702 Socialpsykiatri, handicap og misbrug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "702 Socialpsykiatri, handicap og misbrug"

Transkript

1 OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Borgerstyret personlig assistance Botilbud for personer med særlige sociale problemer Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Krisecentre og forsorgshjem Misbrug Botilbud længerevarende ophold ( 108) Botilbud midlertidigt ophold ( 107) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Forebyggende indsats (bostøtte 85) Kontaktperson- og ledsageordninger ( 99) Telefonrådgivning ( 12) Overførselsudgifter: Indtægter fra den centrale refusionsordning Voksne med nedsat funktionsevne Efterlevelseshjælp m.m. Brugerfinansierede udgifter: ingen ØKONOMI Drift: i kr. Budget BO1 BO2 BO3 Faste priser Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Indtægter fra den centrale refusionsordning Borgerstyret personlig assistance Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud til personer med særlig sociale problemer Krisecentre og forsorgshjem Alkoholbehandling Behandling af stofmisbrug Botilbud længerevarende ophold Botilbud midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordninger 45, Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Sociale formål Øvrige sociale formål I alt drift, netto Heraf overførselsudgifter Heraf serviceudgifter

2 Der er under Socialpsykiatri følgende målsætning POLITISKE MÅLSÆTNINGER Mission: Vi har en socialpsykiatri, der er præget af høj faglighed, anerkendelse og respekt. Vi vil kendes for åbenhed, rummelighed og mod. Vision: Socialpsykiatrien vil være kendt for: 1. at skabe sammenhæng i borgerens liv 2. at have en vifte af tilbud, tilpasset borgerens behov og udvikling generelt i samfundet 3. at borgeren oplever mulighed for øget livskvalitet 4. at blive oplevet som en attraktiv arbejdsplads med en åben dialog, anerkendende og medmenneskelig tilgang 5. at have en høj faglighed via udvikling, flerfaglighed, tværfagligt samarbejde, uddannelse, vidensdeling og specialisering. Værdier: Respekt, faglighed og ansvar. Budgettet indeholder udgifter til: AKTIVITETER FOR POLITIKOMRÅDET Botilbud længerevarende ophold På denne funktion registreres udgifter til længerevarende botilbud (Servicelovens 108) - Døgninstitutionen Hedebo - Gerontopsykiatriske pladser - Boformen Nordstjernen og Cassiopeia som også tilbyder helhedstilbud. - Bofællesskaberne Brandur Alle, Hedelundsgade og Lundagervej som også tilbyder helhedstilbud. - Køb af længerevarende botilbud i andre kommuner/regioner Botilbud midlertidigt ophold Her registreres udgifter og indtægter vedr. midlertidige botilbud (Servicelovens 107) - Døgninstitutionen Hedebo - Akutstue til kommunens egne borgere - Pårørendegrupper og temadage for pårørende - Køb af midlertidige botilbud i andre kommuner/regioner og hos private leverandører - Ledelsen af socialpsykiatrien Beskyttet beskæftigelse På denne funktion registreres udgifter til beskyttet beskæftigelse (Servicelovens 103) - Køb af tilbud i andre kommuner Aktivitets- og samværstilbud Her registreres udgifter til aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens 104) - Støttecentret Det Blå Hus - Værestederne Det Blå Hus og Oasen - Aktivitetshuset Nordens Alle - Center for Aktiv Livsstil (Servicelovens 85 og 104) - Fællesudgifter vedr. dagtilbudsområdet i socialpsykiatrien - Køb af tilbud i andre kommuner/regioner Forebyggende indsats (bostøtte)

3 På denne funktion registreres udgifter til bostøtte (Servicelovens 85) - Bostøtte - Opgangsfællesskaberne Thorvaldsensvej 12 og 14, Brønderslev. - Køb af støttetimer i andre kommuner/regioner og hos private leverandører Kontaktpersonordninger Her registreres udgifter til kontaktpersonordninger (Servicelovens 99) - Støttekontaktpersonordning Telefonrådgivning Her registreres udgifter til telefonrådgivning (Servicelovens 12) Borgerstyret personlig assistance Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v. som modtageren selv antager (SL 94 og 95) Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (SL 96) Misbrug mm: Udgifter til krisecentre og forsorgshjem Udgifter til misbrug herunder Brønderslev Rusmiddelcenter samt dagbehandlingstilbud i Torvegade STATUS Området omfatter døgntilbud til voksne udviklingshæmmede (boformer) med betydelig og varig nedsat funktionsevne, som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg, eller behandling. Her har Brønderslev Kommune Boformen Nordstjernen som har 30 pladser og Brønderslev Kommune bruger pr. 31/ pladser. I 2012 er de 25 pladser omfattet af rammeaftalen. Derudover har Brønderslev Kommune også et specialprojekt på Nordstjernen hvor der er 2 beboere, hvoraf den ene er fra Brønderslev Kommune. I Dronninglund ligger boformen Cassiopeia der har 18 pladser. Brønderslev Kommune benytter selv 7 pladser pr. 31/ Der er desuden døgntilbud til voksne udviklingshæmmede med varigt nedsat funktionsevne (bofællesskaber). Her har Brønderslev Kommune 2 bofællesskaber. Brandur Alle med 20 pladser heraf 4 pladser i satellitten i Hedelundsgade, hvoraf Brønderslev Kommune benytter de 9 pladser pr. 31/8-2012, samt Lundagervej der har 12 plader, hvoraf Brønderslev bruger de 8 pladser. I Brønderslev ligger den socialpsykiatriske boform Hedebo som har 36 pladser, målgruppen er borgere mellem 18 og 40 år med længerevarende psykiske lidelser og behov for et midlertidigt træningsophold i 3-5 år, hvoraf Brønderslev kommune pr. 31/ selv benytter 13 pladser. Der er et tilbud til pårørende om oprettelse af pårørendegrupper med faglige tovholdere. Grupperne oprettes efter behov under hensyntagen til de økonomiske rammer. Der vil blive afholdt temadage/aftener for pårørende. Der tilbydes aktivitets og samværstilbud i dagtimerne for voksne udviklingshæmmede. Brønderslev Kommune har A-huset som aktivitetstilbud. Her er der 42 pladser, som anvendes af borgere fra andre kommuner samt hjemmeboende borger i Brønderslev kommune. Borgere i botilbud beliggende i Brønderslev kommune modtager helhedstilbud i eget botilbud. Brønderslev kommune har værestedet det Blå Hus, for borgere med sindslidelser, herunder psykisk sårbare borgere, som har behov for social kontakt. Tilbuddet henvender sig til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale behov. Værestedet er beliggende sammen med støttecentret det Blå hus og henvender sig til borgere i eget hjem og i boformer. Tilbuddet gives til borgere, der har fået tilkendt førtidspension

4 Opgangsfællesskaberne Thorvaldsensvej 12 og 14, henvender sig til yngre mennesker mellem 18 og 35 år, som er generelt fuktionsnedsatte, sent udviklede såvel socialt, fysisk som psykisk og følelsesmæssigt. Målgruppen har ofte flere diagnoser, og der kan ikke i eget hjem ydes tilstrækkelig omsorg, støtte og genoptræning, forstået på den måde, at de vil få træning i fælleslejligheden sammen med andre. Der vil være personale i tilbuddet fra 8-14 og fra alle ugens dage og der vil således være en fast takst til tilbuddet. Indenfor taksten vil der være mulighed for både fælles og individuel støtte. Opgangsfællesskabet indeholder 6 lejligheder. De 5 lejligheder udlejes til borgere på baggrund af en visitationsproces. Der er fast personale tilknyttet opgangsfællesskabet. Den sidste lejlighed er en fælleslejlighed, hvor personalet kan lave fællesaktiviteter for beboerne i opgangen. Normering: 2,7 fuldtidsstillinger. Opgangsfællesskabet for psykisk syge driftes af Hedebo og opgangsfællesskabet for handicappede driftes af handicapområdet. Under området indgår Brønderslev kommune med Boformerne Nordstjernen, Cassiopeia og Hedebo og bofællesskaberne Hedelundsgade, Brandur Alle og Lundagervej samt Aktivitetshuset i Brønderslev i rammeaftalen for socialområdet i Region Nordjylland. Der købes ydelser i andre kommuner, og i selvejende eller private tilbud til handicappede efter det behov den enkelte borger har. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendig at yde denne særlige støtte. Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere, at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betingelse, at borgeren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne medmindre den pågældende indgår aftale med en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. I de situationer, hvor borgeren eller en nærtstående er arbejdsgiver, skal Kommunen tilbyde at varetage lønudbetaling m.v. I Brønderslev Kommune er det besluttet, at aflønne handicaphjælperne efter overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA Fag og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund. Der bevilget tilskud efter 96 til 14 personer, 95 til 8 personer og 94 til 11personer I alt 33 personer er bevilget en hjælperordning. Bevillingerne dækker over tilskud til den enkelte person som ligger fra kr. årligt. Det totale budget i 2012 er på 22,9 mio. kr. Brønderslev Kommune har pr. 31/8 2012, 52 unge i et STU forløb. Det forventes at optaget vil ligge omkring samme niveau som tidligere år.

5 AKTIVITETSÆNDRINGER I BUDGETTET Fra budget 2012 til budget 2013 er der sket følgende beløbsmæssige ændringer på politikområdet: i kr. Budget 2013 Overslag 2014 Overslag 2015 Overslag BUDGET I 2013 PL korrektioner mellem P-områder i 2013 pl. Del af budget til fratrådte tjenestemænd ovf. til drift Misbrugsområdet flyttes fra politikområde Fordeling af lønpulje Lovgivningsændringer: - Ingen Ændrede forudsætninger, overførselsudgifter Ingen Ændrede forudsætninger, spec. socialområde - BPA Aktivitets- og samværstilbud Overgang fra barn til voksen m.v BASISBUDGET Politisk vedtagne aktivitetsændringer: Andel af 2,2 mio. kr. i manglende prisfremskrivning Andel af 5,0 mio. kr. i reduktion på lønkonti Flytning af bostøttemedarbejdernes lokaler til Hedebo Nyvurdering af indsats på psykiatriområdet Sundhedsindsats i psykiatrien Velfærdsteknologi (fælles med pol område 701) Nyvurdering af indsats på handicapområdet Afklaringsforløn for borgere med udviklingshæmning Reduktion af puljer af tilgang af borgere (andel af 2,0 mio. kr.). Ved evt. overskridelse forelægges sagen ØK og BY VEDTAGET BUDGET AFTALEPUNKTER FRA BUDGETAFTALEN UDVIKLINGSTENDENSER På tværs af alle områder vil der i 2013 være fokus på rehabilitering. Der vil være fokus på aktive indsatser frem for passive indsatser og frem for alt, skal der kunne dokumenteres en effekt af de indsatser, der iværksættes. Dette projekt kaldes FRI (fælles rehabiliterende indsatser). Der vil ske en omlægning af bostøtten, således at den i stor udstrækning vil blive tilbudt som et gruppetilbud frem for et individuelt tilbud. Dette har der været gode erfaringer med i andre kommuner.

6 Der vil være fokus på brugen af specielt midlertidige botilbud disse vil fremadrettet blive betragtet som korte intensive forløb (1 år), hvorefter der skal tages stilling til fremtidigt tilbud. Der må i den proces forventes at flere borgere vil overgå fra et midlertidig til et længerevarende tilbud. Der er fortsat fokus på at forebygge brugen af døgntilbud. Der arbejdes kontinuerligt med, at forhandle taksterne ned på de tilbud Brønderslev kommune køber og der arbejdes ud fra princippet om at man som hovedregel visiterer til egne tilbud. I det arbejde kan man se at der er behov for en bredere tilbudsvifte og der er behov for mere job relateret indsatser. Dagområdet vil være et fokusområde i 2013 og der skal ske en evaluering af Center For Aktiv Livsstil, da socialpladserne ikke bruges fuldt ud. Der vil de kommende 3 år komme en betydelig tilgang fra børneområdet en tilgang til specielt døgntilbud og 2-3 stykker til særforanstaltninger. Der skal derfor nedsættes en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til, hvilke tilbud der skal etableres til disse borgere. Der er igangsat udarbejdelse af et projekt for den fremtidige udvikling af socialpsykiatrien i Brønderslev Kommune. Der forventes et tættere samarbejde med Jobcentret i 2013 på grund af pensionsreformen, hvori udredning, afklaring og koordineret sagsbehandling vil blive nøglebegreber. Der er gennemført en harmonisering af serviceniveauet på Handicapområdet. Der er udarbejdet en Kvalitetsstandard. I denne er der en beskrivelse af serviceniveauet indenfor de længerevarende botilbud. Dette for at sikre at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau og den service der faktisk leveres til borgerne. Kvalitetsstandarden er politisk godkendt og danner grundlag for at kunne tilbyde service af ensartet, høj kvalitet med fokus på målgruppens behov. Harmoniseringen holdes indenfor rammen til de længerevarende botilbud, dagtilbud og støttetimer i Brønderslev kommune. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2012, er det besluttet, at en besparelse på 1,5 mio. kr. skal findes ved at nedlægge værkstedet i Dronninglund og etablere helhedstilbud for de borgere der i dag bor på institutionerne Brandur Alle, Lundagervej, Cassiopeia samt Nordstjernen. Det betyder, at der på de enkelte institutioner som udgangspunkt etableres integrerede dagtilbud for borgerne. Dette for at imødekomme en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne men også fordi mange af borgerne vil kunne opnå en større sammenhæng i hverdagen og sætte et lavere tempo i hverdagen. Som udgangspunkt gælder denne beslutning borgere som Brønderslev Kommune selv har visiteret til disse tilbud, men det må forventes, at de øvrige kommuner, som vi løfter opgaverne for, vil vælge at benytte et helhedstilbud. Fremadrettet forventes A huset at løse opgaver i forhold til senhjerneskadede og opfølgning på STU, udover de aktivitetsopgaver som ikke skal løses i et helhedstilbud. Der forventes de kommende år en ændring i målgrupper. Der fødes meget få personer med downs syndrom (mongolisme). Derimod er der en forventning om en stigning i antallet af personer med ADHD (ADD), autisme og senhjerneskade. Det forventes at antallet af for tidligt fødte, multihandicappede, eller sent udviklede vil forøges. Der blev i 2010 vedtaget ny lovgivning, som giver betalingskommuner mulighed for at overtage handleforpligtelsen. Den trådte i kraft ved årsskiftet Den nye lov vil givetvis ændre på antallet af udenkommunale anbringelser. Det forventes at kommuner vil hjemtage borgere, som er udenkommunalt placerede. Der er stor usikkerhed om, hvor stort omfang der vil være i rokeringer af pladser mellem kommunerne. Derfor vil der ikke kunne gives sikre forventninger om hvor stort behovet for dag døgnpladser er i Handicapområdet i Brønderslev i fremtiden uden en grundig analyse af området. Hjemtagelser vil kunne forekomme over de kommende 3-4 år. I Handicapområdet udgør gruppen af borgere fra andre kommuner, som er i botilbud, ca. 40%. Samtidig er et stort antal borgere fra Brønderslev Kommune placeret i botilbud udenfor kommunen. Antallet af udenkommunalt placerede er større end antallet af borgere fra andre kommuner, placeret i Brønderslev.

7 Der er samtidig usikkerhed om hvor stort omfanget af handlemøder, samt opgaver i forbindelse med gennemførelse af handlemøder vil blive. Visitationsopgaverne flyttes i større eller mindre grad til andre kommuner. Samtidig vil der blive et større pres på handlemøder med andre kommuner. Driftsområderne vil have behov for et tættere samarbejde med visitationen for at fastholde et tilbud som lever op til kvalitetsstandard, og serviceniveau. Der arbejdes kontinuerligt med, at forhandle taksterne ned på de tilbud som Brønderslev Kommune køber og der arbejdes ud fra princippet om, at der som hovedregel visiteres til egne tilbud. I det arbejde fremgår det, at der er et behov for en mere nuanceret tilbudsvifte og at der er behov for tilbud med et job relateret indsats. Der er indledt et samarbejde med fagenheden for Børn og Kultur, hvor man har gennemgået hvilke sager der vil overgår til voksenområdet, der er gennemgået sager fra det 14 år. Formålet med dette er, at kunne lave et realistisk budget samt sikre, at der kan tilbydes det rigtige og nødvendige tilbud. Udviklingen viser, at der sker en ændring i målgruppen og der er derfor i efteråret 2011 nedsat en arbejdsgruppe, der skal vurdere behovet for tilbud og vurdere hvordan tilbuddet på Vibevej skal bruges fremadrettet. I arbejdet indgår også de unge, der afslutter deres STU. Der skal senest primo 2013 udarbejdes en masterplan for området, hvori anbefalingerne fra den færdige rapport fra området skal indgå. Der forventes et tættere samarbejde med Jobcentret i 2013 på grund af pensionsreformen, hvori udredning, afklaring og koordineret sagsbehandling vil blive nøglebegreber. Brønderslev Kommunes Rusmiddelcenter er åbnet medio Grundlaget for centret er den rusmiddelpolitik herunder behandlingskonceptet, der blev godkendt i Byrådet i december Der er i foråret 2012 blevet beskrevet og godkendt et egentlig serviceniveau for området. I forbindelse med udarbejdelsen af serviceniveauet blev der endvidere beskrevet behovet for etablering af et intensivt dagbehandlingstilbud til unge misbrugere. Dette tilbud er nu etableret i en af lejlighederne i "Det gamle mejeri" Torvegade i Brønderslev. Der er i august måned 2012 tilknyttet 6 unge, som alle benytter både behandlingstilbuddet og den socialpædagogiske træningsdel. Etableringen af det intensive dagbehandlingstilbud har allerede nu bevirket en begrænsning i behovet for døgnbehandling. I tilbuddet i Torvegade er der blevet tilknyttet to sociale viceværter. Disse to medarbejdere arbejder både med dem, som er tilknyttet det intensive dagbehandlingstilbud, men de arbejder også opsøgende for at skabe kontakten til en række unge mennesker som pt. er hjemløse og misbrugere. Dette opsøgende arbejde er medvirkende til, at Brønderslev Rusmiddelcenter kan hjælpe flere unge i behandling og fastholde dem i at deltage i behandlingen. Dette opsøgende arbejde har allerede nu vist et behov for flere billige boliger til målgruppen. Idet der er tale om et nyt tilbud, vil der i de kommende måneder kunne opstå behov for tilpasninger, da der må forventes en vis implementeringsperiode. Der tilbydes endvidere individuel efterbehandling for at fastholde borgerne i en stoffri og ædruelig tilværelse, og hermed på lang sigt at kunne fastholde/begrænse udgifterne til dette område herunder at begrænse anvendelse af døgntilbud. Rusmiddelcentret forventer, at man fra november 2012 vil kunne foretage de lovpligtige indberetninger til stofmisbrugsdatabasen. Der arbejdes på at få etableret en it-løsning. Der stilles større krav til sagsbehandlerne i Rusmiddelcentret, bl.a. i forhold til at koordinere indsatsen med andre myndighedsområder - herunder Jobcentret, men også i forhold til en koordineret indsats for gruppen af dobbelte og tredobbelte diagnoser misbrug kombineret med hjerneskade eller psykisk sygdom. Disse forpligtigelser fremgår også af sundhedsaftalerne og senest i vejledningen om kommunal rehabilitering fælles kommunale rehabiliteringsindsatser. Rusmiddelcentret er på baggrund af behovet for øget koordinering begyndt at afholde faste samarbejdsmøder med Jobcentret, UU, og Psykiatriområdet i Visitationen. Idet Rusmiddelcentret har valgt at prioritere deltagelsen i disse samarbejdsfora, bevirker dette også, at en lang større skare af samarbejdspartnere kontakter Rusmiddelcentret vedrørende borgere, som har behov for hjælp. I sidste ende betyder det en stigning i antallet af borgere, som ønsker behandling.

8 Sagsbehandlerne i Rusmiddelcentret skal i løbet af september måned 2012 i gang med selv at visitere til bostøtten. Denne omlægning sker som et led i at sikre en koordineret sagsbehandling. Rusmiddelcentret har indledt drøftelser med kriminalforsorgen om udarbejdelse af en samarbejdsaftale, idet en del af borgerne er tilknyttet både kriminalforsorgen og Rusmiddelcentret. Denne aftale forventes klar i september måned Nøgletal for Socialpsykiatri- og Handicapområdet (kilde: ECO-analyse): Budget 2012 Kr. pr. indbygger på 18+ år Brønderslev kommune Smnl. gruppen *) Region Nordjylland Hele landet Forebyggende indsats for handicappede Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordning Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud I alt *) Sammenligningsgruppen for forebyggende indsats for handicappede: Horsens, Brønderslev, Ringsted, Norddjurs, Randers, Faaborg- Midtfyn, Odense, Århus og Bornholm Sammenligningsgruppe for øvrige områder: Brønderslev, Vejen, Viborg, Billund, Faaborg-Midtfyn, Vejle, Middelfart, Holstebro, Herning, Norddjurs, Ringsted, Skive, Kolding, Horsens og Aabenraa kommuner. TAKSTER Til politikområdet hører der ingen takster:

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

601 Ældre/handicappede

601 Ældre/handicappede 601 Ældre og handicappede 601 Ældre/handicappede OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Beskrivelse af det/de kommunale tilbud til voksne med sindslidelse. ÆH Handicapafdelingen

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding.

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding. Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 618 Særlig Sociål Indsåts 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 618 Særlig Social Indsats omfatter: Botilbud (midlertidigt og længevarende ophold) Socialpædagogisk

Læs mere

Handicap- og psykiatriområdet 2010. Det specialiserede socialområde

Handicap- og psykiatriområdet 2010. Det specialiserede socialområde Handicap- og psykiatriområdet 2010. Det specialiserede socialområde Overordnet økonomi Budget 2009 Budget 2010 Udg.: 230.284.453 Indt.: 39.419.193 Udg.: 227.090.030 Indt.: 37.953.058 Netto: 190.865.260

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre. Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger

Læs mere

Institutioner for voksne side 1

Institutioner for voksne side 1 Institutioner for voksne side 1 Indhold 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 2 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov... 3 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning... 4 5.32

Læs mere

Kvalitetshåndbog Voksne med særlige behov

Kvalitetshåndbog Voksne med særlige behov 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING............................... 4 2. OVERORDNEDE RAMMER FOR KVALITETSHÅNDBOGEN......... 5 2.1. VISION, VÆRDIER OG MÅLSÆTNINGER................ 5 2.2. OVERORDNEDE PRINCIPPER

Læs mere

Tilbudsoversigt - Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2014 VELFÆRD OG SUNDHED

Tilbudsoversigt - Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2014 VELFÆRD OG SUNDHED soversigt - B Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2014 VELFÆRD OG SUNDHED soversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte Forord Det er Byrådets ønske, at alle borgere, der har en væsentlig og varig

Læs mere

Opsummering af kommunernes tilbagemeldinger til faglig udviklingsstrategi for 2013

Opsummering af kommunernes tilbagemeldinger til faglig udviklingsstrategi for 2013 Opsummering af kommunernes tilbagemeldinger til faglig udviklingsstrategi for 2013 A. Politiske visioner i kommunerne Nøgleord fra politiske visioner på børneområdet: Tidlig indsats, helhedsorientering,

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 24 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Tilbudsoversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte

Tilbudsoversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte soversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte Forord Det er Horsens Kommunes ønske, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode, sunde og aktive liv som en del af fællesskabet. Denne tilbudsoversigt

Læs mere

Sagsforløb: Hjemtagelse af Randers Kommunes borgere fra Hinnerup Kollegiet

Sagsforløb: Hjemtagelse af Randers Kommunes borgere fra Hinnerup Kollegiet Vedrørende: Status vedr. hjemtagelse af Randers Kommunes borgere fra Hinnerup Kollegiet Sagsnavn: 43126: Overtagelse af regionale institutioner (08/02342) Sagsnummer: 16.00.00-A09-1-08 Skrevet af: Anne

Læs mere

NOTAT. Det specialiserede socialområde. Fra Betalingskommune til Handle- og Betalingskommune

NOTAT. Det specialiserede socialområde. Fra Betalingskommune til Handle- og Betalingskommune Det specialiserede socialområde Forvaltningen har i forbindelse med direktionens budgetoplæg Budget i balance 2015 2018 udarbejdet en budgetanalyse på det specialiserede socialområde. Den overordnede analyse

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010002 CHK/SR 13. september

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

303 Udsatte børn og unge

303 Udsatte børn og unge OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Udsatte børn og unge Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Gademedarbejdere Overførselsudgifter:

Læs mere

Kvalitetsstandard for Beskyttet beskæftigelse / særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb efter servicelovens 103

Kvalitetsstandard for Beskyttet beskæftigelse / særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb efter servicelovens 103 MYNDIGHEDSAFDELINGEN Kvalitetsstandard for Beskyttet beskæftigelse / særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb efter servicelovens 103 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på møde den 22. oktober 2013 Acadré

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune Kontaktperson Jeanette de Mailly Tlf. nr. 7249 6630 Mail.: jndma@gribskov.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:glostrup Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune Kontaktperson Edda Heinskou Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Fra ung til voksen. Til unge med særlige behov og deres forældre. Når du fylder 18 år, vil der ske mange ændringer.

Fra ung til voksen. Til unge med særlige behov og deres forældre. Når du fylder 18 år, vil der ske mange ændringer. Til unge med særlige behov og deres forældre Når du fylder 18 år, vil der ske mange ændringer. Du bliver myndig og skal i det omfang, det er muligt, tage ansvar for din egen tilværelse. Støtte- og hjælpemuligheder

Læs mere

Bilag: Eksisterende tilbud på handicapområdet 1. Center for Indsats vedr. Børn og Unge samt Autisme og Undervisning

Bilag: Eksisterende tilbud på handicapområdet 1. Center for Indsats vedr. Børn og Unge samt Autisme og Undervisning Bilag: Eksisterende tilbud på handicapområdet 1. Center for Indsats vedr. Børn og Unge samt Autisme og Undervisning Organisatoriske placering Voksne borgere med autisme spektrum forstyrrelser Tilbuddets

Læs mere

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Vesthimmerlands Kommune

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Vesthimmerlands Kommune Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Vesthimmers Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI POLITISKE MÅLSÆTNINGER

Social- og Sundhedsudvalget OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI POLITISKE MÅLSÆTNINGER OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Aktivitetsbestemt medfinansiering Træningsområdet Vederlagsfri fysioterapi Forebyggelse og sundhedsfremme Rehabilitering Tandpleje Sundhedspleje og skolesundhedstjeneste

Læs mere

Egne borgere Mulighed for besparelser Bemærkninger. Pris pr. enhed/serviceniveau

Egne borgere Mulighed for besparelser Bemærkninger. Pris pr. enhed/serviceniveau Bilag 2: Politikområde Handicappede - Oversigt Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Politikområdet handicappede består af følgende delområder: Budget 2015 Egne borgere Egne borgere Mulighed for

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Brønderslev Kommune 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BO- OG HELHEDSTILBUDDET CASSIOPEIA

SERVICEDEKLARATION BO- OG HELHEDSTILBUDDET CASSIOPEIA SERVICEDEKLARATION BO- OG HELHEDSTILBUDDET CASSIOPEIA Lundagerhaven 2 9330 Dronninglund Telefon: 9945 5470 Afdelingsleder: Dorte Lassen E-mail: dorte.lassen@99454545.dk Telefon: 4177 8491 Præsentation

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Borger- og Socialservice Sagsbehandler: Karoline Winther-Lund Telefon: 23 22 90 10 Email: 36502@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: Ishøj, den 28. september 2012 Projektbeskrivelse Opgangsnetværk Baggrund

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende

Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden for midlertidige og længerevarende botilbud synliggør Køge Kommunes serviceniveau på området. Kvalitetsstandarden fungerer

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2015 til 2016 Afvigelse

Læs mere

August 2014. Tilbud og ydelser. blaakors.dk

August 2014. Tilbud og ydelser. blaakors.dk August 2014 Tilbud og ydelser blaakors.dk Se og læs mere på blaakors.dk Blå Kors og godt Denne lille oversigt og præsentation af Blå Kors Danmarks aktiviteter giver dig et hurtigt overblik over vores mange

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ Thorvaldsensvej 12 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4628 Afdelingsleder: Annemette Stenberg Christensen E-mail: annemette.s.christensen@99454545.dk Præsentation

Læs mere

Handicap og udsatte voksne

Handicap og udsatte voksne Handicap og udsatte Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Servicelovens 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Visitation Sagsbehandlingstid Målgruppe Sundhed & Omsorgs Kvalitetsmål Social og Handicap

Læs mere

Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud

Læs mere

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik.

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Socialpsykiatriske fagspeciale. Næstved Kommune Indholdsfortegnelse Lovgrundlag:... 3 Generel beskrivelse af tilbudstypen Socialpsykiatriske fagspeciale....

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Referat. Mødeforum Handicaprådet. Sagsnr. 2012-77490. Dokumentnr. 2013-122603. Mødedato 30. april 2013. Tid Kl. 16.00 17.30

Referat. Mødeforum Handicaprådet. Sagsnr. 2012-77490. Dokumentnr. 2013-122603. Mødedato 30. april 2013. Tid Kl. 16.00 17.30 Referat Mødeforum Handicaprådet Sagsnr. 2012-77490 Dokumentnr. 2013-122603 Mødedato 30. april 2013 Tid Kl. 16.00 17.30 Sted Mødelokale 3 i Rådmandshaven 20 Deltagere Jette Frost Andersen Hernan Gonzalez

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2016 1. UDGAVE, JANUAR 2016

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2016 1. UDGAVE, JANUAR 2016 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2016 1. UDGAVE, JANUAR 2016 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Certificeringen er sket for at imødekomme tilsynsreformens krav om

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOFÆLLESSKABET LUNDAGERVEJ

SERVICEDEKLARATION BOFÆLLESSKABET LUNDAGERVEJ SERVICEDEKLARATION BOFÆLLESSKABET LUNDAGERVEJ Lundagervej 40-42 9330 Dronninglund Telefon: 9945 4482 Afdelingsleder: Dorte Lassen E-mail: dorte.lassen@9945454.dk Telefon: 4177 8491 Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

FOA Kampagne og Analyse. 9. december 2013. Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014

FOA Kampagne og Analyse. 9. december 2013. Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014 FOA Kampagne og Analyse 9. december 2013 Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014 Dette notat er baseret på information om 64 danske kommuner, fordelt på hele landet 1. De 64 kommuner

Læs mere

Socialpsykiatrisk Center ABS.

Socialpsykiatrisk Center ABS. Socialpsykiatrisk Center ABS. ABS Beskæftigelse & Kompetence Skolegade 7, Brørup Kollegiet Søndergade 72, Brørup Bo- Støtten Fredensvej 10, Brørup Støtte- og kontaktpersonordning Cafe Noget Særligt, Lindegade

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Bedre forhold for børn og voksne med handicap

Bedre forhold for børn og voksne med handicap BUDGETFORSLAG FRA SF Bedre forhold for børn og voksne med handicap - Aarhus Kommune bruger langt færre penge på børn og voksne med handicap, end mange andre kommuner. Det kan Aarhus Byråd ganske enkelt

Læs mere

Notat. 1. Overtagelse af regionale botilbud overtagelsesøkonomi, finansiering og risici

Notat. 1. Overtagelse af regionale botilbud overtagelsesøkonomi, finansiering og risici Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5038 cvr.: 29189684 Dato: 24. april 2015 Sagsnr.: 2015-004708-2 Mads.SandagerHansen@middelfart.dk

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og

Læs mere

Kvalitetsstandarder indenfor servicelovens område, 2011

Kvalitetsstandarder indenfor servicelovens område, 2011 Psykiatri og Handicap Kvalitetsstandarder indenfor servicelovens område, 2011 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Principper for bevilling af ydelser...3 Dag- og botilbud...3 Sagsbehandling i forbindelse

Læs mere

Notat vedr. overflytning af opgaver fra Haderslev Kommune til Socialtilsynet i Region Syddanmark.

Notat vedr. overflytning af opgaver fra Haderslev Kommune til Socialtilsynet i Region Syddanmark. Notat vedr. overflytning af opgaver fra Haderslev Kommune til Socialtilsynet i Region Syddanmark. Folketinget vedtog i juni 2013 Lov om Socialtilsyn. Loven medfører at der fra 1. januar 2014 vil blive

Læs mere

Botilbud 107 og 108 4 1

Botilbud 107 og 108 4 1 2014 2 Botilbud 107 og 108 Kvalitetsstandard for botilbud 107 og 108 Lovgrundlag Lov om social service 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af

Læs mere

Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet

Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 18-12-2008 Sagsid.: Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Område

Læs mere

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Bostedet Welschsvej V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Klinisk underviser er Kirsten Kienke Mikkelsen, tlf. 9611 4719. Klinisk undervisning på Bostedet Welschsvej foregår

Læs mere

0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Ét svar i hver linje

0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Ét svar i hver linje 0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt. afklarende

Læs mere

Socialpædagogisk bistand

Socialpædagogisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Socialpædagogisk bistand efter 85 i serviceloven. 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Servicelovens 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp

Læs mere

Svendborg Kommunes redegørelse 2007

Svendborg Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Denne skabelon omfatter kommunens forventninger til forbrug af pladser på de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen.

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111 52 Indholdsfortegnelse 29 Åben - Meddelelser til udvalgets møde den 2. maj 2007 30 Åben

Læs mere

Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 8 sider. BELÆGNING. kommunen@taarnby.dk

Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 8 sider. BELÆGNING. kommunen@taarnby.dk Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 8 sider. Skema sæt til kommunens oplysninger om belægning Kommune: Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Kontaktperson: Camilla

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14 1 of 17 Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem Godkendt i byrådet den xx.xx.14 2 of 17 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 BOSTØTTEYDELSER...3 KONTAKTINFORMATION...5 1.AFKLARINGSYDELSE...6

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.

Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428. 05.32 Udgifter: 1.428.000 kr. Tilbud til ældre og handicappede Indtægter: 0 kr. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.000 0 05.32.33 Forebyggende indsats

Læs mere