Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere med et alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141. Indsatsen mod alkoholmisbrug retter sig specifikt mod borgere fra det fyldte 18. år med alkoholproblemer. Derudover skal Greve Kommune tilbyde gratis social og lægelig behandling til alle greveborgere med et stofmisbrug efter Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142. Indsatsen mod stofmisbrug retter sig specifikt mod borgere fra det fyldte 18. år med stofmisbrug og borgere med afhængighed af ikke-ordineret medicin. Formålet med alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen er, at den enkelte borger opnår et bedre liv uden deres misbrug med eller uden medicinsk behandling. Indsatserne tager udgangspunkt i at forebygge og afhjælpe misbrugsrelaterede sygdomme samt støtte til at opnå stabile boligforhold, beskæftigelse, kontakt til ikke-misbrugende netværk, skadesforebyggelse og psykisk velbefindende. Definition af misbrug I Greve Kommune arbejder man ud fra en definition af misbrug, som er inspireret af Videnscenter for Socialt Udsatte og Verdenssundhedsorganisationen WHO. Ud fra denne definition skelnes mellem to former for misbrug. 1. Skadeligt forbrug af alkohol/stoffer: Skadeligt forbrug af alkohol/stoffer anvendes når forbruget har et sådant omfang og sker på en sådan måde, at det medfører fysisk, psykisk og/eller social skade for personen og/eller dennes omverden 2. Afhængighedssyndrom: Afhængighedssyndromet anvendes hvis en person opfylder tre eller flere af følgende kriterier samtidig: Kontroltab (problemer med at styre indtagelsen af alkohol) Stof- eller alkoholhunger (stærk og uimodståelig trang til stoffer/alkohol) Fysiske abstinenser Fortsat misbrug på trods af kendskab til de skadelige følger Toleranceudvikling (behov for stadig større mængder for at opnå samme effekt) Manglende evne til at passe sociale forpligtelser over for bl.a. familie og arbejde Visitation og behandlingsmodel 1

2 Al visitation af borgere over 18 år foregår i Greve Rusmiddelcenter. Greve Rusmiddelcenter udreder og afklarer borgerens eget behov og ønsker til behandling, samt foretager en faglig vurdering af borgerens situation og behandlingsbehov. På baggrund af dette udarbejdes en visitationsindstilling i samarbejde med borgeren. Greve Rusmiddelcenter har ugentlige visitationsmøder, hvor der træffes beslutning om iværksættelse af ambulant-, dag- eller døgnbehandling. Efter endt visitationsmøde kontakter rådgiver borgeren med besked om beslutning. Efterfølgende modtager borgeren en skriftlig visitationsbeslutning. Hvis en borger visiteres til stofmisbrug og/eller alkoholbehandling, vil behandlingen blive tilrettelagt ud fra en individuel vurdering af den konkrete borgerens behov og ønsker. Borgeren bliver altid tilbudt en helhedsorienteret indsats, hvor der er fokus på alle relevante problemstillinger såsom økonomi, bolig, job, uddannelse mv. Greve Rusmiddelcenter arbejder ud fra en Trinbehandlingsmodel. Behandlingen understøtter den individuelle tilrettelæggelse af behandlingen, hvilket betyder, at indsatsen tilpasses borgerens behov gennem hele behandlingsforløbet. Princippet bag behandlingen er, at borgeren altid tilbydes den mindst indgribende indsats. Behandlingen består af 3 trin, hvor trin 1 er ambulant behandling, der primært tilbydes af Greve Rusmiddelcenter. Trin 2 er dagbehandling, og trin 3 er døgnbehandling. Disse tilbydes primært af andre kommunale og private institutioner. Borgeren har mulighed for at vælge en anden behandlingsinstitution efter eget valg, såfremt behandlingen er af tilsvarende karakter og at der er tale om en behandling, som er optaget på Tilbudsportalen. Hvilket trin borgerens behandling skal starte på, afhænger af behovet for intensitet i behandlingen. Dette vurderes i forhold til omfanget af misbruget, den psykiske belastning og hvor socialt integreret borgeren er. Klageadgang Såfremt en borger er utilfreds med en afgørelse vedrørende den sociale behandling af misbrug, kan vedkommende klage inden 4 uger efter afgørelsen er modtaget. Klagen skal sendes til leder af Greve Rusmiddelcenter, Hundige Allé 11, 2670 Greve. Indenfor 4 uger vil Greve Rusmiddelcenter vurdere sagen igen og giver derefter besked til klageren om at afgørelsen er ændret eller om det er nødvendigt at indhente yderligere oplysninger. Hvis afgørelsen ikke ændres, sender Greve Rusmiddelcenter klagen indenfor samme tidsfrist til Ankestyrelsen sammen med de oplysninger, der ligger i sagen. Samtidig gives klageren besked om, at klagen er sendt videre. Såfremt en borger er utilfreds med en afgørelse vedrørende alkoholbehandling eller den lægelige/medicinske behandling af stofmisbrug, skal klagen sendes til Sundhedsvæsenets patientklagenævn, Frederiksborggade 15, 1360 København K. 2

3 Handleplaner, evaluering og dokumentation Alle borgere, der er indskrevet i behandling, får tilbudt en social handleplan, jf. Serviceloven 141. Den sociale handleplan styrer den samlede indsats for og omkring den enkelte borger. Den sociale handleplan anvendes som et dynamisk værktøj i det helhedsorienterede arbejde med borgeren. Den bliver løbende opdateret. I Greve Kommune bliver borgeren inddraget i alle beslutninger omkring sin behandlingsplan. Der indsendes løbende oplysninger og dokumentation til nationale registre om borgere i Greve Kommune, der er i behandling. Som led i en samlet indsats afleverer Greve Rusmiddelcenter en årlig statusrapport til Social- og Sundhedsudvalget i Greve Kommune, hvor der redegøres for overordnede oplysninger om alkohol- og misbrugsbehandlingen. Opbygning af kvalitetsstandarderne Kvalitetsstandarderne for alkohol- og stofmisbrugsbehandling er udarbejdet for at afstemme forventningerne mellem borgere, politikere og rådgivere om, hvornår borgeren kan forvente behandling og hvad behandlingen kan indeholde. Kvalitetsstandarderne beskriver det generelle serviceniveau og er opdelt i følgende afsnit: Formål Lovgrundlag Målgruppe Indhold/omfang Opfølgning Sagsbehandlingstid Information til borgeren Dokumentation til borgeren Godkendelse Administration 3

4 Kvalitetsstandard for alkoholbehandling efter Sundhedsloven 141 Formål Det overordnede mål for indsatsen er at tilbyde den enkelte borger med alkoholproblemer relevante behandlingstilbud ud fra en professionel helhedsorienteret vurdering og med afsæt i borgerens individuelle ønsker og behov. Lovgrundlag Sundhedsloven 141 Formålet er, at den enkelte borger opnår et bedre liv uden alkohol med eller uden medicinsk behandling. Indsatsen omhandler desuden forebyggelse, afhjælpning af misbrugsrelaterede sygdomme, støtte til at opnå stabile boligforhold, beskæftigelse, kontakt til ikke-misbrugende netværk, og psykisk velbefindende. Målgruppe Henvendelse Indsatsen for alkoholmisbrug retter sig mod følgende målgrupper: Borgere fra det fyldte 18 år med alkoholproblemer, gravide alkoholborgere med dobbeltdiagnoser (alkohol misbrug og psykiatrisk lidelse) samt pårørende til alkoholmisbrugere. Alkoholbehandlingen af borgere fra det fyldte 18. år varetages af Greve Rusmiddelcenter, som er en institution under Center for Job & Socialservice. Greve Rusmiddelcenter er bemandet af socialt og psykologfagligt personale. Greve Rusmiddelcenter indgår i et tæt samarbejde med kommunale, regionale og private samarbejdspartnere for at sikre en sammenhængende indsats. Greve Rusmiddelcenter samarbejder især med Lænken omkring alkoholbehandling. Lænken tilbyder ambulant behandling, intensiv dagbehandling, familie behandling, pårørende behandling og udgående teams. I de tilfælde hvor der er børn under 18 år i hjemmet eller i samvær, tager Greve Rusmiddelcenter altid kontakt til en rådgiver fra Center for Børn & Familier, med henblik på at opstarte et samarbejde og sikre en sammenhængende indsats. Med mindre der er tale om anonym alkoholbehandling. Henvendelse til Greve Rusmiddelcenter, Hundige Allé 11, 2670 Greve, telefon Indsatsen for børn og unge under 23 år varetages primært af Omega, som er en institution under Center for Børn & Familier. Hvis det drejer sig om unge mellem 18 og 23 år, skal henvendelse ske til Greve Rusmiddelcenter. Greve Rusmiddelcenter vil derefter henvise til Omega, når det vurderes at være relevant. 4

5 Hvis det drejer sig om unge under 18 år, skal der ske henvendelse direkte til Omega, Hundige Allé 11, 2670 Greve, telefon Indhold og omfang Greve Rusmiddelcenter tilrettelægger altid alkoholbehandlingen ud fra en individuel og helhedsorienteret vurdering af den enkelte borger. Visitationssamtale og afklaring Når en borger med et alkoholproblem henvender sig til Greve Rusmiddelcenter, får vedkommende tilbudt en visitationssamtale. Borgeren har altid mulighed for en anonym førstegangssamtale, hvor borgeren overordnet bliver orienteret om Greve Kommunes behandlingstilbud. Samtalen kan bestå af råd og vejledning. Samtalen kan også være første skridt frem mod en egentlig behandlingsplan. Der vil altid blive taget udgangspunkt i borgerens eget ønske, hvad enten det drejer sig om reduktion eller ophør af alkoholmisbruget. Hvis borgeren ønsker at få et behandlingstilbud, vil rådgiveren foretage et grundigt afklaringsforløb inden der visiteres til behandling. Afklaringsforløbet består af en visitationssamtale, psykologisk screening, tilbagemelding på screening og udarbejdelse af en indstilling. Afklaringen danner grundlag for en helhedsorienteret behandlingsplan. Ambulant -, dag- eller døgnbehandling På baggrund af afklaringen foretager Greve Rusmiddelcenter visitation til ambulant-, dag- eller døgnbehandling. Greve Rusmiddelcenter samarbejder med en række behandlingsinstitutioner, som er godkendt på Tilbudsportalen. Greve Rusmiddelcenter skal matche borgerens behandlingsbehov med relevant behandling ud fra en konkret, individuel vurdering. Det sker altid i samarbejde med borgeren og eventuelle relevante rådgivere fra de øvrige kommunale centre. Som udgangspunkt tilstræber Greve Kommune at benytte lokale tilbud og Greve Kommune tager altid økonomiske hensyn når der visiteres til eksterne tilbud, forudsat at det imødekommer borgerens individuelle behov. Som udgangspunkt tilbyder Greve Rusmiddelcenter dagbehandling i maksimalt 3 måneder. Senest efter 3 måneder vil der blive foretaget en individuel, konkret vurdering af, hvorvidt behandlingen skal fortsætte det samme sted, fortsætte et andet sted eller afslutte. Som udgangspunkt tilbyder Greve Rusmiddelcenter døgnbehandling til de mest udsatte borgere og med kortest mulige varighed. Der tilbydes som udgangspunkt maksimalt 3 måneders døgnbehandling. Døgnbehandling efterfølges altid af ambulant behandling i form af enten individuelle samtaler eller intensiv dag- eller efterbehandling. 5

6 Efterbehandling og tilbagefaldsbehandling Borgeren vil altid blive tilbudt efterbehandling, som ligger i umiddelbar forlængelse af dag- eller døgnbehandling. Varigheden af efterbehandling afhænger af det individuelle behov, men typisk vil et forløb vare op til 6 måneder. Hvis en borger efter endt behandling falder tilbage i alkoholmisbrug, skal Greve Kommune iværksætte en tilbagefaldsbehandling hvis borgeren ønsker det. Genvisitationen foregår på samme måde, som da borgeren først bliver visiteret. Individuel- og gruppebehandling Greve Rusmiddelcenter tilbyder både individuelle rådgivnings- og behandlingsforløb samt gruppebaserede forløb, og kombinationer heraf. Som udgangspunkt vil der altid blive tilbudt gruppebaserede tilbud, medmindre det vurderes, at borgeren har behov for individuel behandling. Tilbud til unge under 23 år I Greve Kommune kan unge under 23 år bevilges efter vurdering tilbud i Omega. Omega tilbyder afklaringssamtaler og motivationssamtaler samt afklaringsforløb, udviklingsforløb og opfølgningsforløb. Varigheden af de enkelte forløb afhænger af borgerens individuelle behov. Tilbuddet henvender sig til unge, der har et problematisk brug af rusmidler som alkohol, hash, kokain, Ecstasy og lignende Målet med tilbuddet er, at den unge ophører eller reducerer sit forbrug af rusmidler. Forældrene tilbydes gruppe-/undervisningsforløb for bedst muligt at støtte den unge. Omega tilbyder også et gruppe-/undervisningsprogram til børn, hvor der er eller har været et misbrug i familien. Omega tilbyder både individuelle og gruppeforløb. Pårørendetilbud Greve Rusmiddelcenter tilbyder råd og vejledning til alle pårørende. Som udgangspunkt vil de blive tilbudt 2-3 samtaler. Den pågældende sag vil naturligvis kun blive drøftet hvis der er givet samtykke. Egenbetaling Alkoholbehandlingen er gratis. Ved døgnbehandling skal borgeren selv betale for kost og logi, såfremt dette er økonomisk muligt. Der bliver inden opholdet begynder udarbejdet en økonomisk beregning af borgerens faktiske udgifter og indtægter. Betalingen kan variere, men vil aldrig overstige borgerens faktiske udgifter. Valg af behandling Greve Rusmiddelcenter henviser kun borgere til behandlingstilbud, der er optaget på Socialstyrelsens Tilbudsportal. Alle borgere, der er visiteret til 6

7 behandling, kan vælge mellem offentlige behandlingstilbud og godkendte private behandlingstilbud af samme karakter som det, der er visiteret til. Retten til at vælge selv kan dog begrænses af hensyn til borgeren. Der er kun frit valg indenfor den behandlingsintensistet, der er visiteret til (ambulant-, dag- eller døgnbehandling). Anonymitet Borgere kan altid vælge at modtage den ambulante behandling anonymt. Opfølgning Der er en individuel tilrettelagt opfølgning på både eksterne og interne tilbud. Den første opfølgning vil finde sted efter den 1. måned, hvorefter der som minimum vil være opfølgning hver 3. måned. Under opfølgningen vil der blive taget stilling til om behandlingen skal forlænges, ændres eller afsluttes. Der vil også blive fulgt op på de kortsigtede og langsigtede mål i behandlingsplanen. Derudover vil blive foretaget en opfølgning efter behandlingsforløbet er afsluttet. Den første vil finde sted efter den 1. måned og igen 6 måneder efter at behandlingen er afsluttet. Sagsbehandlingstid Information til borgeren Dokumentation til borgeren Godkendelse Administration Greve Rusmiddelcenter iværksætter behandling indenfor 14 dage efter første henvendelse. I nogle tilfælde tager udredningen dog længere tid end 14 dage. Hvis der fx er tale om en kompleks sammensætning af afhængighed, psykisk sygdom og sociale problemer, kan tidsfristen overskrides. I disse situationer vil borgeren blive orienteret om det løbende. Pjecer om tilbud Hjemmeside under Greve Kommunes hjemmeside Klagevejledning Visitationsbeslutning Behandlingsplan Byrådet den Center for Job & Socialservice 7

8 Kvalitetsstandard for social behandling efter Serviceloven 101 Formål Det overordnede mål for indsatsen er at tilbyde den enkelte borger med stofmisbrugsproblemer relevante behandlingstilbud ud fra en professionel helhedsorienteret vurdering og med afsæt i borgerens individuelle ønsker og behov. Formålet er, at den enkelte borger opnår et bedre liv uden stoffer med eller uden medicinsk behandling, forebyggelse, afhjælpning af misbrugsrelaterede sygdomme, stabile boligforhold, beskæftigelse, kontakt til ikke-misbrugende netværk, og psykisk velbefindende. Lovgrundlag Målgruppe Henvendelse Serviceloven 101 (social behandling) Greve Kommunes indsats for stofmisbrug retter sig mod følgende målgrupper: Borgere fra det fyldte 18 år med stofmisbrugsproblemer, herunder hash og borgere i medicinsk behandling, gravide stofmisbrugere, borgere med dobbeltdiagnoser (misbrug og psykiatrisk lidelse) samt pårørende til misbrugere. Den sociale misbrugsbehandling af borgere fra det fyldte 18. år varetages af Greve Rusmiddelcenter, som er en institution under Center for Job & Socialservice. Greve Rusmiddelcenter er bemandet af socialt og psykologfagligt personale. Greve Rusmiddelcenter indgår i et tæt samarbejde med kommunale, regionale og private samarbejdspartnere for at sikre en sammenhængende indsats. Såfremt der er børn under 18 år i hjemmet eller i samvær, tager Greve Rusmiddelcenter altid kontakt til en rådgiver fra Center for Børn & Familier, med henblik på at opstarte et samarbejde og sikre en sammenhængende indsats. Med mindre der er tale om anonym alkoholbehandling. Henvendelse til Greve Rusmiddelcenter, Hundige Allé 11, 2670 Greve, telefon Indsatsen for børn og unge under 23 år varetages primært af Omega, som er en institution under Center for Børn & Familier. Hvis det drejer sig om unge mellem 18 og 23 år, skal henvendelse ske til Greve Rusmiddelcenter. Greve Rusmiddelcenter vil derefter henvise til Omega, hvis det vurderes at være relevant. Hvis det drejer sig om unge under 18 år, skal der ske henvendelse direkte til Omega, Hundige Allé 11, 2670 Greve, telefon

9 Indhold og omfang Greve Rusmiddelcenter tilrettelægger altid behandlingen for stofmisbrug ud fra en individuel og helhedsorienteret vurdering af den enkelte borger. Visitationssamtale og afklaring Når en borger med et stofmisbrugsproblem henvender sig til Greve Rusmiddelcenter, får vedkommende tilbudt en visitationssamtale. Borgeren har altid mulighed for en anonym førstegangssamtale, hvor borgeren overordnet bliver orienteret om Greve Kommunes behandlingstilbud. Samtalen kan bestå af råd og vejledning. Samtalen kan også være første skridt frem mod en egentlig behandlingsplan. Der vil altid blive taget udgangspunkt i borgerens eget ønske, hvad enten det drejer sig om reduktion eller ophør af stofmisbruget. Hvis borgeren ønsker at få et behandlingstilbud, vil rådgiveren foretage et grundigt afklaringsforløb inden der visiteres til behandling. Afklaringsforløbet består af en visitationssamtale, psykologisk screening, tilbagemelding på screening og udarbejdelse af en indstilling. Afklaringen danner grundlag for en helhedsorienteret behandlingsplan. Ambulant -, dag- eller døgnbehandling På baggrund af afklaringen foretager Greve Rusmiddelcenter visitation til ambulant-, dag- eller døgnbehandling. Greve Rusmiddelcenter samarbejder med en række behandlingsinstitutioner, som er godkendt på Tilbudsportalen. Greve Rusmiddelcenter skal matche borgerens behandlingsbehov med relevant behandling ud fra en konkret, individuel vurdering. Det sker altid i samarbejde med borgeren og eventuelle relevante rådgivere fra de øvrige kommunale centre. Som udgangspunkt tilstræber Greve Kommune at benytte lokale tilbud og Greve Kommune tager altid økonomiske hensyn når der visiteres til eksterne tilbud, forudsat at tilbuddet imødekommer borgerens individuelle behov. Som udgangspunkt tilbyder Greve Rusmiddelcenter dagbehandling i maksimalt 3 måneder. Efter senest 3 måneder vil der blive foretaget en individuel, konkret vurdering af, hvorvidt behandlingen skal fortsætte det samme sted, fortsætte et andet sted eller afslutte. Som udgangspunkt tilbyder Greve Rusmiddelcenter døgnbehandling til de mest udsatte borgere og i maksimalt 3 måneder. 9

10 Døgnbehandling efterfølges altid af ambulant behandling i form af enten individuelle samtaler eller intensiv dag- eller efterbehandling. Efterbehandling og tilbagefaldsbehandling Borgeren vil altid blive tilbudt efterbehandling, som ligger i umiddelbar forlængelse af dag- eller døgnbehandling. Varigheden af efterbehandling afhænger af det individuelle behov, men typisk vil et forløb vare op til 6 måneder. Hvis en borger efter endt behandling falder tilbage i stofmisbrug, skal Greve Kommune iværksætte en tilbagefaldsbehandling hvis borgeren ønsker det. Genvisitationen foregår på samme måde, som da borgeren først bliver visiteret. Individuel- og gruppebehandling Greve Rusmiddelcenter tilbyder både individuelle rådgivnings- og behandlingsforløb samt gruppebaserede forløb, og kombinationer heraf. Som udgangspunkt vil der altid blive tilbudt gruppebaserede tilbud, medmindre det vurderes, at borgeren har behov for individuel behandling. Tilbud til unge under 23 år I Greve Kommune kan unge under 23 år efter vurdering bevilges tilbud i Omega. Omega tilbyder afklaringssamtaler og motivationssamtaler samt afklaringsforløb, udviklingsforløb og opfølgningsforløb. Varigheden af de enkelte forløb afhænger af borgerens individuelle behov. Tilbuddet henvender sig til unge, der har et problematisk brug af rusmidler som alkohol, hash, kokain, Ecstasy og lignende. Målet med tilbuddet er, at den unge ophører eller reducerer sit forbrug af rusmidler. Forældrene tilbydes gruppe-/undervisningsforløb for bedst muligt at støtte den unge. Omega tilbyder også et gruppe- /undervisningsprogram til børn, hvor der er eller har været et misbrug i familien. Omega tilbyder både individuelle og gruppeforløb. Pårørendetilbud Greve Rusmiddelcenter tilbyder råd og vejledning til alle pårørende. Som udgangspunkt vil de blive tilbudt 2-3 samtaler. Den pågældende sag vil kun blive drøftet hvis der er givet samtykke. Egenbetaling Stofmisbrugsbehandling er gratis. Ved døgnbehandling skal 10

11 borgeren selv betale for kost og logi, såfremt dette er økonomisk muligt. Der bliver inden opholdet begynder udarbejdet en økonomisk beregning af borgerens faktiske udgifter og indtægter. Betalingen kan variere, men vil aldrig overstige borgerens faktiske udgifter. Valg af behandling Greve Rusmiddelcenter henviser kun borgere til behandlingstilbud, der er optaget på Socialstyrelsens Tilbudsportal. Borgere kan vælge mellem offentlige behandlingstilbud og godkendte private behandlingstilbud af samme karakter som det, der er visiteret til. Retten til at vælge selv kan dog begrænses af hensyn til borgeren. Der er kun frit valg indenfor andre tilsvarende behandlingstilbud. Det betyder, at der ikke er frit valg mellem ambulant behandling og døgnbehandling. Opfølgning Der er en individuel tilrettelagt opfølgning på både eksterne og interne tilbud. Den første opfølgning vil finde sted efter den 1. måned, hvorefter der som minimum vil være opfølgning hver 3. måned. Under opfølgningen vil der blive taget stilling til, om behandlingen skal forlænges, ændres eller afsluttes. Der vil også blive fulgt op på de kortsigtede og langsigtede mål i behandlingsplanen. Derudover vil blive foretaget en opfølgning efter behandlingsforløbet er afsluttet. Den første vil finde sted efter den 1. måned og igen 6 måneder efter at behandlingen er afsluttet. Sagsbehandlingstid Information til borgeren Dokumentation til borgeren Godkendelse Administration Greve Rusmiddelcenter iværksætter behandling indenfor 14 dage efter første henvendelse. I nogle tilfælde tager udredningen dog længere tid end 14 dage. Hvis der fx er tale om en kompleks sammensætning af afhængighed, psykisk sygdom og sociale problemer, kan tidsfristen overskrides. I disse situationer vil borgeren blive orienteret om det løbende Pjecer om tilbud Klagevejledning Hjemmeside under Greve Kommunes hjemmeside Behandlingsplan Visitationsbeslutning Byrådet den Center for Job & Socialservice 11

12 Kvalitetsstandard for lægelig behandling efter Sundhedsloven 142 Formål Det overordnede mål for indsatsen er at tilbyde den enkelte borger med stofmisbrugsproblemer relevante behandlingstilbud ud fra en professionel helhedsorienteret vurdering og med afsæt i borgerens individuelle ønsker og behov. Formålet er, at den enkelte borger opnår et bedre liv uden stoffer med eller uden medicinsk behandling, forebyggelse, afhjælpning af misbrugsrelaterede sygdomme, stabile boligforhold, beskæftigelse, kontakt til ikke-misbrugende netværk, og psykisk velbefindende. Lovgrundlag Målgruppe Henvendelse Serviceloven 142 (lægelig behandling) Greve Kommunes indsats for stofmisbrug retter sig mod følgende målgrupper: Borgere fra det fyldte 18 år med stofmisbrugsproblemer, herunder hash og borgere i medicinsk behandling, gravide stofmisbrugere, borgere med dobbeltdiagnoser (misbrug og psykiatrisk lidelse) samt pårørende til misbrugere. Den lægelige behandling af stofmisbruget varetages af Center for Alkohol- og Stofbehandlingen (herefter forkortet som CAS). Greve Rusmiddelcenter afholder altid en samtale med borgeren inden indskrivning i CAS. Henvendelse til Greve Rusmiddelcenter, Hundige Allé 11, 2670 Greve, telefon CAS kan kontaktes på Ringstedgade 16, 4000 Roskilde, telefon Indhold og omfang Greve Kommune tilbyder gratis lægelig behandling, som altid bliver tilrettelagt ud fra en individuel og helhedsorienteret vurdering af den enkelte borger. Som udgangspunkt er det en forudsætning, at behandlingen er en integreret del af den samlede misbrugsindsats. Den lægelige behandling består af substitutionsbehandling, fx metadon. Substitutionsbehandlingen i CAS tager afsæt i et systematisk, kognitivt og pædagogisk udgangspunkt med en sundhedsfaglig vinkel. Udover substitutionsbehandlingen kan der tilbydes antabusbehandling, og relevant medicin til borgere med behov. Ligeledes tilbydes sårbehandling, NADA akupunktur for afhængighed og abstinenser, urinprøve kontrol, hepatitisvacciner og sundhedssamtaler. Udleveringen af substitutionsmedicinen og sårbehandling foregår i henholdsvis Køge og Roskilde. Der kan indgås individuelle aftaler med den 12

13 enkelte borger om anden afhentning, eksempelvis i arresten eller på et apotek. Visitationssamtale og afklaring Når en borger med et stofproblem henvender sig til Greve Rusmiddelcenter, får vedkommende tilbudt en visitationssamtale. Borgeren har mulighed for en anonym førstegangssamtale, hvor borgeren overordnet kan blive orienteret om kommunes behandlingstilbud. Samtalen kan bestå af råd og vejledning uden egentlig henvisning til behandling. Samtalen kan også være første skridt frem mod en egentlig behandlingsplan. Der vil altid blive taget udgangspunkt i borgerens eget ønske, hvad enten det drejer sig om reduktion eller ophør af stofmisbruget. Hvis borgeren ønsker at få et behandlingstilbud, foretager rådgiveren et grundigt afklaringsforløb inden der visiteres til behandling. Afklaringsforløbet består af en visitationssamtale, screening, tilbagemelding på screening og udarbejdelse af en indstilling. Afklaringen danner grundlag for en helhedsorienteret behandlingsplan. Valg af behandling Borgere har ikke frit valg af behandlingstilbud, når det drejer sig om lægelig behandling. Hvis Greve Rusmiddelcenter vurderer, at borgeren har behov for lægelig behandling, bliver borgeren henvist til CAS. Opfølgning Der er en individuel tilrettelagt opfølgning på både eksterne og interne tilbud. Den første opfølgning vil finde sted efter den 1. måned, hvorefter der som minimum vil være opfølgning hver 3. måned. Under opfølgningen vil der blive taget stilling til om behandlingen skal forlænges, ændres eller afsluttes. Der vil også blive fulgt op på de kortsigtede og langsigtede mål i behandlingsplanen. Derudover vil blive foretaget en opfølgning efter behandlingsforløbet er afsluttet. Den første vil finde sted efter den 1. måned og igen 6 måneder efter at behandlingen er afsluttet. Sagsbehandlingstid Information til borgeren Greve Rusmiddelcenter iværksætter behandling indenfor 14 dage efter første henvendelse. I nogle tilfælde tager udredningen dog længere tid end 14 dage. Hvis der fx er tale om en kompleks sammensætning af afhængighed, psykisk sygdom og sociale problemer, kan tidsfristen overskrides. I disse situationer vil borgeren blive orienteret om det løbende. Pjecer om behandling Hjemmeside under Greve Kommunes hjemmeside Klagevejledning 13

14 Dokumentation til borgeren Godkendelse Administration Visitationsbeslutning Behandlingsplan Byrådet den Center for Job & Socialservice 14

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142.

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142. Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune 2017-2018 Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142. Side 1 af 11 Introduktion Det følger af sundhedsloven 141

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere efter Serviceloven 101. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142.

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142. Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune 2017-2018 Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142. Side 1 Introduktion Det følger af sundhedsloven 141 at

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap 25. september 2009 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141 Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010004 CHK/LKS 13. september

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Alkoholmisbrugsbehandling

Alkoholmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 101 og Alkoholmisbrugsbehandling 141 2015 2 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling SEL 101 og alkoholmisbrugsbehandling SL 141 Lovgrundlag Lov om social service 101 om behandling

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indsatsens lovgrundlag Lov om Social Service 101 om social behandling for stofmisbrug samt Socialministeriets Vejledning

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Notat Sagsnr.: 2012/0004850 Dato: 2. april 2012 Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Sagsbehandler: Stein Nygård 1. Baggrund Udvalget for Voksne og Sundhed tog på mødet den

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Alkoholbehandling Sundhedslovens 141. Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014

Alkoholbehandling Sundhedslovens 141. Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014 Alkoholbehandling Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse...3 Indledning...4 Kvalitetsstandard for alkoholbehandling...5

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 Kvalitetsstandard Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 1 Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Indsatser mod misbrug til unge og voksne

Indsatser mod misbrug til unge og voksne Temaoplæg Udvalget for Velfærd Sundhed Indsatser mod misbrug til unge og voksne Kristian Jepsen, Center for Socialt Udsatte - CSU & John Voigt Jensen, Ungecentret 28.1.2015 1 Indsatser mod misbrug til

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110

Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110 Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110. Kvalitetsstandarden

Læs mere

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 Teglporten - Rusmiddelcenter Åben for alle Teglporten - Rusmiddelcenter er et gratis tilbud til borgere over 18 år, som søger behandling for at ændre på brugen af

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Notat. Redegørelse på alkoholområdet

Notat. Redegørelse på alkoholområdet Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Redegørelse på alkoholområdet Bilag: - Redegørelse på alkoholområdet I relation til den nye sundhedsprofil for Hørsholm følger herved en redegørelse for,

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Kvalitetetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. SEL 101)

Kvalitetetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. SEL 101) Kvalitetetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. SEL 101) Indledning og resume Kvalitetsstandarden henvender sig til borgere og pårørende til borgere, der ønsker at søge hjælp til at komme

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund Frederikssund Kommune ønsker at udgiften til misbrugsbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 35 Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Sundhedslovens 141 2016 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov Notat Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune 2015 Området Voksne med særlige Behov Acadre 14/14415-18 Lov om socialservice 101 og 101 a om social behandling

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

A F T AL E. mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug

A F T AL E. mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug A F T AL E mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug 1 Formål Ifølge Servicelovens 101 skal kommunalbestyrelsen tilbyde behandling

Læs mere

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011 ALKOHOL TEMAMØDE Mandag d. 26. september 2011 CMU Bjørn Hogreffe, Centerleder Svenstrupgård Forsorgshjem Misbrugsafsnittet Behandling Brobyggerselskabet & Bo- og gadeteam ALKOHOL TEMAMØDE en lille præcisering

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Behandlingen af unge under 18 år gives i

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Udkast til Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune.

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Denne samarbejdsaftale dækker områderne Alkoholbehandling og Stofmisbrugsbehandling. Aftalen indgås med udgangspunkt i Region

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Udkast til Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for Behandling til alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Lovgrundlag for ydelsen: Sundhedslovens 141 141

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 t KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 30. januar 2017 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet... 3 2.

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Strategiens overordnede mål Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Visionen fra Strategi for mere sundhed og mindre misbrug: I Odense er der et godt børne- og ungdomsliv uden alkohol og stoffer. Vi

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Lovgrundlag Hvilken udløser ydelsen? Ydelsens modtagere Ydelse Sundhedslovens 141 Stk. 1. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere

Læs mere

Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere

Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere - Aftalen omfatter behandling efter Servicelovens 101 og Sundhedslovens

Læs mere

Alkohol- og stofmisbrug

Alkohol- og stofmisbrug Alkohol- og stofmisbrug Kvalitetsstandard 2015 Problemer med alkohol eller stoffer? Hvis du har mistanke om, at du selv, en pårørende eller en bekendt har et overforbrug af alkohol, hash eller andet stofmisbrug,

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Misbrugscentret. Misbrugscentret i Fredericia Kommune, CASM

Kvalitetsstandard. for Misbrugscentret. Misbrugscentret i Fredericia Kommune, CASM Kvalitetsstandard 2016 for Misbrugscentret Kvalitetsstandard Ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Nr. 430. 30. april 2014,

Læs mere

Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter

Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter 213 Indhold Indhold... 1 Rusmiddelcentret... 2 Lægekonsulenten og medicinsk rusmiddelbehandling... 3 Familieorienteret alkoholbehandling... 3 Alkoholbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for ressourceforløb

Kvalitetsstandard for ressourceforløb Kvalitetsstandard for ressourceforløb Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen har medført store ændringer i arbejdet med komplekse sager. Ud fra

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Forord. Indsættes senere

Forord. Indsættes senere Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

Rusmiddelcenter Middelfart

Rusmiddelcenter Middelfart Rusmiddelcenter Middelfart Et nyt behandlingstilbud fra 1. januar 2008 Stofmisbrugsbehandling Rusmiddelcenter Middelfart (RcM) Den 1. januar 2008 samles rusmiddelbehandlingen på ét center. Centret vil

Læs mere

Ydelseskatalog. Misbrugscenter Mariagerfjord

Ydelseskatalog. Misbrugscenter Mariagerfjord / Ydelseskatalog Misbrugscenter Mariagerfjord Indholdsfortegnelse Præsentation af Misbrugscenter Mariagerfjord.................................................... 3 Misbrugscentrets baggrund....................................................................................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 09-02-2010 Dato: 22-01-2010 Sag nr.: KB 35 Sagsbehandler: Jens Damsø Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN

Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Adr.: Jyllandsgade 5 By: 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4464 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service December 2010 Lovgrundlag I medfør af 139 i Lov om social service har Socialministeren i

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere