Indholdsfortegnelse til Kvalitetsstandard for stofmisbrug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse til Kvalitetsstandard for stofmisbrug"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse til Kvalitetsstandard for stofmisbrug 1. Lovgrundlag: Målgruppen Den overordnede målsætning for indsatsen i Odense Kommune...3 Målsætninger der er retningsanvisende for det daglige arbejde er:...3 Værdigrundlag for stofmisbrugsbehandling i Odense Kommune der er specifikt for de to afdelinger i behandlingscenter Odense Visitationsprocedure...4 Ambulant behandling...4 Døgnbehandling...4 Substitutionsbehandling...5 Social behandlingsindsats...5 Afbrydelse af visiteret behandlingsplan Ydelser og tilbud i Odense Kommune...6 Odense Kommune har stofmisbrugsbehandlingen placeret på følgende steder:...10 Målsætning for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på handleplaner Behandlingsgaranti Frit valg Betaling for kost og logi mv Klageadgang...13 Klage over afgørelser vedrørende lægelig/medicinsk behandling efter sundhedslovens Monitorering Personale faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling Forhold for stofmisbrugerens hjemmeboende børn /16

2 Odense Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Odense Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information til borgerne i Odense Kommune om de tilbud og ydelser der er til de borgere, der ønsker at modtage stofmisbrugsbehandling. I henhold til bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2006 er Odense Kommune forpligtiget til at lave en kvalitetsstandard vedrørende stofmisbrugsbehandlingen. I Odense Kommune er behandlingen af sager om stofmisbrug organisatorisk placeret i Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen og er således underlagt kommunens overordnede målsætninger på området. 1. Lovgrundlag: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Stk. 3. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om behandling efter stk. 1 og 2 af stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde. Stk. 4. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1. Stk. 5. Fristen efter stk. 2 kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller godkendt privat behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk. 1. Stk. 6. Retten til at vælge efter stk. 4 kan begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det. 2. Målgruppen Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende stoffer, som ønsker behandling. (Der ydes udgangspunkt ikke behandling af misbrug, som skyldes lægeordineret medicin eller indtagelse af præstationsfremmende stoffer.) Opdeling i særlige målgrupper Stofmisbrugere i alderen op til 25 år samt hashmisbrugere Stofmisbrugere fra og med 25 år Inddelingen i to overordnede målgrupper afspejler den måde Odense Kommune har organiseret sin sociale behandling for stofmisbrugere på. 2/16

3 3. Den overordnede målsætning for indsatsen i Odense Kommune Det overordnede mål for behandlingen er at opnå stoffrihed, subsidiært ophør af illegalt misbrug. Gennem individuelle mål udarbejdet sammen med den enkelte misbruger efterstræbes det, at denne opnår forbedret livskvalitet og den højest opnåelige grad af rehabilitering. Derved sikres, at følgeskaderne for misbrugeren og omgivelserne mindskes mest muligt. Kvalitetssikring samt kvalitetsudvikling af indsatsen i Odense Kommune sker blandt andet via løbende registrering, så Odense Kommune kan tilpasse tilbuddene i overensstemmelse med aktuelle behov. Endvidere via en løbende vurdering af mulighederne for nye sociale, psykologiske og medicinske behandlingsformer. Målsætninger der er retningsanvisende for det daglige arbejde er: De forebyggende, støttende og behandlingsmæssige ydelser og tilbud i Odense Kommune, er etableret med det mål, at brugeren oplever sammenhæng i sit stofmisbrugsbehandlingsforløb. Indsatsen tilrettelægges så brugeren oplever at den understøtter muligheden for at kunne leve et socialt liv Tilbudene skal udformes så der stilles realistiske krav til den enkeltes formåen og så at den enkelte i højere grad kan udvikle og tage ansvar for sit liv. Understøtte mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse for at blive stoffri gennem behandling, pleje, omsorg, rådgivning og støtte Indsatsen tilrettelægges så brugeren oplever stofmisbrugsbehandlingsforløbet som sammenhængende og helhedsorienteret med udgangspunkt i den enkeltes individuelle problemstillinger samt behov Forebygge at problemerne for den enkelte forværres Værdigrundlag for stofmisbrugsbehandling i Odense Kommune der er specifikt for de to afdelinger i behandlingscenter Odense Odense, Ungeafdelingens idegrundlag for stofmisbruger under 25 år samt alle hashmisbrugere: En social-psykologisk forståelse af den unge, som et unikt individ, der anvender stoffer som problemløser på ofte komplekse personlige psykologiske, sociale og/eller emotionelle problemstillinger. En forståelse af unges brug af rusmidler, som en del af pubertetsperiodens separations- og socialisationsproces, hvor brug af rusmidler er normalt og misbrug er socialt afvigende. Via kognitive behandlingsformer arbejdes med at udvide samt udvikle borgerens psykosociale færdigheder Herudover indgår et fastsat værdigrundlag i arbejdet. 3/16

4 Odense, Stofbehandlingens idegrundlag for stofmisbrugere over 25 år: o Målet er at skabe eller genskabe en social kompetence i det omfang, det er muligt for den enkelte. Indsatsen består i en fysisk, psykisk og social rehabilitering og en begrænsning af skader, som følger af misbrugslivsformen. o Behandlingen er opdelt i moduler der sigter mod forudsigelighed i behandlingen. Brugerne præsenteres allerede fra starten for behandlingens elementer, så brugeren ved, hvad det betyder at gå i behandling samt hvor lang tid en behandling strækkes sig over. Hvert modul har mål der skal arbejdes hen imod, samt indeholder temaer, der skal arbejdes med. Der gives anvisning på hvilke metoder og redskaber, der kan anvendes i de enkelte moduler. Hvert modul skal afsluttes med en evaluering, hvor både behandler og bruger i samarbejde evaluerer de opstillede mål og planlægger det efterfølgende forløb. Evalueringen af modularbejdet tager således sigte mod en afklaring og vurdering af det gennemgåede modul, og på baggrund heraf besluttes, hvad det videre forløb skal være. o Behandlingen af stofmisbrugere/stofafhængige i Odense, Stofbehandlingen er baseret på frivillighed. o Hvis det er nødvendigt i udredningsfasen, inddrages relevante eksterne samarbejdspartnere for at sikre en koordineret handlingsplan. Rammerne for behandlingen medfører, at der for hver bruger udarbejdes en handle- og behandlingsplan og at denne følges op efter nærmere fastlagte intervaller tilpasset den enkelte bruger. 4. Visitationsprocedure Visitationsproceduren skal sikre, at der sker en grundig udredning af borgerens samlede situation samt motivation og behandlingsbehov. Målet er at skabe grundlag for en individuel behandlingsplan. Et forløb kan starte med at man henvender sig direkte til Odense. Enten hvis det er en ung person kan denne selv opsøge centret eller blive henvist af forældre, pårørende, kommunal sagsbehandler, egen læge, psykiatrien, kriminalforsorgen mv. Indskrivning af unge under 18 år kan kun ske med forældresamtykke. En borger kan visiteres til ambulant behandling, døgnbehandling, skadesreducerende behandling eller substitutionsbehandling. Ambulant behandling Tilbydes i Odense både i Ungeafdelingen samt i Stofbehandlingen. Ambulant behandling har forskellige former, der kan være af kortere eller længere varende karakter. Ambulant behandling kræver at stofmisbrugeren har erkendt sit misbrug og ønsker at stoppe dette. Der er forskellige tilbud som stofmisbrugeren efter endt udredning kan deltage i. Døgnbehandling Døgnbehandling rettet mod stofmisbrugere tilbydes, når det vurderes, at ambulant behandling ikke er tilstrækkelig. I sådanne tilfælde visiteres stofmisbrugeren efter servicelovens 107 til et døgnbe- 4/16

5 handlingstilbud. Døgnbehandling tilbydes således for stofmisbrugere, hvis samlede situation er så belastet, at der er behov for en beskyttet ramme for at blive stoffri. Døgnbehandlingstilbudene i Odense Kommune er i henhold til servicelovens 144, jf. bekendtgørelse nr. 349 af 9. maj 2008 om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere godkendt af kommunalbestyrelsen, som også fører tilsyn med, at behandlingstilbuddet til stadighed opfylder betingelserne for godkendelsen. Substitutionsbehandling Substitutionsbehandlingen er omfattet af Sundhedsloven 142 og er derfor ikke direkte underlagt krav om en Kvalitetsstandard. Substitutionsbehandlingen medtages, fordi der i Odense Kommune også tilbydes denne behandlingsform. Behandlingen består af en lægelig del, hvor borgeren får udleveret Buprenorfin eller anden lægeordineret medicin. Samt en social del hvor man søger at øge borgerens livskvalitet ved at reducere de fysiske og psykiske skader. Substitutionsbehandlingen af stofmisbrugere stabilisere stofmisbrugeren så denne kan være i stand til at fastholde Odense Kommunes tilbud uden vedligeholdelse af det illegale misbrug. Social behandlingsindsats Social behandlingsindsats skal sikre at stofmisbrugere også tilbydes rehabiliterende tiltag mens stofmisbruget foregår. Den sociale behandlingsindsats er et tilbud hvor formålet ikke er at blive stoffri men den sociale behandlingsindsats kan være støtte til stofmisbrugeren så egen bolig kan fastholdes og fixeskader plejes m.m.. Hjørnely i Odense er et dagtilbud i den sociale behandlingsindsats, hvor det primære mål er at øge livskvaliteten for brugeren. Tilbageholdelse af gravide stofmisbrugere Odense Kommune tilbyder støtte til gravide stofmisbrugere i form af døgnophold jævnfør servicelovens 107 stk. 2. Den gravide kan som foreskrevet i lovbekendtgørelse nr.190 af 27. februar 2007 indgår en kontrakt om behandling for stofmisbruget med mulighed for tilbageholdelse. Hvis der er en kontrakt kan behandlingsstedet tilbageholde den gravide hvis det vurderes at hun ellers vil afbryde behandlingen eller være til fare for sig selv og andre. Tilbageholdelsen kan maksimal være af to ugers varighed. Afbrydelse af visiteret behandlingsplan Afbrydes det tilbudte behandlingsforløb af borgeren anses behandlingen som afsluttet indtil pågældende igen henvender sig med ønske om stofmisbrugsbehandling. Hvis behandlingsplanen afbrydes af en person under 18 år informeres og medinddrages forældrene i at behandlingsplanen afbrydes. Hvis personalet ønsker at afbryde substitutionsbehandling skal det ske i henhold til vejledning om lægers ordination af afhængighedsskabende lægemidler og efter grundig overvejelse. Eller som resultat af en lægefaglig vurdering. 5/16

6 5. Ydelser og tilbud i Odense Kommune Odense Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug varetages af Odense. Social behandling af stofmisbrug er tilrettelagt ud fra en helhedsvurdering af den enkelt stofmisbruges situation, og behandlingen er derfor meget individuel. Målgruppen: Stofmisbrugere i alderen op til 25 år samt alle hashmisbrugere uanset alder Unge med et eksperimenterende forbrug af stoffer Unge med et bekymrende forbrug af stoffer Unge med et afhængighedsmisbrug af stoffer Hashmisbrugere For stofmisbrugere i alderen op til 25 år samt alle hashmisbrugere uanset alder Indsatsen Ambulantrådgivning og vejledning samt behandlingsforløb, med mulighed for medicinsk nedtrapning Ambulantrådgivning og vejledning samt behandlingsforløb, som et struktureret afvænningsprogram specifik til målgruppen Stoffri behandling men kan også understøttes af substitutionsmedicin eller anden lægeordineret medicin. Ansvarlig Odense, Ungeafdelingen Odense, Ungeafdelingen Odense, Ungeafdelingen For stofmisbrugere i alderen op til 25 år samt alle hashmisbrugere uanset alder Et tilbud primært til indskrevne unge i substitutionsbehandling der har mulighed for at få kaffe, let forplejning og tøjvask. Odense, Ungeafdelingen For stofmisbrugere i alderen op til 25 år samt alle hashmisbrugere uanset alder For stofmisbrugere i alderen op til 25 år samt alle hashmisbrugere uanset alder Eksterne samarbejdspartnere Unge med psykiske lidelser Der tilbydes lægelig behandling af mindre, psykiske skader. Svære psykiske skader skal søges behandlet i andet regi. Brugerrelateret forebyggelse som er forebyggelse af stofrelaterede skader og almen sundhedspædagogik. Rådgivning og konsultativ virksomhed herunder forebyggende arbejde Odense, Ungeafdelingen Odense, Ungeafdelingen Odense, Ungeafdelingen 6/16

7 efter aftale og mod betaling Forældre og andre pårørende Rådgivning Odense, Ungeafdelingen Målgruppen: Stofmisbrugere over 25 år Stofmisbrugere over 25 år, der er afhængige heroin, andre stoffer fra morfingruppen, centralstimulerende stoffer og/eller andre afhængighedsskabende rusmidler. Tidligere stofmisbrugere over 25 år Stofmisbrugere over 25 år Stofmisbrugere over 25 år Indsatsen Ambulantrådgivning og vejledning samt behandlingsforløb, der mulighed for medicinsk nedtrapning Ambulant mulighed for at være i stoffri behandling Ambulant ydes ensocial behandlingsindsats hvor der arbejdes med at udvikle en stabil kontakt til den enkelte bruger for at øge brugerens psykiske, sociale og helbredsmæssige tilstand. Der anvendes individuel- og gruppebehandling, kontaktskabende samvær, motivationsskabende samtaler, omsorgspleje, sundheds- og sygepleje, substitutionsbehandling, Nadaakupunktur og undervisning. Der er i tilbudet mulighed for at opkvalificere brugerens positive ressourcer blandt andet via aktiviteter. Der er ingen tidsbegrænsning på skadesreducerende tilbud. Hjørnely er stedet hvor de mest belastede brugere er de øvrige Odense afdelinger håndtere de øvrige tilbud. Ambulant indsats på bostedet med det formålet at yde gruppebehandling i nærmiljøet. Målet er at minimere frafald samt øge kvaliteten i behandlingen og dermed skabe mulighed for udvikling for den enkelte bruger. Samtidig at udvikle og forbedre kvaliteten i behandlingen ved at udnytte ressourcer i samarbejdet mellem behandlingstilbud og bosted med henblik på rehabilitering og udslusning til ansvarlig Odense, Stofbehandlingen Odense, Stofbehandlingen. Odense, Stofbehandlingen - Hjørnely Odense, Stofbehandlingen forsorgs-hjem St. Dannesbo 7/16

8 Stofmisbrugere over 25 år Stofmisbrugere over 25 år egen bolig. Ambulantindsats med alternativ metadonudlevering. Et tilbud til de mest belastede brugere. Formålet er at have et tilbud, som sikrer brugeren adgang til medicinsk behandling, selvom brugeren ikke magter at deltage i socialt samvær, samt at aflaste afdelingerne fra denne gruppe brugere i kortere eller længere perioder for at skabe et godt miljø for de øvrige brugere. Ambulant behandling med lægeordineret heroin Behandlingstilbudet gives til stofmisbrugere, der opfylder kriterierne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning. Odense, Stofbehandlingen Odense, Stofbehandlingen For stofmisbrugere over 25 år samt misbrugere af opioider under 25 år Gravide misbruger Stofmisbrugere over 25 år Ambulant behandling Der henvises til tværfagligt team på Odense Universitetshospital eller Svendborg Sygehus, som forestår en koordineret indsats mellem Odense Kommune og sygehusvæsenet. Indtil november 2011 har Odense, Stofbehandlingen en Familie- og gravidenhed, der med projektmidler sikrer koordinering og samarbejde omkring gravide misbrugere og deres pårørende. Ambulant medicinudlevering via eksternt vagtselskab Det er et tilbud for brugere, der ikke magter at være i et eksisterende behandlingstilbud eller i et skadesreducerende/harm reduction tilbud. Odense, Stofbehandlingen Odense, Ungeafdelingen. Odense, Stofbehandlingen Uanset målgruppe har Odense Kommune en støttekontaktpersonsordning jævnfør serviceloven 99. 8/16

9 Projektets målgruppe projektindsats Projektejer Stofmisbruger over 25 år Ambulant indsats med sundhedsprojektet Tilbudet er finansieret af projektmidler. Projektets mål er at højne den fysiske sundhedstilstand for de hårdest belastede stofmisbrugere, som har svært ved at benytte eller være i kontakt med det etablerede sundhedssystem, og som opholder sig i Odense Kommune. Projektet udløber: Odense, Stofbehandlingen Pårørende til stofmisbruger over 25 år samt misbrugere af opioider under 25 år Ambulant tilbud finansieret af projektmidler. Projektets mål er at give støtte og behandling for pårørende til stofmisbrugere. Formålet er at støtte og styrke stofmisbrugerens personlige netværk/pårørende for at optimere behandlingsindsatsen over for stofmisbrugeren, samt at inddrage de pårørende/ netværket i behandlingen som en vigtig del af resocialiseringen af misbrugeren. Projektet er etableret i samarbejde med et privat firma. Projektet udløber: Odense, Stofbehandlingen. Odense Kommune har en række eksternt finansieret projekter. Generelt for projekter gælder det, at Odense Kommune ved et projekts ophør søger at implementeret det i driften. 9/16

10 Odense Kommune har stofmisbrugsbehandlingen placeret på følgende steder: Odense, Stofbehandlingen, afdeling 1 Grønlandsgade 13 A 5000 Odense C Telefon: Odense, Stofbehandlingen, afdeling 2 Grønlandsgade 13 B 5000 Odense C Telefon: Odense, Stofbehandlingen, Hjørnely Odense, Stofbehandlingen Voksenafdelingen Hjørnely Grønlandsgade Odense C Telefon: Odense, Stofbehandlingen, afd. Østfyn Vestergade Nyborg Telefon: Odense, Stofbehandlingen, afd. Vestfyn Søndre Ringvej Assens Telefon: Odense, Stofbehandlingen, afd. Nordfyn Industrivej Søndersø Telefon: /16

11 Personer, som har stofmisbrugsproblemer og folkeregisteradresse i Odense Kommune, kan frit henvende sig i en af centrets afdelinger og bede om at komme i behandling. Henvendelsen skal ske til afdeling 1 i Odense, afdeling Østfyn eller afdeling Vestfyn. Hovedvægten i Odense, Stofbehandlingen tilbud er ambulant behandling, men ud over ambulant behandling indeholder centrets afdelinger også dag-, aktivitets- og værestedstilbud. Odense, Stofbehandlingen arbejder i forhold til en Modulopdelt behandling: Modul 1 har overskriften Udredning. Målene i modul 1 er at brugerens samlede problemstillinger bliver udredt, at brugeren får formuleret og nedskrevet sine mål for behandlingen samt stabiliseres med eventuelt medicinunderstøttende behandling. Udredningen i Modul 1 skulle gerne betyde at brugeren oplever en succesfuld start på behandlingen samt at denne visiteres til videre behandling. Modul 1 inklusiv overgangsfase varer 9 uger. Modul 2 har overskriften Brugerens arbejde med stofproblematikken. Målene i modul 2 er, at brugeren opnår social mestring samt mestrer at holde sig fra sidemisbrug, brugeren opnår (re- )habilitering fysisk, psykisk og socialt hvorved der opnås indsigt i andre handlemuligheder end stoffer til at løse problemerne. Modul 2 er beregnet til 26 uger, men den endelige varighed er afhængig af udviklingen i brugerens livssituation. Dette modul gentages, hvis der er indikation herfor. Modul 3 har overskriften Udslusningsfasen. Målene i modul 3 er brugeren bliver stof- eller/ medicinfri og at denne mestrer andre løsningsmodeller end stofindtag. Endvidere at brugerne opnår social mestring på højt niveau og får kendskab til egne ressourcer og udviklingspotentialer og udskrives til at stå på egne ben. Varighed: Modul 3 er beregnet til 26 uger, men den endelige varighed er afhængig af udviklingen i brugerens livssituation. Dette modul gentages, hvis der er indikation herfor. Medicinudlevering via udleveringsenheden Når modul 3 er tilendebragt afsluttes brugeren i Stofbehandlingen. De brugere der afsluttes med medicin, vil få udleveret medicinen i udleveringsenheden. Samtidig med udlevering sker der en observation, så der er sikkerhed for, at brugeren ikke er i tilbagefald. Desuden kommer brugeren til opfølgende samtaler minimum én gang i kvartalet. Intervallerne kan øges med stigende beherskelse af egen livssituation. Målsætning for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på handleplaner Servicelovens 141 foreskriver, at der skal tilbydes udarbejdelse af en handleplan for indsatsen. Det er målsætningen, at indsatsen i stofmisbrugsbehandlingen koordineres i et tæt samarbejde med den enkelte borger. 11/16

12 Behandlingsplanen retter sig imod den iværksatte behandlingsindsats. Der følges som minimum op på behandlingsplanen hver 6. måned i form af et opfølgningsmøde med mulig deltagelse af en sagsbehandler. Efter de første tre måneders behandling udfærdiger Odense, Ungeafdelingen en statusskrivelse, hvor det beskrives, om der er behov for at revidere behandlingsplanen. For borgere med handleplaner efter Servicelovens 141 er handleplanen et vigtigt styrings- og koordineringsredskab, både i forhold til den iværksatte behandlingsindsats og i forhold til koordinering af øvrige indsatser på forskellige områder i samarbejde med borgeren og øvrige samarbejdspartnere. Handleplanen beskriver blandt andet hvordan en samlet indsats omkring borgeren skal iværksættes og koordineres samt formålet med behandlingen. Handleplanen er en forpligtelse for den kommunale sagsbehandler. Kommunen har endvidere en forpligtigelse til at koordinere handleplaner med Kriminalforsorgen. Målgruppen for de koordinerede handleplaner er indsatte i fængsler og arresthuse. Initiativet til koordinering af handleplaner er Kriminalforsorgens. Borgerens rådgiver sørger for, efter henvendelse fra Kriminalforsorgen, at indsatsen koordineres med Kriminalforsorgens iværksatte tiltag. 6. Behandlingsgaranti Der er ifølge servicelovens 101 garanti for social behandling for stofmisbrug for personer over 18 år. Kommunen skal derfor iværksætte tilbud om behandling senest 14 dage efter borgerens første henvendelse til kommunen med ønske om at komme i behandling. Fristen på 14 dage kan fraviges, hvis borgeren ikke ønsker at gøre brug af behandlingsgarantien eller hvis borgeren ikke samarbejder omkring indhentning af de oplysninger der er relevante for at få udarbejdet en behandlingsplan. Muligheden for behandling indenfor 14 dage gælder kun i forhold til de behandlingsmuligheder som Odense tilbyder. Vælger stofmisbrugeren at blive behandlet i et andet offentligt eller godkendt privat behandlingstilbud vil det ikke altid være muligt at iværksætte en behandling indenfor fristen. Unge under 18 år er i særlige tilfælde omfattet af garanti for social behandling for stofmisbrug jf. bekendtgørelse nr. 929 af 5. september De unge som er omfattet af behandlingsgarantien er unge, som på grund af stofmisbruget, har alvorlige sociale og adfærdsmæssige problemer, der medfører at den unge ikke kan fungere i forhold til familien, uddannelsen/skolen eller arbejdet. De unge, der er inkluderet i behandlingsgarantien er unge med sociale, fysiske eller/og psykiske skader forårsaget af stofmisbruget. Behandlingstilbudet som iværksættes skal have forældremyndighedens samtykke og den unges, hvis denne er fyldt 15 år. Der er således en kommunal forpligtigelse til at yde hurtig hjælp til de unge stofmisbrugere, som har skader forårsaget af stofmisbruget. Unge under 18 år der ikke har så alvorlige problemer skal stadig modtage social støtte, men disse er ikke omfattet af behandlingsgaranti på 14 dage. En anden gruppe som ikke er omfattet af behandlingsgarantien er stofmisbruger som afsoner en dom. 12/16

13 7. Frit valg Alle borgere der er visiteret til ambulant stofmisbrugsbehandling kan vælge at blive behandlet på et andet offentligt ambulant behandlingstilbud af tilsvarende karakter. Retten til at vælge et andet behandlingstilbud kan begrænses, hvis hensynet til borgerens fysiske eller psykiske tilstand taler for det. Hvis en person vælger at blive behandlet i et andet offentligt tilbud, end det kommunen oprindeligt har visiteret til, fraviges kravet om, at tilbud om behandling skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Odense Ungeafdelingen informerer ved indskrivningen til et behandlingsforløb om muligheden for frit valg. Derudover kan man senere i forløbet forvente støtte til dels at søge relevant information om muligheden og dels til eventuelt at gøre brug af det frie valg af behandling. 8. Brugerinddragelse og -indflydelse Odense Kommune lægger vægt på at inddrage borgerne i arbejdet med at tilrettelægge sociale tilbud. Således tages der allerede ved henvendelsen fra borgeren udgangspunkt i den enkeltes ønsker, behov og mål for behandlingen. Dette sikres ved, at den enkelte stofmisbruger læser og underskriver referatet af visitationsinterviewet og den lagte behandlingsplan. Brugerinddragelsen sikres tillige ved statussamtaler. Hvis stofmisbrugeren er i målgruppen stofmisbrugere i alderen op til 25 år samt alle hashmisbrugere uanset alder har denne også indflydelse på udbud og tilrettelæggelse af såvel de behandlingsmæssige, sundhedsmæssige som pædagogiske/sociale aktiviteter, der foregår i Ungeafdelingen. Endvidere kan brugerne få indflydelse via brugerrådet som er etableret i alle afdelinger, hvor rammer og indhold af behandlingen og behandlingsstedet drøftes. Endelig inddrages brugere over 25 år i ansættelse af nye medarbejdere. 9. Betaling for kost og logi mv. Der er ikke betaling for kost og logi ved ambulant behandling for stofmisbrug for borgere i Odense Kommune. I forbindelse med døgnbehandling vil der via en kommunal sagsbehandler blive foretaget en individuel beregning af egenbetaling for kost, logi mv. 10. Klageadgang Klager over afgørelser truffet af Odense kan efter den sociale lovgivning indbringes for det sociale nævn. Det kan eksempelvis dreje sig om afslag på behandling eller delvist afslag, afbrydelse af behandling, overskridelse af behandlingsgaranti, bortvisning medfølgende afbrydelse af visitation eller fastsættelsen af egenbetaling. 13/16

14 Hvis man klager over en afgørelse, skal man inden fire uger klage til den afdeling, der har truffet afgørelsen. I klagen skal det oplyses, hvorfor man er utilfreds med afgørelsen. Der er ikke noget krav til, hvordan man indgiver klagen. Indgiver man klagen mundtligt, vil den afdeling, der klages over/til, sørge for, at klagen bliver skriftligt dokumenteret. Odense har pligt til at vejlede, så man altid ved, hvordan man klager. Der kan ikke klages over det generelle serviceniveau, herunder antal pladser, åbningstider etc. Det er som udgangspunkt kun den person, som afgørelsen vedrører, der kan klage over afgørelsen. Hvis man ønsker en anden til at klage for sig, skal der foreligge skriftlig fuldmagt. Når klagen er modtaget, vil den blive vurderet og der vil inden fire uger blive taget stilling til, om Odense kan give klageren helt eller delvis medhold i klagen. Som bruger af Odense, har man altid ret til at få en skriftlig begrundet afgørelse om de beslutninger, der træffes i sagen. Det betyder, at der skal stå i skrivelsen, hvad der er blevet besluttet samt baggrunden for beslutningen. Velfærdsministeriet har på deres hjemmeside en mere udførlig klagevejledning om den sociale behandling. Klage over afgørelser vedrørende lægelig/medicinsk behandling efter sundhedslovens 142 Det fremgår af sundhedslovens 142 at kommunen er forpligtiget til at tilbyde vederlagsfri lægelig behandling med euforiserende stoffer til stofmisbrugere. Hvis man vil klage over afgørelser lægen har truffet vedrørende dosisstørrelse, medicinvalg og udleveringspraksis kan man hvis Odense, ikke har givet medhold i klagen, klage til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Patientklagenævnet har på deres hjemmeside en mere udførlig klagevejledning om den lægelige/medicinske behandling. 11. Monitorering Odense indberetter løbende data til Sundhedsstyrelsens landsdækkende register over stofmisbrugere i behandling (SIB). Derudover indberettes der data til en VBGS en database som indeholder oplysninger om stamdata vedrørende stofmisbrugere. Der indberettes desuden oplysninger fra Odenses Ungeafdeling om stofmisbrugere til Dansk Register og Informationssystem (DanRIS) i forbindelse med et forskningsprojekt. Som borger kan du finde yderligere oplysninger om de tre register på Sundhedsstyrelsens hjemmeside samt på center for Rusmiddelforskning under Århus Universitets hjemmeside og på Servicestyrelsens hjemmeside Odense Stofmisbrugsafdeling anvender et arbejds- samt dokumentationsredskab Elektronisk Klient Journal der giver mulighed for at monitorere behandlingen på flere områder, 14/16

15 overholder behandlingsgaranti, behandlingsformål, behandlingsmetode, behandlingsvarighed, behandlingsintensitet, medicinsk behandling, udskrivningsårsager, behandlingssucces og klient- /behandlerratio. 12. Personale faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling Odense, Stofbehandlingen samt Ungeafdeling har et fast personale af forskellig uddannelsesmæssig baggrund. Dette er for eksempel ledere, pædagoger, psykolog, socialrådgivere, sygeplejersker, HK ere og servicemedarbejder. Derudover er der tilknyttet en læge til Ungeafdelingen og afdelingen serviceres administrativt og ledelsesmæssigt af Ledelsen og Sekretariatet i Odense. Odense har en uddannelsespolitik, som skal sikre, at alle medarbejdere har den viden og de kompetencer der skal til for at løse opgaven og at uddannelsestiltag altid er målrettede, strategisk planlagte og koordinerede, ud fra de krav der stilles fra organisationen og omverdenen. For at opnå det bedste resultat med uddannelse, er det en forudsætning, at uddannelsestiltag tilrettelægges i samarbejde mellem ledelse og medarbejderne. Ledelsen afsætter i samarbejde med MEDudvalget de nødvendige ressourcer til uddannelse af medarbejdere. Hele personalet i Odense har gennemført en fælles basisuddannelse, hvilket gør, at alle som udgangspunkt har et ens, fælles kompetenceniveau. Basisuddannelsen omhandler den modulopdelte behandling, der praktiseres i Odense. Alle medarbejdere har gennemgået organisationens egen grunduddannelse, der består af en række elementer foreksempel en systemisk basisuddannelse, motivationsfaktorer i misbrugsbehandling, objektrelationsteori- og metode, børn i familier med misbrug, brugen af benzodiazepiner i misbrugsbehandling, medicin og stoffer - virkninger og bivirkninger, hashafvænningsbehandling, kognitive behandlingsformer. Der findes i de socialfaglige og i sundhedsuddannelserne ikke tilstrækkelig undervisning i behandling af stofmisbrugere og for at kunne yde en indsats på højt fagligt niveau er basisuddannelsen etableret. Desuden tilbydes med mellemrum uddannelse i andre teorier og tilgange, den sociale lovgivning m.m. Den tværfaglige ekspertise sikres ved at fastholde en faglig bred sammensætning af medarbejdergruppen. Ved enhver nyansættelse drøftes, hvordan det fortsatte høje kompetenceniveau sikres. Der samarbejdes med mange interessenter, hvor der kontinuerligt udveksles viden og erfaringer. I tillæg til de faste opgaver er der også tidsbegrænsede projekter på Odense på nuværende tidspunkt 2010 drejer det sig om 7 projektmedarbejdere på 3 forskellige projekter. 13. Forhold for stofmisbrugerens hjemmeboende børn Enhver borger, der henvender sig for at modtage stofmisbrugsbehandling, vil blive spurgt om familieforhold og dermed også om eventuelt hjemmeboende børn. Dette sker automatisk som en del af udredningen, der skal klarlægge den enkelte stofmisbruges situation forud for behandlingen. Odense er forpligtiget til at underrette de andre kommunale myndigheder, hvis børn 15/16

16 har behov for særlig støtte, denne forpligtigelse indfries gennem den grundige udredning af stofmisbrugerens familieforhold. (Servicelovens 153 samt 154 om underretningspligt) Hvis forholdene taler for skærpet opmærksomhed omkring hjemmeboende børn, indledes der samarbejde med relevante parter. Odense, Stofbehandlingen har etableret et internt netværk af behandlere, der har særlig kompetence til at arbejde med stofmisbrugere med børn. Odense kan endvidere yde konkret hjælp i vanskelige sager. 16/16

Kvalitetsstandard - Stofmisbrug

Kvalitetsstandard - Stofmisbrug Kvalitetsstandard - Stofmisbrug Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 stk. 1 og 2 i Lov om Social Service i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

III. Igangværende projekter... 14 i. U18... 14 ii. Væksthuset... 14 iii. RO PÅ... 14 iv. Satellitten... 14

III. Igangværende projekter... 14 i. U18... 14 ii. Væksthuset... 14 iii. RO PÅ... 14 iv. Satellitten... 14 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard for social behandling ved stofmisbrug ved Behandlingscenter Odense... 1 Lovgrundlag... 1 1. Målgruppen... 2 2. Mål med indsatsen, herunder værdier og normer i indsatsen...

Læs mere

Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere

Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere - Aftalen omfatter behandling efter Servicelovens 101 og Sundhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap 25. september 2009 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune.

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. 101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social

Læs mere

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune.

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. 101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune - jvf. Servicelovens 101:

Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune - jvf. Servicelovens 101: Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune - jvf. Servicelovens 101: Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Odense Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter

Læs mere

Kvalitetsstandard - Stofmisbrug

Kvalitetsstandard - Stofmisbrug Kvalitetsstandard - Stofmisbrug Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Maj 2013 Indholdsfortegnelse Formål...1 Kapitel 1. Indledning...2 1.1. Lovgrundlag...3 Kapitel 2. Ambulant

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere

Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere - Aftalen omfatter behandling efter Servicelovens 101 og Sundhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 Kvalitetsstandard Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 1 Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer

Læs mere

A F T AL E. mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug

A F T AL E. mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug A F T AL E mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug 1 Formål Ifølge Servicelovens 101 skal kommunalbestyrelsen tilbyde behandling

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indsatsens lovgrundlag Lov om Social Service 101 om social behandling for stofmisbrug samt Socialministeriets Vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 35 Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Sundhedslovens 141 2016 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Version 5 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indledning Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service December 2010 Lovgrundlag I medfør af 139 i Lov om social service har Socialministeren i

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Yngre personer med stofmisbrug i behandling

Yngre personer med stofmisbrug i behandling Yngre personer med stofmisbrug i behandling Velfærdspolitisk Analyse E Et stofmisbrug kan have store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, som udgør en barriere for et aktivt liv med uddannelse og

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af D...2015 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101,

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Horsens Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard. Horsens Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010001 CHK/SR 13. september

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & SUNDHED September 2016 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag Servicelovens 101: Enhver borger

Læs mere

Kvalitetetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. SEL 101)

Kvalitetetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. SEL 101) Kvalitetetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. SEL 101) Indledning og resume Kvalitetsstandarden henvender sig til borgere og pårørende til borgere, der ønsker at søge hjælp til at komme

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling af stofmisbrug i Holstebro Kommune. 2. udgave - November 2010

KVALITETSSTANDARD. For social behandling af stofmisbrug i Holstebro Kommune. 2. udgave - November 2010 20102011 2. udgave - November 2010 2 Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Socialministeriets bekendtgørelse nr. 622 af 15/6 2006.

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. 2014 For social behandling af stofmisbrug i Holstebro Kommune

KVALITETSSTANDARD. 2014 For social behandling af stofmisbrug i Holstebro Kommune 2014 Endelig udgave 1. 2. 2 Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold.

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

Frederikshavn Kommunes Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Frederikshavn Kommunes Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Indledning: Baggrund for udarbejdelsen af kvalitetsstandarden Kommunalbestyrelsen skal efter

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere efter Serviceloven 101. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 t KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 30. januar 2017 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet... 3 2.

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Behandlingen af unge under 18 år gives i

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Notat Sagsnr.: 2012/0004850 Dato: 2. april 2012 Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Sagsbehandler: Stein Nygård 1. Baggrund Udvalget for Voksne og Sundhed tog på mødet den

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune jf. 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune jf. 101 i lov om social service. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune jf. 101 i lov om social service. Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov Notat Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune 2015 Området Voksne med særlige Behov Acadre 14/14415-18 Lov om socialservice 101 og 101 a om social behandling

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

ENTREPRENØRAFTALERNE MELLEM DE FYNSKE KOMMUNER

ENTREPRENØRAFTALERNE MELLEM DE FYNSKE KOMMUNER ENTREPRENØRAFTALERNE MELLEM DE FYNSKE KOMMUNER 2011 Samlet aftalekompleks, opdateret 14. oktober 2010 ENTREPRENØRAFTALER MELLEM DE FYNSKE KOMMUNER Indholdsfortegnelse Side 3: Aftale om Odense Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141 Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010004 CHK/LKS 13. september

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Udkast til Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. 2015 For social behandling af stofmisbrug i Holstebro Kommune

KVALITETSSTANDARD. 2015 For social behandling af stofmisbrug i Holstebro Kommune KVALITETSSTANDARD 2015 For social behandling af stofmisbrug i Holstebro Kommune BEKENDTGØRELSE OM KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING FOR STOFMISBRUG EFTER 101 I LOV OM SOCIAL SERVICE. Ministeriet

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Lovgrundlag: 1. De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlings-o mrådet. 101 og 139 i Lov om Social Service. Der tilbydes hjælp til, at klare

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere - efter 101 i lov om social service

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere - efter 101 i lov om social service Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere - efter 101 i lov om social service Indholdsfortegnelse 0. Formål... 1 1. Indledning... 2 1.1. Lovgrundlag... 3 2. Ambulant behandling

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Forberedelse forud for tilsynsbesøget Forud for besøg: Når der sendes et varslingsbrev til et stofmisbrugsbehandlingssted

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service VOKSEN OG SUNDHED Center for Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.: 16.13.20 P23

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling af stofmisbrugere

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling af stofmisbrugere Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling af stofmisbrugere Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne endvidere bemærke følgende punkter fra udkast

Læs mere