Det almene byggeri Aktivitetsbestemte modelniveauer i ejendomsforvaltning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det almene byggeri Aktivitetsbestemte modelniveauer i ejendomsforvaltning"

Transkript

1 3 Det almene byggeri Aktivitetsbestemte modelniveauer i ejendomsforvaltning Version 1.0

2 Indhold side 1. Indledning 3 2. Aktivitetsbaserede objektbehov, oversigt 4 3. Krav til objekt og model i: Administration af lejers råderet Istandsættelse ved fraflytning Pasning, overvågning og styring af tekniske anlæg (CTS) Renhold Snerydning og glatførebekæmpelse Visualisering ved udlejning Forebyggende vedligehold, (alm. Vedligehold) Byggesager med projektering i renovering, til- og ombygning, 41 sammenlægning af lejemål samt vedligehold. 2

3 1. Indledning At anvende den objektbaserede bygningsmodel som grundlag for ejendomsforvaltning kan være til stor nytte både for forvaltningen og for eksterne rådgivere og udførende. Kravene til modellen fastlægges naturligvis ud fra de formål modellen skal tjene som igen afgør, hvad modellen skal indeholde og hvad den skal kunne. At opbygge objektbaserede bygningsmodeller er en proces, som bør planlægges og gennemføres omhyggeligt med fokus på både nyttiggørelse og ressourceforbrug. Det er i denne forbindelse vigtigt at tænke langsigtet. I denne vejledning er udgangspunktet, at den bygningsrelaterede forvaltning ligger inden for følgende aktiviteter: Administration af lejers råderet Istandsættelse ved fraflytning Pasning, overvågning og styring af tekniske anlæg (CTS) Renhold samt pasning af udearealer Snerydning og glatførebekæmpelse Visualisering ved udlejning Forebyggende vedligehold, (alm. Vedligehold) Byggesager med projektering i forbindelse med renovering, til- og ombygning, sammenlægning af lejemål samt vedligehold. Kapitel 2 er en helt summarisk oversigt over modelbehovet i de enkelte aktiviteter. Denne oversigt uddybes i kapitel 3, der rummer en detaljeret beskrivelse af aktiviteterne med tilhørende delaktiviteter. Beskrivelsen af modelbehovet skal ikke opfattes som et endegyldigt svar på, hvilke konkrete objekter der skal indgå i modellerne i den enkelte forvaltning, men snarer som en inspirationskilde, der kan danne udgangspunkt for egne disponeringer. Materialet indgår i det samlede materiale udarbejdet i regi af projektet Nyttiggørelse af objektbaserede bygningsmodeller i ejendomsforvaltning. 3

4 2. Aktivitetsbaserede objektbehov, oversigt Skemaet viser i rækkerne Forvaltnings Klassifikations bygningsdelstavle. I kolonnerne de enkelte aktiviteter under forvaltning. De udfyldte felter i blåt viser som et eksempel hvilke bygningsdele der kan være aktuelle for hvilke aktiviteter. I mange situationer, vil ikke alle de markerede bygningsdele være aktuelle for den pågældende aktivitet. F.eks. vil en tagrenovering ikke omfatte alle de bygningsdel der er anført under kolonnen Byggesager med projektering. Bygningsdel Bygningsdele i terræn Kode t Administration af lejers råderet Istandsættelse ved fraflytning Pasning, overvågning, styring Renhold / pasning af udearealer Snerydning / glatførebekæmpelse Visualisering ved udlejning Vedligehold (alm.) Byggesager med projektering Terræn, konstruktion Belægning Bro Hegn Jord Pergola Teknikgang Trappe og rampe Tunnel Væg tk tk.bel tk.bro tk.heg tk.jor tk.per tk.tek tk.tra tk.tun tk.væg Terræn, tekniske anlæg / installationer tt Afløb Afløbssystem (samlet) tt.afl.sam Adgang Adgangssystem (samlet) tt.adg.sam Automation Automationssystem (samlet) tt.aut.sam Belysning Vej- og pladsbelysningsanlæg tt.bly.sam Elforsyning Elforsyningsanlæg (samlet) tt.elf.sam Gas og luft Anlæg for gas og luft (samlet) tt.gas.sam Kommunikation Kommunikationsanlæg (samlet) tt.kom.sam Vand Vandsystem (samlet) tt.van.sam Varme Varmeanlæg (samlet) tt.var.sam Terræn, inventar Affaldscontainer, -beholder og -stativ Borde og bænke Kunstnerisk udsmykning Legepladsudstyr Småbygninger ikke reg. som bygninger ti ti.aff ti.bor ti.kun ti.leg ti.sby 4

5 Bygningsdel Sportspladsudstyr Tavler, skilte, skærme, postkasser, Teknisk inventar, P-automater Kode ti.spo ti.tav ti.tei Administration af lejers råderet Istandsættelse ved fraflytning Pasning, overvågning, styring Renhold / pasning af udearealer Snerydning / glatførebekæmpelse Visualisering ved udlejning Vedligehold (alm.) Byggesager med projektering Terræn, beplantning Buske Græs Hække Løgplanter Stauder Træer tb tb.bus tb.græ tb.hæk tb.løg tb.sta tb.træ Bygningsdele i bygning b Bygning, konstruktion Altan Altangang Dækkonstruktion Dør Fundament Gulv Kanaler, ingeniørgange Karnap Kvist Loft Luger og lemme Lyskasse Overflade Port Rampe Tagdækning Tagkonstruktion Tagterrasse Trappe Vindue Væg bk bk.alt bk.alg bk.dæk bk.dør bk.fun bk.gul bk.kan bk.kar bk.kvi bk.lof bk.lug bk.lys bk.ovf bk.por bk.ram bk.tad bk.tak bk.tat bk.tra bk.vin bk.væg Bygning, tekniske anlæg / installationer bt Adgang Adgangssystem (samlet) bt.adg.sam Affald Affaldssystem (samlet) bt.aff.sam Afløb Afløbssystem (samlet) bt.afl.sam 5

6 Bygningsdel Kode Automation Automationssystem (samlet) bt.aut.sam Belysning Belysningsanlæg (samlet) bt.bly.sam Beskyttelse Beskyttelsesanlæg (samlet) bt.bes.sam Elforsyning Elforsyningsanlæg (samlet) bt.elf.sam Gas og luft Anlæg for gas og luft bt.gas.sam Kommunikation Kommunikationsanlæg (samlet) bt.kom.sam Køling Køleanlæg (samlet) bt.køl.sam Transport Transportsystem (samlet) bt.tra.sam Vand Vandsystem (samlet) bt.van.sam Varme Varmeanlæg (samlet) bt.var.sam Vaskeri, fælles Vaskerimaskiner (samlet) bt.vas.sam Ventilation Ventilationsanlæg (samlet) bt.ven.sam Administration af lejers råderet Istandsættelse ved fraflytning Pasning, overvågning, styring Renhold / pasning af udearealer Snerydning / glatførebekæmpelse Visualisering ved udlejning Vedligehold (alm.) Byggesager med projektering Bygning, inventar bi Affaldscontainer, -beholder og -stativ bi.aff Automater til mad / drikke bi.atm Av-udstyr bi.avu Badeværelse inventar bi.bad Beplantning bi.bep Brandslukker bi.bra El-radiatorer og apparater bi.elr Hjælpemidler (handicap) bi.hjæ Hårde hvidevarer bi.hvi Kunstnerisk udsmykning bi.kun Køkkeninventar bi.køk Lamper, løse bi.lam Møbler bi.møb Skabe, garderobe m.v. bi.ska Skilte bi.ski Skærmvæg bi.skæ Tekstil bi.tet 6

7 3. Krav til objekt og model i: 3.1 Administration af lejeres råderet Generel beskrivelse af aktiviteten Lejers råderet omfatter forbedringer af lejemålet som lejeren lader udføre for egen regning. Disse forbedringer skal forinden de udføres anmeldes og godkendes af udlejeren. Ved fraflytning kan der efter særlige regler ydes godtgørelse for de afholdte udgifter. Lejers råderet omfatter følgende: Forbedringer i boligen Forandringer i boligen Forbedringer og/eller forandringer af installationer Forbedringer og/eller forandringer uden for boligen Forbedringer af boligen kendetegnes ved, at de forøger boligens kvalitet og dermed værdi. Forbedringer må dog ikke fratage boligens karakter som almen bolig. Eksempler på forbedringer er nyt køkken, nyt badeværelse, opsætning af fliser, indsætning af skabe m.v. Forandringer af boliger er arbejder som tilgodeser lejerens individuelle ønsker og behov, men som ikke kan opfattes som generelle forbedringer. Forandringsarbejder må ikke fratage boligens karakter som almen bolig. Eksempler på forandringer er flytning eller fjernelse af vægge, flytning af døre, ændring af gulvbelægning og sænkning af lofter. Forbedringer og/eller ændring af installationer omfatter eksempelvis installation af vaskemaskine, køleskab, fryser, og antenneanlæg. Forbedringer eller forandringer uden for boligen omfatter det udendørsareal, der indgår i lejemålet. Også her skelnes mellem forbedringer, der forøger boligens kvalitet og dermed værdi, og forandringer der blot tilgodeser den aktuelle lejeres ønsker og behov. Afdelingsbestyrelsen vil ofte have udarbejdet et katalog over hvilke arbejder der er tilladt. Eksempler på arbejder uden for boligen er drivhus, hegn og fliser Aktivitet og aktører Anmeldelse /godkendelse Lejer, Drifts. Afd. Registrering Drifts afd. Anvendelse Drifts afd., Lejer 7

8 3.1.3 Modelkrav, konklusion Proceduren er, at lejeren ansøger om tilladelse til at gøre brug af råderetten. Denne ansøgning behandles af boligselskabet, som giver den nødvendige tilladelse. Lejeren lader derpå arbejdet udføre, hvorefter boligselskabet godkender det færdige resultat. Når det udførte arbejde er godkendt, indlæses dette i modellen. Der kan være tale om såvel bygningsdele i bygnings som bygningsdele i terræn. Nogle bygningsdele forefindes allerede i modellen, og der er her tale om at ændre eller supplere den eksisterende information. Andre bygningsdele forefindes ikke i modellen, men må oprettes. Bygningsdelene bør som minimum være tilført følgende egenskabsdata: Objektklasse og kode i henhold til Forvaltnings Klassifikation Objektnavn og ID Tilhørsforhold til bolig- / erhvervsenhed Forbedring (varig ændring) Forandring (som skal tilbageføres ved fraflytning) Tidspunkt for forbedring / ændring Levetid / garanti Mængde i henhold til anvendte opmålingsregler Brugervejledning Beskrivelse af vedligehold med interval Hovedgeometri i 2D eller 3D Diagrammer (el, vand, varme, ventilation m.v.) Bygningsdelene kan derudover rumme andre egenskabsdata. Disse må for tekstinformationens vedkommende være struktureret i henhold til Forvaltnings Klassifikation, Egenskabsdata, tabel 6.11 Egenskabsdata vil ofte være placeret på bygningsdelskort med et fast format. Flere ens bygningsdele med samme sæt af egenskabsdata kan håndteres som én bygningsdel. Geometri anvendes primært til at identificere og lokalisere objekterne i modellen og dermed i bygningen. 2D geometri kan opfylde dette krav, men 3D geometri, hvor alle objekter er identificeret ved hjælp af objekt-id, vil ofte give en bedre overskuelighed. Anvendes 3D geometri bør drifts afd. via en viewer have adgang til denne ligesom en person i drifts afd. eller en ekstern rådgiver må være i stand til at håndtere modellen i et modelleringsprogram, så der løbende kan gennemføres opdateringer. 8

9 3.1.4 Model adgang og anvendelse, konklusion Modellens primære formål er at tjene som dokumentation for de ændringer, der er foretaget i det pågældende lejemål som følge af lejers råderet. Denne dokumentation er aktuel for udlejnings afd. når lejer fraflytter og der skal ske en evt. godtgørelse. Den er tillige i forbindelse med udlejning aktuel som supplerende information for potentielle nye lejere. Da vedligehold af bygningsdele i boligen, der er etableret som følge af lejeres råderet påhviler lejeren, er information om disse kun af begrænset betydning for vedl. afdelingen. En systematisk opdatering af bygningsmodellen som følge af lejers råderet bidrager til at sikre, at den samlede bygningsmodel er i overensstemmelse med de eksisterende forhold i bygningen. Dette kan især være af betydning i forbindelse med undersøgelse og udbedring af svigt eller skader i bygningen Datagrundlag og delaktiviteter Anmeldelse / godkendelse Når en lejer ansøger om tilladelse til at foretage ændringer af lejemålet i henhold til reglerne om lejeres råderet er det boligadministrationens opgave at behandle ansøgning og give den ønskede tilladelse eller et afslag. Når arbejdet er afsluttet skal dette godkendes af boligadministrationen. Datagrundlag og modelkrav I boligselskabets behandling af ansøgninger er det vigtigt at sammenholde de ønskede ændringer med eksisterende forhold. F.eks. må det i forbindelse med ønske om flytning eller fjernelse af vægge undersøges, om disse indgår i den bærende eller stabiliserende konstruktion. Ved afløbskrævende installationer må det på tilsvarende vis undersøges, om disse afløb hensigtsmæssigt kan etableres som foreslået. En objektbaseret bygningsmodel i henhold til IKT-bekendtgørelsens krav til bygningsmodeller vil med sin 3D geometri være det ideelle udgangspunkt for boligadministrationens vurdering. Er geometrien alene i 2D, kan planer og snit fra arkitekt og konstruktionsingeniør være fyldestgørende. Foreligger der ikke konstruktions- / eller installationstegninger, må tilladelsen bygge på en besigtigelse på stedet. Registrering i modellen Når arbejdet er fuldført, skal alle ændringer registreres. Det må af denne registrering klart fremgå, hvad der er giver tilladelse til som forbedringer, der er givet tilskud til, og som ikke skal tilbageføres, og hvad der er givet tilskud til som Datagrundlag og modelkrav Datagrundlaget for en registrering af det udførte vil i al væsentlighed være det materiale som lejeren formår at fremskaffe fra den eller de parter, der har udført det pågældende arbejde. 9

10 ændringer uden tilskud, hvor der er betalt depositum til en eventuelt tilbageføring ved fraflytning. Kravet til materialet vil være afhængigt af ændringen eller forbedringens omfang og karakter. For en køkken udskiftning vil det typisk være: Forhandler Producent / Fabrikat Type Varenumre for elementer Overflader og farve Garanti Anvisning vedr. rengøring Disse informationer fra lejeren indgår så i det samlede sæt egenskabsdata for den pågældende bygningsdel. For ovenstående eksempel, kan dette se således ud: Objektklasse og kode i henhold til Forvaltnings Klassifikation Objektnavn og ID Tilhørsforhold til bolig- / erhvervsenhed Forbedring som er varig Forhandler Producent / fabrikat Type Varenumre Overflader og farve Tidspunkt for indsætning Levetid / garanti Mængde i henhold til anvendte opmålingsregler Brugervejledning Hovedgeometri i 2D eller 3D Diagrammer (el, vand, varme, ventilation m.v.) 10

11 Anvendelse I processen omkring fraflytning samt efterfølgende ved genudlejning, er informationerne og de ændringer og forbedringer, der er udført som følge af lejeres råderet, aktuelle. Ved undersøgelse af årsag til svigt eller skade i bygningen vil dokumentationen af ændringer som følge af lejeres råderet indgå på lige fod med øvrige egenskabsdata. Datagrundlag og modelkrav Egenskabsdata for bygningsdele, som er ændret eller tilført som følge af lejers råderet adskiller sig ikke fra øvrige egenskabsdata i bygningsmodellen. Der vil dog altid for disse bygningsdele være anført, at de er tilført eller ændret som følge af lejeres råderet. Det er endelig af betydning, at boligadministrationen har fastlagt en systematik for opdatering af modellen samt for arkivering af tidligere versioner, så det altid er muligt at finde tilbage til en bygningsdel (geometri og øvrige egenskabsdata) før den blev ændret. 3.2 Istandsættelse ved fraflytning Generel beskrivelse af aktiviteten Istandsættelse ved fraflytning knytter sig til nedenstående tre ordninger A-ordningen Ved fraflytning gennemføres en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge og lofter samt rengøring. Lejeren afholder udgifterne ved normalistandsættelsen, men afdelingen overtager gradvist denne udgift i forhold til bo-periodens længde (20/100 mdr.) Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat. Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse. Lejeren sørger i bo-perioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse. A med NI beløb Ved fraflytningen sørger indflytter selv for normalistandsættelsen. Afdelingen udbetaler et beløb til denne normalistandsættelse - enten på forhånd, eller når normalistandsættelsen er sket. Indflytter bestemmer selv, om der skal anvendes håndværkere. Afdelingen fastsætter beløbet til normalistandsættelsen. 11

12 Afdelingen sparer udgiften til maler og rengøring - det samme gør fraflytter naturligvis. Alt andet som den "normale" A-ordning. B-ordningen Over huslejen indbetaler lejerne til en vedligeholdelseskonto for hver enkelt bolig. Herudover indbetaler lejerne til en såkaldt fælleskonto, hvorfra midlerne anvendes efter inspektørernes/viceværters skøn. Den enkelte boligs vedligeholdelseskonto kan anvendes til maling af vægge, lofter, jern og træværk/inventar som tapetsering og gulvbehandling i boperioden. Der sker ingen istandsættelse ved lejerskifte - den nye lejer må acceptere den forrige lejers farvevalg samt det slid og ælde, der følger af, at det er en genbrugslejlighed, vi lejer ud. Fraflytter skal betale fuldt ud for sin eventuelle misligholdelse! I den senere tid har der været fokus på, at rammeudbud er løsningen når malerfirmaer skal istandsætte lejede boliger ved fraflytning efter A ordningen. Det er simpelthen den nemmeste måde både fraflytter og boligselskab- eller forening kan sikre sig, at prisen hver gang er den rigtige. Et rammeudbud for istandsættelse af boliger ved fraflytning er et udbud på enhedspriser dvs. stk. og m2 priser for alle normale arbejder og behandlinger. For at gennemføre et seriøst rammeudbud må man desuden have beregnet fraflytningsfrekvensen og dermed beskrevet et realistisk volumen for det samlede arbejde i aftaleperioden. Er der gennemført rammeudbud, kan den samlede proces omkring istandsættelse ved fraflytning optimeres ved at man på forhånd har opmålt hver enkelt boligtype og dermed har alle mængder liggende i systemet. For at forenkle bør man så efterfølgende på systemniveau kunne kombinere de beskrevne og prissatte behandlinger med de aktuelle mængder for boligen. Opmålingen af boligerne kan naturligvis gennemføres på helt traditionel vis, men det er nærliggende at koordinere indsatsen med opbygning af digitale bygningsmodeller med 3D geometri, fra hvilke man direkte kan udtage mængderne Aktivitet og aktører Datagrundlag Udbud i rammeudbud Tilbud / kontrakt Flyttesyn / rekvisition Udførelse Drift. afd. Drift. afd. / Entreprenør Drift. afd. / Entreprenør Synsmand Entreprenør 12

13 Faktura / bogføring Entreprenør / Drift. afd. / Bogholderi Modelkrav, konklusion Udviklingen går for tiden i retning af, at der anvendes et digitalt fraflytningssystem som er et separat system med aftale enhedspriser for malerarbejde samt mængder for alle boliger. Ved anvendelse af et sådant system er det væsentligt, at den del af modellen der ligger i fraflytningssystemet, hænger nøje sammen med andre dele af modellen, som ligger i andre systemer. Opdateringer bør kun skulle gennemføres ét sted. Indholdet i fraflytningssystemet kan således opfattes som en fagmodel. Det er væsentlig, at der konsekvent anvendes Forvaltnings Klassifikation og at objekterne er de samme selv om egenskabsdata ligger i forskellige systemer. Dette gælder uanset hvor avanceret eller primitiv selve registreringen foregår. For at opnå alle fordele ved den objektbaserede model bør data kunne overføres fra bygningsmodellen til fraflytningssystemet, så opdatering ét sted slår igennem alle de steder opdateringen vedrører Model adgang og anvendelse, konklusion Såvel ejendomsadministrationen som de udførende bør have adgang til fraflytningssystemet via Internettet. Adgangen til systemet bør dog styres, så de udførende alene har adgang til den del af systemet, der er aktuel for deres aktiviteter Hvis der foreligger en model med 3D geometri, bør der være adgang til denne via en viewer som giver hurtig adgang til det ønskede. 13

14 3.2.5 Datagrundlag for delaktiviteterne Etablering af datagrundlag: Datagrundlaget bør være tilstrækkeligt til, at der ved flyttesynet straks kan laves en fraflytningsrapport med priser. En stor del af datagrundlaget er relativt konstant og skal kun sjældent opdateres det gælder f.eks. afgrænsning af lejemål, bygningsdele som kræver vedligehold samt mængder. Der skal dog være mulighed for opdateringer ved bygningsændringer. Andre data skal opdateres jævnligt, det gælder f.eks. priser og administrative data. Der skal være beskrevne procedurer for opdatering af datagrundlaget. Ved flyttesyn og udarbejdelse af fraflytningsrapport må der være sikkerhed for, at der arbejdes med opdaterede data. Datagrundlag og modelkrav: Modellen bør indeholde placering og afgrænsning af de enkelte lejemål. For hvert lejemål bør findes de bygningsdele, som normalt kræver behandling ved fraflytning, For disse bygningsdele bør modellen indeholde mængder samt beskrivelse af behandling. Modellen bør yderligere indeholde bygningsdele, som ved misligholdelse kræver behandling. Mængder kan findes på flere måder: Ved opmåling på stedet Ved måling i eksisterende 3D.model Ved en kombination af de to (når der mangler detaljer i 3D modellen) Det skal fremgå, hvordan mængder er beregnet samt hvilke opmålingsregler, der er anvendt. 14

15 Modellen bør indeholde priser på de enkelte arbejder, så man ved flyttesynet direkte kan trække priserne på det, der skal foretages. Modellen bør indeholde historik, så man kan finde hvilke fraflytninger, der har været, samt hvilke arbejder der er udført ved de enkelte fraflytninger. Modellen bør indeholde administrative data vedr. lejerne af lejemålene, så der er direkte adgang til navn, telefonnumre osv. Rammeudbud: Ved rammeudbud samles arbejdet med istandsættelse ved fraflytning i passende samlinger som udbydes. De enkelte arbejder gennemføres herefter efter de aftaler der er indgået efter rammeudbuddet. Rammeudbuddet bør være forholdsvis detaljeret og meget konkret, så det er let at sammenligne de indkomne tilbud Datagrundlag og modelkrav: For hvert udbud må foreligge Beskrivelse af arbejderne Samlet mængde Mængderne ved de enkelte arbejder Placeringen af de enkelte arbejder Vilkår for udbuddet, herunder grundlaget for bedømmelse af tilbud. Der bør være sammenhæng i modellen mellem de enkelte rammeudbud og de lejemål og bygningsdele som rammeudbuddet omfatter. Tilbud / kontrakt Tilbud bør afgives i en fast struktur, så det er let at sammenligne indkomne tilbud. Datagrundlag og modelkrav Tilbuddene bør følge samme struktur som rammeudbuddet er datagrundlaget det samme som rammeudbuddet. Såfremt der henvises til 3D geometri må tilbudsgiver have en simpel adgang til at se det, der er relevant via internettet. Tilbud / Kontrakt Kontrakterne bør være knyttet til objekterne: lejemål og bygningsdel, så man kan se nøjagtig hvad der er omfattet af den enkelte kontrakt og omvendt på ethvert lejemål kan se, hvilke kontrakter der er gældende for lejemålet. Flyttesyn: Ved flyttesynet gennemgås lejligheden af en synsmand sammen med lejer. Det aftales, hvilke arbejder, der skal gennemføres. For hvert arbejde findes prisen og fraflytningsrapporten bør gøres færdig på stedet. Datagrundlag og modelkrav: Der bør ved flyttesynet være online adgang til data, der vedrører synet og der bør være mulighed for direkte at inddatere fraflytningsrapporten. Fraflytningsrapporten bør kunne udskrives direkte efter synet og underskrives af synsmand 15

16 Der bør være klare procedure for behandling af uenighed mellem synsmand og lejer. Uenigheden bør ved flyttesynet beskrives konkret og knyttes til bygningsdele. og lejer. Flyttesynet forudsætter Beskrivelse af bygningsdele i det konkrete lejemål herunder beskrivelse af behandling. Mængder. Priser på de enkelte arbejder (hentet fra kontrakter indgået efter rammeudbud) Ved flyttesynet skal synsmanden kunne inddatere (markere) Bygningsdele, der skal behandles Den enkelte behandlings omfang Evt. fotos af tilstanden Prisen på de enkelte behandlinger som evt. udregnes automatisk Den samlede pris som evt. udregnes automatisk Teksttilføjelser til rapporten Fraflytningsrapporten bør have en fast struktur, som ligger i systemet og som i videst muligt omfang udfyldes automatisk. Rekvisitioner dannes på grundlag fraflytningsrapporten samt indgåede aftaler, som omfatter arbejder i flyttesynet. Rekvisitioner kan i princippet dannes automatisk, da alle data findes i modellen. Udførelse: Ved udførelsen bør håndværkeren have en kortfattet og klar beskrivelse af hvad, hvor og hvordan, arbejdet skal udføres. Klarmelding, godkendelse af arbejdet samt evt. mangelbeskrivelse bør kunne inddateres via internettet Datagrundlag og modelkrav: Den detaljerede beskrivelse af arbejdet bør dannes automatisk ved at kombinere fraflytningsrapporten med beskrivelserne i de enkelte bygningsdele. Prisen for de enkelte arbejder fremgår af fraflytningsrapporten. Klarmelding, godkendelse af arbejdet samt evt. mangelbeskrivelse bør indgå i modellen. Faktura / bogføring / betaling: Datagrundlag og modelkrav: Ved kontrol af fakturaer fra entreprenører bør der være en let overskuelig adgang til flyttesynsrapporten samt den kontrakt, arbejdet er omfattet af. 16

17 Der må tages stilling til hvilke økonomiske oversigter og statistikker man ønsker. På grundlag af disse ønsker, må det planlægges, hvilke data der skal overføres mellem økonomisystemet og modellen. 3.3 Pasning, overvågning og styring (CTS Generel beskrivelse af aktiviteten Pasning er simple aktiviteter, ofte af vedligeholdelsesmæssig karakter, som udføres på stedet, f.eks. justering, smøring og rensning, og som skal sikre stadig funktionalitet af tekniske anlæg samt imødegå unødig slidtage. Overvågning er aktiviteter, som består i at holde øje med, at normalsituationen i tekniske anlæg opretholdes, samt at observere og reagere på afvigelser, f.eks. ved hjælp af CTSanlæg og alarmsignaler. Styring er aktiviteter, der sigter mod at tilpasse forsyningen af eksempelvis varme, ventilation og køling til skiftende brugsmæssige behov. Det forudsættes i det efterfølgende, at pasning, overvågning og styring af tekniske anlæg er en intern aktivitet. Udbydes pasning, overvågning og styring til en ekstern part, vil aktiviteten ligne Forebyggende vedligehold, se afsnit Aktivitet og aktører Opbygge plan for aktiviteterne Udførelse Drifts afd. Drifts afd Modelkrav, konklusion Al pasning, overvågning og styring organiseres som aktiviteter på bygningsdele. Bygningsdele er placeret i bygning eller terræn. Alle bygningsdele, til hvilke der knytter sig pasning, overvågning og styring, må være oprettet i modellen og her som minimum indeholde følgende egenskabsdata: Objektklasse og kode i henhold til Forvaltnings Klassifikation Objektnavn og ID Mængde 17

18 Installationstidspunkt / levetid / garanti Kvalitetsmål Beskrivelse af aktiviteterne med interval og budgettal Hovedgeometri i 2D eller 3D Diagrammer (el, vand, varme, ventilation m.v.) De aktuelle bygningsdele kan derudover rumme andre egenskabsdata. Disse må for tekstinformationens vedkommende være struktureret i henhold til Forvaltnings Klassifikation, Egenskabsdata, tabel 6.11 Egenskabsdata vil ofte være placeret på bygningsdelskort med et fast format. Flere ens bygningsdele med samme sæt af egenskabsdata kan håndteres som én bygningsdel. Geometri anvendes primært til at identificere og lokalisere objekterne i modellen og dermed i bygningen. 2D geometri kan opfylde dette krav, men 3D geometri, hvor alle objekter er identificeret ved hjælp af objekt-id, vil ofte give en bedre overskuelighed samt mulighed for direkte at udtage mængder. Anvendes 3D geometri må de involverede interne og evt. eksterne parter via en viewer have adgang til denne og administrationerne må tillige med henblik på den løbende opdatering være i stand til at håndtere modellen i et modelleringsprogram Model adgang og anvendelse, konklusion Den enkelte aktørs adgangsrettigheder skal fastlægges. Beboere kan have nytte af adgang til dele af modellen og evt. tillige foretage fejlmeldinger på tekniske installationer i boligen. Beboerdemokrati må have adgang til modellen og dermed til læse såvel tekstinformation som geometri. Det kan f.eks. være information om udvikling i forbrug. Drifts afdelingen bør have adgang til og være fortrolig med læsning af hele modellen. Afdelingen bør kunne oprette nye bygningsdelskort og tilføje/rette egenskabsdata i tekst. Om justeringer og tilføjelser i geometrien skal kunne foretages af den enkelte medarbejder eller alene af en intern eller ekstern ekspert er det op til drifts afdelingen at vurdere. Det er blot af afgørende betydning, at det kan ske løbende. Evt. eksterne entreprenører bør have adgang til at læse de dele af modellen, som er relevante for løsning af den pågældende opgave. Regnskabsafdeling må have adgang til og kunne overføre budgetter for bl.a. forbrug til anvendelse i budgetkontrol m.v. 18

19 Regnskabsafdeling har derudover næppe behov for adgang til modellen Datagrundlag for delaktiviteterne Opbygge plan for pasning, overvågning og styring: Planen for pasning, overvågning og styring omfatter alle aktuelle bygningsdele og indeholder aktivitetsbeskrivelser med tilhørende estimeret tidsforbrug / budget samt kriterier for udførelse. Håndteres aktiviteterne i et ITbaseret driftssystem med bygningsdelskort, vil planen indgå i informationerne på disse kort. Ved etablering af grundlag, knyttes egenskabsdata til de overordnede objektklasser: Afdeling Bebyggelse Terræn Bygning Bygningsdele. (Samtlige hvor pasning, overvågning og styring indgår) For at sikre alle informationers tilhørsforhold til objekterne, må disse være entydigt identificerede. Egenskabsdata må følge en fastlagt struktur. Datagrundlag: Datagrundlaget for opbygning af planen for pasning, overvågning og styring vil for nybyggeri være den objektbaserede bygningsmodel fra den gennemførte byggesag. Såfremt modellen omfatter 3D geometri, vil denne indeholde mængder, men mængder kan også udtages fra polygoner i 2D geometri Datagrundlaget for opbygning af planen for eksisterende byggeri vil i visse tilfælde være et traditionelt projektmateriale bestående af tegninger (situationsplan, etageplaner, diagrammer m.v.) samt bygningsdelsbeskrivelser. I andre tilfælde vil materialet være mangelfuldt eller ikke eksisterende. Planen for aktiviteterne: Foreligger allerede en objektbaseret bygningsmodel med en fagmodel for forvaltningens aktiviteter, bør planen for pasning, overvågning og styring indgå i denne Planen for pasning, overvågning og styring vil på bygningsdelsniveau som minimum indeholde følgende: Objektnavn Objekt-ID Teknisk beskrivelse Aktivitetsbeskrivelse Mængder Tidspunkt og Interval for aktiviteten Estimeret tidsforbrug / forbrug Modelkrav: Uanset hvordan forvaltningsmodellen som fagmodel er etableret og i hvilket system den ligger, må den have et indhold og en struktur, der gør det nemt for alle involverede parter såvel at indlæse som udtrække de nødvendige informationer. Det bør tillige være muligt at generere rapporter omkring budget samt aktiviteter for enkelte fag, aktivitetstyper, perioder og objektklasser. Anvendelse af 2D eller 3D geometri vil dels lette lokaliseringen af den specifikke bygningsdel, dels muliggøre en nem udtagning af mængder. 19

20 Udførelse Udførelse er selve de aktiviteter der gennemføres med det formål at fastholde bygningsdelenes funktionalitet samt styre energiforbruget. Krav til model Kravene til modellen er først og fremmest et krav om tilgængelighed også for den udførende, der er på et beskedent IT-mæssigt niveau. Det må i denne forbindelse vurderes, om hurtig og simpel adgang til 2D geometri er at foretrække frem for mere kompleks anvendelse af 3D geometri. 3.4 Renhold / pasning af udearealer Generel beskrivelse af aktiviteten Renhold omfatter de ydelser, der har til formål at sikre, at der er rent. Renhold skal dermed primært sikre et fastlagt kvalitetsniveau for bygningsdeles udseende, sikkerhed og hygiejne. Renhold opdeles ofte i udvendig renhold (terræn og klimaskærm), indvendig renhold, vinduespolering, måtte- og linnedservice samt serviceartikler. Renhold omfatter bygningsdele i bygning og terræn, der ikke indgår i bolig- /erhvervsenheder. Pasning af udearealer omfatter græsslåning, hækklipning, fjernelse af ukrudt m.v. Udbydes renhold og pasning af udearealer til en ekstern part, vil det ofte være hensigtsmæssigt at give en del af udbuddet karakter af funktionsudbud. Dette gælder f.eks. græsslåning, hvor aktiviteten kan være knyttet til græshøjden og ikke til tidsintervallet Aktivitet og aktører Fastlægge kvalitetsmål Beboerdemokrati / Drift afd. Etablering af datagrundlag Drift afd. Udbud i rammeudbud Drift afd. Tilbud / kontrakt Drift afd. / Entreprenør Udførelse Entreprenør Bogføring / regnskab Drift afd. /Regnskabsafd. 20

Bygningsdelstavle. Gruppering Bygningsdel Kode Bygningsdele i terræn. Terræn, konstruktion. Trappe og rampe

Bygningsdelstavle. Gruppering Bygningsdel Kode Bygningsdele i terræn. Terræn, konstruktion. Trappe og rampe Forvaltnings Klassifikation Version 2.1 oktober 2012 Bygningsdelstavle Gruppering Bygningsdel Kode Bygningsdele i terræn t Terræn, konstruktion Belægning Bro Hegn Væg Opfyld Teknikgang Trappe og rampe

Læs mere

Bygningsdeltavle. Forvaltnings Klassifikation. Version 2.2 Marts 2013

Bygningsdeltavle. Forvaltnings Klassifikation. Version 2.2 Marts 2013 5 Bygningsdeltavle Forvaltnings Klassifikation Version 2.2 Marts 2013 Indhold side 5.1 Fra SfB til Forvaltnings Klassifikation 3 5.2 Objekter og bygningsdele 3 5.3 Tavlen og dens opbygning 4 5.4 Kodning

Læs mere

Mappingtabel, bygningsdele. Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012

Mappingtabel, bygningsdele. Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012 7 Mappingtabel, bygningsdele Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012 Indhold side 7.1 Formål og anvendelse 3 7.2 Mapping fra SfB 5 7.3 Mapping fra gammel konto 115 og 116 (det almene byggeri)

Læs mere

Bygningsdeltavle. Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012

Bygningsdeltavle. Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012 5 Bygningsdeltavle Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012 Indhold side 5.1 Fra SfB til Forvaltnings Klassifikation 3 5.2 Objekter og bygningsdele 3 5.3 Tavlen og dens opbygning 4 5.4 Kodning

Læs mere

Kontoplan, konto 115 og 116

Kontoplan, konto 115 og 116 8 Kontoplan, konto 115 og 116 Forvaltnings Klassifikation Version 2.3 April 2015 Indhold side 8.1 Kontoplan for konto 115 og 116 3 8.2 Kontonumre 4 8.3 Bestanddele af tekn.anlæg på konto 32 og 41 4 8.4

Læs mere

Kontoplan, konto 115 og 116. Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012

Kontoplan, konto 115 og 116. Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012 8 Kontoplan, konto 115 og 116 Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012 Indhold side 8.1 Kontoplan for konto 115 og 116 3 8.2 Kontonumre 4 8.3 Koordineret indarbejdning af kontoplan og Klassifikation

Læs mere

Kontoplanen med bygningsdele og særlige observationspunkter.

Kontoplanen med bygningsdele og særlige observationspunkter. en med bygningsdele og særlige er. Terræn klimaskærm bolig- erhvervsenhed, indvendigt fælles indvendigt tekniske installationer Materiel (ikke aktuelt) t Terræn, konstruktion Bygningsdel Variant Bygningsdele

Læs mere

AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG. Hvis du vil ændre din bolig!

AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG. Hvis du vil ændre din bolig! AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog for afdeling 9 Lindevænget Silkeborg Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!... 4 Forbedringer og

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 61, Odinsgade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A med NI-beløb for afdeling 1-3074 Signalgården Din afdeling har valgt at vedligeholde Almen Bolig+ familieboligerne efter A-ordning med normalistandsættelsesbeløb

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22.

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22. udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 Perlegade 93-97 og Kongevej 12 Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé december 2011 Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) AlmenBolig+ A-ordningen - med NI-beløb

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning Vedligeholdelsesreglement B-ordning B-ordning kort fortalt Med B-ordningen følger en form for tvungen opsparing, hvor du hver måned betaler et beløb sammen med huslejen til en konto for indvendig vedligeholdelse.

Læs mere

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Istandsættelse ved fraflytning

Istandsættelse ved fraflytning Istandsættelse ved fraflytning Indhold Istandsættelse ved fraflytning 3 Boligorganisationens vedligeholdelsesforpligtelse 4 En fraflytning i korte træk 5 Vedligeholdelses og istandsættelsesordninger 6

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab 2605-6 - Sværdagergård Godkendt på afdelingsmødet den 18. marts 2003

Roskilde Nord Boligselskab 2605-6 - Sværdagergård Godkendt på afdelingsmødet den 18. marts 2003 udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

Istandsættelse. ved fraflytning. Boligselskabernes Landsforening. 2. udgave. August 1998

Istandsættelse. ved fraflytning. Boligselskabernes Landsforening. 2. udgave. August 1998 Istandsættelse ved fraflytning Boligselskabernes Landsforening August 1998 2. udgave 2 Istandsættelse ved fraflytning I forbindelse med vedtagelsen af vedligeholdelses- og fraflytningsreglerne i 1986-87

Læs mere

råderet og godtgørelse

råderet og godtgørelse 2012 råderet og godtgørelse Forbedringsarbejder Forandringsarbejder Indendørs og udendørs Installationsretten Godtgørelse Individuelle moderniseringer almen boligorganisation aarhus Indhold: Om råderet

Læs mere

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet.

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. 1 Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. Det anbefales at De deltager i fraflytningssynet. I givet fald får De udleveret en kopi af synsrapporten. Ellers bliver denne tilsendt Dem senest

Læs mere

Råderetten. - og andre muligheder for forbedringer af boligen

Råderetten. - og andre muligheder for forbedringer af boligen Råderetten - - og andre muligheder for forbedringer af boligen Indhold Om råderet... 2 Forbedringsarbejder... 2 Forandringsarbejder... 2 Arbejder inde i boligen... 2 Installationsretten... 2 Forandringsarbejder...

Læs mere

Tønder Andelsboligforening

Tønder Andelsboligforening Tønder Andelsboligforening Råderetskatalog Afdeling 6 Hvad er råderet? Råderet er en ret for lejerne i alle almene boliger. Det gælder både for familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger. Råderetten

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG Titel Undertitel Udgave - Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Illustrationer og Layout Forside

Læs mere

Generelt. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt

Generelt. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt AB HOLMEGAARDEN Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Afdelingerne: afd. 35 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Lejerforhold ved fraflytning

Lejerforhold ved fraflytning Lejerforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Lejerforhold ved fraflytning Istandsættelse...side 3 Flyttesyn og fraflytningsrapport...side 4 Ombygning eller ændringer...side 4 Det koster penge at flytte

Læs mere

Tilstandsrapport. Afdeling 157-0, Daruplund, Brøndby

Tilstandsrapport. Afdeling 157-0, Daruplund, Brøndby Afdeling 157-0, Daruplund, Brøndby Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte ting, som

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Forsøg med udvidet brug af vedligeholdelseskontoen

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Forsøg med udvidet brug af vedligeholdelseskontoen udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement

Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset ONM, den 24-5-11 Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset 1. Møde med beboere 2. Godkendelse af referat 3. Godkendelse af dagsorden 4. Informationer fra Varmemester/Inspektør

Læs mere

Model A normalistandsættelse

Model A normalistandsættelse AB HOLMEGAARDEN Vedligeholdelsesreglement Afdelingerne: 04 + 06 Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret.

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret. Råderetten Om råderet Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller ændre deres

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A - 2% Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter A-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Mens du bor i din bolig, skal du sørge

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter B-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Boligen er i boperioden vedligeholdt med maling,

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 70

TIL BEBOERNE I AFDELING 70 TIL BEBOERNE I AFDELING 70 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Ledelsesnr.: Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen (herefter Udlejer) og (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE...

Læs mere

AFD. 68 Råderetskatalog

AFD. 68 Råderetskatalog AFD. 68 Råderetskatalog (se også hjemmesiden www.aab68.dk) Indhold 1 Indledning... 3 2 Arbejder inde i boligen... 4 2.1 Individuelle forbedringsarbejder... 4 2.1.1 Anmeldelse... 4 2.1.2 Syn af udført arbejde...

Læs mere

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger Ind- og fraflytning bl danmarks almene boliger Forsidefoto: Laila på sin altan i Urbanplanen. Foto: Nils Juel Berg Indhold Om ind- og fraflytning 4 Indflytning 5 Boligorganisationens vedligeholdelsespligt

Læs mere

Afdeling 25 RÅDERET. Hvis du vil lave om i din bolig!

Afdeling 25 RÅDERET. Hvis du vil lave om i din bolig! Afdeling 25 RÅDERET Hvis du vil lave om i din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!... 3 Forbedringer og forandringer.... 3 Udenfor eller indenfor boligen....

Læs mere

Vejledning. Forvaltnings Klassifikation. Version 2.2 Marts 2013

Vejledning. Forvaltnings Klassifikation. Version 2.2 Marts 2013 1 Vejledning Forvaltnings Klassifikation Version 2.2 Marts 2013 Indhold side 1.1 Indledning 3 1.2 Hvad kan man med Forvaltnings Klassifikation 3 1.3 Forvaltnings Klassifikation, indhold 4 1.4 Implementering

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005. Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF

Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005. Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005 1. Generelt Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF 1. Regelsættet er udarbejdet med baggrund i Foreningens vedtægter og opfylder de krav

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Tilstandsrapport 2014

Tilstandsrapport 2014 2014 Afdeling 187-0, Flintemarken, Rudersdal Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

RÅDERETSREGLER. Afdeling 412 - Bekkasinvej. Inkl. information om installationsret/parabol

RÅDERETSREGLER. Afdeling 412 - Bekkasinvej. Inkl. information om installationsret/parabol RÅDERETSREGLER Inkl. information om installationsret/parabol Afdeling 412 - Bekkasinvej Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Individuel råderet... 3 Skillevægge... 4 Godtgørelse ved fraflytning...

Læs mere

Brug af råderet i AlmenBolig+

Brug af råderet i AlmenBolig+ Brug af råderet i AlmenBolig+ 1. Dine muligheder 2. Forandringsarbejde 3. Forbedringsarbejde 4. Fremgangsmåde - hvordan kommer jeg i gang 5. Hvordan kommer jeg i gang med arbejder der kræver særlig tilladelse

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedringer af boligen. danmarks almene boliger

Råderetten og andre muligheder for forbedringer af boligen. danmarks almene boliger Råderetten og andre muligheder for forbedringer af boligen bl danmarks almene boliger 2 Råderetten Indhold Om råderet 4 Arbejder inde i boligen 6 Arbejder uden for boligen 8 Anmeldelse af arbejderne 10

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 45

TIL BEBOERNE I AFDELING 45 TIL BEBOERNE I AFDELING 45 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 47

TIL BEBOERNE I AFDELING 47 TIL BEBOERNE I AFDELING 47 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: xx. november 2014 Anlægsnummer: 90 10 39 Jour. nr. NST-5232-00493 Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen, Sønderjylland Felstedvej 14, 6300 Gråsten tlf. 72 54 30 00 Mail: sdj@nst.dk

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

Fjerritslev Boligforening

Fjerritslev Boligforening Vedligeholdelsesreglement for Fjerritslev Boligforening Model A - Normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Råderet DIN BOLIG DIT VALG

Råderet DIN BOLIG DIT VALG Råderet DIN BOLIG DIT VALG Hvad er råderet? Råderet handler i bund og grund om, hvordan du som lejer kan ændre på din bolig, så den passer netop til dig og dine behov. At du som lejer har ret til at forbedre

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger LBK nr. 961 af 11. august 2010, og bekendtgørelse

Læs mere

Bilag 1 / Tillægskontrakt til Aftale mellem Administrator og Region Midtjylland om boligadministration af almene boliger

Bilag 1 / Tillægskontrakt til Aftale mellem Administrator og Region Midtjylland om boligadministration af almene boliger Bilag 1 / Tillægskontrakt til Aftale mellem Administrator og Region Midtjylland om boligadministration af almene boliger Om samarbejdet med botilbuddene Denne kontrakt er et tillæg til Aftale mellem Administrator

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING RÅDERETSKATALOG AFDELING 405 LANGBJERG PARK GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 5. SEPTEMBER 2011 GENERELT OM RÅDERET Det skal være attraktivt at bo i en almen bolig, og det

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for alle afdelinger. Særlige bestemmelser gældende for Afd. 25, Klostervangen indsat Sidst revideret efter afdelingsmøde afholdt den 25. maj 2009. Administrativ ændring

Læs mere

RÅDERETSREGLER. Afdeling 234 Skolegade, Kastaniealle. Inkl. information om installationsret/parabol

RÅDERETSREGLER. Afdeling 234 Skolegade, Kastaniealle. Inkl. information om installationsret/parabol RÅDERETSREGLER Inkl. information om installationsret/parabol Afdeling 234 Skolegade, Kastaniealle Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Individuel råderet... 3 Skillevægge... 4 Godtgørelse ved

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO FLYTTEPJECE APRIL 1997 SENEST REVIDERET I 2010 NÅR MAN FLYTTER Nu og da skifter vi alle bolig. Alt efter om man fraflytter en lejlighed eller man flytter ind i

Læs mere

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer Når du flytter Når du flytter Kære beboer Du har nu valgt at fraflytte din bolig i Baldersbo. I den forbindelse ønsker vi at sikre dig en så problemfri fraflytning som mulig. Når du læser denne brochure,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for. Funktionærernes Boligselskab, Rødovre, Afd.Titusparken.

Vedligeholdelsesreglement for. Funktionærernes Boligselskab, Rødovre, Afd.Titusparken. Sep. 2003/2011/2013 Vedligeholdelsesreglement for Funktionærernes Boligselskab, Rødovre, Afd.Titusparken. Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. AFDELING 43 R Å D E R E T S R E G L E M E N T

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. AFDELING 43 R Å D E R E T S R E G L E M E N T ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. Altandør samt fransk altandør Det er ikke tilladt at male, bore eller på anden måde beskadige altandørens aluminium Antenne, Parabol Placering kun efter afdelingens

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B - med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B - med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 19. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Lauritz A. Munch Sarah Bloch Fra Kollegiekontoret

Læs mere

Råderetsregler 2014. Afd. 28. Barsøvænget Løjt Kirkeby

Råderetsregler 2014. Afd. 28. Barsøvænget Løjt Kirkeby Råderetsregler 2014 Afd. 28 Barsøvænget Løjt Kirkeby Indledning Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har

Læs mere

Afd. 01 15 - Fyrreparken. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 01 15 - Fyrreparken. Vedligeholdelsesreglement Afd. 01 15 - Fyrreparken Vedligeholdelsesreglement INDHOLDSFORTEGNELSE A. Generelt... 3 Reglernes ikrafttræden... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn... 3 B. Overtagelse af boligen ved indflytning...

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse ældrebolig

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse ældrebolig Opsigelse ældrebolig Navn: Opsigelse af: Bolig nr. I forbindelse med fraflytning skal fraflytter i henhold til lejekontrakten betale leje i istandsættelsesperioden på 14 dage. Lejligheden skal være tømt

Læs mere

Råderetskatalog Positivliste

Råderetskatalog Positivliste Råderetskatalog Positivliste Heimdalsparken Afdeling 24 (Godkendt på afdelingsmødet den 9. marts 2015) Kontakt altid inspektørkontoret og få vejledning og godkendelse før du går i gang med at ændre på

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmøde den 14. september 2006.

Vedtaget på afdelingsmøde den 14. september 2006. Vedtaget på afdelingsmøde den 14. september 2006. Tiden er vokset fra det ensartede bomiljø. Mennesker ønsker at bo individuelt, også vi der bor alment. Råderetreglerne åbner mulighed for, at den enkelt

Læs mere

Råderetskatalog. Afdeling 28, Nørrebrogade. Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig

Råderetskatalog. Afdeling 28, Nørrebrogade. Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig Råderetskatalog Afdeling 28, Nørrebrogade Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig Vedtaget den 30. januar 2006 Side 2 boligforeningen Østerbo Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hovedregler

Læs mere

Humlebæk Boligselskab. Råderetskatalog Ravnsbjerg I. Administreret af

Humlebæk Boligselskab. Råderetskatalog Ravnsbjerg I. Administreret af Humlebæk Boligselskab Råderetskatalog Ravnsbjerg I Administreret af Indhold Råderetten Lejet men helt dit eget!... 3 Forbedringer og forandringer... 3 Udenfor eller indenfor boligen... 3 Hvidevarer er

Læs mere

fraflytning privat udlejningsbyggeri

fraflytning privat udlejningsbyggeri fraflytning privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når du vil flytte... 4 Aflevering af lejligheden... 4 Nyistandsat... 5 Som beset... 5 Indvendig vedligeholdelseskonto... 6 Når du siger lejligheden

Læs mere

Råderetskatalog. Afdeling 14 Grønnevej

Råderetskatalog. Afdeling 14 Grønnevej Råderetskatalog for Afdeling 14 Grønnevej Domea Hedensted Tørring Råderetskatalog Grønnevej, Tørring Side 2 af 11 INDHOLD 1. Lejet men helt dit eget... 3 2. Forbedringer... 5 3. Forandringer... 7 4. Økonomisk

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 2

TIL BEBOERNE I AFDELING 2 TIL BEBOERNE I AFDELING 2 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 66 den 19. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Anja Bjerrum og lille Elina

Læs mere

Hvor mange typer er der af husene? Der er tre typer A, C og D.

Hvor mange typer er der af husene? Der er tre typer A, C og D. NOTAT Afdeling - Teglværkshaven Projekt - Spørgsmål og svar fra informationsmødet den 28.11.2011 Dato - 29.11.2011/rev. 05.12.2011/Per Bro, Thomas Tækker og Solvejg von Barm Spørgsmål: Svar: Bebyggelsen

Læs mere

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn Muldafrømning, afgravning af råjord, udgravning af jord i byggegrube, tilfyldning med grus og råjord. (12) Fundamenter Fundamenter i rende og forskalling.

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 61

VELKOMMEN TIL AFDELING 61 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 61 «Bruger_Initial» Odinsgade/Seminariebyen Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på -

Læs mere

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning EJENDOMSPARTNER Lejeforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Istandsættelse... Side F lyttesyn og frafly tningsrapport... Side 4 3 D et koster penge at flytte... -også som lejer! U dgifterne i forbindelse

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere