MENNESKE- HANDEL STATUS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MENNESKE- HANDEL STATUS 2014-15"

Transkript

1 MENNESKE- HANDEL STATUS

2 MENNESKEHANDEL STATUS Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige emner og giver anbefalinger til forbedring af menneskeretsbeskyttelsen i Danmark. Rapporten behandler emner om gennemførelse af menneskeretten, asyl, børn, databeskyttelse, familieliv, frihedsberøvelse, retten til bolig, forvaltningens kontrol, handicap, køn, magtanvendelse, menneskehandel, race og etnisk oprindelse, religion, retfærdig rettergang, statsborgerskab, uddannelse, udvisning og udlevering, væbnet konflikt, ytringsfrihed og ældre. Rapporten kan læses i sin fulde længde på instituttets hjemmeside, Der findes også et sammendrag af rapporten, i trykt form og på hjemmesiden. Rapporten vil løbende blive udbygget, og instituttet modtager gerne kommentarer på 2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Wilders Plads 8 K 1403 København K Telefon Institut for Menneskerettigheders publikationer kan frit citeres med tydelig angivelse af kilden. Vi tilstræber, at vores udgivelser bliver så tilgængelige som muligt. Vi bruger for eksempel store typer, korte linjer, få orddelinger, løs bagkant og stærke kontraster. Læs mere om tilgængelighed på

3 SI DE HOVE INDHOLD NTS 1 OVERBLIK INDHOLD OG AFGRÆNSNING 5 2 DEN INTERNATIONALE RAMME EUROPARÅDETS KONVENTION OM INDSATSEN MOD MENNESKEHANDEL ER SÆRLIG RELEVANT 7 3 DEN NATIONALE RAMME STRAFFELOVEN OG UDLÆNDINGELOVEN SÆTTER REGLERNE 10 4 DEN MENNESKERETLIGE UDVIKLING STILSTAND I DEN MENNESKERETLIGE UDVIKLING 13 5 HER KAN MENNESKERETTIGHEDERNE STYRKES I DANMARK IDENTIFIKATION AF OFRE FOR MENNESKEHANDEL OG DE DERAF FØLGENDE RETTIGHEDER DEN MENNESKERETLIGE RAMME DANSKE FORHOLD ANBEFALINGER TVANGSARBEJDE DEN MENNESKERETLIGE RAMME DANSKE FORHOLD ANBEFALINGER 24 SLUTNOTER 25

4 FORKORTELSER CMM CPR EMD EMRK EU FN GRETA ILO IOM NEC Center mod Menneskehandel FN s konvention om borgerlige og politiske rettigheder Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Union De Forenede Nationer Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings Den Internationale Arbejdsorganisation International Organisation for Migration Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter

5 KAPITEL 1 1 OVERBLIK 1.1 INDHOLD OG AFGRÆNSNING Menneskehandel ofte benævnt trafficking eller moderne slaveri er et kompliceret område, som er vanskeligt både at afdække og bekæmpe. Det er svært at skaffe troværdige data om, hvor mange der på verdensplan er ofre for menneskehandel, men der er ikke tvivl om, at tallet er højt. Det skyldes blandt andet, at menneskehandel anses for at være en af de mest indbringende former for international kriminalitet sammen med handel med våben og handel med narkotika. Endvidere betegnes det som et område, hvor der er stor profit og lav risiko, hvilket igen er med til at gøre det lukrativt for kriminelle. Der er mange udfordringer og problemstillinger knyttet til dette område, herunder blandt andet identifikation af ofre, længden af den periode der gives et offer for menneskehandel førend vedkommende skal udrejse (også kaldet refleksionsperioden), den forberedte hjemsendelse, opholdstilladelse til ofre, efterforskning og erstatning. Det er imidlertid ikke muligt her at se nærmere på alle disse udfordringer og problemstillinger, og følgende er derfor udvalgt: identifikation af ofre for menneskehandel, herunder rammerne for identifikationsprocessen, opholdstilladelse til ofre, den forberedte hjemsendelse og tvangsarbejdsområdet. Tidligere har der, når man taler om menneskehandel, primært været fokus på handel til seksuel udnyttelse. Begrebet menneskehandel dækker imidlertid også over andre situationer, såsom menneskehandel til tvangsarbejde og kriminalitet. Over de seneste år har der været øget fokus på andre grupper end handlede til seksuel udnyttelse for eksempel sætter regeringens handlingsplan for yderligere fokus på menneskehandel til tvangsarbejde. Andelen af identificerede ofre for menneskehandel til tvangsarbejde er ligeledes steget, hvilket blandt andet kan forklares med, at der er øget fokus på problemstillingen. Uanset den øgede fokus på menneskehandel til tvangsarbejde er der dog stadig udfordringer på området, som for eksempel manglende kendskab til omfanget af tvangsarbejde i Danmark samt manglende viden hos relevante aktører. Denne delrapport vil derfor ligeledes sætte fokus på tvangsarbejde og menneskehandel 5

6 til tvangsarbejde. Det er i den forbindelse væsentligt at fremhæve, at en frivilligt indgået aftale med ordentlige arbejdsvilkår over tid også kan udvikle sig til tvangsarbejde og eventuelt menneskehandel til tvangsarbejde. 1 I delrapporten vil der derfor ligeledes blive behandlet emner, hvor der ikke er tale om udnyttelse af arbejdstagere, tvangsarbejde eller menneskehandel til tvangsarbejde, men hvor der er risiko for, at en situation kan udvikle sig hertil, hvis der ikke bliver sat ind.

7 KAPITEL 2 2 DEN INTERNATIONALE RAMME 2.1 EUROPARÅDETS KONVENTION OM INDSATSEN MOD MENNESKEHANDEL ER SÆ RLIG RELEVANT Beskyttelsen mod trældom og slaveri er en grundlæggende menneskeret, som fremgår af alle konventioner vedrørende civile og politiske rettigheder. Forbuddet mod slaveri er nævnt både i FN s Verdenserklæring om Menneskerettigheder 2 og FN s konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR). 3 Endvidere findes forbuddet mod slaveri i specialkonventioner såsom FN s konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder 4 (Kvindekonventionen) og FN s konvention om barnets rettigheder (Børnekonventionen). 5 FN har desuden vedtaget en særskilt konvention mod menneskehandel og tvungen prostitution, som Danmark undertegnede i 1951, men endnu ikke har ratificeret. 6 I 2000 vedtog FN en konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet 7 med to tillægsprotokoller om henholdsvis menneskehandel 8 (Palermo-protokollen) og menneskesmugling. 9 Palermoprotokollen indeholder den første internationalt accepterede definition af menneskehandel. Der er tale om 1) en handling i form af for eksempel rekruttering eller transport, 2) en metode, for eksempel i form af tvang eller bedrag, og 3) et formål, som skal være udnyttelse. Udnyttelse kan være for eksempel seksuel udnyttelse, tvangsarbejde, slaveri eller andre slaverilignende former for udnyttelse af arbejdskraft. Palermo-protokollen udspringer imidlertid af en konvention, der omhandler organiseret kriminalitet, og dens udgangspunkt er derfor retshåndhævelse og ikke menneskerettighedsbeskyttelse. Protokollen er således blevet kritiseret for ikke i tilstrækkelig grad at beskytte ofres rettigheder. 10 Den Internationale Arbejderorganisation (ILO), som er en særorganisation under FN, spiller en central rolle for så vidt angår rettigheder på arbejdsmarkedet. ILO 7

8 har blandt andet vedtaget to konventioner om tvangsarbejde konvention nr og konvention nr , som Danmark har ratificeret. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) indeholder i artikel 4 et forbud mod slaveri og tvangsarbejde, og bestemmelsen har enkelte gange været påberåbt ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD). EMD har udtalt, at forbuddet mod slaveri indeholder en positiv forpligtelse for medlemsstaterne til at beskytte ofre og potentielle ofre for menneskehandel. Desuden indeholder bestemmelsen en forpligtelse til at efterforske menneskehandel effektivt. 13 I 2005 vedtog Europarådet en konvention specifikt rettet mod menneskehandel konventionen om indsatsen mod menneskehandel. 14 Den tager, modsat Palermo-protokollen, sit udgangspunkt i menneskerettighederne og har fokus på beskyttelse af ofre for menneskehandel. Det fremgår således af konventionens præambel, at respekt for rettigheder og beskyttelse af ofre samt bekæmpelse af menneskehandel er af yderste vigtighed. Konventionen anvender samme definition på menneskehandel som Palermo-protokollen. Ikke-diskrimination og kønsligestilling er gennemgående principper i konventionen. Det betyder, at staternes indsatser skal iværksættes med respekt for ligestilling mellem kønnene, og at ingen ofre må udsættes for diskrimination i forbindelse med deres adgang til beskyttelsesforanstaltninger. Medlemsstaternes implementering af konventionen overvåges af en gruppe eksperter Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA). 15 Danmark var blandt de første 10 lande, der i blev evalueret af GRETA. GRETA s rapport blev publiceret i december 2011 og indeholder 27 anbefalinger til Danmark. 16 Anbefalingerne fokuserer især på, hvordan Danmark sikrer en bedre beskyttelse af ofre for menneskehandel. Danmark afgav i februar 2014 en rapport til Ministerkomitéen, hvori man forholder sig til anbefalingerne fra GRETA. 17 GRETA påbegyndte i maj 2014 sin anden evalueringsrunde. Danmark skal i den forbindelse senest 1. maj 2015 fremsende et bidrag til brug for evalueringen. 18 Menneskehandel har stået på EU s dagsorden siden 1989, hvor Europa- Parlamentet vedtog en resolution om prostitution og menneskehandel. 19 I 2002 blev EU s Rammeafgørelse om Bekæmpelse af Menneskehandel 20 vedtaget, og i 2004 kom direktivet om udstedelse af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere, der har været ofre for menneskehandel, eller som er indrejst som led i ulovlig indvandring, og som samarbejder med de kompetente myndigheder. 21 Danmark er imidlertid ikke bundet af direktivet på grund af det

9 danske forbehold om deltagelse i det overstatslige samarbejde om retlige og indre anliggender. EU s Rammeafgørelse om Bekæmpelse af Menneskehandel blev i 2011 afløst af direktivet om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, 22 som Danmark heller ikke er bundet af. Danmark er derimod bundet af Den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder, som også indeholder et forbud mod tvangs- eller pligtarbejde samt menneskehandel. 23 EU lancerede endvidere i juni 2012 en strategi om udryddelse af menneskehandel, der løber fra I oktober 2014 kom EU-Kommissionen med en midtvejsrapport vedrørende status på implementeringen af strategien. 25 Se også statusrapportens delrapport om introduktion til menneskeretten. 9

10 KAPITEL 3 3 DEN NATIONALE RAMME 3.1 STRAFFELOVEN OG UDLÆNDINGELOVEN SÆTTER REGLERNE Det danske forbud mod menneskehandel fremgår af straffelovens 262 a. Bestemmelsen blev indført i 2002 for at ratificere Palermo-protokollen og EU s Rammeafgørelse, og bestemmelsen skal således fortolkes i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser. 26 Straffelovens 262 a gør det strafbart at rekruttere, transportere, overføre, huse eller efterfølgende at modtage en person med henblik på at udnytte personen ved kønslig usædelighed, tvangsarbejde, slaveri eller slaverilignende forhold eller fjernelse af organer. Desuden skal der være anvendt ulovlig tvang, frihedsberøvelse, trusler, retsstridig fremkaldelse, bestyrkelse eller udnyttelse af en vildfarelse eller anden utilbørlig fremgangsmåde. I marts 2012 vedtog Folketinget et lovforslag, der bringer dansk ret i overensstemmelse med EU-direktivet om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel, selv om Danmark ikke er retligt bundet af direktivet. 27 Med denne lov blev definitionen af menneskehandel i straffeloven udvidet, således at udnyttelse af strafbare handlinger fremover ligeledes straffes som menneskehandel, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt. Desuden blev strafferammen for menneskehandel forhøjet fra 8 år til 10 år, og det blev muligt ved de danske domstole at retsforfølge danske statsborgere og andre, der har fast ophold her i landet for menneskehandel begået i udlandet, uanset om handlingen er strafbar i det land, hvor den blev begået. Efterforskning af menneskehandel i Danmark har primært haft fokus på handel med kvinder til seksuel udnyttelse, og politiet udarbejdede i 2006 en strategi for en styrket indsats mod prostitutionens bagmænd. 28 Endvidere har kvindehandel, herunder udnyttelse af personer i prostitutionsmæssig sammenhæng (rufferi med videre), siden 2001 været genstand for en systematisk og landsdækkende politimæssig monitorering ved Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter (NEC). 29 Politiet har imidlertid udvidet sit fokus og har indgået et samarbejde med Center mod Menneskehandel (CMM for yderligere information om CMM, se nedenfor) og SKAT for at bekæmpe menneskehandel til tvangsarbejde.

11 Sager, der forfølges ved domstolene efter straffelovens 262 a, offentliggøres på Anklagemyndighedens hjemmeside. 30 Den seneste opgørelse fra 6. oktober 2014 viser, at der siden 2005 har været 23 sager, hvoraf de 20 har ført til domfældelse. 31 I 2014 faldt der afgørelse i en enkelt sag, hvor alle ni tiltalte blev dømt for at have deltaget i omfattende menneskehandel begået over for i alt 15 kvinder. Udlændingeloven indeholder også bestemmelser, der vedrører personer, som kommer til Danmark som ofre for menneskehandel. For eksempel skal der ved afgørelse om udvisning tages særligt hensyn til, om de omstændigheder, som kan begrunde udvisning, er en følge af, at udlændingen har været udsat for menneskehandel, og om dette forhold taler imod udvisning. 32 Endvidere kan en udlænding, der har været udsat for menneskehandel, få en udrejsefrist på 30 dage, også kaldet refleksionsperiode, medmindre særlige grunde taler derimod. Hvis vedkommende samarbejder om forberedt hjemsendelse, kan udrejsefristen forlænges. 33 I maj 2013 vedtog Folketinget et lovforslag om ændring af udlændingeloven, således at refleksionsperioden kan forlænges op til 120 dage (tidligere 100 dage), ligesom der indsættes en selvstændig bestemmelse om, at der kan gives opholdstilladelse til en udlænding, hvis tilstedeværelse her i landet er påkrævet af efterforsknings- eller retsforfølgningsmæssige hensyn. Dette kan for eksempel være ofre for menneskehandel. Opholdstilladelsen kan ikke forlænges ud over den periode, hvori efterforskningen eller retsforfølgningen pågår. Før denne ændring kunne ofre for menneskehandel få opholdstilladelse efter en generel bestemmelse i udlændingeloven, og det har ikke med ændringen været tilsigtet, at praksis for meddelelse af opholdstilladelsen skulle ændres. 34 I 2002 fik Danmark sin første handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. Handlingsplanen blev suppleret med et tillæg om børn i I 2007 fulgte Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel, der omfattede både kvinder og mænd. I sommeren 2011 blev den nugældende handlingsplan lanceret. Den løber indtil udgangen af 2014 og har som nævnt blandt andet sat yderligere fokus på tvangsarbejde. Udmøntningen af denne handlingsplan blev evalueret i Handlingsplanen for er endnu ikke lanceret, men den forventes at komme i foråret Indtil da gælder den gamle handlingsplan. CMM blev oprettet i 2007 for at sikre implementeringen af særligt den sociale dimension af handlingsplanerne, herunder at forbedre den sociale indsats for ofre for menneskehandel, at koordinere samarbejdet mellem de sociale organisationer og andre myndigheder samt at indsamle og formidle viden om menneskehandel. CMM foretager den endelige identifikation af de ofre for 11

12 menneskehandel, der er danske statsborgere eller udlændinge, der opholder sig lovligt i Danmark. Udlændingestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt asylansøgere eller udlændinge, der opholder sig ulovligt i Danmark, har været udsat for menneskehandel samt fastsætter udrejsefristen og dermed refleksionsperioden. I vurderingsgrundlaget indgår blandt andet politiets og CMM s vurdering af spørgsmålet om menneskehandel samt eventuelle oplysninger fra andre relevante parter, såsom krisecentermedarbejdere. 36

13 KAPITEL 4 4 DEN MENNESKERETLIGE UDVIKLING 4.1 STILSTAND I DEN MENNESKERETLIGE UDVIKLING I perioden blev der i EU registreret ofre for menneskehandel. 37 Det er kun anden gang, at Eurostat publicerer statistik på dette område, og de understreger i sin rapport, at tallene skal fortolkes med omhu. Perioderne er ikke sammenlignelige, men i perioden 2007 til og med 2013 er der identificeret 347 personer, som har været ofre for menneskehandel i Danmark. 38 De danske tal har været støt stigende, men der er stor sandsynlighed for, at antallet af ofre for menneskehandel i Danmark er højere end de officielle tal. Dette er et udtryk for, at området for menneskehandel er vanskeligt at afdække. Området er også vanskeligt for så vidt angår retsforfølgning, men i april faldt der dom ved Københavns Byret i en sag, hvor ni personer stod tiltalt for menneskehandel. 39 Alle ni tiltalte blev fundet skyldige i menneskehandel, og med undtagelse af en enkelt tiltalt, der blev idømt to års fængsel, blev alle idømt samme fængselsstraf, der lød på 2 år og 6 måneder. Herudover blev alle udvist med indrejseforbud for bestandig. Menneskehandelsområdet er præget af mange udfordringer, men der er siden Status 2013 sket enkelte menneskeretlige forbedringer: Handlingsplanen til bekæmpelse af menneskehandel er blevet evalueret. 40 Overordnet viser evalueringen, at den danske indsats mod menneskehandel er relevant og at dette også gælder den omfattende og inddragende samarbejdsstruktur, der inkluderer adskillige myndigheder og ngo er. Evalueringen påpeger dog blandt andet, at det bør overvejes, hvordan man i større udstrækning kan placere potentielle ofre direkte på krisecenter i steder for i detention og arrest, når Center mod Menneskehandel står for udredning og identifikation. 13

14 Der er imidlertid også en række udfordringer på området: Idet størstedelen af de ofre for menneskehandel, der identificeres, er kvinder, er der risiko for, at den støtte og de tilbud, der er til rådighed for handlede mænd, ikke svarer til den, der er til rådighed for handlede kvinder.

15 KAPITEL 5 5 HER KAN MENNESKERETTIGHEDERNE STYRKES I DANMARK 5.1 IDENTIFIKATION AF OFRE FOR MENNESKEHANDEL OG DE DERAF FØLGENDE RETTIGHEDER Skal en person tilbydes beskyttelse og støtte som offer for menneskehandel kræver det, at personen formelt er identificeret af myndighederne som offer for menneskehandel. En grundig identifikationsproces vil derfor ofte være forudsætningen for, at ofre for menneskehandel beskyttes i stedet for at blive behandlet som illegale indvandrere DEN MENNESKERETLIGE RAMME Både FN, Europarådet og EU har fastslået, at menneskehandel er en alvorlig krænkelse af menneskerettighederne, særligt af en persons værdighed og integritet. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel pålægger medlemsstaterne at sikre, at en person ikke fjernes fra statens territorium, før en identifikationsproces er endeligt gennemført, hvis der er rimelig grund til at formode, at en person har været udsat for menneskehandel. 41 Hvis potentielle ofre for menneskehandel sendes ud af landet, uden at en identifikationsproces er gennemført, vil det være i strid med Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel. Konventionen fastslår ligeledes, at medlemsstaterne skal udstede opholdstilladelser til ofre for menneskehandel, såfremt myndighederne finder det nødvendigt, at ofrene forbliver i landet på grund af ofrenes personlige forhold eller for at kunne samarbejde med myndighederne i forbindelse med efterforskning eller retsforfølgning. Videre fremgår det, at udsendelse af et offer for menneskehandel skal ske under behørig hensyntagen til pågældendes rettigheder, sikkerhed og værdighed, samt at medlemsstaterne skal vedtage de lovgivningsmæssige og andre foranstaltninger, der måtte være nødvendige for at oprette hjemsendelsesprogrammer, for herved at undgå, at ofret igen bliver offer for menneskehandel. 15

16 Af den forklarende rapport til Europarådets konvention fremgår det, at identifikation af ofre for menneskehandel er afgørende for at sikre en effektiv beskyttelse, men at processen ofte er vanskelig samt kræver detaljerede afhøringer. En identifikationsproces er tidskrævende og kan kræve udveksling af informationer med andre lande og med organisationer, der arbejder med at yde støtte til ofre for menneskehandel. Det fremgår endvidere, at udstedelse af opholdstilladelse både skal imødekomme hensynet til bekæmpelse af menneskehandel og forebygge, at ofrene ikke igen bliver ofre for menneskehandel. Videre fremhæves det, at jo større tillid ofrene har til, at deres rettigheder og interesser er beskyttet, jo bedre information vil de give i forbindelse med efterforskningen af sager om menneskehandel. Muligheden for at få en opholdstilladelse på grund af offerets personlige forhold kan begrundes i en række omstændigheder, såsom offerets sikkerhed, helbredsmæssige forhold, familiesituation med videre. 42 FN s Højkommissær for Menneskerettigheder påpeger, at hvis stater ikke identificerer en handlet person korrekt, vil det sandsynligvis medføre yderligere nægtelse af vedkommendes rettigheder. Stater er derfor forpligtet til at sikre, at identifikation af ofre for menneskehandel finder sted. FN s Højkommissær anbefaler desuden, at det undersøges, om ofre for menneskehandel kan blive i modtagerlandet eller i særlige tilfælde et tredjeland, hvis dette er nødvendigt for at undgå gengældelse eller igen at blive offer for menneskehandel. 43 Videre påpeges det, at staterne skal sikre sig, at ofre for menneskehandel ved hjemsendelsen får den nødvendige assistance og støtte til at sikre deres velbefindende, lette den sociale reintegration samt forhindre, at pågældende igen bliver offer for menneskehandel. 44 Yderligere anbefaler FN s Højkommissær for Menneskerettigheder, at staterne sikrer, at handlede personer ikke under nogen omstændigheder fængsles eller under andre former frihedsberøves. 45 Det betyder, at et offer for menneskehandel skal behandles som et offer for en alvorlig menneskerettighedskrænkelse og ikke ud fra, at vedkommende for eksempel befinder sig illegalt i landet eller bliver pågrebet med falske dokumenter, der kan knyttes til menneskehandelsforholdet. Stater bør således anlægge en rettighedsbaseret tilgang til menneskehandel og tage udgangspunkt i den enkeltes ret til ikke at blive udsat for menneskehandel samt den enkeltes ret til at modtage beskyttelse og støtte i tilfælde af menneskehandel. GRETA anbefalede i 2011 blandt andet, at Danmark gennemgår identifikationsprocessen af ofre for menneskehandel med henblik på at sikre, at potentielle ofre behandles som personer, der har været udsat for en menneskerettighedskrænkelse og ikke som kriminelle. Endvidere anbefalede

17 GRETA, at Danmark sikrer, at alle relevante professionelle får undervisning i at identificere ofre DANSKE FORHOLD Identifikation I perioden 2007 til og med 2013 er der i Danmark identificeret 347 ofre for menneskehandel. 46 Der er imidlertid stor sandsynlighed for, at antallet af ofre for menneskehandel i Danmark er højere. Det skyldes blandt andet, at det er vanskeligt at identificere ofre for menneskehandel. Det kræver uddannet personale og ikke mindst tid og de rigtige rammer til at gennemføre en fyldestgørende identifikationsproces. Størstedelen af de ofre for menneskehandel, der identificeres i Danmark kommer fra Afrika, herunder Nigeria. Derudover ses der ofre fra Europa og Asien. 47 Ofte har ofrene både ulovligt ophold og manglende arbejdstilladelse, hvilket er en overtrædelse af udlændingeloven, som kan straffes med bøde eller fængsel. 48 En udlænding kan desuden udvises, hvis vedkommende ikke har en lovlig opholdstilladelse. 49 Østre Landsret har imidlertid i en sag, der vedrørte udvisning for dokumentfalsk, fundet, at der var en sådan sammenhæng mellem det strafbare forhold og det forhold, at den tiltalte måtte anses at have været udsat for menneskehandel, at dette talte imod udvisning. Uanset at tiltalte ikke havde nogen nærmere tilknytning til Danmark, fandt Østre Landsret, at der ikke var tilstrækkelig begrundelse for at udvise den tiltalte for det begåede strafbare forhold. 50 I Danmark kommer ofre for menneskehandel ofte i kontakt med myndighederne, særligt politiet, i forbindelse med razziaer på massagekliniker eller på gaden. I nogle tilfælde bliver de bragt til et krisecenter, hvor de kan modtage hjælp, mens de i andre tilfælde bliver tilbageholdt og fængslet, fordi de ikke kan identificere sig eller ikke har en opholds- og/eller arbejdstilladelse. Tilbageholdes de, kan de være administrativt frihedsberøvede i tre gange 24 timer, 51 hvilket i praksis betyder, at der er en åbenbar risiko for, at ofre for menneskehandel fængsles, idet der fokuseres på, at ofrene har begået en strafbar handling, og ikke på, at de er potentielle ofre for menneskehandel. Endvidere er der risiko for, at ofre for menneskehandel udvises af landet uden at være blevet identificeret som ofre. Det er ikke ualmindeligt, at særligt de udenlandske kvinder, som seksuelt udnyttes, er ude af stand til at identificere sig, da deres identifikationspapirer typisk er frataget dem af bagmænd. 52 Endvidere er det almindeligt, at ofre for menneskehandel ikke straks oplyser myndighederne om den situation, de befinder sig i. 17

18 Ofre for menneskehandel taler sjældent dansk, og det kan forekomme, at de har svært ved at gøre sig forståelig på engelsk. Kvalificeret og hurtig tilgængelig tolkning er derfor afgørende i relation til at sikre både beskyttelse af ofret, effektiv efterforskning og retsforfølgning. Den tolkning, der finder sted i dag, opfattes imidlertid ikke altid som kvalificeret, hvilket gør sig gældende både i forhold til samtaler med ofre i forbindelse med identifikation samt i forbindelse med retssager. 53 Det fremgår af evalueringen af den handleplan ( ), at identifikationen som udgangspunkt finder sted inden for tre gange 24 timer. 54 Personer, der ikke på dette tidspunkt er blevet identificeret som handlet, risikerer at blive pålagt at udrejse straks. Det betyder i praksis, at der er risiko for, at Danmark udviser personer, der er ofre for en alvorlig menneskerettighedskrænkelse. Det kan eventuelt skyldes mangel på viden om problematikken, herunder mangel på viden om Danmarks internationale forpligtelser. Endvidere kan det skyldes mangel på viden om de indikatorer, man skal være opmærksom på for at kunne identificere et potentielt offer for menneskehandel, og hvem man skal kontakte, hvis man n har med et potentielt offer at gøre. For så vidt angår potentielle ofre for menneskehandel, som antræffes i prostitutionsmiljøet, har Justitsministeriet oplyst, at der ifølge politiets praksis som udgangspunkt er anledning til en kortvarig indledende frihedsberøvelse, indtil der er truffet afgørelse om, hvorvidt den pågældende er offer for menneskehandel. 55 Det er politiets generelle erfaring, at såfremt pågældende ikke frihedsberøves på dette tidspunkt, vil denne forsvinde. Midt- og Vestjyllands Politi har haft gode erfaringer med at placere kvinder på krisecentre i stedet for at frihedsberøve efter udlændingeloven. Rigspolitiet har derfor i en vejledning anført, at anbringelse på et krisecenter kan anvendes efter en konkret vurdering, uanset at den pågældende på dette tidspunkt ikke er vurderet til at være offer for menneskehandel. Rigspolitiet har dog ikke fundet anledning til generelt at ændre praksis for anvendelse af frihedsberøvelser på dette område, idet dette vil mindske mulighederne for at udsende de personer, der har fået afslag på at blive anset som værende et offer for menneskehandel. 56 Rigsadvokaten har ultimo 2015 offentliggjort retningslinjer for behandling af sager om menneskehandel, herunder håndtering af ofrene. 57 Retningslinjerne retter sig både mod anklagemyndighed og politi og skal følges op med undervisning. 58 Det fremgår af evalueringen af handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel , at der blandt ngo er og enkelte politirepræsentanter savnes en systematisk håndtering af potentielle ofre for menneskehandel. Evalueringen

19 påpeger, at det bør overvejes, hvordan der kan sættes fokus på, hvordan rådgivning og støtte ydes til målgruppen af udlændinge i prostitution og andre, der befinder sig i den gråzone, hvor entydig og umiddelbar identifikation er vanskelig og måske tidskrævende, men hvor der er rimelig grund til at formode, at personen er offer for menneskehandel. Evalueringen nævner, at det konkret vil betyde, at støttetilbud og placering på krisecenter vil kunne udløses efter den indledende kontakt med politiet. 59 Opholdstilladelse, overførelse og hjemsendelse Ofre for menneskehandel kan som nævnt få opholdstilladelse, hvis den pågældendes tilstedeværelse her i landet er påkrævet af efterforsknings- eller retsforfølgningsmæssige hensyn. Opholdstilladelsen kan ikke forlænges ud over den periode, hvor efterforskningen eller retsforfølgningen pågår. Ofre for menneskehandel kan ligeledes søge om asyl eller humanitær opholdstilladelse eller opholdstilladelse efter udlændingelovens øvrige regler. 60 Søger et offer for menneskehandel asyl, er vedkommende underlagt de samme regler som andre asylansøgere, herunder reglerne i Dublinforordningen. Dublinforordningen omhandler, hvilket medlemsland der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, som en tredjelandsstatsborger eller en statsløs har indgivet i en af medlemsstaterne. 61 Det betyder, at det medlemsland, hvori en person først er registreret, som udgangspunkt er ansvarlig for at behandle vedkommendes asylansøgning. Et offer for menneskehandel, der søger asyl, vil således som udgangspunkt overføres til et andet land efter Dublinforordningen, hvis det viser sig, at vedkommende allerede er registreret der. Retsudvalget har i den forbindelse stillet et 20-spørgsmål til justitsministeren. 62 Justitsministeren henviste i sit svar til, at en udlænding, som er offer for menneskehandel, kan overføres i henhold til forordningen. Dog kun hvis betingelserne for overførelse er opfyldt. 63 Forordningen giver mulighed for, at et medlemsland kan vælge at tage en ansøgning om international beskyttelse under behandling, selv om landet ikke er den ansvarlige medlemsstat. Det vil bero på en konkret og individuel vurdering af ansøgernes forhold. Det fremgår endvidere af svaret, at Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet i enkelte sager har taget stilling til, hvorvidt der var tale om sådanne forhold hos et offer for menneskehandel, at det betød, at overførelse efter forordningen ikke skulle finde sted. Flygtningenævnet har i de sager stadfæstet Udlændingestyrelsens afgørelse om overførelse. En af sagerne er efterfølgende indgivet for FN s Menneskerettighedskomité. 64 Det er imidlertid fortsat uklart, i hvilket omfang det indgår i myndighedernes vurderingsgrundlag, hvilke rettigheder ofre for 19

20 menneskehandel har i de lande, de overføres til, for eksempel om de får ophold i et safehouse. Udlændingestyrelsen har siden 2008 haft en aftale med International Organisation for Migration (IOM) om et program for forberedt hjemsendelse af blandt andet ofre for menneskehandel. Fra 2008 til 2013 er der gennemført 55 forberedte hjemsendelser. 65 Ofre for menneskehandel kan som følge heraf få støtte forud for hjemsendelsen i form af for eksempel psykologhjælp og undervisnings- eller kursusforløb rettet mod erhvervsaktiviteter efter en hjemsendelse samt aktiviteter i hjemlandet, såsom modtagelse og reintegration. Reintegrationsperioden er i forbindelse med en aftale mellem regeringen og Enhedslisten i forbindelse med finansloven 2013 blevet ændret fra tre til seks måneder, ligesom det blev aftalt, at støtteordningen skulle gøres mere fleksibel, således at muligheden for at omprioritere indsatsen bliver større for den enkelte, og at midlerne kan bruges til flere aktiviteter end hidtil. 66 I oktober 2012 offentliggjorde Rambøll en evaluering af det eksisterende program for forberedt hjemsendelse af sårbare udlændinge, hvor det danske program sammenlignes med internationale anbefalinger. I rapporten anbefales det blandt andet, at der systematisk foretages en risikovurdering, idet aftalen om forberedt hjemsendelse ikke indeholder en præcisering af behovet for en risikovurdering for de ofre for menneskehandel, som ikke søger asyl, ud over at IOM foretager en mindre risikovurdering på baggrund af et skema udviklet til formålet. Evalueringen har ligeledes vist, at de mange led i informationskæden kan medføre problemer for den optimale hjemsendelse. Derudover anbefales det, at der sker bedre uddannelse af rådgiverne, og at man udbreder hjælpen til ligeledes at omfatte den nærmeste familie for herved at øge deltagerantallet i programmet. Det anbefales ligeledes, at der udarbejdes bedre og bæredygtige reintegrationsplaner, ligesom det påpeges, at det kan overvejes, hvorvidt reintegrationsplanerne i videre omfang skal udarbejdes efter hjemsendelsen. Det anbefales ligeledes, at der sker bedre monitorering med løbende information til kontaktpersoner, personlige repræsentanter og Udlændingestyrelsen, idet kontaktpersoner til de hjemsendte hos for eksempel CMM blandt andet oplever problemer med manglende løbende opdatering efter hjemsendelsen, og at monitoreringsrapporterne ikke automatisk deles, hvilket har betydning i såvel det konkrete tilfælde som for CMM s fremtidige rådgivning. 67 I 2013 er programmet for den forberedte hjemsendelse blevet justeret i overensstemmelse med flere af anbefalingerne fra evalueringsrapporten. 68

MENNESKE- HANDEL STATUS 2013

MENNESKE- HANDEL STATUS 2013 MENNESKE- HANDEL STATUS 2013 MENNESKE-HANDEL STATUS 2013 Dette kapitel er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2013. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige

Læs mere

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution ASYL STATUS 2013 ASYL STATUS 2013 Dette kapitel er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2013. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige emner og

Læs mere

Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011 2014

Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011 2014 Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011 2014 Indhold Forord 1 Indledning 2 Nye aktiviteter 6 Den gode indsats fortsætter 14 Organisering og aktører 24 Implementering og opfølgning 29 Forord

Læs mere

Udgivelsesdato: 8. marts 2007

Udgivelsesdato: 8. marts 2007 Handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker 2007-2010 Udgivelsesdato: 8. marts 2007 Udgave, oplag: 1. udgave, 1.000 stk. Trykt version: ISBN-13: 978-87-91292-94-1 Elektronisk version: ISBN-13:

Læs mere

FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15

FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014. Rapporten

Læs mere

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution BØRN STATUS 2014-15 BØRN STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014-15. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige

Læs mere

RET TIL ET LIV UDEN VOLD

RET TIL ET LIV UDEN VOLD RET TIL ET LIV UDEN VOLD JURIDISK ANALYSE AF DANMARKS OPFYLDELSE AF EUROPARÅDETS KONVENTION TIL FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF VOLD MOD KVINDER OG VOLD I HJEMMET RET TIL ET LIV UDEN VOLD JURIDISK ANALYSE

Læs mere

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution BØRN STATUS 2013 BØRN STATUS 2013 Dette kapitel er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2013. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige emner og

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder. Menneskeret i Danmark Status 2007

Institut for Menneskerettigheder. Menneskeret i Danmark Status 2007 Institut for Menneskerettigheder Menneskeret i Danmark Status 2007 Nationale kontrolorganer 1 Menneskeret i Danmark Status 2007 Tilrettelæggelse: Birgitte Kofod Olsen og Christoffer Ulrik Badse Redaktion:

Læs mere

MENNESKE - RETTIGHEDER I GRØNLAND

MENNESKE - RETTIGHEDER I GRØNLAND MENNESKE - RETTIGHEDER I GRØNLAND STATUS 2014 Inuit Pisinnaatitaaffiinut Kalaallit Nunaata Siunnersuisoqatigiivi Grønlands Råd for Menneskerettigheder MENNESKERETTIGHEDER I GRØNLAND STATUS 2014 Tilrettelæggelse:

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

Sådan klager du til FN

Sådan klager du til FN Sådan klager du til FN Klagevejledning til FN s Menneskerettighedskomité, FN s Racediskriminationskomité, FN s Torturkomité, FN s Kvindekomité og FN s Menneskerettighedskommission. Klagevejledningen bygger

Læs mere

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Indhold De overordnede positioner... 4 Internationalt flygtningearbejde... 7 De fattigste lande skal ikke bære de

Læs mere

CRC/C/DNK/CO/4 Distr.: Generelt 4. februar 2011

CRC/C/DNK/CO/4 Distr.: Generelt 4. februar 2011 UREDIGERET FORELØBIG VERSION FN Konvention om Barnets Rettigheder CRC/C/DNK/CO/4 Distr.: Generelt 4. februar 2011 Original: Engelsk Vurdering af rapporter indgivet af deltagerstater i henhold til Konventionens

Læs mere

Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet

Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet Europarådets Traktatserie nr. 210 Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet Istanbul, d. 11. maj 2011 www.coe.int/conventionviolence The official languages

Læs mere

MENNESKERET I DANMARK 2011. Afgørelser, rapporter og lovforslag

MENNESKERET I DANMARK 2011. Afgørelser, rapporter og lovforslag MENNESKERET I DANMARK 2011 Afgørelser, rapporter og lovforslag Menneskeret i Danmark Afgørelser, rapporter og lovforslag 2011 2012 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. november 2014 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sofie Skou Sandager Sagsnr.: 2014-3051/01-0026

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Menneskehandel og prostitution i en europæisk kontekst

Menneskehandel og prostitution i en europæisk kontekst Menneskehandel og prostitution i en europæisk kontekst ISBN-nummer: 978-87-87803-11-3 Udgivet af: Den Danske Europabevægelse & Europa Kvinders Pris 2008 Produktion/design: HJ Grafik 2 Tidligere udgivelser:

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler)

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler) Integrationsministeriet lovkontoret@inm.dk awh@inm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 13. juni

Læs mere

1. Indledning Høringsnotatet angår lovforslag om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.

1. Indledning Høringsnotatet angår lovforslag om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 185 Bilag 1 Offentligt N O T A T Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie

Læs mere

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Kapitel

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 240 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EN EUROPÆISK

Læs mere

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3263 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 3. oktober 2013 J.nr. 2013-6458

Læs mere

En verden i forandring nye trusler, nye svar

En verden i forandring nye trusler, nye svar En verden i forandring nye trusler, nye svar Redegørelse fra regeringen om indsatsen mod terrorisme Juni 2004 En verden i forandring nye trusler, nye svar Redegørelse fra regeringen om indsatsen mod terrorisme

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

Var det voldtægt? Var det voldtægt? En undersøgelse af menneskerettigheder og voldtægtssager i Danmark. Camilla Laudrup Helle Rahbæk

Var det voldtægt? Var det voldtægt? En undersøgelse af menneskerettigheder og voldtægtssager i Danmark. Camilla Laudrup Helle Rahbæk Camilla Laudrup Helle Rahbæk Var det voldtægt? Var det voldtægt? En undersøgelse af menneskerettigheder og voldtægtssager i Danmark ISBN 87-991390-0-6 VAR DET VOLDTÆGT? EN UNDERSØGELSE AF MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

Handlingsplan mod Syrien-krigere: Pas på retssikkerhedsmæssige faldgruber

Handlingsplan mod Syrien-krigere: Pas på retssikkerhedsmæssige faldgruber Jacob Mchangama,, i Executive summary Som følge af det stigende antal danskere, der rejser til Syrien og Irak for at deltage i væbnet konflikt for islamistiske organisationer, har regeringen fremsat en

Læs mere