Henning Bergenholtz; Ilse Cantell; Ruth Vatvedt Fjeld; Dag Gun- dersen; Jón Hilmar Jónsson; Bo Svensén: Nordisk leksikografisk ordbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Henning Bergenholtz; Ilse Cantell; Ruth Vatvedt Fjeld; Dag Gun- dersen; Jón Hilmar Jónsson; Bo Svensén: Nordisk leksikografisk ordbok"

Transkript

1 Henning Bergenholtz; Ilse Cantell; Ruth Vatvedt Fjeld; Dag Gundersen; Jón Hilmar Jónsson; Bo Svensén: Nordisk leksikografisk ordbok. Oslo: Universitetsforlaget, 1997 Da Nordisk forening for leksikografi blev stiftet i 1991, blev det besluttet at forsøge at forstærke leksikografien som videnskab i Norden ved bl.a. at foretage en terminologisk kortlægning af det leksikografiske område. Et af de konkrete resultater, der er kommet ud af dette arbejde er den foreliggende ordbog Nordisk leksikografisk ordbok (NLO), der udkom i forsommeren At der er tale om et ægte fællesnordisk projekt kan man bl.a. se af redaktionens sammensætning, idet der har været repræsentanter fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Ordbogen er endvidere Skrift nr. 4 i rækken af skrifter udgivet af Nordisk forening for leksikografi i samarbejde med Nordisk sprogsekretariat. Og lad det være sagt med det samme: Ordbogen udgør et væsentligt bidrag til kortlægningen af det leksikografiske fagområde i Norden. NLO har ifølge sit forord nordiske leksikografer som sin målgruppe, og den intenderer at opfylde tre (eller er det fire?) hovedformål (jf. side 8). Disse formål er produktion af tekster på dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk, reception af tekster på de samme sprog samt på sprogene engelsk, fransk og tysk, og at give brugerne viden om fagområdet. Altså en polyfunktionel ordbog med to stærkt praktisk orienterede formål og et mere didaktisk præget formål. Tæller man ordbogsfunktioner, kommer man til i hvert fald 19 forskellige funktioner (jf. Tarp 1994). Alt dette sætter sit præg på selve ordbogens opbygning og indhold, hvilket er i overensstemmelse med gode leksikografiske principper. Det følgende er en beskrivelse af udvalgte dele af netop ordbogens opbygning og indhold. På det rammestrukturelle plan finder man både en omhyggeligt struktureret omtekst og en alfabetisk ordnet lemmaliste. Forteksten består af en indholdsfortegnelse, et forord, en faglig indledning, en systematisk klassificering, en brugervejledning og en grafisk brugervejledning. Den faglige indledning er et godt eksempel på ordbogens didaktiske sigte, nemlig at give brugerne en grundlæggende viden om fagområdet leksikografi. Fagindledningen er på 35 sider, og inddelt i nummererede paragraffer, således at der kan henvises fra én paragraf til en anden, og fra de enkelte artikler i lemmalisten til en relevant paragraf i denne indledning. Herudover afsluttes fagindledningen med en kort litteraturoversigt over væsentlige leksikografiske værker udgivet i Norden. Fagligt set er det en god fagindledning, men den kan måske forekomme lidt overvældende for nogle, især hvis man ikke er fortrolig med den mere teoretiske del af fagområdet (og det er jo ikke alle leksikografer der er det). Dette skyldes især, at fagindledningen er meget terminologitung, og indeholder en meget komprimeret gennemgang af et forholdsvist komplekst fagområde. Man 1

2 2 kunne måske også have fortalt brugerne, at alle de termer, der er skrevet med fed skrift i fagindledningen er lemmatiseret i lemmalisten, om ikke andet så for at hjælpe brugerne mest muligt i stedet for at lade brugerne finde ud af det selv. Men der er ingen tvivl om, at denne faglige indledning er en god og relevant del af ordbogen. En anden komponent af forteksten, der fortjener at blive fremhævet er brugervejledningen (både den grafiske og den tekstuelle). Der er nemlig her tale om en eksemplarisk brugervejledning, som sætter en høj standard inden for netop denne teksttype. Man kan kun håbe, at fremtidens ordbøger udgivet i Norden vil tage ved lære af NLO, da dens brugervejledning indeholder alt det, som en ordbogsbruger kan forlange og forvente af brugervejledningen i en ordbog. Man får her at vide, hvordan hele ordbogen er opbygget, og hvordan de enkelte ordbogskapitler og deres oplysninger er struktureret, ikke bare inden for det enkelte kapitel, men også kapitlerne imellem. For at hjælpe brugeren så meget som muligt, er brugervejledningen bl.a. inddelt i nummererede paragraffer, så der let kan henvises fra én paragraf til en anden. Samtidig får man en indgående skriftlig og en klar og tydelig grafisk fremstilling af, hvorledes en typisk ordbogsartikel er opbygget. Bagteksten indeholder 8 Termregistre, som indholdsfortegnelsen kalder dem, mens bagteksten nøjes med at kalde dem Registre (jf. side 269). Disse registre er medtaget for at lette brugen af denne fællesnordiske ordbog. Da alle lemmata er skrevet i norsk bokmål, da dette anses for at være det mest forståelige af de nordiske sprog, har man brug for disse alfabetisk ordnede termregistre på de øvrige nordiske sprog, for at lette tilgangen til lemmalisten. For at opfylde receptionsfunktionen på de ovenfor nævnte tre europæiske hovedsprog er der også termregsitre for sprogene engelsk, fransk og tysk. På side 269 hedder det: Alfabetisk rekkefølge blir forklart i ordboksartikelen «kanonisk bokstavrekkefølge», der alle språkenes alfabetrekkefølge er beskrevet. Her lover NLO mere end den kan holde: oplysningerne i artiklen er utilstrækkelige. Med hensyn til dansk og norsk, går ordbogsforfatterne ud fra, at brugerne kender disse sprogs nutidige alfabetrækkefølge, så det fortælles der ikke noget om. Finsk og svensk alfabetrækkefølge er kun nævnt i begrænset udvalg, mens ordbogens forfattere er gået ud fra, at kun de færreste brugere kender alfabetrækkefølgen på færøsk og islandsk, så her får man hele alfabetet. For så vidt angår engelsk, fransk og tysk får man ingen oplysninger om disse sprogs alfabetrækkefølge. Havde man angivet alfabetrækkefølgen for hvert af de 8 sprog på side 269, havde man hjulpet brugerne betydeligt mere, og man havde leveret det man havde lovet. Ikke desto mindre er disse registre med til at lette brugen af NLO, og kunne ikke have været undværet i en ordbog med respekt for sig selv.

3 Den centrale ordbogsdel, lemmalisten, er på 207 sider, og indeholder ifølge bagsideteksten ca lemmata. På det generelle, indledende plan er der to ting, der kan nævnes i forbindelse med lemmalisten. Den første er, at lemmalisten er det eneste af ordbogens syv kapitler, der ikke har en overskrift, så her må korrekturlæsningen være smuttet. Den anden ting, der fortjener at blive fremhævet er, at lemmalistens levende kolumnetitel lader noget tilbage at ønske. Både i den faglige indledning og i den relevante ordbogsartikel, får man en god og præcis beskrivelse af, hvordan en levende kolumnetitel skal være. Fx får man her at vide, at på en højreside anføres sidens sidste lemma i sidens øverste højre hjørne. Hvilket vel også er det man som bruger ville forvente. Men i NLO har man af uforklarlige årsager anført højresidernes første lemma, hvilket er et betydeligt irritationsmoment for brugeren, da man hele tiden bliver nødt til at slå op på den efterfølgende venstreside eller lokalisere sidens sidste lemma for at finde ud af hvor langt man er kommet i lemmalisten. Det skal dog nævnes, at kolumnetitlerne indeholder sidernes første lemma skrevet fuldt ud, så man aldrig er i tvivl om, hvad sidens første lemma er, noget som ofte er et problem ved kolumnetitler, der kun består af dele af opslagsord. Lemmalisten har en alfabetisk makrostruktur, der er ordnet efter det glatalfabetiske princip, og flerordstermer er ordnet efter ord-for-ord-metoden, alt sammen noget man får en klar og tydelig forklaring på i den faglige indledning, brugervejledningen og de dertil hørende artikler. Med hensyn til de enkelte artikler, har man anvendt en standardiseret abstrakt mikrostruktur, således at en typisk artikel indeholder følgende oplysninger udover lemmaet: definition, uddybende forklaring, henvisninger (til synonymer, antonymer og relaterede begreber), kode med henvisning til klassifikationssystemet, henvisning til den faglige indledning, ækvivalenter på de 8 nævnte sprog, og litteraturhenvisninger. Det er dog ikke alle artikler, der indeholder alle disse oplysninger, og der opereres endvidere med henvisningslemmata, der enten henviser til en relevant samleartikel, eller henviser til et defineret synonym. Ifølge bagsideteksten kan man forvente at finde ca. 720 artikler med definitioner mm. NLO intenderer altså at give brugeren både sproglige og encyklopædiske oplysninger, og anser da også sig selv for at være et eksempel på den fagordbogstype, der kaldes alordbog (jf. artiklen allordbok). I denne forbindelse er det relevant at se på, hvorledes oplysningerne i lemmalisten harmonerer med de hovedformål, som ordbogen har (jf. ovenfor). Et af hovedformålene er at hjælpe ved produktion af tekster på de nordiske sprog, både tekster produceret på brugerens modersmål og på et fremmedsprog (jf. side 8). Som eksempel på sidstnævnte ordbogsfunktion som NLO skal opfylde, kan nævnes en svensk leksikograf, der skal producere en leksikografisk artikel på islandsk. Her viser det sig, at NLO kan hjælpe den svenske leksikograf med at finde de islandske betegnelser for de ca lemmata, der 3

4 4 findes i lemmalisten (bortset fra lemmaet frase). Når den svenske leksikograf har fundet de islandske leksikografiske fagtermer, han har brug for, står han så tilbage med spørgsmålet om, hvad alle ordene, der skal stå mellem termerne skal være på islandsk. Her finder han ingen hjælp i NLO, da ordbogen ikke indeholder hverken kollokationer eller fraser som har dertil hørende ækvivalenter. Med andre ord: de sproglige oplysninger i NLO begrænser sig med ganske få undtagelser til ækvivalenter til lemmata. Det ville selvfølgelig have krævet en betydeligt mere omfangsrig ordbog, til optimal opfyldelse af de 5 produktionsfunktioner, som NLO hævder, den kan bruges til. Ikke desto mindre kan den opfylde terminologidelen af produktionsfunktionen, men denne udgør normalt mindre end 50% af en samlet produktionsfunktion. Hvad angår produktionen af tekster på ens modersmål, giver NLO nok den hjælp, de fleste brugere har behov for, men selv inden for et fagsprog på brugerens modersmål, kan man have brug for kollokationer og fraser i ordbogen. Denne mangel på oplysninger vedrørende produktionsfunktionerne kan undre, når man læser hvad der står i nogle af de relevante artikler. I disse artikler hedder det bl.a.: produksjon frambringelse av tekst (på morsmål eller fremmedspråk) En ordbok beregnet på produksjon prøver å dekke mest mulig av det sentrale ordforrådet, og syntaktiske egenskaper ved de leksikalske enhetene og andre bruksrestriksjoner. [...] kollokasjon ordforbindelse der betydningen har en klar sammenheng med betydningen av de enkelte delene [...] I resepsjonsordbøker har kollokasjoner en begrenset interesse og da først og fremst som konkretiserende syntagmatisk informasjon i tilknytning til (den semantiske) beskrivelsen av kollokatorene. Derimot står de helt sentralt i produksjonsordbøker, der de i prinsippet bør plasseres under basisordet, da det fungerer som tema overfor brukeren, som slår opp for å hente informasjon om typiske eller treffende kollokatorer. [...] syntagmatisk informasjon informasjon om hvordan leksikalske enheter fungerer sammen med andre leksikalske enheter [...] Syntagmatisk informasjon er specielt nyttig og inntar også størst plass i produksjonsordbøker, der bruken gjelder fri tekstproduksjon eller oversettelse av tekst fra morsmålet til et fremmedspråk. [...]

5 Hvis dette skal tages for pålydende, mangler NLO i hvert fald nogle relevante oplysninger. Nu kunne man selvfølgelig tro, at med sin store vægt på faglige oplysninger (se nedenfor), så er NLO ikke en produktionsordbog. Men her tager man fejl, for i artiklen resepsjon hedder det bl.a.: Den omvendte bruken, det at man ved hjelp av ordboken frambringer tekst, er produksjon, og ordboken som brukes da, er en produksjonsordbok. På baggrund af denne noget unuancerede forklaring, kan man konkludere, at NLO i nogle tilfælde er en produktionsordbog, nemlig når den bliver anvendt til produktion af tekst. Men det kan man vel sige om en hvilken som helst ordbog. Mere konkret fremgår det i øvrigt af bagsideteksten, at NLO er en produktionsordbog. Man kunne i denne forbindelse forestille sig, at der i virkeligheden er tale om en primær funktion, nemlig produktion på modersmålet, og en sekundær, eller måske tertiær, funktion, nemlig produktion på fremmedsproget, men om dette er tilfældet oplyses der ikke om i ordbogen. For så vidt angår hovedformålet om reception af tekster på de nordiske sprog og de tre europæiske hovedsprog (bagsideteksten siger også, at NLO er en receptionsordbog), er problemstillingen den samme som for produktionsfunktionen. Man får i NLO hjælp med de leksikografiske fagtermer. Det står noget bedre til med hensyn til det sidste af hovedformålene, nemlig at give brugerne viden om fagområdet, for i ca. 3/4 af artiklerne finder man faglige forklaringer (og i næsten lige så mange artikler definitioner), og disse suppleres med oplysningerne i den faglige indledning. Den samlede konklusion må være, at NLO opfylder det sidste af de tre hovedformål på tilfredstillende vis, men på en noget halvhjertet måde forsøger at opfylde produktionsfunktionerne. I de fleste tilfælde opfylder oplysningerne i NLO receptionsfunktionerne, især med hensyn til den terminologiske del, men dette afhænger i høj grad af brugernes generelle og fagspecifikke fremmedsprogskompetence. Når man har en ordbog, der skal opfylde en produktionsfunktion, må man som bruger kunne forvente, at ordbogen nu også giver de oplysninger man har brug for i en given produktionssituation. Når brugeren producerer en tekst på et fremmedsprog, er det i de fleste tilfælde en jævn fordeling af sproglige og encyklopædiske oplysninger, han har brug for, så det er ikke nok at ordbogen kalder sig en alordbog, men den skal også indeholde de oplysninger, der er nødvendige for at kunne opfylde de intenderede funktioner. Man skulle måske have formuleret sig lidt anderledes i beskrivelsen af ordbogens formål og funktioner. I forbindelse med produktions- og receptionsfunktionerne er ækvivalenterne af betydning, i hvert fald når et for brugeren fremmed sprog er involveret. Ca. 72% af artiklerne indeholder ækvivalenter på alle 8 sprog til lemmata, men i enkelte få tilfælde har det ikke været muligt at angive en ækvivalent på et af 5

6 6 sprogene (det drejer sig primært om finsk og fransk). Når der mangler en ækvivalent skyldes det ifølge brugervejledningen, at der ikke findes en etableret ækvivalent på det pågældene sprog, der modsvarer lemmaets betydning (jf. side 57). Ved en stikprøve af de engelske ækvivalenter, må man sige, at de ser ud til at være dækkende, men i enkelte tilfælde kan man sætte spørgsmålstegn ved den engelske ækvivalent. Fx oversættes termen delfagsordbog til specialised technical dictionary. Denne oversættelse er i bedste fald unøjagtig, idet den ikke giver nogen indikation af, hvad en delfagsordbog er. En delfagsordbog behandler pr. definition kun en del af et fag, mens en specialised technical dictionary pr. definition behandler specielt udvalgte dele af det faglige univers, og kan således være en flerfagsordbog. En bedre engelsk ækvivalent kan man fx finde i Nielsen 1990 og 1994, og Bergenholtz/Tarp En forkert engelsk ækvivalent finder man til lemmaet klyngedanning. Den engelsk ækvivalent er her angivet som listing, der også er angivet som ækvivalent til lemmaet listedanning. Overbregebet er her lemmagruppering, grouping, og der findes to metoder til gruppering af lemmata i niche- og redeartikler, nemlig listedannelse, listing, og klyngedannelse, clustering (jf. Hausmann/Wiegand 1989, 336 og Nielsen 1994, ). I artiklen ordliste for man bl.a. at vide, at Termen brukes unntaksvis (gjennem påvirkning fra engelsk word list) også i betydningen lemmaliste. Da der altså er en terminologisk påvirkning fra engelsk, burde word list vel have været angivet som ækvivalent til lemmaliste. Hvad kvaliteten af ækvivalenterne på de øvrige sprog angår, overlades til andre at bedømme. Som allerede nævnt er NLO god til at give brugeren viden om fagområdet. Dette sker primært gennem definitioner og forklaringer i de enkelte artikler, og disse er formuleret på et forståeligt sprog (ikke bare norsk bokmål). Endvidere indeholder artiklerne henvisninger til relevante paragraffer i den faglige indledning, således at brugeren også får præsenteret termen i en større sammenhæng. Ved enkelte artikler kunne man nok ønske sig en større grad af præcisering. Dette gælder ved nogle af de artikler, som behandler almenlingvistiske termer. Ifølge forordet er disse kun medtaget, hvor de har en særlig relevans eller anses for særligt nødvendige, men i enkelte artikler fremgår det ikke hvilken relevans eller nødvendighed der er tale om. For eksempel kan nævnes artiklerne/lemmaerne begrepsrelasjon, betydningsendring, falske venner og kjernemorfem. Her ville brugeren have været bedre stillet, hvis han fik at vide hvilken betydning de har for leksikografien, for uden denne oplysning kan man finde bedre og mere udførlige oplysninger i lingvistiske ordbøger. På en mere sekundær måde får brugeren i de fleste artikler oplysninger om det leksikografiske område gennem henvisninger til relevant litteratur. Der henvises både til litteratur, der underbygger og udvider forklaringerne i artiklerne, og i enkelte tilfælde til litteratur, der giver en anden tilgang til et bestemt emne end

7 den der præsenteres i NLO. Noget der støtter vidensopbygningsfunktionen på en særdeles grundig måde. Sammenfattende må det konkluderes, at NLO lover mere end den kan holde, men samtidig udgør den et væsentligt bidrag til den leksikografiske forskning i Norden. Der er ingen tvivl om, at der er tale om et godt, gedigent opslagsværk, der trods sine begrænsninger, er særdeles anvendelig til opbyggelse og udvidelse af viden inden for leksikografien. Selv om et opslagsværk af NLO s omfang ikke kan dække alle aspekter inden for hele den videnskabelige disciplin, der udgøres af leksikografien, så indeholder den oplysninger om de grundlæggende principper inden for faget. Herudover indeholder den også nyttige henvisninger til anden relevant litteratur, hvor man kan fordybe sig i udvalgte delemner. Ikke mindst da NLO er den første ordbog, der behandler disciplinen leksikografi, er NLO et opslagsværk, som bør indgå i enhver seriøs leksikografs bogsamling. 7 Referencer Bergenholtz, Henning/Tarp, Sven (eds.) (1995): Manual of Specialised Lexicography: The preparation of specialised dictionaries. Benjamins Translation Library. Hausmann, Franz Josef/Wiegand, Herbert Ernst (1989): Component Parts and Structures of General Monolingual Dictionaries: A Survey, i: F.J. Hausmann/O. Reichmann/H.E. Wiegand/L. Zgusta (eds.): Wörterbücher. Ein internationales Handbuch zur Lexikographie, vol. 1. Berlin/New York: de Gruyter, Nielsen, Sandro (1990): Contrastive Description of Dictionaries Covering LSP Communication. In: Fachsprache 3-4, Nielsen, Sandro (1994): The Bilingual LSP Dictionary. Principles and Practice for Legal Language. Tübingen: Narr. Tarp, Sven (1994): Funktionen in Fachwörterbücher. In: Burkhard Schaeder/Henning Bergenholtz (eds.): Das Fachwörterbuch: Fachwissen und seine Repräsentation in Wörterbüchern. Tübingen: Narr, Sandro Nielsen

Historiske ordbøger. Henning Bergenholtz & Sven-Göran Malmgren

Historiske ordbøger. Henning Bergenholtz & Sven-Göran Malmgren 1 Henning Bergenholtz & Sven-Göran Malmgren Historiske ordbøger Årets udgave af LexicoNordica er en lille smule tyndere end det omfangsrige bind i 2005, som med sine 370 sider satte en rekord for tidsskriftet.

Læs mere

Fransk-dansk ordbogsprojekt inden for varemærker og varemærkeret i Frankrig og Danmark

Fransk-dansk ordbogsprojekt inden for varemærker og varemærkeret i Frankrig og Danmark Fransk Institut Forfatter: Speciale Signe Rousing Østergaard Cand.ling.merc. Eksamensnummer: 243550 Specialevejleder: Kirsten Wølch Rasmussen Fransk-dansk ordbogsprojekt inden for varemærker og varemærkeret

Læs mere

279 Sandro Nielsen, Lise Mourier, Henning Bergenholtz: Regnskabsordbogen dansk engelsk. Forlaget Thomson. 2004. (431 sider)

279 Sandro Nielsen, Lise Mourier, Henning Bergenholtz: Regnskabsordbogen dansk engelsk. Forlaget Thomson. 2004. (431 sider) 279 Sandro Nielsen, Lise Mourier, Henning Bergenholtz: Regnskabsordbogen dansk engelsk. Forlaget Thomson. 2004. (431 sider) Udgivelsen af en ny dansk-engelsk fagordbog er ikke er ikke hverdagskost, og

Læs mere

Sprogkundskaber som ansættelsesparameter

Sprogkundskaber som ansættelsesparameter Hans-Otto Rosenbohm * 281 Sprogkundskaber som ansættelsesparameter 1. Baggrunden for undersøgelsen Den tiltagende internationalisering af erhvervslivet medfører et stadig stigende behov for sprogkyndige

Læs mere

Ordbogskoncept til dansk-fransk miniordbog over konkursretlige fagtermer

Ordbogskoncept til dansk-fransk miniordbog over konkursretlige fagtermer Opgaveskriver: Linda Jensen Eksamensnr.: 258817 Fransk Institut Speciale Cand.ling.merc. Vejleder: Kirsten Wølch Rasmussen Ordbogskoncept til dansk-fransk miniordbog over konkursretlige fagtermer Ordbogsprojektet

Læs mere

gelig tendens til, at fagordbøger bliver skæmmet ved en sjusket leksikografisk udførelse, der medfører, at det faglige og sproglige indhold ikke

gelig tendens til, at fagordbøger bliver skæmmet ved en sjusket leksikografisk udførelse, der medfører, at det faglige og sproglige indhold ikke Alice Lykke Holste, Tinna Nielsen, Marina Orlova-Jermark og Viktor Smith: Russisk rets- og politisprog. Grundlæggende begreber og principper. Russisk-dansk juridisk ordbog. København: Handelshøjskolens

Læs mere

Allan Røder: Danske talemåder, 616 sider. Gads Forlag, Køben-

Allan Røder: Danske talemåder, 616 sider. Gads Forlag, Køben- Recensies 163 Allan Røder: Danske talemåder, 616 sider. Gads Forlag, Køben- 164 TijdSchrift voor Skandinavistiek havn 1998. [Delvist illustreret] ISBN 87-12-03081-3. Stig Toftgaard Andersen: Talemåder

Læs mere

Ordbogssamarbejde i Norden

Ordbogssamarbejde i Norden Tema: Lyst og mod til det nordiske i dansk Af Lars Trap-Jensen, ledende redaktør ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Ordbogssamarbejde i Norden En forudsætning for bedre sprogforståelse i Norden

Læs mere

Jeg har brug for hjælp i forbindelse med, at jeg læser eller hører en tekst

Jeg har brug for hjælp i forbindelse med, at jeg læser eller hører en tekst Brugervejledning Principielt er ordbogen et stykke værktøj, som er beregnet til at dække behov for brugere med dansk som modersmål, hvis behov for hjælp opdeles på følgende måde 1. Jeg har brug for hjælp

Læs mere

Cathrine Fabricius-Hansen [Lexicography in the 21 st Century] publishing Company, Amsterdam/Philadelphia 2009

Cathrine Fabricius-Hansen [Lexicography in the 21 st Century] publishing Company, Amsterdam/Philadelphia 2009 LexicoNordica Forfatter: Anmeldt værk: Cathrine Fabricius-Hansen [Lexicography in the 21 st Century] Lexicography in the 21 st Century. In honour of Henning Bergenholtz, udg. af Sandro Nielsen og Sven

Læs mere

Leksikografiske valg ved udarbejdelsen af et udkast til en internetbaseret dansk-engelsk juridisk delfagsordbog

Leksikografiske valg ved udarbejdelsen af et udkast til en internetbaseret dansk-engelsk juridisk delfagsordbog Leksikografiske valg ved udarbejdelsen af et udkast til en internetbaseret dansk-engelsk juridisk delfagsordbog - med særlig henblik på behandling af kulturbundne tekstkonventioner Cand.ling.merc.-speciale

Læs mere

NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI

NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI Titel: Forfatter: Forholdet mellem alordbøger og enkeltfagsordbøger Sandro Nielsen Kilde: Nordiske studier i leksikografi 1, 1992, s. 275-287 Rapport fra Konferanse om leksikografi

Læs mere

Danske tegnsprogsordbøger En oversigt over eksisterende ordbøger over dansk tegnsprog, sammenholdt med projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog.

Danske tegnsprogsordbøger En oversigt over eksisterende ordbøger over dansk tegnsprog, sammenholdt med projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog. Danske tegnsprogsordbøger En oversigt over eksisterende ordbøger over dansk tegnsprog, sammenholdt med projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog. Af Thomas Troelsgård. Projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog

Læs mere

Tal nordisk det nytter! Hvordan vi undgår at tale engelsk i nordisk sammenhæng

Tal nordisk det nytter! Hvordan vi undgår at tale engelsk i nordisk sammenhæng Tal nordisk det nytter! Hvordan vi undgår at tale engelsk i nordisk sammenhæng Af Karin Guldbæk-Ahvo For mange andre nordboer er det meget svært at finde ud af, om danskerne taler om lager, læger, lejr,

Læs mere

redaksjonelt redaksjonelt

redaksjonelt redaksjonelt redaksjonelt redaksjonelt 373 lexiconordica 2011 374 redaksjonelt 1. LexicoNordica udkommer hvert år i november. Tidsskriftet indeholder leksiko grafiske bidrag som er skrevet på et af følgende nordiske

Læs mere

Forord. Henning Bergenholtz & Sven-Göran Malmgren

Forord. Henning Bergenholtz & Sven-Göran Malmgren 1 Henning Bergenholtz & Sven-Göran Malmgren Forord Denne udgave af LexicoNordica omfatter mere end 300 sider, og det er noget mere end alle andre numre de sidste otte år. Indtil en vis grad kan dette nummers

Læs mere

Fransk-dansk ordbogsprojekt inden for straffeprocessen

Fransk-dansk ordbogsprojekt inden for straffeprocessen Fransk-dansk ordbogsprojekt inden for straffeprocessen Ordbogsprojektet omfatter: Teoretiske overvejelser i forbindelse med udarbejdelse af en lørnerordbog Ordbogsdel Kandidatafhandling skrevet af Jeppe

Læs mere

Semantikopgave Ved Tobias Scavenius

Semantikopgave Ved Tobias Scavenius Semantikopgave Ved Tobias Scavenius Opgaveformulering Undersøg hvordan verbet bære er beskrevet semantisk i DDO, sammenhold beskrivelsen med Ruus beskrivelse i Kognitiv semantik på dansk. Undersøg hvordan

Læs mere

Jette Pedersen. Koncernspecifik brancheordbog med særligt henblik på teknisk engelsk: Prækonceptionelle overvejelser og koncept

Jette Pedersen. Koncernspecifik brancheordbog med særligt henblik på teknisk engelsk: Prækonceptionelle overvejelser og koncept Jette Pedersen 267 Koncernspecifik brancheordbog med særligt henblik på teknisk engelsk: Prækonceptionelle overvejelser og koncept I det følgende gives en præsentation af nogle centrale aspekter af ovennævnte

Læs mere

Annelise Grinsted og Bertha Toft

Annelise Grinsted og Bertha Toft Annelise Grinsted og Bertha Toft 123 Uwe Kaufmann og Henning Bergenholtz: Genteknologisk ordbog - dansk engelsk/engelsk dansk molekylærbiologi og DNA-teknologi. København: GEC Gads Forlag, 1992. Med forventning

Læs mere

Henning Bergenholtz: Grammatik i bilingvale ordbøger. 0. Prolog

Henning Bergenholtz: Grammatik i bilingvale ordbøger. 0. Prolog Henning Bergenholtz: Grammatik i bilingvale ordbøger In the greater part of the many contributions concerning grammar in dictionaries that have appeared during the past 15 years, the main focus has been

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

Tekstproduktion: Behov og hjælpemidler:

Tekstproduktion: Behov og hjælpemidler: Tekstproduktion: Behov og hjælpemidler: Microsoft Office Word 2003 i et leksikografisk perspektiv med særligt henblik på programmets danske version og denne versions danske og spanske stave- og grammatikkontrol

Læs mere

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium.

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt. I samråd med en faglærer vælges en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område, der knytter sig til

Læs mere

Forord Forord Hvem er bogen for?

Forord Forord Hvem er bogen for? Forord Forord 11 Meget hurtig var jeg til at sige ja, da en ven spurgte mig, om jeg ville skrive denne bog. Der er så meget at sige om de svære samtaler, der findes så mange måder at sige det på. Medierne

Læs mere

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet Elevmanual til SRP Elevmanual til studieretningsprojektet 3g, 2014-2015 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsprojektet - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Opgaver i fremmedsprog s. 5

Læs mere

Thi kendes for ret om lemmata og eksempler i juridisk fagleksikografi **

Thi kendes for ret om lemmata og eksempler i juridisk fagleksikografi ** Anne Lise Kjær* 157 Thi kendes for ret om lemmata og eksempler i juridisk fagleksikografi ** Abstract This paper will focus on some principles for lexicographical treatment of a type of fixed word combinations,

Læs mere

Læsning og skrivning - i matematik. Roskilde d. 9.11.2011

Læsning og skrivning - i matematik. Roskilde d. 9.11.2011 Læsning og skrivning - i matematik Roskilde d. 9.11.2011 Hvad har I læst i dag? Tal med din sidemakker om, hvad du har læst i dag Noter på post-it, hvad I har læst i dag Grupper noterne Sammenlign med

Læs mere

NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI

NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI Titel: Forfatter: Encyklopædiske oplysninger i tosprogede tekniske ordbøger Sven Tarp Kilde: Nordiske Studier i Leksikografi 1, 1992, s. 522-531 Rapport fra Konferanse om

Læs mere

Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke

Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke Version 2.1 (april 2016) Redaktionen vil være taknemmelig for, om tidsskriftets artikelforfattere gør sig bekendt med og følger

Læs mere

RESUME TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER SOM VÆRKTØJ TIL JURIDISK OVERSÆTTELSE. KRITISK VURDERING AF ANVENDELIGHEDEN AF TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER TIL

RESUME TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER SOM VÆRKTØJ TIL JURIDISK OVERSÆTTELSE. KRITISK VURDERING AF ANVENDELIGHEDEN AF TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER TIL RESUME TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER SOM VÆRKTØJ TIL JURIDISK OVERSÆTTELSE. KRITISK VURDERING AF ANVENDELIGHEDEN AF TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER TIL OVERSÆTTELSE AF SELSKABSRETLIG DOKUMENTATION. I den foreliggende

Læs mere

Jette Hyldegård Det gode navigationsapparat

Jette Hyldegård Det gode navigationsapparat DET GODE I Jette Hyldegård Lektor, ph.d. på Danmarks Biblioteksskole med undervisning og forskning inden for området Informatlonsinteraktion og informationsarkitektur. www.db.dk/jh Navigotionsapparatet

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen

Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen De fleste danskere behøver bare at høre en sætning som han tog sin hat og gik sin vej, før de er klar over hvilken sprogligt

Læs mere

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

LexicoNordica. Juridiske oversættelsesordbøger. Sandro Nielsen og Rita Sørensen. Kilde: LexicoNordica 5, 1998, s. 129-149

LexicoNordica. Juridiske oversættelsesordbøger. Sandro Nielsen og Rita Sørensen. Kilde: LexicoNordica 5, 1998, s. 129-149 LexicoNordica Titel: Forfatter: Juridiske oversættelsesordbøger Sandro Nielsen og Rita Sørensen Kilde: LexicoNordica 5, 1998, s. 129-149 URL: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/lexn/issue/archive

Læs mere

LÆSNING OG SKRIVNING I MATEMATIK

LÆSNING OG SKRIVNING I MATEMATIK TIL ELEVER PÅ MELLEMTRINNET Gerd Fredheim Marianne Trettenes Skrivning i fagene er et tværfagligt kursus i faglig skrivning i natur/teknik, LÆSNING OG SKRIVNING I MATEMATIK December November Red. Heidi

Læs mere

literære værker på engelsk. At dømme på disse literære værker beherskede Joseph Conrad engelsk morfosyntaks og leksikon på et niveau der er

literære værker på engelsk. At dømme på disse literære værker beherskede Joseph Conrad engelsk morfosyntaks og leksikon på et niveau der er Dansk Resumé I denne afhandling undersøges fremmedsprogsperformans inden for tre lingvistiske domæner med henblik på at udforske hvorvidt der er domænerelateret modularitet i fremmedsprogsperformans, dvs.

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

FAGLEKSIKOGRAFISK PROJEKT

FAGLEKSIKOGRAFISK PROJEKT Speciale CLM Spansk Forfatter: Malene Wiborg Hansen Studienr.: 248706 Vejleder: Anne Lise Laursen Spansk Institut, HHÅ FAGLEKSIKOGRAFISK PROJEKT Dansk Spansk ordbog om handel med børsnoterede værdipapirer

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Hans-Peder Kromann. Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN. Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen

Hans-Peder Kromann. Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN. Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen Hans-Peder Kromann 103 Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen i København En fyldig bibliografi er et nyttigt redskab også for fagsprogsforskere, som

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2015 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: tirsdag d. 15. december kl. 10. til tirsdag d. 22. december kl. 10.

Læs mere

Vore mænd i Havanna. Værkstedsrapport fra dansk-cubansk samarbejde om udarbejdelse af en genteknologisk ordbog

Vore mænd i Havanna. Værkstedsrapport fra dansk-cubansk samarbejde om udarbejdelse af en genteknologisk ordbog Henning Bergenholtz, Uwe Kaufmann & Sven Tarp* 291 Vore mænd i Havanna. Værkstedsrapport fra dansk-cubansk samarbejde om udarbejdelse af en genteknologisk ordbog 1. Forudsætninger I løbet af 1993 blev

Læs mere

redaktionellt redaktionellt

redaktionellt redaktionellt redaktionellt redaktionellt 365 lexiconordica 2012 366 redaktionellt 1. LexicoNordica udkommer hvert år i november. Tidsskriftet indeholder leksiko grafiske bidrag som er skrevet på et af følgende nordiske

Læs mere

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Graae, Lisbeth; Gustav Graae: Jagtsproget, 2. udgave, redigeret af Jørgen Fog & Sigurd Rosendahl. Skjern: Forlaget Pinus, 1993 1

Graae, Lisbeth; Gustav Graae: Jagtsproget, 2. udgave, redigeret af Jørgen Fog & Sigurd Rosendahl. Skjern: Forlaget Pinus, 1993 1 Graae, Lisbeth; Gustav Graae: Jagtsproget, 2. udgave, redigeret af Jørgen Fog & Sigurd Rosendahl. Skjern: Forlaget Pinus, 1993 1 Søskendeparret Gustav og Lisbeth Graaes førsteudgave af den monolinguale

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER. (men det er ikke altid det de andre kalder mig)

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER. (men det er ikke altid det de andre kalder mig) BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER JEG ER FREDE (men det er ikke altid det de andre kalder mig) Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse,

Læs mere

Lita Lundquist: Oversættelse. Problemer og strategier, set i tekstlingvistisk og pragmatisk perspektiv. Gylling: Samfundslitteratur, 1997 (2. udg.

Lita Lundquist: Oversættelse. Problemer og strategier, set i tekstlingvistisk og pragmatisk perspektiv. Gylling: Samfundslitteratur, 1997 (2. udg. Lita Lundquist: Oversættelse. Problemer og strategier, set i tekstlingvistisk og pragmatisk perspektiv. Gylling: Samfundslitteratur, 1997 (2. udg.) Formålet med denne bog er, ifølge forfatteren, at kombinere

Læs mere

NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI

NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI Titel: Forfatter: Applicering af alordbogsprincippet på konkrete ordbogsartilder Sandro Nielsen Kilde: Nordiske Studier i Leksikografi 2, 1993, s. 204-217 Rapport fra Konference

Læs mere

Artiklens titel (punkt 14 fed)

Artiklens titel (punkt 14 fed) Artiklens titel (punkt 14 fed) Forfatternavn(e) (punkt 12 kursiv) Summary in English (punkt 10,5; indryk 0,5 højre og venstre) nfl2015 1. Overskrift 1 (punkt 13 fed) Brødtekst uden indryk (punkt 11) 1.

Læs mere

Bidrage til en overordnet planlægning, koordinering, administration og udvikling af den nationale og internationale leksikografiske

Bidrage til en overordnet planlægning, koordinering, administration og udvikling af den nationale og internationale leksikografiske Henning Bergenholtz* 181 Center for Leksikografi Center for Leksikografi på Handelshøjskolen i Århus blev oprettet pr. 1.7.96. Rent tidsmæssigt faldt oprettelsen sted samtidig med indvielsen af nye bygninger

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

På websitet til Verden efter 1914 vil eleverne blive udfordret, idet de i højere omfang selv skal formulere problemstillingerne.

På websitet til Verden efter 1914 vil eleverne blive udfordret, idet de i højere omfang selv skal formulere problemstillingerne. Carl-Johan Bryld, forfatter AT FINDE DET PERSPEKTIVRIGE Historikeren og underviseren Carl-Johan Bryld er aktuel med Systime-udgivelsen Verden efter 1914 i dansk perspektiv, en lærebog til historie i gymnasiet,

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3I IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 Undervisningsforløb 4 5. og 6 semester. Studieretningsforløb 4 5. og 6. semester illustreret på en tidslinje 5 Studieturen

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2012 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: torsdag d. 13. december kl. 14. til torsdag d. 20. december kl. 14.

Læs mere

Feedback og vurdering for læring

Feedback og vurdering for læring Rune Andreassen, Helle Bjerresgaard, Ivar Bråten, John Hattie, Mads Hermansen, Therese Nerheim Hopfenbeck, Preben Olund Kirkegaard, Claus Madsen, Helen Timperley, Claire Ellen Weinstein og Trude Slemmen

Læs mere

18. Effektiv Medlemskommunikation

18. Effektiv Medlemskommunikation 18. Effektiv Medlemskommunikation Det ser let ud, når det virker kommunikationen. Men når det ikke gør, kan det være svært at spotte, hvor det går galt. Men forskellen på, om man når og engagerer målgruppen,

Læs mere

Leksikografien på egne ben. Fordelingsstrukturer og byggedele i et brugerorienteret

Leksikografien på egne ben. Fordelingsstrukturer og byggedele i et brugerorienteret Sven Tarp* 121 Leksikografien på egne ben. Fordelingsstrukturer og byggedele i et brugerorienteret perspektiv 1. Indledning Hvis et gazellekid ikke er i stand til at stå på egne ben inden for de første

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 21. november 2002 Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET 21. november 2002 Det Humanistiske Fakultet AARHUS UNIVERSITET 21. november 2002 - Notat - Reformen af humanioras uddannelsesstruktur set i lyset af Tid for forandring for Danmarks universiteter - uddybende pjece til politisk aftale om ny universitetslov

Læs mere

Indledning 10 I NDLEDNING

Indledning 10 I NDLEDNING Indledning Denne bogs hovedtema er børns sprog og kommunikationsudvikling i førskolealderen i tale og skrift. Det er et ambitiøst tema, fordi sproget er indvævet i så at sige alle centrale udviklingsområder:

Læs mere

LITTERATURSØGNING. ref. Lund H(1999)

LITTERATURSØGNING. ref. Lund H(1999) LITTERATURSØGNING Årligt publiceres ca 2 mill. medicinsk videnskabelige artikler i ca 20.000 forskellige tidsskrifter. Der findes i dag mere end 800 databaser, som giver mulighed for at søge på denne store

Læs mere

1. Om synopsis. Koncept bogens bærende ide. Målgruppe og anvendelse

1. Om synopsis. Koncept bogens bærende ide. Målgruppe og anvendelse Om denne folder Denne folder er henvendt til dig, der skal tilrettelægge og redigere en antologi til udgivelse hos Samfundslitteratur. Den skal ses som supplement til folderen Forfatter hos Samfundslitteratur,

Læs mere

Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk

Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Godkendt i Cand.negot.-studienævnet den 8. oktober 2009 og den 21. januar 2010 og den 4. marts

Læs mere

NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI

NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI Titel: Forfatter: Forbedring af datatilgang i elektroniske opslagsværker i forbindelse med kognitive brugersituationer Marcin Overgaard Ptaszynski Kilde: Nordiska Studier

Læs mere

MEDDELELSE OM ALMINDELIG UDVÆLGELSESPRØVE EPSO/AST/119-120/12 (2012/C 146 A/02)

MEDDELELSE OM ALMINDELIG UDVÆLGELSESPRØVE EPSO/AST/119-120/12 (2012/C 146 A/02) C 146 A/4 DA Den Europæiske Unions Tidende 24.5.2012 MEDDELELSE OM ALMINDELIG UDVÆLGELSESPRØVE EPSO/AST/119-120/12 (2012/C 146 A/02) Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) afholder almindelige

Læs mere

Færøsk under dobbeltpres

Færøsk under dobbeltpres 1 Færøsk under dobbeltpres Jógvan í Lon Jacobsen Tórshavn Færøsk er ligesom i en sandwichsituation mellem dansk og engelsk. Dobbeltheden i titlen på mit indlæg hentyder til, at færøsk påvirkes både fra

Læs mere

Den automatiske sanseforventningsproces

Den automatiske sanseforventningsproces Den automatiske sanseforventningsproces Af forsknings- og institutleder Flemming Jensen Det kunne ikke gøres enklere. Jeg ved, at for nogle ser meget teoretisk ud, mens det for andre måske endda er for

Læs mere

Leksikologiske analyser og beskrivelser ctr. leksikografiske angivelser

Leksikologiske analyser og beskrivelser ctr. leksikografiske angivelser Henning Bergenholtz * 21 Leksikologiske analyser og beskrivelser ctr. leksikografiske angivelser Bemærkninger til Undine Kramer: Lexikologischlexikographische Aspekte der deutschen Gegenwartssprache. Berlin

Læs mere

Opsætning af eksponater - En markedsundersøgelse på Nordia 2002 Af: Lars Engelbrecht

Opsætning af eksponater - En markedsundersøgelse på Nordia 2002 Af: Lars Engelbrecht Opsætning af eksponater - En markedsundersøgelse på Nordia 2002 Af: Lars Engelbrecht Når jeg besøger en frimærkeudstilling, kan jeg ikke lade være med at blive imponeret over de tusinder af timer, der

Læs mere

Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Christians Brygge 1, DK-1219 København K (ltj@dsl.dk) 1

Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Christians Brygge 1, DK-1219 København K (ltj@dsl.dk) 1 Lars Trap-Jensen : Kommentar til Henning Bergenholtz & Vibeke Vrang: Den Danske Ordbog bind 2 (E-H) og 3 (I-L) en ordbog for folket eller for akademikere? 1 I deres anmeldelse af DEN DANSKE ORDBOG s bind

Læs mere

Faglig læsning i matematik

Faglig læsning i matematik Faglig læsning i matematik af Heidi Kristiansen 1.1 Faglig læsning en matematisk arbejdsmåde Der har i de senere år været sat megen fokus på, at danske elever skal blive bedre til at læse. Tidligere har

Læs mere

Information om. Historieopgaven i 1hf

Information om. Historieopgaven i 1hf 2016 Information om Historieopgaven i 1hf Indhold HISTORIEOPGAVEN 3 FORMÅLET MED HISTORIEOPGAVEN 3 TIDSPLAN OG OMFANG 3 OPGAVENS INDHOLD 3 TITELFORSIDEN 4 INDHOLDSFORTEGNELSEN 4 INDLEDNINGEN 4 BRØDTEKSTEN

Læs mere

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. R E P L I Q U E Replique, 4. årgang 2014 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Fagleksikografisk speciale:

Fagleksikografisk speciale: Speciale CLM - spansk Forfatter: Karen Juhl Petersen Studienummer: 252141 Vejleder: Lektor Anne Lise Laursen Spansk Institut, HHÅ Fagleksikografisk speciale: Dansk-spansk ordbog om handel med børsnoterede

Læs mere

Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri

Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri Titel Titel på guidelines skal være kortfattet, men alligevel tydeligt angive det emne der behandles, f.eks.: Medikamentel behandling af skizofreni

Læs mere

At være censor på et bachelorprojekt. En kort introduktion til censorrollen.

At være censor på et bachelorprojekt. En kort introduktion til censorrollen. At være censor på et bachelorprojekt En kort introduktion til censorrollen. Hvad er bachelorprojektet og baggrunden for det? Den studerende er næsten færdig med uddannelsen til maskinmester, men kan være

Læs mere

Overvejelser angående det leksikografiske grundlag for en elektronisk.

Overvejelser angående det leksikografiske grundlag for en elektronisk. LexicoNordica Titel: Overvejelser angående det leksikografiske grundlag for en elektronisk bilingval regnskabsordbog Forfatter: Kilde: URL: Sandro Nielsen LexicoNordica 9, 2002, s. 173-195 http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/lexn/issue/archive

Læs mere

Islandsk i officiel teori og individuel praksis

Islandsk i officiel teori og individuel praksis 1 Islandsk i officiel teori og individuel praksis Guðrún Kvaran & Hanna Óladóttir Reykjavík Det er her meningen at tale lidt om nydannelse af ord i islandsk. Hvilken status den har i islandsk sprogpolitik,

Læs mere

Vejledning om Studieprøven

Vejledning om Studieprøven Vejledning om Studieprøven Danskuddannelse til voksne udlændinge Marts 2016 1 Udgiver Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Styrelsen for International Rekruttering og Integration Copyright Udlændinge-,

Læs mere

Studium Cand.ling.merc engelsk. Leksikografisk strukturering af emnet træ til energiformål

Studium Cand.ling.merc engelsk. Leksikografisk strukturering af emnet træ til energiformål Specialeskriver Heidi Egeberg Studienummer: 257918 Vejleder Birthe Mousten Engelsk Institut Studium Cand.ling.merc engelsk Leksikografisk strukturering af emnet træ til energiformål Handelshøjskolen i

Læs mere

Sammenligning af fagsproglige tekstsortkonventioner - et ph.d.- arbejde

Sammenligning af fagsproglige tekstsortkonventioner - et ph.d.- arbejde Jan Engberg, HHÅ 1 Sammenligning af fagsproglige tekstsortkonventioner - et ph.d.- arbejde 21. februar forsvarede jeg ved Handelshøjskolen i Århus en ph.d.-afhandling inden for det ovennævnte emne (originaltitel:

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

L Æ R I N G S H I S T O R I E

L Æ R I N G S H I S T O R I E LÆRINGS HISTORIE LÆRINGS HISTORIE Kom godt i gang Før I går i gang med at arbejde med dokumentationsmetoderne, er det vigtigt, at I læser folderen Kom godt i gang med værktøjskassen. I folderen gives en

Læs mere

Dansk-historie-opgave 1.g

Dansk-historie-opgave 1.g Dansk-historie-opgave 1.g Vejledning CG 2012 Opgaven i historie eller dansk skal træne dig i at udarbejde en faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression. I 2.g skal du

Læs mere

De pædagogiske pejlemærker

De pædagogiske pejlemærker De pædagogiske pejlemærker Sorø Kommune De pædagogiske pejlemærker På de næste sider præsenteres 10 pejlemærker for det pædagogiske arbejde i skoler og daginstitutioner i Sorø Kommune. Med pejlemærkerne

Læs mere

Det Rene Videnregnskab

Det Rene Videnregnskab Det Rene Videnregnskab Visualize your knowledge Det rene videnregnskab er et værktøj der gør det muligt at redegøre for virksomheders viden. Modellen gør det muligt at illustrere hvordan viden bliver skabt,

Læs mere

Akademiuddannelser. Vejledning i kildehenvisninger.

Akademiuddannelser. Vejledning i kildehenvisninger. Akademiuddannelser Vejledning i kildehenvisninger. INDHOLD INDLEDNING... 3 KILDEHENVISNINGER... 3 SAMME KILDE LIGE EFTER HINANDEN:... 4 HENVISES DER TIL FLERE SIDER SKAL DER SKRIVES:... 4 CITATER... 4

Læs mere

Guldbog Kemi C Copyright 2016 af Mira Backes og Christian Bøgelund.

Guldbog Kemi C Copyright 2016 af Mira Backes og Christian Bøgelund. Guldbog Kemi C Copyright 2016 af Mira Backes og Christian Bøgelund. Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk eller elektronisk gengivelse af denne bog eller dele heraf er uden forfatternes skriftlige

Læs mere

Bilag til AT-håndbog 2010/2011

Bilag til AT-håndbog 2010/2011 Bilag 1 - Uddybning af indholdet i AT-synopsen: a. Emne, fagkombination og niveau for de fag, der indgår i AT-synopsen b. Problemformulering En problemformulering skal være kort og præcis og fokusere på

Læs mere

Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30

Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30 Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30 Ny forskning antyder, at kræft var en sjælden sygdom i oldtiden. Det strider imod mange kræftforskeres opfattelse af sygdommen. Af Andreas R. Graven,

Læs mere

Jens Axelsen: Engelsk-Dansk Ordbog. København: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S

Jens Axelsen: Engelsk-Dansk Ordbog. København: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S 1 Jens Axelsen: Engelsk-Dansk Ordbog. København: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S 1. Indledning Hvad skulle vi gøre uden de røde ordbøger? De er blevet et fast element i sprogundervisningen og

Læs mere

Fokus på det gode liv

Fokus på det gode liv Fokus på det gode liv Oplæg til debat om hvordan vi skaber rammerne for det gode liv for borgere med et handicap KKR Syddanmark november 2015 Baggrund En projektgruppe under KKR Syddanmark har gennemført

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i dansk 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013.

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i dansk 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013. Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i dansk 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013. Rettelser vedr. bacheloruddannelsen i dansk: Rettelserne er understreget. 22.

Læs mere

Udarbejdelse af it-ordbog Dansk-spansk Spansk-dansk

Udarbejdelse af it-ordbog Dansk-spansk Spansk-dansk SPECIALE CLM-SPANSK Opgaveskriver: Kathrine Holm Nilsson Studienr. 240762 Vejleder: Sven Tarp Spansk Institut Handelshøjskolen i Århus Udarbejdelse af it-ordbog Dansk-spansk Spansk-dansk Handelshøjskolen

Læs mere

ordnet.dk ordbøger og korpus på internettet

ordnet.dk ordbøger og korpus på internettet ordnet.dk ordbøger og korpus på internettet Af Henrik Lorentzen og Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Ordnet.dk er et websted der giver samtidig adgang til to ordbøger og et tekstkorpus.

Læs mere

3 KONSTRUKTIONEN AF ÆKVIVALENTER VED KULTURBUNDNE LEMMATA Indledning og formålsbeskrivelse Problemformulering

3 KONSTRUKTIONEN AF ÆKVIVALENTER VED KULTURBUNDNE LEMMATA Indledning og formålsbeskrivelse Problemformulering INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG FORMÅLSBESKRIVELSE...2 2 GENNEMGANG OG DISKUSSION AF ORDBOGSKONCEPTET...4 2.1 Ordbogens ydre rammer...4 2.2 Ordbogstype...4 2.3 Brugergruppe...5 2.4 Ordbogsfunktion...7

Læs mere

Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning

Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning Program Generelt om projektskrivning Struktur på opgaven Lidt om kapitlerne i opgaven Skrivetips GENERELT OM PROJEKTSKRIVNING Generelt om projektskrivning

Læs mere