Virkelige-og-imaginære rum. Stedbevidste medier i et humangeografisk perspektiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virkelige-og-imaginære rum. Stedbevidste medier i et humangeografisk perspektiv"

Transkript

1 Virkelige-og-imaginære rum Stedbevidste medier i et humangeografisk perspektiv Københavns Universitet Medievidenskab; Afdeling for Film- og Medievidenskab; Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Forfatter: Kristian Møller Jørgensen Vejleder: Arild Fetveit December

2 Indholdsfortegnelse Abstract 3 Indledning 4 Problemformulering 6 Fremgangsmåde 7 Hvad er stedbevidste mediers generelle kendetegn? 11 Definition: Stedbevidste medier 12 Aktør-Netværks-Teori 16 Stedbevidste mediers ANT-netværk 18 Hvordan kan stedbevidste medier kategoriseres? 25 Empiriske eksempler 25 Max Webers sociologiske metode 30 Idealtyper: Navigation, information, kommunikation og gaming 32 Hvad er virkelige-og-imaginære rum? 36 Humangeografi 38 Sojas trialektik: Firstspace, secondspace og thirdspace 39 Hvordan producerer stedbevidste medier virkelige-og-imaginære rum? 45 Navigationsidealtypens virkelige-og-imaginære rum 46 Informationsidealtypens virkelige-og-imaginære rum 48 Kommunikationsidealtypens virkelige-og-imaginære rum 50 Gamingidealtypens virkelige-og-imaginære rum 52 Idealtypernes frugtbarhed: En diskussion 54 Konklusion 62 Litteraturliste 66 2

3 Abstract Locative media is one of the most interesting topics for developers of new media these days, with key movers like Twitter, Facebook, Foursquare, Google and many more seeking to develop effective platforms that can connect media content and exchange to locations. In spite of these emergent activities where new devices and services are being launched every other week, little has so far been done in terms of research. e analysis of locative media in this thesis work explores how meaning, identity and action is constituted in both online an offline experiences. In this regard the work is positioned somewhere in between the spatial turn in media studies and the media turn in the field of human geography. I seek to understand how these intelligent, mobile and intimate technologies are to be interpreted with the theoretical sensibilities and tensions that a geography of media supplies. Anchored in Edward Soja s trialectics of spatiality this thesis shuns media determinacy and aims at pinning down experiences rooted in both locative media s material firstspace and mediated secondspace, while leaving the analytical space radically open for surprising performances of real-andimagined space. I conceptualise locative media by submitting the empirical mapping to the methods of Actor- Network- eory. e distinctions inspired by this ANT-network are based on the Ideal Types of Max Weber. is dual methodology creates on the one hand a body of empirical data on human and non human transformations and relationships that on the other hand, informs and inspires the crystallisation into the four ideal types: navigation, information, communication and gaming. From the trialectical analysis of these types derives a set of real-and-imagined Ideal Types. e thesis thus provides a language for precise distinctions between simple contemporary locative media. Furthermore the ideal real-and-imagined spaces that this thesis work assembles, also maps out more complex types, leaving the question open for this work to be applied to future configurations of locative media. 3

4 Indledning Du sidder i det halvfyldte tog i dine egne tanker, da mobiltelefonen ringer. Du tager den hurtigt og forlegent, idet du har glemt at slå ringesignalet fra. Det viser sig at være en god ven som ringer med sladder om en fælles ven. Hendes histore engagerer dig og du lader dig rive med. I griner sammen og samtalen afsluttes. Da du tager telefonen ned fra øret bliver du opmærksom på dine umiddelbare omgivelser, togvognens intime akustik og de andre passagerers nærhed. Det føles som om du i nogle minutter var et andet sted og at du derfor glemte at tilpasse din opførsel e er omstændighederne. Med et diskret blik undersøger du de nærmeste passagerer for tegn på irritation, men da deres erne blikke ikke afslører noget, vender du tilbage til dine egne tanker. Denne opdigtede historie inspireret af en lignende fortælling i antologien Mediaspace (Couldry 2004) beskriver en situation som undertegnede har oplevet mange gange, enten som hovedpersonen selv eller irriteret vidne. Eksistensen af disse situationer synes at gå hånd i hånd med mobile kommunikationsteknologiers næsten universelle udbredelse. Hvad er der så på spil i denne historie? Til at starte med er der oplevelsen af at forsvinde ind i en anden sfære hvor kun du og din samtalepartner i den anden ende er til stede. Man kan kalde det et socialt, psykisk rum, et sted som mentalt er afgrænset fra andre rum, herunder det sted du rent faktisk befinder dig. En sådan oplevelse knytter an til at vores moderne liv med alt hvad det indebærer af medierede repræsentationer og kommunikation, skaber oplevelsen af at der eksisterer flere rum hvor betydning forplanter sig, og at disse nogle gange er overlappende. Den fænomenologiske filosof Shaun Moores beskriver med hjælp fra sociologien Emanuel Schegloff denne moderne oplevelse i følgende eksempel: [ ]when people are engaged in conversation on the mobile phone or listening to music through the headphones on a personal stereo [...] they might be considered to be, in the words of sociologist Emanuel Schegloff (2002: 286-7), in two places at the same time... there are two theres there. Moores 2006 Men hvor citatet effektivt peger på den subjektive følelse af at verden på en måde består af overlappende rum, så må man samtidig spørge sig selv hvad det ontologiske forhold er imellem disse to 4

5 rum, og hvad der afgører hvordan de overlapper hinanden. Bag disse spørgsmål ligger der en antagelse om at livet som sådan ikke bare er overbygget med kommunikationsteknologier, men at livet består i vores pendlen mellem disse forskellige rum. Togkupéen er ikke den essentielle, menneskelige oplevelse og mobiltelefonen er ikke en selvstændig verden. Hvad end den højrøstede mobiltelefonbruger anerkender det eller ej, overlapper disse to rum, og det er i sidste ende dette sammenspil som jeg interesserer mig for. Jeg har i det ovenstående forsøgt at mane den idé i jorden, at nye medier pænt føjer sig ind i den eksisterende orden, men at de har potentiale til på signifikant vis at gå i samspil med hverdagslivet og danner nye oplevelser af verden omkring os. Et slående eksempel er udviklingen af, hvad nogle benævner nye medier ; internettjenester som , blogs, wikipedia er og online sociale netværk. Disse har en omsiggribende indflydelse på vores liv, hvad enten det er underminering af de gamle medier, den eksplosive vækst i hastigheden og frekvensen af kommunikation eller den mængde information om vores liv som nu deles med alle der vil kigge med på tjenester som Twitter. Det er i denne strøm at jeg finder det fænomen jeg vil kigge nærmere på, og som jeg kalder for stedbevidste medier. Fænomenet går også under navnene locative media, geomedia, location based - og location aware - services. Det er opstået i kølvandet på såkaldte web 2.0-tjenester, kort fortalt tjenester der baserer sig på at brugerne ikke længere kun er forbrugere af indhold, men aktivt tager del i produktionen af denne. Indholdet har derfor o e karakter af at være hentet fra den enkeltes livsverden. Stedbevidste medier bygger videre på dette, og tilbyder disse sociale brugere nogle redskaber til at forankre eller tilgå data i et specifikt rum. Et eksempel er tjenesten Twitter, som giver brugeren mulighed for dels at se hvilke beskeder der er afsendt præcis fra hvor han/hun står, dels selv at forankre disse beskeder og lade andre finde dem på deres vej. Stedbevidste medier er tjenester som tilbyder brugeren en række muligheder, som er baseret på, at systemet registrerer brugernes placering. Hvis vi sammenligner dette med det indledende eksempel, kan vi se, at hvor mobiltelefonen som teknologi ikke er følsom overfor konteksten og dermed ikke bistår brugeren i at navigere de overlappende rum, så står det anderledes til i tilfældet stedbevidste medier. Viden om omverdenen er simpelthen centralt i den måde disse medier virker på. Derfor anser jeg det som oplagt at kigge på hvordan de to slags rum, Casey omtaler, forbindes og overlapper, og i det større billede, hvilke rammer for vores hverdagsliv dette giver. En sådan undersøgelse skriver sig ind i en medieteoretisk tradition, hvor Joshua Meyrowitzs undersøgelse af tv og identitet i No Sense of Place (1986) står som en klassiker, og e Language of New Media af Lev Manovich fra 2002 står som den mest betydningsfulde kortlægning af det nye medielandskab som internettet banede vejen for. Desuden indeholder antologierne Geographies of Communication (Jansson og Falkheimer 2006) og Mediaspace (Couldry og McCarthy 2004) eksempler på hvorledes medieteoretikere i et såkaldt spatial turn, har hentet indsigter fra humangeografien i deres forsøg på at overkomme de deterministiske aspekter af traditionel mediecentrisk analyse. Da 5

6 stedbevidste medier som fænomen er ganske nyt, eksisterer der en meget begrænset mængde litteratur på området. Jeg vil placere undersøgelsen i den strøm af videnskabelige arbejder som kigger på, hvordan vi skaber meninger på tværs af online og offline rum og hvordan offline steder indbygges og reproduceres i cyberspace (Leander 2003: ). Jeg har nu anskueliggjort min interesse for hverdagslivets kobling af medier og virkelige rum, og forklaret hvordan undersøgelsens objekt, stedbevidste medier, netop er baseret på en mere bevidst kobling mellem de to. Jeg vil nu introducere specialets problemstilling. Problemformulering Nu hvor jeg har placeret min undersøgelse i det felt, som opstår imellem medieteorien og humangeografien, vil jeg gå direkte videre til at præsentere det spørgsmål som specialet vil undersøge. Undersøgelsesspørgsmålet lyder: Hvordan producerer stedbevidste medier virkelige-og-imaginære rum? Problemstillingen indfanger min interesse for hvilke forudsætninger brugerne af stedbevidste medier har for at navigere imellem det fysiske rum og medierum. For at indfange dette, bruger jeg Edward Sojas begreb om virkelige-og-imaginære rum eller thirdspace, som kan beskrives som subjekters uundgåelige syntese af rumlige første- og andenhåndsoplevelser (Soja 1996:10f). Netop Sojas fremhævelse af denne syntese som uundgåelig, gør det til et udgangspunkt som afspejler min initiale interesse, og placerer undersøgelsen solidt i medieteoriens spatial turn. Men hvor skal man starte og slutte? For at komme nærmere en logisk struktur, starter jeg med at udlede logiske underspørgsmål fra undersøgelsesspørgsmålet. Det synes logisk først at spørge til hvad stedbevidste medier overhovedet er. Som flertalsformen antyder er det et felt af medier dvs. at der er noget der samler stedbevidste medier som fænomen og noget der adskiller dem. Dermed må jeg både spørge til stedbevidste mediers generelle kendetegn og hvordan de kan deles op i kategorier. Mht. undersøgelsesspørgsmålets andel halvdel, må jeg kigge nærmere på hvad begrebet om virkelige-og-imaginære rum indbefatter. En sådan undersøgelse må klarlægge ikke bare hvad begrebet som sådan betyder, men også opridse hvordan jeg konkret kan analysere stedbevidste mediers virkeligeog-imaginære rum. Disse spørgsmål afdækker både objektet og analyseapparatet og baner dermed vejen for at kunne besvare undersøgelsesspørgsmålet. Følgende spørgsmål kommer dermed til at strukturere dette speciale: 6

7 1) Hvad er stedbevidste mediers generelle kendetegn? 2) Hvordan kan stedbevidste medier kategoriseres? 3) Hvad er virkelige-og-imaginære rum? 4) Hvordan producerer stedbevidste medier virkelige-og-imaginære rum? Som jeg vil komme nærmere ind på i den følgende beskrivelse af specialets, teoretiske, metodiske og empiriske fremgangsmåde, er blotlægningen af de forskellige typer af virkelige-og-imaginære rum baseret på nogle kategorier som jeg som forsker foreslår kunne være nyttige. Det forhold at de er baseret på en kreativ manøvre fra min side, gør at besvarelsen af problemstillingen må underkastes en undersøgelse af, om kategorierne producerer relevante og frugtbare indsigter. Nu hvor specialets er ved at tage form, vil jeg beskrive den metodiske, teoretiske og empiriske fremgangsmåde nærmere. Fremgangsmåde Forløbet af specialet er som sagt afspejlet i de ovenstående delspørgsmål. De første to søger at identificere generelle og specifikke kendetegn, hvilket bringer spørgsmål om empiri og undersøgelsesmetode i spil. De sidste to spørgsmål opstiller analyseapparat og anvender det. For at undersøgelsen af stedbevidste mediers generelle kendetegn skal afspejle medieteoriens spatial turn og dets fokus på mødet mellem virkelige materielle rum og imaginære medierum, må jeg sikre mig at undersøgelsesmetoden indfanger såvel rumlige som repræsentationsmæssige aspekter af stedbevidste medier. Det er menneskets navigation imellem disse som studeres. På baggrund af dette lader jeg min kortlægning af feltet inspirere af Aktør-Netværks-Teori (Latour 2005). Metoden forkaster lineære årsag-effektforklaringer af fænomener, og taler i stedet om, at de består af netværk hvori mennesker og teknologier indgår på lige fod. Denne netværkstankegang hjælper mig til at spørge til, hvordan de konkrete teknologier transformerer brugerne og hvordan brugerne transformer deres teknologier. Beskrivelsen af stedbevidste mediers grundlæggende dynamikker og sammenhænge tager dermed form af et såkaldt ANT-netværk af transformationer mellem menneskelige og ikkemenneskelige aktører, såkaldte aktanter. En analyse af hvilket grundlag et stedbevidst medie lægger for brugerens virkelige-og-imaginære rum, må nødvendigvis tage udgangspunkt i et klart afgrænset og detaljeret beskrevet fænomen. Derfor må jeg udvinde nogle typer af stedbevidste medier fra det grundlag som ANT-netværkskortlægning giver. Denne typificering kompliceres af det faktum, at fænomenet er under hastig udvikling. Hvis jeg går meget deskriptivt til værks risikerer jeg at ende med analytiske resultater baseret på 7

8 nogle empiriske eksempler som e er et halvt år allerede er dybt forældede og irrelevante. Hvis jeg for at undgå dette gør det modsatte, og udelukkende baserer undersøgelsen på generelle beskrivelser af feltets udviklingstræk og -baggrund, risikerer jeg at analysen er blind for, hvad der adskiller stedbevidste medier fra andre nye medier. Begge analyser ender det samme sted, nemlig med en ringe udsigelskra overfor den fremtidige udvikling af stedbevidste medier. I min metodiske tilgang tilstræber jeg at betræde en middelgrund mellem de to positioner, og udvinde nogle sæt af beskrivelser som dækkende beskriver hvad der adskiller disse medier fra andre nye medier, hvilke skillelinjer der er internt, samt gøre dette sådan, at analyseapparatet er fleksibelt nok til at kunne håndtere fremtidige typer af stedbevidste medier. Dertil finder jeg Max Webers idealtypebegreb nyttigt. Da stedbevidste medier som felt er meget foranderligt, må målet med en kategorisering være at skelne mellem forskellige aspekter, og dermed give et analyseværktøj til ikke bare at forstå de nuværende, men også fremtidige medier. Ved at tage udgangspunkt i en kategoriseringsstrategi, som er mere baseret på forskerens vurderinger og mindre på et bredt felt af empiri, risikerer jeg at udviklingen af typer kan blive forvredet og opstille skillelinjer der ikke er empirisk belæg for. For at teste hvorvidt dette er tilfældet, vil jeg til sidst i specialet afprøve de opstillede idealtypers kapacitet til dækkende og præcist at analysere empiriske eksempler. Specialets begreb om virkelige-og-imaginære rum udspringer af Sojas trialektiske metode. Denne metode adskiller virkelige firstspaces fra imaginære secondspaces og opstiller en tredje størrelse, virkelige-og-imaginære thirdspaces, som er mødet mellem de to niveauer. Virkeligheden opstår i spændingsfeltet imellem disse tre. Sammenlignes denne trekant med den linje som udstrækker sig mellem to begreber, kan det siges at der dannes et felt som sprænger rammerne for hvad normal dikotomisk tænkning kan beskrive. Dermed er en beskrivelse det fysiske firstspace og mediernes secondspace ikke tilstrækkelig til at beskrive en given persons virkelige-og-imaginære rum. En undersøgelse af den præcise trialektiske position som må tage udgangspunkt i konkrete brugeres konkrete performances af thirdspace. I denne sammenhæng opstår der en spænding i forhold til undersøgelsesdesignet: Da jeg undersøger idealtypiske abstraktioner, kan der ikke identificeres en konkret brugers trialektiske sammenvævning af first- second- og thirdspace. Dermed er den analytiske rækkevidde af stedbevidste mediers virkelige-og-imaginære rum begrænset til at beskrive first- og secondspaces samt hvilke rammer de opstiller for brugerens performance af virkelige-og-imaginære rum. Brugen af både Webers idealtyper og Sojas trialektik afspejler en grundlæggende spænding mellem at en fuldstændig undersøgelse af konkrete virkelige-og-imaginære rum kræver studier af subjekter. Idealtypernes generelle karakter underbygger ikke dette, men skaber til gengæld mulighed for at kunne indfange generelle træk af dette flygtige fænomen. 8

9 Dette dilemma indfanger en stor del af specialets styrker og svagheder. Med den valgte fremgangsmåde jeg vinder jeg potentielt generaliserbarhed og relevans over tid, men mister muligheden for at forstå undersøgelsesobjektets thirdspace til bunds. Da målet med undersøgelsen er at forstå nutidens fænomener for at forstå fremtidens, vil jeg argumentere for de nyttige at prioritere generaliserbarhed fremfor dybde. Som det fremgår af ovenstående, er thirdspace et relativt komplekst begreb. I arbejdet med at beskrive idealtypernes rammer for thirdspace, ville det være nyttigt at have et begreb der kunne sammentrække centrale træk i metaforiske billeder. Dette ville gøre analysen mere overskuelig og mindske risikoen for at fortabe sig i detaljer. For at opnå dette tager jeg Donna Haraways cyborgmetafor i brug. Ligesom Soja undersøger hun hvordan mennesker og teknologier til sammen skaber verden. Denne metafor er nyttig idet visualiseringer af rammerne for thirdspace som ændringer i sanseapparatet er noget som vi som mennesker intuitivt forstår. Endelig, som en sidste udvidelse af thirdspaceapparatet, fremhæver jeg de magtrelationer som udspiller sig i det trialektiske felt. Som det senere vil stå klart, er analysen af magtrelationer en integreret del af humangeografien. Da Sojas trialektik udspringer af denne tradition, vil jeg mene at en magtanalyse er ganske forenelig med hans metodik. Jeg vil konkret bruge Michel de Certeaus begreber om strategi og taktik (de Certeau 1984) Jeg har nu præsenteret Latours ANT, Webers idealtyper og Sojas trialektik som tilsammen udgør det teoretiske og metodiske grundlag for besvarelsen af undersøgelsespørgsmålet. I præsentationen af disse har jeg samtidig beskrevet rammerne for inddragelse af empiri, teorikompleksets analytiske bredte og dybde, samt udpeget nogle yderligere teoretiske greb som vha. metaforer hjælper mig til beskrive de idealtypiske virkelige-og-imaginære rum. Inden selve undersøgelsen sættes igang, vil jeg nu beskrive specialets trinvise forløb. Disposition I første kapitel undersøger jeg stedbevidste mediers generelle kendetegn. Dertil tager jeg afsæt i to akademiske definitioner af locative media. Dernæst diskuterer jeg hvordan begrebet skal oversættes, e erfulgt af en teoretisk uddybning af det centrale kartografibegreb. Denne akademiske afgrænsning følges op af en kortlægning af feltet inspireret af ANT. Først redegøres der for begreberne aktant, transformation og ANT-netværk, samt en diskussion af fordelene og ulemperne ved at kombinere ANT og Webers idealtyper. Dere er sporer jeg stedbevidste mediers ANT-netværk ved først at kigge på de mobile, kontekstbevidste computere som udgør netværkets ikke-menneskelige aktanter, de taksonomiske og folksonomiske transformationer som går frem og tilbage mellem aktanterne og endelig for det tredje med inspiration fra web 2.0-begrebet beskriver det ANT-netværk af transforma- 9

10 tioner som tilsammen beskriver stedbevidste mediers generelle kendetegn. I andet kapitel kategoriserer jeg stedbevidste medier i idealtyper. Jeg lægger ud med at beskrive en række empiriske eksempler. Dernæst redegør jeg for Max Webers sociologiske metode, herunder idealtyperne og hvilke ligheder og forskelle der er imellem dem og ANT. På baggrund af ANT-netværket og de empiriske eksempler opstiller jeg og beskriver de fire idealtypiske stedbevidste medier navigation, information, kommunikation og gaming. I tredje kapitel redegør jeg for hvad virkelige-og-imaginære rum er, og i forlængelse heraf, hvordan en analyse med dette begreb ser ud. For at nærme mig dette undersøger jeg først de videnskabelige felter som begrebet er indplaceret i, nemlig fænomenologien og humangeografien. Helt konkret tager jeg fat i fænomenologiens forholdet mellem krop og bevidsthed og humangeografien sammenføjning af rum, magt og subjekt i stedsbegrebet. På denne baggrund beskriver jeg endelig Sojas trialektik, dvs. first-, second- og thirdspace/virkeligt-og-imaginært-rum, samt relationerne imellem dem. Redegørelsen eksemplificeres med min personlige thirdspaceoplevelse af byen Paris. For at fremhæve trialektikkens magtaspekter, kører jeg Michel de Certeaus begreber om strategi og taktik i stilling. For at få et redskab til at skabe overblik over de fire idealtypiske virkelige-og-imaginære rum, introducerer jeg Donna Haraways cyborgmetafor. På baggrund af det just opstillede apparat, analyserer jeg hvordan stedbevidste medier producerer virkelige-og-imaginære rum. På den baggrund fremstår fire virkelige-og-imaginære rum, som hver er knyttet til de fireidealtypiske stedbevidste medier. For at teste begrebernes analytiske rækkevidde, præcisionen og relevans, benytter jeg dem til sidst i en analyse af en række strategisk udvalgte, empiriske eksempler. Jeg slutter af med en konklusion og perspektivering. 10

11 Hvad er stedbevidste mediers generelle kendetegn? Definition og afgrænsning af stedbevidste medier, er udfordret af den eksplosive vækst indenfor et område, hvor pengene fosser til alt, der benævnes som en location based service. Dette resulterer i en masse interessante projekter og mange dyre vildskud, dvs. services, som brugerne ikke fatter interesse for. Hvordan indkredser man sådan et felt uden at fortabe sig i tekno-utopiske drømmerier? Mit svar på dette spørgsmål er todelt: For det første griber jeg fat i tidligere teoretisk arbejde på feltet, som har bevist, at det beskriver nogle generelle karaktertræk, som disse services deler. For det andet beskriver jeg de mere konkrete karaktertræk ved at kortlægge disse mediers dynamiske samspil mellem objekt og subjekt, mellem medier og mennesker. Den ene af de inddragede definitioner er 11 år gammel, og dens umiddelbare relevans i dag viser, at der er nogle karaktertræk som har en vis permanens. For at bevæge mig udover det generelle niveau, har jeg brug for en mere jordnær og deskriptiv definition af specialets objekt. Dertil søger jeg inspiration i Bruno Latours Aktør-Netværks-Teori (ANT), og mere specifikt dens tildeling af agens ikke bare til menneskelige, men også til ikke-menneskelige aktører. Stedbevidste medier er karakteriseret af, at brugerne tager disse medier med sig ud i verden, og bruger dem i alle mulige sammenhænge, og at disse sammenhænge bliver det datagrundlag, som disse teknologier omformer og re-præsenterer for brugerne. ANT har en særlig styrke i analysen af sådanne organiske sammenhænge mellem menneske og maskine, input og output. Jeg låner så at sige ANT-metodens opfattelse af at fænomener består af netværk af transformationer forestået af både mennesker og maskiner. Derimod viger jeg udenom Latours fremhævelse af empiritunge mikrostudier som den særlige sociologiske metode. I dette tilfælde, hvor studieobjektet er af en så ustabil og flygtig karakter, anser jeg et studie bestående af enkeltstående adfærds- og transformationsmønstre som ganske ufrugtbart. En sådan undersøgelse ville i sidste ende formentlig munde ud i en konklusion, hvis udsigelskra kun dækker fænomenet alene. Dette er grunden til, at jeg i næste kapitel angriber kategoriseringen af stedbevidste medier fra Webers sociologiske synsvinkel, hvilket har sine egne udsigelsesfordele og -risici. Indtil videre er ANT dog et særdeles kra fuldt redskab til at beskrive de komplekse relationer mellem menneske og maskine, som i sidste ende kortlægger og afgrænser det felt, jeg benævner stedbevidste medier. 11

12 Kapitler forløber således: Først beskrives feltets generelle karakter vha. to definitioner af locative media, en refleksion over oversættelsen til stedbevidste medier og en behandling af kartografier som den centrale måde, hvorpå stedbevidste medier organiserer sine data. E er dette går jeg over til at beskrives de mediemæssige, maskinelle aspekter af feltet. Inden da må jeg dog opridse de begreber, som jeg bruger til at beskrive det med, navnlig ANT-netværk, aktant, transformation. Med disse begreber i bagagen spørger jeg først hvilke materielle teknologier, stedbevidste medier er baseret på, og hvordan disse sættes i spil sammen med subjektet. Konkret er der tale om lokaliseringsteknologi og mobile enheder, samt de input- og outputmetoder som følger med. Dernæst vil jeg beskrive de medierede transformationer som både mennesker og maskine foretager. Dette foregår i afsnittet taksonomi og folksonomi. Med udgangspunkt i begrebet web 2.0. beskriver jeg de grundlæggende sæt af transformationer, som de forskellige aktører i ANT-netværket foretager. Alt dette samles til sidst i en konklusion, som beskriver de generelle træk for stedbevidste medier, og som bliver udgangspunkt for næste kapitels differentiereing af feltet i idealtyper. Definition: Stedbevidste medier Locative media er et ganske underudviklet begreb, som kun ganske få har forsøgt at definere stringent. Min definition af locative media tager udgangspunkt i Headmap Manifesto fra 1999 og Tuters definition fra Headmap Manifesto er banebrydende, idet dokumentet for første gang berører det, man i dag vil kalde locative media: location aware, networked mobile devices make possible invisible notes attached to spaces, places, people and things [ ] Real space can be marked and demarcated invisibly (Headmap manifesto 1999). Det kan læses som en vision for, hvordan mobile internetenheder kan styrke båndet mellem nettets data og konkrete steder, som munder ud i at data opnår en status af eksisteren-i-rummet. Denne forbindelse beskrives kan beskrives som informationsskygger: e digitally accessible information about an object can be called its information shadow [ ] Everyday objects have been separated for a long time from their information shadows, as Peter Pan was from his actual shadow. e complexity of finding, organizing and accessing this information divided the world of objects and the world of information shadows. Kuniavsky 2010 Den forudsiger en praksis, som knytter produktionen og forbruget af medierede udtryk til konkrete rum, steder, mennesker og ting en slags grafitti, hvis betydningslag er medieret og dermed utilgængelig for det blotte øje. Manifestet tildeler teknologier, som er location aware, en slags intelligens og i anden omgang agens, hvilket er et radikalt brud med den traditionelle opfattelse af, at kun subjekter og organisationer har agens. Dette kommer jeg tilbage til i afsnittet Oversættelse til sted- 12

13 bevidste medier. Tuters definition af locative media er udgivet syv år senere og synes udviklet med øje for tidens teknologier og brugspraksisser: Inexpensive receivers for global positioning satellites have given amateurs the means to produce their own cartographic information with military precision [ ] As opposed to the World Wide Web the focus here is spatially localized, and centred on the individual user; a collaborative cartography of space and mind, places and the connections between them Tuters 2006:1 I tiden mellem de to definitioner, er online sociale netværk som Friendster, Myspace og Twitter opstået, og spredningen af GPS-teknologi i relativt billige telefoner har taget fart. Dette afspejler sig i Tuters meget omfattende og specifikke definition. Collaborate cartography indskriver indirekte locative media i familien af sociale medier, der defineres som [...] a group of online media that share all or most of the characteristics of participation, openness, conversation, community, and connectedness (Mayfield citeret i Eikenes 2009). Definitionens mix af teknologi, subjektkonstruktion og brugspraksis, bliver for Tuters basis for en ny kartografi eller kortlægningspraksis, som er studiet og produktionen af kort. Hvorfor er det interessant, at kortlægning ved hjælp af locative media produceres i fællesskab? Historisk set har kortlægning været et statsligt kontrolleret område, eller også har kun større virksomheder ha mulighed for at producere kort, idet det var en omkostningsfuld affære. Eksempler er Krak, Kort- og Matrikelstyrelsen og motorvejskort sponsoreret af benzinselskaber, hvis tankstationer er markeret ekstra tydeligt. Med magt over produktion og distribution af kort, vindes også magten til at definere hvad der er interessant og har værdi, og hvad der ikke har. På den ene side er locative media en praksis som ved hjælp af den sociale produktionsform, forskyder og spreder denne definitionsmagt. På den anden side opstår der nogle nye rammer hvor indenfor denne produktion finder sted, og fremfor at tale om locative media som det ultimative empowerment-værktøj, må disse rammers magtstrukturer undersøges. I den afsluttende analyse vil jeg undersøge disse magtstrukturers relation til det virkeligeog-imaginære rum ved hjælp af de Certeaus strategi- og taktikbegreber. Kartografier hjælper mennesker med at skabe mening ved at visualisere mønstre i verden omkring dem, således at disse kan bruges til at navigere med. Navigationsmetaforen gælder ikke kun den rejsende på havet eller på vejene. Kartografier kan ifølge Allison Sant i Redefining the basemap også kortlægge mere subjektive størrelser, og dermed fungere som mentale kort, der hjælper individet til at navigere i det sociale felt. Med denne udfoldelse af kartografibegrebet, kobler Tuters sine locative media med konkrete teknologier og produktionen af kartografier, hvis indhold er af mental og/eller materiel karakter. 13

Sociale medier - forbrugernes nye talerør?

Sociale medier - forbrugernes nye talerør? Sociale medier - forbrugernes nye talerør? Bacheloropgave udarbejdet af Jesper Baagø Lange Det Informationsvidenskabelige Akademi v. Københavns Universitet, foråret 2013 Vejleder: Gitte Balling Antal ord:

Læs mere

Ny design tilgang, Nye designprincipper

Ny design tilgang, Nye designprincipper Ny design tilgang, Nye designprincipper 10. SEMESTER - INTERAKTIVE DIGITALE MEDIER PHONG NGOC BUI VEJLEDER: TEM FRANK ANDERSEN TITELBLAD Projekttitel Ny design tilgang, nye designprincipper Studieretning:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 INDLEDNING... 3 2 METODE OG VIDENSKABSTEORI... 8 3 WEB 2.0 OG WISDOM OF CROWDS...15 4 SEMANTIC SOFTWARE PÅ NETTET...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 INDLEDNING... 3 2 METODE OG VIDENSKABSTEORI... 8 3 WEB 2.0 OG WISDOM OF CROWDS...15 4 SEMANTIC SOFTWARE PÅ NETTET... INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 INDLEDNING... 3 1.1 KOMMUNIKATION UDEN GRÆNSER... 3 1.2 PROBLEMFELT... 4 1.3 LÆSEVEJLEDNING... 5 2 METODE OG VIDENSKABSTEORI... 8 2.1 ABDUKTIV VIDENSKAB...

Læs mere

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse Speciale 2008-2009 Danmarks Biblioteksskole, København Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: Udarbejdet af Thea Graabæk Knudsen & Kasper Nordhoek Johansen Vejleder Hans Elbeshausen Antal normalsider:

Læs mere

OH SO SOCIAL. En undersøgelse af social cross media - tværmedial kommunikation i en social kontekst CAMILLA CHRISTIANSEN & THEA JEPSEN

OH SO SOCIAL. En undersøgelse af social cross media - tværmedial kommunikation i en social kontekst CAMILLA CHRISTIANSEN & THEA JEPSEN OH SO SOCIAL En undersøgelse af social cross media - tværmedial kommunikation i en social kontekst CAMILLA CHRISTIANSEN & THEA JEPSEN Speciale, Medieformidlet Kommunikation, Aalborg Universitet Vejleder:

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

1. Indledning... 2. 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5. 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6

1. Indledning... 2. 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5. 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6 2.1 Web 1.0... 6 2.2 Web 2.0... 6 2.3 Udviklingen... 7 3. Sociale

Læs mere

Netværkets opbygning... 48 KAPITEL 4 TEORIAFSNIT... 52 Indledning... 53 Baggrund og definition af strategisk kommunikation...

Netværkets opbygning... 48 KAPITEL 4 TEORIAFSNIT... 52 Indledning... 53 Baggrund og definition af strategisk kommunikation... ABSTRACT In this thesis we investigate how the circumstances for strategic or planned communication has changed as a consequence of the social semantic internet. Furthermore we seek to understand how these

Læs mere

We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig

We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig ROSKILDE UNIVERSITET We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig Et kommunikations speciale af Peter Back 01-06-2013 Vejleder: Jørgen Lerche

Læs mere

FORFATTERERKLÆRING. Fælles: Indledning, Læsevejledning, Konklusion, Formidlingsartikel

FORFATTERERKLÆRING. Fælles: Indledning, Læsevejledning, Konklusion, Formidlingsartikel FORFATTERERKLÆRING Fælles: Indledning, Læsevejledning, Konklusion, Formidlingsartikel Ane: Mad og identitet, Sociale medier/bloggen som forum for selvudtryk og identitetsskabelse, Sociale medier/ Bloggens

Læs mere

INDLEDNING. Oplevelsesdesign tidens nye buzzword

INDLEDNING. Oplevelsesdesign tidens nye buzzword 20 010 Lene Pettermann Kjæ ær & Nadja Lu und jeppesen n Designgruppen "Hello Neighbo our" præsenttererrer [ "HELLLO NEIG GHB BOURMBÅ ÅND DET"] ARM Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Oplevelsesdesign tidens

Læs mere

Roskilde Universitet Universitetsvej 1 4000 Roskilde Det Humanistisk Teknologiske Basisstudium

Roskilde Universitet Universitetsvej 1 4000 Roskilde Det Humanistisk Teknologiske Basisstudium Roskilde Universitet Universitetsvej 1 4000 Roskilde Det Humanistisk Teknologiske Basisstudium Projekttitel: El-systemet & Forbrugeren 4. Semester, forår 2013. Hus nummer: 6.1 Gruppe nummer: 1 Opgavens

Læs mere

Specialet er udarbejdet af: Anne Helene Christensen (studienr.: 2005 1254) Kristian Nørgaard Laursen (studienr.: 2005 1529)

Specialet er udarbejdet af: Anne Helene Christensen (studienr.: 2005 1254) Kristian Nørgaard Laursen (studienr.: 2005 1529) Specialet er udarbejdet af: Anne Helene Christensen (studienr.: 2005 1254) Kristian Nørgaard Laursen (studienr.: 2005 1529) Specialet er udarbejdet under vejledning af: Ph.d.-stipendiat Anne Mette Hansen

Læs mere

Mobil(iserende) musikmediering

Mobil(iserende) musikmediering Nina Gram Mobil(iserende) musikmediering ipod-lytningens mediering af vores omverdenserfaring Når ipod-brugeren bevæger sig gennem det urbane rum med sin musik og lyd i ørerne, sker der rent perceptuelt

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Vær Nysgerrig! English title: Be Curious!

Vær Nysgerrig! English title: Be Curious! Copenhagen Business School Institut for Ledelse, Politik og Filosofi Cand.soc Politisk Kommunikation og Ledelse Kandidatafhandling Vær Nysgerrig! English title: Be Curious! Forfatter: Sophie Sonn Sørensen

Læs mere

cand.humaniora.bruges.til.noget? - en undersøgelse af humanioras anvendelse i vidensamfundet-

cand.humaniora.bruges.til.noget? - en undersøgelse af humanioras anvendelse i vidensamfundet- cand.humaniora.bruges.til.noget? - en undersøgelse af humanioras anvendelse i vidensamfundet- Kandidatspeciale af Line Sørensen Moderne Kultur og Kulturformidling Institut for Kunst og Kulturvidenskab

Læs mere

Det virker, og hvad så?

Det virker, og hvad så? Det virker, og hvad så? Interfacets betydning og spørgsmålet om overflade versus dybde eksemplificeret med en analyse af Google Peter Sejersen Specialeserie/Master Thesis Specialeserie/Master Thesis: Digital

Læs mere

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Af: Marie Silbye Hansen Monica Loan Kim Nguyen Nanna Cecilie Schack Telling Sarah Kristine Skou Andersen Sidsel Margrethe Rasmussen

Læs mere

Optimering af informationssøgning på mobiltelefoner ved brug af Microformats

Optimering af informationssøgning på mobiltelefoner ved brug af Microformats Optimering af informationssøgning på mobiltelefoner ved brug af Microformats Johannes Rasmussen Kongens Lyngby 2009 Bachelorprojekt Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling

Læs mere

Sociale medier og online marketing

Sociale medier og online marketing Sociale medier og online marketing Et eksplorativt studie af sociale mediers betydning for online marketing Social media and online marketing an explorative study of social media s significance for online

Læs mere

På kanten af et digitalt samfund

På kanten af et digitalt samfund På kanten af et digitalt samfund En undersøgelse af IKT s betydning for den kommunikative inklusion af unge gade-/herbergssovere i mainstreamsamfundet Anne Kirkegaard Tine Vesterbøg Speciale i Kommunikation

Læs mere

Introduktion, herunder formulering af problemområde og undersøgelsesspørgsmål.

Introduktion, herunder formulering af problemområde og undersøgelsesspørgsmål. Inholdsfortegnelse Introduktion, herunder formulering af problemområde og undersøgelsesspørgsmål....1 Problemformulering...2 Kapitel 1. Læsevejledning...3 1.2 Videnskabsteoretisk tilgang til opgaven....4

Læs mere

Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram

Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram Kandidatafhandling Af Andreas Ejbye Andersen Uddannelse Cand.ling.merc,

Læs mere

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Af: Jeppe Grau Thomsen, Søren Frederik Hansen, Jonas Bergenholz, Aske Breinholt & Laura Andrea Friis-Rasmussen 2. semesterprojekt 2013, gruppe. 18 Roskilde

Læs mere

STRØM TIL ÆSTETIKKEN

STRØM TIL ÆSTETIKKEN STRØM TIL ÆSTETIKKEN - Digital dannelse og didaktik Professionsbachelor i E-konceptudvikling Af: Brita Vejrup Pedersen Vejleder: Lars Bøge Eskildsen TITELBLAD Professionsbachelor i E-konceptudvikling Af:

Læs mere

Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet - Et kvalitativt studie.

Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet - Et kvalitativt studie. D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Masterafhandling, Master of Public Health Karin Hammer-Jakobsen Omsorg for arbejdstiden? Digital

Læs mere

WORK-LIFE BALANCE HOS ADVOKATER. Work-Life Balance among Lawyers. Sofie Bolding Christensen. Kandidatafhandling Cand. merc. (psyk.

WORK-LIFE BALANCE HOS ADVOKATER. Work-Life Balance among Lawyers. Sofie Bolding Christensen. Kandidatafhandling Cand. merc. (psyk. WORK-LIFE BALANCE HOS ADVOKATER Work-Life Balance among Lawyers Sofie Bolding Christensen Kandidatafhandling Cand. merc. (psyk.) Vejleder: Kristian Herdal Molbech Afleveringsdato: 27. januar 2015 Anslag:

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

Rejseplanen. Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard Johansen Lauge Bro Lilleås Johan Schnack Mertz & Christian Poulsen

Rejseplanen. Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard Johansen Lauge Bro Lilleås Johan Schnack Mertz & Christian Poulsen 2010 Rejseplanen Roskilde Universitet, RUC Hum-Tek, Hus 08.1, Gruppe 4 Vejleder: Niels Jørgensen Tegn u. mellemrum: 121.531 Dato: 21-12-2010 Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard

Læs mere