RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE"

Transkript

1 RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE Oktober 2007

2 FORSIDE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Formål og indhold Planbestemmelser Udviklingen i antallet af alkoholbevillinger Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn:...5 Nævnets lovgrundlag og sammensætning Lovgrundlag for meddelelse af alkoholbevilling Restaurationsloven Næringsbrev Næringsbasen Behandling af ansøgning om alkoholbevilling, fornyelse, bestyrergodkendelser, udvidet åbningstid m.v Alkoholbevilling Fornyelse af alkoholbevilling Godkendelse af bestyrer Udvidet åbningstid Samdrift butik/restauration Udeservering Bortfald af alkoholbevilling Anke af afgørelse

3 1. Formål og indhold. Restaurationsplan for Frederiksberg Kommune blev første gang udarbejdet i 1998 på baggrund af følgende kommissorium: Planens formål er at sikre et selvstændigt og varieret restaurationsliv for Frederiksberg, således at restaurationslivet på Frederiksberg fortsat er velfungerende og alsidigt. Planen skal samtidig tilgodese borgernes og de erhvervsdrivendes berettigede forventninger om et ikke unødigt koncentreret restaurationsliv i boligkvarterer og ved uddannelsesinstitutioner. Efter 12 stk. 5 i lov om restaurations- og hotelvirksomhed er der direkte hjemmel til at anlægge planmæssige hensyn ved tildeling af bevillinger. Kommunens planmæssige grundlag og udvikling har derfor en selvstændig betydning ved tildeling af bevilling. Den reviderede udgave af restaurationsplanen er fortsat søgt tilpasset kommuneplanbestemmelserne, herunder den overordnede målsætning for Frederiksberg i relation til blandt andet et varieret restaurationsmiljø som del af serviceerhvervene. Ved revisionen er der foretaget en beskrivelse af, hvor café- og restaurationsvirksomheder kan placeres i overensstemmelse med gældende Kommuneplan Revisionen af restaurationsplanen har taget udgangspunkt i, at restaurationsplanen - ud over at være et redskab i planlægningsmæssig henseende - også skal kunne fungere som en orientering for kommende ansøgere om alkoholbevilling, godkendelse af bestyrer, tilladelse til udvidet åbningstid m.v. Restaurationsplanen indeholder således en kort orientering om, hvorledes der skal forholdes, når der skal søges om alkoholbevilling eller fornyelse heraf, bestyrergodkendelser, udvidet åbningstid, udeservering m.v. Der henvises i den forbindelse til Bevillingsnævnets hjemmeside: www. Frederiksberg.dk/Borgerservice/Erhverv/Alkoholbevilling vedrørende de mere konkrete retningslinjer for udfyldelse af ansøgninger og hvilke oplysninger i form af bilag m.v., som skal vedlægges den enkelte ansøgning, afhængig af, hvad ansøgningen vedrører, herunder om der er tale om ansøgning fra personer eller selskaber/foreninger. Herudover gives der på hjemmesiden en orientering om sagsbehandlingen og de krav, der stilles henholdsvis fra politi og Bevillingsnævnet. Endelig henvises til Bevillingsnævnets seneste årsberetning 2006, som også kan læses på hjemmesiden. 2. Planbestemmelser. En kommuneplan fastlægger dels de overordnede retningslinjer for byens udvikling, dels rammerne for de mere detaljerede lokalplaner. 3

4 Størstedelen af Frederiksberg Kommune er omfattet af lokalplaner og byplanvedtægter sammenlagt ca For områder, der er omfattet af en lokalplan, gælder således lokalplanens bestemmelser. Lokalplanerne er som hovedregel i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser og mere detaljerede. For områder, der ikke er omfattet af lokalplaner eller byplanvedtægter, gælder kommuneplanens rammebestemmelser om anvendelse og bebyggelse. I Kommuneplan 2004 er det overordnet fastlagt, hvor der kan åbnes mulighed for at placere serviceerhverv herunder café- og restaurationsvirksomheder. Café- og restaurationsvirksomheder kan lokaliseres i såvel de stationsnære centerområder (centerområde ved Frederiksberg og Fasanvej stationer samt centerområde ved Flintholm station) som de stationsnære blandede bolig- og erhvervsområder (området omkring Nimbusparken samt Porcelænshaven) og de stationsnære områder til kontor- og serviceerhverv (området omkring Forum station samt området med Codanhus). Herudover kan der i etageboligbebyggelsen langs de større veje i forskelligt omfang etableres kontor- og serviceerhverv herunder café og restaurationsvirksomhed. Kommuneplanen 2004 indeholder mere detaljerede bestemmelser for de enkelte strækninger. De primære centerstrøg Gammel Kongevej, Falkonér Allé og Godthåbsvej er omfattet af en lokalplan, der tager sigte på at sikre, at stueetagen langs centerstrøgene fortrinsvis reserveres til publikumsorienterede serviceerhverv herunder restauranter og lignende. Kommuneplan 2004, lokalplaner og byplanvedtægter kan læses på Frederiksberg Kommunes hjemmeside: og parkering/byplanlægning. Henvendelse om evt. spørgsmål vedrørende lokalplaner m.v. kan også rettes til Teknisk direktorat, Plan- og Miljøafdelingen, Frederiksberg Rådhus, 2000 F, telefon eller Som bilag til Restaurationsplanen vedlægges kort over de fremtidige byudviklingsområder. 3. Udviklingen i antallet af alkoholbevillinger. Befolkningstallet i Frederiksberg Kommune udgjorde pr. 1. januar 2007 i alt indbyggere mod indbyggere pr. 1. januar Det vil sige en mindre stigning på personer over 10 år. Ultimo december 1997 var der meddelt 170 alkoholbevillinger. 4

5 Antallet af restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling på Frederiksberg har gennem en længere årrække ikke haft de store udsving, men har ligget omkring 175 restaurationsvirksomheder fordelt på egentlige spiserestauranter, cafeer, bodega/pub, diskoteker, klubber/foreningslokaler (for eksempel kulturelle foreninger, sportsklubber og beboerforeningers møde-/samlingslokaler) og kulturelle institutioner (for eksempel teatre, biografer, museer m.v.). Det er ikke muligt at opgøre, hvorledes bevillingerne fordeler sig på de enkelte restaurationskategorier, idet grænserne er flydende og relaterer sig til virksomhedens koncept. Den mindre stigning i antallet af virksomheder med alkoholbevilling indenfor de senere år må blandt andet. tilskrives udvikling i alsidige cafémiljøer langs METRO-linjen, herunder i umiddelbart tilknytning til Solbjerg Plads mellem Handelshøjskolen, Biblioteket og Frederiksberg-Centret, sammenholdt med trenden, at flere og flere gæster tiltrækkes af de forskellige cafémiljøer. Også på hovedstrøgene som for eksempel Falkonér Allé, Gammel Kongevej og Godthåbsvej er der meddelt alkoholbevilling til nye virksomheder med helt nye koncepter. Således udgjorde restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling pr. 31. december 2003 i alt 177. Dette tal steg til 184 restaurationer med alkoholbevilling pr. 21. december 2004 og var uændret med udgangen af år Antallet er nu faldet til 182 virksomheder med alkoholbevilling pr. 31. december Mange af de bestående virksomheder med alkoholbevilling kan også betegnes som værende under løbene udvikling og tilpasning til trends i restaurationsmiljøet, blandt andet i forbindelse med ny bevillingsindehaver, der ofte medfører ændringer i konceptet. Endelig giver de seneste ændringer i restaurationsloven, jævnfør nærmere nedenfor, også mulighed for mere varierede driftsformer. Det er politiets vurdering, at bevillingsantallet fordelt på de mangeartede restaurationsvirksomheder ikke i sig selv giver anledning til væsentlige generelle problemer af ordens- eller politimæssig karakter. De meddelte tilladelser til udvidede åbningstider, herunder udeservering i sommerhalvåret i private gårdmiljøer, har i øvrigt heller ikke givet anledning til væsentlige generelle problemer, ligesom der ikke synes at være væsentlige problemer med café- og restaurationsvirksomheder i nærheden af uddannelsesinstitutioner. 4. Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn: Nævnets lovgrundlag og sammensætning. Bevillingsnævnets lovgrundlag er lovbekendtgørelse nr. 786 af 9. august 2005 om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. (Restaurationsloven) 5

6 Ifølge restaurationslovens 10, stk. 2, gives og fornys alkoholbevilling af kommunalbestyrelsen (på Frederiksberg af Bevillingsnævnet i henhold til restaurationslovens 10, stk. 3) efter forhandling med politiet. Københavns Bevillingspoliti, Hørhusvej 7, 2300 København S, modtager og behandler ansøgninger i henhold til ovennævnte lov og udfærdiger indstilling til Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn, c/o Frederiksberg Rådhus, Juridisk Sekretariat, der er sekretariat for nævnet, jævnfør nærmere herom nedenfor. Bevillingsnævnet har syv medlemmer. Politidirektøren for Københavns Politi eller dennes repræsentant er født medlem, mens de øvrige seks medlemmer udpeges af partierne i Frederiksberg Kommunalbestyrelse for en 4-årig periode svarende til kommunalbestyrelsens valgperiode, jævnfør restaurationslovens 10. Brancheforeningen Horesta og Restaurationsbranchens Forbund er ikke repræsenteret i Nævnet. Bevillingsnævnet holder normalt møde én gang i hvert kvartal. Der er ikke offentlig adgang til møderne. I valgperioden er medlemmerne af Bevillingsnævnet: Marina Willems (formand) (C) Jørn Ingemann Christensen (A) Peter Jægerskou (B) Roman Smigielski (C) Thomas Kjeldsmark (V) Mariann Krieger (Ø) Vicepolitidirektør Mogens Kjærgaard Møller, Københavns Politi Efter restaurationslovens 12 skal der ved udstedelse af alkoholbevillinger iagttages samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sammenhængende hensyn. Der kan navnlig lægges vægt på: 1. Om der af bevillingsansøgeren, medlemmer af direktionen eller bestyrelse eller andre, der kan øve bestemmende indflydelse på virksomhedens drift, er udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde, 2. Bevillingsansøgerens forretningsmæssige kvalifikationer, herunder om det må antages, at ansøgeren vil være egnet til at drive restaurationsvirksomhed på betryggende måde, 3. Bevillingsansøgerens økonomiske forhold og finansieringsplan, driftsbudget samt likviditetsbudget for virksomheden, herunder om det må anses for godtgjort, at virksomheden vil blive drevet for ansøgerens egen regning og risiko, 4. Størrelse, indretning og karakter i øvrigt af restaurationsvirksomheden, 6

7 5. Restaurationens beliggenhed, hvorved der kan anlægges byplanmæssige betragtninger, således at der kan vises tilbageholdenhed med at give tilladelse til nyoprettede restaurationsvirksomheder med servering af stærke drikke i egentlige boligkvarterer eller nær skoler eller andre institutioner, der søges af unge, 6. Om der, som følge af en for stærk lokal koncentration af restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling, kan befrygtes uforsvarlig restaurationsdrift eller andre ædrueligheds- eller ordensmæssige problemer, eller 7. Om der foreligger andre konkrete ædruelighedsmæssige og dermed sammenhængende sociale og politimæssige forhold, der gør det betænkeligt, at alkoholbevilling gives. Der kan ikke uden tilladelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen gives alkoholbevilling til selskaber m.v., som fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer, eller selskaber, hvor nogle af medlemmerne af direktionen eller bestyrelsen fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer. 5. Lovgrundlag for meddelelse af alkoholbevilling. 5.1 Restaurationsloven Alkoholbevilling gives og fornys af bevillingsnævnet efter forhandling med politiet, jævnfør restaurationslovens 10, stk. 2, jævnfør stk. 3. Ifølge restaurationslovens 10, stk. 1, må stærke drikke kun serveres i virksomheder med alkoholbevilling. Stærke drikke defineres i restaurationslovens 1, stk. 4, som 1) vin, frugtvin og andre ved alkoholgæring fremkomne drikke med over 2,5 pct. vol. alkohol, 2) destillerede alkoholiske (etanolholdige) drikke, 3) øl med 2,8 pct. vol. alkohol (etanol) eller derover, og 4) drikke tilsat de i nr. 1-3 nævnte drikke. Ved servering forstås salg af spise- og drikkevarer til nydelse på eller ved salgsstedet. Dette kræver en alkoholbevilling. Virksomheder, der serverer spise- og drikkevarer til indtagelse i eller ved salgsstedet, omtales alle som restaurationsvirksomheder - uanset om der er tale om et diskotek, en café eller en restaurant. Ansøgning om alkoholbevilling indgives normalt samtidig med ansøgning om næringsbrev. Der kan ikke meddeles alkoholbevilling, hvis der ikke samtidig er et næringsbrev. Det er vigtigt at ansøge om alkoholbevilling og næringsbrev så tidligt som muligt, fordi virksomheden ikke må åbne, før der foreligger næringsbrev og alkoholbevilling, og der må påregnes en vis sagsbehandlingstid, inden der meddeles alkoholbevilling. Frederiksberg Kommunens Bevillingsnævn giver ikke forhåndstilkendegivelser om eventuel meddelelse af alkoholbevilling, da en forhåndstilkendegivelse kan give uberettigede forventninger, som måske ikke kan opfyldes, når alle oplysninger foreligger sammen med ansøgningen. 7

8 Næringsbrev Enhver, som driver selvstændig erhvervsvirksomhed ved servering af spise- og drikkevarer m.v., skal i henhold til restaurationslovens 2 have næringsbrev som restauratør og hotelvært til hvert forretningssted. Næringsbrevet udstedes af politidirektøren i den politikreds, hvor forretningsstedet findes. For virksomheder beliggende i Frederiksberg Kommune er det Københavns Politi, som henvendelse om næringsbrev skal rettes til. Virksomheden må ikke påbegyndes, før næringsbrevet er udstedt, og før lokalerne er godkendt af bygnings-, miljø-, brand- og sundhedsmyndigheder m.v. Ved bevillingsnævnets meddelelse af forlængelse af alkoholbevilling skal næringsbrevet påtegnes om forlængelsen af Københavns Politi samtidig med udstedelsen af bevilling for den ny bevillingsperiode. Næringsbrev kan nægtes, såfremt ansøgeren personligt eller selskabet, jævnfør restaurationslovens 3, stk. 3, jævnfør 4, stk. 1, har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesorden kr. og derover eller hvis ansøgeren er straffet for et forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af stillingen eller hvervet, jævnfør straffelovens 78 stk Næringsbasen Fra den 1. juli 2005 skal alle fødevarebutikker og restaurationsvirksomheder være optaget i et register i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for lovligt at kunne drive fødevarebutik eller restauration. Det gælder uanset, hvornår fødevarebutikken eller restaurationsvirksomheden har påbegyndt sin virksomhed. Registret, der kaldes Næringsbasen, indeholder udover en oversigt over alle fødevarebutikker og restaurationer også indehaverens navn og adresse på butikken/restaurationen. Registret er offentligt tilgængeligt og kan ses på 6. Behandling af ansøgning om alkoholbevilling, fornyelse, bestyrergodkendelser, udvidet åbningstid m.v Alkoholbevilling. Hvis en person eller et selskab/forening (juridisk person) ønsker alkoholbevilling til en restaurationsvirksomhed i Frederiksberg Kommune (restaurant, café, natklub, bar, bodega m.v.), skal ansøgning herom indgives til Københavns Politi på en særlig formular. Formularen kan hentes på politiets hjemmeside På kommunens hjemmeside er der under Bevillingsnævnet et link hertil, jævnfør ovenfor. 8

9 Såfremt virksomheden drives i selskabsform kan blot én for selskabet tegningsberettiget person underskrive ansøgningen om alkoholbevilling. Det kræver dog, at der foreligger en skriftlig dokumentation for, at vedkommende er tegningsberettiget, samt at det er anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Det vil altså sige, at hele bestyrelsen og direktionen ikke behøver at underskrive ansøgningen. Når ansøgningen er modtaget hos politiet, foretages den første behandling af sagen, herunder sikres det, at alle betingelser i medfør af restaurationsloven for meddelelse af alkoholbevilling er opfyldt. Politiet vil normalt udstede en midlertidig alkoholbevilling, der er gældende, indtil Bevillingsnævnet træffer afgørelse i sagen. At politiet udsteder en midlertidig alkoholbevilling er ikke en garanti for, at Bevillingsnævnet meddeler alkoholbevilling. Alkoholbevilling kan kun meddeles personer, der har næringsbrev og er fyldt 25 år, eller, hvis ansøgeren har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget, 23 år. Ansøgeren må ikke være umyndiggjort eller under lavværgemål. Er ansøgeren et selskab m.v., skal direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne opfylde ovenstående alderskrav, ligesom de skal opfylde samme personlige betingelser som ved alkoholbevilling til personer. I ansvarlige interessentskaber og i kommanditselskaber skal alle fuldt ud ansvarlige deltagere have alkoholbevilling. Politiet undersøger desuden, om ansøgeren har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde, jævnfør restaurationslovens 12. Dette sker i praksis blandt andet ved at undersøge, om ansøgeren inden for de seneste 5 år har begået strafbare forhold. Ved selskaber m.v. undersøger politiet både selskabet, direktionens og bestyrelsens medlemmer for strafbare forhold. Endvidere undersøger politiet de økonomiske forhold - både ansøgerens og virksomhedens herunder om der er offentlige restancer. Politiet vil ofte foretage virksomhedsbesøg i forbindelse med ansøgning om alkoholbevilling, både for at træffe ansøgeren og for at besigtige lokalerne med hensyn til størrelse, indretning og karakter i øvrigt af virksomheden. I forbindelse med udstedelse af en midlertidig alkoholbevilling og inden en ansøgning om alkoholbevilling kan færdigbehandles hos politiet, skal der således foreligge en ibrugtagningstilladelse af lokalerne, som skal være godkendt af bygnings-, sundheds-, brand- samt miljømyndighederne (sidstnævnte blandt andet af hensyn til eventuel støj fra virksomheden). 9

10 Når politiet har sikret sig, at alle godkendelser og alle relevante oplysninger om ansøgeren foreligger, videresendes ansøgning om alkoholbevilling til Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn sammen med en indstilling om, hvorvidt der bør udstedes alkoholbevilling. Når ansøgningen er modtaget i kommunen, skrives der på baggrund af oplysningerne i sagen samt politiets indstilling en samlet indstilling til Bevillingsnævnet om, hvorvidt der bør gives alkoholbevilling. Bevillingsnævnet kan ifølge restaurationslovens 12 ved afgørelsen tage samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sammenhængende hensyn. Der kan navnlig lægges vægt på ansøgerens vandelsmæssige forhold (strafbare forhold), forretningsmæssige og/eller branchemæssige kvalifikationer, økonomiske forhold, finansieringsplan, drifts- og likviditetsbudget samt størrelse, indretning og karakter i øvrigt af virksomheden samt dennes beliggenhed. En alkoholbevilling gives ifølge restaurationslovens 10, stk. 2, for maksimalt 8 år. Bevillingsnævnet kan vælge at begrænse bevillingens løbetid til for eksempel 4 år, 2 år eller mindre, hvis ansøgerens samlede forhold efter restaurationslovens 12 (som ovenfor anført) ikke skønnes at berettige til en alkoholbevilling for 8 år Fornyelse af alkoholbevilling. Når bevillingens gyldighedstid udløber, bortfalder bevillingen, jævnfør restaurationslovens 18, stk. 1, nr. 2, og der skal derfor søges om fornyelse af alkoholbevilling. Ansøgningsskema om fornyelse af alkoholbevilling kan findes på Skemaet udfyldes og sendes til Københavns Politi. Hele skemaet skal udfyldes, herunder også punktet om, hvorledes virksomheden drives, virksomhedens størrelse, antal sidepladser og åbningstiden, jævnfør restaurationslovens 12, stk. 1, pkt. 4. Der gøres opmærksom på, at der samtidig skal søges om eventuelt fortsat bestyrergodkendelse og fortsat tilladelse til udvidet åbningstid, da både en bestyrergodkendelse og en tilladelse til udvidet åbningstid til en virksomhed med alkoholbevilling kun er meddelt for samme tidsrum som bevillingen. Virksomhedens seneste årsregnskab skal være vedlagt ansøgningsskemaet om fornyelse af alkoholbevilling. Er der forløbet en længere periode siden afslutningen på regnskabsåret, bedes desuden vedlagt balance, udkast til nyt årsregnskab eller andet for den mellemliggende periode. Når politiet har modtaget ansøgningsskemaet, foretager politiet en vurdering af, om ansøgeren opfylder betingelserne for meddelelse af fornyelse af alkoholbevilling ved en konkret vurdering af forløbet af den hidtidige bevillingsperiode, herunder om ansøgeren siden sidste bevillingsansøgning eventuelt har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde, jævnfør restaurationslovens

11 Politiet undersøger desuden, om ansøgeren eller virksomheden er i skatte- eller momsrestance Godkendelse af bestyrer. For godkendelse af bestyrer henvises til restaurationslovens 8 og 15. Ansøgningsskema, der kan hentes på skal sendes til Københavns Politi. Ansøgeren er bevillingshaveren og ikke bestyreren. Den daglige drift skal ledes af bevillingshaveren selv eller en bestyrer. Drives virksomheden fra flere forretningssteder, må kun et af disse ledes af bevillingshaveren. Hvert af de øvrige forretningssteder skal ledes af en bestyrer. Er bevillingshaver et selskab eller en forening, skal hvert af virksomhedernes forretningssteder ledes af en bestyrer. Ved den daglige drift forstås, at indehaveren eller bestyreren også skal have indseende med servering og udskænkning. Det er ikke tilstrækkeligt, at bestyreren kun kommer nogle timer dagligt for at varetage indkøb og regnskab eller lignende. Bestyreren skal således ikke have alkoholbevilling, men udelukkende godkendes. Ved vurderingen af, om bestyreren har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at bestyreren ikke vil lede virksomheden på forsvarlig måde, lægger bevillingsnævnet særlig vægt på, om den anmeldte bestyrer er kendt i kriminalregistret for spiritus- eller promillekørsel, overtrædelse af restaurations- eller miljølovgivningen, vold eller tyveri Udvidet åbningstid. Efter restaurationslovens 28, stk. 1, skal restaurationsvirksomheder, hvortil der er offentlig adgang, være lukket i tiden fra kl til kl Af lovens 28, stk. 4, fremgår det dog, at Den stedlige bevillingsmyndighed kan dog med politiets samtykke tillade, at visse restaurationer har åbent i den almindelige lukketid, jævnfør stk. 1, såfremt det ud fra miljø- og samfundsmæssige samt ordens- og ædruelighedsmæssige hensyn sammenholdt med virksomhedens karakter og driftsform skønnes forsvarligt. Der skal således søges om tilladelse til at holde en restaurationsvirksomhed åben i tidsrummet mellem kl og kl Dette gælder virksomheder både med og uden alkoholbevilling. Ansøgning herom skal indsendes til Københavns Politi. Der er ingen formkrav for ansøgningen. Tilladelsen gives af Bevillingsnævnet. Der skal foreligge dokumentation for, at udlejeren af lokalerne har givet tilladelse til, at virksomheden har åbent i den almindelige lukketid. Fremgår det direkte i lejekontrakten, at udlejer er indforstået med, at virksomheden har åbent til et bestemt tidspunkt efter kl , kan lejekontrakten indsendes som dokumentation. Ellers skal der indsendes en ejererklæring, hvor dette fremgår. 11

12 Som udgangspunkt vil den stedlige ejerforening eller andelsboligforening blive hørt i forbindelse med en ansøgning om tilladelse til udvidet åbningstid. Dette vil dog normalt kun ske i forbindelse med, at der tidligere har været klager over støj m.v. fra virksomheden, eller hvis virksomheden tidligere har haft en tilladelse til udvidet åbningstid, som er blevet inddraget grundet fx miljø- eller ordens- og ædruelighedsmæssige årsager. Som det fremgår af 28, stk. 4, skal politiet give samtykke, før der kan gives tilladelse til udvidet åbningstid. Hvis politiet ikke kan anbefale, at der gives tilladelse til udvidet åbningstid til virksomheden, vil tilladelse ikke blive givet. Når Bevillingsnævnet skal tage stilling til, om der kan gives tilladelse til udvidet åbningstid, vil nævnet tage hensyn til, hvilken åbningstid de øvrige restaurationsvirksomheder har i området. Nævnet vil normalt tilstræbe, at alle restaurationsvirksomheder i et område har samme seneste lukketid. Nævnet vil også tage hensyn til, hvor virksomheden er beliggende. Er virksomheden beliggende i et rent boligområde, vil nævnet være mere tilbageholdende med at give tilladelsen. Dette gælder ligeledes, hvis virksomheden for eksempel er beliggende i en ældre ejendom, hvor det kan være svært at støjisolere tilstrækkeligt. Ifølge lovens 28, stk. 9, kan Bevillingsnævnet tilbagekalde en tilladelse til udvidet åbningstid, såfremt det findes påkrævet af miljømæssige hensyn. Det vil sige, at hvis der er dokumenteret berettigede klager over støj fra virksomheden, kan bevillingsnævnet tilbagekalde en tilladelse til udvidet åbningstid. Frederiksberg Kommunalbestyrelse vedtog den 23. maj 2000 støjforskrifter for blandt andet restaurationsvirksomheder. Faldet i antallet af klager over støjgener må tilskrives udsendelse af disse retningslinjer for støjgener. På samme måde kan tilladelsen tilbagekaldes, hvis politiet anmoder om det af ordens- eller ædruelighedsmæssige årsager. Bevillingsnævnets Sekretariat er af Nævnet bemyndiget til efter anbefaling fra politiet at meddele restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling enkeltstående nattilladelser (udvidelse af åbningstid) i tilfælde af særarrangementer Samdrift butik/restauration. Fra den 1. juli 2005 er det blevet muligt at have detailsalg (men ikke servering) fra restaurationsvirksomheder i den almindelige lukketid mellem kl. 24 til kl. 5, jævnfør restaurationslovens 28, stk. 8, og at foretage servering af spise- og drikkevarer fra detailbutikker. Ved detailsalg fra butikker og restaurationsvirksomheder vil reglerne i lov om detailsalg fra butikker m.v. gælde, jævnfør restaurationslovens 25, stk. 1, og ved servering vil reglerne i restaurationsloven gælde. 12

13 Det betyder, at der ikke vil kunne ske servering af alkohol i en butik, medmindre butikken samtidig har opnået næringsbrev og alkoholbevilling hertil på lige fod med restaurationsvirksomheder, jævnfør restaurationslovens 24, stk. 1, jf. 2, stk. 1. Ved bevillingsansøgninger i forbindelse med samdrift skal bevillingsmyndigheden som det er tilfældet med almindelig restaurationsdrift inddrage samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige og dermed sammenhængende hensyn. Endvidere skal alle regler for restaurationsdrift være opfyldt ved servering, herunder regler om indretning, brandsikkerhed, hygiejne m.m Udeservering. Ønskes udeservering på offentlig grund - det vil sige for eksempel på offentligt fortov - skal ansøgning herom ske til Frederiksberg Kommune, Vej- og Parkafdelingen. Udeservering på offentlig grund skal ophøre senest kl Ønskes udeservering på privat grund i umiddelbart tilknytning til virksomheden for eksempel en privat gårdhave - skal tilladelse hertil søges hos ejeren af grunden. Har man fra ejeren af grunden fået tilladelse til udeservering, skal udeservering på privat grund ophøre senest kl Fremgår det af lejekontrakt, ibrugtagningstilladelse eller andet, at udeservering skal ophøre fra et tidligere tidspunkt, er det det tidligste tidspunkt, der er gældende. Senest ved tidspunktet for ophør af udeserveringen skal gæster og personale være gået indenfor, og oprydning m.v. skal være afsluttet samtidig. Dette meddeler Bevillingsnævnet i forbindelse med tildeling af tilladelse til udvidet åbningstid. Bevillingsnævnet kan beslutte, at enkelte virksomheder skal ophøre med udeservering på privat grund på et tidligere tidspunkt, hvis det grundet væsentlige klager over støj m.v. findes nødvendigt af miljømæssige årsager. Der gøres opmærksom på, at hvis udeserveringen ikke er beliggende i umiddelbart tilknytning til virksomheden - for eksempel hvis udeserveringen er beliggende på den anden side af gaden - skal der søges om alkoholbevilling til udeserveringen på dette sted, da alkoholbevilling gives til en bestemt adresse Bortfald af alkoholbevilling. Efter restaurationslovens 18 kan en bevilling blandt andet bortfalde, når bevillingens gyldighedstid udløber, uden at fornyelse finder sted, når bevillingshaveren ikke længere har næringsbrev eller ikke overholder en af Bevillingsnævnet stillet betingelse for udstedelse af bevillingen. 13

14 6.8. Anke af afgørelse. Giver Bevillingsnævnet en ansøger afslag eller kun delvis medhold i ansøgningen om alkoholbevilling eller fornyelse heraf (for eksempel hvis en alkoholbevilling tidsbegrænses), kan afgørelsen inden 4 uger fra meddelelsen ankes til Magistraten, Frederiksberg Rådhus, 2000 Frederiksberg, jævnfør restaurationslovens 10, stk. 4. Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn, oktober Marina Willems Formand 14

15 15

16 16

Restaurationsplan for Holbæk Kommune

Restaurationsplan for Holbæk Kommune Restaurationsplan for Holbæk Kommune 2013 1 Indhold 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af restaurationsplanen... 3 2. Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 3 3. Det lovmæssige grundlag

Læs mere

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Side1/5 Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Sekretariat Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 05 Fax: 65 15 15 25 fin@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 06-07-2009 Restaurationsplan for Kerteminde

Læs mere

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan.

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan. Restaurationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 1 2 Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 1 2.1 Næringsbrev... 1 2.1.1 Næringsbasen...

Læs mere

Restaurationsplan. for

Restaurationsplan. for Restaurationsplan for GLADSAXE BALLERUP HERLEV KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNE LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE VÆRLØSE KOMMUNE GLADSAXE POLITI Side 2 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... side 3 Lovgrundlag... side 3

Læs mere

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn Beretning for 2015 Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn April 2016 1 BERETNING FOR FREDERIKSBERG KOMMUNES BEVILLINGSNÆVN 2015 Nævnets lovgrundlag og medlemmer. Bevillingsnævnets lovgrundlag er lovbekendtgørelse

Læs mere

Restaurationsplan for Svendborg Kommune

Restaurationsplan for Svendborg Kommune Restaurationsplan for Svendborg Kommune Indhold Forord 3 Målsætning 3 Hvordan søger man en bevilling 4 Hvem behandler ansøgningen 5 Hvad lægger bevillingsnævnet vægt på 6 Hvornår skal man have bevilling

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Vejledning om alkoholbevillinger 00.01.00-A23-18-10 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 1. Baggrund for udarbejdelse af en restaurationsplan

Læs mere

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune UDKAST Restaurationsplan for Ringsted Kommune 1. Indledning For at kunne servere stærke drikke skal man have en alkoholbevilling. Denne Restaurationsplan fastsætter de overordnede vejledende retningslinjer

Læs mere

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 5

Læs mere

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Næringsbrev...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...4 Midlertidig

Læs mere

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21. august 2008 og revideret af Bevillingsnævnet den 16. januar 2013. Sagsnummer: 480-2012-108380 Dokumentnummer: 480-2012-288835

Læs mere

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Formål: Dato: 13.05.2015 Formålet med denne restaurationsplan er at: skabe gode planlægningsmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde

Læs mere

alkoholbevillinger og næringsbreve

alkoholbevillinger og næringsbreve Dette er den første tilgængelige samlede fremstilling af reglerne for alkoholbevillinger og næringsbreve og medtager den seneste lovændring fra juli 2009. Med bogen i hånden har du alle nødvendige værktøjer,

Læs mere

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling.

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende liv for vores

Læs mere

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV 1 HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter Dette er en håndbog

Læs mere

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune Restaurationsplan for Slagelse Kommune dtaget af e v r e n e n la p s n Restauratio bruar 2013. fe. 5 2 n e d t e d Byrå 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord................................................

Læs mere

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden Indhold Side 1. Baggrund og formål 1 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 1 2.1. Restaurationslovens område 1 2.2. Selvstændig erhvervsvirksomhed 1 2.3. Servering 1 2.4. Stærke

Læs mere

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune Ledelsessekretariatet 1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune 1. Baggrund og formål. Baggrunden for restaurationsplanen er skabelsen af Nordfyns Kommune og omlægningen

Læs mere

Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 28. maj 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Det indstilles, at byrådet godkender vedlagte forslag til revision af

Læs mere

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE 2 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. VISION... 4 3. BAGGRUND... 5 4. LOVEN OG BEVILLINGSNÆVNET... 6 5. HVORNÅR SKAL DU HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 7 5.1. Hvad skal der til?...

Læs mere

RESTAURATIONS PLANEN

RESTAURATIONS PLANEN RESTAURATIONS PLANEN Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE 1 1 MÅLSÆTNING... 3 2 BAGGRUND... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke

Læs mere

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan. Lokaludvalgets bemærkninger til Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Side Afsnit / Tekst i udkast til

Læs mere

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune Restaurationsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af Restaurationsplanen. Restaurationsplanen fastsætter de overordnede vejledende

Læs mere

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Vedtaget af Odder Byråd den: [Vælg datoen] Sagsnummer: 727-2013-384 Dokumentnummer: 727-2013-7078

Læs mere

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til Bevillingsnævnet Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By Bevillingsnævnet

Læs mere

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Restaurationsplan for Odsherred Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 28. NOVEMBER 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG MÅLSÆTNING FOR UDARBEJDELSE AF RESTAURATIONSPLANEN.3 2. ALKOHOLBEVILLINGER

Læs mere

Vi tror på, at et velfungerende restaurationsliv og åbenhed omkring vilkårene er til glæde for såvel erhvervsliv som borgere.

Vi tror på, at et velfungerende restaurationsliv og åbenhed omkring vilkårene er til glæde for såvel erhvervsliv som borgere. VEJLDNING DATO April 2013 SAGS NR. 326-2012-82576 Vejledning til ansøgere om alkoholbevilling og udvidet åbningstid Forord Der er i Kalundborg Kommune et velfungerende samarbejde mellem restaurationsbranchen,

Læs mere

Beretning for 2009. Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn

Beretning for 2009. Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn Beretning for 2009 Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn Marts 2010 1 BERETNING FOR FREDERIKSBERG KOMMUNES BEVILLINGSNÆVN 2009 Nævnets lovgrundlag og medlemmer. Bevillingsnævnets lovgrundlag er lovbekendtgørelse

Læs mere

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Restaurationsplan For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et sjovt og sikkert

Læs mere

1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...7

1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...7 Restaurationsplan Indholdsfortegnelse Del 1 Planmæssige bestemmelser...4 Afsnit 1: Rammerne...4 1.1 Baggrund og målsætning...4 1.2 Definitioner og begreber...6 1.3 Regelgrundlaget...7 1.4 Status og revision...8

Læs mere

Del 1 Planmæssige bestemmelser...4. Afsnit 1- Rammerne...4. 1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...

Del 1 Planmæssige bestemmelser...4. Afsnit 1- Rammerne...4. 1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget... Restaurationsplan 1 Indholdsfortegnelse Del 1 Planmæssige bestemmelser...4 Afsnit 1- Rammerne...4 1.1 Baggrund og målsætning...4 1.2 Definitioner og begreber...6 1.3 Regelgrundlaget...7 1.4 Status og revision...8

Læs mere

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev Fanø Kommune Indholdsfortegnelse Side 2 1. FORORD... 3 1.1.

Læs mere

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling 02-09-2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse?... 3 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE 1.VISION Randers Byråd fastlægger med denne restaurationsplan rammerne for et mangfoldigt og levende restaurationsliv i Randers Kommune. Byrådet ønsker, at Randers skal

Læs mere

L 17 Forslag 1 2 10. 3

L 17 Forslag 1 2 10. 3 Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 2 Næringsbrev... 2 Odense Kommunes Bevillingsnævn...

Læs mere

Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk

Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Loven gælder for næringsvirksomhed eller udbud af arbejde af en vis varighed, der drives

Læs mere

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING INDHOLD 1. INDLEDNING...3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse? 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling og/eller

Læs mere

Restaurationsplan for Sorø Kommune

Restaurationsplan for Sorø Kommune Restaurationsplan for Sorø Kommune - for et sundt, sjovt og trygt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Sådan arbejdet Bevillingsnævnet 4. Det

Læs mere

Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets bemærkninger

Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets bemærkninger KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til Bevillingsnævnet 22-08-2012 Sagsnr. 2012-80552 Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN. - En vejledning om alkoholbevilling m.m.

RESTAURATIONSPLAN. - En vejledning om alkoholbevilling m.m. RESTAURATIONSPLAN - En vejledning om alkoholbevilling m.m. FORMÅL Restaurationsplan Restaurationsplanen for Assens Kommune fastsætter de overordnede, vejledende retningslinjer for bevillingsnævnets behandling

Læs mere

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Kapitel 1. Definitioner 1. Ved "alkoholholdige drikke" forstås i denne lov alle drikke, der indeholder alkohol.

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 08-09-2011 RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 3. udkast Sagsnr. 2011-9767 Dokumentnr. 2011-635899 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 6. juli 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 9:30-9:45 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Restaurationsloven i praksis

Restaurationsloven i praksis Sidehoved Restaurationsloven i praksis den kommenterede restaurationslov I Sidehoved This page intentionally left blank II Gry Asnæs Sidehoved Restaurationsloven i praksis den kommenterede restaurationslov

Læs mere

Lov om detailsalg fra butikker m.v.

Lov om detailsalg fra butikker m.v. Lov om detailsalg fra butikker m.v. LOV nr 606 af 24/06/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften LBK Nr. 786 af 09/08/2005 Forskriftens fulde tekst Lov om detailsalg fra butikker m.v. VI MARGRETHE

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Målsætning... 3 2. Fødevarenæringsbrev... 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse 1. Målsætning 3 2. Fødevarenæringsbrev 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4 - Retningslinier

Læs mere

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Notat Vedrørende: Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Bevillingsnævnet i Egedal Kommune vedtog på sit møde den 25. januar 2012, at ansøgninger modtaget hos Nordsjællands

Læs mere

UDKAST. til. Restaurationsplan for Københavns Kommune

UDKAST. til. Restaurationsplan for Københavns Kommune UDKAST til Restaurationsplan for Københavns Kommune Københavns Kommune Bevillingsnævnet 16. februar 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 4 2. Formål 4 3. Lokalisering af alkoholbevillinger 4 Særlige forhold

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed LBK nr 216 af 17/02/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-1111-0006 Senere ændringer til forskriften LOV nr 736 af 25/06/2014

Læs mere

Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds.

Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. ESBJERG KOMMUNE Restaurationsplan for Esbjerg Kommune Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. Byrådet i Esbjerg Kommune Indhold 1. FORORD... 3 2. BEVILLINGSMYNDIGHEDEN...

Læs mere

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 7. januar 2011 5. januar 2011. Nr. 2. Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper)

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. De har gjort gældende at ændringen i Deres

Læs mere

restaurationsplan Formål

restaurationsplan Formål restaurationsplan Formål Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. Indholdsfortegnelse Tema/ intro billedfelt: Her kan

Læs mere

Standardvilkår til alkoholbevillinger

Standardvilkår til alkoholbevillinger September 2011 Efter en drøftelse i bevillingsnævnene er der udarbejdet følgende vejledende Standardvilkår til alkoholbevillinger som herefter følges i Midt- og Vestjyllands Politikreds. Der kan til alkoholbevillinger

Læs mere

Rapport. afgivet. arbejdsgruppen vedrørende revision af reglerne om vagtvirksomhed. oktober 2009

Rapport. afgivet. arbejdsgruppen vedrørende revision af reglerne om vagtvirksomhed. oktober 2009 Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 116 Offentligt Rapport afgivet af arbejdsgruppen vedrørende revision af reglerne om vagtvirksomhed oktober 2009 Indhold: Side 2 1. Indledning 1.1. Arbejdsgruppens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1)

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1) LBK nr 1050 af 12/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2010100-00006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Indstilling. Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27.

Indstilling. Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. oktober 2005 Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. 1. Resume Det indstilles, at byrådet godkender vedlagte forslag

Læs mere

Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xxx 201x om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger

Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xxx 201x om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xxx 201x om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget Generelle bemærkninger 1. Indledning 1.1.baggrund for forslaget Naalakkersuisut

Læs mere

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 9. juni 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) (Formand) Jens Meilvang (I) Torben

Læs mere

Bekendtgørelse om dørmænd

Bekendtgørelse om dørmænd BEK nr 265 af 13/04/2005 Bekendtgørelse om dørmænd I medfør af 15 b, stk. 3, og 37, stk. 4, i lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 163 af 11. marts 2003 som ændret ved

Læs mere

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen 1 af 6 1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen»År 1998, den 29. september afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-76.327, Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen, sålydende: K

Læs mere

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Bevillingsnævnets sammensætning Der har ikke været ændringer i nævnets sammensætning i 2016. Nævnets arbejde og debatter Nævnets debatter sker som hovedregel

Læs mere

2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12

2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12 1 VISION... 3 2 BAGGRUND...... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke hensyn skal afvejes?... 4 4.3

Læs mere

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v.

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. Journalnr. Indkommet Politiets stempel Udfyldes af politiet Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. i kommune Restaurationens adresse navn Selskabets/foreningens navn,

Læs mere

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan for Faxe Kommune for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune 4. Det

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, september 2013 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formålet med Restaurationsplanen... 3 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune... 4 4. Det lovmæssige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sommerhuse og campering m.v.

Bekendtgørelse af lov om sommerhuse og campering m.v. LBK nr 949 af 03/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. 029-00113 Senere ændringer til forskriften LOV nr 86 af 28/01/2014

Læs mere

Ansøgning om alkoholbevilling for PERSONER. 1. Restaurationen. 2. Ansøgeren. 3. Ægtefælle/samlever. 4. Skal ægtefælle/samlever medvirke ved driften?

Ansøgning om alkoholbevilling for PERSONER. 1. Restaurationen. 2. Ansøgeren. 3. Ægtefælle/samlever. 4. Skal ægtefælle/samlever medvirke ved driften? Læs vejledning bagerst Ansøgning om alkoholbevilling for PERSONER Forbeholdt politiet Modtaget dato i følgende kommune: Journalnr. Sæt kryds Køb Interessentskab Forpagtning Nyetablering 1. Restaurationen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. LBK nr 135 af 18/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2009-0020866 Senere ændringer

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS

RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE I SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS Syd- og Sønderjyllands 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning.. 3 Lovgrundlaget 3 Andre regler på området 3 Myndighedernes

Læs mere

Restaurationsplan. Rudersdal Kommune

Restaurationsplan. Rudersdal Kommune Restaurationsplan Rudersdal Kommune Restaurationsplan Indledning Kommunalbestyrelsen har den 20. juni 2012 vedtaget en alkoholpolitik. Det fremgår af alkoholpolitikken, at der skal udarbejdes en restaurationsplan.

Læs mere

RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL

RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. INDHOLDSFORTEGNELSE Tema/ intro billedfelt: Her

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 159 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 31. januar 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-733-0040 Dok.: LSJ40375 Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November Natur og Udvikling

Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November Natur og Udvikling Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November 2014 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber...

Læs mere

Bevillingsnævnet REFERAT

Bevillingsnævnet REFERAT Bevillingsnævnet REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 12. maj 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Jan Petersen (A) (Formand) Jens Meilvang (I) Torben Jensen (L) Hans Fisker

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for TV 2/DANMARK A/S

V E D T Æ G T E R. for TV 2/DANMARK A/S V E D T Æ G T E R for TV 2/DANMARK A/S 1.0 Selskabets navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TV 2/DANMARK A/S. 1.2 TV 2/DANMARK A/S er et statsligt aktieselskab etableret med hjemmel i lov nr. 438 af

Læs mere

Ansøgning om alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. 1. Restaurationen. 2. Selskabet/foreningen. 3. Direktøren(erne)/foreningsformanden

Ansøgning om alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. 1. Restaurationen. 2. Selskabet/foreningen. 3. Direktøren(erne)/foreningsformanden Læs vejledning bagerst Ansøgning om alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. i følgende kommune: Forbeholdt politiet Modtaget dato Sæt kryds Køb Interessentskab Forpagtning Nyetablering Journalnr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Kollegiekontoret i Aarhus. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune

Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune 2014 Restaurationsplan Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse Bagrund og formål med udarbejdelse af restaurationsplan... 2 Det lovmæssige grundlag... 2 Bevillingsmyndigheden...

Læs mere

Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser

Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariatet NOTAT Offentligt Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser 01-07-2013 Sagsnr. 2013-0160494 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme Advokatpartnerselskab Finn Overgaard Revideret udkast 24. november 2014 Advokat J.nr. 295540 VEDTÆGT FOR DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND DANSK KYST- OG NATURTURISME 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning*

Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning* Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-34 Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32, 75, 78, 82 og 153 i lov om luftfart, jf.

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune:

Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune: Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune: 1. Indledning: I stedet for at benytte et kommunalt eller et privat dagtilbud, kan forældre i Horsens Kommune

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 2.oktober 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 2.oktober 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 2.oktober 2008 til en borger Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark, har modtaget Deres henvendelse af 29. marts 2006 vedrørende klage over aktindsigt i

Læs mere

Ansøgning. Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V.

Ansøgning. Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V. 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Ansøgningen skal udfyldes af personer, der ønsker at blive godkendt som bestyrer

Læs mere

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv.

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: erhvervsforhold; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.3.2016 Status: Gældende Udskrevet: 25.12.2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

Restaurationsplan for Københavns Kommune

Restaurationsplan for Københavns Kommune Restaurationsplan for Københavns Kommune Københavns Kommune Kultur og Fritidsforvaltningen Udgave af 5. april 2013 1 Indhold Indledning... 4 Formål... 5 Vejledning og information om ansøgninger om alkoholbevillinger

Læs mere

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S Vedtægter for 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Novo Industri A/S Novo Terapeutisk Laboratorium A/S Nordisk Gentofte A/S Nordisk Insulinlaboratorium

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12)

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Restaurationsplan. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen

Restaurationsplan. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Restaurationsplan Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen November 2013 1 Indhold Vision for et bæredygtigt restaurations- og natteliv i København... 4 Formål... 7 Vejledning og information

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere