H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L B E K E N D T G Ø R E L S E R O M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L B E K E N D T G Ø R E L S E R O M"

Transkript

1 Undervisningsministeriet Høringssvar bekendtgørelser om folkeskolen W I L D E R S P L A D S 8 K K Ø BENHAVN K T E L E F O N D I R E K T E M E N N E S K E R E T. D K J. N R / / K I P R/CD E H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L B E K E N D T G Ø R E L S E R O M F Æ L L E S M Å L F O R F O L K E S K O L E N S F A G O G E M N E R O G B Ø R N E H A V E K L A S S E R 6. J U N I Undervisningsministeriet har ved af 15. maj 2014 anmodet Institut for Menneskerettigheder om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål) samt til høring over udkast til bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for børnehaveklassen. 1. SAMMENFATNING Instituttet har bemærkninger til udkast til bilag til Bekendtgørelse for Fælles Mål. Instituttet er af den opfattelse, at udkastet til Fælles Mål overordnet styrker undervisning i menneske folkeskolen i sammenligning med de gældende Fælles Mål. Når det er sagt, er Instituttet dog af den opfattelse, at udkastet langt fra er ambitiøst nok i forhold til at styrke Folkeskolens formål om at forberede eleverne til deltagelse, medansvar, pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Børns rettigheder er kun beskrevet under emnet sundhed, seksualundervisning og familiekundskab. Menneske rettigheder optræder kun i to fag historie og samfundsfag. Instituttet har bemærkninger til Fælles Mål for historie, kristendomskundskab og samfundsfag HISTORIE Institut for Menneskerettigheder anbefaler at ne gives en mere central placering i færdigheds- og vidensmål for faget historie herunder i forbindelse med behandling af det lokale, regionale og globale. Institut for Menneskerettigheder anbefaler at børns rettigheder tilføjes under kompetencemål for 4. klasse i faget historie.

2 1.2. KRISTENDOMSKUNDSKAB Institut for Menneskerettigheder anbefaler at ne indskrives som referenceramme for etiske principper og moralsk praksis i færdigheds- og vidensmål for kristendomskundskab SAMFUNDSFAG Institut for Menneskerettigheder anbefaler at indarbejdes mere gennemgående og forpligtende i færdigheds- og vidensmål i samfundsfag. Institut for Menneskerettigheder anbefaler at viden om ligestilling mellem kønnene som grundlæggende værdi og ligebehandlingsprincippet generelt udtrykkeligt bliver indarbejdet i færdigheds- og vidensmål i samfundsfag. 2. DEN MENNESKERETLIGE REGULERING En række af FN s menneskeretlige konventioner beskytter retten til uddannelse, der blandt andet skal udvikle respekt for ne og de grundlæggende frihedsrettigheder. Dette gælder for eksempel artikel 13 i FN s konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, artikel 29 i FN s konvention om barnets artikel 24 i FN s konvention om rettigheder for personer med handicap. Derudover har FN s menneskerettighedskomitéer afgivet en række konkrete anbefalinger til Danmark der vedrører børn og unges grunduddannelse generelt, og folkeskolen i særdeleshed. I 2011 anbefalede FN s Børnekomité blandt andet, at Danmark indarbejder undervisning i FN s konvention om barnets rettigheder (Børnekonventionen) i det nationale curriculum og udbreder kendskabet til Børnekonventionen i den bredere befolkning. Denne anbefaling blev givet på baggrund af komiteens bekymring for, at en lav andel af danske skolebørn kender til Børnekonventionen. Desuden anbefalede komitéen, at Danmark udvikler systematiske og vedvarende uddannelsesprogrammer om menneske børns rettigheder for professionelle, der arbejder på børneområdet, og i særdelshed for børnene selv. 1 På Verdenskonferencen om menneske Wien i 1993 blev alle stater og institutioner opfordret til at indarbejde undervisning i menneske nationale curriculum. 2 Siden Verdenskonferencen i 1993 har FN og Europarådet introduceret en 2/15

3 række programmer og anbefalinger, der sætter fokus på at støtte staternes indsats for at indarbejde undervisning i på nationalt niveau blandt andet et verdensprogram for undervisning i. 3 FN s Generalforsamling vedtog i 2011 FN s erklæring om uddannelse og undervisning i, som uddyber forståelsen af s rolle i undervisning. 4 Erklæringens artikel 2 (2) definerer undervisning i som: 1. Undervisning om, hvilket indebærer viden om og forståelse for menneskeretlige normer og principper, for de værdier de bygger på og de mekanismer, der beskytter dem. 2. Undervisning gennem, hvilket indebærer undervisning og læring på måder, der respekterer både undervisers og elevers rettigheder. 3. Undervisning til, hvilket indebærer at personer bliver i stand til at nyde og udøve egne til at respektere og overholde andres rettigheder. Europarådets charter for demokratisk medborgerskab og undervisning i fra 2010 opfordrer på samme vis medlemsstaterne til at indarbejde undervisning i menneske grundskolens curriculum. I EU s traktater og direktiver fastlægges stærke rettigheder vedrørende retten til ligestilling og retten til ikke at blive diskrimineret pga. køn, race og etnicitet eller handicap samt en række andre grunde. 5 Lissabontraktaten definerer ligestilling mellem kvinder og mænd samt forbud mod kønsdiskrimination. Både som en opgave, en værdi og et grundlæggende princip. EU-charterets artikel 21 forbyder kønsdiskrimination i forbindelse med charterets øvrige rettigheder, og artikel 23 bestemmer, at ligestilling mellem kvinder og mænd skal sikres på alle områder. Endelig skal opmærksomheden henledes på Ligestillingslovens 4 om offentlige myndigheders ligestillingsforpligtelse, som lovfæster princippet om kønsmainstreaming, som Danmark har forpligtet sig til. 3. DANSKE FORHOLD Institut for Menneskerettigheder har foretaget en kortlægning af undervisning i menneske folkeskolen og læreruddannelsen. Kortlægningen viser et behov for at styrke undervisningen i 3/15

4 menneske folkeskolen, såfremt folkeskolen skal leve op til sit formål om at forberede eleverne til deltagelse, pligter. 6 En kommende Gallupundersøgelse om elevers kendskab til som Institut for Menneske Unicef Danmark har fået foretaget blandt de årige viser, at danske elevers kendskab til deres rettigheder er faldet siden Ifølge undersøgelsen angiver kun 23 % af de adspurgte danske elever, at de ved meget eller noget om børns rettigheder. Det er således markant færre, end det var tilfældet for fem år siden, hvor tallet lå på 39 %. Spørger man eleverne direkte til deres kendskab til FN s Børnekonvention og FN s Verdenserklæring om Menneskerettigheder, er tallene endnu lavere. Kun 11 % oplyser, at de kender FN s Børnekonvention godt eller nogenlunde, mens 46 % ingen viden har overhovedet. For FN s Verdenserklæring om Menneskerettigheder siger 22 %, at de kender til den, mens 30 % ingen viden har. Når det gælder viden om konkrete rettigheder mener kun 77 % af eleverne, at børn har ret til at blive hørt i sager, der vedrører dem for eksempel skilsmisser. Undersøgelsen spørger endvidere ind til elevernes værdier og holdninger til. I forhold til spørgsmål om tortur, er 34 % meget enige eller enige i, at det er i orden, at politiet anvender tortur, hvis de skal forhindre et terrorangreb. Institut for Menneske Unicef Danmark har ligeledes fået foretaget undersøgelsen i Grønland. Sammenligner man de to undersøgelser viser tallene, at grønlandske elever ved mere om deres rettigheder end danske elever. I Danmark føler 23 % af de adspurgte danske elever, de ved noget om børns rettigheder. Instituttet og Unicef Danmark er ved at få foretaget en lignende undersøgelse i Grønland. Ikke alle svar er indhentet endnu, men de foreløbige tal viser, at børn i Grønland føler, at de har væsentlig bedre viden om børns rettigheder (ca. 38 %). Kun ca. 26 % af adspurgte de grønlandske elever siger, at de ingen viden har om FN s Børnekonvention, mens det i Danmark gælder for 46 % af de adspurgte elever. 4/15

5 4. FÆLLES MÅL FOR HISTORIE Instituttet finder det positivt, at Verdenserklæringen om Menneskerettigheder stadig er et punkt i historiekanonen, og dermed indgår som en obligatorisk del af faget. Det er også positivt, at historiekanonen - i modsætning til tidligere - skal gennemgås kronologisk, idet elever i faget historie principielt kan modtage undervisning i emnet fra 3. til 9. klassetrin. Instituttet savner imidlertid en mere central placering af ne i Fælles Mål i historiefaget. Fagligt udgør ne en ramme for forståelse af flere af historiekanonens øvrige punkter herunder ophævelse af slavehandlen, kvinders valgret og terrorangrebet mod World Trade Center den 11. september Der er flere konkrete steder i Fælles Mål hvor det er oplagt, at ne benævnes, for eksempel under kompetenceområdet kronologi og sammenhæng efter både 4., 6., og 9., klasse. Derudover er særligt relevant at indarbejde under færdigheds- og vidensmål efter 6. og 9. klasse i sammenhæng med behandling af det lokale, regionale og globale. Endeligt er det oplagt at tilføje børns rettigheder under kompetencemål for 4. klasse. For eksempel i sammenhæng med at eleven skal kunne reflektere over ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv. Institut for Menneskerettigheder anbefaler med henblik på at fremme den enkeltes at ne gives en mere central placering i færdigheds- og vidensmål for faget historie herunder i forbindelse med behandling af det lokale, regionale og globale. Institut for Menneskerettigheder anbefaler med henblik på at fremme den enkeltes at børns rettigheder tilføjes under kompetencemål for 4. klasse i faget historie. 5. FÆLLES MÅL FOR KRISTENDOMSKUNDSKAB Det fremgår af udkast til bekendtgørelse om Fælles Mål, at faget kristendomskundskab blandt andet skal styrke elevernes faglige kompetencer i forbindelse med personlig stillingtagen, medansvar og handling i et demokratisk samfund, jf. 3 stk. 2. I bilagne til bekendtgørelsen står endvidere under færdigheds- og vidensmål for kristendomskundskab, at eleven skal kunne reflektere over etiske principper og moralsk praksis i mellemmenneskelige 5/15

6 relationer. Desuden skal elveven have viden om etik og moralsk praksis i et mellemmenneskeligt perspektiv. Det er oplagt, at Fælles Mål forpligter lærerene til at forholde etiske principper og moralsk praksis til ne. Ved at indskrive ne som en referenceramme, sikres det, at det er anerkendte principper som Danmark har tilsluttet sig, der udgør referencerammen for undervisning i etiske principper og moralsk praksis. Institut for Menneskerettigheder anbefaler med henblik på at fremme den enkeltes at ne indskrives som referenceramme for etiske principper og moralsk praksis i færdigheds- og vidensmål for kristendomskundskab. 6. FÆLLES MÅL FOR SAMFUNDSFAG Institut for Menneskerettigheder finder det positivt, at nu indgår i Fælles Mål for samfundsfag. Ligeledes finder instituttet det positivt, at undervisning i rettigheder og retsstat synes at have fået en mere central placering i faget end tidligere. Efter 9. klasse skal eleven kunne diskutere sammenhænge mellem demokrati og retsstat. I den forbindelse optræder ne i halen på et lille, men ikke betydningsløst, fx. Instituttet finder, at færdigheds- og vidensmål udtrykkeligt bør forpligte lærerne til at undervise i, således at undervisningen under videns- og færdighedsmål for det politiske system, retsstat og rettigheder gennemgribende behandler samspillet mellem de internationale og nationale, som Danmark har tilsluttet sig. Derudover savner instituttet, at der i samfundsfag udtrykkeligt undervises i lighedsprincippet i form af retten til ligestilling mellem kvinder og mænd og forbuddet mod diskrimination på grund af for eksempel køn, race og etnisk oprindelse eller handicap. Ligestillingsprincippet er i dag på forskellig vis indarbejdet i dansk ligebehandlingslovgivning i medfør af EU regler, FN konventioner samt den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Undervisning i lighedsprincippet kunne for eksempel indarbejdes i færdigheds- og 6/15

7 vidensmål under kompetenceområdet politik samt kompetenceområdet sociale og kulturelle forhold. Institut for Menneskerettigheder anbefaler med henblik på at fremme den enkeltes at menneskendarbejdes mere gennemgående og forpligtende i færdigheds- og vidensmål i samfundsfag. Institut for Menneskerettigheder anbefaler med henblik på at fremme den enkeltes at ligestilling mellem kønnene som grundlæggende værdi og viden om ligebehandlingsprincippet generelt udtrykkeligt bliver indarbejdet i færdigheds- og vidensmål i samfundsfag. Der henvises til sagsnr S.541. Med venlig hilsen Cecilia Decara SPECIALKONSULENT 7/15

8 B I L A G 1 : I N S P I R A T I O N T I L L Æ R I N G S M Å L V E D R Ø R E N D E M E N N E S K E R E T T I G H E D E R Dette dokument præsenterer forslag til kompetencemål og videns- og færdighedsmål for undervisning i menneske enkelte, udvalgte fag. Dette drejer sig om fagene historie, kristendomskundskab, samfundsfag samt sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. 1. HISTORIE 1.1. MÅL FOR HISTORI E Kompetenceområde Kompetencemål 3. Klassetrin 6. Klassetrin 9. Klassetrin Menneskerettighedernes historie i Danmark og Kan fortælle om børns familie og samfund før og nu Kan beskrive vigtige Danmark i forskellige perioder Kan karakterisere udviklingen af ne i Danmark og 1.2. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL FOR HISTORIE KLASSETRIN Kompetenceområde Kompetencemål Faser Videns- og færdighedsmål børns rettigheder Menneskerettighedernes historie i Danmark og Kan fortælle om børns rettigheder i familie og lokalsamfundet før og nu 1. Viden om børns pligter i familien 2. Viden om børns pligter i lokalsamfundet Kan fortælle om børns familien før og nu Kan fortælle om børns rettigheder og pligter i lokalsamfundet 1.3. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL FOR HISTORIE KLASSETRIN Kompetenceområde Kompetencemål Faser Videns- og færdighedsmål - Menneskerettighedernes historie i Danmark og Kan beskrive udviklingen af vigtige Danmark i forskellige perioder 1. Viden om individers og gruppers Danmark i førmoderne og moderne tid Kan beskrive forskelle i individers og gruppers Danmark i førmoderne og 8/15

9 2. Viden om udviklingen af de borgerlige og politiske tilknytning til grundlovene moderne tid Kan beskrive forskelle i borgerlige og politiske udviklingen af grundlovene og det danske politiske system 1.4. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL FOR HISTORIE KLASSETRIN Kompetenceområde Kompetencemål Faser Videns- og færdighedsmål - Menneskerettighedernes historie i Danmark og Kan beskrive udviklingen af og samspillet mellem i Danmark og 1. Viden om vigtige sociale og politiske bevægelsers betydning for ne i det 19. og 20. århundrede i Danmark og 2. Viden om tilblivelsen af FN s Verdenserklæring om Menneskerettigheder og efterfølgende centrale menneskerettighedskonventioner Kan karakterisere centrale sociale og politiske bevægelsers indflydelse på nes udvikling i Danmark og Kan karakterisere betydningen af FN s Verdenserklæring og efterfølgende centrale menneskerettighedskonventioner for Danmark i efterkrigstiden og i dag 9/15

10 2. KRISTENDOMSKUNDSKAB 2.1. MÅL FOR KRISTEN DOMSKUNDSKAB Kompetenceområde Kompetencemål 3. Klassetrin 6. Klassetrin 9. Klassetrin Menneskerettigheder, religion og livsanskuelser Kan samtale om det enkelte menneskes forpligtelser over for andre i kristendommen og andre religioner Kan udtrykke sig om synet på det enkelte menneskes pligter i kristendommen og de store Kan diskutere forskelle og ligheder mellem ne og andre livsanskuelser i forhold til principper om universalitet, værdighed og ligeværd 2.2. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL FOR KRISTENDOMSKUNDSKAB KLASSETRIN Kompetenceområde Kompetencemål Faser Videns- og færdighedsmål - Menneskerettigheder, religion og livsanskuelser Kan samtale om det enkelte menneskes forpligtelser overfor andre i kristendommen og andre religioner 1. Viden om de Ti Bud 2. Viden om regelsæt i andre religioner 3. Viden om forskelle og ligheder i regler i forskellige religioner Kan samtale om normer for samvær i kristendommen Kan samtale om normer for samvær i andre religioner Kan samtale om forskelle og ligheder i samværsnormer mellem kristendom og andre religioner 2.3. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL FOR KRISTENDOMSKUNDSKAB KLASSETRIN Kompetenceområde Kompetencemål Faser Videns- og færdighedsmål - Menneskerettigheder, religion og livsanskuelser Kan udtrykke sig om synet på det enkelte menneskes pligter i 1. Viden om menneskets pligter i udvalgte skrifter fra kristendommen Kan beskrive menneskets pligter i udvalgte skrifter fra kristendommen 10/15

11 kristendommen og andre 2. Viden om menneskets pligter i udvalgte skrifter fra andre 3. Viden om forskelle og ligheder i menneskets pligter mellem kristendommen og andre Kan give eksempler på menneskets pligter i udvalgte skrifter fra andre Kan vurdere forskelle og ligheder i menneskets pligter mellem kristendommen og andre 2.4. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL FOR KRISTENDOMSKUNDSKAB KLASSETRIN Kompetenceområde Kompetencemål Faser Videns- og færdighedsmål - Menneskerettigheder, religion og livsanskuelser Kan diskutere forskelle og ligheder mellem ne og andre livsanskuelser i forhold til menneskeretlige principper om universalitet, værdighed og ligeværd 1. Viden om menneskesyn og principper for universalitet og ligeværd i FN s Verdenserklæring om Menneskerettigheder 2. Viden om menneskesynet i de store og andre livsanskuelser 3. Viden om forskelle og ligheder i menneskesyn og principper om universalitet, værdighed og ligeværd mellem verdensreligion- Kan beskrive menneskesyn og principper for universalitet og ligeværd i FN s Verdenserklæring om Menneskerettigheder Kan beskrive menneskesynet i de store og andre livsanskuelser Kan vurdere forskelle og ligheder i menneskesyn og principper om universalitet, værdighed og ligeværd mellem verdensreligion- 11/15

12 erne og ne 3. SAMFUNDSFAG 3.1. MÅL FOR SAMFUNDSFAG Kompetenceområde Kompetencemål 9. Klassetrin erne og ne Menneskerettigheder nationalt, regionalt og Kender indhold og rækkevidde af egne og andres 3.2. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL FOR SAM FUNDSFAG 9. KLASSETRIN Kompetenceområde Kompetencemål Faser Videns- og færdighedsmål - Menneskerettigheder nationalt, regionalt og Kender indhold og rækkevidde af egne og andres i det danske samfund og 1. Viden om indhold og håndhævelse af centrale i det danske politiske og retslige system 2. Viden om indhold og håndhævelse af retten til ligebehandling og ikkediskrimination i EU og nationalt 3. Viden om og håndhævelsessystemer i Europarådet og FN Kan karakterisere aktuelle problemstillinger i et menneskeretligt perspektiv Kan vurdere aktuelle problemer i lyset af ligebehandlingsforpligtelsen og forbuddet mod diskrimination Kan diskutere aktuelle samfundsproblemer i lyset af de europæiske og internationale menneskerettighedskonventioner og systemer 12/15

13 4. SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING OG FAMILIEKUNDSKAB 4.1. MÅL FOR SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNI NG OG FAMILIEKUNDSKAB Kompetenceområde Kompetencemål 3. Klassetrin 6. Klassetrin 9. Klassetrin Børns rettigheder Kan fortælle om at børn har særlige rettigheder til andre børn og voksne Kan indhente oplysninger og hjælp i forhold til egne og andre børns rettigheder Kan agere på måder der respekterer egne og andres forhold til Børnekonventionens centrale principper Kan agere på måder, der er fri for diskrimination 4.2. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL FOR SUN DHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING OG FAMILIEKUNDSKAB KLASSETRIN Kompetenceområde Kompetencemål Faser Videns- og færdighedsmål børns rettigheder Børns rettigheder Kan fortælle om børns rettigheder til andre børn og voksne 1. Viden om FN s børnekonvention og centrale forhold til sundhed og familieliv Kan beskrive FN s børnekonvention og centrale forhold til sundhed og familieliv 4.3. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL FOR SUN DHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING OG FAMILIEKUNDSKAB KLASSETRIN Kompetenceområde Kompetencemål Faser Videns- og færdighedsmål børns rettigheder Børns rettigheder Kan indhente oplysninger og hjælp i forhold til at styrke egne og 1. Viden om børns ret til beskyttelse mod alle former for overgreb Kan forklare ret til at bestemme over egen krop og grænser 13/15

14 andre børns rettigheder 2. Viden om hvor børn kan henvende sig, hvis de har brug for råd og støtte Kan søge hjælp hos f.eks. Børnetelefonen og Ombudsmandens Børnekontor 4.4. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL FOR SUN DHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING OG FAMILIEKUNDSKAB KLASSETRIN Kompetenceområde Kompetencemål Faser Videns- og færdighedsmål børns ligebehandling Børns rettigheder Ligebehandling Kan agere på måder der respekterer egne og andres overensstemmelse med Børnekonvention ens centrale principper Kan agere på måder, der er fri for diskrimination 1. Viden om de centrale principper i artikel 2 (ligeværd), 3 (barnets tarv), 6 (liv og udvikling) og 12 (medbestemmelse) 1. Viden om ret til ligebehandling i forhold til kønsidentitet, seksuel orientering og familieformer Kan forklare betydningen af de centrale principper i FN s børnekonvention for danske børns rettigheder Kan respektere forskellige udtryk for kønsidentitet, seksuel orientering og familieformer 14/15

15 1 Se den seneste rapport her: Besøgt ex.aspx Besøgt den General Assembly (2011) Resolution adopted by the General Assembly, 66/137, Annex. United Nations Declaration on Human Rights Education and Training, , art. 2. (Oversat og refereret til som FN s Erklæring om uddannelse og undervisning i ). 5 Se EU-direktiv 2000/43/EF af 29. juli 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse (udmøntet i Lov om etnisk ligebehandling nr. 374 af 28. maj 2003), EU-direktiv 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser (udmøntet i Lov BEK nr af 19. december 2004 Lov om ligestilling af kvinder og mænd), EU-direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (udmøntet i Lov BEK nr af 16/12/2008 Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.), samt EU-direktiv 2000/43/EF af 29. juli 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse. 6 Cecilia Decara og Lene Timm Menneskerettigheder på Skoleskemaet En udredning Institut for Menneskerettigheder /15

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte vus@vus.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte vus@vus. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte vus@vus.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2

Læs mere

Undervisningsministeriet Høringssvar Vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner og børnehaveklassen

Undervisningsministeriet Høringssvar Vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner og børnehaveklassen Undervisningsministeriet Høringssvar Vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner og børnehaveklassen ffm@uvm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D

Læs mere

Grønlands Departement for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke ikiin@nanoq.gl

Grønlands Departement for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke ikiin@nanoq.gl Grønlands Departement for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke ikiin@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 6 2 6 C D E @ H U

Læs mere

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal København K Danmark.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal København K Danmark. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Danmark fm@stukuvm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B I L 9 1 3 2 5

Læs mere

Undervisningsministeriet Høringssvar folkeskolereform lovforslag 3 AFIKFL@uvm.dk

Undervisningsministeriet Høringssvar folkeskolereform lovforslag 3 AFIKFL@uvm.dk Undervisningsministeriet Høringssvar folkeskolereform lovforslag 3 AFIKFL@uvm.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 32698626 MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30173/CDE HØRING OVER

Læs mere

BILAG 1. BESTEMMELSERNE FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB

BILAG 1. BESTEMMELSERNE FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB BILAG 1. BESTEMMELSERNE FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB 1. Skoleloven 1: Folkeskolens formål 1. Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder,

Læs mere

FAKTA OM RETTIGHEDER

FAKTA OM RETTIGHEDER FAKTA OM RETTIGHEDER Børn og unge har ret til at bestemme over deres egen krop. De har ret til selv at bestemme, hvem der må give dem et knus, hvem de vil være kæreste med, og hvem der må se deres private

Læs mere

Lovforslagene udmønter aftalen af den 13. juni 2013 om et fagligt løft af folkeskolen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative.

Lovforslagene udmønter aftalen af den 13. juni 2013 om et fagligt løft af folkeskolen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative. Undervisningsministeriet Afdeling for Børn og Grundskole BGAKSF@uvm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 6 2 6 C D E @ H U M A N R

Læs mere

LIGEBEHANDLING 2013-2016 SUBSTRATEGI

LIGEBEHANDLING 2013-2016 SUBSTRATEGI LIGEBEHANDLING 2013-2016 SUBSTRATEGI LIGEBEH ANDLING ER E N MENNE SKERET INTRO LIGEBEHANDLING ER EN MENNESKERET MISSION ˮInstitut for Menneskerettigheder skal fremme ligebehandling og herigennem bidrage

Læs mere

Menneskerettigheder ind i pædagoguddannelsen Institut for Menneskerettigheder anbefaler med henblik på at fremme den enkeltes menneskerettigheder at

Menneskerettigheder ind i pædagoguddannelsen Institut for Menneskerettigheder anbefaler med henblik på at fremme den enkeltes menneskerettigheder at Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser jura@vus.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 32698626 CDE@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK 24. JANUAR 2014 HØRING

Læs mere

færdigheds- og vidensområder

færdigheds- og vidensområder FÆLLES mål Forløbet om køn og seksualitet tager udgangspunkt i følgende kompetence-, for dansk, historie, samfundsfag, billedkunst og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: DANSK (efter 9.

Læs mere

V E D R Ø R E N D E H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L I N A T S I S A R T U T L O V O M F Ø R T I D S P E N S I O N

V E D R Ø R E N D E H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L I N A T S I S A R T U T L O V O M F Ø R T I D S P E N S I O N Naalakkersuisut Departementet for Familie og Justitsvæsen iian@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8

Læs mere

Høring over udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning)

Høring over udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning) Ministeriet for Børn og Undervisning Uddannelsesstyrelsen Svend.e.gertz@udst.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

Menneskerettigheder som dimension i lærerprofessionen

Menneskerettigheder som dimension i lærerprofessionen Menneskerettigheder som dimension i lærerprofessionen På dette kursus vil vi sætte fokus på menneskerettigheder som både indhold og form i læreruddannelsen. Kurset vil udfolde tematikker omkring menneskerettigheder

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

Udenrigsministeriet Juridisk Tjeneste, Menneskerettighedskontoret

Udenrigsministeriet Juridisk Tjeneste, Menneskerettighedskontoret Udenrigsministeriet Juridisk Tjeneste, Menneskerettighedskontoret stinsv@um.dk jtmr@um.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Frihed og folkestyre Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens arbejde med frihed og folkestyre. Kapitel 5. Mulige indfaldsvinkler

Læs mere

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indledning Emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til

Læs mere

H Ø R I N G O V E R A F R A P P O R T E R I N G F R A A R B E J D S G R U P P E O M G R A V I D E M E D E T M I S B R U G A F R U S M I D L E R

H Ø R I N G O V E R A F R A P P O R T E R I N G F R A A R B E J D S G R U P P E O M G R A V I D E M E D E T M I S B R U G A F R U S M I D L E R Sundheds- og Ældreministeriet Social- og Integrationsministeriet chc@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K P H O N E 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E C T 3 2 6 9 8 9 7 9 C E L L 3 2 6 9 8 9 7

Læs mere

Det tager ca. 1 ½ - 2 timer at gennemgå materialet inklusiv quizzer og eksklusiv gruppeøvelserne.

Det tager ca. 1 ½ - 2 timer at gennemgå materialet inklusiv quizzer og eksklusiv gruppeøvelserne. E-læringsforløb om menneskerettigheder i skolen for lærer og pædagogstuderende Underviservejledning Forløb 2: Menneskerettigheder i et moderne samfund Følgende er en vejledning til undervisere, der ønsker

Læs mere

Maglebjergskolens seksualpolitik

Maglebjergskolens seksualpolitik Maglebjergskolens seksualpolitik Seksualpolitikken for Maglebjergskolen tager udgangspunkt i skolens målsætning og danner ramme om og udstikker retningslinjer for arbejdet med elevernes seksualitet. Derudover

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag XX Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 1 Formålet med kontraktbilaget... 1 1. Generelle krav... 2 1, stk. 1 - Global Compact-principperne... 2 2. Specifikke krav...

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L B E K E N D T G Ø R E L S E R O M

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L B E K E N D T G Ø R E L S E R O M Undervisningsministeriet Høringssvar bekendtgørelser om folkeskolen AFIKFP@uvm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1403 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8626 M E N N E S K E

Læs mere

Læseplan for faget samfundsfag

Læseplan for faget samfundsfag Læseplan for faget samfundsfag Indledning Faget samfundsfag er et obligatorisk fag i Folkeskolen i 8. og 9. klasse. Undervisningen strækker sig over ét trinforløb. Samfundsfagets formål er at udvikle elevernes

Læs mere

H Ø R I N G V E D R. U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M

H Ø R I N G V E D R. U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Danmark star@star.dk Att. Tina Holgaard Madsen (thm@star.dk) Anne Hedegaard (aih@star.dk ) W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3

Læs mere

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER FÆLLES Forløbet om køn og seksualitet tager udgangspunkt i følgende kompetence-, færdigheds- og vidensmål for dansk, historie, samfundsfag, billedkunst og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab:

Læs mere

SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING OG FAMILIEKUNDSKAB

SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING OG FAMILIEKUNDSKAB Fælles Mål 2009 SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING OG FAMILIEKUNDSKAB Fagformål Formålet med undervisningen i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er, at eleverne tilegner sig indsigt i vilkår

Læs mere

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati Formål for faget samfundsfag Samfundsfag Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne opnår viden om samfundet og dets historiske forandringer. Undervisningen skal forberede eleverne til aktiv

Læs mere

Inden Advokatrådet kommenterer de to nævnte forhold, er der dog anledning til at knytte et par generelle bemærkninger til lovforslaget.

Inden Advokatrådet kommenterer de to nævnte forhold, er der dog anledning til at knytte et par generelle bemærkninger til lovforslaget. Advokatrådet ADVOKAT SAMFUNDET Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 I 061 København K bm@bm.dk + mll@bm.dk + ksw@bm.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 DATO: 8. april 2015 SAGSNR.:

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab - obligatorisk emne

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab - obligatorisk emne Kompetencemål Kompetenceområde Efter 3. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Sundhed og forklare, hvad og i eget liv fremme og på skolen fremme egen og andres og med udgangspunkt i demokrati

Læs mere

H Ø R I N G S S V A R V E D R. Æ N D R I N G A F S T R A F F E L O V E N

H Ø R I N G S S V A R V E D R. Æ N D R I N G A F S T R A F F E L O V E N Justitsministeriet strafferetskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 0 3 M O B I L 3 2 6 9 8 8 0 3 C BA@HUMANR I G H T

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal København K Danmark. Att.: Lise Hjort Elmquist

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal København K Danmark. Att.: Lise Hjort Elmquist Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Danmark W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9

Læs mere

Social Klausul Social klausul

Social Klausul Social klausul Social klausul Side 1 af 10 INDHOLD Parterne 3 1 GENERELLE KRAV 3 1, stk. 1 - Global Compact-principperne 3 2 SPECIFIKKE KRAV 4 2, stk. 1 - Menneskerettigheder 4 2, stk. 2 Arbejdstagerrettigheder 5 2,

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere

OPLÆG ved Det Centrale Handicapråd - Kursus om FN s Handicapkonvention Af Christoffer Badse, Institut for Menneskerettigheder

OPLÆG ved Det Centrale Handicapråd - Kursus om FN s Handicapkonvention Af Christoffer Badse, Institut for Menneskerettigheder OPLÆG ved Det Centrale Handicapråd - Kursus om FN s Handicapkonvention Af Christoffer Badse, Institut for Menneskerettigheder Onsdag den 5. december 2007, kl. 10.00-15.00, Ingeniørforeningens Mødecenter,

Læs mere

Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del Bilag 6 Offentligt

Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del Bilag 6 Offentligt Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del Bilag 6 Offentligt PRESSEMEDDELELSE Foreningen Far har indleveret FN rapport om menneskerettighederne for børn og fædre i Danmark med 24 anbefalinger. 1.2 millioner

Læs mere

Det tager ca. 1 ½ - 2 timer at gennemgå materialet inklusiv quizzer og eksklusiv gruppeøvelserne.

Det tager ca. 1 ½ - 2 timer at gennemgå materialet inklusiv quizzer og eksklusiv gruppeøvelserne. E-læringsforløb om menneskerettigheder i skolen for lærer- og pædagogstuderende Underviservejledning Forløb 1: Introduktion til Menneskerettigheder Følgende er en vejledning til undervisere, der ønsker

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland.

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland iniian@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3

Læs mere

2.1 Fakta om rettigheder

2.1 Fakta om rettigheder 2.1 Fakta om rettigheder Børn og unge har ret til at bestemme over deres egen krop. De har ret til selv at bestemme, hvem der må give dem et knus, hvem de vil være kæreste med, og hvem der må se deres

Læs mere

Europaudvalget 1999-00 EUU Alm.del Bilag 673 Offentligt

Europaudvalget 1999-00 EUU Alm.del Bilag 673 Offentligt Europaudvalget 1999-00 EUU Alm.del Bilag 673 Offentligt Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl Europaudvalget (Alm. del - bilag 673) arbejds- og socialministerråd (Offentligt)

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet jurint@sm.dk cc: beb@sm.dk og lla@sm.dk

Social- og Integrationsministeriet jurint@sm.dk cc: beb@sm.dk og lla@sm.dk Social- og Integrationsministeriet jurint@sm.dk cc: beb@sm.dk og lla@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A

Læs mere

Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark

Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 759 T

Læs mere

MENNESKER ER FORSKELLIGE MEN VI SKAL ALLE HAVE LIGE MULIGHEDER

MENNESKER ER FORSKELLIGE MEN VI SKAL ALLE HAVE LIGE MULIGHEDER MENNESKER ER FORSKELLIGE MEN VI SKAL ALLE HAVE LIGE MULIGHEDER DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL MANGFOLDIGHED OG LIGESTILLING Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds

Læs mere

Det Inkluderende Samfund

Det Inkluderende Samfund Det Inkluderende Samfund Institut for Menneskerettigheder Efter indstilling fra Institut for Menneskerettigheder (IMR) blev et Ligebehandlingsudvalg den 24. april 2003 nedsat af Rådet for Menneskerettigheder

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Inatsisartut Lovudvalget Att. udvalgssekretær Kent Fridberg kfr@ina.gl. Kopi sendt til: Grønlands Råd for Menneskerettigheder info@humanrights.

Inatsisartut Lovudvalget Att. udvalgssekretær Kent Fridberg kfr@ina.gl. Kopi sendt til: Grønlands Råd for Menneskerettigheder info@humanrights. Inatsisartut Lovudvalget Att. udvalgssekretær Kent Fridberg kfr@ina.gl Kopi sendt til: Grønlands Råd for Menneskerettigheder info@humanrights.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L

Læs mere

RET TIL AT VÆRE DEN, DU ER

RET TIL AT VÆRE DEN, DU ER SFs LGBT-POLITIK Juli 2011 Side 1 SF ønsker et mangfoldigt samfund, hvor mennesker har størst mulig frihed til at udfolde sig. Det gælder også individets mulighed for at udvikle sin seksuelle identitet

Læs mere

Bliv red barnet AMBASSADØRSKOLE

Bliv red barnet AMBASSADØRSKOLE Bliv red barnet AMBASSADØRSKOLE VELKOMMEN! Tak fordi I nu overvejer eller har besluttet jer for at blive Red Barnet ambassadørskole. Red Barnet har nemlig meget brug for at samarbejde med jer. Over hele

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(97)36 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 2: SPECIALORGANER TIL BEKÆMPELSE AF RACISME, FREMMEDHAD, ANTISEMITISME OG

Læs mere

BØRNS RETTIGHEDER UNDERVISNINGSMATERIALE TIL INDSKOLINGEN 0.kl -3.kl

BØRNS RETTIGHEDER UNDERVISNINGSMATERIALE TIL INDSKOLINGEN 0.kl -3.kl BØRNS RETTIGHEDER UNDERVISNINGSMATERIALE TIL INDSKOLINGEN 0.kl -3.kl Illustration: Jakob Tolstrup 1 Institut for menneskerettigheder fylder 25 år: Børns rettigheder undervisningsmateriale til grundskolen

Læs mere

rettigheder og 2016 MEDborGErSKAb Forløb 10. KlASSE

rettigheder og 2016 MEDborGErSKAb Forløb 10. KlASSE RETTIGHEDER OG 2016 MEDBORGERSKAB Forløb 10. KLASSE indhold introduktion 3 Fakta om lovgivning 5 Øvelser de seksuelle rettigheder 6 sandt eller falsk. 13 forsvar retten til fri abort. 18 Landet på genius

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds holdninger til mangfoldighed og ligestilling

Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds holdninger til mangfoldighed og ligestilling Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds holdninger til mangfoldighed og ligestilling Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Layout:

Læs mere

Generelt udtrykker Foreningen af lærere i samfundsfag ved lærerseminarierne tilfredshed med udkastet til Fælles Mål 2 i samfundsfag.

Generelt udtrykker Foreningen af lærere i samfundsfag ved lærerseminarierne tilfredshed med udkastet til Fælles Mål 2 i samfundsfag. Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 219 Offentligt Århus, den 16/4 2008 Att.: Undervisningsminister Bertel Haarder Folketingets Uddannelsesudvalg Generelt udtrykker Foreningen af lærere

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

Lærervejledning til Mediekonkurrencen for Skoler

Lærervejledning til Mediekonkurrencen for Skoler Lærervejledning til Mediekonkurrencen for Skoler Mediekonkurrencen for Skoler kan anvendes i en række forskellige fag. Den kan i høj grad også bruges til tværfagligt samarbejde. Vi skriver her, hvad det

Læs mere

UDDANNELSE STATUS 2013

UDDANNELSE STATUS 2013 UDDANNELSE STATUS 2013 UDDANNELSE STATUS 2013UDDANNELSE Dette kapitel er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2013. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 2001/2014(INI) 3. september 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

Læs mere

Maglebjergskolens seksualpolitik

Maglebjergskolens seksualpolitik Maglebjergskolens seksualpolitik Seksualpolitikken for Maglebjergskolen tager udgangspunkt i skolens målsætning og danner ramme om og udstikker retningslinjer for arbejdet med elevernes seksualitet. Derudover

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark valg@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3 2 5 7 6 1 M A

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

2. MENNESKERETTEN Forslaget rejser spørgsmål i forhold til menneskeretten på flere områder:

2. MENNESKERETTEN Forslaget rejser spørgsmål i forhold til menneskeretten på flere områder: Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 HSC@ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål. færdigheds- og vidensområder

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål. færdigheds- og vidensområder FÆLLES mål Forløbet om krop tager udgangspunkt i følgende kompetence-, for dansk, idræt, samfundsfag, historie, billedkunst og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: DANSK (efter 9. klassetrin)

Læs mere

Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal København K Danmark.

Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal København K Danmark. Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Danmark km@km.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 8 6 0 L O H O @

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål FÆLLES mål Forløbet om sprog tager udgangspunkt i følgende kompetence-, for dansk, historie, samfundsfag, billedkunst og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: DANSK (efter 9. klassetrin)

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. maj 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-730-0618 Dok.: JEE41060 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 16

Læs mere

Ombudsmanden bad overlægen og Ankestyrelsen om at redegøre for grundlaget for afgørelserne samt uddybe begrundelserne.

Ombudsmanden bad overlægen og Ankestyrelsen om at redegøre for grundlaget for afgørelserne samt uddybe begrundelserne. 2012-17 Afslag på behandling med kunstig befrugtning til handicappet par. Begrundelse Et par, der begge var spastisk lammede og kørestolsbrugere, havde af en overlæge på en fertilitetsklinik fået afslag

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

Lynguide. religionsfrihed

Lynguide. religionsfrihed Lynguide til religionsfrihed RELIGIONSFRIHEDENS RÆKKEVIDDE OG BEGRÆNSNINGER Folkekirkens mellemkirkelige Råd Denne guide er oversat fra Vad religionsfrihet innebär och när den får begränsas. En lathund

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet:

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K tha@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K

Læs mere

BILAG 1 GLADSAXE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK JANUAR 2008

BILAG 1 GLADSAXE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK JANUAR 2008 Forord Byrådet besluttede i august 2006 at igangsætte et arbejde med at formulere en integrationspolitik for Gladsaxe Kommune. Resultatet er nu klar. Baggrunden er, at der i disse år stilles øgede krav

Læs mere

VI ER red barnet AMBASSADØRSKOLE

VI ER red barnet AMBASSADØRSKOLE VI ER red barnet AMBASSADØRSKOLE Tak, fordi I nu overvejer eller har besluttet jer for at blive Red Barnet ambassadørskole. Red Barnet ser frem til samarbejdet med jer. Over hele verden arbejder Red Barnet

Læs mere

1.OM AT TAGE STILLING

1.OM AT TAGE STILLING 1.OM AT TAGE STILLING Læringsmål Beskrivelse Underviseren introducerer klassen til arbejdsformen. Underviseren gør eleverne opmærksom på; Det handler om at tage stilling Der ikke er noget korrekt svar

Læs mere

rettighedskatalog drop diskrimination

rettighedskatalog drop diskrimination rettighedskatalog drop diskrimination 1 kolofon rettighedskatalog Tilrettelæggelse: Lumi Zuleta og Jette Laage-Petersen, Institut for Menneskerettigheder Redaktion: Mandana Zarrehparvar (ansv.) Grafisk

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att.:

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att.: Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Danmark Att.: valg@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 91 32 57

Læs mere

Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov. År: 2010/11 Hold: 22

Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov. År: 2010/11 Hold: 22 Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov År: 2010/11 Hold: 22 Fagets målsætning: Faget forholder sig selvfølgelig til bekendtgørelsen, som jeg ikke vil uddybe her. Derudover er det målet, at faget bidrager

Læs mere

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Årsplan for 9. Lundbye Samfundsfag Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32-42: Uge 43-50 Uge 1-6 Uge 8-12 Uge 13-23 Vi gennemgår og arbejder med kapitlerne: Ind i samfundsfaget Fremtider Folketinget

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Grundlæggende rettigheder i EU

Grundlæggende rettigheder i EU Grundlæggende rettigheder i EU A5-0064/2000 Europa-Parlamentets beslutning om udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder (C5-0058/1999-1999/2064(COS)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

DONORBARN I KLASSEN. Viden og inspiration til lærere og pædagoger. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN I KLASSEN. Viden og inspiration til lærere og pædagoger. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN I KLASSEN Viden og inspiration til lærere og pædagoger 1 KÆRE LÆRER OG PÆDAGOG I 0. - 3. KLASSE VÆR NYSGERRIG OG AFSTEM FORVENTNINGER I disse år nærmer flere og flere donorbørn sig skolealderen,

Læs mere

Handicappolitik i Allerød Kommune

Handicappolitik i Allerød Kommune Handicappolitik i Allerød Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 2. Visioner og værdier...7 3. Allerød Kommunes målsætninger med afsæt i FNs Standardregler:...8 Udviklingsforslag...10 Udviklingsforslag...12

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(96)43 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 1: BEKÆMPELSE AF RACISME, FREMMEDHAD, ANTISEMITISME OG INTOLERANCE VEDTAGET

Læs mere

Nøglen til medborgerskabet Pædagogik og læring i et medborgerperspektiv

Nøglen til medborgerskabet Pædagogik og læring i et medborgerperspektiv Pædagogik og læring i et medborgerperspektiv STU Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse: Unge 16 25 år, med særlige behov Tre års uddannelses ret - Individuelt tilrettelagt Udvikle personlige sociale

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR SAMFUNDSFAG 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR SAMFUNDSFAG 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR SAMFUNDSFAG 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål, som beskrevet i Fælles Mål 2009 for faget. Formål Samfundsfag skal give eleverne viden om samfundet og dets udvikling, udvikle

Læs mere

Professionshøjskolen Metropol - tværprofessionelt samarbejde ved humanitære katastrofer med fokus på flygtninge Intersektionalitet

Professionshøjskolen Metropol - tværprofessionelt samarbejde ved humanitære katastrofer med fokus på flygtninge Intersektionalitet Side 1 Professionshøjskolen Metropol - tværprofessionelt samarbejde ved humanitære katastrofer med fokus på flygtninge Intersektionalitet Side 2 Program 1. Introduktion 2. Intersektionalitet som teori

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Samfundsfag Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Samfundsfag Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 2014/2015 Samfundsfag Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 FAG: Samfundsfag KLASSE:

Læs mere

Nordfyns Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i Nordfyns Kommunes overordnede vision, Ny kommune på Nordfyn, der indeholder følgende elementer:

Nordfyns Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i Nordfyns Kommunes overordnede vision, Ny kommune på Nordfyn, der indeholder følgende elementer: NORDFYNS KOMMUNE. DET GODE LIV FOR ALLE. Nordfyns Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i Nordfyns Kommunes overordnede vision, Ny kommune på Nordfyn, der indeholder følgende elementer: En idealkommune

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab - obligatorisk emne

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab - obligatorisk emne Fagformål for faget s- og seksualundervisning og familiekundskab Eleverne skal i emnet s- og seksualundervisning og familiekundskab udvikle kompetencer til at fremme og. Eleverne skal opnå forståelse for

Læs mere

Justitsministeriet Strafferetskontoret strafferetskontoret@jm.dk

Justitsministeriet Strafferetskontoret strafferetskontoret@jm.dk Justitsministeriet Strafferetskontoret strafferetskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 6 6 8 H A L @ H U M A N R I G H

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

CPR-opgørelse af medarbejderstabens oprindelse

CPR-opgørelse af medarbejderstabens oprindelse CPR-opgørelse af medarbejderstabens oprindelse Vejledning til arbejdsgivere om mulighederne for at anvende CPR oplysninger til en opgørelse over medarbejderes oprindelse. Hvorfor en vejledning om CPR-opgørelse

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal i arbejde

Flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal i arbejde Mål 1: Arbejde Flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal i arbejde I 2012 var der et gab på 27 procentpoint i beskæftigelse for de 25-64-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig

Læs mere

Social Ansvarlighed (CSR) og udvalgte fokusområder.

Social Ansvarlighed (CSR) og udvalgte fokusområder. Bilag. Til KB [Entreprise] April 2014 Social Ansvarlighed (CSR) og udvalgte fokusområder. Banedanmark arbejder for at sikre fremtidens jernbane til gavn for samfund, mennesker og miljø. Vi lægger vægt

Læs mere