Pædagogisk handleplan. Hillerød kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk handleplan. Hillerød kommune"

Transkript

1 Pædagogisk handleplan Hillerød kommune

2 Pædagogisk handleplan for 0-6 års dagtilbud i Hillerød kommune Indhold 1.1. Indledning Børnesyn Science didaktik Den professionelle pædagog Organisering af den pædagogiske praksis Fælles børn Fælles Ansvar Handleplan (læreplan) Tilgangen til de tre temaer og de tre kompetencer Hvilke krav stiller vi til den professionelle pædagog i Hillerød kommune? 5 1

3 1.1. Indledning I Hillerød kommune arbejdes der ud fra en Science didaktisk tilgang til det pædagogiske arbejde, dette med afsæt i den fælles kommunale børne- og ungepolitik: Fælles Børn Fælles Ansvar. Med afsæt heri har Dagtilbud Børn udarbejdet en pædagogisk handleplan, hvor den pædagogiske læreplan og den pædagogiske årsplan er samlet i ét koncept. Det er gjort med sigte på at udarbejde et praksisnært materiale, som foruden at skabe en rød tråd i forhold til Fælles Børn Fælles Ansvar, også skaber enkelthed, overblik og retning for alle dagtilbud i Hillerød kommune både i det daglige arbejde med kerneopgaven såvel som i den årlige tilbagevendende opgave med at planægge, dokumentere og evaluere det pædagogiske arbejde. I dagtilbudsloven 8 fremgår det, at der i alle dagtilbud skal udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i alderen 0-6 år. Den pædagogiske læreplan skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Den pædagogiske læreplan skal tage hensyn til børnegruppens sammensætning og beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring inden for følgende temaer: Alsidig personlig udvikling, Sociale kompetencer, Sproglig udvikling, Krop og bevægelse, Naturen og naturfænomener, Kulturelle udtryksformer og værdier. Den pædagogiske læreplan skal beskrive relevante pædagogiske metoder og aktiviteter, der iværksættes for at nå målene, og hvordan læreplanen evalueres. Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvilke relevante pædagogiske metoder, aktiviteter og eventuelle mål, der opstilles og iværksættes for børn med særlige behov. Det skal endvidere fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø, bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed Børnesyn I det grundlæggende arbejde med kerneopgaven er det helt afgørende for børnene i Hillerød kommune, at det enkelte barn mødes ud fra et børnesyn med et anerkendende perspektiv. Og med anerkendelse tænkes der på et menneskesyn, baseret på tanken om gensidig ligeværd. I Fælles Børn Fælles Ansvar understreges dette perspektiv gennem inklusionsperspektivet: Når man taler om inklusion, ophæver man først og fremmest begreberne normalt og specielt, og alle mennesker betragtes som unikke individer, hvorfor nogle ikke kan være mere specielle end andre (side 10), hvor barnets ret til at være et subjekt med egne oplevelser og på egne betingelser accepteres. Det betyder ikke, at anerkendelsesbegrebet og herunder ligeværdigheden skal forveksles med, at den voksne og barnet er lige kompetente til at tage ansvar for relationen. Den voksne skal træde frem og tage ansvar, hun skal vise, hvem hun er og tage hånd om barnet og tåle barnets følelser, holdninger og intentioner. Ethvert menneske har en ukrænkelig værdi uanset alder, køn, race og klasse (FN børnekonvention 12). Det enkelte barn er unikt, med et udviklingspotentiale, som er helt dets eget. Alle børn har ret til ligeværdig deltagelse og læring gennem fællesskaber. 2

4 2.0. Science didaktik Science refererer til den nysgerrige og eksperimenterende tilgang pædagogerne indgår i, sammen med børnene i Hillerød kommune. Der arbejdes bevidst på, at fange børnenes spørgsmål og undren. Det gøres blandt andet ved at pædagogerne indbyder til åbne dialoger med børnene. Dette er ikke mindst med fokus på at inkludere alle børn i institutionens fællesskab.. Didaktik refererer til de overvejelser og refleksioner der gøres over det pædagogiske indhold, børnene præsenteres for Den professionelle pædagog I Hillerød kommune er det en forventning, at de professionelle pædagoger er i stand til, at rumme hvert enkelt barn i dagtilbuddet. At kunne rumme og derved inkludere hvert enkelt barn i dagtilbuddet, er af afgørende betydning for barnets psykiske og sociale udvikling - Som professionel pædagog er man derfor ansvarlige for, at hvert enkelt barns trives, lærer og udvikler sig i dagtilbuddet. Det Science didaktiske perspektiv i Hillerød kommune er med til, at der er fokus og opmærksomhed på åbne dialoger og rummelige mønstre med børnene. Fælles opmærksomhed mellem barn og voksen er afgørende i de nære relationer, som blandt andet er grobunden for børns sproglige udvikling Organisering af den pædagogiske praksis Med fokus på det enkelte barn og børnegruppen som helhed tages der bevidste valg i måden der organiseres på. Med denne viden, ved pædagogen hvor og hvordan han/hun kan placere sig - hvad vi i Hillerød kommune kalder for voksenorden. Hvorvidt pædagogen går foran, ved siden af eller bagved, afhænger af barnet, situationen og konteksten. Det centrale i organiseringen er, at handlingerne tager afsæt i barnets- og børnegruppens behov. Det stiller store krav til den professionelle pædagog. Gennem arbejdet med den pædagogiske handleplan arbejdes der fokuseret med børnenes læring, såvel som der arbejdes fokuseret med pædagogens egen læring (aktionslæring) (Frøkjær og Brostrøm, 2006). Det gøres blandt andet ved, at man som pædagog hele tiden kan omstille sig og udvikle sin pædagogiske praksis, alt efter hvilke børn man har, og hvilke udfordringer man møder, således at det enkelt barns trivsel, læring og udvikling støttes på bedst mulig vis. Ved at arbejde med dokumentation og evaluering bidrages der til, et øget fokus på didaktiske overvejelser og refleksioner i forhold til, hvordan man møder og ser det enkelte barn, såvel som hvilket pædagogisk indhold man vælger at præsentere barnet for. I Hillerød kommune tages der udgangspunkt i det fælles kommunale værdigrundlag: Fælles Børn Fælles Ansvar. 3

5 2.3. Fælles børn Fælles Ansvar I Fælles Børn Fælles Ansvar, som er kommunens røde tråd i arbejdet med børn og unge skabes der sammenhæng mellem mål og handling. I Fælles Børn Fælles Ansvar lægges der vægt på: At møde børnene med anerkendelse og indlevelse i børneperspektivet hvor rummelighed og forskellighed sikrer, at børnene føler sig som fuldgyldige medlemmer af en gruppe og en kultur gennem forpligtende relationer (side 20). Det fælles fundament og den forståelse for, hvad pædagogisk arbejde skal indeholde, og hvad det langsigtede perspektiv er med barnets udvikling (dannelsesideal), bevirker, at en fælles forståelse hviler på en fælles teoretisk forankring - en didaktisk og anerkendende tilgang til hvert enkelt barns trivsel, læring og udvikling (Brostrøm, 2009) Handleplan Det er ambitionen, at institutionerne dokumenterer og evaluerer den pædagogiske praksis via nedenstående pædagogiske handleplan. Dette sker ved at udfordre og udvikle daginstitutionens traditionelle kultur og læringssyn i form af refleksion og overvejelser over egen pædagogiske praksis i forhold til det enkelte barn og hele børnegruppen. Kommunens Science fokus medvirker blandt andet her til, at børnene gives gode muligheder for at udvikle deres udforskende, eksperimenterende og nysgerrige tilgang til livet omkring dem. Den pædagogiske forståelse afgør, hvordan pædagogerne møder det enkelte barn, når de fx er på legepladsen sammen med en gruppe børn og undersøger, hvad der kan flyde på den store vandpyt, og hvad der ikke kan. Eller når konflikterne udspiller sig på legepladsen etc. Bevidstheden om relationen og relationerne som de udspiller sig i fællesskabet mellem den voksne og barnet og børnene imellem er helt afgørende for kommunens Science didaktiske tilgang, der netop har til hensigt, at sikre at pædagogen inspirerer, støtter og bakker op omkring barnets nysgerrighed, interesse og perspektiv på de oplevelser, ting og materialer, som barnet møder. 4

6 Tilgangen til de tre temaer og de tre kompetencer Den opstillede model trekanten s. 9 er opdelt i 4 felter. Det midterste felt illustrerer kerneydelse, de kommunale overordnede politiske mål samt det landspolitiske fokus på at det enkelte barn skal blive så dygtige de kan, bryde den negative sociale arv, og der skal være fokus på tillid og trivsel. alt sammen skal støtte op om målet at 95 % af en ungdomsårgang skal tage en uddannelse. I trekantens tre spidser er hvert af de tre læreplanstemaer opdelt i hvert deres felt: 1. Krop og bevægelse 2. Natur og naturfænomener 3. Kultur og kulturelle udtryksformer. Herunder fremtræder alle tre kompetencer under de tre temaer, dette i erkendelsen af, at de personlige alsidige, de sociale og sproglige kompetencer er hinandens forudsætninger - de vil altid være til stede, uanset hvor vi er, og hvad vi laver Hvilke krav stiller vi til den professionelle pædagog i Hillerød kommune? Empati og indlevelse i barnets sindsstemninger Nærhed og tryghed gennem omsorg som forener pædagogens personlige og professionelle relation til barnet. Pædagoger hvor indlevelse, empati og forståelse for barnets emotionelle, sociale og kognitive behov, udvikling og læring er præget af hvert skridt de tager i deres pædagogiske virksomhed. Dette ikke mindst set i lyset af vores fire overordnede indsatsområder jf. Fælles Børn Fælles Ansvar (2012): Pædagoger der mestrer at knytte og omsætte teoretiske/faglige perspektiver til den pædagogiske praksis og som samtidig er i stand til, at løfte sin pædagogiske praksis og pædagogiske virksomhed til faglige/ teoretiske perspektiver. I Hillerød kommune lægges der vægt på, at de professionelle pædagoger har kendskab til barnets udviklingsproces og funktionsniveau som gør, at pædagogen er i stand til at vise omsorg for barnet og barnets udvikling. Dagtilbud Børn, marts,

7 De politiske mål og indsatsområder i 2015/16: Sunde børn: Sygefraværet hos børn i 2015/16 skal ligge lavere end niveauet for Indikatorer: Begrebet sundhed anskues bredt herunder børns trivsel. En uge om foråret og en uge om efteråret er der særlig fokus på håndhygiejne. Alle der træder ind i institutionen tager fodtøjet af. Alle børn er ude hver dag. Inklusion: Alle børn skal have mindst én ven. Indikatorer: der arbejdes med relations matrix med fokuseret opfølgning. Aktionslæring som metode til evaluering af medarbejdernes opgaveløsning. Inklusion/ overgange: alle børn i den skolepligtige alder forudsættes at starte i skole. Andelen af børn, der af særlige grunde vurderes ikke at være klar til at starte skole ligger i 2015 /16 under eller på niveau med landsgennemsnittet. Indikatorer: tæt samarbejde i at sikre god overgang mellem dagtilbud og skole i en ny kontekst læringsreformen. Forældrerollen / forældresamarbejde: Forældrenes tilfredshed med Hillerød Kommunes dagtilbud ligger over eller på niveau med landsgennemsnittet. Indikatorer: Der arbejdes med matrixmodellen i en målrettet indsats hos personalet for at have et tæt og tillidsfuldt samarbejde med alle forældre. Der tages professionelt ansvar for at byde alle forældre ind i fællesskabet. Læring: Pædagogernes fokus på læring for alle børn øges. Indikator: de gode resultater fra pilot projektet: Styrk sproget foldes ud til alle institutioner, herunder arbejdes der med at mindske betydningen i forhold til social og sproglig baggrund i børnenes læring. Der arbejdes med indretning af læringsmiljøer til at understøtte læring for alle børn. 6

8 Læring/ sproglig indsats: At Hillerød kommunes andel af 3 årige der har brug for en fokuseret eller særlig sproglig indsats er lavere eller på niveau med landsgennemsnittet (under 15 %) Indikatorer: der arbejdes med dialogisk læsning. Alle dagtilbud skal have fokus på bogstaver og bevidst introducere og gøre børnene opmærksomme på det skrevne sprog. I alle dagtilbud skal der være adgang til leg med tal og bogstaver. I dagpleje og vuggestuer arbejdes med babytegn. Indsatsen omkring de tosprogede børn varetages fortsat af to-sprogs-pædagogerne i kommunens institutioner. Generel viden om sprog og sprogudvikling forankres bredt inden for området. 7

9 Vejledning til nedenstående skemaer og årshjul: Nedenstående skemaer, der beskriver den grundlæggende kerneopgave (den blå trekant) og de tre temaer i den pædagogiske handleplan, skal udfyldes af institutionen i tæt samarbejde mellem Ledelse, personale og forældrerepræsentanterne i bestyrelsen. Der evalueres på de enkelte indsatsområder, fokusområder og temaer fra den pædagogiske handleplan via følgende dokumentationsmetoder: Tegn på læring (når børnenes læring og udvikling skal evalueres) Aktionslæringsmetoden (når personalet skal vurdere mål og egen udvikling med børnegruppen) Praksisfortællinger Matrix model (anvendt som evaluering om mål og aktiviteter står mål med hinanden og i arbejdet med inklusion) Evt. andre metoder som institutionen har valgt Der afrapporteres til Dagtilbud Børn hvert år i slutningen af 3. kvartal til brug for tilbagemelding til fagudvalg og Byråd på: Hvordan der er arbejdet med de politiske mål gennem FBFA Hvordan der arbejdes med læreplaner (afrapportering ifølge loven hvert andet år) Derudover vil nedenstående evaluering af kerneopgaven og temaerne i den pædagogiske handleplan ligge til grund for det pædagogiske tilsyn en gang årligt. Årsplanen udformes i årshjul sidst i nedenstående dokument dette sker i tæt samarbejde mellem Ledelse, personale og bestyrelse og skal være færdig i slutningen af 4. kvartal hvert år. 8

10 Trekanten: Model for det pædagogiske arbejde med: Læreplanstemaer, politiske indsatsområder og den generelle kerneopgave i Hillerød Kommunes dagtilbud Krop og bevægelse Sundhed, inklusion, læring, forældresamarbejde Sociale, personlig og sproglige kompetencer Dagligdagen/kerneopgaven Barnets aktive lege og læringsvirksomhed Omsorg og anerkendende relationer Sundhed, inklusion, læring, forældresamarbejde Natur & naturfænomener Sundhed, inklusion, læring, forældresamarbejde Sociale, personlig og sproglige kompetencer Trivsel, udvikling og læring Faglighed og tillid Kultur og kulturelle udtryksformer Sundhed, inklusion, læring, forældresamarbejde Sociale, personlig og sproglige kompetencer Sociale, personlig og sproglige kompetencer 9

11 Kerneopgaven Hvordan arbejder vi med omsorg og læring i vores institution? (læringsmiljøer og voksenrollen) i hvilke hverdagssituationer ses særligt de tre kompetencer i spil? Vi er anerkendende voksne der sammen med børnene undres. Når børnene afleveres og hentes er det vigtigt, at vi drager omsorg for barnet og familien. Det er vigtigt i forhold til, at få startet og afsluttet dagen på en så god og positiv måde. Til frokost og samling er det vigtigt for os, at det bliver en hyggelig stund hvor alles behov, så vidt det er muligt, tilgodeses. Læring er, når børnene blandt andet bliver påvirket udefra. De ydre påvirkninger sker sammen i fælles oplevelser med andre børn og nærværende engagerede voksne. Læring sker gennem egne handlinger, erfaringer, sanseindtryk, og gennem tilegnelsen af ny viden. Tryghed og trivsel er fundamentalt for hvornår børn lærer. Børn lærer gennem legen, nærværende voksne der møder børnene, der hvor de er. Børnene skal have plads og rum til både fysisk og psykisk udfoldelse. Børn lærer gennem deres sanser og handlinger og ved at bruge kroppen. De lærer af, at se og høre på andre børn og voksnes adfærd og ved at have gode positive relationer. Læring tilegnes gennem nysgerrighed, spørgeløst, legen, engagerede inspirerende og tydelige voksne og gennem gode relationer og venskaber. Derudover arbejder vi med Rend og hop med Oliver, motions- og DGI uger, månedens leg og vores lidt specielle legeplads faciliteter. Vi har skovuger, vores årlige tur til dyrehaven, gør brug af grib sø og ikke mindst de omkringliggende naturlegepladser. Vi vil tegne, male, digte eventyr/historier, spille musik, tage på museum og gøre brug af fantasien. Hvad vil vi / vores mål (overordnede principper fastlagt i samarbejde med bestyrelsen) De pædagogiske principper tager udgangspunkt i vores profil: Motion og udeliv. Vores værdier i forhold til profilen er: sundhed, glæde og fællesskabet. I børnehaven lægger vi vægt på, at børnene er aktivt deltagene og pædagogerne er aktivt støttende så børnene i læringen skaber relationer/fællesskaber. Vi vil gerne hos børnene se, glæden ved at bevæge sig og glæden ved, at indgå i et inkluderende fællesskab. Børnene bruger deres egen læring på baggrund af det, de allerede ved og har erfaret i forvejen. Derfor skal de pædagogiske principper tilrettelægges således, at det enkelte barn er i centrum for de aktiviteter der er i børnehaven. I børnehaven er der lederen der har det overordnede ansvar for, at de pædagogiske principper bliver efterlevet. De pædagogiske principper i børnehaven er: At sikre en alsidig personlig udvikling hos det enkelte barn, med barnets egen aktivitet som udgangspunkt. At støtte det enkelte barn, så det kan og tør udforske den verden som barnet bevæger sig i, kan tage egne initiativer, og indgå i et 10

12 inkluderende fællesskab med de øvrige børn og voksne i børnehaven. At børnene gennem en aktiv deltagende dag i de daglige gøremål, lærer grundlæggende færdigheder, og kan indgå i et samspil og bruge de andre børn, og derved udvikler og styrker deres selvværd. Derudover er barnet og familien i centrum for det overordnede værdigrundlag, vi har i børnehaven. Vores værdigrundlag skulle gerne kunne ses i vores daglige adfærd og kontakt til familier og børn. Derfor er værdigrundlaget delt op i de områder, vi mener, er de vigtigste, når et barn skal udvikle sig så sundt som muligt. De enkelte mål: Vi er anerkendende voksne Vi prioriterer udeliv og kropslig udfoldelse Vi styrker barnets selvværd Inklusion af børn med særlige behov: I børnehaven skal der bevidst arbejdes med rummelighed, inklusion og fællesskaber for alle børn. Set i forhold til hele børnegruppen, skal børnehaven have øje for, at børn med særlige behov bliver inkluderet i gruppen. Dette gøres ved, at støtte og udfordre barnet, således, at barnet for succes og det bliver en del af det inkluderende fællesskab. Hvilke metoder vil vi anvende for at nå vores mål Vi vil forår og efterår arbejde med matrix. Denne metode belyser meget klart om samtlige børn har en ven, er inkluderet i fællesskabet. Ved brug af matrix kan vi yderligere få belyst hvordan det står til med det tætte og nære samarbejde med forældrene, således at de også er en del af fællesskabet. Vi vil arbejde med praksisfortællingsskemaer for herigennem at se børnenes egen læring og aktionsskemaer, som er til pædagogernes egen læring og udvikling. Vi vil arbejde pædagogisk med, at gå-foran / gå- ved- siden af og gå bagved barnet, når barnet skal udfordres/udvikles. Derudover vil vi til de børn der har særlige behov arbejde med handleplaner, som løbende vil blive ændret alt efter barnets udvikling. Dette arbejde foregår i tæt samarbejde med forældrene og andre relevante samarbejdspartnere. Her bruger vi Tegn på læringsskema. 11

13 Krop og bevægelse Hvordan arbejder vi med krop og bevægelse Vi løber hver mandag, som vi til stadighed vil bibeholde. Derudover arbejder vi med Rend og hop med Oliver, motions- og DGI uger, månedens, cykelleg og vores lidt specielle legeplads faciliteter. Hvad vil vi / vores mål Være med til, at give børnene glæden ved, at bruge deres krop, opleve fællesskabet bliver styrket og ikke mindst fremme sundheden. Derudover lærer det enkelte barn, at bevæge sig på alle mulige måder og lærer derved sin krop at kende både indvendig og udvendig Hvilke metoder vil vi anvende for at nå vores mål? Vi vil færdes i forskellige arenaer, med bevægelse som fokus. Vi vil sammen med børnene gå, hoppe, cykle, hinke, løbe, klatre, bruge arme og ben og spise sund mad. Hvordan vil vi inddrage og arbejde med de tre kompetencer? Vi vil støtte børnene i, at komme med forslag og ideer til hvad vi skal lave i børnehaven, turde fortælle om oplevelser i det fælles rum, være en god kammerat og gøre en masse ting sammen med andre børn, samt sætte ord på egne tanker, følelser, oplevelser og handlinger. Til dette vil vi bruge den pædagogiske metode at: Gå foran barnet, gå ved siden af barnet og gå bagved barnet. Også kaldet voksenorden. Hvilke politiske indsatsområder vil vi arbejde fokuseret med og hvordan? Her vil vi særligt have fokus på sunde børn. Bevægelse er godt for barnets sundhed, både i nuet og på længere sigt. Derudover er det godt for barnets kognitive udvikling. 12

14 Natur og naturfænomener Hvordan arbejder vi med natur og naturfænomener Vi er på vores dejlige natur legeplads med mange høje, bakker og buske man kan gemme sig i. Legepladsen indeholder også en urtehave, buske med bær og masser af dyr som vi sammen kan undres over. Vi har skovuger, vores årlige tur til dyrehaven, gør brug af grib sø og ikke mindst de omkringliggende naturlegepladser. Hvad vil vi / vores mål Vi vil lærer børnene på sigt, at tænke abstrakt, lærer børnene hvor maden kommer fra, hvordan planten gror. Vi vil lærer børnene glæden ved at være ude og vise respekt og omsorg for naturen. Hvilke metoder vil vi anvende for at nå vores mål? Vi vil færdes i mange forskellige natur arenaer, studere smådyr, undres i fællesskabet, undersøge, lave forsøg, opdage vejret skifter, mærke temperatur forskellen og se forskellen på dyr og planter. Hvordan vil vi inddrage og arbejde med de tre kompetencer? Vi vil støtte børnene i, at komme med forslag og ideer til hvad vi skal lave i børnehaven, turde fortælle om oplevelser i det fælles rum, være en god kammerat og gøre en masse ting sammen med andre børn samt sætte ord på egne tanker, følelser oplevelser og handlinger. Til dette vil vi bruge den pædagogiske model at: Gå foran barnet, gå ved siden af barnet og gå bagved barnet. Også kaldet voksenorden. Hvilke politiske indsatsområder vil vi arbejde fokuseret med og hvordan? Vi vil være undrende og nysgerrige sammen med børnene. At være i naturen er godt for barnets sundhed, både i nuet og på længere sigt. Derudover er det godt for barnets kognitive udvikling. 13

15 Kultur og kulturelle udtryksformer Hvordan arbejder vi med kultur og kulturelle udtryksformer Vi vil tegne, male, digte eventyr/historier, spille musik, tage på museum og gøre brug af fantasien. Vi arbejder bevidst med Syng med lyd, læseleg og dialogisk læsning. Hvad vil vi / vores mål Vi vil introducere børnene til de danske kulturskatte, være kreative, lave skulpturer i forskelligt materiale, og holde fast i traditionerne. Hvilke metoder vil vi anvende for at nå vores mål? Vi vil holde fast i vores traditioner som julen, påsken. Vi vil spise frokost sammen, tage på ture til slottet og slotsparken og vise de forskellige materialer, som der kan arbejdes med. Hvordan vil vi inddrage og arbejde med de tre kompetencer? Vi vil støtte børnene i, at komme med forslag og ideer til hvad vi skal lave i børnehaven, turde fortælle om oplevelser i det fælles rum, være en god kammerat og gøre en masse ting sammen med andre børn samt sætte ord på egne tanker, følelser oplevelser og handlinger. Til dette vil vi bruge den pædagogiske model at: Gå foran barnet, gå ved siden af barnet og gå bagved barnet. Også kaldet voksenorden. Hvilke politiske indsatsområder vil vi arbejde fokuseret med og hvordan? Vi vil inddrage forældrene. Dette gøres ved, at invitere forældrene til fælles arrangementer, bruge forældrenes ressourcer og invitere dem til videns deling. 14

16 Børnehaven Kornvængets årshjul 2016 Januar Februar Marts April Maj Juni Opstart af skolegruppe. Fastelavn. Påskehygge. Science natur/skovprojekt. Plantens dag. OL i Nødebo. Oktober November December Dyrehaven. Motionsprojekt. (krop og dannelse) Hallowiin. Efterårstema. Julehemmeligheder. Sommerture. Sankt Hans. DGI uge/sommerfest. Juli August September 15

17 Referencer Bae, Berit. (2003). På vej i en anerkendende retning. Social kritik, 88. Retsinformation. (2011). Dagtilbudsloven. Hundeide, Karsten. (2004/2006). Relationsarbejde i institution og skole. Frederikshavn: Dafolo. Stern, Daniel.(2009). Det nuværende øjeblik i psykoterapi og hverdagsliv. Kbh.: Hans Reitzel. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society. Harvard: Harvard University Press. Frøkjær, T. og Brostrøm, S. (2006). Fortællingen som dokumentations- og evalueringsmetode. Kroghs Forlag. Hillerød kommune. (2012). Fælles Børn Fælles Ansvar Brostrøm, S. og Vejleskov, H. (2009). Didaktik i børnehaven. Hillerød kommune Dagtilbud. (2013). Implementering af Science en guide. 16

18 17

Pædagogisk handleplan. Hillerød kommune

Pædagogisk handleplan. Hillerød kommune Pædagogisk handleplan Hillerød kommune Pædagogisk handleplan for 0-6 års dagtilbud i Hillerød kommune Indhold 1.1. Indledning 2 1.2. Børnesyn 2 2.0. Science didaktik 3 2.1. Den professionelle pædagog 3

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Pædagogisk handleplanfor 0-6 års dagtilbud. Hillerød kommune 2018

Pædagogisk handleplanfor 0-6 års dagtilbud. Hillerød kommune 2018 Pædagogisk handleplanfor 0-6 års dagtilbud Hillerød kommune 2018 Indhold 1.0. Indledning... 2 1.1. Dagtilbudsloven... 3 1.2. Politiske mål.... 4 1.3. Børnesyn... 5 2.0. Vores pædagogiske teoretiske fundament...

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017

Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017 Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017 Indsæt billede Marker rammen nedenfor, og tryk slet. I stedet sætter du dit eget billede ind. Tryk på indsæt i menuen og derefter tryk på billede så finder du billedet

Læs mere

Den private institution Brumbassen

Den private institution Brumbassen Den private institution Brumbassen Pædagogisk handleplan 2015: Indledning Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen. Den pædagogiske handleplan

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Pædagogisk handleplanfor 0-6 års dagtilbud. Hillerød kommune

Pædagogisk handleplanfor 0-6 års dagtilbud. Hillerød kommune Pædagogisk handleplanfor 0-6 års dagtilbud Hillerød kommune Indhold 1.0. Indledning... 2 1.1. Børnesyn... 5 2.0. Det teoretiske afsæt for den pædagogiske handleplan... 6 2.1. Science didaktik... 6 2.2.

Læs mere

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Vuggestuen Søstjernen

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Vuggestuen Søstjernen Holstebro Kommune Dagtilbudspolitik 2011-2014 Udviklingsplan for Tingvej 39, Mogenstrup 7800 Skive 1 1. Indledning... 3 2. Præsentation af dagtilbuddet.... 3 3. Børne- og læringssyn.... 3 3.1 Holstebro

Læs mere

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag Pædagogiske læreplaner Generelt pædagogisk grundlag Vi ønsker at skabe et børneliv for børn og forældre, som ruster børnene til livets udfordringer, til glæde for dem selv, deres omgivelser og samfundet

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Villa Maj Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. juni 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte

Læs mere

Havbrisens pædagogiske læreplaner

Havbrisens pædagogiske læreplaner Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan

Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan ] 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte Kommune har Børn, Unge og Fritid som frikommune udfordret lovgivningen

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011 Indholdsfortegnelse: Forord og indledning: Periode for arbejdet med Pædagogiske udviklingsplaner side 2 Hvem har udarbejdet PUP side 2 Hvor, af hvem og med hvilket formål arbejdes med PUP side 2 Arbejdet

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013

Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Margrethevejens pædagogiske handleplan for 2015. Selvejende institution i Hillerød Kommune

Margrethevejens pædagogiske handleplan for 2015. Selvejende institution i Hillerød Kommune Margrethevejens pædagogiske handleplan for 2015 Selvejende institution i Hillerød Kommune Indhold 1.0. Indledning... 2 1.1. Børnesyn... 5 2.0. Det teoretiske afsæt for den pædagogiske handleplan... 6 2.1.

Læs mere

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Indhold 3 Indledning 4 Barnets Alsidige personlige udvikling i Fremtidens Dagtilbud 6 Læringsområde Barnets Selvværd 8

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! I Storebjørn og Skovhulen arbejder vi funktionsopdelt mandag -

Læs mere

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering D. 1. juli 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere

Læs mere

Inklusion i Hadsten Børnehave

Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion i Hadsten Børnehave Et fælles ansvar Lindevej 4, 8370 Hadsten. 1. Indledning: Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion er det nye perspektiv, som alle i dagtilbud i Danmark skal arbejde med. Selve

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Værdier, handleplaner og evaluering

Værdier, handleplaner og evaluering Bilag 2 ] SKOVHUSET. Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. august 2013 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års

Læs mere

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen.

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Om skolen: Abildgårdskolen er beliggende i Vollsmose i Odense. Skolen har pt. 655 elever hvoraf ca. 95 % er tosprogede. Pr. 1. august 2006 blev der indført Heldagsskole

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner

Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner INDLEDNING I forbindelse med Kvalitetsrapporten 2014 er SMTTE-modellen 1 blevet valgt som værktøj til

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Indledning Naturbørnehaven Lillemyr startede med de første børn d. 1. september 2000. Vi er en integreret ins

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014 Glæde Udfordre Fællesskab Anerkendelse Udfordre Indledning Børne- og uddannelsessynet i Sønderborg Kommune er båret af en overordnet vision om, at alle børn har ret til et godt

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 Firkløveren er et børnehus som består af fire institutioner med en fælles distriktsleder. Firkløverens institutioner ligger alle i Greve Midt. Bebyggelsen i Greve

Læs mere

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven.

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven. Som udgangspunkt for vores arbejde med læreplaner ligger vores værdigrundlag og dermed troen på, at udvikling bedst sker, når barnet trives, og er tryg ved at være i institutionen. Værdigrundlaget er derfor

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE. Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet

FAVRSKOV KOMMUNE. Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet FAVRSKOV KOMMUNE Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner er planer, der skal være med til at understøtte børns læring. Personalet skal støtte, lede og udfordre børns læring. Læring sker både gennem oplevelser og

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2014

Pædagogisk læreplan 2014 1 Institutionens navn Beliggenhed Ejstrupholm Børnehave Lærkevej 10 og Vestergade 59a 7361 Ejstrupholm Fysiske rammer Børnehaven er beliggende i en mindre landsby, hvor der er gode muligheder for aktiviteter

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år.

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. Børn og unge i vækst - alle børn skal trives i et trygt og sundt miljø med leg og læring. - alle børn skal møde nærværende,

Læs mere

Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015

Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015 Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015 Læreplansområder Sociale, Natur (Science) Grobund og Vokseværk tema projekt i perioden April, maj, juni. 2015 Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes

Læs mere

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring.

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring. Fokusområder 1 Mål- og indholdsbeskrivelsen for Vejle Kommune tager afsæt i Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik og den fælles skoleudviklingsindsats Skolen i Bevægelse. Dette afspejles i nedenstående

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE NO BØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-09-2016. Hjernen&Hjertet

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE NO BØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-09-2016. Hjernen&Hjertet RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE NO BØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-09-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Indledning 3 1.2 Dagtilbuddets værdier 3 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

Pædagogisk plan 2015-2016

Pædagogisk plan 2015-2016 Børneområdet sep. 2014 Pædagogisk plan 2015-2016 Børnehuset Pilegården/Område Hestkøb Resultater fra arbejdet med de fælles faglige indsatsområder fra Kvalitetsrapporten 2013-2014 og med læreplanstemaerne

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

PLR9 2014 Børnehuset Overvænget

PLR9 2014 Børnehuset Overvænget PLR9 2014 Børnehuset Overvænget Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner. I Dagtilbud Sydvest er det at arbejde med læreplaner en helt naturlig del af det pædagogiske arbejde. Didaktikken

Læs mere

Evaluering af pædagogiske læreplaner 2011

Evaluering af pædagogiske læreplaner 2011 Evaluering af pædagogiske læreplaner 2011 1 Indledning... 3 Evalueringsmetode... 4 Dokumentationsmetoder... 5 De seks læreplanstemaer... 5 Alsidig personlig udvikling... 5 Sociale kompetencer... 5 Sproglig

Læs mere

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling Projekt i uge 47 Målet med projektet er at få rystet børnene mere sammen med jævnaldrende børn fra de andre stuer, samtidig med at læreplanstemaerne er blevet integreret i aktiviteter. Nedenfor kan I se,

Læs mere

De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset

De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset V De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset e rv ste old Vestervold Hedevang Sønderallé é Sønderall H ed e v a ng Vores pædagogiske arbejde tager afsæt i Børneuniversets værdier, som er ansvarlighed anerkendelse

Læs mere

Anmodning til Aalborg Kommune. Leverandørens navn er: Børnenes Akademi. Strubjerg 163. 9400 Nørresundby. Kontaktpersoner i overgangsbestyrelsen er:

Anmodning til Aalborg Kommune. Leverandørens navn er: Børnenes Akademi. Strubjerg 163. 9400 Nørresundby. Kontaktpersoner i overgangsbestyrelsen er: Anmodning til Aalborg Kommune Leverandørens navn er: Børnenes Akademi Strubjerg 163. 9400 Nørresundby Kontaktpersoner i overgangsbestyrelsen er: Jane Dons Lindholmsvej 99. 9400 Nørresundby Therkildsen9000@hotmail.com

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2.

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Vision. Med afsæt i et velfungerende samarbejde, ønsker område Søndervang 2 at fremme en høj grad af trivsel og udvikling for alle. Værdier: Vi bygger vores pædagogiske

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner I Skovparkens Børnehus arbejder vi ud fra de 6 læreplanstemaer i vores pædagogiske praksis. Da vi også er en del af Grønne spirer projekt, som sætter fokus på miljø, udeliv og et

Læs mere

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner Indholdsfortegnelse De pædagogiske læreplaner - konkrete handleplaner... 0 Mål for barnets personlige udvikling... 2 Mål for barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken At arbejde med pædagogiske læreplaner er en proces, der konstant er i bevægelse og forandring. Hyrdebakken har det sidste års tid har været gennem store forandringer

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for. Villa Berthe i Gentofte Kommune

Den pædagogiske læreplan for. Villa Berthe i Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan for Villa Berthe i Gentofte Kommune 2012/2013 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Storebørnsgruppen for kommende skolebørn i Afdeling Mariesminde. Skoleparat - parat til livet

Storebørnsgruppen for kommende skolebørn i Afdeling Mariesminde. Skoleparat - parat til livet Personlige Kompetencer Sætte ord på følelser, eller det der er svært. Bidrage med egen fantasi i legen, komme med små input. Udtrykke sig via sprog og gå i dialog. Vælge til og fra. Drage omsorg for andre

Læs mere

Didaktik i naturen. Katrine Jensen & Nicolai Skaarup

Didaktik i naturen. Katrine Jensen & Nicolai Skaarup Didaktik i naturen Katrine Jensen & Nicolai Skaarup Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Indledning Målgruppen Natur Praktiske overvejelser Nysgerrige voksne Opmærksomhed Læring Didaktik Den

Læs mere

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 VÆRDIER, PRINCIPPER OG LÆRINGSFORSTÅELSE 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Børnehuset Bøgely Åbningstid: Bøgelunden 1.3 & 5 Man-Fredag 2635 Ishøj 06.30-17.00 Tlf: 4373 5243 Velkommen til Børnehuset Bøgelys pædagogiske læreplan 2010-2011

Læs mere

VELKOMMEN I. Åbningstider: Mandag-Torsdag: 06.30-16.45 Fredag 06.30-16.30. Tlf:9155-0040 Mail:bornenesakademi@gmail.com

VELKOMMEN I. Åbningstider: Mandag-Torsdag: 06.30-16.45 Fredag 06.30-16.30. Tlf:9155-0040 Mail:bornenesakademi@gmail.com VELKOMMEN I Perspektivplanen bruges af os, som vores styreredskab til vores daglige arbejde. Vi tager afsæt i Aalborg kommunes børn og unge politik og dagtilbudsloven. For Jer forældre er det et informationshæfte

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 9 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud 2014 2016

Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud 2014 2016 Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud 2014 2016 Vi arbejder med børns læring inden for de 6 læreplanstemaer, som vi iflg. dagtilbudsloven skal udarbejde en plan for. Der udarbejdes

Læs mere

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune Børn unge og læring 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Mål og formål med Masterplan for kvalitet og læringsmiljøer i Fremtidens

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV. Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV. Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk 1 Vi har taget udgangspunkt i både vejledningen til læreplanen og Pædagogisk Perspektivplan. Det

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål (mål og tegn) Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Praksissituation (baggrund) At børnene lærer om traditioner, både danske og kulturelle At

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner HORSENS KOMMUNE Pædagogiske læreplaner Dagtilbud Brædstrup Eventyrhuset, Tinggården, Himmelblå & Dagplejen 2015/2016 D A G T I L B U D B R Æ D S T R U P Baggrund Baggrunden for de pædagogiske læreplaner

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

Pædagogisk handleplanfor 0-6 års dagtilbud. Hillerød kommune, 2017

Pædagogisk handleplanfor 0-6 års dagtilbud. Hillerød kommune, 2017 Pædagogisk handleplanfor 0-6 års dagtilbud Hillerød kommune, 2017 Indhold 1.0. Indledning... 3 1.1. Børnesyn... 5 2.0. Det teoretiske afsæt for den pædagogiske handleplan... 7 2.1. Science didaktik...

Læs mere