Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme"

Transkript

1 retsinformation.dk - BEK nr 799 af 24/06/ Side 1 af 2 BEK nr 799 af 24/06/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: Økonomi- og Indenrigsministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 472 af 20/06/1991 Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme I medfør af 68, stk. 1, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 1. november 2010, og 38 i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (regionsloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 1. november 2010, jf. 68, stk. 1, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse, fastsættes: 1. Salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme skal, medmindre andet særligt er hjemlet i lovgivningen, ske efter forudgående offentligt udbud, jf. dog 2. Stk. 2. Ved kommune forstås tillige et kommunalt fællesskab, jf. 60 i lov om kommunernes styrelse, medmindre andet følger af selskabets vedtægter. 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke salg af fast ejendom til gennemførelse af offentligt støttet byggeri i henhold til lov om almene boliger m.v. og lov om støttede private ungdomsboliger. Stk. 2. Offentligt udbud kan endvidere undlades ved 1) salg til staten, en region, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. 60 i lov om kommunernes styrelse, 2) en kommunes henholdsvis en regions salg af en nedlagt tjeneste- eller lejebolig til den hidtidige beboer, der har haft boligen til rådighed i forbindelse med sit kommunale henholdsvis regionale ansættelsesforhold, 3) en kommunes henholdsvis en regions salg til en kommunalt henholdsvis regionalt ansat af en ejendom, der som følge af dens beliggenhed nær den pågældendes tjenestested er af særlig betydning for udførelsen af tjenesten, 4) salg af et ubebygget areal under m 2, som ikke selvstændigt kan bebygges, 5) salg af et ubebygget areal, som ikke selvstændigt kan bebygges, i forbindelse med overførelse af arealet til en tilgrænsende ejendom, når arealet, der overføres, højst udgør 10 % af arealet af den ejendom, som arealet overføres til, dog højst m 2, 6) en kommunes henholdsvis en regions salg til institutioner m.v., som kommunen henholdsvis regionen lovligt kan yde anlægsstøtte til, 7) overdragelse af en kommunal henholdsvis en regional ejendom, der indgår som en del af en kommunal henholdsvis en regional virksomhed, i forbindelse med salg af virksomheden med henblik på kommunens henholdsvis regionens lovlige videreførelse af virksomheden i selskabsform, eventuelt i samarbejde med andre offentlige myndigheder, eller 8) en kommunes salg af eksproprieret fast ejendom til en bestemt privat fysisk eller juridisk person, når ekspropriationen er gennemført til fordel for den pågældende fysiske eller juridiske person. Stk. 3. Med tilsynsmyndighedens samtykke kan offentligt udbud endvidere undlades ved mageskifter samt ved salg, hvor der i øvrigt foreligger særlige forhold, der kan begrunde en undladelse af offentligt udbud. 3. Offentligt udbud skal ske ved annoncering i et eller flere alment tilgængelige trykte eller elektroniske medier efter kommunalbestyrelsens henholdsvis regionsrådets bestemmelse. Annonceringen skal være egnet til at sikre, at oplysning om det offentlige udbud kan komme til en bred kreds af mulige tilbudsgiveres kendskab. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet fastsætter, på hvilke vilkår ejendommen udbydes til salg. Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet kan bestemme, at ejendommen udbydes til en fastsat pris, forudsat at prisen svarer til markedsprisen. Stk. 3. Ved annonceringen skal angives ejendommens beliggenhed og størrelse samt oplysning om, hvortil der kan rettes henvendelse om udbudsvilkår. Det skal ved annonceringen endvidere angives, at købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb, jf. 4, 1. pkt. Udbydes ejendommen til en fastsat pris, skal det ved annonceringen angives, at kommunen henholdsvis regionen ikke er forpligtet til at sælge ejendommen til den udbudte pris, samt at tilbudsgiver ikke er afskåret fra at afgive et højere købstilbud end den fastsatte pris. 4. Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Indkomne købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted. 5. Salg kan først ske, når der er forløbet 14 dage efter den første annoncering af ejendomssalget, jf. 3, stk Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet kan forkaste alle indkomne tilbud.

2 retsinformation.dk - BEK nr 799 af 24/06/ Side 2 af 2 Stk. 2. Salg til en tilbudsgiver, der ikke har afgivet det højeste købstilbud, kan ske, såfremt kommunen henholdsvis regionen herved varetager en saglig, kommunal henholdsvis regional interesse. Stk. 3. Hvis der i tilfælde, hvor en ejendom er udbudt til en fastsat pris, fremkommer højere købstilbud, skal alle tilbudsgivere, der har afgivet tilbud om køb af ejendommen til mindst den udbudte pris, have mulighed for, inden for en af kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet fastsat frist, at fremkomme med supplerende tilbud. Salg til en lavere pris end en udbudt pris kan kun ske på grundlag af et nyt offentligt udbud. 7. Når der er forløbet et år efter et offentligt udbud, kan salg kun ske på grundlag af et nyt offentligt udbud. 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august Stk. 2. 3, stk. 3, 2. pkt., og kravet om, at købstilbud skal angive et fast beløb, jf. 4, 1. pkt., gælder alene for udbud, der annonceres efter bekendtgørelsens ikrafttræden. 9. Bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme ophæves. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 24. juni 2011 Bertel Haarder / Christian Vigh

3 Side 1 af 13 VEJ nr 60 af 28/06/2004 Gældende (Udbudsvejledning) Offentliggørelsesdato: Økonomi- og Indenrigsministeriet Ændrer i/ophæver VEJ nr 99 af 20/06/1991 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Vejledning om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) 1. Indledning Bestemmelsen i 68 i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 968 af 2. december 2003 (herefter benævnt den kommunale styrelseslov), vedrørende offentligt udbud ved salg af kommunale faste ejendomme blev indsat ved lov nr. 385 af 6. juni I medfør af den kommunale styrelseslovs 68 udstedte Indenrigsministeriet (nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet) bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme (herefter benævnt udbudsbekendtgørelsen). Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. juli Samtidig udsendte Indenrigsministeriet vejledning nr. 99 af 20. juni 1991 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Bestemmelsen i den kommunale styrelseslovs 68, stk. 2, er efterfølgende blevet ændret adskillige gange som konsekvens af ændringer i boliglovgivningen, senest ved 30 i lov nr af 17. december Indenrigs- og Sundhedsministeriet har fundet, at der er behov for en ajourføring af den tidligere udsendte vejledning. Denne vejledning indeholder en beskrivelse af reglerne, baggrunden for disse og omtale af en række spørgsmål, som ministeriet i perioden siden udsendelsen af den tidligere vejledning bl.a. på baggrund af henvendelser fra kommuner, amtskommuner og tilsynsråd har taget stilling til. Overalt i denne vejledning benyttes betegnelsen kommune om såvel amtskommuner som alle øvrige kommuner, jf. den kommunale styrelseslovs Reglernes ordlyd og formål Den kommunale styrelseslovs 68 har følgende ordlyd: Salg af kommunens faste ejendomme må ikke ske uden forudgående offentligt udbud. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler om fremgangsmåden ved offentligt udbud samt regler om, at visse salg kan ske uden offentligt udbud. Stk. 2. Reglerne i stk. 1 gælder ikke ved salg af fast ejendom til gennemførelse af offentligt støttet byggeri i henhold til lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. og lov om støttede private ungdomsboliger. Formålet med reglerne om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme er at sikre, at offentligheden får kendskab til, at kommunale ejendomme er udbudt til salg, og at alle derved på lige fod får mulighed for at komme i betragtning som købere af en kommunal ejendom. Muligheden for købstilbud fra en bredere kreds vil også kunne føre til, at der opnås de for kommunen bedste købstilbud. Desuden vil kommunen kunne sikre sig imod kritik af, at der ved et ejendomssalg skulle være sket en usaglig begunstigelse af køber. 3. Hvilke myndigheder er omfattet af reglerne om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme? Den kommunale styrelseslovs 68, stk. 1, og udbudsbekendtgørelsens 1 Reglerne i den kommunale styrelseslovs 68 og udbudsbekendtgørelsen vedrørende offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme gælder for samtlige amtskommuner og øvrige kommuner, herunder Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner. Reglerne finder tillige anvendelse for kommunale fællesskaber, der er godkendt efter den kommunale styrelseslovs 60.

4 Side 2 af 13 Endvidere finder reglerne anvendelse for Hovedstadens Udviklingsråd, jf. 9, stk. 1, nr. 5, i lov om Hovedstadens Udviklingsråd (lov nr. 354 af 2. juni 1999). Reglerne gælder ikke i tilfælde, hvor et interessentskab, der ikke er godkendt som et kommunalt fællesskab efter den kommunale styrelseslovs 60, sælger fast ejendom, uanset om nogle eller alle deltagere i interessentskabet er kommuner. Reglerne gælder desuden ikke for andre selskaber eller juridiske personer i øvrigt, uanset om disse har kommunal deltagelse. For så vidt angår samejer, er det i modsætning til interessentskaber og andre selskabsformer den enkelte deltager i samejet, der er den direkte ejer af fællesskabets enkelte aktiver. Et sameje kan således ikke i modsætning til et interessentskab eller en anden form for selskab karakteriseres som en selvstændig juridisk person. På denne baggrund vil salg af en ideel andel af en fast ejendom, der ejes af en kommune i sameje med andre, være omfattet af bestemmelsen i den kommunale styrelseslovs 68. Det må bero på en konkret vurdering, hvorvidt der i det enkelte tilfælde er tale om et sameje eller et interessentskab. Reglerne gælder ikke ved salg af en ejendom, der tilhører en selvejende institution. Dette gælder, uanset om flertallet af medlemmerne af institutionens bestyrelse vælges af kommunalbestyrelsen, og at institutionens budget og regnskab skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Hovedstadens Sygehusfællesskab er ikke omfattet af reglerne, jf. 16 i lov om Hovedstadens Sygehusfællesskab (lov nr af 21. december 1994) modsætningsvis. 4. Hvilke dispositioner er omfattet af reglerne om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme? Den kommunale styrelseslovs 68, stk. 1, og udbudsbekendtgørelsens 1 Det følger af den kommunale styrelseslovs 68, stk. 1, 1. pkt., og udbudsbekendtgørelsens 1, at salg af kommunens faste ejendomme skal ske efter forudgående offentligt udbud. I udbudsbekendtgørelsens 2 er dog anført en række undtagelser fra denne hovedregel, jf. herom nedenfor under afsnit Salg af fast ejendom og ikke af andre aktiver Reglerne om offentligt udbud gælder for salg af såvel bygninger som bebyggede og ubebyggede grunde, og uanset om salget vedrører en enkelt ejendom, en del af en ejendom eller flere ejendomme, herunder udstykning af parcelhusgrunde eller erhvervsgrunde. Reglerne om offentligt udbud gælder endvidere, uanset om der samtidig med overdragelsen af en fast ejendom sker overdragelse af andre aktiver, f.eks. ved afhændelse af en virksomhed, herunder et sygehus. På baggrund af reglerne i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (lovbekendtgørelse nr. 652 af 2. juli 2001) kan overdragelse af en andelslejlighed ikke anses for et salg af en fast ejendom, men som overdragelse af en andel i andelsboligforeningens formue, hvortil der er knyttet en brugsret til en bolig i foreningens ejendom. En kommunes overdragelse af en andelslejlighed er således ikke omfattet af reglerne om offentligt udbud. Har en kommune solgt en ejendom med hjemfaldspligt (en i skødet indsat klausul om, at kommunen har ret til at købe ejendommen tilbage til en nærmere fastsat værdi efter en nærmere fastsat periode), vil en aftale med køberen om, at kommunen efterfølgende mod vederlag frafalder eller accepterer at udskyde denne tilbagekøbsret, ikke være omfattet af reglerne om offentligt udbud. Dette skyldes, at kommunens afløsning eller udskydelse af en allerede bestående tilbagekøbsret er en disposition over en fordring (retten til en værdi) og ikke over en fast ejendom (idet ejendommen allerede er solgt) Salg og ikke andre dispositioner over fast ejendom Reglerne om offentligt udbud gælder alene salg og ikke udlejning eller bortforpagtning af kommunal ejendom. Et usædvanligt langtidslejemål vil dog kunne blive betragtet som en omgåelse af reglerne om offentligt udbud med den virkning, at udlejningen er omfattet af reglerne om offentligt udbud. Hvorvidt der er tale om et usædvanligt langtidslejemål afhænger af en vurdering i den konkrete situation, herunder både af lejemålets løbetid og omstændighederne i øvrigt. Forbeholdet om omgåelse ved udlejning i stedet for salg må fortolkes snævert. Lejemål under 50 år kan i almindelighed ikke anses for usædvanlige, når det gælder erhvervslejemål. Aftaler om indgåelse af finansielle arrangementer, herunder sale-and-lease-back arrangementer, hvori der indgår et salg af en kommunal fast ejendom, er omfattet af udbudsreglerne. Det forudsættes i den forbindelse, at der i aftalen indgår en reel ejendomsoverdragelse, hvilket må bero på en formueretlig vurdering af de retlige og økonomiske konsekvenser af aftalen. Det forhold, at køberen af en kommunal fast ejendom i forbindelse med et sale-and-lease-back arrangement overlader brugsretten til sælgeren, udelukker ikke i sig selv, at der er tale om et reelt salg. Aftaler om køberet til kommunale ejendomme er omfattet af reglerne om offentligt udbud, jf. herom nedenfor under afsnit 8.1. Aftaler om indrømmelse af en forkøbsret til en kommunal ejendom for så vidt de i øvrigt er lovlige kan i modsætning til aftaler om køberet indgås uden forudgående offentligt udbud. Imidlertid vil salg først kunne finde sted efter forudgående offentligt udbud, og det må i den forbindelse anføres i udbudsvilkårene, at der er indrømmet en forkøbsret, jf. herom nedenfor under afsnit 8.2. Efter 4, stk. 1, i lov om elforsyning (lovbekendtgørelse nr. 151 af 10. marts 2003) kan kommuner varetage netvirksomhed og produktion af elektricitet ved afbrænding af affald. Endvidere kan kommuner deltage i al anden virksomhed vedrørende produktion, transport, handel og levering af elektricitet, når virksomheden varetages af et selskab med begrænset ansvar. Bestemmelsen indebærer, at kommuner kan vælge ikke at udskille deres netvirksomhed i selvstændige selskaber med begrænset ansvar. I så fald skal den kommunale netvirksomheds økonomi imidlertid holdes regnskabsmæssigt adskilt fra øvrige kommunale aktiviteter. Det forhold, at kommunale ejendomme, hvorpå der drives elforsyningsrelaterede aktiviteter, sammen med kommunens øvrige netvirksomhed såfremt netvirksomheden ikke udskilles i et selvstændigt selskab, men fortsat er en del af den kommunale forvaltning adskilles regnskabsmæssigt fra kommunens øvrige aktiviteter i overensstemmelse med de nævnte regler, indebærer ikke, at der herved sker et salg af de pågældende ejendomme. Ejendommen ejes efter den regnskabsmæssige adskillelse fortsat af kommunen, og den regnskabsmæssige adskillelse medfører ikke pligt til at foretage offentligt udbud i medfør af den kommunale styrelseslovs 68.

5 Side 3 af 13 I tilfælde, hvor en kommune efter offentligt udbud har indgået aftale om salg af en fast ejendom, men denne aftale efterfølgende bliver annulleret, og handelen går tilbage, er kommunen forpligtet til på ny at følge reglerne om offentligt udbud, før en ny aftale om salg indgås. 5. Hvilke salg af fast ejendom er ikke omfattet af reglerne om offentligt udbud? I det følgende gennemgås, hvilke salg af kommunens faste ejendomme der er undtaget fra reglerne om offentligt udbud. Fælles for disse salg såvel som for salg efter forudgående offentligt udbud gælder, at de skal ske til markedsprisen, jf. herom nedenfor under afsnit 7.1. Dette gælder dog ikke, såfremt den skrevne eller uskrevne lovgivning giver mulighed for, at kommunen ved varetagelse af en saglig, kommunal interesse kan sælge ejendommen til en pris, der er lavere end markedsprisen, jf. herom nedenfor under afsnit Andet er særligt hjemlet i lovgivningen Den kommunale styrelseslovs 1, stk. 2, og udbudsbekendtgørelsens 1 Reglerne i den kommunale styrelseslovs 68 gælder ikke i tilfælde, hvor andet særligt er hjemlet fastsat eller forudsat i lovgivningen, jf. den kommunale styrelseslovs 1, stk. 2, og udbudsbekendtgørelsens 1. Som eksempel på sådanne særlige regler, der medfører, at reglerne om offentligt udbud ikke finder anvendelse, kan nævnes 91 og 92 i lov om offentlige veje (lovbekendtgørelse nr. 671 af 19. august 1999), hvorefter tidligere vejarealer i visse tilfælde skal tilbydes ejerne af de til vejen grænsende ejendomme dvs. uden forudgående offentligt udbud Offentligt støttet byggeri Den kommunale styrelseslovs 68, stk. 2, og udbudsbekendtgørelsens 2, stk. 1 Det fremgår af den kommunale styrelseslovs 68, stk. 2, at reglerne om offentligt udbud ikke gælder ved salg af fast ejendom til gennemførelse af offentligt støttet byggeri i henhold til følgende to love: lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. (lovbekendtgørelse nr. 626 af 30. juni 2003) og lov om støttede private ungdomsboliger (lov nr af 17. december 2002). Den tilsvarende bestemmelse i udbudsbekendtgørelsens 2, stk. 1, hvori der henvises til lov om boligbyggeri og lov om boliger for ældre og personer med handicap, er forældet som følge af ændringer i boliglovgivningen. Salg af fast ejendom til opførelse af alment boligbyggeri, herunder familie-, ungdoms- og ældreboliger, der gennemføres som støttet byggeri i henhold til den anførte lovgivning, jf. kapitel 9 i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., er herved undtaget fra kravet om offentligt udbud. Tilsvarende gælder salg af fast ejendom til opførelse af støttede private andelsboliger, jf. kapitel 11 a i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. Det samme gælder salg af fast ejendom til opførelse af ustøttede private andelsboliger, hvor der ydes kommunal garanti for realkreditlån, jf. kapitel 11 b i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. Tilsvarende gælder salg af fast ejendom til opførelse af støttede private ungdomsboliger, jf. kapitel 2 i lov om støttede private ungdomsboliger. I tilfælde, hvor en amtskommune ønsker at afhænde en fast ejendom til eksempelvis en almen boligorganisation, som primærkommunen, hvori ejendommen er beliggende, ønsker at yde støtte til i medfør af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., kan amtskommunen afhænde ejendommen uden forudgående offentligt udbud. Det er dog en betingelse, at der fra primærkommunen foreligger tilsagn om at give ydelsesstøtte i henhold til lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., således at det sikres, at salget sker som led i gennemførelsen af et offentligt støttet byggeri. Ordet byggeri i den kommunale styrelseslovs 68, stk. 2, og udbudsbekendtgørelsens 2, stk. 1, skal ikke fortolkes indskrænkende, således at bestemmelserne alene omfatter salg af ubebyggede arealer. I det omfang, der i henhold til lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. ( 115) og lov om støttede private ungdomsboliger ( 2) kan ydes kommunal støtte til ombygning af eksisterende ejendomme og kommunen agter at yde en sådan støtte kan salget ske uden forudgående offentligt udbud. Såfremt et større kommunalt areal ønskes afhændet samlet med henblik på opførelse af offentligt støttet byggeri på en del af arealet og på opførelse af byggeri, der ikke er omfattet af de nævnte regler, på en anden del af arealet, må hele arealet udbydes offentligt, medmindre udbuddet er omfattet af en af de øvrige undtagelser fra reglerne om offentligt udbud, jf. afsnit 5.1. og Såfremt den del af arealet, der ønskes solgt med henblik på opførelse af offentligt støttet byggeri, skal kunne sælges uden forudgående offentligt udbud, må den pågældende del adskilles fra den øvrige del af arealet Andre tilfælde, hvor offentligt udbud kan undlades uden tilsynsmyndighedens godkendelse Udbudsbekendtgørelsens 2, stk. 2 I udbudsbekendtgørelsens 2, stk. 2, er angivet en række ejendomssalg, hvor offentligt udbud kan undlades Udbudsbekendtgørelsens 2, stk. 2, nr. 1 Efter udbudsbekendtgørelsens 2, stk. 2, nr. 1, kan offentligt udbud undlades ved salg til staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. den kommunale styrelseslovs 60. Ved salg til andre fælleskommunale selskaber skal der ske offentligt udbud, medmindre salget er omfattet af en af de øvrige undtagelsesregler.

6 Side 4 af 13 Salg til et sameje mellem de i 2, stk. 2, nr. 1, nævnte myndigheder vil være undtaget fra kravet om offentligt udbud. Salg til et interessentskab mellem de i 2, stk. 2, nr. 1, nævnte myndigheder vil som følge af interessentskabets karakter af at være en selvstændig juridisk person ikke i medfør af 2, stk. 2, nr. 1, være undtaget fra kravet om offentligt udbud. De folkekirkelige myndigheder, dvs. menighedsråd og provstiudvalg, er ikke statslige myndigheder og er ikke omfattet af bestemmelsen. Salg til disse myndigheder er således ikke omfattet af bestemmelsen. Hjemmeværnet er derimod en statslig institution og omfattet af bestemmelsen Udbudsbekendtgørelsens 2, stk. 2, nr. 2 Efter udbudsbekendtgørelsens 2, stk. 2, nr. 2, kan salg af en nedlagt tjeneste- eller lejebolig ske uden offentligt udbud til den hidtidige beboer, der har haft boligen til rådighed i forbindelse med sit kommunale ansættelsesforhold. Det er en betingelse, at beboeren af ejendommen har fået denne stillet til rådighed som led i ansættelsesforholdet eller i naturlig tilknytning hertil. Det forhold, at en af kommunens ansatte af kommunen har lejet en ejendom som bolig, eventuelt en nedlagt tjeneste- eller lejebolig, medfører således ikke, at salg af ejendommen til den pågældende vil være omfattet af undtagelsesbestemmelsen Udbudsbekendtgørelsens 2, stk. 2, nr. 3 Efter udbudsbekendtgørelsens 2, stk. 2, nr. 3, kan salg af en ejendom til en kommunalt ansat ske uden offentligt udbud i tilfælde, hvor ejendommen har en beliggenhed nær den pågældendes tjenestested, og hvor dette er af særlig betydning for udførelsen af tjenesten Udbudsbekendtgørelsens 2, stk. 2, nr. 4 Efter udbudsbekendtgørelsens 2, stk. 2, nr. 4, kan offentligt udbud undlades ved salg af et areal under m2, såfremt arealet ikke selvstændigt kan bebygges. Denne undtagelse vil især være af betydning ved mindre arealoverførsler til en anden ejendom. Bestemmelsen finder alene anvendelse, når der er tale om et areal, der ikke er bebygget. Det forhold, at et allerede bebygget areal ikke kan bebygges yderligere, medfører således ikke, at bestemmelsen finder anvendelse. Der kan ikke angives faste, objektive kriterier for, hvornår et areal må anses for at være bebygget eller for selvstændigt at kunne bebygges. Vurderingen heraf må bero på de konkrete forhold og må foretages således, at der særligt lægges vægt på, om der er tale om egentlig bebyggelse og ikke blot skure eller lignende uden større økonomisk værdi. Det forhold, at bebyggelse eksempelvis forudsætter forudgående frastykning og landzonetilladelse, indebærer ikke i sig selv, at et areal ikke selvstændigt vil kunne bebygges Udbudsbekendtgørelsens 2, stk. 2, nr. 5 Efter udbudsbekendtgørelsens 2, stk. 2, nr. 5, kan offentligt udbud undlades ved salg til institutioner m.v., som kommunen lovligt kan yde støtte til. Dette gælder, uanset om der i det konkrete tilfælde ydes støtte i forbindelse med salget. En kommune kan lovligt yde støtte til en institution m.v., såfremt kommunen i medfør af den skrevne lovgivning (love og retsforskrifter udstedt i medfør af disse) har adgang hertil. Såfremt kommunen efter den skrevne lovgivning har adgang til at yde en sådan støtte til institutionen m.v., er salget omfattet af bestemmelsen i udbudsbekendtgørelsens 2, stk. 2, nr. 5. Det er i den forbindelse en betingelse, at kommunen efter lovgivningen vil kunne yde en sådan støtte i form af overdragelse af den faste ejendom. Denne betingelse er ikke opfyldt, såfremt der i lovgivningen alene er hjemmel til at yde driftsstøtte til en institution m.v., eller såfremt der i medfør af lovgivningen alene kan ydes støtte i form af en bestemt sum penge, f.eks. i medfør af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (lovbekendtgørelse nr. 269 af 11. april 2003). Såfremt det ikke fremgår af den skrevne lovgivning, at kommunen kan yde en støtte som den omhandlede, er det afgørende, om den pågældende lovgivning udtømmende regulerer, i hvilke (andre) tilfælde der kan ydes kommunal støtte. Såfremt dette er tilfældet, vil kommunen ikke på ulovbestemt grundlag kunne yde støtte til den omhandlede institution m.v., og et salg til den omhandlede institution m.v. vil ikke være omfattet af udbudsbekendtgørelsens 2, stk. 2, nr. 5. Såfremt den pågældende lovgivning ikke udtømmende regulerer spørgsmålet, er det afgørende, om den pågældende kommune ud fra almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommunal opgavevaretagelse de såkaldte kommunalfuldmagtsregler kan yde støtte i form af overdragelse af den faste ejendom til den omhandlede institution m.v. Det vil sige, om den pågældende institution m.v. alene varetager opgaver, som kommunen selv lovligt ville kunne varetage. I så fald vil salget kunne gennemføres uden offentligt udbud. Situationer, hvor en institution både varetager opgaver, som kommunen selv lovligt kan varetage, og opgaver, kommunen ikke selv lovligt kan varetage, er ikke omfattet af bestemmelsen i udbudsbekendtgørelsens 2, stk. 2, nr. 5. Som eksempler på salg, der efter en konkret vurdering som følge af den skrevne lovgivning kan være omfattet af udbudsbekendtgørelsens 2, stk. 2, nr. 5, kan nævnes salg til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. 16 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse (lovbekendtgørelse nr. 954 af 28. november 2003) samt salg med henblik på udøvelse af biografvirksomhed, jf. 18 i lov om film (lovbekendtgørelse nr. 186 af 12. marts 1997). Som eksempler på salg, der efter en konkret vurdering som følge af kommunalfuldmagtsreglerne kan være omfattet af udbudsbekendtgørelsens 2, stk. 2, nr. 5, kan nævnes salg til idrætsforeninger, kulturelle institutioner og visse uddannelsesinstitutioner. Endvidere kan nævnes salg med henblik på etablering og opretholdelse af borgernes mulighed for fritidsaktiviteter, herunder borgernes frilufts- og naturaktiviteter, samt salg med henblik på generelt at fremme turisme. En amtskommune kan ikke uden offentligt udbud sælge en fast ejendom til en institution m.v., som amtskommunen ikke i modsætning til en primærkommune kan yde støtte til. Dette gælder, uanset at amtskommunen ville kunne sælge ejendommen uden offentligt udbud til primærkommunen, jf. udbudsbekendtgørelsens 2, stk. 2, nr. 1, og at primærkommunen ville kunne sælge ejendommen uden offentligt udbud til en institution, som primærkommunen ville kunne yde støtte til, jf. udbudsbekendtgørelsens 2, stk. 2, nr. 5.

7 Side 5 af Tilfælde, hvor offentligt udbud med tilsynsmyndighedens godkendelse kan undlades Udbudsbekendtgørelsens 2, stk. 3 Efter udbudsbekendtgørelsens 2, stk. 3, er der mulighed for i konkrete tilfælde at opnå fritagelse for offentligt udbud. Efter bestemmelsen kan den kommunale tilsynsmyndighed således meddele samtykke til, at offentligt udbud kan undlades dels ved mageskifter dels ved salg, hvor der i øvrigt foreligger særlige forhold, der kan begrunde en undladelse af offentligt udbud. Undtagelsesbestemmelsen om salg, hvor der i øvrigt foreligger særlige forhold, er alene tænkt anvendt i ganske særlige tilfælde, navnlig hvor det må antages på den ene side, at krav om offentligt udbud vil kunne lægge hindringer i vejen for salget, og på den anden side, at et offentligt udbud ikke vil kunne fremkalde højere købstilbud. Tilsynsmyndigheden har alene hjemmel til at træffe afgørelse om samtykke efter udbudsbekendtgørelsens 2, stk. 3, i tilfælde, hvor en kommune aktuelt er ejer af den omhandlede ejendom, der ønskes solgt uden offentligt udbud. I andre situationer, herunder situationer hvor kommunen har anmodet om samtykke under henvisning til, at kommunen forventer inden længe at blive ejer af den ejendom, der efterfølgende påtænkes solgt, vil tilsynsmyndigheden imidlertid kunne give en forhåndstilkendegivelse om, hvorvidt tilsynsmyndigheden vil være indstillet på at meddele samtykke i medfør af 2, stk. 3, til et påtænkt salg af den omhandlede ejendom, såfremt kommunen som forventet erhverver den omhandlede ejendom. Det er en forudsætning for tilsynsmyndighedens samtykke, at salg, der fritages for offentligt udbud, sker til markedsprisen, jf. herom nedenfor under afsnit 7.1. Dette gælder dog ikke, hvis den skrevne eller uskrevne lovgivning giver mulighed for, at kommunen ved varetagelse af en saglig, kommunal interesse kan sælge ejendommen til en pris, der er lavere end markedsprisen, jf. herom nedenfor under afsnit 7.2. Det anførte gælder også, når overdragelsen består i eller når der i overdragelsen indgår et mageskifte. En fritagelse for offentligt udbud forudsætter, at tilbudsgiveren har en sådan særlig tilknytning til eller interesse i netop den pågældende ejendom, at det vil være ubetænkeligt at afskære andre potentielle tilbudsgivere fra at komme i betragtning. Fritagelse forudsætter endvidere, at tilbudsgiveren har et konkret og aktuelt og ikke blot potentielt behov for erhvervelse af netop den omhandlede kommunale ejendom. Som eksempler på tilfælde, der afhængigt af de konkrete omstændigheder vil kunne begrunde en undladelse af offentligt udbud, kan nævnes: 1) Salg i forbindelse med mageskifte, hvor kommunen i stedet for en overdraget ejendom får en anden ejendom. Det er i den forbindelse en forudsætning, at der er en i relation til størrelse og beliggenhed vis sammenhæng mellem de ejendomme, der indgår i mageskiftet, f.eks. således at ejendommene støder op til hinanden og er af nogenlunde samme størrelse. Ved vurderingen af, om der kan meddeles samtykke til mageskifte uden forudgående offentligt udbud, vil der endvidere blive lagt vægt på formålet med mageskiftet, herunder eksempelvis om mageskiftet er afgørende for et større projekts gennemførelse, eller om mageskiftet vil medvirke til opfyldelse af en lokalplans bestemmelser. 2) Salg til en virksomhed beliggende på en naboejendom, der har et konkret og aktuelt behov for at erhverve netop denne kommunale ejendom med henblik på en udvidelse af virksomheden. Begrebet virksomhed skal forstås bredt og omfatter bl.a. industri- og landbrugsvirksomhed og kirkegårdsdrift. Fritagelse forudsætter i sådanne tilfælde, at det må påregnes, at der ikke vil kunne opnås højere eller bedre købstilbud ved at udbyde ejendommen offentligt. Det vil sige, at der ikke kan meddeles samtykke til fritagelse for offentligt udbud, hvis den omhandlede ejendom eksempelvis vurderes som så attraktiv eller så attraktivt beliggende, at det må anses for betænkeligt at afskære andre potentielle tilbudsgivere herunder ejere af andre omkringliggende ejendomme fra at komme i betragtning som købere af ejendommen. 3) Salg til erhvervsbyggeri i øvrigt, hvor der foreligger et tilbud om køb af en bestemt ejendom, der uanset at der ikke er tale om en naboejendom som følge af dens beliggenhed, dens anvendelsesmuligheder eller andre forhold er af særlig betydning for den pågældende tilbudsgiver. Som ved salg til en virksomhed beliggende på en naboejendom forudsætter fritagelse, at det må påregnes, at der ikke vil kunne opnås højere eller bedre købstilbud ved at udbyde ejendommen offentligt. Det vil sige, at der ikke kan meddeles samtykke til fritagelse for offentligt udbud, hvis den omhandlede ejendom eksempelvis vurderes som så attraktiv eller så attraktivt beliggende, at det må anses for betænkeligt at afskære andre potentielle tilbudsgivere herunder andre, der ønsker at opføre erhvervsbyggeri fra at komme i betragtning som købere af ejendommen. 4) Salg i forbindelse med salg af en kommunal virksomhed, herunder salg med henblik på videreførelse af en kommunal virksomhed i selskabsform (aktieselskab eller andet selskab), hvor den faste ejendom er en integreret del af virksomheden og særligt indrettet til driften af virksomheden. Det kan i den forbindelse tillægges vægt, om ejendomsværdien kun udgør en mindre del af den samlede virksomheds værdi, om et offentligt udbud af ejendommen vil kunne hindre salget af den samlede virksomhed, og om det må antages, at der ved et offentligt udbud af ejendommen vil kunne opnås højere eller bedre købstilbud end ved en overdragelse af ejendommen i forbindelse med en samlet overdragelse af virksomheden og ejendommen. 5) Salg af en ejendom sammen med den elforsyningsvirksomhed, der udøves på ejendommen, til et af kommunen ejet selskab som følge af reglerne i lov om elforsyning om, at elforsyningsvirksomheden alene vil kunne udøves i selskaber med begrænset ansvar, jf. herom ovenfor under afsnit ) Salg med henblik på, at en ejendom kan indgå i forbindelse med et større projekt. Begrebet projekt skal forstås bredt og kan bl.a. omfatte opførelse af en institution, en virksomhed, et trafik-, havne- eller parkanlæg eller lignende, evt. efter en forudgående arkitektkonkurrence. Projektet kan evt. omfatte andre arealer, der ikke eller kun delvis ejes af den pågældende kommune. Fritagelse kan ske i tilfælde, hvor det må antages, at et krav om offentligt udbud vil kunne lægge hindringer i vejen for et salg af ejendommen eller for virkeliggørelsen af projektet, og hvor det samtidig må antages, at et offentligt udbud ikke vil fremkalde højere eller bedre købstilbud. Det vil i den forbindelse kunne tillægges vægt, såfremt der i det omhandlede projekt indgår arealer, der ikke eller kun delvis ejes af den pågældende kommune. 7) Andre tilfælde, hvor en potentiel køber har en konkret og aktuel interesse i en kommunal ejendom, og hvor det må antages, at et offentligt udbud af ejendommen på den ene side vil kunne lægge hindringer i vejen for salget og på den anden side ikke vil kunne fremkalde højere eller bedre købstilbud. Som eksempler på forhold, der ikke i sig selv kan begrunde undtagelse fra reglerne om offentligt udbud, kan nævnes: 1) At kommunen har været præsenteret for et konkret projekt, som kommunen er interesseret i og eventuelt har arbejdet videre på i samarbejde med en mulig køber, kan ikke i sig selv begrunde, at der meddeles tilladelse til salg uden afholdelse af offentligt

8 Side 6 af 13 udbud. Dette hænger sammen med, at det typisk ikke kan udelukkes, at der også fra andre tilbudsgivere kan fremkomme tilbud, herunder projekter som kan opfylde kommunens intentioner med udnyttelsen af ejendommen. 2) At en kommune ønsker at sælge en ejendom til en lejer af en fast ejendom, kan ikke i sig selv begrunde, at der meddeles tilladelse til salg uden afholdelse af offentligt udbud. Det forhold, at en lejer af en grund, der ejer en på grunden opført bebyggelse, ved et offentligt udbud risikerer, at en anden tilbudsgiver byder et højere beløb end lejeren og herefter som grundejer ønsker at bringe lejeretten til ophør i overensstemmelse med lejekontrakten, er således ikke i sig selv afgørende. 3) At der ikke er vejadgang til en kommunal ejendom, kan ikke i sig selv begrunde, at der meddeles tilladelse til, at kommunen uden forudgående offentligt udbud kan sælge ejendommen til ejeren af en tilstødende ejendom. 4) At private ønsker at købe en kommunal ejendom med henblik på at udvide deres ejendom, eksempelvis en villagrund, kan ikke i sig selv begrunde, at der meddeles tilladelse til salg uden afholdelse af offentligt udbud. 5) At det alene er en henvendelse fra en interesseret køber, der har ført til, at kommunen ønsker at sælge en ejendom, kan ikke i sig selv begrunde, at der meddeles tilladelse til salg uden afholdelse af offentligt udbud. 6) At der ved salg af en kommunal udlejningsejendom efter lejelovens (lovbekendtgørelse nr. 347 af 14. maj 2001) er pligt til at tilbyde lejerne overtagelse af ejendommen på andelsbasis inden et salg til anden side, betyder ikke i sig selv, at offentligt udbud kan undlades ved salg til lejerne. Tilbudspligten i forhold til lejerne har karakter af en forkøbsret og må udøves som en sådan, jf. herom nedenfor under afsnit 8.2. Det betyder, at lejerne efter et offentligt udbud skal have tilbudt at overtage ejendommen på andelsbasis til den højeste pris, der er budt for ejendommen, såfremt denne pris er markedsprisen. 7) At en kommune ønsker at sælge en ejendom og efterfølgende leje den tilbage ( sale-and-lease-back arrangement), kan ikke i sig selv begrunde, at der meddeles tilladelse til salg uden afholdelse af offentligt udbud. 6. Fremgangsmåden ved offentligt udbud Udbudsbekendtgørelsens 3-5 og 7 Reglerne om fremgangsmåden ved offentligt udbud findes i udbudsbekendtgørelsens 3-7. Reglerne gælder også i tilfælde, hvor der foretages offentligt udbud af en ejendom, uanset at dette kunne undlades i henhold til bestemmelserne i udbudsbekendtgørelsens 2, stk. 2. Kommunens valg af tilbudsgiver, jf. udbudsbekendtgørelsens 6, er omtalt særskilt nedenfor under afsnit Annoncering m.v. Udbudsbekendtgørelsens Annoncering af udbuddet, udbudsbekendtgørelsens 3, stk. 1 Det fremgår af udbudsbekendtgørelsens 3, stk. 1, at offentligt udbud af en kommunal ejendom skal ske ved annoncering i den lokale presse efter kommunalbestyrelsens bestemmelse. Det anførte gælder også, når salget er overladt til en ejendomsmægler. Bestemmelsen indebærer, at det ikke er tilstrækkeligt at annoncere på internettet. Kravet om annoncering afskærer ikke kommunen fra også at orientere særligt interesserede om, at en ejendom er eller vil blive udbudt til salg Vilkår for udbuddet, udbudsbekendtgørelsens 3, stk. 2 Det fremgår af udbudsbekendtgørelsens 3, stk. 2, 1. pkt., at kommunalbestyrelsen fastsætter, på hvilke vilkår en ejendom udbydes til salg. Der gælder ikke et krav om, at det i udbudsvilkårene skal være fastlagt, hvordan den udbudte ejendom skal anvendes. Kommunen kan således lovligt udbyde en ejendom til salg på en sådan måde, at kommunen herigennem kan opnå forslag til ejendommens anvendelse. Kommunen vil kunne betinge sig, at der indleveres et skitseprojekt til et eventuelt nybyggeri. Hverken reglerne om offentligt udbud eller den skrevne lovgivning i øvrigt indeholder bestemmelser om, på hvilke vilkår en kommunal ejendom kan udbydes til salg. Spørgsmålet om et vilkårs lovlighed skal derfor afgøres på grundlag af almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse og almindelige forvaltningsretlige grundsætninger, som f.eks. lighedsgrundsætningen og retsgrundsætningen om, at en offentlig myndighed ikke må forfølge uvedkommende formål (magtfordrejning). Dette indebærer, at det skal vurderes, om der ved vilkåret varetages en saglig, kommunal interesse. I det omfang, der herved varetages saglige, kommunale interesser, kan kommunalbestyrelsen således fastsætte begrænsninger for ejendommens anvendelse. Sådanne begrænsninger kan være vilkår om gennemførelse af byggeri af et bestemt indhold eller udseende, om efterfølgende udlejning til kommunen (sale-and-lease-back) eller vilkår om, at en bygning eksempelvis et sygehus fortsat skal anvendes til et bestemt kommunalt formål eksempelvis sygehusdrift. Sådanne rådighedsindskrænkninger vil typisk påvirke markedsprisen for ejendommen, og kommunalbestyrelsen må derfor sikre, at de kommunale interesser, der har begrundet rådighedsindskrænkningerne, faktisk bliver tilgodeset. Reglerne om offentligt udbud indebærer selvsagt, at der ikke forud for gennemførelsen af et offentligt udbud kan træffes beslutning om, hvilken tilbudsgiver der skal erhverve den pågældende ejendom. Det forudsættes desuden, at det offentlige udbud ikke tilrettelægges på en måde, der er tilpasset en bestemt interesseret købers ønsker og dermed er egnet til at afskære andre interesserede tilbudsgivere fra at afgive tilbud Angivelse af pris i udbuddet, udbudsbekendtgørelsens 3, stk. 2, 2. pkt. Det fremgår af udbudsbekendtgørelsens 3, stk. 2, 2. pkt., at kommunalbestyrelsen kan udbyde en ejendom til en fastsat pris, forudsat at der er tale om markedsprisen, jf. herom nedenfor under afsnit 7.1.

9 Side 7 af 13 Såfremt kommunen ikke i udbudsannoncen har angivet en fastsat pris, men der i det udbudsmateriale, herunder en salgsopstilling der er udarbejdet af en ejendomsmægler, er angivet en pris, er denne pris som udgangspunkt at betragte som ejendomsmæglerens vejledende pris og ikke en fastsat pris. Såfremt kommunen i udbudsannoncen anfører et prisniveau eller en mindstepris, vil dette som udgangspunkt ikke være at betragte som en fastsat pris, men som et vejledende udgangspunkt for afgivelse af købstilbud. Vedrørende tilfælde, hvor en ejendom er udbudt til en fastsat pris, se nedenfor under afsnit Annoncens indhold, udbudsbekendtgørelsens 3, stk. 3 Det fremgår af udbudsbekendtgørelsens 3, stk. 3, at der ved annonceringen skal angives ejendommens beliggenhed og størrelse samt oplysninger om, hvortil der kan rettes henvendelse om udbudsvilkår. Udbydes ejendommen til en fastsat pris, skal det ved annonceringen angives, at kommunen ikke er forpligtet til at sælge ejendommen til den udbudte pris. Der er ikke fastsat regler om den nærmere udformning af udbudsmaterialet. Det skal imidlertid fremgå klart af udbudsmaterialet, at der er tale om salg af en kommunal ejendom. Bestemmelsen om, at det, når en ejendom udbydes til en fastsat pris, ved annonceringen skal angives, at kommunen ikke er forpligtet til at sælge ejendommen til den udbudte pris, skal sikre, at annonceringen udformes således, at kommunen ikke efter aftaleretlige regler forpligtes til at sælge ejendommen. Udbudsmaterialet skal være offentligt tilgængeligt og skal være fremlagt således, at interesserede har mulighed for at gennemse materialet samt mulighed for at få kopi heraf. Kommunen kan således normalt ikke kræve eksempelvis betaling af et depositum som betingelse for, at interesserede købere kan få oplysning om udbudsvilkårene Købstilbud fortrolighed Udbudsbekendtgørelsens 4 Det fremgår af udbudsbekendtgørelsens 4, at købstilbud skal være skriftlige, og at indkomne købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted. Såfremt beslutningen om salg skal træffes af kommunalbestyrelsen, medfører kravet om fortrolighed, at der ikke forud for det pågældende kommunalbestyrelsesmøde må ske offentliggørelse af de indkomne købstilbud. Bestemmelsen i udbudsbekendtgørelsens 4 er anset for nødvendig af hensyn til det offentliges økonomiske interesser og af hensyn til gennemførelsen af den samlede ordning for udbud af kommunale ejendomme, som er indeholdt i den kommunale styrelseslovs 68 og udbudsbekendtgørelsen. Kravet om fortrolighed skal således bl.a. ses på baggrund af, at det i tilsynsmyndighedernes praksis er antaget, at en kommune, der efter udløbet af en bindende frist for tilbudsgivning, men inden salg har fundet sted, har modtaget et tilbud, der ikke blot ubetydeligt overstiger det højeste rettidigt indgivne tilbud, normalt må forkaste de indkomne tilbud. Hvis kommunen fortsat ønsker at afhænde ejendommen, må der herefter etableres et nyt offentligt udbud af ejendommen, jf. nedenfor afsnit Der kan ikke sluttes modsætningsvis fra bestemmelsen om fortrolighed, således at købstilbuddene ikke betragtes som fortrolige, når salg har fundet sted. Når salg har fundet sted, finder offentlighedslovens almindelige regler anvendelse på spørgsmålet om, hvorvidt købstilbud og den indgåede aftale er undergivet aktindsigt. Forvaltningslovens regler om tavshedspligt finder tilsvarende anvendelse på spørgsmål om, hvorvidt købstilbud og en indgået aftale er omfattet af forvaltningens tavshedspligt. Fortrolighedskravet omfatter indkomne købstilbud i deres helhed, således at også navnene på tilbudsgiverne samt størrelsen af de indkomne bud er omfattet. I den situation, hvor en ejendom er udbudt til en fastsat pris, og hvor der fremkommer højere købstilbud, jf. udbudsbekendtgørelsens 6, stk. 3, vil det kunne oplyses over for en tilbudsgiver, at der er indkommet et højere eller bedre bud, men ikke hvad dette/disse bud lyder på, jf. herom nedenfor under afsnit 7.6. I tilfælde, hvor der er indrømmet en forkøbsret, må bestemmelsen om fortrolighed vige, således at den, der har fået en forkøbsret til ejendommen, kan få meddelt størrelsen af det højeste afgivne købstilbud. Den pågældende kan da tage stilling til, hvorvidt den pågældende ønsker at udnytte sin forkøbsret og købe ejendommen til den tilbudte pris, jf. nedenfor under afsnit Fortrolighedskravet gælder også i tilfælde, hvor salget er overladt til en ejendomsmægler. Bestemmelsen om skriftlighed og fortrolighed samt det forhold, at kommunale ejendomme skal sælges til markedsprisen, jf. herom nedenfor under afsnit 7.1. betyder, at en kommune ikke kan afhænde ejendomme ved auktion. Det vil endvidere ikke være lovligt, at en kommune indbyder interesserede købere til at møde på et nærmere bestemt tidspunkt for at afgive bud i den rækkefølge, de er ankommet køtilbud Frist for afgivelse af tilbud Udbudsbekendtgørelsens 5 Det fremgår af udbudsbekendtgørelsens 5, at salg først kan ske, når der er forløbet 14 dage efter den første annoncering af ejendomssalget, jf. 3, stk. 1. Baggrunden herfor er et ønske om at sikre, at der gives en bred kreds af mulige købere mulighed for at byde på ejendommen. En kommune kan fastsætte en bindende frist for afgivelse af tilbud. Kommunen kan ikke lovligt fastsætte en frist, der er kortere end 14 dage, for afgivelsen af tilbud, jf. den i udbudsbekendtgørelsens 5 anførte frist. Hvis ejendommen annonceres på flere forskellige tidspunkter i den lokale presse, regnes fristen fra den første annoncering. Ved senere annonceringer gælder der ikke en tilsvarende frist. Hvis der er forløbet ét år efter den seneste annoncering, kan ejendommen dog først sælges efter fornyet offentligt udbud, jf. udbudsbekendtgørelsens 7 og nedenfor under afsnit 6.4. Beregningen af de 14 dage foretages således, at den dag, hvor annonceringen har fundet sted, ikke tælles med. Endvidere skal de 14 dage være forløbet, før ejendommen vil kunne sælges. Det betyder, at fristen udløber kl den 14. dag efter den dag, hvor ejendomssalget er annonceret. Hvis en ejendom eksempelvis annonceres til salg den 1. april 2001, vil fristen udløbe den 15. april 2001 kl. 24, og først herefter vil ejendommen kunne sælges.

10 Side 8 af 13 Såfremt der indkommer tilbud efter udløbet af en fastsat frist, er kommunen forpligtet til at tage disse i betragtning, jf. herom nedenfor under afsnit Frist for salg Udbudsbekendtgørelsens 7 Det fremgår af udbudsbekendtgørelsens 7, at når der er forløbet ét år efter et offentligt udbud, kan salg kun ske på grundlag af et nyt offentligt udbud. Denne frist er absolut og gælder således også i tilfælde, hvor kommunen har indledt salgsforhandlinger med en tilbudsgiver før udløbet af fristen. Det afgørende er, om der er indgået en bindende aftale om salg af ejendommen inden udløbet af 1 års-fristen. Hvad der nærmere forstås ved en bindende aftale, beror på en aftaleretlig vurdering af forholdet mellem kommunen og en tilbudsgiver. Det antages, at der er indgået en bindende aftale, selvom aftalen eksempelvis er indgået med det forbehold, at kommunen inden indgåelse af endelig købsaftale er forpligtet til at tilbyde lejerne overtagelse af ejendommen, jf i lejeloven (lovbekendtgørelse nr. 347 af 14. maj 2001), og at køber derfor må afvente, at endelig salgsaftale først vil kunne indgås efter udløbet af lejernes acceptfrist, som er 10 uger, jf. lejelovens 103, stk. 1. Derimod er der ikke indgået en bindende aftale inden udløbet af 1 års-fristen, når en kommune inden fristens udløb alene har modtaget et bindende tilbud, men ikke har meddelt endelig accept heraf. For så vidt angår beregningen af fristen, må det som i relation til udbudsbekendtgørelsens 5, jf. herom ovenfor under afsnit 6.3. gælde, at der skal være forløbet ét år efter den første annoncering af ejendomssalget. Er en ejendom således annonceret til salg den 1. april 2001, vil fristen udløbe den 31. marts 2002 kl Hvis en ejendom er udbudt til salg flere gange, skal aftalen om salg være indgået inden ét år fra det senest foretagne udbud. Uanset, at 1 års-fristen er udløbet, kan der sælges til købere, til hvem der kan sælges uden forudgående offentligt udbud. Ejendommen vil eksempelvis kunne sælges med henblik på gennemførelse af offentligt støttet byggeri, jf. den kommunale styrelseslovs 68, stk. 2, og udbudsbekendtgørelsens 2, stk. 1, jf. herom ovenfor under afsnit 5.2., eller sælges i overensstemmelse med reglerne i udbudsbekendtgørelsens 2, stk. 2, jf. herom ovenfor under afsnit 5.3. Såfremt der efter udløbet af 1-års-fristen skal foretages fornyet offentligt udbud, finder reglerne i udbudsbekendtgørelsen på ny anvendelse. 7. Valg af tilbudsgiver 7.1. Forpligtelse til at sælge ejendommen til markedspris Kommuner har efter almindelige kommunalretlige grundsætninger en helt generel forpligtelse til at handle økonomisk forsvarligt i alle dispositioner, ligesom det følger af sådanne grundsætninger, at kommuner normalt ikke uden lovhjemmel må yde tilskud til enkeltpersoner eller enkelte virksomheder. I forbindelse med salg af kommunal fast ejendom indebærer dette, at kommunen skal sælge ejendommen til den højeste pris, der kan opnås i handel og vandel markedsprisen. Dette gælder dog ikke, hvis den skrevne eller uskrevne lovgivning giver mulighed for, at kommunen ved varetagelse af en saglig, kommunal interesse kan sælge ejendommen til en pris, der er lavere end markedsprisen, jf. herom nedenfor under afsnit 7.2. Forpligtelsen indebærer, at kommunen selv om der har været foretaget offentligt udbud har en forpligtelse til at forkaste samtlige indkomne købstilbud, såfremt kommunen vurderer, at prisen, der er indeholdt i disse, ikke svarer til markedsprisen. Forpligtelsen til at sælge til markedsprisen gælder også i tilfælde, hvor offentligt udbud af ejendommen undlades, jf. herom ovenfor under afsnit 5. Forpligtelsen til at sælge til markedsprisen indebærer, at det ikke er tilstrækkeligt, at kommunen sælger en ejendom til en pris, der dækker omkostningerne ved eksempelvis jordkøb og byggemodning, hvis markedsprisen ligger højere end dette beløb. Er markedsprisen lavere end kostprisen f.eks. på grund af faldende ejendomspriser vil det derimod ikke være ulovligt, at kommunen sælger til markedsprisen, selvom dette medfører et tab for kommunen. Der påhviler kommunen en forpligtelse til at udfolde sædvanlige og rimelige bestræbelser på at konstatere markedsprisen, f.eks. ved konsultation af en ejendomsmægler eller foretagelse af undersøgelser af prisniveau for sammenlignelige ejendomme. Der kan således ikke lægges vægt alene på den offentlige vurdering af ejendommen. I mange tilfælde vil det imidlertid ikke være muligt at foretage en entydig konstatering af en bestemt markedspris. Dette gælder navnlig i situationer, hvor der ikke sker offentligt udbud. Fastlæggelse af markedsprisen vil derfor ofte i høj grad være undergivet en skønsmæssig vurdering. Ved udøvelsen af dette skøn må der tilkomme kommunalbestyrelsen en vis margin. For så vidt angår arealer, for hvilke der gør sig særlige forhold gældende, f.eks. fordi udnyttelsen af arealerne er undergivet visse specielle begrænsninger, der vanskeliggør fastlæggelsen af markedsprisen, må rammerne for kommunalbestyrelsens udøvelse af skønnet antages at være særligt vide. Tilbud afgivet efter forudgående offentligt udbud kan være vejledende ved fastsættelse af markedsprisen. Såfremt der er tale om atypiske arealer, og såfremt der kun er afgivet ét tilbud, vil det forhold, at ejendommen har været udbudt offentligt, dog kun kunne tillægges begrænset betydning. Ved vurderingen af markedsprisen for en ejendom, der er udlejet til én eller flere lejere, vurderes markedsprisen under hensyntagen hertil. Det kan medføre, at vurderingen er forskellig, afhængig af hvem ejendommen sælges til. Sælges den således til en tredjemand, der må overtage den med den begrænsning, der ligger i at måtte respektere en bestående lejeret, vil markedsprisen typisk vurderes lavere, end hvis ejendommen sælges til en lejer, der hermed får den fulde rådighed over ejendommen, herunder mulighed for at videresælge ejendommen uden en bestående lejeret. Reglen om, at salg som udgangspunkt skal ske til markedsprisen, gælder tillige, når overdragelsen består i eller når der i overdragelsen indgår et mageskifte. Ved mageskifte, hvor de mageskiftede ejendomme ikke har samme værdi, må værdiforskellen afspejle sig i aftalen om mageskifte, således at erhververen af den mest værdifulde ejendom betaler et beløb til erhververen af den mindst værdifulde ejendom.

11 Side 9 af Salg til andre end højestbydende Udbudsbekendtgørelsens 6, stk. 2 Det fremgår af udbudsbekendtgørelsens 6, stk. 2, at salg til en tilbudsgiver, der ikke har afgivet det højeste købstilbud, kan ske, såfremt der herved varetages en saglig, kommunal interesse. En kommunal ejendom skal som udgangspunkt sælges til markedsprisen, dvs. den højest opnåelige pris i handel og vandel, jf. herom ovenfor under afsnit 7.1. Hvis der indkommer ens tilbud fra flere tilbudsgivere, og disse tilbud er de bedste blandt de indkomne bud, vil kommunalbestyrelsen frit kunne vælge mellem tilbudsgiverne, medmindre der fremkommer en tilkendegivelse fra en af disse om villighed til at betale en højere pris. Kommunalbestyrelsen vil også kunne vælge køberen ved lodtrækning blandt de enslydende bud, hvis disse er de bedste blandt de indkomne bud. Endvidere kan kommunalbestyrelsen vælge at rette henvendelse til tilbudsgiverne med henblik på at opnå højere bud. I et sådant tilfælde gælder reglerne som beskrevet nedenfor under afsnit 7.4. Ved vurderingen af, om en kommune varetager en saglig, kommunal interesse ved at lægge vægt på særlige kriterier ved valget mellem forskellige tilbudsgivere kriterier der indebærer, at kommunen ønsker at sælge til andre end den højestbydende tilbudsgiver er det afgørende, hvorvidt det følger af regler i den skrevne lovgivning, at en kommune lovligt kan lægge vægt på de omhandlede kriterier i en situation som den foreliggende. Såfremt dette er tilfældet, kan kommunen lovligt lægge vægt på de omhandlede kriterier. Såfremt dette ikke er tilfældet, er det afgørende, om den skrevne lovgivning udtømmende regulerer, hvilke kriterier der i den konkrete situation kan lægges vægt på. Såfremt dette er tilfældet, vil kommunen ikke lovligt kunne lægge vægt på kriterier, der ikke følger af den skrevne lovgivning. Såfremt den skrevne lovgivning imidlertid ikke er udtømmende, må det afgøres efter almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommunernes opgavevaretagelse kommunalfuldmagtsreglerne samt efter offentligretlige retsgrundsætninger om saglighed i forvaltningen, om kommunen lovligt kan lægge vægt på de omhandlede kriterier i en situation som den foreliggende. Det er i de kommunale tilsynsmyndigheders praksis antaget, at hvor salg til en lavere pris end til den højst opnåelige er begrundet i hensynet til varetagelsen af en saglig kommunal interesse, er kommunen forpligtet til ved salget at sikre, at den kommunale interesse varetages, f.eks. ved aftale om rådighedsindskrænkninger over den overdragede ejendom eller ved aftale om, at køberen forpligter sig til opførelse af et bestemt byggeri eller til en bestemt anvendelse. I modsat fald løber kommunen en risiko for, at de hensyn, der har begrundet en lavere pris, ikke tilgodeses. Samtidig vil køberen opnå en til prisreduktionen svarende formuefordel, der eventuelt kan realiseres ved videresalg. Det er i den forbindelse lagt til grund, at det forhold, at tilbudsgiverne fremlægger planer for udnyttelsen af den udbudte ejendom, ikke udgør en tilstrækkelig tilsikring af den kommunale interesse, der ønskes tilgodeset ved salget. Dette vil kun være tilfældet, hvor køberen retligt forpligtes til at gennemføre disse planer. Spørgsmålet om, hvorvidt en kommune under henvisning til udbudsbekendtgørelsens 6, stk. 2, kan antage et lavere tilbud end det højeste under henvisning til et vilkår eller forbehold i det højeste tilbud, beror på et skøn over rækkevidden af vilkåret eller forbeholdet indeholdt i det højeste, afgivne tilbud samt en vurdering af, hvorvidt det ved valget mellem forskellige tilbudsgivere er lovligt at lægge vægt på det pågældende vilkår eller forbehold med den nærmere fastlagte rækkevidde. En kommune kan ved valget af tilbudsgiver lægge vægt på, at der foreligger dokumentation for, at tilbudsgiver økonomisk er i stand til at opfylde købsaftalen. Det er imidlertid en betingelse herfor, at det er gjort klart over for tilbudsgivere, at en sådan dokumentation vil kunne tillægges betydning ved valget af tilbudsgiver, således at tilbudsgivere herved gives mulighed for at tage højde herfor. Dette kan være i udbudsmaterialet eller på anden måde, herunder efter omstændighederne ved en efterfølgende anmodning om en sådan dokumentation over for en person, der har afgivet tilbud. Kommunen kan endelig evt. inspireret af indkomne tilbud med forslag til anvendelse af ejendommen vælge enten at sælge til én af tilbudsgiverne eller til andre, såfremt ejendommen kunne være solgt til de pågældende uden forudgående offentligt udbud. Ejendommen vil eksempelvis kunne sælges med henblik på gennemførelse af offentligt støttet byggeri, jf. den kommunale styrelseslovs 68, stk. 2, og udbudsbekendtgørelsens 2, stk. 1, jf. herom ovenfor under afsnit 5.2., eller sælges i overensstemmelse med reglerne i udbudsbekendtgørelsens 2, stk. 2, jf. herom ovenfor under afsnit 5.3. Det er dog en forudsætning, at kommunens valg af tilbudsgiver sker i overensstemmelse med grundsætningen om saglighed i forvaltningen, og at ejendommen med mindre der i medfør af den skrevne eller uskrevne lovgivning kan ydes støtte til køberen sælges til markedsprisen Forkastelse/antagelse af tilbud Er kommunalbestyrelsen forpligtet til at acceptere et af de indkomne købstilbud? Det fremgår af udbudsbekendtgørelsens 6, stk. 1, at kommunalbestyrelsen kan forkaste alle indkomne tilbud. Det følger heraf, at kommunalbestyrelsen aldrig er forpligtet til sælge en udbudt ejendom. Dette hænger sammen med, at kommunalbestyrelsen er forpligtet til at forkaste alle indkomne købstilbud, såfremt kommunalbestyrelsen vurderer, at prisen, der er indeholdt i disse, ikke svarer til markedsprisen, jf. ovenfor under afsnit 7.1. Kommunalbestyrelsen vil altid være berettiget til at forkaste de indkomne tilbud. Såfremt ejendommen fortsat ønskes solgt, må der foretages et nyt offentligt udbud, jf. nedenfor under afsnit Er kommunalbestyrelsen forpligtet til at foretage et nyt offentligt udbud? Som nævnt ovenfor under afsnit vil kommunalbestyrelsen være forpligtet til at foretage et nyt offentligt udbud, såfremt kommunalbestyrelsen har forkastet alle indkomne tilbud og fortsat ønsker ejendommen solgt. Tilsvarende skal der ske et nyt offentligt udbud, hvis der foretages væsentlige ændringer i de udbudte vilkår. På den måde har alle interesserede mulighed for at byde på ejendommen på de ændrede vilkår.

12 Side 10 af 13 Dette gælder ligeledes, hvis der har været fejl i et udarbejdet udbudsmateriale, såfremt fejlen må karakteriseres som så væsentlig, at det må antages, at den kan have haft indflydelse på størrelsen eller mængden af de afgivne bud. Der vil ikke være krav om foretagelse af nyt offentligt udbud, såfremt kommunen ved valg af indkomne købstilbud lægger vægt på andre saglige kriterier, der ikke har fremgået af udbudsmaterialet. Baggrunden herfor er, at de af kommunalbestyrelsen valgte kriterier ikke har afholdt tilbudsgivere fra at afgive tilbud. I stedet må det vurderes, hvorvidt kommunen ved at lægge vægt på kriterierne har varetaget en saglig, kommunal interesse, jf. herom ovenfor under afsnit 7.2. Kommunalbestyrelsen vil også være forpligtet til at foretage et nyt offentligt udbud, såfremt der efter udløbet af fristen for afgivelse af tilbud indkommer et ikke ubetydeligt højere eller bedre tilbud, jf. herom nedenfor under afsnit Er kommunalbestyrelsen forpligtet til at forkaste et købstilbud? Kravet om offentligt udbud indebærer, at en kommune er afskåret fra at acceptere købstilbud, der bortset fra uvæsentlige afvigelser ikke opfylder de krav, der er stillet i udbudsbetingelserne. I tilfælde, hvor en kommune i sit udbud har stillet betingelse om, at ejendommen skal anvendes til byggeri af et bestemt indhold og udseende, vil kommunen lovligt kunne vælge en tilbudsgiver, der ikke har indleveret et færdigt skitseprojekt. Dette gælder dog ikke, hvis der i det offentlige udbud har været stillet betingelse om indlevering af et færdigt skitseprojekt. I sådanne tilfælde vil kommunalbestyrelsen såfremt der indkommer flere købstilbud, der alle opfylder udbudsbetingelserne efter en saglig vurdering kunne vælge den tilbudsgiver, der har indleveret det efter kommunalbestyrelsens opfattelse bedste projekt, jf. også ovenfor under afsnit Frist for afgivelse af tilbud Som anført ovenfor under afsnit 6.3. kan kommunen fastsætte en bindende frist for afgivelse af tilbud. Såfremt der er fastsat en sådan frist, kan kommunen ikke uden fornyet offentligt udbud antage andre end rettidigt indkomne tilbud. Kommunalbestyrelsen skal som udgangspunkt sælge en ejendom til den højest opnåelige pris markedsprisen, jf. herom ovenfor under afsnit 7.1. Det betyder, at kommunen indtil der er indgået en retligt bindende aftale mellem kommunen og en tilbudsgiver vil være forpligtet til at tage ethvert indkommet købstilbud, der er højere end de hidtil afgivne tilbud, i betragtning. Dette gælder, uanset om kommunen har sat en frist for afgivelsen af tilbud. Det gælder endvidere, uanset om det højere bud afgives af en tilbudsgiver, der ikke tidligere har afgivet tilbud, eller af en tilbudsgiver, der allerede har afgivet et tilbud. Hvis en kommune modtager et tilbud efter en fastsat frist, som ikke blot ubetydeligt overstiger (eller på anden måde afviger fra) det højeste (eller på anden måde bedste) rettidigt indkomne tilbud, må kommunen normalt forkaste de indkomne tilbud. Hvis kommunen fortsat ønsker at afhænde ejendommen, må ejendommen herefter på ny udbydes offentligt. Ovenstående gælder dog ikke i situationer, hvor et højere eller bedre tilbud fremkommer efter forhandlinger med tilbudsgivere. Hvis en tilbudsgiver inden for fristen afgiver et højere eller bedre tilbud, end den pågældende allerede har afgivet, kan dette tilbud såfremt det er det højeste eller bedste blandt alle de indkomne tilbud antages uden nyt offentligt udbud. Vedrørende spørgsmålet om, hvornår der er indgået en bindende aftale, se ovenfor under afsnit Kontakt og forhandling med tilbudsgivere Kommunen er altid berettiget til at tage kontakt med en tilbudsgiver med henblik på en afklaring af indholdet af det afgivne købstilbud, herunder uddybning af vilkår, forbehold m.v., bl.a. for herved at kunne vurdere den økonomiske rækkevidde af disse. Kommunalbestyrelsen kan i stedet for at antage et indkommet købstilbud under visse betingelser vælge at optage forhandlinger med tilbudsgiverne med henblik på at opnå bedre tilbud. Dette har sammenhæng med, at en tilbudsgiver af egen drift vil kunne forhøje/forbedre sit tilbud, og at kommunen i så fald som udgangspunkt vil være forpligtet til at antage dette tilbud, hvis det herefter er det bedste indkomne tilbud. Efter sådanne forhandlinger kan kommunen antage det tilbud, som inden for rammerne af det i udbudsmaterialet fastsatte vilkår i den herefter ændrede form er det bedste. Dette gælder, uanset om det herefter bedste tilbud indkommer efter tilbudsfristens udløb på baggrund af et rettidigt indgivet tilbud. Det er imidlertid en betingelse for optagelse af forhandlinger med tilbudsgivere, at der rettes henvendelse til samtlige tilbudsgivere med henblik på, at disse kan afgive nye tilbud. Kommunen vil dog ikke være forpligtet til at rette henvendelse til tilbudsgivere, der har afgivet købstilbud, der på grund af vilkår, forbehold m.v. på forhånd må vurderes som helt uacceptable for kommunen. Kun i denne særlige situation kan princippet om, at der skal rettes henvendelse til samtlige tilbudsgivere, fraviges. Det er endvidere en betingelse, at fortrolighedskravet i udbudsbekendtgørelsens 4 iagttages, jf. herom ovenfor under afsnit 6.2. I tilfælde, hvor kommunen ønsker at antage det højeste købstilbud, som er i overensstemmelse med udbudsbetingelserne, vil kommunen kunne forhandle alene med den pågældende tilbudsgiver med henblik på at opnå en højere pris, frafald af vilkår, forbehold eller lignende. En henvendelse fra kommunen til tilbudsgiverne med anmodning om et bedre købstilbud har som udgangspunkt den privatretlige konsekvens, at tilbudsgiverne ikke længere er bundet af deres tilbud. Dette må indgå i kommunens overvejelser om, hvorvidt der skal optages forhandlinger med tilbudsgivere Variable tilbud Såfremt en kommune efter offentligt udbud modtager flere forskellige købstilbud, og det ene af disse er suppleret med en tilkendegivelse om, at tilbudsgiveren er indstillet på at betale en højere pris end den tilbudte, såfremt der afgives et højere tilbud af en anden tilbudsgiver, har kommunen mulighed for at vælge mellem at opfordre alle tilbudsgiverne til at afgive højere tilbud eller at antage det højeste tilbud.

13 Side 11 af 13 Problemet ved den førstnævnte mulighed er, at den tilbudsgiver, der i første omgang har afgivet det højeste købstilbud, ikke længere er bundet af det afgivne tilbud. Kommunen risikerer således, at tilbudsgiveren trækker sit høje tilbud tilbage. Kommunen kan undgå denne risiko ved at vælge den sidstnævnte mulighed. Kommunen kan imidlertid ikke vælge den auktionslignende mulighed kun at opfordre den tilbudsgiver, der i første omgang har afgivet det laveste købstilbud, til at afgive et højere tilbud og efterfølgende såfremt et nyt tilbud overstiger det oprindeligt højeste tilbud opfordre den anden tilbudsgiver til at afgive et højere tilbud. Ved valget mellem de forskellige muligheder må kommunen holde sig for øje, at den er forpligtet til at sælge ejendommen til markedsprisen, jf. herom ovenfor under afsnit 7.1. Vurderer kommunen, at der er stærke indikationer for, at markedsprisen ikke er nået ved de afgivne tilbud f.eks. fordi tilbuddene er noget under vurderingsprisen er den forpligtet til at søge at opnå højere tilbud. I modsat fald kan kommunen se bort fra en ubestemt tilkendegivelse om at ville betale en højere pris. En sådan tilkendegivelse udtrykker blot den forudsætning, der ofte vil være til stede hos tilbudsgivere, der afgiver tilbud uden at kende størrelsen af øvrige afgivne tilbud. Det samme gælder, såfremt en tilbudsgiver har anført, at ville betale x kr. mere end højeste bud. Kommunen kan da vælge mellem at antage det højeste (ikke variable) tilbud eller at opfordre alle tilbudsgiverne til at afgive nye tilbud, eventuelt med en tilkendegivelse om, at tilbud skal afgives som faste beløb Tilfælde, hvor en ejendom er udbudt til en fastsat pris Udbudsbekendtgørelsens 6, stk. 3 Det fremgår af udbudsbekendtgørelsens 6, stk. 3, at hvis der i tilfælde, hvor en ejendom er udbudt til en fastsat pris, fremkommer højere købstilbud, skal de tilbudsgivere, der har afgivet tilbud om køb af ejendommen til den udbudte pris, have mulighed for at fremkomme med supplerende tilbud. Det fremgår endvidere af udbudsbekendtgørelsens 6, stk. 3, at salg til en lavere pris end en udbudt pris kun kan ske på grundlag af et nyt offentligt udbud. Tilbudsgiverne, der har afgivet tilbud om køb af ejendommen til den udbudte pris, må således have meddelelse om, at der er indkommet højere købstilbud, men ikke hvad dette/disse bud lyder på, jf. herom ovenfor under afsnit 6.2. om fortrolighedskravet i udbudsbekendtgørelsens 4. Efter bestemmelsens ordlyd er kommunen alene forpligtet til at give de tilbudsgivere, der har afgivet tilbud om køb af en ejendom til den udbudte pris, mulighed for at fremkomme med supplerende tilbud. En tilsvarende ret er efter bestemmelsen ikke tillagt den eller de tilbudsgivere, der i den første tilbudsrunde har afgivet et tilbud, der var højere end den fastsatte pris. Kommunen er således ikke efter bestemmelsens ordlyd forpligtet til at oplyse denne tilbudsgiver om, at der nu gives de øvrige tilbudsgivere mulighed for at fremkomme med supplerende tilbud for på denne måde at give den pågældende mulighed for tillige at afgive et supplerende tilbud. Idet kommunen som udgangspunkt er forpligtet til at sælge en ejendom til markedsprisen, jf. herom ovenfor under afsnit 7.1., er kommunen imidlertid såfremt det formodes, at en tilbudsgiver, der i den første tilbudsrunde har afgivet et tilbud, der var højere end den fastsatte pris, tillige vil være villig til at byde højere forpligtet til at lade såvel denne tilbudsgiver som tilbudsgivere, der har afgivet tilbud om køb af en ejendom til den udbudte pris, afgive nye tilbud. Der er endvidere intet i vejen for, at kommunen giver de tilbudsgivere, der har afgivet tilbud, der ligger over den fastsatte pris, denne oplysning, forudsat at kommunen giver alle tilbudsgivere, hvis tilbud er højere end den fastsatte pris, denne oplysning. Et nyt offentligt udbud er ikke fornødent, idet kredsen af interesserede tilbudsgivere har haft lejlighed til at afgive tilbud ved det foretagne offentlige udbud. 8. Særligt vedrørende køberet og forkøbsret 8.1. Køberet Definition En aftale om køberet vedrørende en kommunal fast ejendom indebærer, at den, der har indgået aftalen om køberet, opnår en ret til at købe ejendommen af kommunen til en på forhånd aftalt pris, når den pågældende ønsker det eller under visse nærmere betingelser, herunder til et på forhånd fastsat tidspunkt Er en aftale om køberet omfattet af reglerne om offentligt udbud? Aftaler om køberet til kommunale ejendomme er omfattet af reglerne om offentligt udbud. Det betyder, at indgåelse af en aftale, hvorved en interesseret køber opnår køberet til en kommunal ejendom, skal ske under iagttagelse af samme procedure som for og på samme vilkår som ved salg af en kommunal fast ejendom Er en aftale om køberet lovlig? Som anført ovenfor under afsnit 7.1. har kommuner efter almindelige kommunalretlige grundsætninger en helt generel forpligtelse til at handle økonomisk forsvarligt i alle dispositioner, ligesom det følger af sådanne grundsætninger, at kommuner ikke uden lovhjemmel eller varetagelse af en lovlig kommunal interesse må yde tilskud til enkeltpersoner eller enkelte virksomheder. En kommunes indgåelse af en aftale om køberet efter afholdelsen af offentligt udbud om salg af den omhandlede ejendom kan være lovlig, uanset at muligheden for erhvervelse af en køberet ikke har været omtalt i forbindelse med det offentlige udbud. Det forudsættes dog, at indrømmelse af en køberet i den konkrete situation er den måde, hvorpå kommunen mest forsvarligt kan varetage sine økonomiske interesser. Det vil sige, at der ikke må indgås aftale om en køberet, hvis der i stedet kan indgås en aftale om salg til en tilbudsgiver, der afgivet et højere eller bedre tilbud. Det forudsættes endvidere, at den måde, hvorpå det offentlige udbud har været formuleret, ikke udelukker, at kommunen kan vælge at indgå aftale om en køberet i stedet for at sælge ejendommen.

14 Side 12 af 13 En aftale om, at en interesseret køber efter offentligt udbud får en kommunal ejendom på hånden i en periode, inden for hvilken den pågældende kan beslutte at købe ejendommen, karakteriseres i visse tilfælde som en aftale om reservation af ejendommen. Det er imidlertid antaget, at en sådan aftale må betragtes som en aftale om køberet. De ovenfor beskrevne regler om sådanne aftaler finder derfor anvendelse. Det følger heraf, at en ejendom ikke kan reserveres, så længe tilbudsfristen vedrørende salget af den kommunale ejendom ikke er udløbet. Med henblik på at sikre, at en kommunal ejendom sælges til markedsprisen, bør en aftale om køberet normalt ikke indgås, uden at der f.eks. ved en nærmere angiven reguleringsprocent tages højde for eventuelle prisstigninger i køberettens løbetid. I hvert fald bør en aftale om køberet til en fast pris ikke indgås således, at den løber i en længere periode Forkøbsret Definition En aftale om forkøbsret vedrørende en kommunal fast ejendom indebærer, at den, der indgår aftalen med kommunen, opnår en ret til at købe ejendommen, hvis og når kommunen ønsker at sælge den Er en aftale om forkøbsret omfattet af reglerne om offentligt udbud? Aftaler om indrømmelse af en forkøbsret til en kommunal ejendom kan i modsætning til aftaler om køberet indgås uden forudgående offentligt udbud. Imidlertid vil salg først kunne finde sted efter forudgående offentligt udbud, og det må i den forbindelse anføres i udbudsvilkårene, at der er indrømmet en forkøbsret Er en aftale om forkøbsret lovlig? Som anført ovenfor under afsnit 7.1. har kommuner efter almindelige kommunalretlige grundsætninger en helt generel forpligtelse til at handle økonomisk forsvarligt i alle dispositioner, ligesom det følger af sådanne grundsætninger, at kommuner ikke uden lovhjemmel må yde tilskud til enkeltpersoner eller enkelte virksomheder, medmindre kommunen herved varetager en lovlig kommunal interesse. En kommune kan således ikke lovligt uden modydelse indgå aftale om indrømmelse af en forkøbsret, idet dette vil indebære en ulovlig begunstigelse af den, der opnår forkøbsretten. Modydelsen må bestå i den højest opnåelige pris i handel og vandel markedsprisen for en forkøbsret. Det anførte gælder dog ikke, hvis kommunen ved at indrømme en forkøbsret varetager en lovlig kommunal interesse. Indrømmelse af en forkøbsret vil ikke være i overensstemmelse med den kommunale styrelseslovs regler om offentligt udbud, såfremt formålet med indrømmelsen af retten alene er at sikre modtageren en gunstig position i forbindelse med offentligt udbud af en kommunal ejendom. Dette vil i almindelighed være tilfældet, såfremt forkøbsretten indrømmes umiddelbart forud for salget af ejendommen. Forkøbsretten indebærer, at den pågældende forkøbsretshaver efter et offentligt udbud skal have tilbudt at erhverve ejendommen til den højeste pris, der er budt på ejendommen under forudsætning af, at denne pris svarer til markedsprisen. Forkøbsretten kan ikke gå ud på en ret til at købe den omhandlede ejendom til den pris, der vil kunne opnås ved et offentligt udbud, da den højeste pris, der bydes ved det offentlige udbud, ikke nødvendigvis vil svare til markedsprisen. Der kan endvidere ikke indrømmes en forkøbsret til en fastsat pris (uden forudgående offentligt udbud), idet et efterfølgende offentligt udbud da ikke vil have nogen mening. Bestemmelsen om fortrolighed i udbudsbekendtgørelsens 4, jf. herom ovenfor under afsnit 6.2, må vige, således at den, der har fået en forkøbsret til ejendommen, kan få meddelt størrelsen af det højeste afgivne købstilbud. Den pågældende kan da tage stilling til, hvorvidt den pågældende ønsker at udnytte sin forkøbsret og købe ejendommen til den tilbudte pris. 9. Bortfald af tidligere udsendt vejledning Vejledning nr. 99 af 20. juni 1991 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme er bortfaldet. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 28. juni 2004 Lars Løkke Rasmussen /Christian Schønau

15 Side 13 af 13 Bilag 1 1. Indledning INDHOLDSFORTEGNELSE 2. Reglernes ordlyd og formål 3. Hvilke myndigheder er omfattet af reglerne om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme? 4. Hvilke dispositioner er omfattet af reglerne om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme? 4.1. Salg af fast ejendom og ikke af andre aktiver 4.2. Salg og ikke andre dispositioner over fast ejendom 5. Hvilke salg af fast ejendom er ikke omfattet af reglerne om offentligt udbud? 5.1. Andet er særligt hjemlet i lovgivningen 5.2. Offentligt støttet byggeri 5.3. Andre tilfælde, hvor offentligt udbud kan undlades uden tilsynsmyndighedens godkendelse Udbudsbekendtgørelsens 2, stk. 2, nr Udbudsbekendtgørelsens 2, stk. 2, nr Udbudsbekendtgørelsens 2, stk. 2, nr Udbudsbekendtgørelsens 2, stk. 2, nr Udbudsbekendtgørelsens 2, stk. 2, nr Tilfælde, hvor offentligt udbud med tilsynsmyndighedens godkendelse kan undlades 6. Fremgangsmåden ved offentligt udbud 6.1. Annoncering m.v Annoncering af udbuddet, udbudsbekendtgørelsens 3, stk Vilkår for udbuddet, udbudsbekendtgørelsens 3, stk Angivelse af pris i udbuddet, udbudsbekendtgørelsens 3, stk. 2, 2. pkt Annoncens indhold, udbudsbekendtgørelsens 3, stk Købstilbud fortrolighed 6.3. Frist for afgivelse af tilbud 6.4. Frist for salg 7. Valg af tilbudsgiver 7.1. Forpligtelse til at sælge ejendommen til markedspris 7.2. Salg til andre end højestbydende 7.3. Forkastelse/antagelse af tilbud Er kommunalbestyrelsen forpligtet til at acceptere et af de indkomne købstilbud? Er kommunalbestyrelsen forpligtet til at foretage et nyt offentligt udbud? Er kommunalbestyrelsen forpligtet til at forkaste et købstilbud? Frist for afgivelse af tilbud 7.4. Kontakt og forhandling med tilbudsgivere 7.5. Variable tilbud 7.6. Tilfælde, hvor en ejendom er udbudt til en fastsat pris 8. Særligt vedrørende køberet og forkøbsret 8.1. Køberet Definition Er en aftale om køberet omfattet af reglerne om offentligt udbud? Er en aftale om køberet lovlig? 8.2. Forkøbsret Definition Er en aftale om forkøbsret omfattet af reglerne om offentligt udbud? Er en aftale om forkøbsret lovlig? 9. Bortfald af tidligere udsendt vejledning

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme (Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 1010599 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. Vedrørende Deres j.nr. 793680.

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. Vedrørende Deres j.nr. 793680. Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. 16-05- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 793680. Tønder Kommune har den 18. december 2006 anmodet om Statsamtet Sønderjyllands samtykke til undladelse

Læs mere

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Jura, udbud og forsikring Grundsætningerne for kommunalt grundsalg Når en kommune skal afhænde jord, fast ejendom eller grundarealer, så skal det gøres med øje

Læs mere

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted 20-12- 2010 TILSYNET A rettede den 11. februar 2009 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge styrelseslovens 1 kapitel VI

Læs mere

Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune

Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget Haderslev Kommunes brev af 3. december 2008 vedrørende anmodning om dispensation fra reglerne om offentligt

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

Resume: Statsforvaltningen kan ikke imødekomme det ansøgte. Sagens baggrund: Følgende fremgår blandt andet af henvendelsen:

Resume: Statsforvaltningen kan ikke imødekomme det ansøgte. Sagens baggrund: Følgende fremgår blandt andet af henvendelsen: Resume: Statsforvaltningen Sjælland har meddelt afslag på ansøgning om dispensation til, at Næstved Kommune kan sælge et areal på 700 m2 til et privat firma uden offentligt udbud. 27-09- 2010 TILSYNET

Læs mere

UDBUD AF 1 LEDIG GRUND HANS BACHS VEJ 6 - KLITMØLLER

UDBUD AF 1 LEDIG GRUND HANS BACHS VEJ 6 - KLITMØLLER THISTED KOMMUNE UDBUD AF 1 LEDIG GRUND HANS BACHS VEJ 6 - KLITMØLLER Thisted kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, 7760 Hurup tlf. 99 17 17 17 www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Udstykningen på Hans Bachs

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE Kirkevej Dragør. Vedrørende salg uden offentligt udbud

DRAGØR KOMMUNE Kirkevej Dragør. Vedrørende salg uden offentligt udbud DRAGØR KOMMUNE Kirkevej 7 2791 Dragør Vedrørende salg uden offentligt udbud Dragør Kommune har bedt Ankestyrelsen om samtykke til, at kommunen og Dragør Sejlklub kan foretage mageskifte af to arealer på

Læs mere

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE.

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE. Resume. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da arealet skal indgå i et projekt, hvorfor det findes ubetænkeligt at meddele tilladelse.

Læs mere

THISTED KOMMUNE. Udbud af 6 byggegrunde BAVNHØJ, TILSTED. Thisted Kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, tlf. nr. 99 17 17 17 www.thisted.

THISTED KOMMUNE. Udbud af 6 byggegrunde BAVNHØJ, TILSTED. Thisted Kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, tlf. nr. 99 17 17 17 www.thisted. THISTED KOMMUNE Udbud af 6 byggegrunde BAVNHØJ, TILSTED Thisted Kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, tlf. nr. 99 17 17 17 www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Thisted by og den sydlige bydel Tilsted...2 Området

Læs mere

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da virksomheden - der er naboejendom har et konkret og aktuelt behov for at erhverve arealet

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Afslag på fritagelse for offentligt udbud

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Afslag på fritagelse for offentligt udbud Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 23-06- 2008 Afslag på fritagelse for offentligt udbud Århus Kommune har i brev af 13. november 2007 søgt om statsforvaltningens samtykke til fritagelse for offentligt

Læs mere

Statsforvaltningens afgørelse af 30. april 2008: Vedr.: Blue Water Arena:

Statsforvaltningens afgørelse af 30. april 2008: Vedr.: Blue Water Arena: Statsforvaltningens afgørelse af 30. april 2008: Vedr.: Blue Water Arena: Esbjerg Kommune har den 21. april 2008 anmodet Statsforvaltningen Syddanmark om at genoptage behandlingen af kommunens anmodning

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 2. april 2008 til en kommune: Vedr.: Blue Water Arena:

Statsforvaltningens skrivelse af 2. april 2008 til en kommune: Vedr.: Blue Water Arena: Statsforvaltningens skrivelse af 2. april 2008 til en kommune: Vedr.: Blue Water Arena: Esbjerg Kommune har ved skrivelse af 5. februar 2008 anmodet Statsforvaltningen Syddanmark om samtykke til undladelse

Læs mere

UDBUD AF 17 GRUNDE FREJASVEJ - SJØRRING

UDBUD AF 17 GRUNDE FREJASVEJ - SJØRRING THISTED KOMMUNE UDBUD AF 17 GRUNDE FREJASVEJ - SJØRRING Thisted kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, tlf.nr. 99 17 17 17 www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Sjørring by...3 Området ved Frejasvej...3 Udstykningen

Læs mere

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen Statsforvaltningen udtalelse af 9. juni 2009 til Haderslev Kommune 0 9-0 6-0 9 Haderslev Kommune har ved brev af 9. december 2008 anmodet om statsforvaltningens samtykke til undladelse af offentligt udbud

Læs mere

NOTAT. Jersie skoles forventede markedsværdi og anlægsinvesteringer siden 2000.

NOTAT. Jersie skoles forventede markedsværdi og anlægsinvesteringer siden 2000. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN / TEKNIK OG MILJØ NOTAT Emne: Jersie skole - fakta i forhold til salg og fremtidig anvendelse Til: Byrådet Dato: 4. februar 2013 Sagsbeh.: AJ, LES, BBO Sagsnr.: 13/1245

Læs mere

Udbudsmateriale Møllevangen 6, Hørdum. Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon

Udbudsmateriale Møllevangen 6, Hørdum. Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon Udbudsmateriale Møllevangen 6, Hørdum Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon 99 17 17 17 lese@thisted.dk - www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Området ved Møllevangen...3 Oplysninger om grunden...3

Læs mere

THISTED KOMMUNE Udbud af 14 byggegrunde Tviskjær i Thisted

THISTED KOMMUNE Udbud af 14 byggegrunde Tviskjær i Thisted THISTED KOMMUNE Udbud af 14 byggegrunde Tviskjær i Thisted Thisted kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, tlf. nr. 99 17 17 17 www.thisted.dk 1 Indholdsfortegnelse Thisted by og den sydlige bydel Tilsted...

Læs mere

UDBUD AF AREAL TIL SERVICEERHVERV DEL AF MATR.NR. 7D, FÅRTOFT BY, THISTED. Udbudsperiode marts 2019

UDBUD AF AREAL TIL SERVICEERHVERV DEL AF MATR.NR. 7D, FÅRTOFT BY, THISTED. Udbudsperiode marts 2019 UDBUD AF AREAL TIL SERVICEERHVERV DEL AF MATR.NR. 7D, FÅRTOFT BY, THISTED Udbudsperiode 6. 22. marts 2019 Indholdsfortegnelse Oplysninger om arealet... 2 Anvendelse... 2 Vejadgang og byggemodning... 2

Læs mere

Nordfyns Kommune - tilskud til Otterup Geværfabrik samt overdragelse af ejendommen for 1. kr.

Nordfyns Kommune - tilskud til Otterup Geværfabrik samt overdragelse af ejendommen for 1. kr. Nordfyns Kommune - tilskud til Otterup Geværfabrik samt overdragelse af ejendommen for 1. kr. Statsforvaltningen har modtaget Nordfyn Kommunes henvendelse af 13. juli 2009 vedrørende Den selvejende institution

Læs mere

UDBUD AF 1 LEDIG GRUND FORSYTHIAVEJ 5 - THISTED

UDBUD AF 1 LEDIG GRUND FORSYTHIAVEJ 5 - THISTED THISTED KOMMUNE UDBUD AF 1 LEDIG GRUND FORSYTHIAVEJ 5 - THISTED Thisted kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, 7760 Hurup tlf. 99 17 17 17 www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Thisted by og den østlige bydel...

Læs mere

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger Aarhus 28. august 2014 Torben Brøgger Partner T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com Sagsnr. 029774-0318 tb/hps/kkp Notat Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger 1. Indledning

Læs mere

Udbudsmateriale Udsigten 5 og 11, Hassing. Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon

Udbudsmateriale Udsigten 5 og 11, Hassing. Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon Udbudsmateriale Udsigten 5 og 11, Hassing Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon 99 17 17 17 lese@thisted.dk - www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Området ved Udsigten...3 Oplysninger om grundene...3

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Varde Kommune har den 24. november 2010 søgt om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende et mageskifte med Region Syddanmark

Læs mere

Udlejning/salg: Udgangspunktet ved en kommunes indgåelse af aftaler m.v. er, at vilkårene skal fastsættes på markedsvilkår.

Udlejning/salg: Udgangspunktet ved en kommunes indgåelse af aftaler m.v. er, at vilkårene skal fastsættes på markedsvilkår. NOTAT Til Økonomiudvalget Kommunal støtte til kulturelle formål Økonomiforvaltningen er blevet bedt om at redegøre for de kommunale regler, der regulerer kommunens mulighed for at yde kommunal støtte til

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. oktober 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 15. oktober 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 15. oktober 2010 til en kommune 15-10- 2010 Vejen Kommune har den 1. juli 2010 søgt om fritagelse for offentligt udbud i forbindelse med salg af et areal til byggemarkedskæden

Læs mere

Almene boliger i et byudviklingsperspektiv

Almene boliger i et byudviklingsperspektiv Almene boliger i et byudviklingsperspektiv København, den 9. november 2016 2 Program 1 Offentligt grundsalg 2 Blandet byggeri (salg af byggeretter) 3 Privat grundsalg (delegeret bygherremodel) 1 Offentligt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune 01-10- 2010 Fanø Kommune har den 8. juli 2010 anmodet om statsforvaltningens vejledende udtalelse om, hvorvidt Dansk Røde Kors i en konkret situation

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. november 2010 til en kommune.

Statsforvaltningens brev af 10. november 2010 til en kommune. Statsforvaltningens brev af 10. november 2010 til en kommune. 10-11- 2010 Assens Kommune har i brev af 13. september 2010 søgt statsforvaltningen om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende

Læs mere

2008-02-11. Hillerød Kommune. Udbud.

2008-02-11. Hillerød Kommune. Udbud. 2008-02-11. Hillerød Kommune. Udbud. Resumé: Udtalt, at kommunen ikke er berettiget til at stille vilkår, som omhandler en privat naboejendom i forbindelse med udbud af en kommunal ejendom. Statsforvaltningens

Læs mere

Jelling Byråd Fårupvej 10 7300 Jelling

Jelling Byråd Fårupvej 10 7300 Jelling Jelling Byråd Fårupvej 10 7300 Jelling Med baggrund i en avisartikel, hvorefter Jelling Kommune 2 gange skulle have solgt kommunal fast ejendom uden forudgående udbud, anmodede Statsamtet Århus (det kommunale

Læs mere

[SALGSVILKÅR] Morsø Kommune Direktionssekretariatet Strategi & Kommunikation

[SALGSVILKÅR] Morsø Kommune Direktionssekretariatet Strategi & Kommunikation 2014 Morsø Kommune Direktionssekretariatet Strategi & Kommunikation [SALGSVILKÅR] Ejendomme erhvervet af Morsø Kommune med henblik på nedrivning af eksisterende bygninger og videresalg af bygningsløse

Læs mere

UDBUD AF ERHVERVSAREAL RÆVEBAKKEN, VILSUND. (Udbudsperiode 13. juni 28. juni 2019)

UDBUD AF ERHVERVSAREAL RÆVEBAKKEN, VILSUND. (Udbudsperiode 13. juni 28. juni 2019) UDBUD AF ERHVERVSAREAL RÆVEBAKKEN, VILSUND (Udbudsperiode 13. juni 28. juni 2019) Indholdsfortegnelse Området... 2 Udstykningen på Rævebakken... 2 Priser... 2 Overtagelse... 2 Bebyggelse... 2 Vilkår...

Læs mere

Udbud af areal til regnvandsbassin ved Tingstrup Sø. Erhverv Thisted Kommune Telefon

Udbud af areal til regnvandsbassin ved Tingstrup Sø. Erhverv Thisted Kommune Telefon Udbud af areal til regnvandsbassin ved Tingstrup Sø Erhverv Thisted Kommune Telefon 99 17 17 00 erhverv@thisted.dk - www.thisted.dk 1 Indholdsfortegnelse Thisted by... 3 Området ved Tingstrup Sø... 3 Udstykningen

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 6. november 2007 til en journalist. De har i mail af 9. maj 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Statsforvaltningens udtalelse af 6. november 2007 til en journalist. De har i mail af 9. maj 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Statsforvaltningens udtalelse af 6. november 2007 til en journalist. De har i mail af 9. maj 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. De klager over daværende Ringe Kommunes/nu Faaborg-

Læs mere

Statsforvaltningen Syddanmarks afgørelse af 10. november 2010 til en kommune: Fredericia Kommune har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Statsforvaltningen Syddanmarks afgørelse af 10. november 2010 til en kommune: Fredericia Kommune har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Statsforvaltningen Syddanmarks afgørelse af 10. november 2010 til en kommune: 10-11- 2010 Fredericia Kommune har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, med anmodning

Læs mere

Udbud af erhvervsareal i Sjørring ved Gl. Sjørringvej. Erhverv Thisted Kommune Telefon

Udbud af erhvervsareal i Sjørring ved Gl. Sjørringvej. Erhverv Thisted Kommune Telefon Udbud af erhvervsareal i Sjørring ved Gl. Sjørringvej Erhverv Thisted Kommune Telefon 99 17 17 00 erhverv@thisted.dk - www.thisted.dk 1 Indholdsfortegnelse Området... 3 Udstykningen ved Gl. Sjørringvej...

Læs mere

Statsforvaltningens forhåndstilkendegivelse til Esbjerg Kommune om salg af ca. 2 mio m 2 areal uden offentligt udbud.

Statsforvaltningens forhåndstilkendegivelse til Esbjerg Kommune om salg af ca. 2 mio m 2 areal uden offentligt udbud. Statsforvaltningens forhåndstilkendegivelse til Esbjerg Kommune om salg af ca. 2 mio m 2 areal uden offentligt udbud. 5-12- 2008 Esbjerg Kommune har den 18. november 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd:

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd: Resume: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til mageskifte/salg af ejendomskomplekser uden offentligt udbud, under henvisning til formålet med salget, hvorfor det findes

Læs mere

Notat. A. Salg skal ske til markedsprisen B. Kommunen skal handle økonomisk ansvarligt. Ad A: Salg skal ske til markedsprisen

Notat. A. Salg skal ske til markedsprisen B. Kommunen skal handle økonomisk ansvarligt. Ad A: Salg skal ske til markedsprisen Notat Forvaltning: Erhverv og Udvikling/ Miljø & Teknik, Fast Ejendom Dato: J.nr.: Br.nr.: 27. maj 2010 10/003766 1 Udfærdiget af: Poul Krogsgaard Nielsen, Mona Andersen & Alex Weinreich Vedrørende: Lovlig

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Kolding Kommune har ved skrivelse af 8. august 2007 anmodet statsforvaltningen om samtykke til undladelse af offentligt udbud ved salg

Læs mere

Udbudsmateriale Bygmarksvej, Sønderhå. Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon

Udbudsmateriale Bygmarksvej, Sønderhå. Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon Udbudsmateriale Bygmarksvej, Sønderhå Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon 99 17 17 17 lese@thisted.dk - www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Området ved Bygmarksvej...3 Anvendelse...3 Deklaration...3

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9. marts 2011 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 9. marts 2011 til en kommune Statsforvaltningens brev af 9. marts 2011 til en kommune 09-03- 2011 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Tønder Kommune har i brev af 2. december 2010 søgt om fritagelse

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 25-03- 2009 TILSYNET Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune har ved brev af 2. oktober 2008 anmodet Velfærdsministeriet

Læs mere

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804:

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804: Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Byrådet i Køge Kommune ikke har handlet i strid med lovgivningen ved kommunens køb af tribuner på Herfølge Stadion. «brevdato» TILSYNET Vedrørende Køge Kommunes j.

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: Vedr.: Deres jnr MM:

Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: Vedr.: Deres jnr MM: Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: 18-01- 2008 Vedr.: Deres jnr. 12-24371-MM: Advokatfirmaet Mazanti har for Tønder Kommune anmodet Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale

Læs mere

NOTAT 19. februar 2013. Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet

NOTAT 19. februar 2013. Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet Torben Brøgger Partner Sagsnr. 019047-0031 tb/ralp/kkp T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com NOTAT 19. februar 2013 Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet

Læs mere

Udbudsmateriale Plovmarksvej, Skyum. Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon

Udbudsmateriale Plovmarksvej, Skyum. Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon Udbudsmateriale Plovmarksvej, Skyum Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon 99 17 17 17 lese@thisted.dk - www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Området ved Plovmarksvej...3 Oplysninger om grundene...3

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

UDBUD AF ERHVERVSAREALER INDUSTRIVANGEN, HANSTHOLM. Udbudsfrist 29. august 2018

UDBUD AF ERHVERVSAREALER INDUSTRIVANGEN, HANSTHOLM. Udbudsfrist 29. august 2018 UDBUD AF ERHVERVSAREALER INDUSTRIVANGEN, HANSTHOLM Udbudsfrist 29. august 2018 Indholdsfortegnelse Oplysninger om arealet... 2 Anvendelse... 2 Bebyggelsesprocent... 2 Højde... 2 Byggelinje... 2 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Statsforvaltningen brev af 5. september 2008 til en kommune

Statsforvaltningen brev af 5. september 2008 til en kommune Statsforvaltningen brev af 5. september 2008 til en kommune 05-09- 2008 Sønderborg Kommune har den 22. februar 2008 anmodet statsforvaltningen om samtykke til mageskifte, subsidiært dispensation fra reglerne

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 22. februar 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Fritagelse for offentligt udbud

Høje-Taastrup Kommune. Fritagelse for offentligt udbud Høje-Taastrup Kommune. Fritagelse for offentligt udbud Resumè: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der i det konkrete tilfælde foreligger sådanne særlige forhold, der kan begrunde, at de omhandlede

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Udtalelse afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Garverigrunden

Udtalelse afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Garverigrunden UDT nr 9008 af 27/03/2002 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsministeriet, j.nr. 2001/1078/701-1 Senere ændringer

Læs mere

UDBUD AF KOMMUNALT AREAL TIL BYUDVIK- LING SØNDERGADE, FRØSTRUP. November 2018

UDBUD AF KOMMUNALT AREAL TIL BYUDVIK- LING SØNDERGADE, FRØSTRUP. November 2018 UDBUD AF KOMMUNALT AREAL TIL BYUDVIK- LING SØNDERGADE, FRØSTRUP November 2018 Indholdsfortegnelse Frøstrup by...2 Oplysninger om arealet...2 Anvendelse...2 Vejadgang, byggemodning og arkæologi...2 Fortidsmindebeskyttelseslinie...2

Læs mere

Købsblanket Byggegrunde

Købsblanket Byggegrunde Købsblanketten skal printes, udfyldes og underskrives. Herefter kan den scannes og mailes til erik.janne@webspeed.dk - eller afleveres/postes til: EB Holding Randers ApS Kongelysdalen 14 8930 Randers NØ

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Brownfield development og byudvikling. v/ partner Torben Brøgger Den offentlige uddannelsesdag 2014

Brownfield development og byudvikling. v/ partner Torben Brøgger Den offentlige uddannelsesdag 2014 Brownfield development og byudvikling v/ partner Torben Brøgger Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Brownfield development Omdannelse eller udvikling af en eksisterende ejendom eller bebyggelse. Typisk

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2013 13/01731-17 x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2013 13/01731-17 x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2013 13/01731-17 x x x NEDLÆGGELSE AF VEJAREAL Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 30. januar 2013 på vegne af C. I har klaget over Kommunens afgørelse

Læs mere

NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER

NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER 1. INDLEDNING Som led i overvejelserne omkring den fremtidige drift af Ringsted Kongrescenter har Ringsted Kommune anmodet Horten om et notat, der kan danne baggrund for

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Eventuelt salg af kommunale ældreboliger i Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune. Eventuelt salg af kommunale ældreboliger i Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 04. december 2013 Sekretariatet Eventuelt salg af kommunale ældreboliger

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere I medfør af 47, stk. 9, 50, stk. 2, 5 og 6, 53, stk. 1, 57, stk. 1, 68,

Læs mere

Som underbilag 1 er vedlagt oversigt over tilbagekøbsretter på private ejendomme.

Som underbilag 1 er vedlagt oversigt over tilbagekøbsretter på private ejendomme. Notat om hjemfaldspligt på de private ejendomme. NOTAT RÅDHUSET Økonomi- og Stabsforvaltningen Borgmesterkontoret Jurist: Jakob Tønners Dato: 1. december 2014/jtq 1. Indledning Hvidovre Kommune har en

Læs mere

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt.

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. 11-04- 2006 TILSYNET Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, har ved brev af 22. marts 2006 anmodet

Læs mere

Kapitel 2 Opfyldelse af boligkravet

Kapitel 2 Opfyldelse af boligkravet Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold BEK nr 814 af 20/07/2004 (Gældende) LBK Nr. 945 af 01/09/2006 Kapitel

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Nordmarken i Højmark Gældende fra 1. januar 2013.

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Nordmarken i Højmark Gældende fra 1. januar 2013. Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Nordmarken i Højmark Gældende fra 1. januar 2013. 1. Beskrivelse af ejendommen/området Grundene ligger ved Nordmarken i Højmark, hvor de første grunde blev

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup Vedtægter for "Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup" 1 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup" 2. Foreningens hjemsted er Randers

Læs mere

Forhåndsudtalelse om parkeringshus. Ankestyrelsen vurderer, at Sønderborg Kommune

Forhåndsudtalelse om parkeringshus. Ankestyrelsen vurderer, at Sønderborg Kommune Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune om parkeringshus Forhåndsudtalelse om parkeringshus Sønderborg Kommune har den 16. marts 2018 rettet henvendelse til Ankestyrelsen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Udbudsmateriale I.P. Bachsvej 6, Vestervig. Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon

Udbudsmateriale I.P. Bachsvej 6, Vestervig. Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon Udbudsmateriale I.P. Bachsvej 6, Vestervig Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon 99 17 17 17 lese@thisted.dk - www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Området ved I.P. Bachsvej/Skindbjerg Høje...3 Oplysninger

Læs mere

Boligministeriet. nye regler om ERSTATNINGS. boliger. ved byfornyelse N Y E L Y F O R S E. vejledning

Boligministeriet. nye regler om ERSTATNINGS. boliger. ved byfornyelse N Y E L Y F O R S E. vejledning Boligministeriet nye regler om RSTATNINGS ved byfornyelse boliger B Y F O R N Y L S vejledning Nye regler om erstatningsboliger ved byfornyelse vejledning er udgivet af Boligministeriet, Slotsholmsgade

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen.

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 15-12- 2009 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. X har ved brev af 9. august 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 03-06- 2008 Århus Kommunes ansøgning om fritagelse for offentligt udbud i forbindelse med salg af ejerlejlighed med parkeringsanlæg under det kommende Multimediehus på

Læs mere

UDBUD AF 1 LEDIG GRUND Hans Bachs Vej 18, Klitmøller

UDBUD AF 1 LEDIG GRUND Hans Bachs Vej 18, Klitmøller THISTED KOMMUNE UDBUD AF 1 LEDIG GRUND Hans Bachs Vej 18, Klitmøller Thisted Kommune tlf. 99171717 www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Udstykningen på Hans Bachs Vej... 1 Oplysninger om grunden... 1 Anvendelse...

Læs mere

Udbud af areal beliggende Åbakkevej 5A, Thisted. Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon

Udbud af areal beliggende Åbakkevej 5A, Thisted. Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon Udbud af areal beliggende Åbakkevej 5A, Thisted Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon 99 17 17 17 lese@thisted.dk - www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Oplysninger om arealet... 3 Oplysninger om

Læs mere

Vedr.: Garanti for huslejebetaling, X Musikskole

Vedr.: Garanti for huslejebetaling, X Musikskole Y 29-10- 04 TILSYNET Vedr.: Garanti for huslejebetaling, X Musikskole MED KOMMUNERNE I NORDJYLLANDS OG VIBORG AMTER Ved brev af 1. juni 2004 har Y Byråd anmodet om statsamtets godkendelse af, at Y Kommune

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra offentligt udbud i henhold til udbudsbekendtgørelsens. BORGMESTERENS AFDELING Juridisk Service Aarhus Kommune

Anmodning om fritagelse fra offentligt udbud i henhold til udbudsbekendtgørelsens. BORGMESTERENS AFDELING Juridisk Service Aarhus Kommune Juridisk Service Rådhuset, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Sendes pr. e-mail: tilsynet@statsforvaltningen.dk Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa Anmodning om fritagelse fra offentligt udbud i

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

Bekendtgørelse om afgrænsning af ejendomskategorier og indfrielse af lån ved overgang til anden ejendomskategori

Bekendtgørelse om afgrænsning af ejendomskategorier og indfrielse af lån ved overgang til anden ejendomskategori BEK nr 148 af 29/02/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 182-0007 Senere ændringer til

Læs mere

KØBSAFTALE. Undertegnede: Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVRnr./CPR.nr.:

KØBSAFTALE. Undertegnede: Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVRnr./CPR.nr.: KØBSAFTALE Undertegnede: Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVRnr./CPR.nr.: (i det følgende kaldet køber) afgiver herved ved afkrydsning Individuelt købstilbud eller Portefølje købstilbud over for Odense Kommune

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i

III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i forhold til enhver, der virker inden for den offentlige

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses og praktikaftaler og arbejdsklausuler i almene byggerier m.v.

Sociale klausuler om uddannelses og praktikaftaler og arbejdsklausuler i almene byggerier m.v. NOTAT Dato: 10. marts 2015 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-10334 Sagsbeh.: Lars Nielsen Dok id: 574797 Sociale klausuler om uddannelses og praktikaftaler og arbejdsklausuler i almene byggerier m.v.

Læs mere

Fremtidig organisering og drift af Kulturhuset Elværket

Fremtidig organisering og drift af Kulturhuset Elværket Fremtidig organisering og drift af Kulturhuset Elværket NOTAT Til brug for Kultur- og Fritidsudvalgets vurdering af den fremtidige organisering og drift af Kulturhuset Elværket er nærværende notat udarbejdet

Læs mere

Gotersvej 13, 5200 Odense V

Gotersvej 13, 5200 Odense V Salgsopstilling Udlejningsejendom med 6 boliglejemål i grønne omgivelser tæt på Odense centrum sælges ved offentligt udbud Gotersvej 13, 5200 Odense V Etageareal: Boligareal: 388 m² Grundareal: 743m² Vejledende

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

DE JURIDISKE RAMMER FOR 60- FÆLLESSKABET NORDSJÆLLANDS PARK OG VEJ

DE JURIDISKE RAMMER FOR 60- FÆLLESSKABET NORDSJÆLLANDS PARK OG VEJ Horten Advokat Klavs V. Gravesen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 163149 DE JURIDISKE RAMMER FOR 60- FÆLLESSKABET NORDSJÆLLANDS PARK OG VEJ 1. INDLEDNING I

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har besluttet at tage sagen op af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har besluttet at tage sagen op af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen. Statsamtmanden for Århus Amt aarhus@statsamt.dk Dato: 28. juni 2006 Kontor: Valgkontoret J.nr.: 2005-2113/070-1 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Silkeborg Statsamtmanden for Århus Amt udtalte ved brev af 6.

Læs mere

Udbud af ejendommen matr. nr. 12u, Burgård, Vildbjerg. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr. nr. 12u, Burgård, Vildbjerg. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr. nr. 12u, Burgård, Vildbjerg. Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den

Læs mere

GENEREL SALGSOPSTILLING

GENEREL SALGSOPSTILLING Rev. 02.04.2009 Sag 07/56988 GENEREL SALGSOPSTILLING Salgsvilkår m.v. for boligparceller i udstykningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby, 2. etape De udbudte parceller er følgende: Jens Martin Knudsens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. LBK nr 148 af 15/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7005-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 401 af 28/04/2014

Læs mere