FORVALTNINGSVEJLEDNING - for medlemsorganisationer, der administrerer en projektbevilling over kr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORVALTNINGSVEJLEDNING - for medlemsorganisationer, der administrerer en projektbevilling over 200.000 kr."

Transkript

1 DMRU-puljen FORVALTNINGSVEJLEDNING - for medlemsorganisationer, der administrerer en projektbevilling over kr. 1. ANSVAR FOR BEVILLINGEN Medlemsorganisationer der selv administrer bevillingen har det fulde ansvar for, at pengene fra DMRU-puljen bliver forvaltet efter reglerne og i overensstemmelse med det grundlag, de er bevilliget på. Det vil bl.a. sige, at medlemsorganisationen har ansvaret for: - At pengene bliver brugt til at nå de formål og til at gennemføre de aktiviteter, der er beskrevet i ansøgningen. - At forebygge korruption og misbrug af midlerne. - At hæfte for projektmidler, som der ikke kan redegøres tilfredsstillende for. - At de økonomiske forretningsgange er betryggende, at der er en forsvarlig intern kontrol, og at bogføring og regnskab er i overensstemmelse med god bogførings- og regnskabsskik. Det indebærer, at både projektet og jeres egen organisation skal underkastes ekstern revision. - At besættelse af stillinger sker ved anvendelse af åbne stillingsopslag og transparente udvælgelsesprocedurer. Undtaget herfra er stillingsbesættelse som led i rotation. - At ingen af de organisationer, som får del i pengene, er opført på FN s eller EU s terrorlister. Listerne kan ses på - At væsentlige problemer og uregelmæssigheder i projekter bliver indberettet til DMRU med det samme. - At statusrapporter, afsluttende rapport og regnskaber for projektet bliver indsendt til DMRU til tiden. Det er vigtigt at nedenstående vejledning læses grundigt igennem, og medlemsorganisationen undervejs i projektforløbet er opmærksomme på, om reglerne bliver overholdt. Hvis medlemsorganisationen ikke forvalter pengene korrekt, kan den i værste fald blive nødt til at betale dem tilbage. Hvis medlemsorganisationen senere vil søge penge i DMRU-puljen til et andet projekt, vil ansøgningen bl.a. blive bedømt på organisationens track record, altså hvordan medlemsorganisationen har forvaltet og afrapporteret tidligere projekter Vejledningen vil løbende blive revideret, hvis der sker ændringer i reglerne, eller hvis der har vist sig at være uklarheder i teksten. Medlemsorganisationen har selv ansvaret for at tjekke, om der er sket ændringer i reglerne. Den nyeste version af denne vejledning kan altid hentes på

2 2. NÅR PENGENE ER BEVILGET Aftaler med DMRU og sydpartneren Når medlemsorganisationen har fået en bevillig fra DMRU puljen, sender DMRU en underskrevet aftale i to eksemplarer. I aftalen forpligter medlemsorganisationen sig bl.a. til at overholde de krav og vilkår, som er beskrevet i denne vejledning. Det ene eksemplar af aftalen skal underskrives og returneres til DMRU, før man går i gang med projektet og før den første udbetaling til projektet kan finde sted. Samarbejdsaftale Det er et krav for bevillinger på kr. eller derover, at der skal laves en samarbejdsaftale mellem den danske medlemsorganisation og sydpartneren. Se standard format for en samarbejdsaftale på DMRU s hjemmeside. En kopi af underskrevet samarbejdsaftale skal være indsendt til DMRU, før anden rate af midlerne kan udbetales. Det påhviler medlemsorganisationen at sørge for at større projektudstyr, inventar og projektpersonale er forsikret i det omfang, det er muligt. Udbetaling af pengene Udbetalingsanmodning Sammen med den underskrevne aftal med DMRU vedlægges en udbetalingsanmodning. En sådan anmodning skal underskrives og indsendes, hver gang en del af bevillingen ønskes udbetalt. Vær opmærksom på, at man normalt højst kan anmode om udbetalinger til seks måneder ad gangen. Der er ingen faste frister for indsendelse af udbetalingsanmodninger, som kan indsendes året rundt. Normal behandlingstid er ca. en uge, med mindre anmodningen indsendes lige op til en ferie, hvilket kan forlænge behandlingstiden. Krav til konto, bogføring og revision De penge, medlemsorganisationen får udbetalt fra DMRU-puljen, skal bruges i overensstemmelse med bevillingsforudsætningerne, dvs. den godkendte ansøgning med budget samt øvrige dokumenter, der lå til grund for bevillingen. Bevillingen skal som udgangspunkt anvendes inden for den tidsperiode, der er skrevet i ansøgningen. Ændring af projektperioden skal godkendes af DMRU, og anmodningen skal indsendes inden udløbet af den godkendte projektperiode. Projektperioden kan ikke forlænges med begrundelse alene i, at der er flere penge på projektkontoen. Krav til bankkonto Midlerne fra DMRU-puljen skal indsættes på en separat bankkonto, adskilt fra organisationens egne midler. Dette gælder både i Danmark og hos partneren i Syd. Hvis en organisation har flere bevillinger fra DMRU-puljen, kan den samme konto dog anvendes. Når en separate bankkonto i Danmark oprettes, skal der indgås en skriftlig aftale med banken om, at de indestående, ubrugte tilskudsmidler tilhører DMRU, og at banken ikke er berettiget til at modregne medlemsorganisationens eventuelle gæld til banken. Optjente renter skal indtægtsføres særskilt og ved projektets afslutning tilbagebetales til DMRU. Renterne må derfor ikke anvendes til projektaktiviteter. Krav til bogføring Medlemsorganisationens bogføring skal løbende ajourføres og dokumenteres med bilag og være i overensstemmelse med god bogførings- og regnskabsskik. Medlemsorganisationen skal 2

3 opbevare regnskabsmaterialet i overensstemmelse med bogføringslovens krav og opbevare det i fem år efter indsatsens afslutning. Krav til revisor og revision Når medlemsorganisationen har en DMRU bevilling, er det et krav, at medlemsorganisationens årsregnskab revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Det er medlemsorganisationens ansvar at revisor er bekendt med de krav, DMRU stiller til revisionsindsatsen. Revisoren skal desuden revidere det afsluttende projektregnskab, hvis bevillingen er på over kr. samt have det overordnede tilsyn med den lokale revision af medlemsorganisationens projekter i Syd. Det er derfor vigtigt, at medlemsorganisationens danske revisor kan godkende den lokale revisor, som skal revidere efter internationale revisionsstandarder. Kravene er beskrevet i den revisionsinstruks, der er indeholdt i standardbrevet til revisorer som findes på DMRU s hjemmeside. Revisionen af indsatsen skal ske efter principperne for god, offentlig revisionsskik og i øvrigt gennemføres af organisationens revisor i henhold til revisionsinstruksen. Det påhviler medlemsorganisationen at sørge for, at organisationens revisor skriftligt bekræfter at ville udføre sit revisionshverv i overensstemmelse med instruksens bestemmelser. I forbindelse med revision af afsluttende regnskab skal revisor nævne, at revisionen er foretaget i overensstemmelse med ovennævnte revisionsinstruks. Revisor skal desuden afgive en revisionsberetning med revisors vurdering og konklusion vedrørende den udførte revision samt udfylde et spørgeskema fra DMRUs revisor. Se mere om kravene til udformning af det afsluttende regnskab under punktet Afsluttende regnskab. 3. FORVALTNING AF BEVILLINGEN Budgetændringer Projektet skal som udgangspunkt gennemføres inden for de godkendte budgetrammer. Omfordeling mellem det godkendte budgets hovedposter kan ske uden forudgående forelæggelse for DMRU, hvis omfordelingen - ikke overstiger 10 % af den mindste budgetpost, der omfordeles til eller fra - ikke vedrører budgettet for lønomkostninger, personale ydelser og revision - begrundes i efterfølgende statusrapport og -regnskab Overstiger ændringen derimod 10%-reglen eller vedrører én af ovennævnte budgetlinjer, skal I have en forhåndsgodkendelse fra DMRU, før I kan foretage budgetændringen. Dette kan ske ved at sende en mail med et nyt budget samt en begrundelse for de ønskede ændringer. Brug af budgetreserven Budgettet indeholder et beløb under budgetlinjen Budgetreserve. Reglen er, at der skal afsættes min. 6% til denne budgetlinie og max. 10%. Budgetreserven er først og fremmest beregnet til at udligne eventuelle tab i vekselkurs, men kan også benyttes til at overføre penge til en eller flere af de øvrige hovedposter i budgettet, hvis der opstår behov for flere midler på den pågældende post grundet prisstigninger. Overførslen fra budgetreserven skal normalt ikke godkendes af DMRU. I skal dog have en skriftlig godkendelse hvis: - I vil bruge budgetreserven til at udvide eller omformulere indsatsen. - I vil bruge budgetreserven på lønomkostninger, personaleydelser eller revision. 3

4 Bemærk: Alle omfordelinger af budgetreserven skal oplyses og begrundes i førstkommende statusrapport (med revideret budget) og i det afsluttende regnskab. Omfordelinger og anvendelse af budgetreserve skal altid finde sted inden for projektets overordnede formål. Dansk administration I budgettet kan der afsættes op til 7% af projektomkostningerne som bidrag til administrationen i Danmark. I regnskabet skal administrationsbidraget altid beregnes af det faktiske forbrug på bevillingen. Hvis der bruges færre penge end budgetteret til projektgennemførelsen, vil der derfor være et mindre beløb til rådighed til dansk administration. Administrationsbidraget skal dække de generelle, administrative merudgifter for jeres organisation i forbindelse med bevillingen. Det kan være svært at skelne mellem generelle administrationsomkostninger og de direkte udgifter til projektet, men følgende udgifter i organisationen skal dækkes af administrationsbidraget: Kontorholdsudgifter (husleje, rengøring, kontorhold, transport, el og vand, støttepersonale og andre almindelige driftsudgifter). Udgifter til personale på hovedkontor (og evt. landekontor), der udfører almindelig sagsbehandling, herunder: o Udarbejdelse af ansøgninger og andre oplæg. o Udgifter til rejser, der ikke er led i aktivitetsspecifik monitorering. o Rekruttering og udvælgelse af ikke-projektspecifikt personale, mødevirksomhed og kontakt med DMRU. o Rapporteringsopgaver - herunder sparring og løbende rådgivning o Generelle budget- og regnskabsopgaver. o Foreningsledelsens deltagelse i samarbejdet (ved ledelsen forstås medlemmer af bestyrelse/forretningsudvalg). Bemærk, at I IKKE skal aflægge regnskab for, hvordan I bruger administrationsbidraget. Monitorering For at kunne monitorere projektet skal medlemsorganisationen bede sydpartneren om kvartalsvise regnskabs og fremskridtsrapporter. Har sydpartneren en god track-record kan man nøjes med halvårlige rapporteringer. Foruden kontrollen er rapporteringer en god anledning til at følge op på implementeringen, til at stille spørgsmål samt til at give gode råd i processen. Tilsynsrejse I forbindelse med en tilsynsrejse skal der på forhånd være udarbejdet en kommissorium (Term of reference) for tilsynsrejsen, ligesom der efterfølgende skal udarbejdes en rapport. Evaluering Har medlemsorganisationen fået støtte til en evaluering, skal den leve op til Danidas minimumskrav. Minimumskravene er beskrevet i Generelle principper for støtte til udviklingsaktiviteter gennem danske civilsamfunds-organisationer - januar 2011, som findes på Være uafhængige: Evalueringerne skal udføres af en ekstern, uafhængig person. Der kan således ikke opnås støtte til evalueringer, hvor organisationens ansatte, medlemmer eller andre involverede i aktiviteterne udfører evalueringen. Indeholde overvejelser i forhold til DACs evalueringskriterier: Relevans af aktivitetens formål, efficiens af ressourcer i forhold til resultat, effektivitet i forhold til opfyldelse af mål, aktiviteternes direkte og indirekte effekt samt aktiviteternes bæredygtighed. Det vil 4

5 dog ikke i alle tilfælde være relevant at inddrage alle kriterierne, men det er vigtigt, at organisationen klargør, hvorfor nogle inddrages og andre udelades. Være offentligt tilgængelige på den danske organisations hjemmeside. Organisationen skal desuden indsende evalueringen til DMRU samt informere DMRU, når evalueringen foreligger på hjemmesiden. DMRU stiller endvidere krav til at evalueringen bliver brugt som et værktøj til at fremme læring om positive og negative erfaringer med udviklingsindsatsen og dermed kan bruges fremadrettet. Kommissorium (Term of reference) for evalueringen skal indsendes og godkendes af DMRU senest en måned før gennemførelsen af evalueringen. Dansk timeanvendelse De samlede udgifter, der i Danmark kan udgiftsføres over projektbevillingen, udgøres af: De faktiske lønudgifter for den enkelte medarbejder, dog maksimalt Udenrigsministeriets anciennitetsbaserede maksimumstakster3. Maks. 80 pct. af lønnen for fastansatte i overhead til forholdsmæssig dækning af de generelle driftsomkostninger. De aktuelle takster kan findes på For at medtage overhead skal der anvendes et tidsregistreringssystem, således at timeanvendelsen kan udgiftsføres under aktivitetsregnskabet. Hverken fastansatte, midlertidigt ansatte eller frivillige kan anvende en timesats (eksklusive evt. overhead), der overstiger den pågældendes aktuelle timeaflønning. I forbindelse med aflæggelsen af organisationens årsregnskab kan DMRU kræve: En specifikation af organisationens indtægter i form af overheads fra timeanvendelse i projektbevillinger. I tilfælde af konsulentydelser udført af medarbejdere på et landekontor, en specifikation af indtægter i form af overhead fra aktivitetsspecifik konsulentbistand samt en specifikation af kontorets samlede omkostninger. 4. DEADLINES: RAPPORTERING, REGNSKAB OG REVISION Når en bevilling er givet, forpligter medlemsorganisationen sig til at overholde en række deadlines: Statusrapport deadline: 1. marts Denne deadline gælder for projekter, hvor den samlede periode for indsatsen er på 12 måneder eller derover, og som er startet senest 1. december året før. I statusrapporten skal der redegøres for følgende punkter: Aktiviteter og tilsyn Status på mål og indikatorer Problemer og/eller nye muligheder Ændringer og justeringer Status på forbrug Evt. justeringer af budget Budgetændringer skal fremgå af rapporten. Skemaet, som skal bruges til statusrapporten, findes på DMRUs hjemmesiden, og rapporten må maksimalt fylde 8 sider. Rapporten skal skrives på enten dansk eller engelsk. 5

6 Statusrapporten indsendes elektronisk til adressen: Medlemsorganisationens årsregnskab deadline: 1. juli Medlemsorganisationens årsregnskab skal indsendes til DMRU, hvis man har fået udbetalt midler i det forgangne kalenderår. Følgende skal indsendes i forbindelse med medlemsorganisationens årsregnskab: Organisationens reviderede årsregnskab for det foregående regnskabsår Årsberetning Revisionsprotokollat Mellemregnskab: For de projekter, der finansieres af DMRU-puljen, skal årsregnskabet specificere årets projektudgifter/-overførsler samt en afstemt oversigt over mellemregnskabet med DMRU, herunder en beregning af den danske administration og en redegørelse for beholdning af ubrugte tilskudsmidler. Vær opmærksom på, at mellemregnskabet enten skal indgå som en note i det reviderede foreningsregnskab, eller revideres separat. Medlemsorganisationens årsregnskab inklusiv årsberetning, revisionsprotokollat og mellemregnskab indsendes til DMRU. Afsluttende rapport Når indsatsen er afsluttet, skal der indsendes en afsluttende rapport, som beskriver, hvordan indsatsen er blevet gennemført, og hvordan den har levet op til de målsætninger, som blev beskrevet i ansøgningen. Den afsluttende rapport skal udfyldes ud fra et bestemt format, der findes på DMRUs hjemmeside. Rapporten må maksimalt fylde otte sider og skal skrives på enten dansk eller engelsk. Den afsluttende rapport indsendes senest seks måneder efter projektets afslutning. Afsluttende regnskab Regnskabet skal indeholde en specifikation af modtagne tilskudsmidler til bevillingen, både bidrag modtaget fra DMRU-puljen og finansielle bidrag fra andre bidragydere, herunder organisationen og sydpartnren. Regnskabet skal indeholde en overskuelig fremstilling af afholdte udgifter. Resultatopgørelsen opstilles i overensstemmelse med det godkendte budget. Regnskabet skal desuden indeholde en regnskabsberetning Regnskabet skal være revideret af organisationens revisor, der også skal have det overordnede tilsyn med revisionen i udlandet. Revisoren skal være statsautoriseret eller registeret revisor. Revisor skal lave en revisionspåtegning samt en revisionsberetning, som kan være et revisionsprotokollat. Efter endt revision skal det reviderede regnskab samt udfyldt spørgeskema fra revisor sendes til DMRU. DMRU skal modtage det afsluttende regnskab senest seks måneder efter den planlagte afslutning på indsatsen. Se format på dmru.org 6

7 Vægtet gennemsnitskurs I forbindelse med det afsluttende regnskab skal omregning af regnskaber ført i udenlandsk valuta ske til den kurs, som overførslerne har fundet sted til (vægtet gennemsnitskurs). Den vægtede gennemsnitskurs udregnes ved at lave en opstilling af alle foretagne overførsler i projektet. Det samlede beløb overført i danske kr. divideres derefter med det samlede modtagne beløb i lokal valuta, hvorefter man har den vægtede gennemsnitskurs. Overdragelse af projektudstyr Såfremt der ved indsatsens afslutning overdrages projektudstyr, inventar mv. til sydpartneren eller myndigheder i modtagerlandet, skal det afsluttende regnskab være bilagt et underskrevet overdragelsesdokument. Ubrugte tilskudsmidler samt optjente renter skal tilbagebetales til DMRU i forbindelse med indsendelse af afsluttende rapport og regnskab. Erfaringsudvekslings-workshop Det påhviler medlemsorganisationen at deltage i en workshop, arrangeret af DMRU, hvor erfaringer fra projektet udveksles med andre medlemsorganisationer. Medlemsorganisationen skal stå for et mundtligt oplæg om indsatsens gennemførelse med fokus på de erfaringer, der er opnået. 5. INDBERETNING AF PROBLEMER OG UREGELMÆSSIGHEDER Medlemsorganisationen har pligt til straks at give DMRU besked: Hvis der opstår væsentlige vanskeligheder med at gennemføre indsatsen, herunder med at overholde det godkendte budget eller hvis tidsplanen viser sig ikke at kunne overholdes. Hvis der opstår væsentlige problemer i sydpartnerens forhold til modtagerlandets myndigheder, partnerorganisationen eller udsendte medarbejdere. Hvis I får begrundet mistanke om/konstaterer tyveri, bedrageri, korruption, misbrug eller andre tilsvarende uregelmæssigheder. Hvis revisor i Danmark eller i syd har supplerende oplysninger. Rapporteringen skal være skriftlig, og det skal oplyses, hvordan medlemsorganisationen agter at løse og følge op på de rapporterede vanskeligheder og/eller uregelmæssigheder. Se DMRU s anti-fraud og anti-corruption code of conduct samt skema til indberetning. Medlemsorganisationen er meget velkomne til at kontakte DMRU, hvis der opstår problemer i projektet, så DMRU kan vejlede i, hvordan problemerne indberettes, og hvordan man kan forsøge at løse dem. Konstaterede sager om uregelmæssigheder vil blive indberettet til Udenrigsministeriet af DMRU. December

Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber

Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. DEN TILSKUDSMODTAGENDE ORGANISATIONS

Læs mere

Administrative retningslinjer for tilskudsforvaltning gennem private danske organisationer

Administrative retningslinjer for tilskudsforvaltning gennem private danske organisationer Administrative retningslinjer for tilskudsforvaltning gennem private danske organisationer Revideret: Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. DEN TILSKUDSMODTAGENDE ORGANISATIONS ANSVAR OG PLIGTER

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Økonomistyringsmanual Projektpuljen og

Økonomistyringsmanual Projektpuljen og Økonomistyringsmanual for Projektpuljen og MENA Puljen Økonomistyringsmanual for Projektpuljen og MENA Puljen En manual med gode råd og krav til økonomistyring af bevillinger fra Projektpuljen og MENA

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Notat UDKAST, 10. FEBRUAR 2010 Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Definitioner af centrale ord og begreber

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide)

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide) Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide) DANSK VERSION 2 Juni 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 1.1 NATIONAL KONTROL... 4 1.2 FORVALTENDE

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer yder driftsstøtte til humanitære, kirkelige, mellemfolkelige og almennyttige organisationer. Vejledning

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser December 2014 J.nr. ED-004-1 Nærværende bestemmelser gælder pr. 8. december 2014 og erstatter generelle bestemmelser af oktober 2014. Højteknologifonden er pr. den 1. april 2014 blevet fusioneret med Det

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONS MINISTERIET

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONS MINISTERIET DSK S4APA47 fb skan 06 03 2014 08 44 SEPBARCODE OU236PM1668 Aabenraa Kommune Bjarne Ipsen Skelbækvej 2 6200 Aabenraa

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene

minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene Retningslinier juli 2006 Disse retningslinier erstatter retningslinierne udsendt januar 2004 Forside:

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Rapport om revision af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ved Københavns Universitet. Maj 2011

Rapport om revision af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ved Københavns Universitet. Maj 2011 Rapport om revision af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ved Københavns Universitet Maj 2011 RAPPORT OM REVISIONEN VED KØBENHAVNS UNIVERSITET 1 Rapport om revision af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om tilskud fra Den Europæiske Socialfond BEK nr 133 af 01/03/2001 (Gældende) LOV Nr. 254 af 12/04/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Her finder du Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 (støtteberettigelsesreglerne). De gælder for alle projekter, der gennemføres med tilskud fra EU s strukturfonde

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere