Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11"

Transkript

1 Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR Årsregnskab med tilhørende specifikationer for året 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2-3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse for året Balance pr. 31. december Anlægsnote 7 Pengestrømsopgørelse 8 Specifikationer til resultatopgørelse 9-11 Specifikationer til balance side

3 LEDELSENS REGNSKABSPÅTEGNING Undertegnede har dags dato aflagt årsrapport for 2014 for Roskilde Golf Klub. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat for året. Roskilde den 2015 Jan Eriksen (formand) Jan Grønbech Bo Sponholtz Flemming Hvid Hansen Torben Madsen Brian Harder Michael Donstrup 1

4 Den uafhængige revisors erklæringer Til bestyrelsen i Roskilde Golfklub Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Roskilde Golfklub for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven, med de tilpasninger der følger af, at der er tale om en forening. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder en vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere en vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 2

5

6 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsregnskabet for Roskilde Golf Klub er aflagt med udgangspunkt i årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse A-virksomhed, med de tilpasninger der følger af, at der er tale om en forening. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. RESULTATOPGØRELSEN Indtægter Kontingentindtægter, kommunalt tilskud, sponsorindtægter samt forpagtningsafgifter indgår i omsætningen i det år, medlemskabet, tilskuddet, sponsoratet og forpagtningen vedrører. Omkostninger Omkostninger omfatter omkostninger til administration, banedrift, sportslige aktiviteter, bygninger mv Finansielle poster Finansielle indtægter og udgifter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter- og udgifter til bank og lån i ejendommen. BALANCEN Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver, der omfatter bygninger og baneanlæg, driftsmateriel, maskiner og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfattter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider Bygninger Baneanlæg Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 100 år år 3-12 år Småaktiver med en forventet levetid under 3 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen. Tilgodehavender Tilgodehavender fra medlemmer og øvrige tilgodehavender, herunder periodeafgrænsningsposter, måles til nominel værdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Gæld Prioritetsgæld og anden gæld medtages til nominel værdi. 4

7 RESULTATOPGØRELSE PR Regnskab 2013 Budget 2014 Regnskab 2014 Budget kr kr. kr kr. Kontingentindtægter Indskud DGU Kontingent Greenfee mv Andre indtægter Sponsorindtægter Indtægter i alt Administration i alt Markedsføring Banedrift Sportslige aktiviteter Bygninger Omkostninger i alt RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER Afskrivninger Renter, netto Øremærkede hensættelser ÅRETS NETTORESULTAT

8 BALANCE PR. 31. DEC Regnskab 2013 Budget 2014 Regnskab 2014 Budget kr kr. kr kr. AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Baneanlæg Maskiner Klubhus og bygninger Inventar Anlægsaktiver i alt OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavender Moms Likvider Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER PR. 31. DECEMBER 2014 EGENKAPITAL Egenkapital primo Årets resultat Øremærkede hensættelser Egenkapital i alt Nykredit F1 kontantlån Nykredit F5 kontantlån Langfristede gældsforpligtelser i alt Kassekredit Forudbetalt kontingent mm Skyldige omkostninger Skyldige lønomkostninger Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT

9 NOTER TIL BALANCEN ANLÆGSNOTE Baneanlæg Anskaffelsessum primo Årets tilgang Anskaffelsessum ultimo Afskrivning primo Årets afskrivning Afskrivning ultimo Bogført værdi af baneanlæg Maskiner Anskaffelsessum primo Årets tilgang Årets afgang til anskaffelsespris - Anskaffelsessum ultimo Afskrivning primo Årets afskrivning Årets afskrivning til anskaffelsespris - Afskrivning ultimo Bogført værdi af maskiner Klubhus/bygninger Anskaffelsessum primo Årets tilgang Anskaffelsessum ultimo Afskrivning primo Årets afskrivning Afskrivning ultimo Bogført værdi af klubhus/bygninger Inventar Anskaffelsessum primo Årets tilgang Anskaffelsessum ultimo Afskrivning primo Årets afskrivning Afskrivning ultimo Bogført værdi af inventar

10 PENGESTRØMSOPGØRELSE for 2014 t.kr Årets resultat 466 Hensættelse til fremtidige investeringer 493 Afskrivninger Selvfinansiering fra driften Anden kapitalfremskaffelse Ændring i debitorer og andre tilgodehavender 22 Ændring i kreditorer og andre skyldige omkostninger 163 Anden kapitalfremskaffelse i alt 185 Kapitalfremskaffelse i alt Kapitalanvendelse Tilgang på baneanlæg 801 Tilgang maskiner 236 Forbedring af bygninger 24 Tilgang af inventar 44 Afdrag Nykredit 414 Nedbragt træk på kassekredit og ændring i likvider 654 Kapitalanvendelse i alt Sikkerhedsstillelser: Bygninger og driftsmidler er stillet til sikkerhed for bankmellemværende og anlægslån. Roskilde Golf Klub er delvist beliggende på lejet grund med reetableringspligt i tilfælde af ophør af lejeaftalen. 8

11 Specifikationer til resultatopgørelsen pr. 31. dec Regnskab 2013 Budget 2014 Regnskab 2014 Budget kr kr. kr kr. Kontingentindtægter Junior under 19 år kgt Ungsenior år kgt Senior år kgt Mikro under 10 år Passiv - Par 3 banen Prøvemedlemmer HandiGolf SemiFlex Kontingentindtægter Indskud DGU Kontingent Greenfee mv Greenfee SGO Super greenfee ordning Matchfee Firmaarrangementer Bagrum, golfbiler mv Bagrum Golfbil udlejning mv Andre indtægter Tilskud Sponsorindtægter Forpagtning Indtægter i alt

12 Specifikationer til resultatopgørelsen pr. 31. dec Regnskab 2013 Budget 2014 Regnskab 2014 Budget kr kr. kr kr. Administration Personaleomkostninger Administrations omkostn IT omkostninger Vedligeholdelses omkostn Revision + Advokat Bestyrelse & repræs. omk Administration i alt Markedsføring Markedførings omkst Udgifter ifm sponsorer Prøvemedlems omkst Markedsføring i alt Banedrift Personale omkostninger Maskin omkostninger Produkt omkostninger Vedligeholdelses omkost Banedrift i alt Sportslige aktiviteter Udvalgsomkostninger Junior & elite omkostn Sportslige aktiviteter i alt Bygninger Klubhus omkostninger Maskingård omkostn Leje omkostninger Bygninger i alt

13 Specifikationer til resultatopgørelsen pr. 31. dec Regnskab 2013 Budget 2014 Regnskab 2014 Budget kr kr. kr kr. Finansindtægter/-udgifter Renter Danske Bank 0 0 Renter KK Danske Bank Gebyrer mv Nykredit, Prioritetsrenter Gebyr/Tinglysn/Kursdiff Nykredit, deponering renteindt Finansindtægter/-udgifter i alt Afskrivninger Afskrivning baneanlæg Afskrivning maskiner Afskrivning klubhus/bygninger Afskrivning inventar Afskrivninger i alt

14 Specifikationer til balancen pr. 31. dec Regnskab 2013 Budget 2014 Regnskab 2014 Budget kr kr. kr kr. Aktiver - anlæg Baneanlæg Baneanlæg - tilgang Baneanlæg - afgang Baneanlæg - afskrivninger Baneanlæg, bogført værdi Maskiner Maskiner - tilgang Maskiner - afgang Maskiner - afskrivninger Maskiner, afskrivning/afgang Maskiner, bogført værdi Klubhus/bygninger Klubhus/bygninger - tilgang Klubhus/bygninger - afgang Klubhus/bygninger - afskrivninger Klubhus/bygninger, bogført værdi Inventar Inventar - tilgang Inventar - afgang Inventar - afskrivninger Inventar - afskrivninger - afgang Inventar, bogført værdi Debitorsamlekonto Tilgodehavender Depositum Periodiseringskonto Tilgodehavender

15 Specifikationer til balancen pr. 31. dec Regnskab 2013 Budget 2014 Regnskab 2014 Budget kr kr. kr kr. Kasse Jyske Bank - kassekredit Jyske Bank - folie Danske Bank Matchkto Danske Bank Corporate Deponeringskonto Domsognet Nykredit Depot Likvider Gæld Kassekredit Kreditorer årsafslutning Forudbetalt kontingent mm Diverse udvalgskasser Depositum El Anden gæld A-skat Lønindeholdelse Tilbageholdt AM-bidrag Tilbageholdt ATP Bidrag AES Kontingent DE Tilbageholdt pensionsbidrag Skyldige feriepenge Feriep.netto Skyldige lønomkostninger

Gilleleje Golfklub CVR-nr. 63 78 99 17. Årsrapport 2014

Gilleleje Golfklub CVR-nr. 63 78 99 17. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Gilleleje Golfklub CVR-nr. 63 78

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB ÅRSRAPPORT

MOLLERUP GOLF CLUB ÅRSRAPPORT Ttf: 89 307800 aarhustobdo.dk MOLLERUP GOLF CLUB ÅRSRAPPORT 2013 Godkendt på klubbens generalforsam ling, den / 2014 Dirigent CVR. NR. 16 46 04 00 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kluboplysninger Kluboplysninger..

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr.

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Kontingentindtægter og indmeldelsesgebyr 7.448.768 6.935.013 7.250.621 Salg af lektioner 242.909 241.497 230.000 Bane, greenfee m.v.

Læs mere

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014 NØRRE AABY ANTENNEFORENING CVR-nr. 72 97 46 11 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 18. marts 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om foreningen...

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013 Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2013 (16. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe I/S Reedtzholm Vandværk Årsrapport for 2014 pwe Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Virksomhedsoplysninger 4 Bestyrelsens

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Klosterplads 9 Postboks 169 5700 Svendborg Telefon 63146900 Telefax 62212801 www.deloitte.dk Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74 Årsrapport

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C

Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C Årsrapport 2010 CVR nr. 83 81 52 13 Foreningen af Radiografer i Danmark 2 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 3 Påtegninger

Læs mere