Statutter for Klinisk Forskningsenhed KFE Hæmatologisk Afdeling R Århus Universitetshospital

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statutter for Klinisk Forskningsenhed KFE Hæmatologisk Afdeling R Århus Universitetshospital"

Transkript

1 Statutter for Klinisk Forskningsenhed KFE Hæmatologisk Afdeling R Århus Universitetshospital 1. Historie Gennem årene er der udført klinisk forskning ved Hæmatologisk Afdeling baseret på frivillig lægelig indsats. Der har siden begyndelsen af 90 erne været periodevis tilknytning af projektsygeplejerske i afdelingen, det meste af tiden. En fast deltidsansættelse af projektsygeplejerske finansieret af Kræftens Bekæmpelses Kliniske Forskningsenhed for Århus Universitetshospital siden august 2000 dannede startgrundlaget for aktiviteterne i den Kliniske Forskningsenhed (KFE) ved Hæmatologisk Afdeling. Dette grundlag blev i 2002 yderligere underbygget med en forskningsbevilling, således at antallet af igangværende kliniske protokoller er steget fra 3 i august 2000 til 26 i oktober Antallet af fast personale i KFE er i samme periode også steget, fra 1 til 4 projektsygeplejersker, fra 2008 med en ledende projektsygeplejerske. KFE s økonomiske fundament er baseret på både forskningsbevillinger og sponsorindtægter samt en midlertidig (til februar 2007) bevilling fra Institut for Klinisk Forskning. Enheden har fra været støttet af en bevilling fra Indenrigsministeriet til Kliniske Kræftforskningsenheder i Region Midt. Der arbejdes aktuelt på at opnå en basisbevilling baseret på interne (afdelingsbudget), og eksterne midler, fx. fra Region Midt og fra den Regionale Infrastruktur for Klinisk Kræftforskning (RIKK). 2. KFE s formål At fremme klinisk forskning og dens kvalitet på Hæmatologisk Afdeling til gavn for hæmatologiske patienter. At øge kendskabet til og erfaringen med klinisk kræftforskning hos ansatte på Hæmatologisk Afdeling R til gavn for både patienter og personale At bidrage til en landsdækkende standardisering af udrednings- og behandlingstilbuddene til hæmatologiske patienter gennem et samarbejde med de øvrige kliniske hæmatologiske forskningsenheder i Danmark Til ovennævnte formål bør KFE sikre: Høj kvalitet ved iværksættelse og gennemførelse af kliniske forskningsprojekter samt sikre overensstemmelse med den nationale og internationale (EU-direktiv) lovgivning på området og regler for Good Clinical Practice. Instruktion af personale i de forskningsmæssige opgaver som en naturlig del af den kliniske praksis i afdelingen. Side

2 Beskrivelse og gennemførelse af en overordnet strategi for den kliniske forskningsaktivitet på afdelingen. 3. Opgaver KFE s funktioner omfatter primært opgaver i forbindelse med iværksættelse og gennemførelse af kliniske forsøgsprotokoller. I det omfang, der er resurser til det tillige udarbejdelse af patientinformationer, registrering af eksperimentelle behandlinger, samt bistand i forbindelse med kliniske udviklings- og forskningsprojekter inden for sygeplejen. 4. Ledelse og personale Klinisk Forsknings Enhed er en del af Hæmatologisk Afdeling. Afdelingens kliniske professor (eller dennes stedfortræder) er overordnet ansvarlig for KFE. Den daglige ledelse varetages af et af forretningsudvalget udpeget speciallægemedlem (se pkt. 4.1) sammen med den ledende projektsygeplejerske i KFE Forretningsudvalg Enheden styres af forretningsudvalg bestående af: Den kliniske lærestolsprofessor Ledende overlæge Oversygeplejerske KFE ledende projektsygeplejerske Forskningsprofessorer tilknyttet afdelingen En afdelingssygeplejerske. Vælges i afdelingssygeplejerskegruppen for perioder a 2 år. Tre læger. Vælges i speciallægegruppen for perioder á 2 år. Alle læger er valgbare, forretningsudvalget indstiller kandidater. Mindst to af de valgte skal have arbejdet med - og have betydelig erfaring inden for - den kliniske forskning. Betydelig erfaring defineres for eks. ved at man, mindst een gang og uden supervision, har haft ansvar for at designe, opstarte, implementere og afrapportere (publikation) en klinisk behandlingsprotokol. Forretningsudvalget mødes 4 gange om året. Der tages referat Funktionsbeskrivelser Der er til alle personalekategorier i KFE knyttet funktionsbeskrivelser, der udfærdiges og opdateres af den daglige ledelse. Side

3 4.3 Fysiske rammer Per har KFE til huse i fælles kontor for projektsygeplejersker og forskningssekretær i Administrationsbygningen, 1. sal. 5. Godkendelse af forsøgsprotokol Alle nye kliniske protokoller skal, inden de iværksættes, godkendes i afdelingen. Afdelingsledelsen har udarbejdet beskrivelse af denne proces, herunder hvordan arbejdsgangen dokumenteres. Processen initieres af investigator, som hjælpes af KFE s personale i den praktiske styring af processen. Den enkelte investigator kan for at sikre et hurtigt forløb - parallelt med denne procedure, i samarbejde med KFE s personale, indgå foreløbige mundtlige aftaler med eksterne parter (sponsorer) samt indsende ansøgninger til fx. Lægemiddelstyrelse, Datatilsyn og Videnskabsetisk Komité. Aftalerne må først finaliseres efter protokollen er accepteret på speciallægemøde. 5.1 Protokoltyper Der findes forskellige protokoltyper afhængig af (i) sponsorforhold og (ii) hvilken status Hæmatologisk Afdeling har i den pågældende protokol. Der skelnes således mellem Investigator-sponsored study (ISS) og Company-sponsored study (CSS). Indenfor disse to hovedgrupper kan protokollerne yderligere inddeles afhængig af, om de er nationale eller internationale og om hvilken rolle Hæmatologisk Afdeling har i den pågældende protokol, fx principal investigator (PI) funktion, protokolsekretariat for alle deltagende centre, nationalt koordinationscenter eller almindeligt deltagende center uden specielle funktioner, Tabellen nedenfor giver en oversigt over protokoltyper. Investigator-sponsored study (ISS) International protokol PI+hovedsekretariat nationalt ansvarligt center Deltagende center National protokol PI+hovedsekretariat Deltagende center Company-sponsored study (CSS) International protokol PI nationalt ansvarligt center Deltagende center National protokol PI+hovedsekretariat Deltagende center Protokoller, hvor afdelingen har PI funktion, internationalt eller nationalt, er vigtige til at profilere afdelingens kliniske forskningsprofil udadtil og vil, som regel, blive prioriteret højt Speciallægemøde Investigator gennemgår forsøgsprotokollen på et speciallægemøde, tidligst 2 uger efter det har været rundsendt til information. P.I. har til brug for behandlingen udformet en kladde til Side

4 Konsekvensskema I. En eventuel godkendelse af at der er tale om et fagligt forsvarligt projekt samt, at det falder inden for afdelingens interesseområde, noteres i referatet fra mødet Konsekvensvurdering og konsekvensskema Herefter inddrages KFE, hvor KFE gør protokollen og ledsagende bilag tilgængelig på afdelingens lukkede interne drev eller intranet. KFE udsender protokollen og ledsagende konsekvensskema til relevante høringsparter. På ledsagende flowskema er der anført frister for godkendelse/detailkommentarer. Som led i konsekvensevurderingen skal der inden igangsætning foreligge klare aftaler med alle involverede parter om projektets resurseforbrug. Dette indebærer, at investigator sammen med personale fra KFE laver oplæg til aftaler med relevante parter. Det kan være med personalet (afdelingssygeplejersken) i dagafsnit eller sengeafdeling, med afdelingens laboratorier (CCL og IHL) eller med serviceafdelinger, herunder Apoteket, Radiologisk afdeling, Klinisk-Biokemisk Afdeling m.m. Der sigtes mod, at disse aftaler har en ensartet karakter, der tilgodeser alle parter og medfører mindst arbejde. KFE forsøger at gennemføre dette på ensartet vis på tværs af protokoller. 5.4 Afdelingsledelsen Afdelingsledelsen vurderer herefter protokollen og de indsendte konsekvensskemaer. Hvis det skønnes gennemførligt, og der er resurser i afdelingen til, at de rutinemæssige aspekter af protokollen kan gennemføres orienteres investigator og den ledende projektsygeplejerske om dette (se 5.2). Hvis det ikke er tilfældet sendes protokollen til KFE, hvor der foretages prioritering af protokollerne, alternativt foretages yderligere konsekvensvurderinger. 5.5 Ekstern godkendelse Efter godkendelse indsender investigator og projektsygeplejerske (i det omfang det er nødvendigt og ikke allerede er foretaget ) ansøgninger til Lægemiddelstyrelsen, Videnskabsetisk Komité og Datatilsynet med videre. 5.6 Kontrakt med medicinalfirma Kontrakter, der indebærer rettighedsoverdragelser, skal godkendes af institutlederen på Klinisk Institut, før projektet iværksættes. 5.7 Information af personale Når alle tilladelser nævnt ovenfor foreligger, skal relevante personalegrupper informeres ved møde og gennem relevant informationsmateriale. a. Projektresume b. Tværfaglige personalemøder Side

5 6. KFE s opgaver og funktion KFE har adgang til og bruger administrative arbejdsredskaber, herunder procedureforskrifter, der skal hjælpe afdelingens personale, investigator og projektsygeplejerske med at sikre overblik, ensartethed og dokumentation. Alle læger og sygeplejersker har ansvar for at kende og følge disse foreskrifter. Procedureforskrifterne skal godkendes af KFE s daglige ledelse. KFE bistår investigator med: Godkendelsesprocedure for kliniske forsøg i Hæmatologisk Afdeling R Anmeldelsesskema til diverse myndigheder (Lægemiddelstyrelsen, Videnskabsetisk Komité og Datatilsynet) samt fremsendelse af kontrakt til Klinisk Institut, Aarhus Universitet (se ). Oprettelse af investigatormappe til opbevaring af korrespondance, original protokol, kontrakter, godkendelser m.m. (investigator study file), som er placeret i KFE s kontor. Investigatormappen bliver sædvanligvis udleveret af sponsor, men hvis investigator selv er sponsor oprettes den i KFE. Udarbejdelse af projektspecifikke afdelingsmapper (lilla mappe) Udarbejdelse af afdelingsmappen, der indeholder det projektmateriale der skal være tilgængelig for læger og sygeplejersker i afdelingen 6.1. Registrering Al registrering/randomisering foregår primært i eller via KFE, sekundært af investigator. Registrering og randomisering uden for normal arbejdstid kan efter aftale foretages af investigator Patientkontakt og flowsheet Generelt varetager KFE s personale ikke direkte kontakt, pleje eller behandling af patienten med mindre andet er aftalt. I stedet etableres ved start flowsheet, som alle behandlende læger skal være gjort opmærksomme på, og de anviste retningslinier skal følges ved enhver kontakt med patienten Projektsygeplejersken Projektsygeplejersken følger løbende de patienter, som er i gang med projektet for at sikre, at de ønskede målinger foretages, prøvemateriale afsendes samt at data indsamles korrekt. Projektsygeplejersken forestår ligeledes sammen med investigator kontakt til medicinalfirmaer. Side

6 6.4. Serious adverse events (SAE) Det er personalet i afdelingen, der har ansvar for at opdage SAE og med rettidig omhu informere KFE om dette. Videre rapportering af SAE foretages herefter af KFE i samarbejde med relevant læge Forskningssekretær Sekretæren varetager telefoniske henvendelser og mails til KFE. Sekretæren udarbejder forskningsstatistikker og oversigter over forskningsaktivitet i KFE. Desuden sørger sekretæren for bogføring, regnskab og opstilling af årsregnskab Revision af arbejdspapirer Projektsygeplejersken sørger for løbende revision af arbejdspapirer og introduktion af nye skemaer, vejledninger m.m Årsrapport KFE udarbejder hvert år en årsrapport der indeholder oplysninger om aktivitet, økonomi, forventet aktivitet, ansatte, publikationer osv. Forslaget hertil fremlægges hvert år på budgetmødet i oktober. Efter godkendelse lægges bidraget på hjemmesiden. Desuden bidrager KFE til afdelingens årsrapport med et afsnit om sidste års aktivitet. 7. Økonomi Afdelingens Kliniske professor eller dennes stedfortræder har det budgetmæssige ansvar for økonomien i KFE, herunder sikring af, at løn til ansat personale forefindes, så det dækker relevante opsigelsesvarsler. Da KFE er en del af Hæmatologisk Afdeling er det overordnede økonomiske ansvar placeret hos afdelingsledelsen. Den projektansvarlige læge har sammen med den projektansvarlige projektsygeplejerske ansvaret for kontraktaftalerne, dels med sponsorerne (interne eller eksterne, offentlige eller private) og dels med evt. ydelsesleverende tredje-parter (for eks. Sygehusapoteket, Klinisk Biokemisk afdeling, Radiologisk afdeling) 7.1. KFE s forskningskonto De interne og eksterne, offentlige eller private sponsormidler, der udbetales som støtte til gennemførelse af protokollerede kliniske undersøgelser (typisk vil det dreje sig om et engangsbeløb til dækning af overheadudgifter, løbende patient fees, specificerede engangsbeløb til støtte af projektrelaterede specialopgaver) indsættes på en KFE-konto (konto 172), der administreres af Forskningsstøtteenheden på Århus Sygehus. KFE kontoen struktureres på en sådan måde, at det til enhver tid skal være muligt at se hvilke midler der er knyttet til hvilket projekt i forbindelse med både ind- og udbetalinger. Side

7 Kontoen bidrager til alle budgetterede udgifter i forbindelse med afdelingens kliniske forskningsprojekter og aflønning af KFE s personale. Ved evt. overskud kan midlerne fra denne konto, efter godkendelse i forretningsudvalget, også bruges til dækning af udgifter til videnskabelige møder og andre forsknings- og uddannelsesaktiviteter med relation til kliniske forskningsprotokoller. Efter ansøgning kan kontoen også varetage en række andre udgifter relateret til afdelingens kliniske forskning se 7.4) Budget og regnskab KFE s daglige leder og den kliniske professor fremlægger i oktober måned forslag til budget for det kommende kalenderår for forretningsudvalget. I udfærdigelsen af budget indgår forskningssekretæren som den, der samler oplysninger om A. Status på forskningskonto B. Forventet tilgang af midler baseret på oplysninger for rekruttering af patienter til projekter de forløbne 6 måneder. C. Forventet tilgang af midler fra projekter, der påbegyndes i det kommende kalenderår D. Oplysninger om forskningsbevillinger. E. Oplysninger om allerede disponerede midler. På baggrund af budgettet tages stilling til personalenormering det kommende år. I marts måned udfærdiges regnskab for det foregående kalenderår. Dette forelægges afdelingsledelsen til orientering. På samme tidspunkt korrigeres årets budget ved behov herfor Den daglige økonomiske drift. Al kontering varetages af forskningssekretær, anvisning foretages af den kliniske professor (eller stedfortræder) og kontrasigneres af afdelingsledelsen Betaling via forskningskontoen Udgifter specifikt knyttet til drift af igangværende projekter o Regninger sendes til KFE, kontrolleres af den ledende projektsygeplejerske og anvises af den projektansvarlige investigator med kontrasignatur fra KFE s daglige leder eller den kliniske professor. o Der vil ofte være forudsigelige udgifter i forbindelse med den projektansvarlige investigator s koordinering og ledelse af det konkrete forskningsprojekt, Disse udgifter kan samles under et rådighedsbeløb, som investigator en kan disponere over indenfor de angivne projektrelaterede rammer. Udbetalingerne er underlagt de almindelige kontrolbetingelser (anvisning ved investigator og kontrasignatur ved KFE s daglige leder, den kliniske professor eller afdelingsledelsen). o Der føres detaljeret regnskab i henhold til gældende regler. Side

8 Udgifter til almindelig drift af KFE. o Regninger attesteres af ledende projektsygeplejerske, anvises af den kliniske professor eller dennes stedfortræder og kontrasigneres af afdelingsledelsen. Udgifter til øvrige områder o Hvis der ved budgetlægningen kan imødeses et kontooverskud efter dækning af KFE s kerneydelser, kan der ekstraordinært uddeles forskningsmidler til ikke direkte projektrelaterede områder, herunder til videreuddannelse af afdelingens personale, møder for ansatte, udvikling af KFE og lignende. Stillingtagen til disse ekstraordinære uddelinger sker i forretningsudvalget. 8. Good Clinical Practice Siden 2004 har det være lovpligtigt, at alle kliniske behandlingsforsøg skal følge Good Clinical Practice regler. Alle kliniske projekter, som ikke monitoreres i henhold til GCP fra sponsorside, skal før projektet starter, anmeldes til afdelingen for GCP på Århus Sygehus, så det sikres, at projektet monitoreres i henhold til GCP reglerne. 9. Interne møder 9.1. Plenummøde Én gang årligt afholdes et plenummøde for alle afdelingens forskningsinteresserede læger og andre med gensidig information om igangværende, afsluttede eller planlagte forsøgsprojekter samt økonomisk status Orienteringsmøder Hver anden onsdag i ulige måneder KFE møder for læger og plejepersonale og i lige måneder for plejepersonalet, hvor der informeres om igangværende afsluttede eller planlagte forsøgsprotokoller Nyansat personale Nyansat personale vil blive introduceret til KFE som led i afdeling R s introduktionsprogram. 10. Bilag Godkendt på Speciallægemøde den 19. juni 2006 (JLN) Side

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorerne 2014-15 Beretning nr. 7 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Offentligt 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne Februar 2015 BERETNING OM FORSKNINGSMIDLER PÅ HOSPITALERNE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion...

Læs mere

Vejledninger i God Videnskabelig Praksis

Vejledninger i God Videnskabelig Praksis Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed Vejledninger i God Videnskabelig Praksis med særlig fokus på sundhedsvidenskab naturvidenskab teknisk videnskab Januar 2009 Indholdsfortegnelse Forord 3 Kapitel

Læs mere

Søg penge til din forskning

Søg penge til din forskning K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Søg penge til din forskning En vejledning i at identificere relevante ansøgningsmuligheder, optimere projektbeskrivelser, tidslinjer og budgetter samt i at skrive

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland. (FAS-regulativ) Koncernøkonomi

Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland. (FAS-regulativ) Koncernøkonomi Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland (FAS-regulativ) Koncernøkonomi 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning, formål mv...4 1.1 Indledning...4 1.2 Formål...4 1.3 Habilitet...5

Læs mere

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Notat UDKAST, 10. FEBRUAR 2010 Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Definitioner af centrale ord og begreber

Læs mere

Rapport om revision af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ved Københavns Universitet. Maj 2011

Rapport om revision af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ved Københavns Universitet. Maj 2011 Rapport om revision af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ved Københavns Universitet Maj 2011 RAPPORT OM REVISIONEN VED KØBENHAVNS UNIVERSITET 1 Rapport om revision af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Læs mere

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte.

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte. LANDSBYGGEFONDEN 22. marts 2011 Vejledning om udarbejdelse af ansøgning i henhold til lov om almene boliger m.v. 91a og fondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats (boligsociale aktiviteter og

Læs mere

KOM GODT I GANG MED KLINISK FORSKNING VEJLEDNING OM FORBEREDELSE OG GODKENDELSE AF KLINISKE FORSØG

KOM GODT I GANG MED KLINISK FORSKNING VEJLEDNING OM FORBEREDELSE OG GODKENDELSE AF KLINISKE FORSØG KOM GODT I GANG MED KLINISK FORSKNING VEJLEDNING OM FORBEREDELSE OG GODKENDELSE AF KLINISKE FORSØG 0 Kolofon Kom godt i gang med klinisk forskning - Vejledning om forberedelse og godkendelse af kliniske

Læs mere

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE Side 2 af 58 Indholdsfortegnelse (UDKAST) 1. Forord (UDKAST) 5 2. Generelle forvaltningsbestemmelser 7 3. Kommunens økonomiske principper 8 4. Budgetproces 9 5. Bevillingsregler

Læs mere

Velkomstpakke for bestyrelsesformand og uddeler 1. juli 2010. Bilag: BSK BA DLO

Velkomstpakke for bestyrelsesformand og uddeler 1. juli 2010. Bilag: BSK BA DLO Velkomstpakke for bestyrelsesformand og uddeler 1. juli 2010 Bilag: Skabelon til handlingsplan og opfølgning... 2 Forretningsorden for bestyrelsen... 6 Ledelses instruks for Uddeler/direktør i Brugsforening...

Læs mere

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide)

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide) Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide) DANSK VERSION 2 Juni 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 1.1 NATIONAL KONTROL... 4 1.2 FORVALTENDE

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Godt i gang med forskning

Godt i gang med forskning Godt i gang med forskning Videnskabelige udvalg DOS Maj 2011 Indhold: 1. Indledning 2. Mest almindelige studiedesigns 3. Ordforklaringer 4. Opbygning af forsøgsprotokol 5. Guidelines og anmeldelser 6.

Læs mere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere 2014 De specialespecifikke kurser. Håndbog for hoved- og delkursusledere Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse

Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse Sundhedsstyrelsen Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse Struktur, retningslinier og ansvarsfordeling Januar 1998 Sundhedsstyrelsen Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet August 2010 1 FORMÅL, STRUKTUR OG ORGANISATION... 4 1.1 STRUKTUR... 4 1.2 PH.D.-SKOLENS ORGANISATION... 4 1.2.1

Læs mere

Indhold... 2 Mission... 3 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 10 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16

Indhold... 2 Mission... 3 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 10 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16 Årsrapport 2011 Indhold Indhold... 2 Mission... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 5 Aktiviteter... 6 Monitorering... 6 Hjemmeside... 8

Læs mere