Samarbejdsaftale mellem de 22 kommuner og Region Syddanmark om indsatsen for udviklingshæmmede med psykiske lidelser oligofreniområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsaftale mellem de 22 kommuner og Region Syddanmark om indsatsen for udviklingshæmmede med psykiske lidelser oligofreniområdet"

Transkript

1 Samarbejdsaftale mellem de 22 kommuner og Region Syddanmark om indsatsen for udviklingshæmmede med psykiske lidelser oligofreniområdet Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 28. oktober Side 1 af 12

2 1. Aftalens baggrund den regionale samarbejdsaftale Den regionale samarbejdsaftale for det psykiatriske område er en aftale indgået mellem Region Syddanmark og regionens 22 kommuner. Aftalen er en overordnet aftale, der dækker hele det psykiatriske område. Aftalen er indgået i 2009 og godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget i Region Syddanmark. Aftalen indeholder en beskrivelse af arbejdsdelingen og samarbejdsfladerne mellem borger, kommune, praktiserende læge og de regionale psykiatriske behandlingstilbud. 1.1 En særskilt aftale for udviklingshæmmede med samtidig psykiske lidelser På baggrund af den regionale samarbejdsaftale har aftaleparterne haft ønsker til tillægsaftaler for nogle specielle målgrupper, hvor samarbejdet enten er særligt afgørende, eller hvor der er nogle særlige forhold vedr. målgruppen, der spiller ind. Målgruppen for oligofrenipsykiatrien udgør en lille del af den samlede fælles målgruppe i det tværsektorielle samarbejde på det psykiatriske område. Der knytter sig imidlertid en række specielle forhold til samarbejdet omkring denne målgruppe, blandt andet pga. målgruppens kognitive vanskeligheder. Derfor er der udarbejdet en supplerende samarbejdsaftale for udviklingshæmmede med en psykisk lidelse. 1.2 Koncept for oligofrenipsykiatri i Region Syddanmark Psykiatrien i Region Syddanmark har i 2012 udviklet Koncept for oligofrenipsykiatri, der beskriver den regionale organisering og tilrettelæggelse af behandlingen af udviklingshæmmede med samtidig psykisk lidelse. Med konceptet er indsatsen i den regionale oligofrenipsykiatri blevet afstemt, således at behandlingen er tilrettelagt efter de samme principper i hele regionen. Der er i regionen etableret fire geografisk fordelte oligofreniteams, der tilsammen udgør Region Syddanmarks regionsfunktion for oligofrenipsykiatri jf. Sundhedsstyrelsens definition. 1.3 Arbejdsgruppens kommissorium og konklusioner I forbindelse med beslutningen om, at der skal udarbejdes en særskilt samarbejdsaftale på oligofreniområdet, blev det præciseret, at arbejdsgruppen skulle: Undersøge i hvilket omfang Regional samarbejdsaftale for det psykiatriske område dækker behovet for beskrivelse af arbejdsdeling, samarbejde og kommunikation på oligofreniområdet. Udarbejde supplerende beskrivelse af arbejdsdeling, samarbejde og kommunikation mellem de involverede parter på oligofreniområdet i det omfang, det findes nødvendigt. Udarbejde en fælles patientforløbsbeskrivelse, hvor sagsgangen fra observering af bekymrende adfærd til visitation, undersøgelse, diagnose/beskrivelse, behandling og opfølgning beskrives. Herunder snitfladerne mellem de involverede parter med klare kriterier for henvisning og behandling. Arbejdsgruppen har på to møder gennemgået den regionale samarbejdsaftale på psykiatriområdet samt drøftet behov for samarbejde og kommunikation i den tværsektorielle behandlings og støtteindsats for målgruppen. Arbejdsgruppen har på den baggrund vurderet, at der ikke er behov for at udarbejde en ny specifik patientforløbsbeskrivelse på oligofreniområdet. Den eksisterende aftale om. hvornår i et forløb der skal udveksles information og sikres overgange, vurderes at være dækkende også for personer med samtidig udviklingshæmning og psykisk lidelse. For at styrke samarbejdet på tværs af sektorer har arbejdsgruppen udarbejdet en uddybende beskrivelse af, hvilke informationer der skal udveksles i forbindelse med sektorovergange i det enkelte Side 2 af 12

3 patientforløb, samt fremkommet med enkelte anbefalinger til organisering omkring indsatsen for udviklingshæmmede med psykisk lidelser. Samarbejdsaftalen har været i høring i kommunerne,hos praktiserende læger og på psykiatrisygehuset. Arbejdsgruppen har efterfølgende gennemgået alle høringssvar og justeret samarbejdsaftalen således, at nærværende aftale er i overensstemmelse med arbejdsgruppens vurdering. 1.4 Arbejdsgruppens sammensætning Kommunale deltagere: Eli Skibdal Schwartz, forstander Bofællesskabet Jupitervej, Fredericia Kommune Kristian Viskum, souschef Sedenhuse, Odense Kommune Naja Jensen, leder af psykisk og fysisk handicap området, Billund Kommune Rose Olsen, afdelingsleder, Svendborg Kommune Rita Solveig Elsborg, faglig leder, Haderslev Kommune Repræsentant for interesseorganisation: Ole Lennart, repræsentant for LEV, medlem af Kontaktforum for Handicap Repræsentant for praktiserende læger: Jan Nielsen, Børkop Regionale deltagere: Uwe Goy, overlæge Oligofreniteamet i Haderslev Anette Løwert, overlæge Psykiatrisk Afdeling i Vejle Kirsten Agerskov, forstander Bognæs Anita Lynggaard Ringskær, afdelingsleder/stedfortræder Sydbo. Anita Lerche, specialkonsulent, Psykiatri og socialstaben (formand for arbejdsgruppen) Niels Aagaard, specialkonsulent, psykiatriadministrationen (sekretær for arbejdsgruppen) Side 3 af 12

4 2. Organisering af regionale behandlingstilbud til målgruppen 2.1 Den regionale psykiatri Målgruppen for den regionale psykiatri er personer fra 20 år med en psykiatrisk lidelse, herunder psykotiske eller affektive lidelser, personlighedsforstyrrelser samt særligt komplekse tilstande inden for nervøse, stressrelaterede og tvangsbetonede lidelser. Målgruppen under 20 år behandles som udgangspunkt i børne og ungdomspsykiatrien. Udviklingshæmmede, der har behov for psykiatrisk behandling, har samme adgang som den øvrige målgruppe for den regionale psykiatri. 2.2 Regionsfunktion for oligofrenipsykiatri i Region Syddanmark Region Syddanmark har fire specialiserede behandlingsteams målrettet udviklingshæmmede med en psykisk lidelse. Tilsammen udgør de fire behandlingsteams regionsfunktionen for oligofrenipsykiatri, jf. sundhedsstyrelsens definition. De fire teams er geografisk placeret i Odense, Vejle, Haderslev og Esbjerg. De dækker tilsammen hele regionen. Oligofreniteamene er en ambulant funktion og er overvejende udkørende, men såfremt patienten kan tilses i teamets lokaler, er dette også en mulighed. På grund af de geografiske afstande, hvert team skal dække, søges telefonkonsultationer og videokonferencer anvendt, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt. På grund af målgruppens begrænsede omfang foregår indlæggelse på optagelsesområdets psykiatriske afdeling. Hver psykiatrisk afdeling er forpligtet til at udpege et sengeafsnit, der fungerer som støttefunktion for indlagte oligofrene patienter med psykisk lidelse. 2.3 Målgruppe Målgruppen for behandling i oligofrenipsykiatrien er: Patienter, der er fyldt 20 år. Patienter, der siden barnealderen har haft en mangelfuld udvikling af intelligensniveauet eller har erhvervet en hjerneskade i førskolealderen, der medfører en IQ < 70 Patienter, som i øvrigt opfylder kravene for henvisning til den regionale behandlingspsykiatri, herunder også: o Udviklingshæmmede i antipsykotisk behandling o Udviklingshæmmede med demens. Målgruppen er endvidere kendetegnet ved adfærdsforstyrrelser. Målgruppen for oligofrenipsykiatrien er endvidere kendetegnet ved at patienten typisk har haft en livslang kontakt til kommunale støttetilbud og evt. også det psykiatriske behandlingstilbud. Ved vurdering af, hvorvidt en patient er i målgruppen for behandling i oligofrenipsykiatrien, tages der også hensyn til patientens funktionsevne. 2.4 Højt specialiseret tilbud for udviklingshæmmede med samtidige psykiske lidelser Hvis patienten har særligt komplicerede psykiske lidelser, henvises til behandling ved den højt specialiserede funktion for udviklingshæmmede med samtidig psykiske lidelser i Region Hovedstaden. 2.5 Nøglepersoner Kontaktperson til patienten Hver kommune sikrer, at der udpeges en fast kontaktperson eller kontaktfunktion for hver enkel oligofren borger med en psykisk lidelse. Dette kan ske via kommunens sociale tilbud. Hvis den oligofrene borger med en psykisk lidelse ikke er tilknyttet et kommunalt tilbud, benyttes værge/pårørende som kontaktperson. Side 4 af 12

5 En fast kontaktperson sikrer vidensopbygning omkring indsatsen for den oligofrene borger, hvilket giver styrket faglighed i det kommunale tilbud og kan bidrage med at viderebringe og koordinere nødvendige informationer om den aktuelle borger. En fast kontaktperson modtager skriftlige vejledninger fra oligofreniteamet om medicinforbrug og tilsvarende observationsområder. Desuden koordinerer den faste kontaktperson besøg fra oligofreniteamet og deltager i møder mellem det sociale tilbud og psykiatrien. Det betyder, at det sociale tilbud via kontaktpersonen er medansvarlig for, at der opbygges viden om den oligofrene borger med en psykisk lidelse, og er medansvarlig for, at der etableres bro mellem det sociale tilbud og regionens team for oligofreni Kommunal koordinator Derudover udpeger hver kommune en overordnet oligofrenikoordinator, der har til opgave at samle og opbygge en generel viden om oligofreni, som kan styrke kommunen internt og koordinere indsatsen i egen kommune og med behandlingspsykiatrien. Side 5 af 12

6 3. Patientforløbet kommunikation og fremgangsmåde 3.1. Kommunikation For i størst muligt omfang at forhindre, at der opstår misforståelser i kommunikationen mellem psykiatrien og det kommunale støttepersonale om den samlede behandlings og støtteindsats udveksles nedenstående informationer skriftligt. Den skriftlige kommunikation suppleres med mundtlig videregivelse af oplysninger f.eks. ved samarbejds eller netværksmøder og udskrivningskonferencer i fornødent omfang Samtykke Al videregivelse af personlige oplysninger mellem myndighederne sker efter de gældende regler for indhentelse af patientens samtykke hertil Fremgangsmåde: Henvisning: Fra støttetilbud til praktiserende læge: Ved henvendelse fra et støttetilbud til praktiserende læge med henblik på vurdering af en udviklingshæmmet borger med samtidig psykisk lidelse, giver støttetilbuddet i muligt omfang følgende oplysninger til den praktiserende læge: Ændret adfærd dokumentation: Starttidspunkt, varighed, hyppighed, kontekst mv. Somatiske observationer Medicin Livshistorie Ændringer i patientens fysiske miljø: F.eks. flytning eller lignende Ændringer i patientens sociale miljø: Skift i personale eller andre lignende hændelser/ ændringer Navn og evt. kontaktinformation på nærmeste pårørende Information om værge, herunder om patienten er umyndiggjort Fra praktiserende læge til oligofrenipsykiatri Ved henvisning til oligofrenipsykiatrien anvendes den sædvanlige henvisningsskabelon for psykiatrien suppleret med ovenstående oplysninger fra det kommunale tilbud. Overlevering af informationer under og efter behandling Fra oligofrenipsykiatri til kommunalt tilbud og praktiserende læge: Under det ambulante behandlingsforløb er det væsentligt for tilrettelæggelsen af støtteindsatsen for den udviklingshæmmede borger med en psykisk lidelse, at oligofrenipsykiatrien sikrer, at personalet tilknyttet støttetilbuddet ved, hvilke særlige informationer der er væsentlige for tilrettelæggelsen af det videre behandlingsforløb. Samtidig skal oligofrenipsykiatrien gøre opmærksom på, hvilke særlige kendetegn der kan være for den aktuelle behandling, f.eks. bivirkninger fra medicin mv. Oligofrenipsykiatrien skal sikre, at støttetilbuddet har kendskab til: Hvilke forventninger der er til behandlingseffekten Hvordan tilbuddet bedst kan støtte patienten Hvilke symptomer er forbundet med diagnosen Hvad skal det personalet være særlig opmærksom på herunder ændringer i adfærd og lignende Hvad er den forventede virkningstid af evt. medicin Hvilke bivirkninger er almindelige ved medicinen både fysiske og psykiske bivirkninger I hvilke situationer anbefales kontakt til egen læge/oligofrenipsykiatrien Kontaktpersoner i psykiatrien med kontaktoplysninger Side 6 af 12

7 Oplysningerne sendes også til egen læge. Ved afslutning af patient fra oligofrenipsykiatrien Ved afslutning af et patientforløb i oligofrenipsykiatrien gives de samme oplysninger til støttetilbuddet som under behandlingsforløbet se ovenfor. Oplysningerne suppleres med information om, hvilke symptomer der bør lede til genhenvisning, samt med hvilken information genhenvisningen bør ske. Informationen fremsendes til støttetilbuddet senest en uge efter, at patienten er afsluttet i behandling. Genhenvisning til oligofrenipsykiatrien skal ske via egen læge, med mindre andet er aftalt mellem oligofrenipsykiatri, kommune og praktiserende læge ved afslutning af patientforløbet i oligofrenipsykiatrien. Netværksmøder eller handleplansmøde Det kommunale støttetilbud indkalder efter aftale med oligofrenipsykiatrien til et møde og sikrer deltagelse af de relevante personer, herunder borgerens kontaktperson, kommunens og tilbuddets oligofrenikontaktperson. Indkaldelse skal ske med mindst 1 uges varsel, således at deltagerne har mulighed for at lave en tværfaglig forberedelse inden afholdelse af netværksmødet. Der opfordres til, at netværksmøderne afholdes via videokonference. Indlæggelse Ved indlæggelse af en oligofrenipatient skal den indlæggende afdeling give direkte besked til optagelsesområdets oligofreniteam. Det er essentielt for en god koordinering af forløbet, at indlæggende afdeling indhenter de nødvendige informationer i forbindelse med indlæggelsen og tilsvarende videregiver al relevant information samt varsler teamet, når patienten udskrives. Kontakt fra indlæggende afdeling i psykiatrien til kommunen Patientens kontaktsygeplejerske kontakter det kommunale tilbud. Ved indlæggelsen aftales, hvem i kommunen der skal kontaktes. Kommunale tilbud gives de samme oplysninger som følger af afsnittet vedrørende Overlevering af information under og efter behandlingsforløb. Se ovenfor. Kontakt til psykiatrisk /somatisk akutmodtagelse Såfremt en udviklingshæmmet borger med en psykisk lidelse tilses eller behandles på somatisk eller psykiatrisk akutmodtagelse, sikrer personalet på akutmodtagelsen, at der gives besked om undersøgelsen/behandlingen til optageområdets oligofreniteam samt til praktiserende læge. Side 7 af 12

8 4. Inddragelse af nærmeste pårørende og netværk Som beskrevet i den regionale samarbejdsaftale for psykiatrien, er det væsentligt for et godt patientforløb at inddrage familie og netværk i behandlings og støtteindsatsen. Dette gør sig i særlig grad gældende for indsatsen for den udviklingshæmmede borger med en psykisk lidelse, idet vedkommende grundet sin tilstand kan have særligt svært ved at fortælle om sin situation eller modtage oplysninger vedr. behandlings og støtteindsatsen. Den udviklingshæmmede borger med en psykisk lidelse er derfor i udstrakt grad afhængig af, at andre nærtstående med indgående viden om personen bidrager til at sikre en korrekt beskrivelse af vedkommendes situation. En forudsætning for, at forældremyndighedsindehaveren, nærmeste pårørende eller værgen, kan varetage den varigt inhabile patients interesser er, at de kan orienteres om patientens helbredstilstand. Eftersom disse personer indtræder i patientens rettigheder efter sundhedsloven og dermed patientens interesser, kræver det ikke patientens samtykke for, at der kan videregives helbredsoplysninger til disse personer Side 8 af 12

9 5. Habilitet Patienten skal have kendskab til konsekvenserne af behandlingen og give sit samtykke hertil, for at denne må sættes i gang. Alternativt kræver igangsættelse af behandling forældre/pårørende/værges tilladelse til behandling. Hvis patienten ikke er i stand til at give sit samtykke, og der er tale om en varig tilstand, er patienten varigt inhabil. Når en varigt inhabil patient er fyldt 18 år, kan de nærmeste pårørende give informeret samtykke til behandlingen. Hvis patienten er under værgemål, der omfatter personlige forhold herunder helbredsforhold, kan værgen give informeret samtykke til, at behandlingen må foretages. I de tilfælde, hvor patienten ikke har nogle nærmeste pårørende eller værge, er der alligevel mulighed for at starte en behandling, men reglerne herfor afhænger af karakteren af indgrebet, og hvor meget det haster at behandle. Side 9 af 12

10 6. Anvendelse af tvang Patienternes selvbestemmelsesret må ikke bortfalde i større udstrækning, end der er grundlag for. Derfor skal patienten informeres og inddrages i drøftelserne af behandlingen, i det omfang patienten forstår behandlingssituationen. Tilkendegivelserne skal tillægges betydning i det omfang, de er aktuelle, relevante og ikke er til skade for patienten. Dette gælder også tidligere udtrykte ønsker fra patienten. Dog gælder det, at hvis patienten i ord eller handling tilkendegiver, at vedkommende ikke vil behandles, er der uanset samtykke fra nærmeste pårørende eller værge, ikke mulighed for at gennemføre behandlingen, medmindre betingelserne i psykiatriloven er opfyldt. Den sociale lovgivning giver ikke mulighed for at behandle varigt inhabile patienter med tvang. Ved vurderingen af, om patienten aktivt frasiger sig en behandling, skal patientens tarv, tilstand og øvrige adfærdsmønster tages med i betragtning. Adfærd, ytringer og evt. inkonsistent adfærd skal noteres i journalen og kan danne baggrund for behandling. Side 10 af 12

11 7. Tilgængelighed i oligofrenipsykiatrien 7.1 Telefonisk tilgængelighed Psykiatriens oligofreniteams sikrer, at der er fast telefonisk tilgængelighed for samarbejdsparterne inden for et givent tidsinterval, minimum ugentligt, for på denne måde at kunne stå til rådighed for rådgivning og vejledning vedr. patienter i aktuel behandling, eller til rådgivning og vejledning af praktiserende læger ved spørgsmål i forbindelse med henvisning. Uden for træffetid og ved ferie og lignende sikrer psykiatriens oligofreniteam, at der henvises til andre relevante behandlingstilbud i psykiatrien, f.eks. øvrige oligofreniteams, psykiatrisk skadestue eller en psykiatrisk afdeling. 7.2 Informationsmateriale om psykiatriens oligofrenibehandling Psykiatriens oligofreniteams sikrer, at der er tilgængeligt informationsmateriale om behandlingstilbuddet til patienter, pårørende og personale ved de kommunale og regionale støttetilbud. Informationsmaterialet kan f.eks. indeholde oplysninger om udredningsforløbet, tilrettelæggelse af behandlingstilbuddet, kontaktinformationer, generel oplysning om oligofrenipsykiatri mv. Informationsmaterialet kan f.eks. være tilgængeligt via PsykInfo, regionens hjemmeside, sundhed.dk og andre relevante kanaler. 7.3 Faglig sparring/konsulentvirksomhed Psykiatriens oligofreniteams står til rådighed med ikke patient relateret faglig sparring og rådgivning jf. de overordnede regler for regionens rådgivningsforpligtelse overfor kommunerne. Derudover har kommunerne mulighed for at rekvirere rådgivning og vejledning omkring tilrettelæggelsen af støttetilbuddet for udviklingshæmmede med en psykisk lidelse efter konkret aftale med oligofreniteamet. 7.4 Fælles vidensdeling De kommunale oligofrenikoordinatorer og de regionale oligofreniteams sørger for fælles vidensdeling efter behov på eksempelvis temadage og lignende. Side 11 af 12

12 8. Implementering og opfølgning på aftalen Alle medvirkende parter forpligter sig til at implementere samarbejdsaftalen i sin helhed, således at den bliver en understøttelse af behandlingen og koordineringen mellem sektorerne. Dette indebærer, at aftalen anvendes både i konkrete sagsforløb og ligeledes i den løbende dialog mellem parterne. Aftalen evalueres i foråret 2016 via de psykiatriske samordningsfora og via Kontaktforum for Handicap og Psykiatrisk Dialogforum. Herefter forelægges resultaterne for psykiatriens ledelse, Det Administrative Kontaktforum og for Sundhedskoordinationsudvalget. Psykiatrien i Region Syddanmark foranlediger, at opfølgning på aftalen finder sted. Implementeringsplan September 2014: Aftaleudkast forelægges Det Administrative Kontaktforum med henblik på godkendelse Oktober 2014: Aftaleudkast forelægges Sundhedskoordinationsudvalget med henblik på godkendelse Efterår 2014: Aftalen implementeres via de psykiatriske samordningsfora og formidles herfra videre til relevante parter Januar 2015: Aftalen er implementeret Forår 2016: Evaluering af samarbejdsaftale via de psykiatriske samordningsfora Efterår 2016: Eventuel revidering af samarbejdsaftalen på baggrund af evalueringen. Journal nr.:11/18230 Dato: 11. november 2014 Side 12 af 12

Samarbejdsaftale om indsatsen for udviklingshæmmede med psykiske lidelser oligofreniområdet

Samarbejdsaftale om indsatsen for udviklingshæmmede med psykiske lidelser oligofreniområdet Område: Udarbejdet af: Anita Lerche, Ulla Wernberg Møller og Niels Aagaard Afdeling: E mail: niels.aagaard@rsyd.dk Journal nr.: 11/18230 Telefon: 30894836 Dato: September 2014 Udkast Samarbejdsaftale om

Læs mere

Samarbejdsaftale om indsatsen for udviklingshæmmede med psykiske lidelser oligofreniområdet

Samarbejdsaftale om indsatsen for udviklingshæmmede med psykiske lidelser oligofreniområdet Samarbejdsaftale om indsatsen for udviklingshæmmede med psykiske lidelser oligofreniområdet 2015 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 28. oktober 2014 Region Syddanmark og de 22 kommuner Region

Læs mere

Samarbejdsaftale om indsatsen for udviklingshæmmede med psykiske lidelser oligofreniområdet.

Samarbejdsaftale om indsatsen for udviklingshæmmede med psykiske lidelser oligofreniområdet. Område: Udarbejdet af: Anita Lerche, Ulla Wernberg-Møller og Niels Aagaard Afdeling: E-mail: Journal nr.: 11/18230 Telefon: Dato: december 2013 Udkast Samarbejdsaftale om indsatsen for udviklingshæmmede

Læs mere

Psykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Psykiatri- og Socialstaben Udarbejdet af: Ulla Wernberg-Møller Afdeling: Psykiatri- og Socialstaben E-mail: Ulla.Wernberg-Moeller@rsyd.dk Journal nr.: Telefon: 7663 1483 Dato: foråret 2014 Temanotat

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 23. november 2006 Jnr: 2-08-0056-06 Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 1.0 Indledning Efter Sundhedslovens bestemmelser skal region og kommuner indgå obligatoriske sundhedsaftaler.

Læs mere

Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser

Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Krav 1. Den nærmere arbejdsdeling mellem region og kommuner i forhold til indsatsen for mennesker med sindslidelser, herunder på børne- og ungeområdet

Læs mere

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner Asger Krogager Kjellerup, specialkonsulent, Psykiatri- og Socialstaben, Region Syddanmark Udgangspunktet

Læs mere

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011.

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011. Revisionen af snitfladekataloget er gennemført i 2011, af Arbejdsgruppen: Marianne Thomsen, Sydvestjysk Sygehus. Marianne Bjerg, Odense Universitetshospital. Niels Espensen, OUH Svendborg. Anne Mette Dalgaard,

Læs mere

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark Sundhedssekretariatet/BMF/THH Den 14. august 2008 Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark Sundhedsaftalerne består af en grundaftale, der er gældende for alle 22 kommuner og

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter Til: Den Administrative styregruppe Koncern Plan, Udvikling & Kvalitet Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 38666069 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark 1. Proces for udarbejdelse aftalen Det Administrative Kontaktforum besluttede den 25. september 2013, at der

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

9. Opfølgning efter demensudredning

9. Opfølgning efter demensudredning 9. Opfølgning efter demensudredning Af NKR demens, SST (2013) fremgår, at det anbefales, at patienter med diagnosticeret demenssygdom tilbydes en lægelig og kommunal opfølgning med faste aftaler med fokus

Læs mere

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3359 Dato: 16. februar 2012 Udarbejdet af: Anja Stentoft Reilev E mail: Anja.Stentoft.Reilevn@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 5146 9456 Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren.

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren. N O T A T Bilag E til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning vedr. udredningsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien 1.9.2014 Dette bilag gælder for private leverandører,

Læs mere

Samarbejdsaftale. om mennesker med sindslidelse (voksne) 2010-2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM PSYKIATRISK CENTER XXX OG XXX KOMMUNE

Samarbejdsaftale. om mennesker med sindslidelse (voksne) 2010-2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM PSYKIATRISK CENTER XXX OG XXX KOMMUNE Samarbejdsaftale om mennesker med sindslidelse (voksne) 2010-2014 Formateret: Højre Dato, titel og navn på underskriver Psykiatrisk Center XXX XXX Kommunes logo Dato, titel og navn på underskriver XXX

Læs mere

Nationale retningslinjer. for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser. Pixi-udgave

Nationale retningslinjer. for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser. Pixi-udgave Nationale retningslinjer for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser Pixi-udgave Hvad er de nationale retningslinjer? De nationale retningslinjer er en række anvisninger til, hvordan der

Læs mere

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Dette afsnit er den administrative udmøntning af vejledningen om sundhedsaftalens krav vedrørende indlæggelse og udskrivning på det somatiske område. I forhold

Læs mere

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge,

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, kommunen og andre relevante aktører i forbindelse med

Læs mere

Sundhedsaftale på oligofrenipsykiatriområdet sundhedsfaglig del

Sundhedsaftale på oligofrenipsykiatriområdet sundhedsfaglig del Sundhedsaftale på oligofrenipsykiatriområdet sundhedsfaglig del 1 Målsætning for samarbejdet er: o at sikre sammenhængende patientforløb på tværs af sektorgrænser og at sikre ensartet kvalitet i indsatsen

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team

Psykiatri. VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team Psykiatri VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN OP team står for Opsøgende Psykiatrisk team. Det er et intensivt ambulant behandlingstilbud

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

Fælles udvikling af koncept for collaborative care mellem almen praksis i Vestjylland og Psykiatrisk Afdeling Esbjerg

Fælles udvikling af koncept for collaborative care mellem almen praksis i Vestjylland og Psykiatrisk Afdeling Esbjerg Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/4070 Dato: 16. februar 2012 Udarbejdet af: Lone Lander Stie E mail: Lone.Lander.Stie@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 3053 2530 Ansøgning Fælles udvikling af koncept

Læs mere

Udkast Vejledning om sterilisation

Udkast Vejledning om sterilisation 1. juli 2014 Sagsnr. 2014032074 Udkast Vejledning om sterilisation Indhold Indledning 2 Del 1: Sterilisation uden tilladelse 3 1. Fremgangsmåde ved anmodning om sterilisation, der ikke kræver tilladelse

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

Specialeansøgning. Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri. Dato: MAJ 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr.

Specialeansøgning. Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri. Dato: MAJ 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Specialeansøgning Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri Dato: MAJ 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. geriatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet (max 3-4 sider)

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

SAM:BO Samarbejde om borgerforløb. Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borgerforløb. Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb SAM:BO Samarbejde om borgerforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb Fra hidtil til fremover Hvad går ud? Sund Dialog (Fyn) Patientens vej (Ribe) Samarbejdsaftale Sønderjyllands

Læs mere

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsfaglig del Formålet med tillægsaftalen er at sikre en sammenhængende,

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Nr. 11.1. Godkendt af den administrative styregruppe Dato: 26. november 2010 Bemærkninger Medicin Medicinhåndtering ved

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner

Koordinerende indsatsplaner OVERBLIK OG SAMMENHÆNG Koordinerende indsatsplaner Planlægning på tværs af sektorer i forløb med borgere, der er udfordret af psykisk sygdom, misbrug og sociale problemer INDHOLD 1 Koordinerende indsatsplaner

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Spiseforstyrrelser. - hos børn og unge. www.psykiatrienisyddanmark.dk

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Spiseforstyrrelser. - hos børn og unge. www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion Spiseforstyrrelser - hos børn og unge www.psykiatrienisyddanmark.dk Indhold Om spiseforstyrrelser Den første samtale Den ambulante behandling i

Læs mere

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Spørgsmål 1: En ældre mand, som boede på plejehjem, blev årligt undersøgt af sin praktiserende læge, der som følge heraf og i samarbejde med plejepersonalet,

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN FURESØ KOMMUNE 19. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Furesø Kommune og Region

Læs mere

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af angst hos børn og unge Baggrund og formål Forekomsten af angstlidelser for voksne i Danmark er vurderet til at være 13-29

Læs mere

PSYKIATRISK DIALOGFORUM tirsdag den 30. august Tommy Neesgaard Aftaleholder / Leder Psykiatri og Misbrug Faaborg-Midtfyn kommune

PSYKIATRISK DIALOGFORUM tirsdag den 30. august Tommy Neesgaard Aftaleholder / Leder Psykiatri og Misbrug Faaborg-Midtfyn kommune PSYKIATRISK DIALOGFORUM tirsdag den 30. august 2016 Tommy Neesgaard Aftaleholder / Leder Psykiatri og Misbrug Faaborg-Midtfyn kommune Den Psykiatriske patient i kommunerne Borgere med psykisk lidelse og

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Velkommen i Afsnit 3. Pjece til forældre/pårørende. www.psykiatrienisyddanmark.

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Velkommen i Afsnit 3. Pjece til forældre/pårørende. www.psykiatrienisyddanmark. Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion Velkommen i Afsnit 3 Pjece til forældre/pårørende www.psykiatrienisyddanmark.dk Praktiske oplysninger Afsnit 3 er et døgnafsnit med plads til 8

Læs mere

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Arbejdsgangene er beskrevet med udgangspunkt i den gældende Sambo aftale i Region Syddanmark. Samarbejdsaftalen skal medvirke til at sikre sammenhæng i borger/patientforløbene

Læs mere

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Forslag til Forløbsbeskrivelse for stationært behandlingsforløb Afgrænsning Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Borgere, såvel

Læs mere

Psykiatri- og socialområdet

Psykiatri- og socialområdet Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni 2013 Psykiatri- og socialområdet 1 v/psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen Psykiatri Ét sygehus med afdelinger og funktioner fordelt i Region Syddanmark

Læs mere

Bruger-, patientog pårørendepolitik

Bruger-, patientog pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Oktober 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Bruger-, patientog pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patientog pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter

Læs mere

Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017

Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017 Afdeling: Økonomi- og Planlægning Journal nr.: 14/27109 Dato: 17. oktober 2017 Notat Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017 Psykiatrisygehuset har etableret et medicinrådgivningsteam

Læs mere

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Børnehus Syd Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Formål Det overordnede formål med børnehusene er at bidrage til at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Kortlægning af patientuddannelsestilbud på sygehusene og i kommuner i Syddanmark

Kortlægning af patientuddannelsestilbud på sygehusene og i kommuner i Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: Dato: 6. marts 2012 Udarbejdet af: Bruno, Langdahl, Birgitte Lund Møller, Janne Horsbøl & Karina Andersen Kortlægning

Læs mere

Projekt Koordineret rehabilitering til personer med erhvervet hjerneskade

Projekt Koordineret rehabilitering til personer med erhvervet hjerneskade Ringsted januar 2012 Revideret ansøgning til pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Projekt Koordineret rehabilitering til personer

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Skabelon til opsamlende specialeansøgning Speciale: Psykiatri

Skabelon til opsamlende specialeansøgning Speciale: Psykiatri Skabelon til opsamlende specialeansøgning Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Psykiatrien i Region Syddanmark Dato: 01. marts 2011 1 1 Specialets hovedfunktionsniveau 1.1 Kort generel beskrivelse

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit

Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit Børne- og Ungdomspsykiatri, Esbjerg Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit Patient- og pårørendeinformation Når du indlægges Når du skal indlægges i Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit U1 Velkommen til

Læs mere

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende Hjælpemiddelområdet

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende Hjælpemiddelområdet Regionssekretariatet 23. november 2006 Jnr: 2-08-0056-06 Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende Hjælpemiddelområdet 1.0 Indledning I henhold til Sundhedslovens 205 skal der indgås sundhedsaftaler

Læs mere

Samarbejdsaftale. Halsnæs kommune og gynækologisk-obstetrisk afdeling Nordsjællands hospital. Vedr. gravide med psykiske, medicinske og

Samarbejdsaftale. Halsnæs kommune og gynækologisk-obstetrisk afdeling Nordsjællands hospital. Vedr. gravide med psykiske, medicinske og Region Hovedstaden Halsnæs kommune og gynækologisk-obstetrisk afdeling Nordsjællands hospital. Samarbejdsaftale Vedr. gravide med psykiske, medicinske og sociale problemer. Katrine Hornum-Stenz Jan Dehn

Læs mere

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Møde i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 24. februar 2016 Fakta vedrørende misbrug og psykiske

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere 1. Baggrund Regeringen og Danske Regioner har siden 2011 i økonomiaftalerne aftalt, at der løbende skal

Læs mere

1 Formål med sundhedsaftalen

1 Formål med sundhedsaftalen 1 Politisk sundhedsaftale om indsatsen på området for oligofrenipsykiatri i Region Midtjylland 1 Formål med sundhedsaftalen Det overordnede formål med sundhedsaftalerne i Region Midtjylland er at sikre:

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Øst. Karin Højen Johannesen & Michael Bech-Hansen

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Øst. Karin Højen Johannesen & Michael Bech-Hansen Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Øst Karin Højen Johannesen & Michael Bech-Hansen Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Øst Psykiatrien Øst Roskilde, Lejre, Greve, Solrød, Køge, Stevns, Faxe

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

Grundaftale om kvalitet og opfølgning

Grundaftale om kvalitet og opfølgning Grundaftale om kvalitet og opfølgning 1. Formål Grundaftalen om kvalitet og opfølgning har til formål at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, som går på tværs

Læs mere

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Klinik Børn og Unge Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Dag- og Sengeafsnit BU1 Denne pjece er til dig, der skal indlægges i Klinik Børn og Unge, enten i vores dag- eller sengeafsnit og dine forældre.

Læs mere

VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006

VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006 VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006 Publikationen kan rekvireres ved henvendelse til: Indrigs- og Sundhedsministeriet Kontoret for Kommunal Sundhed Slotsholmen 10-12 1216 København

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for Autisme og Psykose og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige

Læs mere

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital Patientrettigheder Februar 2010 Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Du kan vælge behandlingssted Du kan med få undtagelser selv vælge, hvilket hospital du vil henvises til i og uden

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

Lokalt Samordningsforum for området, Sygehus Lillebælt

Lokalt Samordningsforum for området, Sygehus Lillebælt Område: Kommunesamarbejde Udarbejdet af: Rikke Blæsbjerg Lund Afdeling: Økonomi og plan E-mail: Rikke.Blaesbjerg.Lund@slb.regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 7940 5974 Dato: 23. oktober 2012 Mødereferat

Læs mere

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer 4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer Afgrænsning Retningslinierne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Indlæggelsesforløb

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen

Koordinerende indsatsplaner. Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen Koordinerende indsatsplaner Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen Målsætning med dagen Informere om indhold i retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen

Læs mere

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark.

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark. 1 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 10/19257 Dato: 16. december 2011 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631318 UDKAST

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013

Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013 Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013 Vedr.: Høringssvar om rapport fra udvalget om evaluering af kommunalreformen Alzheimerforeningen takker

Læs mere

Thisted Kommune har den 26. februar 2015 modtaget høringsversion af Plan for sygehus- og speciallægepraksis 2015-2020 og Psykiatriplan 2015-2020.

Thisted Kommune har den 26. februar 2015 modtaget høringsversion af Plan for sygehus- og speciallægepraksis 2015-2020 og Psykiatriplan 2015-2020. Afsender: Thisted Kommune Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Thisted Kommune Sundhed og ældre 15. april 2015 CPR / CVR: BrevID.: 1895404 Medarbejder: DRM Høringssvar fra Thisted Kommune

Læs mere

2. Informeret samtykke til pleje og behandling. Ældre og Handicap. Procedure vedrørende retssikkerhed

2. Informeret samtykke til pleje og behandling. Ældre og Handicap. Procedure vedrørende retssikkerhed Ældre og Handicap Procedure vedrørende retssikkerhed Procedure for: Personale i Ældre og Handicap i Langeland Kommune Udarbejdet af: Arbejdsgruppe bestående af: Områdeledere: Marianne Larsen, Bodil Skriver,

Læs mere

Tilbagemelding fra de decentrale mødefora på det psykiatriske område

Tilbagemelding fra de decentrale mødefora på det psykiatriske område Område: Det psykiatriske område Udarbejdet af: Anita Lerche Afdeling: Ledelsessekretariatet E-mail: Anita.Lerche@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631007 Dato: 19. november 2007 Tilbagemelding

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose Psykiatri VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Kontaktlæge:

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Erhvervet hjerneskade og kommunikation jf. Lov om specialundervisning for voksne Politisk godkendt januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt.

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt. Standarder for sagsbehandlingen vedrørende opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Politisk målsætning vedr. opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Det

Læs mere

Sundhedsaftaler 2008. 4. udkast, 5.6.08

Sundhedsaftaler 2008. 4. udkast, 5.6.08 Sundhedsaftaler 2008 4. udkast, 5.6.08 Indsatsområde 1: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter... 5 Krav 1. Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning

Læs mere

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i Region Hovedstaden om indlæggelser og udskrivninger September 2012 31. august 2012 Aftale om tværsektoriel kommunikation

Læs mere

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser VEJ nr 9276 af 06/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-186/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

ADHD-center. BUP-O Psykiatrien i Region Syddanmark

ADHD-center. BUP-O Psykiatrien i Region Syddanmark ADHD-center BUP-O Psykiatrien i Region Syddanmark Program: 09:00 Coffee and welcome 09:15 ADHD-centre, BUP-O (centerets medarbejdere) 10:00 ADHD in adults (Sandra Kooij) (in English) 11:00 Assessment of

Læs mere

Rettigheder til den medicinske patient. For sammenhængende og værdige patientforløb af højeste kvalitet

Rettigheder til den medicinske patient. For sammenhængende og værdige patientforløb af højeste kvalitet Rettigheder til den medicinske patient For sammenhængende og værdige patientforløb af højeste kvalitet September 2010 Redaktion: Fra Danske Patienter: Annette Wandel og Charlotte Rulffs Klausen (Diabetesforeningen);

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Tirsdag den 4. april 2017 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M2, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere