Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv"

Transkript

1 din kollg Om dig og ddanmak i Rgion Sy Sid 22 Sik patint Patintsikkhd handl bl.a. om at lytt til patintn og om at fokus på dt, d fung. Sid Vis mig din foskning God åd Socialt ansva D svæ bslutning på intnsiv Nytåsfosætt åt undt Løntilskud blv spingbæt fo Alic Rgion Syddanmaks mdabjdmagasin n. 02 fbua 2013 fokus patintsikkhd Dn smat sng

2 Puls Dy dåbkollga Min bdst Indhold Puls MIN BEDSTE KOLLEGA Dt patintsik syghus 22 Indstillingn til Min bdst kollga, Lonny Holst Indsndt af lønkonsulnt Gitt Nilsn: Tkst: Chalott S. Nygaad Foto: Jonas Ahlstøm D va fynsk bunsvig, flag og blomst, da Lonny Holst blv kåt som måndns bdst kollga blot få dag fø, hun takkd af ft næstn 37 å. Foud vink ftlønstilvælsn. Hvad dit navn, ald og titl? Hvonå syns du, du n god kollga? Jg hdd Lonny Holst, jg 62 å, og jg lønkonsulnt i lønafdlingn på Odns Univsittshospital. Nå jg hjælp min kollg. Jg lad dm altid komm føst, og jg mn aldig, jg ha sagt nj til at hjælp n kollga. Hvo læng ha du abjdt h? Jg ha abjdt h i snat 37 å, mn gå nu på ftløn. Hvofo ha du valgt dt job, du ha? Jg søgt stillingn via t stillingsopslag i avisn. Mns jg havd små bøn, va jg på dltid i 10 å, mn ha lls væt på fuldtid. Jg ha altid væt glad fo at abjd h, fodi d hl tidn sk foanding. Hvad vil du fmhæv vd din afdling? Vi ha dn bdst lønchf! Og så d n igtig god kmi i dn gupp, jg abjd i. Vi gå ikk ud pivat sammn ft abjd, mn vi ha dt alligvl godt sammn socialt st. Vi få lov at abjd slvstændigt og god til at hjælp hinandn og væ flksibl. Lonny indbgbt af svic. Båd ovfo hnds næmst kollg i lønafdlingn og ovfo d afdling hun kontaktpson fo. Lonny supdygtig til sit fag, og vi kan altid gå til hnd, hvis d nogt, vi i tvivl om. Hun altid imødkommnd og paat til at hjælp, uanst hvm d komm md hvilkt poblm. Hun sætt sig hutigt ind i ny gl og fotæll gn højt om diss til os and. Lønafdlingn ha væt ignnm n dl omstuktuing. Diss ha Lonny altid dltagt positivt og loyalt i, også slvom hun ikk altid ha væt nig i all bslutning. Hun ha altid ladt d næmst kollg ønsk fi føst og ndda passt kontot slv, hvis dt va dt, d skull til. Så ha hun holdt fi, nå dt passd ind. Lonny ha nu valgt at gå på ftløn, og jg syns, at hun fotjn at gå fa md pisn som min bdst kollga, fo dt ha hun altid væt. Sidst å blv d indappott knap utilsigtd hændls på d syddansk syghus. Patintsikkhd i højfokus i gionn, og i Kolding ha dn øgd opmæksomhd føt til t makant fald i antallt af uvntd hjtstop. Sid 06 Indhold Magasin n. 02 fbua Min bdst kollga 25. Småt & godt 04. Vis mig din foskning 26. Socialt ansva D svæ bslutning på intnsiv. I fast abjd ft løntilskudsjob 14. Min mning 28. Blodpøvns vj 18. På bsøg hos... Puls fotogaf fulgt n blodpøv fa tapning til sultat. Bøg All 16 i Rib. Fotsæt fosættn Sid Småt & godt 22. Intllignt hospitalssng 30. Fibolig Vint-wknd i Søndvig 31. Dt sk i gionn Mdabjd udvikl ny sng til patint. Hvad giv jobbt dig? Jg føl glæd vd mit job og føl, at jg fyld min plads fint ud. Jg kan godt lid at gø n foskl og at væ på fokant. Hvad i din øjn n god kollga? Dt én, som hjælp and, og som god til at bd and om hjælp. Dt n, som loyal og som indgyd tillid. 02 Rdaktion: Pt Fldbg, mdichf (ansvh. daktø) Chalott S. Nygaad, jounalist (daglig daktø) in d n i m No a g l l o k bdst mak.dk nsyddan io din på puls ntop n mail l, hvofo æ t fo g Snd os. ua o ns bdst. 18. fb månd indn d n som tl ti in d v a g skal h gn o kollga v din så at ski sning. ly Husk og ntaktop o k s a g koll Skiv til daktionn på S tidlig num på intant.gionsyddanmak.dk. Rgion Syddanmaks mdabjdmagasin Dsign og tyk: Mdiguppn as Oplag: Ha du n god idé? Ha du n god idé til n atikl ll t tip om n spændnd kollga, som du kunn tænk dig at læs om i Puls, så skiv til daktionn på Du kan læs Puls-magasinn på intant.gionsyddanmak.dk. 03

3 Puls Vis mig din foskning Vis mig din foskning Emn Puls DELTAG SYGDOMMEN Si: Vis mig din foskning Fokus på d svæ bslutning ERNE Stamafdlingsl æg, intnsiv læg og intnsivsyg pljsk på S yghus Lillbælt i Vjl og Kolding sam t intnsivpsonal fa R gion Syddanm ak. Nå n patint bliv indlagt på t intnsivafsnit, situationn altid akut, alvolig og potntil livstund. Hvt å dø ca. 10 pct. af intnsivpatintn tods dn intnsiv bhandling på syghusn i Kolding og Vjl. Dt svad i 2008 til ca. 176 patint. Ca. 80 pct. af dm dø, ft d tufft bslutning om at bgæns ll afslutt bhandlingn. I 15 pct. af tilfældn d tal om bgænst bhandling, mns dt i 65 pct. af tilfældn dj sig om afslutning af bhandlingn. Tkst: Chalott S. Nygaad Foto: Jonas Ahlstøm Hv 10. patint på t intnsivafsnit i Kolding og Vjl dø tods dn intnsiv bhandling. Indn da ha patint og psonal typisk måttt tæff bslutning om at bgæns ll afslutt bhandlingn. Ph.d. pojkt ha sat fokus på d svæ bslutning. 04 Hann In Jnsn 52 å og sygpljsk md mang ås faing fa intnsivafsnit. Hun ha n diplomuddannls i klinisk kvalittsudvikling og uddannt cand.scint.san fa Aahus Univsitt. I øjblikkt hun i gang md t postdoc pojkt, hvo d fokus på samm mn som ph.d. pojktt, mn blot md patint og påønd i cntum. DE SAMARBEJc Univsity, IDEEN Idn opstod hos min ldnd ovlæg, Hll Øding. Spøgsmålt om, hvonå man skal vælg liv og død, fyld igtigt mgt hos båd læg og sygpljsk på intnsivafsnit. Hvonå dt igtigt at afslutt og bgæns bhandling hos n intnsiv patint? Dt t gænsland, og vi ha dsvæ ingn kystalkugl til at giv os d hlt igtig sva. Jg ha slv abjdt n ækk å på intnsiv afsnit, så d faing fyld også mgt hos mig slv. D finds n dl foskning om mnt i udlandt, mn ikk i Danmak. FORSKERNE lth & Scin Ogon Ha hvo Hann In SA, Potland, U månds to t å p a d Jnsn v bindls m fo i ld o h p studio pojktt. al tags s, nå d sk n dansk paksi da o hv fo t, b øg lø s und bhandlingsfo Pojktt ha bgæns t l l til t vi ut sl d af n at kkt, hvo go stilling til nt ha også afdæ t D vid t it. sn d af iv tns bslutning om patint på in nå d tæffs n, sk d h j ig pl gl æfa nå n syg at tækk på tv foskl på, hvo t ålt of m Fo. D g løb. old til læ bhandlingsfo handling i foh fft b tu n i t iv ng bl la n t fo bslutning at, af mn, vi gå n d h gtig sk, fo dt at blys vi og sygplj g læ md pojktt d bå fa sn. af vuding ning og n fo ud fa summn hutig bslut fo n d m t skid kan båd væ Vjld på ph.d. pojktt va Hll Øding, ldnd ovlæg anæstsi- og intnsivafdlingn, Syghus Lillbælt i Vjl og Jtt Ammntop, foskningsld på Enhdn fo Sundhdstjnstfoskning i Syghus Lillbælt. Dudov mdvikd Hll Johannssn, pofsso på Syddansk Univsitt og Mogns Elandsn, biostatistik fa Aahus Univsitt. DATAINDSAMLING D blv sndt t spøgskm a ud til samtlig ansatt på intnsivafsnit i Rgion Syddan mak i alt ca. 500 intnsiv sygpljsk og ca. 130 int nsivlæg. Hudov ha Hann In Jnsn gnnm gåt jounaln fo intnsivpatint i Vjl og Kolding. FORMÅLET PERSPEKTIVERING Målt, at vi skal bliv bd til at tal om dødn md hinandn båd i familin og på syghusn. Vi skal bliv bd til at få n fonmmls af, hvad patintn ønsk. Slvom psonalt alld i dag god til at bug dn tvæfaglig vidn i bslutningsgundlagt, d stadig plads til fobding. ØKONOMI Rgion Syddanmaks ph.d. pulj, Syddansk Univsitt og Tygfondn ha btalt lønnn, mns diftsomkostningn vd pojktt btalt af dt nu ndlagt Foskningsåd i Kolding og af Udviklingsådt i Vjl. 05 5

4 Patintsikkhd Puls Rsultat Samabjdt mllm intnsivsygpljskn og sygpljskn på afdlingn om at tt op på n patints tilstand ha givt n ny vidn og n gnsidig foståls fo hinandns abjd, abjdsfohold og vidn, sig Mi Thaisn (tv). kæv t langt sjt tæk Vi kan abjd md systmt, fodi dt fung i vos hvdag, og fodi vi kan s, at dt hjælp patintn. Så d ingn agumnt fo ikk at gø dt. Mi Thaisn, sygpljsk fa abjdsguppn bag implmntingn af Mobilt Akut Systm. Sådan fik vi bgyndt Fokus dnn gang Dt skal væ tygt og sikkt at væ indlagt på d syddansk syghus. Dfo abjd gionn fokust på at ndbing antallt af utilsigtd hændls, læ af dm, d sk, og fosøg at fohind, at d optæd ign. Fokus dnn gang tt opmæksomhdn mod dt patintsik syghus. Hvodan abjd vi md patintsikkhd, hvofo indbtt vi d utilsigtd hændls, og hvad bug vi indbtningn til? Vi ha talt md nøglpson i Cnt fo Kvalitt og n iskmanag i Psykiatisyghust. Og så ha vi bsøgt Syghus Lillbælt i Kolding, d ha ndbagt antallt af uvntd hjtstop vd bvidst at fokus på patintsikkhd. God læslyst! 06 Tkst: Astid Wstgaad Foto: Jonas Ahlstøm Systmatik, samabjd og n god potion faglig stædighd ha skabt flott sultat på Syghus Lillbælt Kolding. Sålds ha syghust sænkt antallt af uvntd hjt-stop md 32 pocnt på blot to å vd at indfø Mobilt Akut Systm og mdabj-dn ha læt n mass af hinandn og pocssn. N u dt blvt systmatisk utin fo sygpljskn på syghust i Kolding at fotag sks simpl måling af iltindhold i blodt, vjtækning, puls, blodtyk, tmpatu og bvidsthd på patintn. Målingn bugs til at tjkk, om patintn vd at udvikl n kitisk tilstand, hvo d bug fo hutig hjælp, og indgå i dt, d kalds Mobilt Akut Systm, MAS. Dn systmatisk måling ksistd ikk fo ba to å sidn, da syghust som n dl af pojkt Patintsikkt Syghus satt sig fo at sænk antallt af uvntd hjtstop md 30 pocnt. Ny tank- og abjdsgang Fa dngang til i dag ligg d t langt og sjt tæk, hvo sygpljsk og læg fa foskllig afdling ha måttt vænn sig til ny tank- og abjdsgang. Og i dag kan båd patint og sundhdspsonal så glæd sig ov, at målt m nd nåt. Dt skylds ikk mindst indsatsn Kolding satt sig t mål Syghus Lillbælt Kolding satt sig som mål, at antallt af uvntd hjtstop skull nd md 30 pocnt. Målt m nd nåt. Fa 2010 til 2012 antallt af uvntd hjtstop faldt md 32 pocnt på syghust i Kolding fa 65 patint til 45 og altså 20 fæ patint. Pojktt udspungt af, at Syghus Lillbælt Kolding blv n dl af pojkt Patintsikkt Syghus i Mi Thaisn, sygpljsk på Ogankiugisk Afdling, mdlm af abjdsguppn: Vi statd md at find ud af, hvad dt hl gik ud på, vd at dltag i smina afholdt af Patintsikkt Syghus. Og så valgt vi Ogankiugisk Afdling som tstafdling og statd hlt småt md, at jg bgyndt at mål på min patint. Fo dt mgt nmm at ænd på abjdsgang i n lill tstgupp nd på n hl afdling. Dt at tst i n mind gupp fo sn at udbd tstn i n stø gupp hdd PDSA cikln Plan, Do, Study, Act - og n mgt anvndt fobdingsmodl. Da jg havd tstt målingn i n piod, og vi kunn s, at dt gav t fonuftigt billd af patintns tilstand, fik jg and sygpljsk på afdlingn til at pøv målsystmt af. Vi fandt ud af, at d skull fl blodtyksmål til, fo at vi ikk skull vnt på hinandn og at mognmadn skull ykks til t sn tidspunkt, hvis vi skull nå at gø målingn fædig indn. En salgba idé Samtidig fandt vi ud af, at Mobil Akut Tamt n sygpljsk fa intnsiv kunn nå ud til afdlingn på und ti minutt, nå vi ingd, fodi målsultatn vist, at patintn va vd at bliv dålig. Og dt va vigtig faing at hav, nå vi skull ud og sælg idén til sygpljskn på d and afdling. Al foanding kan mød modstand, mn vi ha hl tidn bugt dialogn til at komm ignnm foandingspocssn. I dag fung dt, mn dt ha væt t abjd at implmnt systmt, og vi skal stadig væ opmæksomm på at få gistt d vædi, vi mål og handling, vi udfø, nå dt hl biml og baml om øn på os, sig hun. 07 fokus patintsikkhd Puls Patintsikkhd

5 Patintsikkhd Puls Sådan fung Mobilt Akut Systm og Mobilt Akut Tam Dt ha væt gænsovskidnd Lon Munch, sygpljsk på Intnsiv Afdling, mdlm af abjdsguppn og i Mobil Akut Tam: En lill kultuvolution Jns Stubag Knudsn, ovlæg på Anæstsiologisk Afdling, lægligt ansvalig fo MAS og md i abjdsguppn: I statn va dt gænsovskidnd at komm ud på sngafdlingn i uvant omgivls og md ukndt kollg. Kunn min faglig komptnc gø sig gældnd udn fo min gn afdling? Dt kunn jg da godt væ lidt nvøs ov, mn h to å ft kan jg s, at min komptnc hold ud på sngafdlingn, og dt n sto tilfdsstillls at væ md til at udabjd n plan fo patintn sammn md sygpljskn og lægn på afdlingn, nå vi s, at patintn få dt bd. Hl dn abjdsmtod, som Patintsikkt Syghus ha indføt, va fuldstændig fmmd fo all os i abjdsguppn. Vi ha væt vant til at følg tningslinj, som blvt til vd, at nogn ha læst n mass littatu, skvt n tningslinj, sndt dn i høing, skvt lidt på dn ign, att sndt dn i høing og så lagt dn på intanttt, hvo dn ha ståt, indtil dn skull vids. H ha vi udviklt og tstt samtidig. Vi ha sagt, at vi syns, at dt skal væ sådan, mn vi vd dt faktisk ikk! Lad os pøv at s, om dt du! Og dt, d ikk ha dut, ha vi lavt om. Dt afpøvning i paksis, og dt vik. Fobyggnd abjd Et angb på odinationsttn Nå jg ha Mobil Akut Tam-vagt og bliv kaldt, ovdag jg d patint, jg ha, til n kollga, så jg kan væ fmm på sngafdlingn på und 10 minutt. Jg vd, at min kollg på intnsiv få m tavlt, nå jg ikk d. Dt kan godt vik stssnd på nogn at væ akut-vagt - som om tlfonn bænd i lommn og vi ha ikk fåt fl ssouc til at løs opgavn h. Mn vi skal tænk ovodnt på, at vi lav n slags fobyggnd intnsivt abjd på sngafdlingn, så patintn ikk skal flytts til intnsiv - og at dt skønt, at antallt af uvntd hjtstop faldt md n tdjdl. Og så ha vi t motto: Stal with dlight and sha with pid som kan ovsætts Hug md am og bn og dl ud af din vidn. Vi ha tagt dt bdst fa Hosns og Hilløds måd at abjd md Mobil Akut Systmt på og tilpasst dt til vos gn fohold, og nå and syghus kommt og ha spugt os, ha vi md glæd stillt alt til ådighd. I bgyndlsn synts nogl læg, at dt va t angb på ds odinationst, at n sygpljsk kan ing til Mobil Akut Tamt udn at skull spøg lægn føst. Mn nå vi fokla, at dt ikk fo at gå bag om lægns faglighd ll fo at udstill mangl på faglighd mn fodi d bhov fo, at d skal sk nogt md patintn md dt samm - så gå d måsk lig fm minutt, og så d flst læg md på vognn. Dt jo fo patintns skyld, at vi gø dt h. Alt i alt kan vi godt sig, at dt n lill kultuvolution at abjd på dnn måd. Fomålt md Mobilt Akut Systm at fobygg hjtstop og ogansvigt hos patint på syghusns sngafdling udn fo intnsiv afdling. Mobilt akut Systm bstå af to dl dls systmatisk måling af patintns iltindhold i blodt, vjtækning, puls, blodtyk, tmpatu og bvidsthd dls af Mobilt Akut Tam. Tamt bstå af n intnsiv sygpljsk, som staks ykk ud, nå d bliv kaldt, fx hvis patintn ha n såkaldt sco på to i målsultatn. Samtidig tilkalds lægn på afdlingn. Mobil Akut Tamt omking patintn bstå sålds af dn intnsiv sygpljsk og patintns læg og sygpljsk på sngafdlingn. Dn bgyndnd kitisk tilstand kan nu bhandls i god tid, indn t vntult hjtstop opstå. Vi find d fjl, vi ld ft Tkst: Astid Wstgaad Foto: Jonas Ahlstøm Riskmanag Pt Jzk i Psykiatin i Rgion Syddanmak abjd md sikkhd fo mnnsk md psykiatisk sygdomm på mang foskllig font. V i omfattt af lovgivningn om gisting af utilsigtd hændls på samm måd som d somatisk sygdomm, fotæll iskmanag Pt Jzk fa Psykiatin i Middlfat og tilføj: Mn nå vi bug databasn, find vi jo kun d fjl, vi knd i fovjn. Så dt at s på utilsigtd hændls blot én mtod at s på patintsikkhd på. I psykiatin søg vi n bd tilgang til patintsikkhdn. Vi fotag ksmplvis d såkaldt patintsikkhdsunding, som gå ud på at s, hvodan pocdun omking fx afsndls og modtagls af blodpøv. Tusl mod sikkhdn Mdicin og slvmod Så kan vi find og vud d tusl, d mod sikkhdn. Om tusln lt ha føt til uhld, ikk så afgønd. Dt intssant at vud, om d potntilt kan gø dt og at fobygg, at dt sk, fokla Pt Jzk. Psykiatin bug også patinttilfdshdsundsøgls til at idntific omåd, hvo patintn oplv, d sikkhdspoblm, og fa i å vil d bliv fotagt patinttilfdshdsundsøgls n gang åligt mod hv tdj å tidlig. Dsudn bliv patintklag analyst, så man kan fobygg situation, som ha føt til klagn og s, om d t uopdagt patintsikkhdspoblm. Konkt ha vi abjdt md sikkhdn omking mdicining, fodi halvdln af d fjl, d gists i psykiatin, sk indn fo mdicining. Vi gø systmt til t nstngssystm, på dn måd duc vi ksta abjdsgang, d kan udgø isiko fo fjl. Et andt fokuspunkt slvmodsisikovuding. H abjd vi systmatisk på, hvodan man kan vud isikon fo, at dn patint, d indlæggs, slvmodstut, oplys Pt Jzk. Mn nå vi bug databasn, find vi jo kun d fjl, vi knd i fovjn. Abjdsguppn ha udabjdt n mgt konkt how to do manual om Mobil Akut Systmt. ARBEJDSGRUPPEN Abjdsguppn bag implmntingn af Mobilt Akut Systm bstå af intnsivsygpljskn Mtt Holbg og Lon Kulmback Munch, sygpljsk Mi Thaisn fa Ogankiugisk Afdling og ovlæg Jns Stubag Knudsn fa Anæstsiologisk Afdling. 08 fokus patintsikkhd Puls Patintsikkhd Pt Jzk, iskmanag I somatikkn ha man haft mgt fokus på fald-ulykk. Da vi bgyndt at gist dm, fandt vi ud af, at d også va mang faldulykk blandt æld psykiatisk patint, så nu dt også t opmæksomhdspunkt i psykiatin, fotæll Pt Jzk. 09

6 Patintsikkhd Puls fokus patintsikkhd Puls Patintsikkhd Dødn som abjdsvilkå Snak om dt, d gå godt Tkst: Astid Wstgaad Foto: Jonas Ahlstøm I mang å ha patintsikkhd væt fobundt md dt, d gik galt. Sygpljsk og spcialkonsulnt Ing Pdsn vil hav os til båd at fokus m på og snakk m om dt, d gå godt. V i skal bliv bd til at tal om vos tilgang og foståls af patintsikkhd dt giv t andt og bd pspktiv, nå vi også fokus på dt, d gå godt fm fo kun at hav fokus på dt, d gå galt, lyd dt fa spcialkonsulnt Ing Pdsn. Hun ha bas i Cnt fo Kvalitt, Rgion Syddanmak, som fysisk bfind sig på føstsaln af n ød mustnsbygning i Middlfat, og h ha hun bl.a. patintsikkhd som abjdsomåd. Nå vi abjd md at fobd patintsikkhdn, dt tit ud fa n foståls af at undgå, at nogt gå galt. Hvad nu, hvis vi vnd dt hl på hovdt og dfin sikkhd gnnm dt, vi gn vil opnå, nmlig at nogt gå godt? Så få vi tilføjt t nyt pspktiv til abjdt md isikostying nmlig at vi kan læ båd af dt, som gå godt og dt, som gå galt, sig Ing Pdsn. Fa toi til hvdag Md sin faing som sygpljsk og n mastopgav i isikostying i bagagn, dt natuligt fo Ing Pdsn at spøg: Hvodan gå vi fa toin til paktisk 10 handling i hvdagn, d skal fobd sikkhdn fo patintn? Ja, vi kan jo bgynd md at giv os slv t spogligt ftsyn. Hvodan still vi spøgsmål? Hvodan fostå vi gntlig vos systm? Dt jo vd hjælp af spogt, vi fomul vos tank til handling. Og nå vi bgynd at dfin sikkhd som nogt, d gå godt, bgynd vi at bug spogt på n andn måd. Så komm vi ltt til at snakk om at læ af d god ksmpl. Fo abjdt md patintsikkhd handl ikk om sanktion, mn læing, sig Ing Pdsn. Hun slå fast, at vi jo gå på abjd md dn hnsigt at gø vos abjd, så dt gå godt og ikk at lav fjl. Nogl gang d optimal fohold fo, at man kan gø sit abjd godt, and gang foholdn mind optimal, og så isikon fo, at nogt gå galt, stø. Dt dn foståls, jg gn vil sætt fokus på via dt spog, vi bug, nå vi abjd md at fobd patintsikkhdn, slå Ing Pdsn fast. Dt d ti pocnt, som gå galt, vi fokus på. Somm tid dt vigtigt at fokus på d 90 pocnt, som gå godt og så gø m af dt! Ing Pdsn, sygpljsk og spcialkonsulnt Læs m om Ings tank Pjcn Patintsikkhd tilgang og foståls find dn på > Om Cntt > Publikation. Du kan også find m vidn om mnt i bogn Dn pofssionll pocskonsulnt fa Hans Ritzls Folag. Vi lytt og vil gn hjælp Tkst: Astid Wstgaad Foto: Jonas Ahlstøm Dansk Slskab fo Patintsikkhd inddag fisø i abjdt md patintsikkhd. D uftn af fiskbyggt kaff og alt dt magisk, d få håt til at opfø sig ksmplaisk und kyndig hænd, stømm os i mød, da vi bsøg fisø Antt Juul Nilsn i Fisø Kosvik i Hadslv. Antt n af d fisø, som Dansk Slskab fo Patintsikkhd ha bdt om at væ md til at udbd kndskabt til Spøg løs kampagnn, og som skal gø patintn bd til at still spøgsmål til lægn. Da Antt blv spugt, om hun vill væ md, sagd hun staks ja tak. Tæt og alligvl anonym Dt fantastisk, at vi som fisø kan væ md til at hjælp båd bog og sundhdsvæsn vd at sætt fokus på dt vigtig i at få god bskd om ns sygdom og bhandling hos lægn, sig Antt. Hun fotæll, at hun og mdabjdn ha t tæt fohold til kundn. Mang ltt ds hjt til fisøn, også nå dt gæld sygdom. Og nå Antt fonmm, at d bug fo dt, fotæll hun om Spøg løs kampagnn og vis kundn mappn md foslag til spøgsmål. Vi hlt almindlig mnnsk, som kan sætt os ind i dn fustation og uo, man kan hav, nå man fx skal til n samtal på syghust. Vi vd, at dt kan væ svæt at lytt odntligt ft og fostå, hvad lægn sig, fokla Antt. Egn faing Hun ha slv som gansk ung fåt dn svæ bskd, at hun havd kæft. Jg fik at vid, at jg skull i kmo, mn hvis jg ikk havd haft min kusin md til samtaln, havd jg ikk ant, hvad d skull sk. Hvis jg havd haft Spøg løs mappn indn samtaln, havd jg spugt om Hvo mang undsøgls skal jg til? og Kan jg abjd und bhandlingn? All spøgsmåln kom ba bagft. Så fo mig dt ksta djligt, at jg kan hjælp and, så d undgå at sidd i dn situation, sig Antt md t smil og tilføj, at hun hlt ask i dag. Spøg løs Knn i kampagnn at fobd patints vn til at still d igtig spøgsmål hos lægn. På kan man s n onlin-vsion af Spøg løs mappn, som indhold n ækk god åd til, hvad patint skal husk at spøg om, nå d komm på syghust ll hos dn paktisnd læg. Fisøn kan også giv kundn t visitkot, som Dansk Slskab fo Patintsikkhd og Tygfondn ha lavt i fobindls md kampagnn»spøg løs«. 11

7 Patintsikkhd Puls fokus patintsikkhd Puls Patintsikkhd Rappoting og hvad så Nøgltal Tkst: Astid Wstgaad Foto: Jonas Ahlstøm, Tgnsi: This Vallø Madsn Cnt fo Kvalitt find mønst og tndns i d utilsigtd hændls, og dt komm d n fælls læing ud af. H avn all d hændls, vi appot, mon i t stot sot hul? Sådan kan dt godt væ, at nogn i sundhdssystmt tænk, nå d snd n appoting om utilsigtd hændls. Mn dt kan vi godt dmnt, sig iskmanag og souschf i Cnt fo Kvalitt, Jantt Hounsgaad, md t stot smil og fokla: Sådan gå dt til Nå du appot n utilsigtt hændls på modtags dn h i gionn ntn af n iskmanag i Cnt fo Kvalitt ll hos n iskmanag på syghusnhdn ll i psykiatin, fokla Jantt Hounsgaad. Riskmanagn (sagsbhandln, d.) vatag dn lktonisk sagsbhandling. Og appotn bliv læst ignnm md hnblik på, hvad d skt, hvofo dt kunn sk, og hvodan lignnd hændls kan fobyggs. Vd alvolig hændls bliv hændlsn analyst i samabjd md d involvd pat. På baggund af d appotd utilsigtd hændls udabjd vi i Cnt fo Kvalitt løbnd opgøls ov mønst og tndns, så vi få n fælls læing ud af dt, fokla Jantt Hounsgaad. Og ft sagsbhandling snds appotn anonymist til dn national patintsikkhdsdatabas DPSD. Tgnsin på dn modstånd sid fokla sagsgangn tin fo tin. Læs m om cntts abjd md patintsikkhd Vidst du, at... Dn 4. juni 2003 blv lovn om patintsikkhd vdtagt i Folktingt. Dt va dn føst lov af sin at i vdn. utilsigtd hændls på Rgion Syddanmaks syghus I 2012 blv d i gnnmsnit appott 803 hændls p. månd, i hændls p. månd, i hændls p. månd, og i hændls p. månd. Stigningn skylds bl.a. lovændingn, som ha btydt, at fl bl.a. patint og påønd - kan appot hændls. Mn også i høj gad, at d til stadighd fogå t abjd md, at d på gionns syghus og i psykiatin abjds md fobding af appotingskultun. Kild: Spcialkonsulnt Michal Dy Stæh, Sundhdsomådt, Cnt fo Kvalitt Hvad n utilsigtt hændls En utilsigtt hændls n ikk tilstæbt bgivnhd, d skad patintn, ll mdfø isiko fo skad som følg af sundhdsvæsnts handling ll mangl på samm

8 Puls Min mning Min mning Hvad gø du i dit abjd fo at sik og fobd patintsikkhdn? Vidst du, at i 2010 Synts ott ud af 10 syddansk, at ds hlbd va godt Spist t ud af fi syddansk kvind fugt hv dag Ulla Lybæk, sygpljsk, Hæmatologisk Dagklinik, Syghus Søndjylland, Hadslv: Hlt ovodnt hold jg mig til d sikkhdsfoskift, vi ha på afdlingn. Jg sik mig, at jg ha md dn tt patint at gø, at vdkommnd få dn tt bhandling, og at mdicinn givs ud fa d gældnd gl. Las Ptsn, potø, SvicCnt, Syghus Søndjylland, Hadslv: Hvis patintn ikk slv i stand til at kommunik, spøg jg på kontot, om d nogt, jg skal tag sæligt hnsyn til, nå jg tanspot patintn. Ells spøg jg patintn slv. Og så søg jg fo at væ positiv, nå jg ha md patintn at gø. Jantt Myung Maaup, bioanalytik, Klinisk Biokmisk Afdling, Syghus Lillbælt, Kolding: Jg sik, at dn patint, jg tag pøv af, dn igtig patint. Hvis patintn vd bvidsthd, spøg jg patintn. Ells tjkk jg ambånd ll spøg n sygpljsk. Bigitt Batlt, ngøingsassistnt, Syghus Søndjylland, Hadslv: Dykd m nd halvdln af syddanskn ltt motion i fitidn Hvodan ha du dt? E vi mon stadigvæk lig så god vd os slv h i 2013? Du kan hjælp os md at find svat vd at udfyld dt spøgskma, som blv sndt ud til syddansk 30. janua Måsk til dig? Sundhdspofilundsøglsn Hvodan ha du dt? blv føst gang gnnmføt i Godt n kvat million dansk modtog t spøgskma om ds sundhd, tivsl og syglighd hiblandt blv syddansk spugt. Undsøglsn dn støst af sin at og hlt unik, fodi bogn slv få lov til at sva på, hvodan d ha dt. Bogns bsvals blvt bugt til at planlægg tiltag til Jg søg fo, at d hlt nt, og så dt vigtigt at få tøt gulvn godt af, så d ikk glatt mn ba n - ft gulvvask. Mi Bach Ivsn, kvalittskoodinato, Gynækologisk-Obsttisk Afdling, Syghus Lillbælt, Kolding: Jg md til at sik, at vi få appott utilsigtd hændls og sik, at d bliv analyst og fulgt op, så vi læ af dm og få bd abjdsgang. Og så jg md til at stat Pojkt Sik Fødsl, d skal duc antallt af bøn, som føds md iltmangl vd fødsln, i tæt samabjd md jodmød og læg. 14 fobyggls og sundhdsfmm i kommun og gion. I 2013 bliv dt samm antal syddansk spugt ign. Md bogns bsvals i 2013 kan kommunn, gionn og statn følg, hvodan danskns sundhd og tivsl udvikl sig.

9 Puls Kollgan tal Kollgan tal Puls Vidst du, at Kollgn tal komm op på d god intntions hst ign, sig Bigitt Møllgåd Btlsn, d abjd som klinisk diætist i Diætambulatoit i Esbjg. Planlæg og pioit Pas på måln D flst bgå dn fjl, at d sætt sig fo mang og fo sto mål. D vil båd motion m, hold op md at yg, tab i vægt, sku nd fo alkoholn og også lig gø m fo and mnnsk. Poblmt ba, at dt dømt til at mislykks. Og nå man ha lidt t ndlag, bliv dt ndnu svæ at Ifølg Bigitt nøgln til n succsig livsstilsænding planlægning. Dt handl om at sætt sig konkt, alistisk mål. Små mål, som ovkommlig. Og så skal du pioit. Hvad vigtigst fo dig? At tilfdsstill din sukktang i fm minutt ll at smid dt planlagt dlmål på fm kilo? Fotsæt n t t æ s fo dt v d l o H tns tips til a Diætis st i nytåsa hold f ættn o f s og ikk om sto kanonslag l nd ha tt sæ sfo tå Ny små, vlovvjd knald Tivoli-aktt, mn om t s. Md and od: Sæ pl, hvis d skal lykk, lyd ådt fa Bigitt alistisk mål og pioit inisk diætist. Møllgåd Btlsn, kl også ft janua Fø livsstilsænding Hvis du fx gn vil tab dig, anbfal Bigitt dig at tænk ov, hvofo du vj fo mgt? Spis du fo mang sød sag, fo fd mad, fo sto potion, fo mgt hvidt bød ll n kombi. 16 Husk! Dt fo livstid. D ænding, du lav i din livsstil skal va vd. Ells tag du dt hl på ign. Og så skal du væ opmæksom på, at hvis du fx smid smøt ud af kostn, skal du ikk statt dt md nogt andt og lig så kaloiholdigt. vis du udskift d to daglig skiv 45+ H ost md to skiv 20+ ost, vil du i løbt af t å tab 1,8 kilo Hvis du skæ dt n glas af d to glas vin t gang om ugn nd til t glas vin og t glas vand t gang om ugn, ha du indkasst minus 1,4 kg på t å. Ha du n (dålig) van md at spis lyst bød til aftnsmad hv aftn? Hvis du skift d 100 gam lyst bød ud md 100 gam gøntsag, vil du tab 8,5 kg på t å. -5,6 kg Pas på fældn -6,4 kg Udskift d 50 gam lakidskonfkt hv aftn md t æbl, og tab dig 5,6 kg på t å. Mang to, dt nok at udskift slikkt og chokoladn md nødd og tøt fugt, mn du skal husk på, at dt lig så kaloiholdigt. Tænk m ov mængdn og på hvad fo nogt slik, du spis. Møk chokolad og macipanbød bd nd Snicks og Matado Mix. Mn allvigtigst dt, at du vælg dt, du bdst kan lid. Du skal ba ikk gå amok! vis du dopp smøt på d to skiv H ugbød, du få dagligt, ha du ft t å tabt dig 6,4 kg. Kild: Sundhdsstylsns Små skidt til vægttab, d hold Et godt udgangspunkt D national ott koståd altomkost.dk n god tjklist fo at s, om du fx få nok fugt og gønt, goft bød og fisk. Fo d flst dt nok blot at følg kostådn fo at tab sig. 3 god åd 1. Husk at blønn dig slv, nå du ha nåt t dlmål. Udsigtn til blønningn kan væ n gulod i sig slv. Udsigtn til bikinikop til juli, nå du stå midt i janua, dog fo d flst n alt fo abstakt blønning. daglig aftnslik nd til to gang om ugn. Dt fm dag mind om ugn md slik. 3. Hvis du syns, du lv sundt og alligvl vj 60 kilo fo mgt, kan du lav n kostdagbog. D flst bliv mgt ovaskt, fo vi udvikl nmlig blind vinkl ov fo d flst daglig kost-synd. 2. Tænk m ov mængdn af dt usund nd på hlt at undvæ dt. Et std at stat kunn fx væ at skæ dt Små skidt til vægttab Ovvægt kan væ n sto udfoding. Dnn guid gø dt ovkommligt at tag udfodingn op. Læs m h Vd at lav små ænding i din van kan du tab dig ll undgå at tag på. På samm måd kan små ænding i dagligdagn hjælp and i familin, d måsk ønsk at tab sig. d hold Dnn guid vis, hvodan du kan tab dig og bliv sund vd at lav små, gadvis ænding i din nuvænd mad- og aktivittsvan. Dt ikk nødvndig t md sto omvæltning fa dn n dag til dn andn. Små skidt ltt at tag og du kan bliv vd, fodi mtodn alistisk. Fa indholdt: ÄÄTab 10 % af din vægt ÄÄTst din motivation ÄÄGå på opdagls ÄÄLæg n plan i din van ÄÄDagns måltid ÄÄSmå skidt md ÄÄTips til fysisk ÄÄFamilimad. sto ffkt aktivitt Små skidt til vægttab d hold d hold Lad væ at tænk slankku! Dt livsstilænding! Dfo d ikk nogt, som hdd at synd. Dt handl om at pioit. Eft livsstilsænding -1,8 kg Små skidt til vægttab Und livsstilsænding -1,4 kg Tkst: Chalott S. Nygaad Foto: Ol Risbjg, Coloubox Ha du også pøvt at stå midt i champagnbobln nytåsaftn, og samtidig md ådhusklokkn poklam din uskyldsn ønsk om nul smøg, mind alkohol og fdtfattig kost fo dt ny å? Dt gå måsk fint i d føst to-t ug af janua, mn så indhnt tavlhdn og dn gå janua-hvdag dig, og omking janua sidd du ign i sofan md Matado Mix n, Baolo n og smøgn. Ba olig, du ikk aln. Mn fat mod, fo d god intntion om n ny og sund livsstil bhøv ikk at slutt h. Faktisk d god mulighd fo at fotsætt dm i åts øvig 11 månd. -8,5 kg Sundhdsstylsn ha udgivt bogn Små skidt til vægttab, d hold, som giv god åd til små ænding, d kan giv sto vægttab målt ov t å. Foudsætningn dog, at man ikk gå tilbag til sin (dålig) van ll kompns md nogt andt usundt. Du kan download bogn und Sundhdsstysn, Udgivls i 2012 og titln Små skidt til vægttab, d hold. 17

10 Puls På bsøg hos... På bsøg hos... Tilbuddt lign t hlt almindligt hus md dagligstu, spisstu og køkkn. En dl af bhandlingn handl da også om socialising og vnn til at omgås and. D s mnnskt bag kiminalittn Vi abjd md ligvædighd båd imllm psonal og i fohold til bbon. Mtt Dj, pædagog Tkst: Chalott S. Nygaad Foto: Jonas Ahlstøm Bøg Allé 16 i Rib t bo- og bhandlingsstd fo dm, dt øvig samfund ikk ha lyst til at lg md. Dt ildspåsætt, voldsudøv og pædofil, mn all mnnsk ind bag diagnosn og syndgistt. B liv du bang, hvis d stå n hædbd mand md n fotid som voldsdømt foan dig og åb dig lig ind i ansigtt? Føl du afsky, nå n mand md n fohistoi som ovgib på bøn bd om ndnu t kam? Sva du ja til ovnstånd, dt nok ikk Bøg Allé 16, du skal søg abjd hos. Evn du til gngæld at s mnnskt bag tatovingn, d hask od og dn umættlig hign ft bøing, finds d Mtt Dj og Tobn Ipsn i tam sammn. Indimllm kan situationn bliv tilspidst, hvis n bbo fx i dåligt humø. H dt vigtigt, at d fuldkommn tillid til hinandn. stot st ikk n m båd fagligt og mnnskligt udviklnd abjdsplads. Dt mn i hvt fald Mtt Dj og Tobn Ipsn. Dt udn sammnligning dn bdst abjdsplads, jg nognsind ha haft, sig Tobn Ipsn. Han 40 å og opindligt uddannt smd. En alvolig tafikulykk fo ott å sidn fik ham dog til at vud sit liv, og sidn 2009 ha han abjdt md samfundts skæv ksistns på Bøg Allé 16 og lsk hv dag af sit fagskift. Mtt Dj 39 å og uddannt pædagog. Hun ha i t å væt n dl af Tobns tam og til tods fo dn faglig foskl imllm d to ansatt, ha d t igtigt godt samabjd. Stafflov vsus sviclov Vi fl på stdt, som ikk uddannt, mn vi oplv altid utolig sto støtt fa vos uddannd kollg, sig Tobn Ipsn. Vi ha i dt hl tagt n god ton imllm hinandn, og vi ha n mgt (k)ælig tilgang til hinandn. Vi abjd md ligvædighd båd imllm pso- 18 nal og i fohold til bbon, tilføj Mtt Dj. Dt kan nmlig væ n udfoding at abjd md bog, som i gning kiminll, mn som i ds mntal udvikling anss fo handicappd. Dt btyd, at slv om d ha modtagt n staf ft stafflovn, sk ds afsoning på t botilbud ft sviclovn. Ds væls ds pivat jndomst, som d i øvigt btal huslj fo. Hvis d ikk vil hav os i ds væls, d i ds fuld t til at bd os om at gå. Vi ha ingn hjmml til at tving dm til at gø nogt imod ds vilj. Vi kan kun bug motivation og håb på, at dt vik. Dt btyd også, at vi ikk kan fohind dm i fx at yg hash på vælst ll at hav n kniv, fokla Mtt Dj. Dt dog ikk nsbtydnd md, at d vnd dt blind øj til. Hvis n bbo hopp på sin knallt i påvikt tilstand ll bliv snuppt i at bank nogn, ing psonalt fluks ft politit. Pæcist som d som lovlydig bog vill gø i n hvilkn som hlst andn situation. Bøg Allé 16 Bøg Allé 16 t bo- og bhandlingsstd fo domfældt udviklingshæmmd og bliggnd i Rib. 1. janua 2013 blv Bøg All 16 n dl af Spcialcntt fo Voksn md Handicap, Rgion Syddanmak, sammn md tilbuddn Gønnbæk vd Rødding og Østuplund vd Ottup på Fyn. Bøg Allé opdlt i 3 nhd: Bøg Allé 16, Bøg Allé 14 og Bøg Allé 6 md plads til 12 fastbond. Fa apil 2014 flytt hl oganisationn dog i stø og m modn lokal i samm kvat i Rib, hvo d bliv i alt 16 ljlighd á kvm. Bøg Allé ha samlt 28 stilling. Målguppn pson af bgg køn i aldsguppn 18 å og opft. Hovdpatn af bbon ha kiminll handling bag sig og ha dfo n dom, som dann gundlag fo anbinglsn. Læs m om Bøg Allé 16 på wm

11 Småt & godt Puls Mtt Dj, pædagog Tobn Ipsn og Mtt Dj: Dt, at bbon ha modtagt n dom ft stafflovn, mn afson ft sviclovn. Dt giv dm nogl and ttighd i fohold til indsatt i fængsl. Mang af dm lign umiddlbat baggundsbfolkningn og ha fx køkot og bøn. Dt vil sig, man kan ikk s på dm, at d ha n diagnos. Og dt kan godt giv nogl udfoding i fohold til omgivlsn. Hldigvis Rib n hlt fantastisk by at hav t std som Bøg All, fodi byn gnnm mang å vant til lidt skæv ksistns fa Riblund. Nå Bøg Allé flytt i ny lokal, få båd psonal og bbo mgt bd køkkn- og spispladsfacilitt. D bliv mang fl kvadatmt, ny og stø ljlighd til bbon og lyst og vnligt i d ny lokal, som Bøg Allé flytt til næst å. Bøn og ung samls på én afdling Guppn af æld ov 65 å stig md 45 pct., mns antallt af pson i dn hvvsaktiv ald fald. Dmd aldsudviklingn n af d støst udfoding, vis ny nøgltal fa Rgion Syddanmak. Mns antallt af æld ov 65 å stig md næstn pson og komm til at udgø n fjddl af all syddansk, vil antallt af pson i dn hvvsaktiv ald fald md ott pct. i samm piod. D dog sto foskl på udviklingn, om man bo i fx Odns ll Vad. Man kan næstud tndnsn i KONTUR 2012, hvo Rgion Syddanmak gå tæt d syddansk kommun og pæsnt n ækk nøgltal. Kommunal nøgltal fo i Rgion Sydda udvikling nmak un 2012 Dt mst udfodnd vd din abjdsplads? Aldn tykk i d syddansk kommun Vidst du, at dansk ifølg Sundhdsstylsn kvittd smøgn i I fmtidn kan ung op til 18 å bliv liggnd på Sydvstjysk Syghus ny Bøn- og ungafdling. Ændingn skal gø indlægglsn lidt ltt fo d ung ov 15 å, som tidlig blvt gnt fo voksn. Nu kan d s fm til nstu, hvo foældn kan væ md hl tidn. Udvidlsn kæv dog udov fysisk småænding også n mntalænding hos psonalt, da d sto foskl på, hvodan man skal håndt t ban på syv å og n ung på 17 å. d Komm Tobn Ipsn og Mtt Dj: Dt hlt klat bbon og d stjnstund, vi ha md dm. Nå dt lykks n bbo at nå t dlmål uanst, hvo småt dt mått syn fo udfostånd, så dt n kæmp succs. Hvis d ikk vil hav os i ds væls, d i ds fuld t til at bd os om at gå. Sikkhdn i top på Bøg Allé. Mn dt skal dn også væ, ftsom dt tods alt domfældt udviklingshæmmd, d abjds md. 20 Dt bdst vd din abjdsplads? Fl og fl dansk ovlv mødt md n alvolig kæftsygdom ll lv læng tid md n kæftdiagnos. Dt btyd, at d i dag t stignd antal dansk, d skal ignnm t kævnd gnoptæningsfoløb fo at gnvind kæftn og ha bhov fo n lindnd bhandling. Rgion Syddanmak ovtog vd åsskiftt ansvat fo sammn md n ækk samabjdspatn at udvikl t nationalt vidncnt indn fo habiliting og smtlindnd bhandling af kæftpatint vd RhabilitingsCntt Dallund på Fyn. Ktmin Udgangspunktt fo vos abjd at find bbons stæk komptnc og abjd md dm. Dt ha vi mgt sto succs md. Mn dt sig jo sig slv, at man kun kan flytt på dt positiv. Dt mgt uvant fo dm, og i bgyndlsn ha d mgt svæt vd at to på dt positiv, fo d stot st all mødt md nul ankndls gnnm hl livt, fokla Mtt Dj. Og dt h, mpatin og fostålsn hos psonalt afgønd. Fo d som gl altid t ll andt std i bbons livshistoi, hvo man som pofssionl kan sætt pgfingn og sig Dé gik dt Tobn Rgionn skal udvikl nationalt kæftcnt.dk/dtgo dliv Daglig kam i systm galt! Og dt som gl ikk bbons gn skyld. D flst dsvæ t podukt af svæ social opvækstfohold og omsogssvigt af dn mst hjtgibnd skuff. Vi ha fx n bbo, som ha væt nødt til at få sat sin daglig kam fa psonalt i systm t fa mognholdt, t fa ftmiddagsholdt og t fa aftnholdt. Ells vill han ikk væ til at stopp. Han så omsogssvigtt, at han næmst fysisk hig ft kam. Dt skal man kunn umm. Også slv om han fo fm minutt sidn va tund ovfo dig, fotæll Tobn Ipsn. D flst bbo på Bøg Allé 16 bo på adssn i minimum fi å, og i dn piod opnå d i d allflst tilfæld at nå langt i fohold til udgangspunktt. I dt omfang dt muligt, fosøg psonalt at hold kontakt md d bbo, d af dn n ll andn gund flytt fa stdt. onsyddan mak Mn lad os lig vnd tilbag til dt md motivationn. Fo dt faktisk hl knn i dn abjdsmtod, Bøg Allé 16 abjd ft. Tkst: Chalott S. Nygaad Foto: Coloubox Mtt småt & godt Puls På bsøg hos... Bosætning By & land hvvs fohold uddannl s Klima KONTUR 2012 Book.indb :38:32 Nyt p-hus indvit i Svndbog D dag, hvo man som patint ll påønd ha ciklt undt i biln omking syghust i Svndbog, ov. Et nyt p-hus md plads til 370 pakd bil ntop indvit og bing dmd totalantallt af p-plads vd dt sydfynsk syghus op på 950. I fobindls md lukning af syghust i Faabog antallt af patint i Svndbog øgt md om åt. Hudov skal læggs d patint, d automatisk vil søg til Svndbog, nå nuo-habilitingn flytt fa Ring til Svndbog. P-hust i Svndbog gionns fmt af slagsn, som i fovjn finds i Vjl, Esbjg, Odns og Aabnaa. Ligsom på d øvig p-hus vil dt svndbognsisk få lagt solcll på tagt i løbt af foåt. 21

12 Puls Fmtidns hospitalssng Fmtidns hospitalssng Puls Fakta d blv høt Vos intllignt hospitalssng Piot ønsk, at fmtidns hospitalssng intgt i syghusts computsystm. Diss psonalgupp blv spugt: Fysiotaput, foflytningsvjld, sygpljsk, hygijnsygpljsk, læg, sosu-assistnt, potø, tknik og svicpsonal på følgnd afdling: Mdicinsk og kiugisk afdling, Bygnings- og tknisk afdling, Intnsiv, Røntgn, Opation og Anæstsi. Hvodan s n intllignt hospitalssng ud? Tkst: Astid Wstgaad Foto: Jonas Ahlstøm Dt spøgsmål stilld Puls n sygpljsk og n potø på Syghus Søndjylland i Søndbog, som bgg ha givt ds input til pojkt Intllignt hospitalssng. Tkst: Astid Wstgaad Foto: Jonas Ahlstøm Pojkt Dn Intllignt Sng t af d føst pojkt, hvo Syghus Søndjylland bas t indkøb på massiv buginddagls, og pojktt kan dann fobilld fo stø fmtidig indkøb. E n modn hospitalssng n komplict støls. Dn fung ikk ba som sng, mn også som abjdsplads, spisplads, badvæls. Kavn til sngn mgt foskllig og afhæng af, om du sygpljsk, potø, læg, patint ll påønd. I pojktt om dn intllignt sng bugn blvt høt om, hvodan d mn, dn idll hospitalssng skal væ, og d ha dt væt vigtigt, at all gupp blv høt, fotæll spcialkonsulnt Uff Thoup Thomsn fa Syddansk Sundhdsinnovation. D mang foslag og input fa bugn om, hvodan fmtidns intllignt hospitalssng Psonalt ha bhov fo gn skal s ud, nu samlt i appotn Dn Intllignt Sng - Bhovsanalys gnnmføt fo Syghus Søndjylland i Aabnaa, Kolding, Søndbog og Vjl, og dn vil væ udgangspunkt fo t gntligt udbud af sngn på Syghus Søndjylland i løbt af foåt. Ud ov at pojktt n god måd at synliggø innovation på, ha vi også oplvt n mgt sto intss fo og glæd ov at bliv inddagt. D også skpsis bliv dt nu til nogt? Hvis sultatt af pojktt h positivt, kan dt måsk dann modl fo stø fmtidig indkøb, fouds Uff Thoup Thomsn. At sngns dsign og funktion undstøtt psonalt i at giv patint dn tt bhandling og plj At bug og btjning af sngn intuitiv og ubsvæt At sngns dsign og funktion undstøtt n god foflytning og tanspot af patintn At sngn kan klagøs, vdligholds og ngøs hutigt og ubsvæt Fakta om pojktt All intssd kunn i løbt af ftåt 2012 komm md input til Dn Intllignt Sng på nu. Og i n piod på t ug undsøgt t tam af antopolog og dsig- 22 n, hvilk ønsk bugn havd til fmtidns intllignt hospitalssng. Dt skt vd, at t mobilt living lab md n hospitalssng blv plact på syghusn i Aabnaa, Søndbog, Kolding og Vjl, så d ansatt, patint og påønd kunn komm fobi md input og spøgsmål om fmtidns hospitalssng. Tamt gnnmføt også ov 40 obsvationsstudi og n tst-indlæggls. Abjdt mundt ud i n appot, som du kan find på dtt link: bhovsanalys%20dis.pdf At sngn kompatibl md ksta udsty og undstøtt n ffktiv bug af dt ksta udsty, d monts på sngn (Kild: Rappotn Dn intllignt sng Bhovsanalys gnnmføt fo Syghus Søndjylland i Aabnaa, Kolding, Søndbog og Vjl ) F øst og fmmst skal sngn væ nm at manøv md og nm at indstill. Fo nå patintn ha lavt blodtyk, d bug fo, at fodndn kan hævs, og kan d ikk få luft, d bug fo at hæv hovdgædt. Dt skal også væ muligt at hæng appaat og dop på sngn, udn at dt gn os, nå vi abjd vd sngn. Fo d båd spisstu som vi skal kunn giv patintn mad i og badvæls, som vi skal kunn vask patintn i, sig Piot Sklj. Han sygpljsk og tknisk ansvalig på Mdicinsk Modtagls og Kadiologisk Sngafsnit. Væk md tung løft Jg kunn også godt tænk mig, at madassn kunn pump sig op i foskllig zon, så madassn kunn hjælp patintn md at vnd sig. Hvis n dl af madassn kunn djs/tipps, så patintn kunn bliv hjulpt til at sidd på sngkantn, vill vi bliv spat fo mang skæv løft. Sngn skal også intgs md vos computsystm og kunn mål vjtækning, tmpatu, vægt mm. Og som n hlt lavpaktisk ting skal d væ lys und sngn, så vi kan abjd md patintn 23

13 Småt & godt Puls Sngn må ikk bliv stø, fo d i fovjn ikk mgt plads i lvaton. om nattn, udn at vdkommnd og d and på stun bliv gnt, sig Piot. Godt at bliv høt Dt btyd igtig mgt fo mig, at jg bliv inddagt i udviklingn af sngn, som t abjdsdskab fo mig. Dt jg igtig glad fo. Og jo fl øjn, d på sngn, jo bd bliv dn. Dt jg ovbvist om. Dt ikk all, som ønsk at involv sig, sådan vi foskllig, mn nå man godt kan lid dt, dt n tilfdsstillls at få ljlighd til at væ md, slå Piot fast. Som potø tag jg skidt i løbt af n abjdsdag på 7,5 tim. Dt sva til mllm 12 og 14 kilomt og dt langt at gå md n sng. Gabi Chistnsn, afdlingspotø Gabi Chistnsn, afdlingspotø på Billddiagnostisk Afdling: Jg håb ikk, at sngn bliv stø, fo så bliv dt poblmatisk at komm undt og ind i lvato. Som dt i dag, skal jg båd bug min lænd og yg fo at få sngn djt i dn igtig position, nå dn skal ind i n lvato i kældn. Og hvis jg kø md n sng, som ha fm hjul - t und midtn 24 af sngn - bliv sngn svæ at kø sidlæns md. Dn idll sng skal væ foholdsvis lt, så man ikk skal bug så mang kæft på at kø md dn. Jg pib ikk mn dagn kan bliv lang, nå man kø md mgt tung patint og n sng som kø skævt. Lys und all sng t stot ønsk fa Piot. Tkst: Chalott S. Nygaad Foto: Coloubox Fjnbtjningn skal væ nmm at btjn, dt d ikk altid i dag. småt & godt Puls Fmtidns hospitalssng Sådan bud sngn kunn skubbs, fo dt giv n god abjdsstilling. Dt djligt at væ md til at sig, hvodan sngn skal væ, og jg synts, at dt va spændnd, da Living Lab stod i fohalln. Dt va fdt, at d lyttd, og fdt, at n af dm tog imod mit tilbud om at komm md mig undt på syghust fo at s, hvodan jg abjd md sngn. Dt vist intss fo mit abjd. At væ potø t fysisk job, og jg glad fo dt. Dt fantastisk at væ så tæt på patintn. Mn skal jg hold i igtig mang å som potø, skal sngn udvikls til at væ nmm at manøv md, konstat Gabi. Dt btyd igtig mgt fo mig, at jg bliv inddagt i udviklingn af sngn, som t abjdsdskab fo mig. Piot Sklj, sygpljsk Dansk Rgion ha ntop lanct app n Sund-job, d giv n samlt indgang til all lvant sundhdsjob i gionn. Sundhdsuddannd kan dmd hutigt og nmt søg ft dømmjobbt via ds smatphon. Sund-job ligg i folængls af sundhdsjobpotaln, som i dag ksist fo fagguppn: læg, lægsktæ, sygpljsk, bioanalytik, adiogaf, gotaput, fysiotaput samt social- og sundhdsassistnt. Dn ny app giv n samlt indgang til all sundhdsjobs i d fm gion, og man kan nmt og hutigt søg båd på gogafi, spcial og jobtyp fx n ldstilling. App n Sund-job kan hnts gatis i App Sto og Andoid Makt. Åbn psykiati Mød og kongss i Rgion Syddanmak Inspiing Dnmak ha i samabjd md MtDnmak lavt n film, som md til at sætt fokus på Rgion Syddanmaks stykposition som mød- og kongsdstination. D i alt lavt fi film fo hl landt md tman. Innovation, Akitktu, Gastonomi og Bædygtighd. Kan ikk nå bmsn Dt vil også væ fint, hvis sngn konstut, så dåbtæll, saltvand, dæn og spiato kan hæng indn fo sngns amm. Nå dt hæng udn på sngn, kan dt væ svæt at manøv undt md dn, fo d stå tit mgt på gangn, vi skal udnom. Og så dt vigtigt, at bmsn på hjuln sidd, så jg ikk skal slipp sngns hovdgæd fo at lås ll lås op. Bmsn skal sidd, så jg kan nå dn, hvo jg. Ny app gø dt nmm at find sundhdsjobbt S filmn h: watch?v=sw5-l6wanq Vidst du, at... d samm mængd fdt i n Snicks som i 35 banan. Vindn af åts åbnhdspis og pæmin på kon blv Psykiatisk Afdling Odns, d md pojktt Mdabjd til kamp mod myt og fodomm løb md æn og føstpladsn. D øvig fi nomind fik n dlt andnplads. Sidst å stak n psykisk syg patint på Psykiatisk Afdling Odns t af afdlingns mdabjd md n kniv. Ovfaldt sultd i n mdistom og va md til at giv mang af d fodomm, d hsk om psykiatin, fonyt kaft. Mn afdlingns mdabjd todsd fodommn vd på gt initiativ og kot ft pisodn at gå på gågadn i Odns fo at fosøg at ænd dt ngativ billd af ds abjdsplads. Budskabt va klat: Psykiatisk patint ikk falig d mnnsk som dig og mig. Sn på åt åbnd afdlingn døn fo all intssd i ndnu t fosøg på at ykk vd d mang fodomm og myt, d hsk om psykiatin. 5,5 mio. k. til bd tvæsktoilt samabjd Koodin t akut indsa ts fo æld bog i Søndjyl land Pojktt Koodint akut indsats fo æld bog i Søndjylland ha ntop modtagt 5,5 mio. kon fa Sundhdsstylsns sælig pulj til pojkt, d skal styk samabjdt mllm gion, kommun og paktisnd læg til glæd fo æld, mdicinsk patint. Md i pojktt Syghus Søndjylland, Aabnaa, Hadslv, Søndbog og Tønd kommun samt omådts paktisnd læg. Dt søndjysk pojkt løb ov d næst to å, og vil kunn komm til at fobd svicn fo hunddvis af æld, akut syg patint. Mn føst og fmmst handl dt om at skaff vidn og faing at bygg vid på. 25

14 Puls Socialt ansva Socialt ansva Puls studit, ndt Alic Ovgaad md at læ alt, hvad man skal vid om udbud. Ovn i hattn blv hun tilbudt at ftuddann sig som pojktld i gionsgi. Fi-fm månd ft hnds føst abjdsdag i Rgion Syddanmak Alic Ovgaad nu fastansat i n fuldtidsstilling i Esbjg Kommun som ntop udbudskonsulnt i indkøbs- og udbudsafdlingn. Jg ha fåt n hlt nstånd chanc i Rgion Syddanmak. D flst stilling md udbud kæv faing md mnt samt pojktlduddannls. Jg ha fåt bgg ting i gionn, og dt btød faktisk, at jg blv kaldt til samtal til bgg stilling, jg søgt indn fo udbud. Så jg føl mig hjulpt igtigt godt på vj, sig hun. Løntilskudsjob i gionn blv Alics sto chanc Tkst: Chalott S. Nygaad Foto: Jonas Ahlstøm 34-åig juist fik sat skub i kain ft knap fm månd i abjd md løntilskud i Rgion Syddanmaks Intg-afdling. D a Alic Ovgaad folod juastudit i Odns md t snit på 9,6, va hun fast bsluttt på at fofølg sin døm om at væ povinsadvokat vd dn dansk-tysk gæns. Faktisk va hun så målttt, at hun undvjs i studit havd spcialist sig i EU-t og tysk. Dt tysk havd hun dsudn finpudst gnnm fl ås abjd i udlandt. Mn dt skull vis sig, at Alic Ovgaad havd fognt sig. Jg oplvd n lidt mæklig ting, at d flst advokatfima i ydomådn bang fo at ansætt sådan n som mig, fodi d sik på, at jg smutt ign lig så hutigt, som jg kom. Uanst hvo mgt jg fosøgt at fokla dm, at dt faktisk va min døm at abjd i fx Søndbog, så va d mgt lidt villig til at tag folk udfa ind i fiman, fotæll dn 34-åig juist. Afgønd fokost Så god åd va mildst talt dy fo dn Vjl-basd nyudklækkd juist. Abjdsløs va und ingn omstændighd n mulighd i hnds univs. Dfo tog 26 hun imod t job som kontaktpson fo ssoucsvag famili i Hdnstd Kommun. Samtidig sndt hun ansøgning ud, hvo hun tilbød sin assistanc md løntilskud. Dt va d fl viksomhd, som agd på hiblandt Rgion Syddanmak. Jg blv kontaktt af Anita Bisgaad (vicdiktø, d.), som tilbød mig abjd i gionns Intg-afdling. H kunn jg få bugt EU-t og mit tysk, foklad hun. Vndpunktt fo hnd kom dog ov n hlt tilfældig fokost i gionshusts kantin. Vi sidd og tal nogl stykk ov fokostn, og n vd bodt tal om udfoding md at lav udbud. Jg spøg mgt intsst til udbud, og indn jg ha st mig om, ha Anita Bisgaad, som også dltog i fokostn, spugt mig, om dt ikk va nogt fo mig at abjd md udbud, fotæll hun. Fa løntilskud til fastansat Som sagt så gjot. Og fa at udbud va t mn, som stot ikk blv bøt på jua- Løntilskud Alic Ovgaad havd båd dn tt baggund, indstilling og ngagmnt til abjdt i gionn. Dfo fik hun mulighdn fo at udvikl sig også fagligt i n gad, at dt fik kickstatt hnds kai, lyd kaaktistikkn af Alic Ovgaad fa vicdiktø Anita Bisgaad. Du kan bliv ansat md løntilskud på båd pivat og offntlig viksomhd. Fomålt md løntilskud at gnoptæn ll styk faglig kvalifikation. Du kan afpøv din fædighd og få hvvsfaing indn fo t ønskt abjdsomåd. En løntilskudsansættls kan højst va t å. I løntilskudspiodn man ansat på viksomhdn, mn abjdt tæll ikk md til gnoptjning af dagpngttn. D gæld d sælig gl vd løntilskudsansættls hos n offntlig abjdsgiv, at d ikk kav om foudgånd ldighd. Abjdsgiv btal løn af samm støls som ydls und ldighd. Hudov btal abjdsgivn fipng og pnsion. En gang åligt fastsætt bskæftiglssministn ft indstilling fa Bskæftiglssådt n givn kvot fo ansættls md løntilskud fo kommunn, gionn og statn. Fo Rgion Syddanmak btyd dt, at d i 2013 skal svs 553 abjdsplads til at ansætt ldig ft løntilskudsvilkå. 27

15 Puls Emn Emn Puls I hæln på n blodpøv Foto: Jonas Ahlstøm K linisk Kmisk Afdling på Syghus Søndjylland i Aabnaa hv dag i kontakt md op til 200 patint på syghusts afdling og 100 patint i ambulatoit. På åsbasis giv dt ca patintkontakt. Hv patintkontakt udløs gnnmsnitligt t pøvø, d i snit skal ignnm syv analys. Til at håndt d mang patint og pøv hv dag ha laboatoit i alt 24 ansatt 22 autoisd bioanalytik og to laboant. All bioanalytikn stå fo båd pøvtagning og al analysing. Laboantn stå hovdsagligt fo pøvtagning og analys kun i bgænst omfang. Puls fotogaf fik lov til at følg i hæln på n blodpøvs vj fa tapning fa patintn ov fl foskllig analys til dt ndlig sultat

16 Puls Søndvig Kususkalndn Puls Dt sk i gionn... Lisbth Jpsn, ansat som nattvagt på Bihust i Odns, anmld gionns fibolig i Søndvig. Kususkalndn vis t udpluk af d kus, gionn tilbyd sin mdabjd. Fakta Adss Mågdaln 42B, Houvig vd Søndvig 10. ap.-22. maj. Bskivls Husts stand 75 kvm stot hus plact på 1200 kvm sto gund. D to sovvæls og t væls md køjsng. Køkkn-alum md opvaskmaskin og mikoovn. Hust indhold dsudn vaskmaskin, fjnsyn, dvd, og samt adio md båndspill og cd. D ikk udsigt til havt fa hust, mn ov klittn udsigtn flot. Aktivittsmulighd Ljpis (højsæson) Bliggnhd Anmldn kan giv fa 0 til 5 hjt. P. ug: k. Fdag-mandag: k. Mandag-fdag: k. Lavsæson: P. ug: k. Fdag-mandag: k. Mandag-fdag: k. Dn svæ samtal - Dt Social Omåd Målgupp: Mdabjd og ld på Rgion Syddanmaks social tilbud, d ha svæ samtal, ksmplvis md påønd. Udbytt: Kust tæn dltagn i at idntific og umm føllsn hos sig slv. Dtt n foudsætning fo at væ kontaktfuld und svæ samtal. Dsudn tæns d i dskab til at håndt n kommunikation, d kan hjælp båd dn påønd og mdabjdn slv. Dtt hjælp mdabjdn til at adskill sig og bva sig i sit abjd udn at bliv ovblastt og påtag sig ansva fo m, nd dt muligt. Dvs. vnn til at pass på sig slv og sin kollg øgs paalllt md vnn til at væ i kontakt md mnnsk i sog- og kissituation. Tid: 4 dag i piodn 10. apil 22. maj 2013 Std: Stnstuplund, Stnstup Tilmldingsfist: 1. mats maj Vint-wknd i Søndvig Tkst & foto: Lisbth Jpsn M in mand Holg, og jg havd fåt lov at tag vos banban Hny md på n folængt wknd. Hny to t halvt å, og dt va føst gang, han skull væ væk hjmmfa i m nd én nat, så vi va mgt spændt på tun. Holg og jg tag jævnlig på wkndophold i gionns sommhus ll på hotl i spændnd by - båd i ind- og udland. Dnn gang va dt n pludslig indskydls, og udvalgt af ldig hus va dfo mind. Af d mulighd d va, valgt vi Hust vd Søndvig, fodi d t badland i Danland i Søndvig. Båd vi og Hny lsk at bad og lg i vandt. Da vi ankom fdag ftmiddag skyndt vi os at pakk ud. Dft gik dt md kælk hnov klittn og nd til standn fo at kælk og kast stn i vandt. Jg vil lig sig, at I sagtns kan dopp tæningspasst i motionscntt, hvis I skal kø md kælk i klittn, og dt mgt sjov. Vi fik n djlig solndgang md og gik dft hjm til t vamt hus. Lødag fomiddag køt vi 30 i badland. D blv badt, lgt, dukkt saft og spist is i næstn t tim, så vi va all tætt og sultn. Vi køt dft hjm og spist fokost md mang lækki fa Røgit i Hvid Sand. Søndag tog vi ign i badland og bagft tog vi ud til Lyngvig fy og spist vos madpakk. Da Hny skull hav t hvil, køt vi op imod Thosmind og Bovbjg fy, så sov Hny i biln und tun. Som ban bod jg vd Thosmind. Så blv dt mandag og hjmjsdag. Hny og bdstfa køt til Hvid Sand og kiggd på båd i dn fosn havn, imns jg gjod hust nt. All aftnn hyggd vi i stun md lg, håndbold og Matado samt (fo)mgt slik. D mass at tag sig til, hvis man slv gø n indsats. D fin indkøbsmulighd i Sup Bst i i Søndvig. E I til fisk, dt t must at tag ind og handl i Røgit i Hvid Sand. D pakk også gn, så man kan tag fisk md hjm. Ds fiskstauant også t bsøg væd og til n imlig pis. I Nøglpson i dn palliativ indsats Sygfavæ , nu md væktøj Målgupp: Sygpljsk, d udpgt til at vatag funktion som nøglpson på basisnivau fa pimæ og skundæ skto. Ha gnnmgåt basiskusus i palliation aangt af Palliativt Tam Fyn, Palliativt Tam Vjl og HR Psonaludvikling, Rgion Syddanmak ll tilsvand. Målgupp: Afdlings-, funktionsld, tillids- og abjdsmiljøpæsntant. Kust hnvnd sig pimæt til gionshust incl. satlitt og Dt Social Omåd, mn and må gn dltag. Udbytt: Du få stykt og udviklt handlkomptnc til vatagls af funktionn som nøglpson i dn palliativ indsats. Sommh sto og ust i Søndvig små. fo Tid: 6 dag i piodn maj 2013 Std: Honstup Kususcnt, Vjl Tilmldingsfist: 1. apil 2013 båd 10. apil 9. apil Udbytt: Modult giv dig vidn om og væktøj til at håndt d mulighd og kav, d til std i båd lovgivning og Rgion Syddanmaks politikk fo sygfavæt og dn god fastholdls. Hvilk amm kan du som ld og mdabjdpæsntant skab fo, sammn md mdabjdn og kollgan, at sætt dt tt fokus og sik, at sygfavæt nd md n god tilbagvndn. Tid: 10. apil 2013 Std: Fdicia Uddannlsscnt Tilmldingsfist: 10. mats 2013 Sygfavæ fa A Z i Rgion Syddanmak Hvid Sand d også god mulighd fo slv at fisk. Husby Klitplantag t skønt std at tag på udflugt. Ringkøbing også n djlig lill by md mang små spcialbutikk og t djligt havnmiljø. Læs m på gionsyddan mak.dk /fifondn Målgupp: Afdlings-, funktionsld, tillids- og abjdsmiljøpæsntant. Kust hnvnd sig pimæt til gionshust incl. satlitt og Dt Social Omåd, mn and må gn dltag. 9. apil Sygfavæ. Spogt, som skabs af fælls kultu og tivsl Udbytt: Kust giv dig n kot intoduktion til dllmntn i håndtingn af sygfavæ. Målgupp: Afdlings-, funktionsld, tillids- og abjdsmiljøpæsntant. Kust hnvnd sig pimæt til gionshust incl. satlitt og Dt Social Omåd, mn and må gn dltag. Tid: Tid: 9. apil 2013 Std: Fdicia Uddannlsscnt Tilmldingsfist: 10. mats 2013 Udbytt: Kust giv dig kndskab til spogt og dts vikmidl i fohold til (syg)favæ. Tid: 9. apil 2013 Std: Fdicia Uddannlsscnt Tilmldingsfist: 10. mats 2013 Find fl kus og å p tilmldn2ldaig n.dk sd.pla

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y KRIDTEN Holm Skols Skolblad 22. ågang n. 2 - dcmb g n a g å. 6 å p i s n g T 6. s n ls g ø s d n u s d h s d f il t g u B : 5 P TO 2 9 11 tgnsi af Sofi D 6.y Vlkommn til KRIDTEN åg. 22.2 Kæ læs Så KRIDTEN

Læs mere

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik.

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik. mkanikud dannlsndk ns tid m f al l s a t s Vi ha bug fo dig Til at pa sto maskin md høj kav til tknik, hydaulik og lktonik n uddannls Uddannls: Landbugsmaskinmkanik Vaighd: Op til 4 1/2 å Uddannlssstd:

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

34. årgang Nr. 38 28. september 2014

34. årgang Nr. 38 28. september 2014 34. ågang N. 38 28. sptmb 2014 E-mail: Bakkanaln@bf-bakkn.dk Hjmmsid: www.bf-bakkn.dk Rdaktion Hjødis Dadlin søndag kl. 16 00 Rdigs af bofæll Indlæg til Bakkanaln: Skiv tkstn i aial 11 pkt Ovskift i aial

Læs mere

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her...

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 2 2 0 1 5 Jns mått ikk bliv kd af dt Ægg-lys Vind n adiostyt hlikopt LÆS h... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 141. ågang Udkomm 8 gang om åt Udgiv LM Kids Rdaktø Maia

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Food. Opgavn æn om upplmn il læbøgn, hvi bhov d. Opgavn n god mulighd fo: - a lv og læ an j d læ of, f.. i fobindl md læuu i lan - a vidudvil lvn poglig ompnc. Opgavn y lvn i a unn - foå og hu n - udy

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg vd dikt kontakt mllm skol og folag. Kopiing u-økonomisk og fobudt til hvvsfomål. Gn Bik Kistiansn E-bogn n fotsættls af A, B, C og D-bogn. Dn som diss opbyggt ov få typ opgav, mn md mang kndt

Læs mere

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene.

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene. Fag: Tysk Hold: 3 Læ: Tin Knt Jnsn Las-Pt Junag U- g Læing smål Faglig aktivitt Emn Tma Undvi sningsmål ITinddagl s Evalu ing 32-43 10. klass Dltag i samtal om cntal næ mn Fostå hovdindho ldt væsntlig

Læs mere

Temanummer: Klubudvikling: Det handler om, at løfte i flok

Temanummer: Klubudvikling: Det handler om, at løfte i flok N. 4 Oktob 2010 17. ågang Tmanumm: Klubudvikling: Dt handl om, at løft i flok Fodboldklubbn d ikk vill dø Fodbold i bønhavn Sælg din klub - mn ikk fo dyt THOMAS HAR ORDET Thomas Bytoft, fomand FYNBOLD

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undvisningsbskivls Stamoplysning til bug vd pøv til gymnasial uddannls Tmin Tmin hvo undvisningn afslutts (Juni 2016) Institution Uddannls Rybns HTX Fag og nivau Matmatik B/A Læ Jack Sandbæk Hold 1.c Ovsigt

Læs mere

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen S tat S a u t o i S d v i S o 3 2011 Sid 2 Diskimination på abjdsmakdt Sid 3 Gnalfuldmagt Sid 4 Boligjobplann Sid 4 Bskatning af aktivitt og udlodning fa psonal- og kunstfoning Sid 6 Skattfitagls fo mind

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 2011 Sid 2 Moms vd salg af bygggund fa 2011 Sid 3 Ænding i konkuslovn. Ny gl om konstuktion og afskaffls af btalingsstandsning Sid 4 Hvofo skal man optt tstamnt? Sid 5 Konvtibl

Læs mere

1nr. Ny konkurrence for fotoholdene Med USK ud i den store verden Husk du kan også stemme. Oktober 2012/13. Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole

1nr. Ny konkurrence for fotoholdene Med USK ud i den store verden Husk du kan også stemme. Oktober 2012/13. Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole 1n 2012/13 Oktob Ikast-Band Kommunal Ungdomsskol Ny konkunc fo fotoholdn Md USK ud i dn sto vdn Husk du kan også stmm ottoman 1_CS6.indd 1 16/10/13 07.44 Indhold Opgav... sid 2 Nyt lvåd...sid 3 Godawfst...

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

Temanummer: HR-strategi. Fokus på mennesket i organisationen. De blå piger på vej. 2010 - et skridt tilbage hvad angår vold og trusler

Temanummer: HR-strategi. Fokus på mennesket i organisationen. De blå piger på vej. 2010 - et skridt tilbage hvad angår vold og trusler N. 5 Dcmb 2010 17. ågang Tmanumm: HR-statgi Fokus på mnnskt i oganisationn D blå pig på vj 2010 - t skidt tilbag hvad angå vold og tusl BO OG THOMAS HAR ORDET FYNBOLD Udgiv: Bo Blankholm Pdsn, sktaiatschf

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

rlæsning InspIratIon: somme

rlæsning InspIratIon: somme n ning ass /s l æs fisk a T h om m n m a G J o : d a S t : a u n a o g io Lay ndby iat : Sta Insp T yk sign 0 0 D ITK g: 1.0 kn 1 O pl a pa C M øl l s u Aah 8000 Haold Fys usandsynlig pilgimsfæd Rachl

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

Tilværelsespsykologisk samtalekort

Tilværelsespsykologisk samtalekort g l a d di ål h find dn fgangsåd og væåd d bd sva il din vædi væ dl god og næ nvæk foå vdn og d sy & gl d ha bydning fo ilvælsn s ilvælsn fa ands pspkiv æk vdn oking dig d sansn æk din kop H du vad ka n

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

Mennesket og dets engel

Mennesket og dets engel [li mg kl. 8.30] Mskt og ts gl E btgtig, isæ bygg på Ruolf Stis fog 9. og 16. oktob 1918: Hv uvik gl i vot stllgm? Hvols fi jg Kistus? Fogshol: Osk Bogm Hs. Osk Bogm Hs fligsl, mitus, Ahus Uivsitt. Dto

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV.

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV. Coppola t italisk familidvt fima, md lag taditio fo poduktio og distibutio af kvalittsfødva. Vos av dat tilbag til 1908, da famili Coppola statd md at sv og hadl md mad og vi i Mcato Sa Svio, Salo, Itali.

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

Vi skal være mere åbne om stress

Vi skal være mere åbne om stress UdVst Mats 2010 N. 01 3 UdVst Jui 2010 N. 02 Vi skal væ m åb om stss Læs Gitt Mølls histoi sid 10 Mdicisk Afdlig vil abjd smat Læs hvoda på sid 6 HMU om Gødstup: Vi må vid Læs potag fa åts HMU-døg, hvo

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

Fakta TOYOTA. Arne Stubbe Automobiler A/S. Hvor tilfredserne mødes! www.stubbe.dk TRYGHED VI TILBYDER:

Fakta TOYOTA. Arne Stubbe Automobiler A/S. Hvor tilfredserne mødes! www.stubbe.dk TRYGHED VI TILBYDER: FJORDBYERNE ROSKILDE UGE NR. 36 ONSDAG 8. SEPTEMBER 2010 WWW.ROSKILDEAVIS.DK Rosild hlt i font En ny undsøgls fa fagfoningn 3F vis, at Rosild ligg på n 9. plads ud af Danmas 98 ommun, nå dt omm til lvvilå

Læs mere

24. oktober 2012. Uddannelsesparathed en proces

24. oktober 2012. Uddannelsesparathed en proces 24. okob 2012 Uddannsspaahd n pocs 8. kass Augus Jun E n p o c s f o a Kassækusus Ino--no Tmaug (UEA-uv.) Uddanns Cnum 2x2-dags nodukonskus Uddannsspan I n d v d u a k v Pakk 9.4 33.4-7 Ino--no Inodag

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Amager Bladet. GRATIS rådgivning opmåling tegning MAVERICK JEANS LIVVIDDE 76 CM TIL 124 CM ONSDAG-TORSDAG FREDAG-LØRDAG

Amager Bladet. GRATIS rådgivning opmåling tegning MAVERICK JEANS LIVVIDDE 76 CM TIL 124 CM ONSDAG-TORSDAG FREDAG-LØRDAG Vi saml Amag Amag Bladt 32 51 51 51 MANDAG 17. DECEMBER 2007 NR. 51 133. ÅRGANG INTERNETAVIS: WWW.AMAGERBLADET.DK TIL SAMTLIGE HUSSTANDE E-MAIL: REDAKTIONEN@AMAGERBLADET.DK PLESS I Ø-RÅDET Flmming Plss

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

Velkommen til Greve. Greve Kommune. Natur og skønne grønne områder. Mange typer dagtilbud og skoler. Kulturen er både fin og folkelig.

Velkommen til Greve. Greve Kommune. Natur og skønne grønne områder. Mange typer dagtilbud og skoler. Kulturen er både fin og folkelig. Gv Kommun Vlkommn til Gv Mosd Havn Fott Hdland Vlkommn til Gv Mang typ dagtilbud og skol Kultun båd fin og folklig Motion n dl af hvdagn Køb ind i stocnt ll langs standvjn Natu og skønn gønn omåd Gv Kommun

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE TIL KONTORER, BUTIKKER & JORDBRUGERE AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE daabak.dk VINTER 2012 Lablpint QL-710W QL-710W dn smat, kompakt lablpint md indbyggt tådløst ntkot og softwa til installation

Læs mere

The Lutheran World Federation Uganda Program

The Lutheran World Federation Uganda Program Th Luthan Wod Fdation Uganda Pogam LWF und-pogam: Rappot sndt ti: Pojkttit: Katakwi/ Amuia pojkt Fokkikns Nødhjæp Støtt ti foædøs bøn og pjbøn, d bo i j fo intnt ksid pson (Intnay Dispacd Psons) i Amuia

Læs mere

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører.

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører. L andbugha n d l Vi ha bug fo dig n l l a a id fm il lagying, kundkonak, alg og ådgivning ho landbug makinlvandø uddannln vi ha bug fo dig Uddannl: Handlain, ælg indn fo ago Vaighd: 4 1/2 å Uddannld: Ehvvkoln

Læs mere

UDSALG DET STORE. N o 19 UDSALG STARTER UDSALG TORSDAG DEN 3. JANUAR. starter torsdag den 3. januar HOLDER IKKE. gardiner. Marie D ete Couture

UDSALG DET STORE. N o 19 UDSALG STARTER UDSALG TORSDAG DEN 3. JANUAR. starter torsdag den 3. januar HOLDER IKKE. gardiner. Marie D ete Couture # Mandag dn 17. dcmb blv d sidst ott tstfamili til tst n l-bil sndt af std fa Fax Fosynings administation. Dt 100 å sidn, at Sydsjællands Elkticitts Aktislskab, SEAS, blv gundlagt af Nils Jøgn Andsn. Haslv

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 46 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 49

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 46 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 49 Si 4 Dnn si må ikk kopis Glæ & Bøn v/louis Timan Inholsfotgnls Om fofattn s 6 Foo s 7 Positiv psykoli styk s 7 Matialts mål s 8 D 24 styk s 8 Hvofo abj m styk?s 11 Såan bug u matialts 13 Læns olls 15 Intouktion

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffe Jodfouening - Offentlig høing Foslag til nye foueningsundesøgelse og opensninge 2016 Decembe 2015 Food En jodfouening kan skade voes fælles gundvand, voes sundhed

Læs mere

PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING

PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING - E N M E T O D E, D E R V I R K E R I P R A K S I S HVAD ER PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING? Pædagogisk Kvalitetsevalueing gø det attaktivt fo ledelse og pesonale at gå pædagogikken

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Tryghed - Værdighed - Besparelser

Tryghed - Værdighed - Besparelser Tryghd - Værdighd - Bsparlsr Trådløs Snsor Systm Privat hjm Pljcntr Rhabilitringscntr Sniorboligr Hospitalr dmnspatintr 10/2015 Hvorfor svarr ingn når jg ringr? MariCar r dn ldnd lvrandør af gulvsnsorløsningr.

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne D sg FOAs mlmm om m l bogn FOA Analysskonn 21. mas 2007 Rgngn afhol n 22. mas s fj mamø om kvalsfomn. D fj mamø h Nyænknng, konkunc og ms kval fo pngn. FOA nv l mø. Tma hanl blan an om, hvoan man øg n

Læs mere

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01741.04 Afgørlsr - Rg. nr.: 01741.04 Frdningn vdrørr: Ørslv Kirk Domm Taksations kom miss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 23-10-1951, 09-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

Tekniknørd hos Alpha-Elektronik Side 12. Atleter i gaderne. 200 idrætsudøvere fra Næstveds nordiske venskabsbyer dystede med hinanden.

Tekniknørd hos Alpha-Elektronik Side 12. Atleter i gaderne. 200 idrætsudøvere fra Næstveds nordiske venskabsbyer dystede med hinanden. Ug 27 Lødag 5. juli 2014 17. ågang WEEKEND LÆS I AVISEN Vind t wkndophold i Hazn Sid 10 Tkniknød hos Alpha-Elktonik Sid 12 Jannik Hastup md ny film Sid 12 Tigtilling født i ZooPak Næstvd Sid 2 Foto: P

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

Lyver du også om mor-livet?

Lyver du også om mor-livet? intrviw Lyvr du også om mor-livt? I sin ny bog Sandhdr fra n løgnr løftr Julia Lahm slørt for nogl af d størst løgn om at vær mor. Læs uddrag fra bogn, og få sandhdr fra forfattrns gt mor-liv. tkst ULLA

Læs mere

JOMFRUEN. }omfjl"uen Virgo, 24. august - 23. september

JOMFRUEN. }omfjluen Virgo, 24. august - 23. september ,- ::-;, JOMFRUEN Js Nordby Chain-gam }omfjl"un Virgo, 24. august - 23. sptmbr Jomfrun holdr af Ol-dn, logik og systmatik. Bskdnhd og tilbagholdnhd r andr af Jomfruns pjlmærkr. Dn kan virk gnrt og anspændt,

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

SVINKLØV KLITPLANTAGE

SVINKLØV KLITPLANTAGE stad 1 1 ti ks iklov Hul Cykl samm md ad. Husk hlm og mobiltl. dtv Ki dlii P tidsmid, dig og gavhø. I skovbud ud MTB ut. M o v s t id, sad P afkd vadut o.l. ud skov. hav ik Æbl Kæhø gmak thildahø kv g

Læs mere

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.:

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.: BV BV Tappn Tappn BV-Tappn A/S - Dansk kvalitt nå man skal opad. FLEXI-TRAPPER Sammnsæt ds tapp pæcis som D ønsk, kombin fit.: Tapptyp Glændtyp Håndlisttyp Stolp Tæsot Ovfladbhandling. Og mgt m FLEXI-TRAPPER,

Læs mere