Analysepapir 2 Korttidsledigheden og afgang fra ledighed til beskæftigelse. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analysepapir 2 Korttidsledigheden og afgang fra ledighed til beskæftigelse. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet"

Transkript

1 Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 2 Korttidsledigheden og afgang fra ledighed til beskæftigelse Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Forsikrede og ikke-forsikrede Alder... 6 Unge kontanthjælpsmodtagere og SU Herkomst A-kasser... 1 Sygeplejersker og lærere Byggesektoren Akademikere... 13

3 Resumé I denne analyse ses på de nyledige, dvs. personer, der bliver ledige efter at have forsørget sig selv eller været under uddannelse og modtaget SU i sammenhængende ét år op til ledighedsforløbets start. Der ses på deres ledighedssituation i op til ét år efter ledighedsforløbets start (kortsigtsledigheden) samt hvorvidt de opnår beskæftigelse eller trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Resultater Blandt alle de personer (13.), der påbegyndte et ledighedsforløb i perioden 3. kvartal 22 til 2. kvartal 23, fik 46., svarende til 35 pct., beskæftigelse eller påbegyndte et uddannelsesforløb på SU indenfor de første 5 uger af ledighedsforløbet. Efter et halvt år var 68 pct. i beskæftigelse, mens knap 8 pct. var i beskæftigelse efter ét års ledighed. Dvs personer var fortsat ledige efter ét års ledighed. Der er typisk relativt flere meget kortvarigt ledige blandt de forsikrede ledige end blandt de ikke-forsikrede ledige. Det skyldes bl.a. hjemsendelses- og ferieledighed i dagpengesystemet. Efter ét års ledighed er der dog i begge grupper ca. 2 pct. tilbage i ledighed. Blandt de lidt ældre er ca. 35 pct. fortsat ledige efter ét år. Blandt indvandrere fra ikke-vestlige lande er knap 3 pct. fortsat ledige efter ét år. Visse grupper på arbejdsmarkedet har stort set fuld beskæftigelse. Det gælder grupper som f.eks. sygeplejersker, lærere og håndværkere. Disse grupper kommer da også væsentligt hurtigere ud af ledigheden end andre grupper, idet der kun er ca. 5 pct. tilbage efter ét års ledighed. Det er dog bemærkelsesværdigt, at der også er sygeplejersker, lærere og håndværkere, der går ledige i længere tid på trods af, at beskæftigelsesmulighederne er meget gode. Således er ca. 1 pct. af de nyledige i disse grupper fortsat ledige efter 6 måneders ledighed.

4 1. Indledning I denne analyse ses på de nyledige, dvs. personer, der bliver ledige og deres ledighedssituation i op til ét år efter ledighedsforløbets start. Afgang fra ledighed til beskæftigelse, tilbagetrækning mv. samt overlevelses-kurven analyseres. Overlevelseskurven viser hvor lang tid, der går, før man ikke er ledig længere (dvs. hvor lang tid overlever man som ledig). De fleste af de nyledige kommer enten fra beskæftigelse eller uddannelse. Ud af de 13., der i perioden 3. kvartal 22 til 2. kvartal 23 blev opgjort som nyledige, dvs. havde 52 ugers sammenhængende beskæftigelse eller SU op til starten på ledighedsforløbet, var knap 46., eller knap 35 pct., i beskæftigelse eller på SU efter 5 uger, jf. figur 1. 1 Figur 1. Overlevelseskurven - afgang fra ledighed til hhv. tilbagetrækning og beskæftigelse, antal personer 12. Fortsat i ledighed Tilbagetrækning mv. Beskæftigelse Uger En meget lille andel,,3, pct. er faldet ud af arbejdsmarkedet (på tilbagetrækning mv.), mens 65 pct. fortsat er i ledighed efter 5 uger, jf. tabel 1. På lidt længere sigt er 68 pct. i beskæftigelse efter et halvt år, mens knap 8 pct. er i beskæftigelse efter ét år. Ca. 1,5 pct. har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet. 1 I det følgende er beskæftigelse brugt synonymt for både selvforsørgelse og SU, medmindre andet er nævnt.

5 Tabel 1. Antal nyledige og deres afgang fra ledighed til hhv. tilbagetrækning og beskæftigelse Antal nyledige i alt: I beskæftigelse og SU Afgået til pension Antal Pct Antal Pct. 5 uger ,1 371,3 3 måneder ,8 86,7 6 måneder , ,1 12 måneder , ,6 Boks 1 - Definition af nyledige En nyledig er en person, der påbegynder et ledighedsforløb efter 52 ugers sammenhængende beskæftigelse eller perioder med SU. Der måles en afgang fra ledighed til beskæftigelse, hvis der enten er 4 sammenhængende uger med SU eller selvforsørgelse. Afgang til tilbagetrækning mv. sker ved 4 sammenhængende uger med enten førtidspension, overgangsydelse, efterløn, folkepension, udvandring eller død. Beregningerne er foretaget pba. personer, der blev ledige i perioden 3. kvartal 22 til 2. kvartal 23. Disse er fulgt i op til 52 uger fra starten af ledighedsforløbet. Der registres hvorvidt de afgår fra ledighed ud fra ovennævnte princip. Der tages ikke højde for tilbagefald. Beregningerne er foretaget pba. Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase, DREAM, der indeholder data for alle modtagere af ydelser indenfor Beskæftigelsesministeriets område, samt få andre. Idet en modtagelse af en ydelse er knyttet til et individ opgjort på ugebasis, vil DREAM ikke helt ramme niveauerne fra Danmarks Statistik. Som noget nyt i DREAM er data fra AMFORA-registeret indeholdt. Dette medfører, at den kommunale del af aktiveringen er dækket meget bedre end tidligere, dog er der i øjeblikket kun indeholdt AMFORA-data i DREAM i perioden 2 til og med 2. kvartal Forsikrede og ikke-forsikrede Afgangen fra ledighed afhænger af hvorvidt den ledige er forsikret eller ikke-forsikret. Hvor 39 pct. af de forsikrede er i beskæftigelse eller uddannelse på SU indenfor 5 uger, er kun 11. pct. af de ikke-forsikrede ude af ledighed, jf. figur 2. At gennemsnittet for afgangen følger de forsikredes afgang skyldes, at størstedelen af de nyledige i opgørelsen er forsikrede. På lidt længere sigt indhenter de ikke-forsikrede de forsikrede: Efter 26 uger er 7 pct. i beskæftigelse af de forsikrede, mens 61 pct. af de ikkeforsikrede er i beskæftigelse. Efter ét års ledighed er 19 pct. af de forsikrede fortsat i ledighed, mens 21 pct. af de ikke-forsikrede endnu ikke har fået beskæftigelse.

6 Figur 2. Overlevelseskurven afgang fra ledighed for hhv. forsikrede og ikke-forsikrede, pct. 1 Forsikrede Ikke forsikrede Gns Pct. Pct Uger En del af de korterevarende ledighedsforløb for forsikrede ledige skyldes ferieledighed samt midlertidige hjemsendelser. Dette er ganske væsentligt i niveau og vil derfor have en betydelig virkning på overlevelseskurven for forsikrede ledige. Idet hjemsendelse og ferieledig er kort af natur, er overlevelseskurven af den grund mere stejl for forsikrede ledige end for kontanthjælpsmodtagere. 3. Alder Hvorvidt og hvornår man får beskæftigelse, hvis man bliver ledig, afhænger af alder, ligesom der er forskel på hvorvidt afgangen sker til SU, beskæftigelse eller tiltrækning. Jo ældre man bliver, jo længere tid går der før end man enten får beskæftigelse eller trækker sig tilbage, jf. figur 3. Således er mere end dobbelt så mange af de årige fortsat ledige efter 52 uger i forhold til ledige under 39 år.

7 Figur 3. Andel nyledige fortsat i ledighed efter 26 og 52 uger, fordelt på alder, i pct Pct. Pct år år 3-39 år 4-49 år 5-54 år år 6-66 år 26. uge 52.uge Af de årige udtræder 2,5 pct. helt af arbejdsmarkedet indenfor det første år, mod,8 pct. af de 54 år og yngre årgange. Nogle flere af de 6-66-årige trækker sig helt ud af arbejdsmarkedet i tilfælde af ledighed, hvor godt 21 pct. ikke er på arbejdsmarkedet efter ét års ledighed. På den anden side er der dog en relativ stor andel af de 6-66-årige, der i tilfælde af ledighed, får beskæftigelse igen. Efter 26 ugers ledighed er 45 pct. tilbage i beskæftigelse, mens 53 pct. er tilbage efter 52 uger. Unge kontanthjælpsmodtagere og SU En særlig interessant gruppe er de helt unge kontanthjælpsmodtagere, hvor deres afgang til henholdsvis beskæftigelse og SU analyseres. Af de årige kontanthjælpsmodtagere påbegynder en andel løbende uddannelse på SU, jf. figur 4. De unge kontanthjælpsmodtagere går ligesom de resterende kontanthjælpsmodtagere i gennemsnit længere tid ledige, før de enten får job, eller påbegynder en uddannelse: Efter 5 uger er 1.35 (1 pct.) i beskæftigelse, mens 2 (1,6 pct.) er på SU. Efter 26 uger er 7. (53 pct.) i beskæftigelse og 1.4 (1 pct.) på SU, mens 8.9 (67 pct.) er i beskæftigelse og 2. (15 pct.) er på SU efter 52 uger. 18 pct. er fortsat ledige efter ét år.

8 Figur 4. Overlevelseskurven for unge kontanthjælpsmodtagere (18-3 år) afgang fra ledighed til hhv. beskæftigelse og SU, antal personer Fortsat i ledighed SU Beskæftigelse Uger Anm: Der er i afgangen fra ledighed set bort fra tilbagetrækning. Afgang fra ledighed omhandler derfor kun beskæftigelse og SU. Andelen af de 18-3-årige, der påbegynder et uddannelsesforløb på SU, falder med alderen, jf. figur 5. Efter 26 uger er 13 pct. af de 18-årige på SU, mens 8 pct. af de 29-årige modtager SU. Andelen, der får beskæftigelse, stiger med alderen fra 18 til 22 år, og falder så herefter. Figur 5. Afgang fra ledighed til hhv. beskæftigelse og SU efter 26 uger, fordelt på alder (18-3-årige kontanthjælpsmodtagere) 7 Beskæftigelse 6 6 SU Pct. 3 3 Pct Alder

9 4. Herkomst Der er en klar forskel på muligheden for at vende tilbage i beskæftigelse, hvorvidt man er dansker eller ej. med dansk herkomst kommer hurtigere tilbage i beskæftigelse end personer med anden vestlig herkomst, der så kommer hurtigere i beskæftigelse end ledige med ikke-vestlig herkomst, jf. tabel 2. Ses på afgangen til hhv. beskæftigelse og tilbagetrækning fås: Efter 5 uger er 36 pct. af danskerne i beskæftigelse, mens 27 pct. af de ledige fra vestlige lande og 23 pct. af de ledige fra ikke-vestlige lande i beskæftigelse. Efter ét år er 8 pct. af danskerne tilbage i beskæftigelse, mens 73 pct. af de ledige fra andre vestlige lande og 71 pct. af de ledige fra ikke-vestlige land er i beskæftigelse. Tabel 2. Antal nyledige og andel heraf fortsat i ledighed efter 5 uger samt 3, 6 og 12 mdr., fordelt på herkomst Nyledige 5 uger 3 måneder 6 måneder 12 måneder Antal Pct Danskere ,7 44,4 3,1 18,2 Vestlige ,1 54,4 38,6 24,4 Ikke-vestlige ,4 59,9 43,6 27,5 Det er bemærkelsesværdigt, at op mod ¾ del af de ledige fra ikke-vestlige lande kommer i arbejde indenfor det første år, hvilket dog kan hænge sammen med, at de nyledige enten har haft en længere forudgående periode med beskæftigelse eller uddannelse, hvorved deres tilknytning til arbejdsmarkedet er højere end personer, der kun i meget kortere periode har været i beskæftigelse. Der findes en vis spredning, hvis der opdeles på enkelte lande, jf. tabel 3. F.eks. går irakere ledige i længere tid, mens jugoslaverne hurtigere finder beskæftigelse igen. For alle landegrupper gælder dog, at de ikke så hurtigt som danskere finder tilbage i beskæftigelse igen.

10 Tabel 3. Antal nyledige og andel heraf fortsat i ledighed efter hhv. 26 og 52 uger, fordelt på herkomst Nyledige 26.uge 52.uge antal Pct Afghanistan 39 46,2 28,2 Andre ikke-vestlige lande ,3 28,2 Bosnien-Herzegovina 583 4,3 26,1 Danmark ,9 18,2 Irak ,6 36,5 Iran ,5 26,1 Jugoslavien ,7 2,4 Kina ,7 36,6 Libanon ,2 32,9 Marokko ,7 26,4 Pakistan ,9 3,1 Somalia ,7 25,5 Sri Lanka ,7 23, Syrien 3 66,7 5, Thailand 19 45,8 28,4 Tyrkiet ,3 27,6 Vestlige lande ,5 24,4 Vietnam 46 41,1 23, Alle ,9 18,9 Anm: For visse lande er beregningsgrundlaget meget lille, hvorefter selv små ændringer i antallet af ledige og deres ledighedsforløb vil ændre tallene for afgang fra ledighed, f.eks. Syrien. 5. A-kasser Ses snævert på forsikrede ledige er der stor forskel mellem a-kasser på hvor hurtigt man kommer tilbage i beskæftigelse igen, jf. tabel 4. Især sygeplejersker og lærere kommer meget hurtigt tilbage i beskæftigelse, men også i byggesektoren er perioden man kan forvente at gå ledig meget kort. Det er bemærkelsesværdigt, at for særlige a-kasser, hvor der generelt er fuld beskæftigelse, vil flere fortsat være ledige efter ét år.

11 Tabel 4. Antal nyledige og andel heraf fortsat i ledighed efter hhv. 26 og 52 uger, fordelt på a-kasser Nyledige 26.uge 52.uge antal Pct Sygeplejersker ,5 4,2 Træ-Industri-Byg , 4,6 Læreres ,6 5,6 Malersvendene ,4 5,1 Blik og Rør ,1 5,6 Øvrige ,5 1,5 Nærings- og Nydelse , 11,2 Metalarbejdere 7.6 2,4 1,8 El-faget ,8 9,9 SID ,1 12, Børne- og ungdomspæd ,4 15,3 KAD , 17,2 Offentligt ansatte ,8 17,9 Socialpædagogerne ,9 15,5 Alle ,7 18,6 Kristelig ,9 19,3 Funktionær og tjenestemænd ,8 19,3 Akademikernes ,3 18,1 Funktionærer og service ,4 2,8 Restaurationsbranchen ,4 21,2 Danske Sælgere ,4 2,4 Ingeniører , 22, Civiløkonomernes ,9 21,2 HK ,8 26,4 Lederne ,3 25,2 Teknikere ,5 25,8 Pædagogmedhjælperne ,6 27,8 Journalisterne 71 42,7 25,6 Fima-funktionærer ,2 28,7 Stats- og teleansatte ,9 29,9 Erhvervssproglig ,1 25,5 IT-fagets og Merkonomernes ,4 32,2 Magistrenes ,7 3,6 DANA ,5 38,9 ASE ,8 43,2 Anm: Tabellen angiver dem der fortsat er i ledighed. Listen af a-kasser svarer ikke helt til nuværende opdeling af a kasser. I den helt anden ende går der lang tid før end medlemmerne fra a-kasserne ASE og DANA kommer i beskæftigelse, og en stor andel hhv. 43 og 39 pct. er fortsat i ledighed efter ét år, hvilket er mere end dobbelt så mange som gennemsnittet. I det følgende tages udgangspunkt i 3 grupper af a-kasser og deres afgang til hhv. beskæftigelse og tilbagetrækning beskrives.

12 Sygeplejersker og lærere I perioden 3. kvartal 22 til 2. kvartal 23 blev 3.7 medlemmer af sygeplejersker og lærernes a-kasser ledige efter 52 ugers beskæftigelse eller uddannelse med SU. For sygeplejersker og lærere, hvor der generelt er fuld beskæftigelse, er det bemærkelsesværdigt jf. figur 6, at kun: 2.8 personer, svarende til 74 pct. har fået beskæftigelse efter 5 uger, 3.4 personer, svarende til 9 pct. efter 26 uger og 3.5 svarende til 94 pct. efter ét år. Én pct. har efter 52 uger forladt arbejdsmarkedet. Der er derfor stadigvæk 9 pct., svarende til 35 af dem der bliver ledige, der ikke har fået arbejde endnu efter 26 uger, mens 5 pct. (knap 2) ikke har fået arbejde efter ét år. Figur 6. Overlevelseskurven - afgang fra ledighed til hhv. tilbagetrækning og beskæftigelse - Lærere og sygeplejersker 3.5 Fortsat i ledighed Tilbagetrækning mv. Beskæftigelse Uger Byggesektoren Det går ikke helt så hurtigt i byggesektoren om end, det er en gruppe af a-kasser, hvor man meget hurtigt får beskæftigelse igen, jf. figur 7. En andel af dette kan dog forklares ved midlertidige hjemsendelser. Ud af de 8.1 personer, der i perioden blev opgjort som nyledige var: 3.7 personer svarende til 46 pct. fortsat i ledighed efter 5 uger 1. personer fortsat ledige efter et halvt år Efter ét år var 6 pct. fortsat ledige

13 Figur 7. Overlevelseskurven - afgang fra ledighed til hhv. tilbagetrækning og beskæftigelse - Byggesektoren Fortsat i ledighed Tilbagetrækning mv. Beskæftigelse Uger Anm: Der er taget udgangspunkt i a-kasserne Blik og rør, El, Maler og Træ- og Industri. Træ- og industri indeholder mere end byggegruppen og murere i Faglig Fælles A-kasse mangler. Akademikere Et specialtilfælde er nyledige medlemmer af akademiker-a-kasserne, der ikke helt har den samme hurtige afgang som sygeplejersker, lærere og bygge-a-kasserne. I perioden 3. kvartal 22 til 2. kvartal 23 blev 15. medlemmer af akademiker-a-kasserne ledige efter 52 ugers beskæftigelse eller uddannelse med SU, jf. figur 8. Efter 5 uger var 4.5 personer, svarende til kun 3 pct. i beskæftigelse mens 9.2, svarende til 61 pct. i beskæftigelse efter 26 uger Efter 52 uger var 11.5 personer, svarende til 77 pct. i beskæftigelse, hvilket gør akademikerne til en gruppe, der ikke i lige så høj grad som andre kommer i beskæftigelse efter et ledighedsforløb. Akademiker-a-kasserne adskiller sig fra de andre kasser ved, at mange der påbegynder et ledighedsforløb er nyuddannede, der ikke umiddelbart får job når de afslutter deres uddannelse. Der er også forskel indenfor akademiker-a-kasserne. Heri skiller magistrene sig ud, ved at de i mindre omfang end de andre a-kasser er i beskæftigelse efter ét år, men også, at det tager længere tid at finde et job.

14 Figur 8. Overlevelseskurven - afgang fra ledighed til hhv. tilbagetrækning og beskæftigelse - Akademikere 14. Fortsat i ledighed Tilbagetrækning mv. Beskæftigelse Uger Anm: Akademiker-a-kasserne udgøres af; Journalistik, kommunikation og sprog, samt Ingeniørernes, Magistrenes, Akademikernes og CA-økonomernes a-kasser.

15 Tidligere analyser Nr. 1 Nr. 2 Større jobskabelser og jobnedlæggelser i Danmark, Korttidsledigheden og afgang fra ledighed til beskæftigelse

Juni 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Gennemsnitligt antal ledige - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, juni 2001 juni 2005

Juni 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Gennemsnitligt antal ledige - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, juni 2001 juni 2005 Juni 2005 1. Ledigheden i Ledige i I faldt antallet af ledige og aktiverede fra 44.248 i juni 2004 til 40.309 i juni 2005. Det svarer til et fald på 8,9%. Det dækker over, at der er blevet 3.462 færre

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer Maj www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 1. kvartal Den samlede ledighed i Århus Kommune er faldet med.99 personer i forhold til samme periode sidste år svarende

Læs mere

Antal efterlønsmodtagere fordelt på a-kasser og køn. 2. halvår 2002 I alt 86.333 99.936 186.269

Antal efterlønsmodtagere fordelt på a-kasser og køn. 2. halvår 2002 I alt 86.333 99.936 186.269 Antal efterlønsmodtagere fordelt på a-kasser og køn. 2. halvår 2002 I alt 86.333 99.936 186.269 RestaurationsBranchen 225 896 1.121 Træ, Industri og Byg 3.493 521 4.014 Erhvervssproglig 7 243 250 Socialpædagogerne

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Den samlede ledighed i Århus Kommune er faldet med. personer i forhold til samme periode sidste år svarende

Læs mere

Ledigheden i Odense Kommune 2. kvartal 2003. Figur 1. Udviklingen i den kvartalsvise ledighed for udvalgte områder 2000-03 Ledigheden er stigende

Ledigheden i Odense Kommune 2. kvartal 2003. Figur 1. Udviklingen i den kvartalsvise ledighed for udvalgte områder 2000-03 Ledigheden er stigende NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs og Planlægningskontoret Nr. September Ledigheden i Odense Kommune. kvartal Resume Det gennemsnitlige antal ledige i Odense Kommune i. kvartal

Læs mere

Analysepapir 6. Effekter af aktiveringsindsatsen

Analysepapir 6. Effekter af aktiveringsindsatsen Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 6 Effekter af aktiveringsindsatsen Beskæftigelsesministeriet: Arbejdsmarkedsstyrelsen Departementet Styring af regional statslig niveau og beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2003

Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2003 Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2003 Statistik Arbejdsdirektoratet har bedt a-kasserne om at indberette medlemmer, der indbetaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2003. Indbetalinger

Læs mere

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer maj 5 www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 1. kvartal 5 Den samlede ledighed er faldet med knap 1.5 personer i forhold til samme periode sidste år. Faldet

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer november 5 www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 3. kvartal 5 Den samlede ledighed er faldet med.37 personer i forhold til samme periode sidste år. Faldet er

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 2. KVARTAL 2003

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 2. KVARTAL 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr..7 Aug. 3 ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE,. KVARTAL 3 Fortsat stigning i ledigheden i forhold til sidste år. Der var i juni 3 en stigning i antallet

Læs mere

Flere indvandrere bor i ejerbolig

Flere indvandrere bor i ejerbolig Mens størstedelen af de etniske danskere bor i egen ejerbolig, er dette kun tilfældet for hver fjerde af indvandrerne fra ikke-vestlige lande. De væsentligste forklaringer på dette er, at indvandrere fra

Læs mere

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn September 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I var der i september 2005 i gennemsnit 39.644 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 12,1% færre end i september 2004. I den sammen periode er

Læs mere

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn Oktober 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I oktober 2005 var der i gennemsnit 39.189 personer, som enten var ledige eller aktiverede i. Det er 12,4% færre end i oktober 2004. I den samme periode er ledighedsprocenten

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 4. KVARTAL 2004

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 4. KVARTAL 2004 Information fra Århus Kommunes Budgetkontor Feb. 5 ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE,. KVARTAL Der er sket et pænt fald i antallet af arbejdsløse i Århus Kommune i forhold til sidste år. Faldet er sket på

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer august 5 www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal 5 Den samlede ledighed er faldet med. personer i forhold til samme periode sidste år. Faldet er reelt

Læs mere

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november November 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I november 2005 bestod det gennemsnitlige antal ledige og aktiverede i af 38.235 personer. Sammenlignet med november 2004 er det et fald på 13,6%. I den samme periode

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 1. KVARTAL 2004

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 1. KVARTAL 2004 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Maj ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 1. KVARTAL x Den samlede ledighed stiger fortsat i forhold til samme periode sidste år. x Der var i marts en stigning

Læs mere

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn August 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I august 2005 var der i i gennemsnit 42.606 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 10,8% færre end i august 2004. Som følge af den faldende ledighed

Læs mere

Februar 2006. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

Februar 2006. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn Februar 2006 1. Ledigheden i Ledighed i Ledigheden er faldet på ét års sigt igen i februar 2006. I gennemsnit var der i 38.643 ledige og aktiverede i februar 2006, jf. skema 2. Dermed er antallet af ledige

Læs mere

Tabel 1. Den registrerede ledighed i Odense Kommune fra januar 1997 til august 2000. Ledigheden har været stigende siden maj måned

Tabel 1. Den registrerede ledighed i Odense Kommune fra januar 1997 til august 2000. Ledigheden har været stigende siden maj måned NYHED S BREV Kommune Borgmesterforvaltningen Økonomi og Planlægningsafdelingen Nr. 17 oktober 2 Ledigheden i Kommune august 2. Resume Ca. 9 pct. færre ledige i end sidste på samme tid.,9 pct. af arbejdsstyrken

Læs mere

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Alle ledige både forsikrede og ikke-forsikrede skal, indenfor 3 uger efter at have meldt sig ledig til jobcentret, deltage i en CV-samtale med fokus

Læs mere

Nøgletal for 3. kvartal 2015

Nøgletal for 3. kvartal 2015 1. Nøgletal for 3. kvartal NØGLETAL Begreber... 1 1. ARBEJDSMARKEDET... 2 1.1 Ledighed... 2 1.1.1 Ledige i Odense Kommune... 2 1.1.2 Ledige på Fyn... 2 1.1.3 Nettoledige i 6-byerne... 3 1.1.4 Bruttoledige

Læs mere

Antal personer der har fået udbetalt skattefri præmie samt beløb. 2. halvår 2008 Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal personer der har fået udbetalt skattefri præmie samt beløb. 2. halvår 2008 Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Antal der har fået udbetalt skattefri præmie samt beløb. 2. halvår 2008 I alt 5.490 3.262 8.752 505.081.148 256.893.815 761.974.963 Træ, Industri og Byg 109 3 112 8.917.396 263.208 9.180.604 Journalistik,

Læs mere

Antal personer med efterlønsbevisdato i 2. halvår 2002 fordelt på a-kasser og køn I alt

Antal personer med efterlønsbevisdato i 2. halvår 2002 fordelt på a-kasser og køn I alt Antal personer med efterlønsbevisdato i 2. halvår 2002 fordelt på a-kasser og køn I alt 9.254 7.264 16.518 RestaurationsBranchen 11 39 50 Træ, Industri og Byg 248 29 277 Erhvervssproglig. 33 33 Socialpædagogerne

Læs mere

Nøgletal for 2. kvartal 2012

Nøgletal for 2. kvartal 2012 1. 2. Nøgletal for 2. kvartal Nøgletal KOMMENTARER TIL NØGLETAL. 3 1. ARBEJDSMARKEDET 4 1.1. LEDIGHED 4 1.1.1. LEDIGE I ODENSE KOMMUNE.... 4 1.1.2. LEDIGE PÅ FYN.... 4 1.1.3. ANTAL NETTOLEDIGE I 6-BYERNE..

Læs mere

Analyser af langtidsledigheden

Analyser af langtidsledigheden Analyser af langtidsledigheden Maj 21 1. INTRODUKTION OG SAMMENFATNING... 3 1.1. Indledning...3 1.2. Sammenfatning af analyserapportens resultater...4 2. UDVIKLING I LANGTIDSLEDIGHEDEN... 6 2.1. Knap 75.

Læs mere

Hvordan påvirker forhøjelsen af efterlønsalderen beskæftigelsen for ufaglærte og faglærte?

Hvordan påvirker forhøjelsen af efterlønsalderen beskæftigelsen for ufaglærte og faglærte? 29. april 216 Hvordan påvirker forhøjelsen af efterlønsalderen beskæftigelsen for ufaglærte og faglærte? Af Michael Drescher, Jesper Grunnet-Lauridsen, Thomas Thorsen og Laust Hvas Mortensen I 211 blev

Læs mere

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007 Startrapport April 27 Side 1 af 2 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING...2 2. SITUATIONEN PÅ DET SYDDANSKE ARBEJDSMARKED...3 3. MINISTERENS MÅL OG REGIONALE RESULTATKRAV...4 4. SITUATIONEN FOR JOBCENTER...7

Læs mere

N O T A T. Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2015

N O T A T. Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2015 N O T A T Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2015 25. april 2016 15/15644 Viden og Analyse/CHF/SEBP Statistik A-kasserne har til STAR indberettet medlemmer,

Læs mere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Offentligt forsørgede Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Fuldtidsmodtagere beregnes ud fra det samlede antal deltagere på ydelserne og den varighed, som de hver især har været på ydelsen.

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Januar Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal 7 Ledigheden i Århus Kommune er nu, med, % af arbejdsstyrken, nede på samme niveau som på landsplan. Den

Læs mere

A-kassemedlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2010

A-kassemedlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2010 N O T A T A-kassemedlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2010 27. april 2011 Kontor: JØP Statistik A-kasserne har indberettet medlemmer, der indbetalte efterlønsbidrag pr. 1. september

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 784-10,3 5,2 4,7 Kontanthjælpsmodtagere 395 30,4

Dagpengemodtagere 3) 784-10,3 5,2 4,7 Kontanthjælpsmodtagere 395 30,4 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

ASE (1. september 2002) Kristelig A-kasse (1. september 2002) A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog (1. januar 2003)

ASE (1. september 2002) Kristelig A-kasse (1. september 2002) A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog (1. januar 2003) Sagsnr. 14.03-02-1018 Ref. JER Den 30. marts 2003 %HY JHOVHUPHOOHPDNDVVHUQHHIWHUWY UIDJOLJHDNDVVHU Den 1. september 2002 blev det muligt for a-kasserne at overgå til tværfaglige a- kasser, ligesom fagligt

Læs mere

A-kassernes afregning af medlemsbidrag

A-kassernes afregning af medlemsbidrag A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse Indhold MÅNEDLIG OPGØRELSE AF ARBEJDSLØSHEDSKASSERNES AFREGNING AF MEDLEMSBIDRAG... 3 STATUS PR. 1. MARTS... 3 TABELLER... 4 1. ANTAL AFREGNEDE

Læs mere

Analysepapir 4 Ledighed blandt de 50-65-årige

Analysepapir 4 Ledighed blandt de 50-65-årige Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 4 Ledighed blandt de 5-65-årige Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Hovedkonklusioner...4 3. Bruttoledigheden...5

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed

Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed Den registrerede arbejdsløshed har de seneste to ligget relativt stabilt omkring 16. fuldtidspersoner. Udviklingen dækker imidlertid over en svagt faldende

Læs mere

Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 2. kvartal 1995

Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 2. kvartal 1995 Nr. 6.03 September 1995 Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 2. kvartal 1995 Ledigheden i Århus Kommune er fortsat med at falde i 2. kvartal 1995. Ledigheden er stadig større i Århus-området end i landet som

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 846-4,0 7,6 7,3 Kontanthjælpsmodtagere 292-2,3

Dagpengemodtagere 3) 846-4,0 7,6 7,3 Kontanthjælpsmodtagere 292-2,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Hillerød

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Hillerød Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Hillerød Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Hillerød, fordelt

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008 Nydanskere i Jobcenter Ringsted Oktober 8 Indholdsfortegnelse. Indledning.... Befolkningens sammensætning ud fra herkomst...3 3. Uddannelsesniveau...5 4. Tilknytning til arbejdsmarkedet...6 5. Ledighed...9

Læs mere

Ledigheden opdelt på kommuner i Syddanmark

Ledigheden opdelt på kommuner i Syddanmark Ledigheden opdelt på kommuner i Syddanmark samme måned i 2006 samme måned i 2006 i % Ledigheds i forhold til arbejdsstyrken Assens 666-240 -26,5% 3,3% Faaborg-Midtfyn 616-376 -37,9% 2,5% Kerteminde 338-102

Læs mere

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse 16.500 nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse En uddannelse forbedrer sandsynligheden for at komme i job. Men mere end hver femte ung nydansker er hverken i gang med en uddannelse eller

Læs mere

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag PR. 1. APRIL 2007 Pr. 1. april blev der i alt afregnet 2.254.346 medlemsbidrag, hvilket er fald på 2.188 i forhold til sidste måneds

Læs mere

Statistik over antal personer som har fået tilbagebetalt deres efterlønsbidrag efter anmodning i perioden 2. april-1.

Statistik over antal personer som har fået tilbagebetalt deres efterlønsbidrag efter anmodning i perioden 2. april-1. N O T A T Statistik over antal som har fået tilbagebetalt deres efterlønsbidrag efter anmodning i perioden 2. april-1. oktober 2012 1 7. juni 2013 J.nr. 2012-959 8. kt./lpe/mad Som led i tilbagetrækningsreformen

Læs mere

A-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2009

A-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2009 A-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2009 Statistik A-kasserne har indberettet medlemmer, der indbetalte efterlønsbidrag pr. 1. september 2009. Indbetalinger af efterlønsbidraget

Læs mere

De unge har størst risiko for at blive arbejdsløse

De unge har størst risiko for at blive arbejdsløse De unge har størst risiko for at blive arbejdsløse Unge dagpengeforsikrede under 30 år har den største risiko for at blive ledige. Sammenlignet med de øvrige aldersgrupper er ledighedsrisikoen blandt de

Læs mere

Tabel 1. Antal G-dags markeringer og medl. med G-dage fordelt på a-kasser Medlemmer med G-dage

Tabel 1. Antal G-dags markeringer og medl. med G-dage fordelt på a-kasser Medlemmer med G-dage Hovedformålet med dagpengeregisteret i RAM er, at registrere a-kassernes udbetalinger af dagpenge. Antal dagpengetimer i en uge for en ledig fremkommer ved fra de forsikrede timer at fratrække belægningen

Læs mere

Analysepapir 5. Den aktive indsats. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. AMS 4. kontor: Styring af regionalt statsligt niveau og beskæftigelsesindsatsen

Analysepapir 5. Den aktive indsats. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. AMS 4. kontor: Styring af regionalt statsligt niveau og beskæftigelsesindsatsen Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir Den aktive indsats Beskæftigelsesministeriet 1 AMS 4. kontor: Styring af regionalt statsligt niveau og beskæftigelsesindsatsen Indholdsfortegnelse Resumé...3

Læs mere

Serviceeftersyn af Flere i arbejde

Serviceeftersyn af Flere i arbejde Serviceeftersyn af Flere i arbejde Oktober 2005 Analyse af udfordringerne GRAFIK/DESIGN: OLE LEIF & IDA MAGDALENE TRYK: THOMAS A 2 Nødvendige justeringer serviceeftersyn af Flere i Arbejde Det er svært

Læs mere

Medlemmer der betaler efterlønsbidrag

Medlemmer der betaler efterlønsbidrag Medlemmer der betaler efterlønsbidrag Efterlønsbidraget Nedenstående gengiver hovedreglerne for indbetaling af efterlønsbidraget. Ved gennemførelsen af de nye regler for at overgå til efterløn blev det

Læs mere

A-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2011

A-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2011 NOTAT 24. januar 2012 A-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2011 SFR Statistik A-kasserne har indberettet medlemmer, der indbetalte efterlønsbidrag pr. 1. september 2011. Indbetalinger

Læs mere

Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark. En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job

Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark. En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job Juni 21 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 4. november 2005 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 18 % har udenlandsk

Læs mere

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag PR. 1. FEBRUAR 2007 Pr. 1. februar blev der i alt afregnet 2.257.761 medlemsbidrag, hvilket er en stigning på 2.192 i forhold til

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Oktober Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Ledigheden i Århus Kommune er på 1, % af arbejdsstyrken, hvilket er samme niveau som på landsplan (1,%).

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 819-8,5 4,0 3,7 Kontanthjælpsmodtagere 464-20,7

Dagpengemodtagere 3) 819-8,5 4,0 3,7 Kontanthjælpsmodtagere 464-20,7 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Køge kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, september 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Køge kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 852-8,0 4,2 3,8 Kontanthjælpsmodtagere 454-21,9

Dagpengemodtagere 3) 852-8,0 4,2 3,8 Kontanthjælpsmodtagere 454-21,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Køge kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, oktober 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Køge kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 500-6,0 5,5 5,1 Kontanthjælpsmodtagere 378-21,6

Dagpengemodtagere 3) 500-6,0 5,5 5,1 Kontanthjælpsmodtagere 378-21,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Albertslund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, september 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Albertslund

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag PR. 1. JULI 2010 Pr. 1. juli blev der i alt afregnet 2.198.905 medlemsbidrag, hvilket er en stigning på 6.578 i forhold til sidste

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 9 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Faldet i ledigheden er ophørt og på vej opad. I december var ledigheden vokset med 1 personer svarende

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Allerød Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Allerød Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Allerød Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Allerød Kommune Bruttoledige

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesindsatsen i Kommune Oversigter med status for arbejdet med ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen i 7 og 8 samt indsatsen på sygedagpengeområdet Ministerens

Læs mere

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag PR. 1. JULI 2007 Pr. 1. juli blev der i alt afregnet 2.252.378 medlemsbidrag, hvilket er en stigning på 3.463 i forhold til sidste

Læs mere

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst Danmarks Statistik 5. juni 2015 Beskæftigelsesnotat Dette notat indeholder forklaringer af de begreber, der anvendes i de vedlagte tabeller vedrørende lønmodtagerbeskæftigelse for perioden 4. kvartal 2011

Læs mere

Allonge til RBR/BR s Kontrakt 2009 - justering af mål

Allonge til RBR/BR s Kontrakt 2009 - justering af mål Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 5. marts 2009 J.nr.: 2009-0003854 Allonge til RBR/BR s Kontrakt 2009 - justering af mål Som følge af de seneste måneders hastige udvikling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2004

Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2004 Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2004 Statistik Arbejdsdirektoratet har bedt a-kasserne om at indberette medlemmer, der indbetaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2004. Indbetalinger

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Frederikssund

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Frederikssund Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Frederikssund Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Frederikssund,

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen koster ufaglærte job for altid

Arbejdsmarkedskrisen koster ufaglærte job for altid Arbejdsmarkedskrisen koster ufaglærte job for altid Den økonomiske krise har været hård ved det danske arbejdsmarked, og stort set hele den fremgang, der var under højkonjunkturen, risikerer at blive tabt

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer Februar www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal 5 Den samlede ledighed i Århus Kommune er faldet med. personer i forhold til samme periode sidste år

Læs mere

Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september

Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2003 1 Statistik Arbejdsdirektoratet har bedt a-kasserne om at indberette medlemmer, der indbetaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2003. Indbetalinger

Læs mere

NYHED S BREV. Ledigheden i Odense Kommune 1999, samt de nyeste ledighedstal fra marts 2000. Nr. 10 maj 2000. Resumé

NYHED S BREV. Ledigheden i Odense Kommune 1999, samt de nyeste ledighedstal fra marts 2000. Nr. 10 maj 2000. Resumé NYHED S BREV Kommune Borgmesterforvaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 1 maj 2 Resumé Ledighedsprocenten for Kommune var i 99 på 7,2 pct. Ledigheden i Kommune 99, samt de nyeste ledighedstal

Læs mere

En stor del af indvandreres og efterkommeres lavere karakterer i forhold til danskere kan forklares

En stor del af indvandreres og efterkommeres lavere karakterer i forhold til danskere kan forklares 30. november 2017 2017:18 19. december 2017: Der var desværre fejl i et tal i boks 2. Rettelsen er markeret med rødt. Desuden er der tilføjet en boks 4 sidst i analysen. En stor del af indvandreres og

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

Arbejdsløsheden i Århus, januar kvartal 1995 (uge 51-11)

Arbejdsløsheden i Århus, januar kvartal 1995 (uge 51-11) Nr. 6.02 Juni 1995 Arbejdsløsheden i Århus, januar kvartal 1995 (uge 51-11) Ledigheden er fortsat faldet kraftigt i Århus Kommune i 1. kvartal 1995. Ledigheden er stadig større i Århus Kommune end i landet

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i juni-måned Antal fuldtidsledige. Ændring i forhold til samme måned i 2006.

Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i juni-måned Antal fuldtidsledige. Ændring i forhold til samme måned i 2006. Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i juni-måned 2007 Kommuner i Syddanmark jun-07 fuldtids 2006 Ændring i forhold til 2006 i Ledigheds Assens 667-142 -17,6 3,3 Faaborg-Midtfyn 621-308 -33,2 2,5

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 9 Arbejdsløsheden i Århus Kommune, juni 9 Det samlede antal ledige i Århus Kommune er i juni 9 på 5. fuldtidsledige, hvilket er en stigning på.1

Læs mere

Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. november 2012

Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. november 2012 NOTAT Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. november 2012 19. marts 2013 2012-958 8. kontor/mad Statistik Der er normalt ført statistik over indbetalte efterlønsbidrag pr.

Læs mere

KVINDER OG MÆND PÅ ARBEJDSMARKEDET 2008

KVINDER OG MÆND PÅ ARBEJDSMARKEDET 2008 KVINDER OG MÆND PÅ ARBEJDSMARKEDET 28 November 28 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet I rapporten præsenteres en række indikatorer og statistikker, der belyser hhv. kvinder og mænds relation til arbejdsmarkedet.

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 2. KVARTAL 2004

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 2. KVARTAL 2004 Information fra Århus Kommunes Budgetkontor Sept. ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE,. KVARTAL Århus Kommune har fra og med februar fejlagtigt indberettet for mange ikkeforsikrede ledige i størrelsesordenen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 7 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. 7 Den samlede ledighed i Århus Kommune er i juni 7 faldet med 1.9 personer i forhold til samme periode sidste

Læs mere

Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring

Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring Økonomiske kriser har store konsekvenser for ufaglærte. Ikke nok med at rigtig mange mister deres arbejde, men som denne analyse viser, er det vanskeligt

Læs mere

LO-fædre holder halvt så meget barsel som Akademiker-fædre - men vil gerne holde mere

LO-fædre holder halvt så meget barsel som Akademiker-fædre - men vil gerne holde mere Fakta om fædrebarsel 1 Marts 216 LO-fædre holder halvt så meget barsel som Akademiker-fædre - men vil gerne holde mere En ny særkørsel fra Danmarks Statistik for LO viser, at Akademiker-fædre holder dobbelt

Læs mere

NOTAT. Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

NOTAT. Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet Fakta om kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 27 NOTAT og mænd på arbejdsmarkedet 4. oktober 27 I notatet præsenteres en række indikatorer og statistikker, der belyser hhv. kvinder og mænds relation til

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i februar-måned Antal gns. ledige. Ændring i forhold til samme måned i 2006.

Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i februar-måned Antal gns. ledige. Ændring i forhold til samme måned i 2006. Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i februar-måned 2007 Kommuner i Syddanmark feb-07 gns. 2006 Ændring i forhold til 2006 i Ledigheds Assens 941-283 -23,1 4,6 Billund 461-111 -19,4 3,4 Esbjerg

Læs mere

Forventet restlevetid for 3F ere og udvalgte grupper

Forventet restlevetid for 3F ere og udvalgte grupper Forventet restlevetid for 3F ere og udvalgte grupper 3F ere har en forventet restlevetid som 6-årige, der er kortere end eksempelvis personer med en lang videregående uddannelse. Det betyder færre år på

Læs mere

Arbejdsmarkedsrådet for Ribe Amt. Analyse af gennemførte afklarings-, vejlednings- og opkvalificeringsforløb. Bilagsrapport

Arbejdsmarkedsrådet for Ribe Amt. Analyse af gennemførte afklarings-, vejlednings- og opkvalificeringsforløb. Bilagsrapport Deloitte Business Consulting A/S Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Telefon 35 25 25 25 Telefax 35 25 20 01 www.deloitte.dk Arbejdsmarkedsrådet for Ribe Amt Analyse af gennemførte afklarings-, vejlednings-

Læs mere

INDHOLD. Nr maj Side Eventuel henvendelse tlf.: Arbejdsløsheden i Bent Regner Andersen...

INDHOLD. Nr maj Side Eventuel henvendelse tlf.: Arbejdsløsheden i Bent Regner Andersen... INDHOLD Nr. 11. 2. maj 1998 Side Eventuel henvendelse tlf.:. 33 66 28 39 Arbejdsløsheden i 1997... 1 Bent Regner Andersen... 33 66 28 16 Arbejdsløsheden i 1997 Ledighedsprocenten i var i 1997 11,9 mod

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Statistik. 5.100 færre ledige i februar

Statistik. 5.100 færre ledige i februar Statistik Sagsnr. Ref. GHA Den. april 0.0 færre ledige i februar Der var i februar.00 fuldtidspersoner uden job, når der korrigeres for sæsonmæssige udsving. Det var.0 personer færre end i januar. Dermed

Læs mere

Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt

Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag PR. 1. DECEMBER 2008 Pr. 1. december blev der i alt afregnet 2.206.348 medlemsbidrag, hvilket er et fald på 3.684 i forhold til

Læs mere

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag PR. 1. MAJ 2009 Pr. 1. maj blev der i alt afregnet 2.205.046 medlemsbidrag, hvilket er et fald på 5.818 i forhold til sidste måneds

Læs mere