-tt-dd-mm-yyyy) Anlæggelse af (føde) epiduralblokade 1 NAAD12 (mm-tt-dd-mm-yyyy) Anlæggelse af fødespinal 1 BKVD1 Fagperson kontinuerligt på stuen i fødslens aktive fase 2 NZTB10A (mm-tt-dd-mm-yyyy) Melding af grad 1 kejsersnit til anæstesiafdeling 4 KMCA10A, KMCA10C, Akut kejsersnit 4 KMCA10D, KMCA10E NZTB10B (mm-tt-dd-mm-yyyy) Melding af grad 2 kejsersnit til anæstesiafdeling 4 KMCA10A, KMCA10C, KMCA10D, KMCA10E Akut kejsersnit Variable i forhold til resultatindikatorerne SKS-kode Beskrivelse/kodetekst Indikator DO70.2D Perineallæsion med delvis ruptur af 3 eksterne analsfinkter (< 50 pct), grad 3b DO70.2E Perineallæsion med total ruptur af eksterne 3 analsfinkter (> 50 pct), grad 3b DO70.3 Perineallæsion ved fødsel, grad 4 3 DO720 + (VPH..) Måling af post partum blødning 5 BKVC1 Hud til hud kontakt etabl. til barn indenfor 2 6 timer post partum ZZ (VPK..) Måling af navlesnors-ph 7 ZZ4232A + (VPK..) Måling af ph fra navlesnorsarterie 7 ZZ4232V + (VPK..) Måling af ph fra navlesnorsvene 7 DVA00, DVA01, DVA02, DVA03, DVA04, DVA05, DVA06, DVA07, DVA08, DVA09, DVA10, DVAXX Apgar 5 = 0-10 Apgar 5 = uoplyst KMAE20 Mislykket forløsning ved vakuumekstraktion 8 KMAF20 Mislykket tangforløsning ved hovedstilling 8 KMAF00, KMAF10, KMAF96 Fødsel ved tang 8 KMAE00, KMAE03, KMAE96 Fødsel ved vacuumekstration 8 KTMD00 Episiotomi 8 KTMD00A Episiotomi på omskåret 8 DO720 + (VPH..) Måling af post partum blødning 8 DO70.2D Perineallæsion med delvis ruptur af 8 eksterne analsfinkter (< 50 pct), grad 3b DO70.2E Perineallæsion med total ruptur af eksterne 8 analsfinkter (> 50 pct), grad 3b DO70.3 Perineallæsion ved fødsel, grad 4 8 7

11 11 DVA00, DVA01, DVA02, DVA03, DVA04, DVA05, DVA06, DVA07, DVA08, DVA09, DVA10, DVAxx Apgar 5 = 0-10 Apgar 5 = uoplyst NAAC1 (mm-tt-dd-mm-yyyy) Generel anæstesi 9 NAAD0 (mm-tt-dd-mm-yyyy) Epidural anæstesi 9 NAAD1 (mm-tt-dd-mm-yyyy) Spinal anæstesi 9 UXUD86DC Vægtskanning 10 UXUD86BE Misdannelsesdiagnostik, ekspertskanning REFERENCER 1. Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Indikatorskema Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler: Indikatorer og standarder for fødsler. Marts Dansk Kvalitetsdatabase for fødsler. Dokumentalistrapport version 4. April Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, Sandbjerg Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, Akut sectio klassifikation, melding og organisation. Sandbjerg Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, Postpartum blødning, Sandbjerg Sundhedsstyrelsen Fællesindhold for basisregistreing af sygehuspatienter, 20. udgave, 2011.

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2013 1. september 2012-31. august 2013 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Indhold Tabel B1 Oversigt over antal børn og fødsler... 2 Tabel B2 Inkluderede enkelt- og flerfoldsfødsler... 3 Tabel B3 Vaginale fødsler, planlagte

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Ukommenteret årsrapport 2016 1. september 2015-31. august 2016 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Center for Klinisk

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2014 1. september 2013-31. august 2014 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter for Epidemiologi

Læs mere

BUP-ADHD-database. Datadefinitioner. Version 3.11 31. august 2015

BUP-ADHD-database. Datadefinitioner. Version 3.11 31. august 2015 BUP-ADHD-database Datadefinitioner Version 3.11 31. august 2015 Center for klinisk epidemiologi, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (KCEB-syd), OUH Datadefinitionerne er udarbejdet af Styregruppen

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19 KEJSERSNIT 1973-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Dansk Depressionsdatabase. Datadefinitioner

Dansk Depressionsdatabase. Datadefinitioner Dansk Depressionsdatabase Datadefinitioner Version 1.6 16. december 2013 2 Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatk Vest c/o Regionshuset Århus, Olof Palmes Allé 15, DK-8200 Århus N Telefon:

Læs mere

Program orienteringsmøder ADHD database

Program orienteringsmøder ADHD database Program orienteringsmøder ADHD database Velkomst v/ databasekontaktperson Line Riis Jølving Præsentation af ADHD databasen v/ styregrupperepræsentant, herunder: - Gennemgang af indikatorer Præsentation

Læs mere

Aktionsdiagnoser for nyfødte

Aktionsdiagnoser for nyfødte Aktionsdiagnoser for nyfødte Eksempler på børnediagnoser med uklare definitioner: Fødselskomplikation UNS med følger for nyfødt(dp039). Intrauterin hypoxi UNS (DP209). Hypertone veer med følger for nyfødt

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Kommenteret årsrapport 2016 1. september 2015 31. august 2016 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Center for Klinisk

Læs mere

Standarder og kliniske databaser

Standarder og kliniske databaser National Databasedag i Danske Regioner den 2. april 2014 Standarder og kliniske databaser - behov for begrebs- og metoderevision Cheflæge Paul D. Bartels Om standarder i de kliniske kvalitetsdatabaser

Læs mere

FØDSLER National årsrapport 2011

FØDSLER National årsrapport 2011 FØDSLER National årsrapport 2011 1. september 2010-31. august 2011 Det Nationale Indikatorprojekt til måling og forbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser er et samarbejdsprojekt mellem regionerne i

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Koderne logik, hierarki og anvendelse

Koderne logik, hierarki og anvendelse Koderne logik, hierarki og anvendelse Richard Farlie www.regionmidtjylland.dk Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2 www.regionmidtjylland.dk Fællesindhold Fællesindhold beskriver reglerne

Læs mere

Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Datadefinitioner

Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Datadefinitioner Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom DrKOL Datadefinitioner Version 3.5 Marts 2015 2 Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL) Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik

Læs mere

FØDSLER OG KVALITETSINDIKATORER I SYGEHUSVÆSENET 2002-1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 11

FØDSLER OG KVALITETSINDIKATORER I SYGEHUSVÆSENET 2002-1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 11 H FØDSLER OG KVALITETSINDIKATORER I SYGEHUSVÆSENET 2002-1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Koder til klinisk forskning og kvalitetssikring

Koder til klinisk forskning og kvalitetssikring Koder til klinisk forskning og kvalitetssikring Lone Krebs DSOG sarbejdsgruppe for obstetrisk kvalitet Obstetriske koder - monitoreing og Formål Der bruges meget tid på kodning Kan opgaven blive mere meningsfuld?

Læs mere

SKIZOFRENI. Datadefinitioner for Den Nationale Skizofreni Database

SKIZOFRENI. Datadefinitioner for Den Nationale Skizofreni Database SKIZOFRENI Datadefinitioner for Den Nationale Skizofreni Database Version 5.0 December 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OMFATTEDE ENHEDER... 3 3. DIAGNOSE- OG INKLUSIONSKRITERIER... 3 5.

Læs mere

Databasen for Astma. Datadefinitioner

Databasen for Astma. Datadefinitioner Databasen for Astma Datadefinitioner Version 2.0 Oktober 2016 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 4 2. OMFATTEDE ENHEDER... 4 3. DIAGNOSE- OG INKLUSIONSKRITERIER... 4 3.1 Patient population 1: Ambulante

Læs mere

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 7

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 7 SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2005 2006 (1.-3.kvartal)* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 1

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2005 2006 (1.-3.kvartal)* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 1 SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2005 2006 (1.-3.kvartal)* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Kejsersnit, kirurgi og evidens Metodiske problemer ved forskning i kirurgiske indgreb

Kejsersnit, kirurgi og evidens Metodiske problemer ved forskning i kirurgiske indgreb Kejsersnit, kirurgi og evidens Metodiske problemer ved forskning i kirurgiske indgreb Jeppe Bennekou Schroll, læge, phd, Hvidovre Hospital TOF 30. okt 2015 Interessekonflikter: ingen Take home message

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt vedrørende NIP Fødsler, Regionsrådet 22. februar 2012

Bilag til dagsordenspunkt vedrørende NIP Fødsler, Regionsrådet 22. februar 2012 Bilag til dagsordenspunkt vedrørende NIP Fødsler, Regionsrådet 22. februar 2012 Nedenstående tabel viser resultaterne for indikatorerne for NIP Fødsler og regionens samlede opfyldelse af standarderne fra

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt N O T A T Notat vedrørende interne ventetider for 8 udvalgte kræftoperationer, 1. halvår 2007* (foreløbig opgørelse). I dette notat vises

Læs mere

Sfinkterruptur-Kodning i Danmark af hvad og hvordan? DSOGskodemøde, feb. 2016

Sfinkterruptur-Kodning i Danmark af hvad og hvordan? DSOGskodemøde, feb. 2016 Sfinkterruptur-Kodning i Danmark af hvad og hvordan? DSOGskodemøde, feb. 2016 Hillerød hospital DSOG s obstetriske kodeudvalg 1 Sfinkterruptureri DK 2011-15 Dansk Kvalitetsdatabase for fødsler (P0, vaginale)

Læs mere

MiniPas. Beskrivelse af MiniPas. I MiniPas generelt findes beskrivelse af de forskellige knapper og funktionaliteten i MiniPas.

MiniPas. Beskrivelse af MiniPas. I MiniPas generelt findes beskrivelse af de forskellige knapper og funktionaliteten i MiniPas. - Diagnoser Beskrivelse af MiniPas I MiniPas generelt findes beskrivelse af de forskellige knapper og funktionaliteten i MiniPas. Der er følgende beskrivelser: Opdeling af skemaet Oprettelse af ny patientkontakt

Læs mere

OPUS Journal. Anæstesi. Arbejdsliste. I dette nyhedsbrev NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL

OPUS Journal. Anæstesi. Arbejdsliste. I dette nyhedsbrev NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL Nr. 1 februar 2004 NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL I dette nyhedsbrev Journal Obstetrik Diabetes Pædiatri Vi udsender hermed Nyhedsbrev nr. 1 i 2004, der omhandler ændringer i OPUS Journal, OPUS Obstetrik,

Læs mere

Nordic Obstetric Surveillance Study. April August 2012 Lotte B Colmorn

Nordic Obstetric Surveillance Study. April August 2012 Lotte B Colmorn Nordic Obstetric Surveillance Study Severe maternal morbidity in the Nordic countries Severe maternal morbidity in the Nordic countries April 2009- August 2012 Lotte B Colmorn Specific complications Complete

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Kommenteret årsrapport 2015 1. september 2014 31. august 2015 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter for

Læs mere

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11.

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11. Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret Version 11.0 Dato for seneste revidering: 11.08.2014 Indhold 1 Indledning... 3 2 Opbygning

Læs mere

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006*

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

DANSK TVÆRFAGLIGT REGISTER FOR

DANSK TVÆRFAGLIGT REGISTER FOR DANSK TVÆRFAGLIGT REGISTER FOR HOFTENÆRE LÅRBENSBRUD Datadefinitioner Version 3.1 Januar 2016 2 Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud Postadresse: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2015 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB. Dato 16. december 2014. J.nr.

FÆLLESINDHOLD 2015 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB. Dato 16. december 2014. J.nr. ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2015 FÆLLESINDHOLD 2015 ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB Dato 16. december 2014 J.nr.: 4000-V2102-14 CSC Scandihealth A/S P.O. Pedersens Vej

Læs mere

Skizofreni Henvendelser fra regionerne gennemgang: Pr. 18.02.2014 Version 2.1

Skizofreni Henvendelser fra regionerne gennemgang: Pr. 18.02.2014 Version 2.1 Skizofreni Henvendelser fra regionerne gennemgang: Pr. 18.02.2014 Version 2.1 Henvendelse Jeg har fået et spørgsmål vedr. indikator 2a og b: Svar Svar: Nej, I har helt ret. Datadefinitionerne er blevet

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2011 ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2011

FÆLLESINDHOLD 2011 ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2011 ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2011 FÆLLESINDHOLD 2011 ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB J.nr.: 4000-V1248-10 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1. Skaderegistrering ny kontaktårsagskode...3

Læs mere

Møde den i det tværsektorielle forum for KOL: Resumé af NIP-KOL audit i Region Nordjylland den

Møde den i det tværsektorielle forum for KOL: Resumé af NIP-KOL audit i Region Nordjylland den Møde den 27.09.10 i det tværsektorielle forum for KOL: Resumé af NIP-KOL audit i Region Nordjylland den 26.08.10 ved specialkonsulent Hanne Jensen, Kvalitetskontoret Det Nationale Indikatorprojekt NIP

Læs mere

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Lone Baandrup, læge, ph.d. Dokumentalist i skizofrenidatabasen Den Nationale Skizofrenidatabase

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for stabil angina pectoris Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2013 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB. Den 28. januar 2013. J.nr.

FÆLLESINDHOLD 2013 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB. Den 28. januar 2013. J.nr. ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2013 FÆLLESINDHOLD 2013 ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB J.nr.: 4000-V0033-13 CSC Scandihealth A/S P.O. Pedersens Vej 2 DK-8200 Århus N Side

Læs mere

Monitorering af indlæggelse af nyfødte metodebeskrivelse

Monitorering af indlæggelse af nyfødte metodebeskrivelse SAL/CHHV 1. mar. 2016 Monitorering af indlæggelse af nyfødte metodebeskrivelse Baggrund Monitorering af indlæggelse af nyfødte omfatter opgørelser af indlæggelsesvarighed og genindlæggelser af nyfødte.

Læs mere

BUP-ADHD-database. Datadefinitioner. Version oktober 2016

BUP-ADHD-database. Datadefinitioner. Version oktober 2016 BUP-ADHD-database Datadefinitioner Version 3.13 25. oktober 2016 Center for klinisk epidemiologi, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (KCEB-syd), OUH Datadefinitioner er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Datadefinitioner

Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Datadefinitioner Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom DrKOL Datadefinitioner Version 3.10 November 2017 2 Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL) Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram

Læs mere

Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Datadefinitioner

Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Datadefinitioner Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom DrKOL Datadefinitioner Version 3.9 November 2016 2 Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL) Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik

Læs mere

Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) National årsrapport 2011

Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) National årsrapport 2011 Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) National årsrapport 2011 1. januar 2011-31. december 2011 Dato 13.04.2012 Postadresse: Kompetencecenter Vest for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik

Læs mere

OBSTETRISK KODEVEJLEDNING

OBSTETRISK KODEVEJLEDNING OBSTETRISK KODEVEJLEDNING 2003 Anbefaling til den fremtidige registrering CEMTV, Sundhedsstyrelsen side 1 af 10 Obstetrisk kodevejledning 2003 Anbefaling til den fremtidige registrering Nedenfor følger

Læs mere

Øre-akupunktur versus lokalbedøvelse som smertelinding ved syning efter fødsler

Øre-akupunktur versus lokalbedøvelse som smertelinding ved syning efter fødsler Øre-akupunktur versus lokalbedøvelse som smertelinding ved syning efter fødsler Et randomiseret, klinisk forsøg Sara Kindberg, ph.d.-studerende Forskningsafdelingen ved Sygehus Sønderjylland Introduktion

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Gynækologisk-obstetrisk afd. Y Fødselsregistrering

Gynækologisk-obstetrisk afd. Y Fødselsregistrering 1 Gynækologisk-obstetrisk afd. Y Fødselsregistrering Alle fødsler Periode start 01.jan 2006 Periode slut 31.dec 2006 Fødsler/døgn 13,3 11 Veerne begyndte Copyright 2002 Perinatal epidemiologisk forskningsenhed,

Læs mere

Valideringsstudie på patienter fra Region Midtjylland i forbindelse med genetablering af blærecancerdatabasen DaBlaCa data

Valideringsstudie på patienter fra Region Midtjylland i forbindelse med genetablering af blærecancerdatabasen DaBlaCa data Valideringsstudie på patienter fra Region Midtjylland i forbindelse med genetablering af blærecancerdatabasen DaBlaCa data Introduktion Blærecancer 1700 nye tilfæde årligt Mand:kvinde = 2.78 National multidisciplinær

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014

DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014 DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014 Nr. Indikatorområde Indikator Nævner Tæller Ekskluderede patienter Uoplyst 1 Præoperativ

Læs mere

Vejledning til indberetning af ambulante behandlingsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien.

Vejledning til indberetning af ambulante behandlingsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien. Vejledning til indberetning af ambulante behandlingsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien. Indhold: 1. Indberetning af ambulant forløb 2. Vejledning i de i standardkontraktens bilag 3 definerede undersøgelses-forløbskoder.

Læs mere

ADHD database Implementering i BUP Danske regioner. ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd

ADHD database Implementering i BUP Danske regioner. ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd ADHD database Implementering i BUP Danske regioner ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd November; 2012 HKD KLASSIFIKATION ICD-10 DIAGNOSE (HKD) Uopmærksomhed Hyperaktivitet + + Impulsivitet + Adfærdsforstyrrelse

Læs mere

DaTeCadata. (Dansk Testis Cancer database) Datadefinitioner

DaTeCadata. (Dansk Testis Cancer database) Datadefinitioner DaTeCadata (Dansk Testis Cancer database) Datadefinitioner Version 1.0 Januar 2013 DaTeCadata (Dansk Testis Cancer database) Postadresse: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD - 1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Fødselsstatistik Skejby Sygehus

Fødselsstatistik Skejby Sygehus Fødselsstatistik Skejby Sygehus Periode: 1.jan - 31.dec 2011 ÅRSRAPPORT Beregningsgrundlaget mangler 1 fødsel. Beregninger er på baggrund af enten det totale antal fødsler eller det totale antal børn i

Læs mere

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

DRG OG DAGS I OBSTETRIKKEN

DRG OG DAGS I OBSTETRIKKEN DRG OG DAGS I OBSTETRIKKEN DSOGs Obstetriske kodeudvalg November 2014 Hanne Brix Westergaard Overlæge, Hillerød DRG & DAGS-gruppering DRG = diagnose relaterede grupper Anvendes for indlagte patienter DAGS

Læs mere

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder mv. Bestyrelsen besluttede i sit møde den 26. juni 2007, pkt. 94/07, at nedsætte en revisionsgruppe til

Læs mere

Kriterier og anvendelse. Obstetriske diagnoser. Risikofaktorer. Generelle infektioner

Kriterier og anvendelse. Obstetriske diagnoser. Risikofaktorer. Generelle infektioner Obstetriske diagnoser Risikofaktorer Kriterier og anvendelse DZ038 + Observation pga. mistanke om anden sygdom eller tilstand Årsag (diagnose) skal altid angives som tillægskode DZ317 Prækonceptionel rådgivning

Læs mere

Kriterier og anvendelse. Obstetriske diagnoser. Ikke gravide patienter Prækonceptionel rådgivning

Kriterier og anvendelse. Obstetriske diagnoser. Ikke gravide patienter Prækonceptionel rådgivning Obstetriske diagnoser Ikke gravide patienter DZ317 DZ875 BVAA7 BVAA70 Prækonceptionel rådgivning Anamnese med komplikation til graviditet, fødsel eller Samtale om fødselsforløb Samtale efter dødfødsel

Læs mere

Afgrænset søgning (AGN): Søgebilledet afgrænset søgning kan kaldes frem både fra indlæggelses-, ambulantskade- og fødselsmenuen.

Afgrænset søgning (AGN): Søgebilledet afgrænset søgning kan kaldes frem både fra indlæggelses-, ambulantskade- og fødselsmenuen. Kort vejledning til brugen af Afgrænset søgning AGN: Afgrænset søgning (AGN): Søgebilledet afgrænset søgning kan kaldes frem både fra indlæggelses-, ambulantskade- og fødselsmenuen. Menupunktet: AGN Bestillingsbilledet:

Læs mere

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11.

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11. Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret Version 11.5 Dato for seneste revidering: 01.10.2017 Indhold 1 Indledning... 3 2 Opbygning

Læs mere

Skizofreni Børn og unge

Skizofreni Børn og unge Skizofreni Børn og unge National årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Ukommenteret version 1.0 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe, Kompetencecenter

Læs mere

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2008

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2008 Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Mads Bering og Birgitte Nyvang Egsgaard Afdeling: Sundhedsdokumentation E-mail: Mads.Bering@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/7419 Telefon: 76631452 Dato: 28. maj

Læs mere

Vægt angives i kilo med højst en decimal. F.eks. 75,5 (altså brug komma og ikke punktum). Kendes vægten ikke angives dette med 999 i feltet.

Vægt angives i kilo med højst en decimal. F.eks. 75,5 (altså brug komma og ikke punktum). Kendes vægten ikke angives dette med 999 i feltet. Type tilsyn Her angives typen af tilsyn. Udover anæstesiologisk tilsyn som skal udfyldes før en anæstesi er der angivet en række andre tilsyn som kan registreres. Disse andre tilsyn indgår ikke i en indikator.

Læs mere

Risiko for kejsersnit efter igangsætning af fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit

Risiko for kejsersnit efter igangsætning af fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit Risiko for kejsersnit efter igangsætning af fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit Overlæge Ole Bredahl Rasmussen Gyn-obs afdeling ygehusenheden Vest Data leveret af teen Rasmussen, T Tværfagligt

Læs mere

Prioriteringskoncept version 1.0, April 2014

Prioriteringskoncept version 1.0, April 2014 Prioriteringskoncept version 1.0, April 2014 Konceptets formål Som udgangspunkt for prioritering af databasen skal foreligge en beskrivelse, som nuancerer volumen og alvorlighed og betydning af databasen.

Læs mere

DANSK DEPRESSIONSDATABASE FREQENTLY ASKED QUESTIONS

DANSK DEPRESSIONSDATABASE FREQENTLY ASKED QUESTIONS Problemstilling/handling/kommentarer Inklusion & indberetning Skal en ydelse, f.eks. selvmordsscreening, der er registreret i et system (f.eks. Middelfart) registreres igen i et andet system (f.eks. Kolding-Vejle)

Læs mere

Specifikation af Søvnapnødatabasenss

Specifikation af Søvnapnødatabasenss Søvnapnø Database Specifikation af Søvnapnødatabasenss indikatorer, datasæt og rapporteringsindhold 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION... 4 2 PATIENTFORLØBETS REGISTRERINGER... 5 3 DATAFLOW FRA INDDATA

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 21. april 2016 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010

FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010 Den 22. december 2009 J.nr.: 4000-V1074-09 CSC Scandihealth A/S P.O.

Læs mere

Hvilke datakilder har vi? Søren Paaske Johnsen

Hvilke datakilder har vi? Søren Paaske Johnsen Hvilke datakilder har vi? Søren Paaske Johnsen Indhold Datakilder Dansk Apopleksiregister Præhospitalsdatabasen Database for Atrieflimren Dataflow Tidsplan Dansk Apopleksiregister 16 procesindikatorer,

Læs mere

Omkodning af svar og svarkategorier

Omkodning af svar og svarkategorier Omkodning af svar og svarer I resultaterne er nogle spørgsmål opgjort anderledes, end de fremstår i spørgeskemaet. Det skyldes, at der er foretaget omkodninger, som vi her vil gøre rede for. Der findes

Læs mere

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Til: Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50

Læs mere

Kompliceret vaginal fødsel

Kompliceret vaginal fødsel Kompliceret vaginal fødsel Årsager Foster Størrelse Lejring Hypoksi/acidose Veer Den protraherede fødsel Primært Sekundært Uteroplacentare enhed Abruptio Navlesnorsfremfald Uterusruptur Læsioner fødselsvej

Læs mere

DANSK TVÆRFAGLIGT REGISTER FOR

DANSK TVÆRFAGLIGT REGISTER FOR DANSK TVÆRFAGLIGT REGISTER FOR HOFTENÆRE LÅRBENSBRUD Datadefinitioner Version 2.5 September 2012 2 Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud Postadresse: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter

FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter 2007 Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2007 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 16. udgave af Rapport

Læs mere

Når overvægt er normalt. Konsekvenser for mor og barn

Når overvægt er normalt. Konsekvenser for mor og barn Når overvægt er normalt Konsekvenser for mor og barn Ved jordemoder og lektor Ellen Aagaard Nøhr Institut for Folkesundhed AARHUS UNIVERSITY Gynzone Symposium April 2013 1 Oversigt:! Udvikling i overvægt/fedme

Læs mere

Dansk Voksen Diabetes Database

Dansk Voksen Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Datadefinitioner Version 4.2 Januar 2016 2 Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest c/o Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Allé 15, DK-8200 Aarhus

Læs mere

Brug af data fra kliniske kvalitetsdatabaser i Region H

Brug af data fra kliniske kvalitetsdatabaser i Region H Brug af data fra kliniske kvalitetsdatabaser i Region H E-sundhedsobservatoriet årsmøde d. 12. oktober 2010 Jan Utzon, overlæge Enhed for Udvikling og Kvalitet Disposition: * Baggrund for projektet * Rapportens

Læs mere

Bekendtgørelse om landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser

Bekendtgørelse om landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser Bekendtgørelse om landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser I medfør af 196, stk. 1-3 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010, som ændret ved 603 af 18. juni 2012,

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Vi kontakter dig, fordi den landsdækkende Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte

Læs mere

Sammenfattende om: Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem

Sammenfattende om: Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem 26. november 2014 J. nr. 14/23193 Sammenfattende om: Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem Baggrund Statens Serum Institut (SSI) (og tidligere

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Dansk kvalitetsdatabase for nyfødte

Dansk kvalitetsdatabase for nyfødte Dansk kvalitetsdatabase for nyfødte Et offentligt register der etableres som led i kvalitetsudvikling v. Ragnhild Måstrup, Kristina Garne Holm og Charlotte Barsballe-Rasmussen Definition: En kvalitetsindikator

Læs mere

OPUS Journal. Kontinuation. Arbejdsliste. I dette nyhedsbrev NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL. Filtrering af notater. Samspil med Anæstesi

OPUS Journal. Kontinuation. Arbejdsliste. I dette nyhedsbrev NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL. Filtrering af notater. Samspil med Anæstesi Nr. 1 marts 2007 NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL I dette nyhedsbrev Ændringer i OPUS Journal Ændringer i OPUS Obstetrik Ændringer i OPUS Diabetes Vi udsender hermed nyhedsbrev nr. 1 i 2007, der omhandler

Læs mere

Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering

Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering Ældre- og Sundhedsudvalget, den 1. september 2015 Konsulent Niels E. Kristensen Innovationscenter for Sundhed og Omsorg Overskrifter

Læs mere

Beregningsregler for indikatorer i DrKOL

Beregningsregler for indikatorer i DrKOL 1 Beregningsregler for indikatorer i DrKOL Patientpopulation 1 Inklusionskriterier Alle ambulante patienter 30 år med følgende diagnose som aktionsdiagnose: DJ44.X Kronisk obstruktiv lungesygdom, anden.

Læs mere

Audit af KOL-rehabilitering

Audit af KOL-rehabilitering Audit af KOL-rehabilitering Delrapport, februar 2014 Center for Kvalitet og Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet Delrapport Audit af KOL-rehabilitering OUH, Lungemedicinsk Afdeling OUH Svendborg,

Læs mere

FØDSELS-RESUMÉ. Gestationsalder <28 uger 28+0-33+6 34+0-36+6 37+0-42+6 >42 uger 75,13% 1,74% 2,78% 13,65% 6,71% 6 0,24% kejsersnit 87,36% 9,64% 3,79%

FØDSELS-RESUMÉ. Gestationsalder <28 uger 28+0-33+6 34+0-36+6 37+0-42+6 >42 uger 75,13% 1,74% 2,78% 13,65% 6,71% 6 0,24% kejsersnit 87,36% 9,64% 3,79% Perinatal Epidemiologisk Forskningsenhed Gynækologisk/obstetrisk afdeling, Y Skejby Sygehus, 8200 Aarhus N FØDSELS-RESUMÉ På denne oversigt beskrives fødsler for perioden: 01.jan 2005 til 31.dec 2005.

Læs mere

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 14. SUP-Styregruppen. Ordliste (informativ) Udkast af 12. juni Udarbejdet for

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 14. SUP-Styregruppen. Ordliste (informativ) Udkast af 12. juni Udarbejdet for SUP-specifikation, version 2.0 Bilag 14 Ordliste (informativ) Udkast af 12. juni 2003 Udarbejdet for SUP-Styregruppen Uddrag af indholdet kan gengives med tydelig kildeangivelse Ordliste Anvendelsen af

Læs mere

Betydningen af uterus fibromer for fertilitet og fødselskomplikationer, et register baseret studie.

Betydningen af uterus fibromer for fertilitet og fødselskomplikationer, et register baseret studie. Betydningen af uterus fibromer for fertilitet og fødselskomplikationer, et register baseret studie. Formål Formålet med studiet er at undersøge fertiliteten, samt risikoen for fødselskomplikationer, blandt

Læs mere

Ugift Gift Separeret Fraskilt Enke Taler dansk Taler grønlandsk Barnefaders navn: Cpr.nr.: Mobiltlf.: Samboende: Nej Ja

Ugift Gift Separeret Fraskilt Enke Taler dansk Taler grønlandsk Barnefaders navn: Cpr.nr.: Mobiltlf.: Samboende: Nej Ja Grønlands Sundhedsvæsen Navn: PERINATAL JOURNAL Cpr. Alder: Fødenavn og -sted Bopæl: Postadr. / Box: Tlf. prv. Tlf. arb. Mobiltlf. Fax E-mail Ugift Gift Separeret Fraskilt Enke Taler dansk Taler grønlandsk

Læs mere

Information til gravide. Fødeplanambulatoriet. Samtaler og fødselsaftaler. Jordemodercentrene

Information til gravide. Fødeplanambulatoriet. Samtaler og fødselsaftaler. Jordemodercentrene Information til gravide Fødeplanambulatoriet Samtaler og fødselsaftaler Kvalitet Døgnet Rundt Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Jordemodercentrene Velkommen til Fødeplanambulatoriet Fødeplanambulatoriet

Læs mere

VALIDERING AF LANDSPATIENTREGISTRET (LPR) MHP. OBSTETRISK FORSKNING OG KVALITETS- SIKRING

VALIDERING AF LANDSPATIENTREGISTRET (LPR) MHP. OBSTETRISK FORSKNING OG KVALITETS- SIKRING VALIDERING AF LANDSPATIENTREGISTRET (LPR) MHP. OBSTETRISK FORSKNING OG KVALITETS- SIKRING 2003 - af Jens Langhoff-Roos og Steen Rasmussen Validering af Landspatientregistret (LPR) med henblik på obstetrisk

Læs mere