Landdistrikternes Udviklingsfond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landdistrikternes Udviklingsfond"

Transkript

1 Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del Bilag 8 Offentligt Landdistrikternes Udviklingsfond Indledning pkt. 1 Aktuel status pkt. 2 Landdistrikternes Udviklingsfond pkt. 3 Hvilke opgaver skal fonden løse pkt. 4 Hvilke ejendomme kan komme i betragtning pkt. 5 Prisfastsættelse af den enkelte ejendom pkt. 6 Arbejdsgang pkt. 7 Et eksempel pkt. 8 Finansiering og drift pkt. 9 Øvrige tiltag der kan styrke udviklingen/bosætningen i landområderne pkt. 10 Afslutning pkt. 11 1

2 Pkt. 1 Indledning Et spændende og godt folkemøde 2014 på Bornholm. Det var en stor oplevelse. På dette års folkemøde var der blandt meget andet også fokus på de problemstillinger, der i disse år giver landdistrikterne nogle store udfordringer. Der er efterhånden sagt og skrevet meget om problemerne med de mange tomme boliger på landet, hvoraf mange desværre forfalder mere og mere som årene går. Men mere langsigtede løsninger på disse problemer mener jeg der mangler, hvilket er baggrunden for dette konkrete forslag, der skal ses som en råskitse til, hvordan man i fællesskab og for alvor kan komme i gang med at løse et problem, der kun bliver større dag for dag. En væsentlig del af mine konkrete tanker bag forslaget, er baseret på min erfaring fra Realkredit Danmark og BG-Kredit, hvor jeg var ansat i næsten 23 år samt mit virke som selvstændig ejendomsmægler i 13 år. Pkt. 2 Aktuel status Igennem de senere år, har staten afsat en del midler til nedrivning af ejendomme i landområderne, de såkaldte nedrivningspuljer, der mig bekendt er blevet tildelt de enkelte kommuner efter ansøgning. Statens bidrag til nedrivningspuljen udgør for 2014 og 2015 kr. 400 mio. Staten yder et tilskud på 60 % til nedrivning, mens de resterende 40 % skal tilvejebringes af den enkelte kommune. Det skal i den forbindelse bemærkes, at i de kommuner, hvor behovet er størst, er økonomien ofte meget stram. Statens Byggeforskningsinstitut anslår en nedrivning koster ca. kr pr. ejendom. Groft regnet er der altså midler til at nedrive ca ejendomme over disse to år. Ifølge samme rapport er der behov for nedrivning af mange tusinde ejendomme. Skønnet ligger på mere end boliger. Men er der i disse beregninger medtaget udgifter til: 1. Køb af ejendommen: Man må antage, at ovennævnte beregninger forudsætter den enkelte ejendom kan overtages vederlagsfrit, men denne forudsætning tror jeg ikke holder. Man må være indstillet på, at betale en erstatning for den enkelte ejendom, hvor en kondemneringsmoden ejendom kun bør tilkomme en mindre erstatning for grunden. Er der derimod tale om et nedslidt, men beboeligt hus, der anvendes som helårsbolig, må man, som jeg ser det, også være indstillet at betale en passende erstatning for bygningen, uanset planen er, at den skal nedrives. 2. Følgeudgifter til nedlæggelse af forsyningsledninger: Udover nedrivningen, vil der være udgifter til sløjfning af forsyningsledninger, såsom kloakledninger, vandledninger, elkabler m.v. Uanset vi nok ikke taler om de helt store penge, er det nødvendigt at forholde sig til denne udgift. 2

3 3. Følgeudgifter til efterreparation af f.eks. naboejendomme: Der vil også være situationer, hvor en nedrivning medfører nogle udgifter på en naboejendom. Denne situation vil typisk opstå, når en fælles gavl berøres af en nedrivning. Der kan også være tale om fælles indkørsler, forsyningsledninger m.v. 4. Administration af ordningen Administrationen af den nuværende ordning ligger p.t. typisk i den enkelte kommune. Flere af de mest aktive kommuner, har givetvis opnået en vis rutine og erfaring i håndtering af nedrivningerne, mens andre kommuner nok fægter lidt i blinde. Uanset hvor godt tingene håndteres, så bruges der givetvis væsentlige ressourcer på at håndtere disse sager. Der er altså tale om en indirekte og skjult omkostning. På baggrund af ovennævnte bemærkninger til nedrivningsudgifterne, så er det min vurdering, at den reelle udgift til nedrivning nok ligger nærmere de kr , end de kr Hertil skal lægges udgift til erstatning for den enkelte ejendom. Jeg mener der er to typer ejendomme, som bør komme i betragtning. Vi har de rigtig dårlige ejendomme, som er direkte faldefærdige. Disse ejendomme bør betragtes som uegnet til beboelse, og bør derfor kondemneres. Ejendomme, der er kondemneret, eller som er egnet til kondemnering bør kun tilkendes en mindre erstatning for grunden. Den anden type ejendomme, er typisk det ældre hus, som er nedslidt og trænger til en kraftig renovering. Disse ejendomme er ofte svært omsættelige, da der ofte skal ofres store summer på renovering og modernisering, såsom nyt tag, nye vinduer, isolering og indvendig modernisering. Ejendomstypen er ofte beboet af ældre mennesker, der ikke har stillet de store krav til komfort. Disse ejendomme er derfor ofte svære at omsætte, hvorfor de ældre først vælger at flytte, når de bliver tvunget til det, typisk i forbindelse med sygdom eller en ægtefælles død. Uanset disse ejendomme har været anvendt til beboelse, vil det ofte være mere hensigtsmæssigt at få disse ejendomme nedrevet, da en renovering/modernisering ofte er urealistisk. I denne situation bør der gives en mindre erstatning for både bygning og grund. Som tidligere anført har staten afsat midler i 2014 og 2015, men hvad skal der så ske fra Kommer der en ny pulje og hvad bliver i givet fald vilkårene. Politikken på dette område, mener jeg er alt for kortsigtet og dermed ikke tilstrækkelig effektiv. Derfor må folketinget blive enige om at fastlægge en langsigtet politik og tilsvarende fastlægge nogle langsigtede økonomiske rammer for, hvor mange penge man vil anvende til dette formål. En langsigtet politik vil desuden give en bedre udnyttelse af de økonomiske og menneskelige ressourcer, der skal investeres. Under pkt. 3 til 9 prøve at skitsere, hvorledes jeg mener en langsigtet løsning kunne strikkes sammen. Pkt. 3 Landdistrikterne Udviklingsfond Der oprettes et landsdækkende fond Landdistrikternes Udviklingsfond efterfølgende kaldet LU. 3

4 Fonden skal primært varetage den fremtidige opgave med at tilpasse udviklingen i landdistrikterne, så der over tid kommer en bedre balance mellem antallet af boliger og behovet for boliger. Fonden stiftes i løbet af 2015, så den kan komme i arbejdstøjet, når den nuværende nedrivningspulje ophører med udgangen af LU får en grundkapital på f.eks. kr. 5 mio. som tilvejebringes ved indskud fra følgende: 1. Staten indskyder 60 %, svarende til kr. 3 mio. 2. Kommuner indskyder via KL 20 % svarende til kr. 1 mio. 3. Regionerne indskyder 10 % svarende til kr Den finansielle sektor (penge/realkreditinstitutter) indskyder 10 % svarende til kr LU ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der udpeges for en periode over 4 år. Bestyrelsesposterne kunne f.eks. fordeles som følgende: 1. Staten udpeger to bestyrelsesmedlemmer 2. Kommunerne udpeger to bestyrelsesmedlemmer 3. Regionerne udpeger et bestyrelsesmedlem 4. Den finansielle sektor (penge/realkreditinstitutter) udpeger et bestyrelsesmedlem 5. Landdistrikternes fællesråd udpeger et bestyrelsesmedlem. LU lejer sig ind i en egnet bygning, som kunne være et nedlagt rådhus eller en anden kommunal administrationsbygning, som meget gerne må være beliggende i en tidligere landkommune. Det forudsættes dog, at beliggenheden er rimelig central, hvilket vil sige tæt på offentlig transport og det overordnede vejnet. Den daglige drift i LU opdeles i en central administration på anslået 10 medarbejdere samt en decentral konsulentgruppe på bygningskonsulenter, altså i alt medarbejdere. Den centrale administration, som placeres i den egnede bygning, består af. 1. En ledelse på 2 personer, hvoraf den ene er jurist og den anden er regnskabskyndig. 2. En sagsbehandlergruppe på 5 personer. 3. En regnskabs/administrationsgruppe på 3 personer. Den decentrale konsulentgruppe på anslået personer, får hver især hjemmekontor. Hver konsulent skal være bindeled mellem LU og den enkelte kommune, og skal typisk dække 4-8 kommuner i deres nærområde. Pkt. 4 Hvilke opgaver skal fonden løse Konsulenterne, der som ovenfor anført skal være bindeled mellem LU og den enkelte kommune, skal primært varetage følgende opgaver: 1. Gennemgå alle bygninger, der ønskes nedrevet. 2. Bistå kommunerne med at gennemføre kondemneringssager. 4

5 3. Kontakt til ejer/rådgiver. 4. Kontakt m.v. til entreprenører, forsyningsselskaber m.v. 5. Tilrettelægge/forhandle køb af ejendom og videresalg af grund. 6. Afdække mulighederne for udstykning/sammenlægning/videresalg af restejendom, typisk grunden. Den centrale administration, skal primært varetage følgende opgaver: 1. Tilrettelægge og gennemføre annoncering af emner til nedrivning i de enkelte kommuner. 2. Registrere de ejendomme, hvor ejer/rådgiver ansøger om salg af sin ejendom til LU. 3. Udarbejde handelsdokumenter/foretage tinglysning vedrørende den enkelte ejendom. 4. Registrere ejendomme, der er overtaget af LU (typisk alene grunden), og som skal videresælges. 5. Bogføring/regnskab - køb/salg og udgifter vedrørende den enkelte ejendom/kommune. 6. Bogføring/regnskab øvrige indtægter/udgifter i selskabet. Pkt. 5 Hvilke ejendommen kan komme i betragtning Følgende betingelser skal være opfyldt for at komme i betragtning: 1. Ejendommen skal være beliggende i landzone. 2. Ejendommen skal have været anvendt som helårsbolig eller som helårsbolig med tilhørende erhverv, f.eks bolig/forretning. 3. Ejendommen skal have haft samme ejer i minimum 10 år, regnet fra udløb af ansøgningsfrist. 4. Har ejendommen være udlejet helt eller delvist, skal der foreligge dokumentation for, at der ikke foreligger krav mod ejer fra tidligere lejer/lejere. 5. Er ejendommen overtaget på tvangsauktion af en ufyldestgjort panthaver, indtræder panthaver, hvis der er tale om et penge/realkreditinstitut, i en tidligere ejers rettigheder. Er ejer pensionist eller er der tale om et dødsbo opnår man en fortrinsstilling i forhold til andre ansøgere. Pkt. 6 Prisfastsættelse af den enkelte ejendom For at imødekomme alle ansøgninger på et ensartet grundlag fastsættes prisen for den konkrete ejendom som følgende: 1. Prisfastsættelsen tager udgangspunkt i en pris pr. m² boligareal på kr , med tillæg af grund på indtil kr Udbygninger, erhvervsbygninger, herunder staldbygninger m.v. medtages ikke i prisberegningen. 3. Grundprisen forudsætter, at grunden er kloakeret eller opfylder gældende krav til spildevandsrensning i det åbne land. Desuden skal grunden være tilsluttet vandværksvand (offentlig/fælles privat). Er en eller begge betingelser ikke opfyldt, reduceres grundprisen med henholdsvis kr (kloak) og kr (vandforsyning). Det betyder, at en grund, hvor ovennævnte betingelser ikke er opfyldt, kun kan afhændes til kr Prisen for ejendommen kan ikke overstige kr , heraf bygning kr

6 5. Udgift til nedrivning af erhvervsbygninger, herunder staldbygninger, som skal foretages af LU modregnes i prisen for ejendommen. Dog reduceres der ikke for de første 75 m². 6. Hvis ejendommen er kondemneret tilbydes der ingen godtgørelse for bygningerne. Er der tale om erhvervsbygninger, modregnes udgiften til nedrivning i prisen for grunden. Dog reduceres der ikke for de første 75 m² udbygninger, erhvervsbygninger og staldbygninger m.v. Pkt. 7 Arbejdsgang To gange årligt, f.eks. den 15. marts og den 15. september, er der ansøgningsfrist for ejere af ejendomme, som ønsker at afhænde deres ejendom til LU. Betingelserne for, hvilke ansøgninger, der kan komme i betragtning, er forinden annonceret i lokalaviserne i den enkelte kommune, hvilket sker minimum 4 uger før ansøgningsfristen udløber. LU sørger for og bekoster annonceringen efter aftale med den enkelte kommune. Når ansøgningerne modtages hos LU, registreres de i et boligsystem, svarende til det som anvendes i ejendomsmæglerbranchen. Herefter orienteres de respektive kommuner og konsulenter om de indkomne ansøgninger. I fællesskab gennemgår konsulent/kommune hver enkelt ansøgning og herefter besigtiges den enkelte ejendom. På baggrund af denne gennemgang foretages en prisberegning af den samlede udgift til køb, nedrivning m.v. Når der er foretaget prisberegning på hver enkelt ejendom, foretages en prioritering af de emner, der opfylder betingelserne. Prioriteringen sker i et tæt samarbejde med den enkelte kommune. Er der flere ansøgninger, der opfylder betingelserne, end det er muligt at imødekomme, indgår de resterende ansøgninger/ejendomme på en venteliste, indtil der er midler til at gennemføre opgaven. Forudsat der ikke sker ændringer i ansøgers/ejendommens forhold, skal der ikke søges på ny. Når prioriteringen af hvilke ejendomme man ønsker at overtage med henblik på nedrivning, giver LU den enkelte ejer besked. Ansøgere, der ikke er kommet i betragtning, uanset årsag, bliver også orienteret. Besked om den enkelte afgørelse skal foreligge senest 3 måneder efter udløb af ansøgningsfristen, altså medio juni og december, hvorefter den enkelte ejer får en måned til at acceptere tilbuddet fra LU. En manglende accept betyder, at man rykker bagerst i køen. Når ejers accept foreligger, aftales et tidspunkt for overtagelse, som skal ligge indenfor 6 måneder efter accept. Ejer får således rimelig tid til at finde en anden bolig, eventuelt med hjælp fra kommunen. Når der er enighed om alle vilkår for en handel, udarbejder LU en købsaftale. Er der gæld i huset, der overstiger handelsprisen, sørger sælger for at indhente skriftlig samtykkeerklæring fra de respektive kreditorer. Senest 14 dage før overtagelsesdagen deponeres købesummen i sælgers pengeinstitut, men frigives først, når der foreligger endeligt tinglyst skøde til LU uden præjudicerende retsanmærkning. Herefter igangsætter LU nedrivningen, som også omfatter sløjfning af stik/kloakledninger, vandledninger, elkabler m.v. Sløjfning af forsyningsledninger aftales med de respektive forsyningsselskaber. 6

7 Efterfølgende forsøger LU at afhænde grunden til eventuelle naboer, kommunen eller andre interessenter. Så længe grunden er ejet af LU, opkræves der ikke ejendomsskatter, renovation m.v. Er grunden ikke afhændet inden 2 år regnet fra overtagelsesdagen, overdrager LU grunden vederlagsfrit til kommunen. Pkt. 8 Et eksempel: Med nedenstående eksempel har jeg prøvet at skitsere en situation, som jeg ikke tror, er enestående. I en midtjysk landsby (vejkantsby) bor Signe Jensen efterfølgende kaldet SJ. SJ, der er enlig pensionist på 73 år, blev enke for 12 år siden. SJ har i 22 år boet i et parcelhus, der er opført i 1962 i gule teglsten og pålagt eternittag. Alle vinduer og yderdøre er fra huset er opført. Med undtagelse af to vinduer og en yderdør, er alle vinduerne med termoglas. Huset, der opvarmes ved et ældre oliefyr, er kun isoleret i begrænset omfang. Huset, er siden opførelsen ikke moderniseret af betydning, men det er dog nogenlunde velholdt og dermed beboeligt. Huset har et bebygget areal/boligareal på 92 m² og derudover er der en ældre carport på 17 m², som er udført i en let konstruktion. Grunden, der har et areal på 725 m², er tilsluttet offentlig kloak og der er indlagt vandværksvand, der leveres af et fælles privat vandværk. Der er ikke mere indkøbsmuligheder eller anden offentlig service i landsbyen, så derfor må SJ tage til nærmeste større by, når der er behov for indkøb eller offentlig service, som f.eks. læge. Afstanden til denne by er ca. 6 km. SJ har igennem mange år haft egen bil, men af helbredsmæssige grunde, har hun ikke fået fornyet sit kørekort. Hun er nu blevet afhængig af offentlig transport, som består af bus til byen med indkøbsmulighed og offentlig service. Der er ret gode busforbindelser, 3-5 daglige ture i hver retning på hverdage, mens der i weekenden er mulighed for at benytte teletaxa. SJ får nu tilbudt en lejebolig i byen, hvilket hun vælger at acceptere, så derfor ønsker hun nu at sælge sit hus. En lokal ejendomsmægler vurderer handelsprisen til ca. kr Sælger skal dog være indstillet på en lang salgsperiode, måske 1 år eller mere, og en reduktion af prisen med kr til kr SJ har en aktuel gæld (pantegæld) på kr , hvoraf de kr består af et ældre realkreditlån fra 1999 og et lån i den lokale sparekasse på kr Lånet til sparekassen er sikret ved et ejerpantebrev på kr , der er tinglyst i SJ skal nu tage stilling til om hun ønsker at sælge sit hus på traditionel vis, eller ansøge om, at LU køber ejendommen, som betyder ejendommen efterfølgende skal nedrives. Handelsomkostninger ved et salg beløber sig minimum til ca. kr , hvoraf udgift til tilstandsrapport, energimærke og eventuel andel af ejerskifteforsikringspræmie beløbet sig til ca. kr , mens salær til mægler er anslået til ca. kr Herudover kommer der udgift til annoncering, diverse attester m.v. på minimum kr

8 Vælger SJ at ansøge LU om overtagelse af ejendommen, så kan prisen for ejendommen fastsættes som følgende: Bygning 1 Boligareal 92 m² a kr Kr Bygning 2 Carport 17 m² Kr. 0 Grund 725 m² Kr Tilsluttet offentlig kloak Kr Indlagt vandværksvand Kr Samlet pris Kr Reduktion - maksimalpris Kr Tilbud til sælger Kr Vælger SJ at sælge huset i fri handel, så har hun en chance for, at få et provenu på ca. kr forudsat hun kan sælge til prisen. Skal hun give afslag på f.eks. kr , reduceres provenuet til ca. kr SJ vil i begge tilfælde kunne indfri sin gæld til realkreditinstituttet og sparekassen. SJ skal tillige have følgende forhold med i sine overvejelser: 1. I hvor lang en periode skal SJ påregne at betale ydelser på sit realkreditlån/lånet i sparekassen, ejendomsforsikring og ejendomsskatter. Desuden vil der være udgifter til forsyningsselskaberne, som omfatter faste afgifter og eventuel vintersikring (opvarmning). 2. Nødvendig vedligeholdelse af hus og have. 3. Den offentlige ejendomsværdi indgår i beregningen af en eventuel ansøgning om boligydelse. Det kan betyde en reduceret boligydelse indtil ejendommen er solgt. 4. Kan SJ ikke klare terminsydelserne og de øvrige udgifter, der er forbundet med huset (dobbelt husleje) kan en tvangsauktion desværre risikere at blive den mest sandsynlige løsning. For Signe, samfundet og finanssektoren, mener jeg det vil være en fordel, hvis Signe sælger ejendommen til LU. Pkt. 9 Finansiering og drift Hvor skal pengene komme fra, og hvordan skal de anvendes? Da der er i stort omfang er tale om en samfundsskabt udfordring, må det også være i samfundets interesse, at staten går foran i bestræbelserne på at skabe nogle bedre rammer for den del af befolkningen, der fortsat bor i landområderne. I den forbindelse bør det bemærkes, at der er mange ældre mennesker, der er bosiddende i landdistrikterne. Staten bør derfor, i lighed med den nuværende nedrivningspulje, være den primære bidragsyder. Statens bidrag bør derfor forblive uændret, altså 60 % af de samlede udgifter til etablering og drift af LU. De resterende 40 % skal komme fra henholdsvis kommuner og regioner med henholdsvis 20 % og 10 %, mens de resterende 10 % skal komme fra den finansielle sektor (penge/realkreditinstitutter). 8

9 Når den finansielle branche bringes i forslag, så skyldes det især: 1. Den finansielle sektor kan gøre brug af ordningen, såfremt man overtager en ejendom som ufyldestgjort panthaver. 2. Hvis man i fællesskab får gjort landområderne mere attraktive, vil det også komme den finansielle sektor til gode, da værdien af de resterende ejendomme stabiliseres, hvilket vil øge omsætteligheden og dermed pantsikkerheden. Mit forslag betyder statens andel i 2016 bliver på kr. 216 mio. hvilket ikke ligger langt fra de nuværende bevillinger. Kommunerne bidrager med kr. 72 mio. mens regionerne og den finansielle sektor bidrager med hver kr. 36 mio. Med hensyn til regionerne andel, så betaler den enkelte region 50 % af det beløb, der betales af kommunerne i den pågældende region. Et eksempel: I region Syddanmark beslutter hver enkelt kommune, hvor mange boliger man har til hensigt at få nedrevet. Totalt for regionen kommer man frem til, at kommunerne ønsker at nedrive i alt 400 boliger i 2016, som fordeles med 100 boliger der er kondemneret og 300 boliger der skal opkøbes. Regionens tilskud kan derefter beregnes til kr. 1,8 mio. for de kondemnerede ejendomme og kr. 10,8 mio. for de ejendomme, der opkøbes, eller i alt kr. 12,6 mio. Udgiften fordeles ud på alle kommunerne i regionen, som betaler i forhold til deres indbyggerantal. Da der bor ca. 1,2 mio. mennesker i Region Syddanmark, skal der betales ca. kr. 10,50 pr. indbygger. Det betyder at f.eks. Esbjerg kommune skal betale ca. kr. 1,2 mio. Til imødegåelse af prisstigninger, forhøjes rammebeløbet årligt med kr. 3,6 mio. pr. år. Der sker ingen årlig forhøjelse af erstatningssummerne. En eventuel senere regulering af erstatningssummerne kræver en evaluering af ordningen. Når selskabet er i drift i 2016, er det hensigten, at der nedrives ca ejendomme pr. år, som fordeles med ca. 400 ejendomme, der er kondemneret og ca. 800 ældre og nedslidte ejendomme, som opkøbes. For den enkelte ejendom fastsættes en budgetramme på kr , når vi taler om kondemnerede ejendomme og kr ,- når vi taler om ejendomme, der opkøbes. Jf. pkt. 6 fastsættes den maksimale erstatning for en kondemneret ejendom til kr og kr for en ejendom, der opkøbes. Udgift til nedrivning antages i gennemsnit at udgøre kr , mens der for hver ejendom afsættes yderligere kr til dækning af diverse følgeudgifter, der er forbundet med nedrivning og videresalg Til driften af fonden ydes et fast administrationsbidrag pr. ejendom på kr

10 Udgifterne til administrationen i 2016 budgetteres som følgende: Bestyrelse (7 personer) Honorar Kr Ledelse (2 personer) Løn og pension Kr Sagsbehandlergruppe (5 personer) Løn og pension Kr Regnskabs/administrationsgruppe (3 personer) Løn og pension Kr Konsulenter aflønnes pr. sag med kr Honorar sager Kr Kørsel m.v. Kr Kontorets drift inkl. husleje Kr Revision Kr Uforudsete udgifter Kr I alt Kr Som tidligere nævnt, bør fonden komme i arbejdstøjet i 2015, hvor en opstart pr. 1. august 2015, ville være oplagt. De kr. 5 mio. der ekstraordinært indskydes i forbindelse med stiftelsen af fonden, burde være tilstrækkelig til at dække opstart og drift indtil udgangen af Da det forudsættes rammebeløbene er faste, reguleres over/underskud alene i fondens regnskab. Der vil således ikke ske efterregulering af de indbetalte beløb. Hver kommune, der deltager i samarbejdet, vil få sin egen mellemregningskonto, så det er muligt at følge udgifter og eventuelle indtægter for den enkelte kommune. Endvidere forudsættes det, at fonden momsregistreres. Pkt. 10 Øvrige tiltag, der kan styrke udviklingen/bosætningen i landområderne 1. Kommunerne skal være mere aktive med at udstede forbud mod ophold for mennesker kondemnering for derved at presse de allerdårligste boliger ud af markedet og derved undgå spekulation m.v. LU skal bistå kommunerne hermed. 2. Kommunerne skal i deres planlægning pege på de landsbyer, som de ønsker at bevare og dermed udvikle. Disse beslutninger skal sikres ved udarbejdelse/revurdering af lokalplaner for de landsbyer, man ønsker at udvikle. Pkt. 11 Afslutning Med dette forslag har jeg forsøgt at sætte fokus på, hvordan jeg tror man for alvor kan komme videre med at sikre vores landdistrikter nogle bedre vilkår for at eksistere. Planen er som nævnt i min indledning kun en råskitse, men dog et konkret udspil, som man kan og bør forholde sig til. Jeg håber planen kan danne grundlag for en mere detaljeret plan, der forhåbentlig kan gennemføres indenfor det næste år. Min inspiration til dette forslag, er som nævnt i indledningen, opstået ved årets folkemøde på Bornholm, hvor jeg fik lejlighed til at høre og tale med mange interessante personer. 10

11 Derfor har jeg valgt at sende dette forslag til følgende personer: Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen Formanden for udvalget for Landdistrikter og Øer Hans Christian Schmidt Ordførerne vedr. udvalget for Landdistrikter og Øer: Christian Friis Bach Lennart Damsbo-Andersen Thomas Danielsen Mette Hjermind Dencker Lars Dohn Karsten Hønge Flemming Damgaard Larsen Mai Mercado Leif Mikkelsen Borgmester Winni Grosbøll, Bornholms Regionskommune Borgmester Arne Boelt, Hjørring Kommune Formand Steffen Damsgaard, Landdistrikternes Fællesråd Direktør Thorkild Ærø, Staten Byggeforskningsinstitut Vicedirektør Poul Erik Jørgensen, Nykredit Direktør Karsten Beltoft, Realkreditforeningen Jeg vil slutte med at sige tak til Bornholm, for et godt folkemøde og nogle dejlige dage på den skønne ø. Preben Boye Jørgensen Majsvænget Egtved 11

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi Puljen til Landsbyfornyelse Udmøntningsstrategi 19-02-2014 Med Regeringens Vækstpakke er der oprettet en pulje til landsbyfornyelse med 200 mio. kr. hvert af årene 2014 og 2015. Heraf er Vordingborg Kommune

Læs mere

Vedrørende: Ejendommen Vestervold 39, Markedsgade 29-31, matr.nr. 861 Randers Bygrunde. "Guldhuset"

Vedrørende: Ejendommen Vestervold 39, Markedsgade 29-31, matr.nr. 861 Randers Bygrunde. Guldhuset Notat Forvaltning: Miljø og Teknik, Stadsarkitektens Kontor, Henri Amsler Dato: J.nr.: Br.nr.: 21. april 2013 Vedrørende: Ejendommen Vestervold 39, Markedsgade 29-31, matr.nr. 861 Randers Bygrunde. "Guldhuset"

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By

Læs mere

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt.

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Følgende ændringer foreslåes til vedtagelse: Vedtægtens 3, stk.

Læs mere

Salgsopstilling. Herbst Thoregaard Advokater Ny Østergade 7, 3600 Frederikssund Tlf.: / , Fax.:

Salgsopstilling. Herbst Thoregaard Advokater Ny Østergade 7, 3600 Frederikssund Tlf.: / , Fax.: Salgsopstilling Beskrivelse: Stor, skøn og velbeliggende villa. Denne helt enestående, rummelige og velholdte kvalitetsvilla - beliggende Klintevej 4 i Frederikssund - er nu til salg. Villaen er beliggende

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger 1. Landsbypuljen 2. Byfornyelse Bygningsfornyelse Områdefornyelse Landsbypuljen kan støtte Istandsættelse Nedrivning Ombygning Fjernelse af skrot Kommunalt opkøb Støtte Kommunernes anvendelse af de statslige

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri)

Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri) Pkt. 173 Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri) Sagsnr. 213486 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om en storparcel på Ageren i Trekroner må udstykkes

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Efterlysning: En flerårig plan for nedrivning af faldefærdige rønner i yderområderne

Efterlysning: En flerårig plan for nedrivning af faldefærdige rønner i yderområderne NR. 9 NOVEMBER 2015 Efterlysning: En flerårig plan for nedrivning af faldefærdige rønner i yderområderne De færreste har lyst til at købe et hus med en ruin som nærmeste nabo. Udviklingen af nedrivningsmodne

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Projektejendom i Snejbjerg sælges i offentligt udbud for Herning Kommune

Projektejendom i Snejbjerg sælges i offentligt udbud for Herning Kommune Projektejendom i Snejbjerg sælges i offentligt udbud for Herning Kommune Sag 534649P1 TIL SALG Herning - Drejet 24 Ejendommen har tidligere været anvendt til institution Ejendommen sælges i offentligt

Læs mere

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø Nedrivningspulje 2015 Teknik & Miljø Vejledning til ansøgere Juni 2015 1 Nedrivningspulje 2015 Bornholms Regionskommune har i budget 2015 afsat 4,4 mio. kr. til at matche midler fra staten til at lave

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG Svendborg Kommune sælger matr. nr. 32f, Bjerreby by, Bjerreby. Adresse: BJERREBY MØLLEBAKKE 1, 5700 SVENDBORG Areal: 1.050 m 2 Køber betaler alle

Læs mere

V U R D E R I N G S R A P P O R T

V U R D E R I N G S R A P P O R T 501-2082 V U R D E R I N G S R A P P O R T Ejendommen: Mr. nr.: Ejer: Vesterlundvej 92, Thyregod, 7323 Give 2 f Thyregod by, Thyregod Lars Engebjerg Besigtigelse: Fredag, den 13. december 2013 Rekvirent:

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE Salgsopstilling Din Boligmægler v/lisa Carlsson Bredgade 5 4653 Karise Tlf. 20 84 84 35 Email: lisa@dinboligmaegler.dk www.dinboligmaegler.dk Adresse: Jørslev Vænge 5, 4653 Karise Sagsnr.: 151004 Dato:

Læs mere

Pulje til Landsbyfornyelse 2017

Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Retningslinjer for ansøgning om støtte Assens Kommune har fået del i de statslige landsbypuljemidler og yder støtte til forskønnende indsatser. Nedenfor kan du se, hvad

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk SALGSPROSPEKT

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk SALGSPROSPEKT SALGSPROSPEKT Spændende og præsentabel erhvervsbygning, beliggende i "byporten" til Svaneke Storegade 39, Svaneke, 3740 Svaneke Sag 5733 . Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse til klagerne. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Susanne Juul Østergade 44 5500 Middelfart Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2016 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2016 Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

TIL SALG. Erhvervs /kontorbygning, centralt placeret i Grenaas bymidte, ca. 200 m nord for rådhuset, udbydes til salg. Grønland 24, 8500 Grenaa

TIL SALG. Erhvervs /kontorbygning, centralt placeret i Grenaas bymidte, ca. 200 m nord for rådhuset, udbydes til salg. Grønland 24, 8500 Grenaa TIL SALG Erhvervs /kontorbygning, centralt placeret i Grenaas bymidte, ca. 200 m nord for rådhuset, udbydes til salg Grønland 24, 8500 Grenaa Ejendommen udbydes til salg for kr. 4.150.000,00. Bygningen

Læs mere

afsagt den 27. marts 2013

afsagt den 27. marts 2013 21206069 Gældsovertagelse Klagerne erhvervede i juli 2011 en ejendom. Ifølge købsaftalen skulle klagerne overtage lån til henholdsvis det indklagede realkreditinstitut som to pantebrevsselskaber. Klagerne

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2015 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2015 Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 123 - O Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse:

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse: HANDELSVILKÅR Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til Navn: CVR nr. Adresse: en ca. 2.045 m2 stor del af litra 7000 t beliggende ved Jellingvej/E.T. Jørgensensvej, 7100 Vejle (i det følgende

Læs mere

845.000,00 Byggeår: 0 Ombygn. år: 0 Bebygget areal: 0 Boligareal: 0 Grundareal: 10000

845.000,00 Byggeår: 0 Ombygn. år: 0 Bebygget areal: 0 Boligareal: 0 Grundareal: 10000 bergbolig ApS mail:post@lobergbolig.dk f: 56 63 49 49 Mobil: 29 61 76 27.LobergBolig.dk.Hesteejendomme.dk Grund Sag nr.: 21998LAND Beliggenhed: Smedevænget, 4672 Klippinge Kontantpris: Nominel pris: Udbetaling:

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 055

SALGSPROSPEKT Sag nr. 055 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 055 Torvegade 1, 6650 Brørup Velbeliggende forretningsejendom på Torvet i Brørup Pris kontant: Kr. 1.495.000 Areal stueplan 147 m 2 Areal i alt: 310 m 2 Jernbanegade

Læs mere

Sebbersund, Forsamlingshus. Tilskud til bygningsforbedring efter byfornyelseslovens 8

Sebbersund, Forsamlingshus. Tilskud til bygningsforbedring efter byfornyelseslovens 8 Punkt 12. Sebbersund, Forsamlingshus. Tilskud til bygningsforbedring efter byfornyelseslovens 8 2015-032036 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender bygningsforbedring

Læs mere

Salgsbudget. Dato. Sag nr./ref. ved salg af ejendommen Ejerl.nr. For sælger Matr.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris Finansieret pris

Salgsbudget. Dato. Sag nr./ref. ved salg af ejendommen Ejerl.nr. For sælger Matr.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris Finansieret pris Salgsbudget Buen 7, 6000 Kolding tel 7553 4211 - fax 7553 4234 e-mail kolding@etgodthjem.dk Sag nr./ref. 75903229 / Tue Højvang Hattens For sælger Matr.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris Finansieret

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Salgsopstilling. Side 1

Salgsopstilling. Side 1 Salgsopstilling Adresse Bækvej 7, Jordløse Mark, 5683 Haarby Sag nr. 8668 Dato 12. december 2014 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Der

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Lone Bøegh Henriksen A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager eller tåle

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Pulje til Landsbyfornyelse 2017

Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Retningslinjer for ansøgning om støtte Assens Kommune har fået del i de statslige landsbypuljemidler og yder støtte til forskønnende indsatser. Nedenfor kan du se, hvad

Læs mere

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen betales kontant og forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen betales kontant og forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg Januar 2015 VILKÅR For salg af Sædding Strandvej 255 B, 6710 Esbjerg V Købesum: Grunden sælges for kr. 1.054.687,00. Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen betales kontant

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

Nedrivningspulje 2013 Teknik & Miljø

Nedrivningspulje 2013 Teknik & Miljø Nedrivningspulje 2013 Teknik & Miljø Vejledning til ansøgere 1 Hvad gives der tilskud til Fra nedrivningspuljen kan gives tilskud til: 1. prioritet. Nedrivninger med statsligt tilskud hvor der ydes op

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0031 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0031 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Kim Søndergård Jægersborg Allé 6 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 14. februar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

- ejendom til institutionsformål -

- ejendom til institutionsformål - Februar 2014 Sag 12/76023 Salgsvilkår for Nørregade 33, 6464 Galten - ejendom til institutionsformål - Side 1 af 6 Betaling for ejendommen Ejendommen sælges for højeste bud over mindsteprisen. Mindsteprisen

Læs mere

Kendelse. De oprindelige klagere, AA og BB, og to købere indgik aftale om køb af klagernes ejendom beliggende [adresse] i [by].

Kendelse. De oprindelige klagere, AA og BB, og to købere indgik aftale om køb af klagernes ejendom beliggende [adresse] i [by]. Den 7. september 2015 blev der i sag 291 2014-8357 Klagenævnet for Ejendomsformidling mod Ejendomsmægler Jørgen Klug [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 10. oktober 2014 har Klagenævnet

Læs mere

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse august 2016 Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse til salg. UDBUDSVILKÅR Grunden udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg December 2013 Vilkår for salg af byggegrund til brug for beboelse, beliggende Majgårdsparken, Januarvej/Februarvej i Andrup Købesum: Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425

Læs mere

2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 998.000 Ejerskiftelån % år

2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 998.000 Ejerskiftelån % år Salgsbudget Sag nr./ref. 06161 / Morten Puggård For sælger Annelise Hyldgaard Hansen ved salg af ejendommen Matr.nr. 1 x m.fl Boldesager, Esbjerg Jorder Ejerl.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 2 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan I henvende jer til jeres kontaktperson hos

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne, som følge af at indklagede

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Marked OG planlægning

Marked OG planlægning Marked OG planlægning 19. april 2013 Seminar Dansk Byplanlaboratorium Holckenhavn Slot Poul Erik Jørgensen pej@nykredit.dk Nykredit April 2013 1 Forretningsudvikling - aktivitet Mia. kr 1200 1000 800 600

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2011 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2011 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 26. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne,

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 171

SALGSPROSPEKT Sag nr. 171 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 171 Torvegade 42, 6700 Esbjerg Projektejendom til beboelse og erhverv Pris kontant kr. 5.800.000 Grundareal 836 kvm Bebyggelsesgrad 300% 5 etager til boliger og erhverv

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0218 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0218 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Lene Eg Madsen v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. oktober 2011. Klagen angår

Læs mere

Nedrivningspulje Teknik & Miljø

Nedrivningspulje Teknik & Miljø Nedrivningspulje 2016 Teknik & Miljø Vejledning til ansøgere Juni 2016 1 Nedrivningspulje 2016 Der er i budgettet afsat kommunale midler til at matche statens afsatte midler til nedrivning mv. Hvad gives

Læs mere

Salgsbudget. 2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 395.000 25.000

Salgsbudget. 2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 395.000 25.000 Salgsbudget Sag nr./ref. 801A0025 Dato 03.09.2008 For sælger Carsten Sørensen ved salg af ejendommen Matr. nr. 69 a Frederikshavn Bygrunde Ejerlejl. nr. 4 Beliggende Vestergade 17, 1. th., 9900 Frederikshavn

Læs mere

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag STRUER KOMMUNE august 2014 Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag Oversigt ansøgninger og forslag Ejendom Type Kategori Overslag udgift Indkomne ansøgninger Højrisvej 4 Asp Agergårdvej 1 Vejrum Hyldagervej

Læs mere

Fagerlunden 14 2950 Vedbæk. Ejendomsmæglerfirmaet Beier Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.

Fagerlunden 14 2950 Vedbæk. Ejendomsmæglerfirmaet Beier Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig. Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.dk Sags nr. 122-4176 Fagerlunden 14 2950 Vedbæk Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet

Læs mere

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk SALGSPROSPEKT. Kirkegade 2, Allinge, 3770 Allinge.

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk SALGSPROSPEKT. Kirkegade 2, Allinge, 3770 Allinge. SALGSPROSPEKT Kirkegade 2, Allinge, 3770 Allinge Sag 4396 . Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk Mægler: Carsten Schou Dato: 9. december 2014 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 017

SALGSPROSPEKT Sag nr. 017 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 017 Nørregade 41, 6280 Højer Udlejningsejendom med 9 lejligheder Pris kontant: Kr. 250.000 Etageareal i alt: 430 m 2 Grundareal: 184 m 2 Jernbanegade 22, 1. th.,

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Steenbjerg, Christiansfeld

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Steenbjerg, Christiansfeld KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Steenbjerg, Christiansfeld Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Tlf.: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf: E.mail:

Læs mere

28,7 ha. jord inkl. vej beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro

28,7 ha. jord inkl. vej beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro J.nr. 99-8095 TIL SALG 28,7 ha. jord inkl. vej beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro - sælges ved budgivning Jorden sælges fra ejendommen beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro, og udbydes til salg

Læs mere

Søstrupvej 1A, 4300 Holbæk

Søstrupvej 1A, 4300 Holbæk SALGSOPSTILLING Byggegrund ved Holbæk Megacenter Mulighed for tilpasning af lokalplan Søstrupvej 1A, 4300 Holbæk Sag 927-22055HL Helt unik synlighed og placering Grundareal på 4.797 m² Hjørneplacering

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Udbudsmateriale For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Oktober 2012 Ballerup Kommune udbyder herved en parcel på ca. 2.170 m 2 af ejendommen matr.nr. 5 a Ågerup by, Pederstrup, beliggende

Læs mere

Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSOPSTILLING

Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSOPSTILLING Rønne Ejendomshandel Tlf.nr.: 56 95 68 86 Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSOPSTILLING Stor erhvervsejendom med tilhørende udlejningshus og stor grund. Velbeliggende

Læs mere

Salgsbetingelser m.v.

Salgsbetingelser m.v. 1. Almindelige bestemmelser Salgsbetingelser m.v. Kommunen har nu byggemodnet og klargjort yderligere 2 grunde til salg i udstykningen Lystgårdsparken i Boulstrup. Grundene er omfattet af lokalplan 4004.

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 010

SALGSPROSPEKT Sag nr. 010 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 010 Møllegade 2A + 2B, 6280 Højer R Rødstensejendom med 2 lejligheder Pris kontant: Kr. 125.000 Anslået afkast: 17 % Etageareal: 166 m 2 Grundareal: 278 m 2 Jernbanegade

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2009 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2009 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Oktober 2010 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-31-01339 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 08.10.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 08.10.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 08.10.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 149. Salg af jord beliggende Lundfjordvej, Vust Holme, Fjerritslev... Fejl! Bogmærke er

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber.

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Preben S. Christensen Rådhusgade 6 6200 Aabenraa Nævnet har modtaget klagen den 26. april 2010. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

3-værelses med attraktiv beliggenhed og skøn vestvendt altan Sags nr. 122-4015

3-værelses med attraktiv beliggenhed og skøn vestvendt altan Sags nr. 122-4015 Gl. Kongevej 137A 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70 22 22 37, Fax.: 70 22 22 38 www.bbolig.dk, E-mail - info@bbolig.dk 3-værelses med attraktiv beliggenhed og skøn vestvendt altan Sags nr. 122-4015 Esbern

Læs mere

2012/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli Betænkning. over. [af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen)]

2012/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli Betænkning. over. [af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen)] 2012/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 11. december 2012 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere