KVALITETSSTANDARD For social behandling af stofmisbrug i Holstebro Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVALITETSSTANDARD. 2014 For social behandling af stofmisbrug i Holstebro Kommune"

Transkript

1 2014

2 Endelig udgave

3 Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold. Bekendtgørelse af 7. maj Socialministeriets bekendtgørelse nr. 622 af 15/ I medfør af 139 i lov nr. 573 af 24. juni 2005 om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 254 af 20. marts 2014, fastsættes: 1. Kommunalbestyrelsen fastsætter en kvalitetsstandard for kommunens tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Stk. 2. Kvalitetsstandarden skal indeholde en samlet information til borgerne om de tilbud og ydelser, kommunalbestyrelsen tilbyder borgere, der ønsker social behandling for stofmisbrug. Kvalitetsstandarden skal beskrive det serviceniveau på stofmisbrugsbehandlingsområdet, som kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, herunder de politiske målsætninger og prioriteringer, som ligger bag beslutningen. Stk. 3. Kommunalbestyrelsens kvalitetsstandard og kommunalbestyrelsens opfølgning og revision på kvalitetsstandarden gøres alment tilgængelig for borgerne i kommunen, herunder som minimum på internettet. [..] Indhold 1 - INDLEDNING/OPGAVER... 4 SOCIAL BEHANDLING FOR STOFMISBRUG... 4 LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUGERE... 5 HVEM, HVOR OG HVORNÅR? MÅLGRUPPEN FOR TILBUDDENE ORGANISATIONSSTRUKTUR OG TILBUD... 9 ALMINDELIGE TILBUD SPECIALTILBUD VISITATIONSPROCEDURER BEHANDLINGSGARANTI MULIGHEDEN FOR FRIT VALG HANDLEPLANER / BEHANDLINGSPLANER BRUGERINDDRAGELSE REGLER FOR KOST OG LOGI KLAGEADGANG PERSONALETS FAGLIGE KVALIFIKATIONER MONITORERING AF INDSATSEN HJEMMEBOENDE BØRN DEN FREMTIDIGE INDSATS PÅ OMRÅDET DØGNBEHANDLING juli 2014 / TR 3

4 Endelig udgave IIndlledniing Ved kommunalreformen den 1. januar 2007 overtog Holstebro Kommune opgaverne vedrørende rådgivning og behandling af stofmisbrugere fra Ringkjøbing Amt. Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Holstebro, Lemvig og Struer Kommuner om opgaverne på området. Således varetager Stofbehandlingen i Holstebro behandlingen af borgere og pårørende til stofmisbrugere fra Lemvig, Struer og Holstebro kommuner. Stofbehandlingen, Holstebro er en del af Center for Socialt Udsatte, som hører under Socialafdelingen. Stofbehandlingens leder refererer til centerleder for Socialt Udsatte, Hans-Jørgen Niewald. Politisk henhører området under Socialudvalget. Tilbud til alkoholmisbrugere og deres pårørende varetages af Alkoholbehandlingen Holstebro. Lovgrundlag Nedenfor er lovgrundlaget for Stofbehandlingen Holstebros aktiviteter og tilbud beskrevet: Social behandling for stofmisbrug Holstebro Kommune har jævnfør Servicelovens 101 et tilbud om rådgivning, vejledning og social behandling til alle voksne borgere i Holstebro kommune med stofmisbrug. Servicelovens 101 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Stk. 3. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om behandling efter stk. 1 og 2 af stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde. Stk. 4. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1. Stk. 5. Fristen efter stk. 2 kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller godkendt privat behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk. 1. Stk. 6. Retten til at vælge efter stk. 4 kan begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det. 4

5 Lægelig behandling af stofmisbrugere Holstebro Kommune er jvf. Sundhedsloven forpligtet til at yde vederlagsfri lægelig subtitutionsbehandling til stofmisbrugere, hvor det efter gældende vejledning anbefales. Sundhedslovens 142 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri lægelig behandling med euforiserende stoffer til stofmisbrugere. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om lægelig behandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private institutioner. Stk. 3. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning. Andre tilbud til stofmisbrugere i Holstebro kommune: Åben Anonym Rådgivning. Finder sted Viborgvej 67 hver torsdag kl Rådgivningen kan motivere og støtte til at opsøge relevante alkohol- og stofbehandlingstilbud Kontakt: Socialafdelingen: tlf Støtte- og kontaktpersonordning Sociale Tilbud administrerer tilbud om støtte og kontakt til de mest udsatte misbrugere og hjemløse, jf. servicelovens 99. Målgruppen for støtte- og kontaktpersonordningen er personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, der ikke selv formår at gøre brug af offentlige tilbud. Servicelovens 99 Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med et stofeller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Kontakt: Sociale tilbud tlf Forsorgshjemmet Skovvang Har tilbud om afrusning og afgiftning, herbergs- og botilbud, værkstedstilbud samt udslusning og efterværn. Kontakt: Herningvej 74 tlf Alkoholbehandlingen Holstebro Et rådgivnings- og behandlingstilbud i Center for Rusmiddel og Forebyggelse til alkoholmisbrugere, pårørende til alkoholmisbrugere samt til legalt medicinafhængige. Behandlingen varetages jf. Sundhedslovens 141. Kontakt: Sønderlandsgade 8, Holstebro. Tlf Væresteder: Hyttefadet, Holstebro: Er et værested for udsatte borgere med manglende netværk. Der tilbydes forskellige aktiviteter, f.eks. café, motion, besøgstjeneste osv. Kontakt: Sysseltinget 1, Holstebro Kirkens Korshærs Varmestue - Er et værestedstilbud, der forsøger at forebygge og afhjælpe ensomhed, misbrug, psykisk sårbarhed eller tilsvarende. Der er i Varmestuen fred for stoffer, alkohol, vold osv. Der er tilbud om mad og café, omsorg og støtte, edb- og andre værestedstilbud. Kontakt: Nygade 18, Holstebro Værestedet, Ulfborg - Tilbyder samvær for alle interesserede, herunder foredrag, kreativt arbejde, computer, spil osv Kontakt: Herredgade 24, Ulfborg

6 Endelig udgave Hvem, hvor og hvornår? Stofbehandlingen Holstebro Sønderlandsgade Holstebro Telefon: E-post: Rådgivning Afklaring Ambulant behandling af o Stofmisbruger o Pårørende Center for Socialt udsatte Holstebro Telefon: Telefontræffetid: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Rådgivning Åben Anonym Rådgivning Støtte- og kontaktperson (SKP) Visitering til døgnbehandling Center for Rusmiddel og Forebyggelse Afd. Stofbehandlingen Telefontræffetid: Mandag 9 15 Tirsdag 9 15 Onsdag 9 15 Torsdag 9 17 Fredag 9 13 Åbningstid: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Substitutionsmedicin, udlevering samt cafétilbud: Åbningstider: Alle hverdage fra Udlevering af medicin alle hverdage fra og

7 2 -- Mållgrruppen fforr ttiillbuddene Alle borgere i Holstebro Kommune uanset alder med stofmisbrugsproblemer samt deres familie og andre pårørende. I forhold til misbrugsbehandling indsatsen for de stofafhængige - er der overordnet set to grupper: Under 18 år - hvor der er problemstillinger omkring forbrug af rusmidler, og de unge, hvor et misbrug er så udtalt, at der skal iværksættes et behandlingstilbud. Over 18 år - borgere med et problematisk forbrug eller egentlig misbrug af euforiserende stoffer 7

8 Endelig udgave De overrorrdnede måll og værrdiierr Byrådet har i 2007 vedtaget en Misbrugspolitik med nedenstående mål og værdier: Mål For indsatsen i Holstebro Kommune i forhold til børn og unge med misbrug gælder særligt følgende overordnede mål: At udskyde alkoholdebuten blandt børn og unge At nedsætte alkoholforbruget blandt unge At fremme rusmiddelpolitikker på skoler, arbejdspladser m.v. At udvikle metoder til opsporing af, og tidlig indsats overfor, misbrugsproblemer For indsatsen i Holstebro Kommune i forhold til voksne stofmisbrugere og deres pårørende gælder særligt følgende overordnede mål: At antallet af borgere med stofmisbrug/stofafhængighed reduceres At skaderne som følge af misbrug mindskes For indsatsen i Holstebro Kommune i forhold til kronikere og langvarigt belastede gælder særligt følgende overordnede mål: At nedbringe antallet af alkohol og stofmisbrugsskader At kombinere forebyggelse med et flerstrenget, koordineret behandlingstilbud Værdier Kommunalbestyrelsen har fastsat følgende værdier og normer for det samlede indhold af stofmisbrugsbehandlingen: Misbrugspolitikken afspejler et menneskesyn, der bygger på ligeværdighed og respekt, med fokus på den enkelte og netværkets ressourcer og kompetencer Borgerne oplever sig som en ligeværdig del af samfundet med mulighed for fællesskab og arbejds- og fritidsmuligheder Borgeren og den enkeltes netværk er i centrum for en koordineret og tværfaglig indsats med udgangspunkt i helhedsorientering og uafhængighed af alder Tilbuddene er tilgængelige for borgerne, så der kan ydes en hurtig og rettidig indsats i hele kommunen Det frivillige arbejde indgår som en integreret del af indsatsen med gensidig respekt og samarbejde Fagligheden understøtter borgerens selvværd, selvtillid og ansvarlighed Den tidlige og forebyggende indsats prioriteres højt i forhold til børn og unge og deres forældre Indsatsen bygger på faglig kvalitet i form af viden og erfaring for, hvad der virker bedst for borgeren 8

9 4 -- Orrganiisattiionssttrruktturr og ttiillbud Stofbehandlingen Holstebro hører under Socialafdelingens center for Socialt Udsatte. Stofbehandlingen koordinerer internt sine aktiviteter gennem en række møder: Ledermøder Visitationsmøder Personalemøder 9

10 Endelig udgave Almindelige tilbud Rådgivning og vejledning Borgere i Holstebro Kommune kan henvende sig direkte fra gaden, når vedkommende har behov for råd og vejledning om egne eller pårørendes problemer med stof(mis)brug. Borgere der henvender sig, enten ved personligt fremmøde eller via telefon, vil i overensstemmelse med behandlingsgarantien, indenfor 14 dage blive tilbudt en samtale med henblik på afklaring, udredning og visitering til at behandlingstilbud i Stofbehandlingen Holstebro. I de tilfælde, hvor der er tvivl om der skal søges stoffri behandling er der mulighed for at modtage råd og vejledning. Eventuelt gennem en udvidet afklaring. Ambulant behandling Ambulant behandlingstilbud, hvor der arbejdes med at opnå relevant ændring og egenkontrol i forhold til klientens misbrugs- og/eller afhængighedsproblemer. Behandlingen er individuel, og der arbejdes med udgangspunkt i den kognitive metode. Der udarbejdes og arbejdes efter personlig behandlingsplan. Der er fokus på ambivalens og motivation. Der kan blandt andet arbejdes med trangshåndtering og tilbagefaldsstrategier. For nærmere beskrivelse af de ambulante tilbud henvises til Stofbehandlingens ydelseskatalog, der fremgår af kommunens hjemmeside, og af Tilbudsportalen. Behandlingsintensitet Ad-hoc under én samtale hver 14. dag Ambulant behandling mindst to gange om måneden og højest 8 gange om måneden Døgnbehandling bor på behandlingssted 10

11 Døgnbehandling Holstebro Kommune benytter sig af eksterne døgninstitutioner i det omfang, der ambulante samtaler og dagbehandling ikke vurderes at være tilstrækkeligt intensivt og borgeren er motiveret til en markant ændring i sit liv, jævnfør kriterierne side 12. Medicinsk behandling Borgere, der har et opiat misbrug, kan tilbydes medicinsk substitutionsbehandling efter vurdering og ordinationen af Stofbehandlingens lægekonsulent. Lægekonsulenten har konsultation hver mandag og torsdag mellem 10 og 14. Kun efter aftale. Medicinudlevering foregår pt alle hverdage , samt For de borgere, der ikke kan selvadministrere medicinen i weekenden kan der aftales apotekerudlevering eller lignende ordning. Sundhedsfremmende tilbud I medicinudleveringen tilbydes som en gratis service, kanyler, sprøjter og sterilt vand. Specialtilbud Psykologiske samtaleforløb I forbindelse med udarbejdelse af behandlingsplaner vurderes det i hvert enkelt tilfælde, hvorvidt der er behov for at supplere med en psykologisk udredning. Forløbet gennemføres af Stofbehandlingens psykolog. For borgere med psykiatriske diagnoser eller problemstillinger kan indsatsen tilrettelægges i samarbejde med kommunens psykiatri- og handicapafdeling samt fællesteamet, der også omfatter regionspsykiatrien. Øvrige tilbud For nærmere beskrivelse af Stofbehandlingens øvrige tilbud, henvises til det gældende ydelseskatalog, der fremgår af kommunens hjemmeside, eller Tilbudsportalen. Tilbudsportalen Formålet med Tilbudsportalen er at styrke overblikket og forbedre planlægningsgrundlaget for tilbud til udsatte børn og unge, handicappede og socialt udsatte. Det er Servicestyrelsen der administrerer Tilbudsportalen jf. 14 i Lov om Social Service 11

12 Endelig udgave Visitationsprocedurer Stofbehandlingen har den fulde kompetence til visitering i sager der behandles efter Servicelovens 101. Visitationen er tilrettelagt i henhold til reglerne om behandlingsgaranti (Serviceloven 101), således der indenfor 14 dage efter første henvendelse er udarbejdet en behandlingsplan (indskrivningsplan), og borgeren er visiteret til et behandlingstilbud. Der afholdes visitationsmøder hver tirsdag. Afgiftning (Skovvang) Stofbehandlingen Procedure ved bevilling af medicin Ved ansøgning om medicinsk substitutionsbehandling gælder desuden, at det er Stofbehandlingens lægekonsulent der træffer afgørelse i sagen, efter at have set borgeren til en lægesamtale og drøftet ansøgningen med ansøgerens behandler. Procedure ved ansøgning om døgnbehandling Visitationsudvalget indstiller til bevilling af døgnophold, hvis udvalget vurderer, at følgende kriterier er opfyldt: borgeren kan ikke profitere af ambulant behandling ud fra princippet om det mindst mulige indgreb. borgeren er motiveret til en markant ændring i sit liv borgeren evner at modtage socialpædagogisk og/eller terapeutisk intervention sagen er tilstrækkeligt belyst med hensyn til borgerens refleksionsevne og personlige ressourcer/kompetencer forhold vedrørende psykiatrisk behandling, kriminalitet og familie er tilstrækkeligt belyst, og forholdene er afklarede på en måde, så behandling på en døgninstitution forekommer meningsfyldt Døgnvisitationsmøder afholdes efter behov. 12

13 6 -- Behandlliingsgarranttii Behandlingsgaranti Den 1. januar 2003 blev der ved lov (SEL 101, stk. 2.) indført en garanti for social behandling for stofmisbrug for personer over 18 år. Loven indebærer blandt andet, at kommunen skal iværksætte tilbud om behandling senest 14 dage efter borgeren har fremsat sin anmodning. Siden 1. oktober 2005 er unge under 18 år ligeledes omfattet af en behandlingsgaranti. SEL 101, stk. 3, omhandler således en garanti for social behandling for stofmisbrug af unge under 18 år i særlige tilfælde. Jf. lovbekendtgørelse (LBK Nr. 58 af 18/01/2007) gælder: Bekendtgørelse om garanti for social behandling for stofmisbrug til unge under 18 år i særlige tilfælde 1. Kommunalbestyrelsen sørger for tilbud om behandling for stofmisbrug til unge under 18 år i særlige tilfælde. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Stk. 3. Forældre eller den unge kan anmode kommunen om et behandlingstilbud. Stk. 4. Målgruppen er unge, som på grund af stofmisbruget har alvorlige sociale og adfærdsmæssige problemer, der medfører, at den unge ikke kan fungere i forhold til familie, uddannelse, arbejde eller skole. Der er tale om unge med sociale, fysiske og/eller psykiske skader forårsaget af stofmisbruget. Holstebro Kommune efterlever lovkravet om behandlingsgaranti til både voksne og unge under 18 år Mulliigheden fforr ffrriitt vallg Jf. SEL 101, stk. 4. kan voksne, der er visiteret til behandling i et kommunalt tilbud, vælge at blive behandlet på et andet offentligt behandlingstilbud eller på et godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som dét kommunale tilbud, man oprindeligt er blevet visiteret til. Når behandlingsplanen peger på døgnbehandling, er Stofbehandlingen borgeren behjælpelig med, at søgerelevant information i tilknytning til muligheden for frit valg. I praksis anbefales et udvalg af institutioner, som lever op til Stofbehandlingens kvalitetskrav. I øjeblikket anbefales/benyttes primært: Sct. Ols Sydgården Midtgården Hvis der er tale om et døgntilbud til unge under 18 år, sker visitationen gennem kommunens familiesektion. 13

14 Endelig udgave Handllepllanerr // behandlliingspllanerr - udarbejdelse, koordinering og opfølgning Stofbehandlingen er altid særligt opmærksomme på de forpligtigelser der gælder overfor unge misbrugere under 18 år. Behandlingen sker oftest i tæt samarbejde med forældre og/eller kommunens børn og unge afdeling, idet det løbende samarbejde aftales med familiesektionen i den enkelte sag. Servicelovens 140, Stk. 2. For unge under 18 år med et behandlingskrævende stofmisbrug skal kommunalbestyrelsen udarbejde en handleplan for den behandling, der skal iværksættes, og for den nødvendige støtte til den unge. Handleplanen udarbejdes i samarbejde med den unge og dennes familie. Behandlingsplan Uanset alder, er det Stofbehandlingens opgave at udarbejde en behandlingsplan for behandling af borgerens misbrug. Ved afklaringen udformer misbrugsbehandleren sammen med borgeren en behandlingsplan med udgangspunkt i de problemstillinger, som borgeren ønsker at arbejde med i behandlingsforløbet. Indenfor 14 dage efter borgerens henvendelse drøftes behandlingsplanen på et visitationsmøde og visiteres her videre til et af Stofbehandlingens tilbud eller eventuelt til et privat døgnbehandlingstilbud. Behandlingsplanen indeholder behandlingsbehov, mål og metoder, forventet varighed Behandlingsplanen kvalitetssikres ved jævnlig opfølgning, senest hver 3. md. Efter endt behandling foretages opfølgning efter 1 og 6 mdr. 14

15 9 -- Brrugerriinddrragellse Brugerinddragelse er et vigtigt element i behandlingsarbejdet. Det kommer altovervejende til udtryk ved at brugeren aktivt involveres i at tilrettelægge eget behandlingsforløb, med udgangspunkt i individuelle arbejdspunkter, som - i samarbejde med behandleren - beskrives i den individuelle behandlingsplan. Derudover søger vi, at involvere og informere den generelle brugergruppe gennem brugermøder og fokusgrupper. Brugermøder Der afholdes kvartalsvise brugermøder i Stofbehandlingens cafe. Både brugere og personale kan bidrage med punkter til dagsordenen. Brugermødet kan behandle alle generelle spørgsmål vedr. behandling og forhold i Stofbehandlingen. I forbindelse med udarbejdelsen af denne kvalitetsstandard, er brugerne hørt på et brugermøde. Fokusgrupper I forbindelse med udarbejdelse af nye principper eller politikker med relevans for Stofbehandlingens brugere, kan der nedsættes fokusgrupper af interesserede brugere. Fokusgruppen reflekterer over brugersynspunkter i forhold til emnet. Stofbehandlingen tilstræber brugerindflydelse og forsøger i samarbejde med borgeren at præcisere, hvad borgeren har indflydelse på, og i hvilken grad indflydelsen strækker sig. Retningslinjerne for indflydelse ligger i lovgivningen og taler om indflydelse på to niveauer: Indflydelse på egen sag / Retssikkerhedslovens 4 Retssikkerhedsloven 4. Borgeren skal have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag. Kommunen tilrettelægger behandlingen af sagerne på en sådan måde, at borgeren kan udnytte denne mulighed Indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene / SEL 16 Servicelovens 16, stk.1. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbuddene efter denne lov får mulighed for indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene. Kommunalbestyrelsen fastsætter skriftlige retningslinjer for brugerindflydelsen 15

16 Endelig udgave Regllerr fforr kostt og llogii Stofbehandlingen har ingen tilbud, hvor der indgår betaling for kost eller logi. I de tilfælde der visiteres til døgnbehandling, følges reglerne der er beskrevet i: Vejledning om botilbud m.v. til voksne (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Socialministeriets vejledning nr. 95 af 5/ , ændret ved: vejledning nr. 71 af 10/ Kommunalbestyrelsen fastsætter betalingen ved ophold i boformer efter servicelovens 107, 109 og 110, jf. Socialministeriets bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108. [..] Udgifter til behandlingsydelser, der har almindelig karakter - som eksempelvis tandlægebehandling, almindelig medicin mv. - dækkes af beboerens eget forsørgelsesgrundlag eller efter regler om støtte til sådanne udgifter, jf. dog afsnit IV om behandling. Mens en stofmisbruger i døgnbehandling i et midlertidigt kommunalt botilbud efter servicelovens 107, stk. 2, nr. 2, eller i et privat botilbud, der er godkendt efter servicelovens 144, som hovedregel ud af sit forsørgelsesgrundlag selv skal dække sine personlige fornødenheder under opholdet, skal pågældende således ikke betale for behandlingsudgiften, [..] Kllageadgang Klage over afslag I de tilfælde, hvor Stofbehandlingen afslår et ansøgt tilbud, meddeles afgørelsen skriftligt, og der udleveres en skriftlig klagevejledning. Jævnfør Servicelovens 166, stk. 1. Serviceloven 166. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne lov kan, medmindre andet er fastsat i denne lov eller i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, indbringes for det sociale nævn efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Klage over sundhedsfaglige afgørelser - eksempelvis klage over afslag på ønske om metadonbehandling, dosisændringer af metadon eller forkert dosering af metadon Klagen sendes til patientklagenævnet. Klagen kan også sendes til Statsforvaltningen Midtjylland eller Embedslægeinstitutionen. Her kan man få vejledning til at formulere klagen. Klage over serviceniveauet - eksempelvis utilstrækkelig normering, for korte åbningstider, personalets optræden mv. En sådan klage skal rettes til Stofbehandlingen / kommunen 16

17 12 -- Perrsonalletts ffaglliige kvalliiffiikattiionerr Der er der ansat ca. 15 personaler i Stofbehandlingen Holstebro. Ikke alle er ansat i fuldtidsstillinger. 1. maj 2014 er Stofbehandlingen fusioneret med Alkoholbehandlingen, hvilket betyder, at der er 17 behandlere, og i alt 23 ansatte. De ansatte personaler fordeler sig fagligt på lægekonsulent, lærere, psykologer, socialrådgivere, pædagoger, social og sundhedsassistenter, misbrugsvejledere, konsulenter, ergo- og fysioterapeuter, samt ledelse og administration. Stofbehandlingen kan desuden rådføre sig med det øvrige personale / stab i Socialt Udsatte, Arbejdsmarkedsforvaltningen og kommunen generelt. Alle medarbejdere har gennemført, eller gennemfører, længerevarende efteruddannelsesforløb, primært med fokus på metoder i behandlingsarbejde. Alle behandlere deltager i obligatoriske supervisionsforløb. 17

18 Endelig udgave Moniittorrerriing aff iindsattsen Stofbehandlingens elektroniske journalsystem muliggør løbende opfølgning på data vedrørende klienterne. Der udarbejdes årligt en statistisk rapport. Den årlige rapport danner blandt andet grundlag for kommunens løbende vurdering af indsatsen. Kvalitetskontrakter I medfør af 62, stk. 2, og 62 a, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 581 af 24. juni 2009, fastsættes: Kapitel 1 Kvalitetskontraktens indhold 1. Efter lovens 62, stk. 1, 1. pkt. skal kommunalbestyrelsen i en kvalitetskontrakt vurdere, hvordan kvaliteten i den kommunale opgavevaretagelse kan udvikles. 2. Kommunalbestyrelsens kvalitetskontrakt, jf. 1, skal indeholde: 1) Kvantificerbare mål for hvert serviceområde i kommunen, jf. lovens 62, stk. 1, 2. pkt. 2) En beskrivelse af, hvordan kommunalbestyrelsen påtænker at opfylde de opstillede mål for hvert serviceområde Dataindsamling. SMDB. Center for Rusmiddelforskning og Servicestyrelsen indsamler i fællesskab oplysninger om stofmisbrugere i behandling på Stofmisbrugsdatabasen. Stofmisbrugsdatabasen leverer en fælles indberetningsplatform, der understøtter to registre på stofmisbrugsområdet, VBGS-databasen - indberetninger om ventetider på social stofmisbrugsbehandling, siden 1. november 2007 og DanRIS-ambulant - Dansk Registrerings- og Informationssystem for ambulante stofmisbrugsbehandlingssteder, siden 1. januar Begge registre er CPRbaserede. Indberetningen er lovpligtig. jf. Retssikkerhedsloven 82 og Bekendtgørelsen om retssikkerhed og administration på det sociale område 59. Retssikkerhedsloven 82. Kommunalbestyrelserne, regionsrådene, beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn har pligt til at tilvejebringe og indsende statistiske oplysninger m.v., som socialministeren anmoder om Hjjemmeboende børrn I forbindelse med afklaringer undersøges det altid om klienten bor sammen med eller har samkvem med børn under 18 år. Får behandleren kendskab til eller formodning om at et hjemmeboende barn eller ung under 18 har behov for særlig støtte,. har behandlerne skærpet pligt til at underrette familiesektionen i bopælskommunen, jævnfør lov om social service

19 Den skærpede underretningspligt gælder også i situationer (jvf. 153 stk. 3) hvor behandleren får kendskab til vordende forældre med problemer, herunder misbrug, der kan give formodning om at barnet vil få behov for særlig støtte umiddelbart efter fødselen.. Serviceloven 153. Indenrigs- og socialministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte regler, hvorefter personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til forhold, der giver formodning om, at et barn eller en ung under 18 år har behov for særlig støtte. Stk. 2. Indenrigs- og socialministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte regler om underretningspligt for andre grupper af personer, der under udøvelse af deres erhverv får kendskab til forhold, som bevirker, at der kan være anledning til foranstaltninger efter denne lov. Stk. 3. Indenrigs- og socialministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte regler, hvorefter personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunen, hvis de under udøvelsen af deres tjeneste eller hverv får kendskab til vordende forældre med problemer, der giver formodning om, at barnet vil få behov for særlig støtte umiddelbart efter fødslen. Indenrigs- og socialministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte tilsvarende regler for andre grupper, der under udøvelsen af deres erhverv får kendskab til sådanne forhold. [..] 19

20 Endelig udgave Den ffrremttiidiige iindsatts på omrrådett Holstebro kommune ønsker at kvalitetsudvikle stofmisbrugsbehandlingsområdet, så det fremstår såvel resultat- og ressourceeffektivt som muligt. Til udvikling ønsker kommunen at inddrage nyeste nationale og internationale forskningsresultater samt veldokumenterede lokale erfaringer. Væsentlige pejlepunkter i udviklingen af den fremtidige indsats vil være: - brug af viden om behandlingsmetoder og deres effekter i forskellige situationer - fortsat at udvikle personalets kompetencer - samordne de forskellige kommunale indsatser for den enkelte borger bedst muligt - fokus på flow i indsatserne Døgnbehandlliing Holstebro Kommune visiterer, ud fra kriterierne i kapitel 5, borgere til døgnbehandling på offentlige og private opholdssteder, der tilbyder misbrugsbehandling. Opholdsstederne er underlagt godkendelse i den stedlige kommune efter, lov om social service Det er kun behandlingssteder, der oppebærer en sådan godkendelse, der kan visiteres til - der henvises endvidere til lov om social service 101 og 107. De anvendte opholdssteder skal ud over godkendelsen efter 144 leve op til de kvalitetskrav, Stofbehandlingen stiller, og som falder sammen med de servicemål, der stilles på døgnbehandlingsområdet. I øvrigt henvises til DanRIS Døgn der indeholder opdaterede oplysninger, om institutionernes behandlingsform, målgrupper, kerneydelser, personaleforhold, fysiske forhold, pris mv. 1 1/ ved lov nr. 629 af 11/ (Afbureaukratisering på området for ældre, handicappede m.fl.) 1 ophæves

21 21

22 Endelig udgave udgave, september 2010 CENTER FOR SOCIALT UDSATTE STOFBEHANDLINGEN HOLSTEBRO Sønderlandsgade 8 Sønderlandsgade Holstebro 7500 Holstebro Telefon: Telefon:

KVALITETSSTANDARD. For social behandling af stofmisbrug i Holstebro Kommune. 2. udgave - November 2010

KVALITETSSTANDARD. For social behandling af stofmisbrug i Holstebro Kommune. 2. udgave - November 2010 20102011 2. udgave - November 2010 2 Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Socialministeriets bekendtgørelse nr. 622 af 15/6 2006.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. 2015 For social behandling af stofmisbrug i Holstebro Kommune

KVALITETSSTANDARD. 2015 For social behandling af stofmisbrug i Holstebro Kommune KVALITETSSTANDARD 2015 For social behandling af stofmisbrug i Holstebro Kommune BEKENDTGØRELSE OM KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING FOR STOFMISBRUG EFTER 101 I LOV OM SOCIAL SERVICE. Ministeriet

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

Kvalitetsstandard. For socialbehandling af stofmisbrug i Struer Kommune. Kvalitetsstandard. For social behandling af stofmisbrug i Struer kommune 1

Kvalitetsstandard. For socialbehandling af stofmisbrug i Struer Kommune. Kvalitetsstandard. For social behandling af stofmisbrug i Struer kommune 1 2011 For socialbehandling af stofmisbrug i Struer Kommune 1 BEKENDTGØRELSE OM KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING FOR STOFMISBRUG efter 101 i lov om social service Socialministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. For behandling af stofmisbrug i Lemvig Kommune. Kvalitetsstandard. For social behandling af stofmisbrug i Lemvig kommune 1

Kvalitetsstandard. For behandling af stofmisbrug i Lemvig Kommune. Kvalitetsstandard. For social behandling af stofmisbrug i Lemvig kommune 1 2014 For behandling af stofmisbrug i Lemvig Kommune 1 BEKENDTGØRELSE OM KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING FOR STOFMISBRUG efter 101 i lov om social service Socialministeriets bekendtgørelse nr. 622

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap 25. september 2009 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indsatsens lovgrundlag Lov om Social Service 101 om social behandling for stofmisbrug samt Socialministeriets Vejledning

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 35 Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Sundhedslovens 141 2016 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Udkast til Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere efter Serviceloven 101. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014/15 For social behandling af stofmisbrug i Struer Kommune Redigeret 17.sept 2014 Godkendt i Sundhedsudvalget den 21.10.

Kvalitetsstandard 2014/15 For social behandling af stofmisbrug i Struer Kommune Redigeret 17.sept 2014 Godkendt i Sundhedsudvalget den 21.10. Kvalitetsstandard 2014/15 For social behandling af stofmisbrug i Struer Kommune Redigeret 17.sept 2014 Godkendt i Sundhedsudvalget den 21.10.2014 1. Indledning Ved kommunalreformen den 1. januar 2007 indgik

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 Kvalitetsstandard Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 1 Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune.

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Denne samarbejdsaftale dækker områderne Alkoholbehandling og Stofmisbrugsbehandling. Aftalen indgås med udgangspunkt i Region

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Version 5 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indledning Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Kvalitetsstandard. Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma. Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud. Lov om Social Service 103 og 104

Kvalitetsstandard. Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma. Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud. Lov om Social Service 103 og 104 Kvalitetsstandard Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Lov om Social Service 103 og 104 Marts 2011 1 Indhold Lovgrundlag 3 Holbølls Minde Centret de

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service December 2010 Lovgrundlag I medfør af 139 i Lov om social service har Socialministeren i

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Udkast til Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for Behandling til alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Lovgrundlag for ydelsen: Sundhedslovens 141 141

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Kvalitetsstandard for stofmisbrug

Indholdsfortegnelse til Kvalitetsstandard for stofmisbrug Indholdsfortegnelse til Kvalitetsstandard for stofmisbrug 1. Lovgrundlag: 101...2 2. Målgruppen...2 3. Den overordnede målsætning for indsatsen i Odense Kommune...3 Målsætninger der er retningsanvisende

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141 Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010004 CHK/LKS 13. september

Læs mere

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov #BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov Gældende fra 2014 Indhold Hvad er et driftsorienteret

Læs mere

Kvalitetsstandard. Horsens Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard. Horsens Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010001 CHK/SR 13. september

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Notat. Redegørelse på alkoholområdet

Notat. Redegørelse på alkoholområdet Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Redegørelse på alkoholområdet Bilag: - Redegørelse på alkoholområdet I relation til den nye sundhedsprofil for Hørsholm følger herved en redegørelse for,

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov Notat Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune 2015 Området Voksne med særlige Behov Acadre 14/14415-18 Lov om socialservice 101 og 101 a om social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010002 CHK/SR 13. september

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 t KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 30. januar 2017 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet... 3 2.

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Alkoholbehandlingens. tilbud. - til alle der er berørt af alkoholproblemer

Alkoholbehandlingens. tilbud. - til alle der er berørt af alkoholproblemer Alkohols tilbud - til alle der er berørt af alkoholproblemer INDHOLDSFORTEGNELSE Alkohol i Holstebro Lemvig Struer....... 3 Tilbuddene er gratis................................. 3 Kontakt............................................3

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer Lov om social service 85 Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Bostøtte på misbrugsområdet.3 Visitationsprocedure.5

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For behandling af alkoholmisbrug i Holstebro Kommune

KVALITETSSTANDARD For behandling af alkoholmisbrug i Holstebro Kommune KVALITETSSTANDARD 2014 For behandling af alkoholmisbrug i Holstebro Kommune Arbejdsudgave Dokument: g:\forvaltning\fælles - sociale tilbud\kvalitetsstandarder\kvalitetsstandard for alkoholmisbrugsbehandling

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Lovgrundlag Hvilken udløser ydelsen? Ydelsens modtagere Ydelse Sundhedslovens 141 Stk. 1. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Alkoholmisbrugsbehandling

Alkoholmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 101 og Alkoholmisbrugsbehandling 141 2015 2 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling SEL 101 og alkoholmisbrugsbehandling SL 141 Lovgrundlag Lov om social service 101 om behandling

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

Alkoholbehandling Sundhedslovens 141. Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014

Alkoholbehandling Sundhedslovens 141. Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014 Alkoholbehandling Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse...3 Indledning...4 Kvalitetsstandard for alkoholbehandling...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune September 2011 Organisatorisk struktur. Lovgrundlag Rusmiddelteamet er en del af Afdelingen for Socialpsykiatri og Rusmidler som er forankret

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

Frederikshavn Kommunes Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Frederikshavn Kommunes Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Indledning: Baggrund for udarbejdelsen af kvalitetsstandarden Kommunalbestyrelsen skal efter

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund Frederikssund Kommune ønsker at udgiften til misbrugsbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune jf. 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune jf. 101 i lov om social service. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune jf. 101 i lov om social service. Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling

Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling Lov om Social Service 101 Sundhedslovens 141-142 Indledning Kvalitetsstandarden er en overordnet beskrivelse af de tilbud og ydelser der tilbydes

Læs mere

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Behandlingen af unge under 18 år gives i

Læs mere

St. Dannesbo, Bryllevej 20, 5250 Odense SV www.dannesbo.dk

St. Dannesbo, Bryllevej 20, 5250 Odense SV www.dannesbo.dk 1 St. Dannesbo, Bryllevej 20, 5250 Odense SV www.dannesbo.dk St. Dannesbo er forankret i Social- & Arbejdsmarkedsforvaltningen i Odense Kommunes Socialcenter under omsorgsområdet Vi er et midlertidigt

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere