INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST"

Transkript

1 FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Stabil Februar 2016

2 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold Foreningens og afdelingens navn Foreningens adresse Foreningens og afdelingens registreringsnumre Dato for foreningens og afdelingens stiftelse Dato for prospektets offentliggørelse Finanstilsynets godkendelse Hvem afdelingen modtager midler fra, herunder en profil af den typiske investor Bestyrelsen Investeringsforvaltningsselskab og dette selskabs direktør Revision Depotselskab Rådgivere Markedsføring og formidling Års- og halvårsrapport Årlige udbytter Årlige afkast Omkostningsprocent og ÅOP Foreningens formue Foreningens vederlag til bestyrelse, investeringsforvaltningsselskab og Finanstilsyn Administrationsomkostninger ved indirekte investering Udlevering af årsrapport, halvårsrapport, vedtægter m.v Bevisudstedende Bevisudstedelse og registrering af beviser Udloddende Beskatning Vedtægternes bestemmelser om administrationsomkostninger Vedtægternes stemmeretsbestemmelser Vedtægternes bestemmelser om opløsning Medlemmers flytning af investeringen Oplysninger om foreningsandelene Tegningsperiode, tegningssted og løbende tegning Tegningskurs Betaling for tegning og registrering Tegningens størrelse Andelenes størrelse Optagelse til handel ISIN Notering på navn Investorernes indløsningsret og udsættelse af indløsning Metode til fastsættelse af indløsningsprisen Offentliggørelse af emissions- og indløsningspris samt indre værdi Omsættelighed Udbytteinterval og indehold af skatter Udlodningsprocent Andele uden ret til udbytte Faciliteter til rådighed ved udbetaling til investorer eller ved indløsning Oplysninger om afdelingens investeringspolitik Anbringelse af afdelingens midler Investeringsmarkeder Investeringsmål og investeringsinstrumenter Supplerende oplysninger om kvantitative grænser og risikostyring Andelsklasser Performance for benchmark Anvendelse af finansielle instrumenter Risici forbundet med afdelingens investeringer Foranstaltninger truffet for at fastholde risikoprofilen Stater m.v., hvor afdelingen agter at investere mere end 35 % af formuen Bilag A: Vedtægter Side 2 af 16

3 Ansvar for Prospektet Undertegnede bestyrelsesmedlemmer i Investeringsforeningen Strategi Invest erklærer herved: at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, prospektet skal give, og at prospektet os bekendt indeholder enhver væsentlig oplysning, som kan have betydning for foreningens potentielle medlemmer som defineret ved punkt 1.7. Aabenraa den 10. februar Dette dokument er tiltrådt med digital signatur, hvilket fremgår af sidste side i dokumentet. Siden med digital signatur har intet sidenummer. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Strategi Invest Hans Lindum Møller formand Svend Erik Kriby Linda Sandris Larsen Niels Therkelsen næstformand Peter Christian Jørgensen Side 3 af 16

4 TEGNINGSPROSPEKT Indbydelse til tegning af andele i Investeringsforeningen Strategi Invest, afdeling Stabil ISIN DK Vigtige forhold Opmærksomheden henledes på: At dette prospekt er udarbejdet i overensstemmelse med danske regler og lovgivning. Prospektet er indsendt til Finanstilsynet i Danmark. De danske lovbestemmelser, der er gældende for foreningen, svarer til EF-direktiv 85/611/EØF af 20. december 1985 med senere ændringer, herunder direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 (UCITS IV-direktivet). At bestyrelsen kan ændre indholdet af dette prospekt, herunder investeringspolitik og risikoprofil, indenfor lovgivningens og vedtægternes begrænsninger. Dette prospekt erstatter enhver tidligere udgave af prospektet og er gyldigt fra offentliggørelsen. At oplysningerne i dette prospekt ikke kan betragtes som rådgivning vedrørende investeringsmæssige eller andre forhold. Investorer opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige, skattemæssige og dertil knyttede forhold. Prospektet er ikke et tilbud om køb eller en opfordring til at gøre tilbud. At udlevering af dette prospekt og udbud af andele i visse lande er begrænset af den dér gældende lovgivning. Personer, der kommer i besiddelse af prospektet, anmodes om at indhente oplysninger om og overholde disse begrænsninger. De andele, der er omfattet af prospektet, må ikke udbydes eller sælges i USA og Canada, og dette prospekt må ikke udleveres til investorer hjemmehørende i eller på lignende måde tilknyttet disse lande. At investering i foreningsandele ikke svarer til en kontantplacering, og at værdien ikke er garanteret. Andele i en afdeling kan derfor på et vilkårligt tidspunkt være enten mindre, det samme eller mere værd end på investeringstidspunktet. At investering på udenlandske markeder kan være mere usikre end investering på det danske marked som følge af selskabsspecifikke, politiske, reguleringsmæssige, markedsmæssige og/eller generelle økonomiske forhold. Desuden giver investeringer i udlandet en eksponering til valutaer, som kan have større eller mindre udsving i forhold til danske kroner. At de forventninger som er omtalt under de enkelte afdelinger ikke nogen garanti for fremtidige afkast. Side 4 af 16

5 1. Oplysninger om foreningens forhold 1.1. Foreningens og afdelingens navn Investeringsforeningen Strategi Invest, afdeling Stabil Foreningens adresse Investeringsforeningen Strategi Invest c/o Sydinvest Administration A/S Peberlyk Aabenraa Tlf.: Fax: Hjemmeside: Foreningens og afdelingens registreringsnumre Finanstilsynet: Investeringsforeningen Strategi Invest: FT nr Afdeling Stabil: FT-afdelingsnr. 1. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Investeringsforeningen Strategi Invest: CVR-nummer Afdeling Stabil: SE-nummer Dato for foreningens og afdelingens stiftelse Investeringsforeningen Strategi Invest er stiftet den Afdeling Stabil er stiftet den Afdelingens navn er ændret fra Obligationer til Stabil den Dato for prospektets offentliggørelse Nærværende prospekt er offentliggjort den 10. februar Prospektet træder i kraft 10. februar 2016, hvor afdelingen ændrer navn fra Obligationer til Stabil Finanstilsynets godkendelse Foreningen og afdelingen er godkendt af Finanstilsynet jævnfør ovenfor. Finanstilsynet har givet foreningen en stående tilladelse, til at de enkelte afdelinger i foreningen kan optage kortfristede lån på indtil 10 % af afdelingens formue til midlertidig finansiering af indgåede handler. Side 5 af 16

6 1.7. Hvem afdelingen modtager midler fra, herunder en profil af den typiske investor. Investeringsforeningen Strategi Invest, Afdeling Stabil modtager midler fra offentligheden. Den typiske investor i afdelingen ønsker at opnå et stabilt afkast af investeringen. Den typiske investor har en tidshorisont på mindst 2 år Bestyrelsen Advokat Hans Lindum Møller (formand) Advokatfirmaet Hans Lindum Møller Mindevej 14, 6320 Egernsund Direktør Niels Therkelsen (næstformand) Business Leasing Danmark Aps Skovvej 20, 6340 Kruså Direktør Svend Erik Kriby Strandvejen Klampenborg Direktør Peter Christian Jørgensen Nørremølle ApS Nørremøllevej 17B, 6400 Sønderborg Lektor Linda Sandris Larsen Syddansk Universitet Campusvej 55, 5230 Odense M Foreningens bestyrelse er identisk med bestyrelsen i øvrige foreninger administreret af Sydinvest Administration A/S. Det er ikke et krav, at foreningen har samme bestyrelse som de øvrige administrerede foreninger, men ved at benytte samme bestyrelse udnyttes erfaring og relevante kompetencer fra det øvrige bestyrelsesarbejde, og der kan være større omkostninger forbundet ved at vælge en alternativ bestyrelse Investeringsforvaltningsselskab og dette selskabs direktør Investeringsforvaltningsselskab: Sydinvest Administration A/S, CVR-nr Direktion: Eskild Bak Kristensen Revision Revisionsvirksomhed: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade København S Revisorer: John Ladekarl Anders O. Gjelstrup Side 6 af 16

7 1.11. Depotselskab Sydbank A/S Central Depot CVR nr Peberlyk 4, 6200 Aabenraa Investeringsforeningen Strategi Invest har indgået aftale med Sydbank om, at banken som depotselskab forvalter og opbevarer værdipapirer og likvide midler for Investeringsforeningen Strategi Invest, afdeling Stabil. Dette sker i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. samt Finanstilsynets bestemmelser. Banken påtager sig de heri fastlagte kontrolopgaver og forpligtelser. Aftalen kan af hver af parterne opsiges med et varsel på seks måneder til en måneds udløb. Sydbank A/S ejer 100 pct. af aktierne i foreningens investeringsforvaltningsselskab, Sydinvest Administration A/S. Som honorar for ydelserne betaler Investeringsforeningen Strategi Invest, afdeling Stabil et depotgebyr på 0,025 % p.a. Depotgebyret beregnes af den gennemsnitlige formue Rådgivere TimeInvest Fondsmæglerselskab A/S Park Alle Brøndby Foreningen har indgået aftale med TimeInvest Fondsmæglerselskab A/S, CVR-nr , om investeringsrådgivning, hvilket er dette selskabs hovedvirksomhed. Dette indebærer, at TimeInvest Fondsmæglerselskab A/S udarbejder investeringsforslag, der anvendes som input, når Sydinvest Administration A/S investeringsafdeling udarbejder investeringsstrategien og efterfølgende fører den ud i livet. Aftalen kan af hver af parterne opsiges med et varsel på 3 måneder til udgangen af den efterfølgende måned. Aftalen kan opsiges med øjeblikkelig virkning, hvis det er i den administrerede forenings interesse. TimeInvest Fondsmæglerselskab A/S er hverken koncernforbundet med foreningens investeringsforvaltningsselskab eller depotselskab. Yderligere information om TimeInvest Fondsmæglerselskab A/S kan findes på Som honorar for ydelserne betaler afdeling Stabil til TimeInvest Fondsmæglerselskab A/S en provision på 0,56 % p.a., som beregnes af afdelingens gennemsnitlige formue Markedsføring og formidling Foreningens investeringsforvaltningsselskab er berettiget til at indgå aftaler om markedsføring og formidling af andele i afdelingen med tredjemand. Der er pt. indgået formidlingsaftale med TimeInvest Fondsmæglerselskab A/S Års- og halvårsrapport Det regnskabsmæssige resultat opgøres i overensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper og i øvrigt i henhold til lov om investeringsforeninger m.v. Års- og halvårsrapporten aflægges i henhold til gældende bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Investeringsforeningen Strategi Invest, afdeling Stabils regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsperiode er fra 8. juli til 31. december Side 7 af 16

8 1.15. Årlige udbytter Afdelingen er udbyttebetalende i overensstemmelse med vedtægternes 26. Udbytte pr. 100 kr. foreningsandel Afdeling Stabil 0,00% 4,00 4,50 2, Årlige afkast Afkast i pct Afdeling Stabil 1, ,41-1,28 2,07 1) Første afkast er for perioden 8. juli til 31. december Investorer advares mod at drage slutninger om fremtidige afkast baseret på historiske afkast Omkostningsprocent og ÅOP Omkostningsprocent Afdeling Stabil 0,66% 1) 1,57% 1,60% 1,18% 1) Første omkostningsprocent er for perioden 8. juli til 31. december ÅOP Afdeling Stabil 1,56% 1,79% 1,78% 1,38% ÅOP er et branchetal for de samlede årlige omkostninger ved at eje andele i afdelingen Foreningens formue Formue ultimo i mio. DKK Investeringsforeningen Strategi Invest Foreningens vederlag til bestyrelse, investeringsforvaltningsselskab og Finanstilsyn Foreningens vederlag til bestyrelsen og Finanstilsynet for 2014 udgjorde hhv. 50 tkr. og 40 tkr. Vederlaget til investeringsforvaltningsselskabet er afhængigt af størrelsen af foreningens samlede gennemsnitlige formue som det fremgår af denne tabel: Formuestørrelse (tusinde DKK ) Administrationsomkostninger (% p.a.) 0 - < , , , , , , Administrationsomkostninger ved indirekte investering Afdelingen Stabil kan investere i andele i andre foreninger eller afdelinger eller andre investeringsinstitutter. De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, IT, revision, tilsyn, markedsføring, formidling og depotselskabet må for afdelingen ikke overstige 2 % af den gennemsnitlige formueværdi i afdelingen inden for regnskabsåret jf. punkt Side 8 af 16

9 De samlede administrationsomkostninger til andre investeringsinstitutter, foreninger eller afdelinger må for afdelingen ikke overstige 3 % af den højeste formueværdi i afdelingen inden for regnskabsåret. I det omfang der investeres i andre investeringsinstitutter, foreninger eller afdelinger korrigeres afdeling Stabils administrationsomkostninger, således, at omkostninger hidrørende herfra lægges til afdelingens administrationsomkostninger. Rådgivningsvederlaget iht. rådgivningsaftalen, jf. punkt 1.12, reduceres idet der ikke beregnes rådgivningsvederlag af den del af formuen, der er placeret i andre investeringsinstitutter, foreninger eller afdelinger Udlevering af årsrapport, halvårsrapport, vedtægter m.v. Halvårsrapporten, den reviderede årsrapport og foreningens vedtægter, prospekt og centralinvestorinformation udleveres gratis fra Sydinvest Administration A/S s kontor og kan endvidere ses og hentes på foreningens hjemmeside, Bevisudstedende Investeringsforeningen Strategi Invest, afdeling Stabil er bevisudstedende Bevisudstedelse og registrering af beviser Beviserne udstedes gennem værdipapircentralen VP SECURITIES A/S, hvorefter andelene vil blive registreret på investors VP-konto Udloddende Afdelingen Stabil er udloddende (udbyttebetalende) i overensstemmelse med vedtægternes Beskatning Afdelingen er ikke skattepligtig jf. selskabsskattelovens 1 stk. 1 nr. 5a. For personer beskattes udbytte på udbetalingstidspunktet. Skattereglerne tager sigte på at investeringsafkast opnået gennem foreningen beskattes efter tilsvarende principper, som gælder ved direkte investering i værdipapirer. Generel information om reglerne kan indhentes hos foreningens administrationsselskab, Sydinvest Administration A/S. For en mere detaljeret information henvises til investors egne rådgivere. Udbyttet specificeres af foreningen i de relevante indkomstkategorier. For selskaber følger beskatningen et lagerprincip, hvilket vil sige at såvel udbytte som realiserede og urealiserede kursændringer indgår i selskabsindkomsten. For pensionsmidler følger beskatningen et lagerprincip, hvilket vil sige at såvel udbytte som realiserede og urealiserede kursændringer indgår i afgiftsgrundlaget jf. pensionsafkastbeskatningsloven. Afdelingen er ikke velegnet til midler, som henhører under virksomhedsskatteordningen, da en investering i udloddende afdelinger betragtes som en hævning af det investerede beløb. Lovpligtige indberetninger til skattemyndighederne sker gennem det pengeinstitut, hvor foreningsandelene er deponeret Vedtægternes bestemmelser om administrationsomkostninger Hver afdeling i Investeringsforeningen Strategi Invest afholder sine egne omkostninger. Side 9 af 16

10 Fællesomkostningerne ved Investeringsforeningen Strategi Invests virksomhed fordeles periodisk mellem afdelingerne i forhold til den enkelte afdelings formue. Såfremt en afdeling ikke har eksisteret i hele regnskabsåret, bærer den en forholdsmæssig andel af fællesomkostningerne. Ved fællesomkostninger forstås de udgifter, som ikke kan henføres til de enkelte afdelinger. Vederlag til bestyrelse, investeringsforvaltningsselskab og tilsyn er eksempler på fællesomkostninger. De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, it, revision, tilsyn, markedsføring og depotselskabet må for afdelingen ikke overstige 2 % af den gennemsnitlige formueværdi inden for regnskabsåret Vedtægternes stemmeretsbestemmelser Enhver investor i foreningen har ret til at deltage i generalforsamlingen, når vedkommende senest 5 dage forinden har afhentet eller fået tilsendt adgangskort efter forevisning af dokumentation for sine andele. Stemmeret kan kun udøves for de andele, som en uge forud for generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens bøger. De beføjelser, som foreningens generalforsamling udøver, tilkommer en afdelings investorer for så vidt angår godkendelse af afdelingens årsrapport, ændring af vedtægternes regler for anbringelse af afdelingens formue, afdelingens afvikling eller fusion samt andre spørgsmål, som udelukkende vedrører afdelingen. Hver investor har 1 stemme for hver kr. 100 pålydende andel. Enhver investor har ret til at møde ved fuldmægtig. Fuldmagten, der skal fremlægges, skal være skriftlig og dateret. Fuldmagt til bestyrelsen kan ikke gives for længere tid end 1 år og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, med undtagelse af de i vedtægternes 18 nævnte tilfælde. Ingen investor kan for sit eget vedkommende afgive stemmer for mere end 1 % af det samlede pålydende af de til enhver tid cirkulerende andele eller 1 % af det samlede pålydende i alle afdelingerne ved afstemning om fælles anliggender Vedtægternes bestemmelser om opløsning Hvis en investor eller bestyrelsen stiller forslag om at opløse foreningen eller en afdeling, kan investorerne på en generalforsamling beslutte at opløse foreningen eller afdelingen. Det kræver et kvalificeret flertal jf. vedtægternes 18. Omstændigheder, som kan medføre opløsning af foreningen, kan være, at foreningens formue bliver så lav, at det omkostnings- og risikospredningsmæssigt bliver urentabelt at drive foreningen, eller at foreningens adgang til at investere sine midler bliver afskåret på et eller flere markeder eller lignende situationer Medlemmers flytning af investeringen Hvis en investor ønsker at sælge andele i en afdeling i Investeringsforeningen Strategi Invest for at købe andele i en anden afdeling i foreningen, sker det på sædvanlige handelsvilkår. I forbindelse med køb eller salg af andele må der normalt påregnes opkrævet sædvanlig kurtage til værdipapirhandleren. Side 10 af 16

11 2. Oplysninger om foreningsandelene 2.1. Tegningssted og løbende tegning Tegningssted: Sydbank A/S Peberlyk 4 DK-6200 Aabenraa Tlf Fax Køb af andele kan endvidere ske gennem alle øvrige pengeinstitutter og børsmæglerselskaber. Efter den indledende tegningsperiode udbydes andelene i løbende emission uden fastsat højeste beløb Tegningskurs Emissionsprisen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden. Emissionspriser beregnes jf. bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger m.v. 4 til den indre værdi opgjort på emissionstidspunktet efter samme principper, som anvendes i årsrapporten, ved at dividere formuens værdi på emissionstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele med tillæg af et beløb til dækning af udgifter ved køb af finansielle instrumenter og nødvendige omkostninger ved emissionen inden kutymemæssig kursafrunding i henhold til de af Nasdaq Copenhagen fastlagte retningslinjer for kursangivelse. De samlede emissionsomkostninger er sammensat i henhold til nedenstående. I tilfælde af ekstraordinære situationer hvor spreads og andre omkostninger i forbindelse med handel ændres væsentligt, kan satsen for omkostninger ved køb af værdipapirer og dermed også de samlede emissionsomkostninger afvige betydeligt fra det i tabellen anførte. De aktuelle samlede emissionsomkostninger vil fremgå af Central Investorinformation. De samlede emissionsomkostninger er p.t. sammensat i henhold til nedenstående: Afdeling Vederlag til finansielle Omkostninger Samlede emismidlere 1 for- ved køb af værdisionsomkostnin- papirer ger Stabil 0,50% 0,30% 0,80% 1) Der afregnes salgsprovision, med udgangspunkt i ovennævnte satser, til formidlere som foreningen har indgået aftale med. Satserne er således udtryk for et maksimum. De enkelte omkostningstyper er angivet i procent af indre værdi Betaling for tegning og registrering Andele, købt i løbende emission, afregnes kutymemæssigt samtidig med registrering af andelene i Værdipapircentralen på investors konto. Afregning sker normalt med tre dages afvikling. Det er gratis at få andelene opbevaret i depot i danske pengeinstitutter. Ved beholdningsændringer på VP-kontoen betales dog almindeligt VP-gebyr Tegningens størrelse Sydbank A/S stillede i den indledende tegningsperiode en ubetinget tegningsgaranti på 10 mio. kr. Side 11 af 16

12 2.5. Andelenes størrelse Andele i Investeringsforeningen Strategi Invest, afdeling Stabil sælges i stykker a nominelt 100 kroner Optagelse til handel Andelene er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen. Første handelsdag var 11. juli ISIN ISIN DK Notering på navn Andelene udstedes lydende på ihændehaveren, men kan på begæring over for det kontoførende institut, hvor investor har sine andele i depot, noteres på navn i foreningens bøger. Investeringsforeningen Strategi Invest fører sin egen ejerbog (fortegnelse over investorerne) Investorernes indløsningsret og udsættelse af indløsning Investorerne kan på forlangende dagligt indløse deres andel af formuen med midler, der hidrører fra denne. Ingen Investor i Investeringsforeningen Strategi Invest, afdeling Stabil er forpligtet til at lade sine andele indløse, med mindre generalforsamlingen træffer beslutning om afdelingens opløsning. Foreningen kan i særlige tilfælde forlange, at indløsningsprisen fastsættes efter, at foreningen har realiseret de til indløsningen af andele nødvendige aktiver. Foreningen skal straks efter udsættelsen underrette Finanstilsynet og de kompetente myndigheder i andre medlemsstater af Den Europæiske Union og lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, når foreningen markedsfører sine andele der, om udsættelsen. Finanstilsynet kan kræve, at foreningen udsætter indløsning af andele Metode til fastsættelse af indløsningsprisen Indløsningsprisen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden. Indløsningspriser beregnes jf. bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger m.v. 4 til den indre værdi opgjort på indløsningstidspunktet efter samme principper, som anvendes i årsrapporten, ved at dividere formuens værdi på indløsningstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele med fradrag af et beløb til dækning af udgifter ved salg af finansielle instrumenter og nødvendige omkostninger ved indløsningen inden kutymemæssig kursafrunding i henhold til de af Nasdaq Copenhagen fastlagte retningslinjer for kursangivelse. Indløsningsomkostningerne for afdelingen er fastsat med baggrund i normale markedsforhold. I tilfælde af ekstraordinære situationer hvor spreads og andre omkostninger i forbindelse med handel ændres væsentligt, kan indløsningsomkostningerne afvige betydeligt fra normalen. De aktuelle samlede indløsningsomkostninger vil fremgå af Central Investorinformation. De samlede indløsningsomkostninger for afdeling Stabil udgør p.t. 0,30% af indre værdi. Side 12 af 16

13 2.11. Offentliggørelse af emissions- og indløsningspris samt indre værdi Investeringsforeningen oplyser aktuelle emissions- og indløsningspriser samt indre værdi. Oplysningerne offentliggøres via Nasdaq Copenhagens hjemmeside, Omsættelighed Andelene er omsætningspapirer, der er frit omsættelige. Der gælder ingen indskrænkninger i investorernes ret til videresalg af andele Udbytteinterval og indehold af skatter Afdelingen Stabil udbetaler udbytte én gang årligt i henhold til investorernes beslutning på den ordinære generalforsamling. Banken, der opbevarer andelene for investor indeholder a conto skat af eventuelt udbytte i henhold til gældende skattelovgivning Udlodningsprocent Udlodningen vil variere fra år til år. Foreningens vedtægter giver ikke mulighed for at udlodde af formuen for at opnå en stabil udlodningsprocent Andele uden ret til udbytte Bestyrelsen har, jf. vedtægternes 11, mulighed for at udstede andele uden ret til udbytte indtil den ordinære generalforsamling. Emissions- og indløsningspriser for disse andele fastsættes på samme måde som for andele i moderafdelingen, dog korrigeret for beregnet og revideret udbytte for det foregående regnskabsår endvidere afkast heraf i perioden, hvor der udstedes andele uden ret til udbytte jf. særskilt bilag til prospektet Faciliteter til rådighed ved udbetaling til investorer eller ved indløsning Tilbagesalg eller indløsning af andele kan ske gennem depotselskabet mod betaling af handelsomkostninger. Andelene er registreret i en værdipapircentral, som formidler alle betalinger til medlemmerne. Side 13 af 16

14 3. Oplysninger om afdelingens investeringspolitik 3.1. Anbringelse af afdelingens midler Investeringsforeningen Strategi Invest, afdeling Stabil har til formål efter vedtægternes bestemmelser herom fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i instrumenter i overensstemmelse med kapitel 14 og 15 i lov om investeringsforeninger m.v., og på forlangende af en investor at indløse investors andel af formuen med midler, der hidrører fra denne Investeringsmarkeder Afdelingen investerer globalt i aktier, obligationer og i andele i andre foreninger eller afdelinger eller andre investeringsinstitutter, som er optaget til handel på et af følgende markeder: Markeder beliggende i stater, der er medlemmer af Den Europæiske Union. Markeder beliggende i stater, som Fællesskabet har indgået aftale med. Markeder, der er medlemmer af World Federation of Exchanges. Markeder, der er full members eller associate members af FESE. Regulerede markeder, der er optaget på EU-kommissionens liste. Bestyrelsen har herudover, i overensstemmelse med Finanstilsynets vejledning, godkendt børser og markeder til investering for afdelingen. Det godkendte markede for denne afdeling, som fremgår af foreningens vedtægter bilag 1, er: The market in US government securities conducted by primary dealers regulated by the Federal Reserve Bank of New York. Afdelingen kan investere indtil 10 % af formuen i værdipapirer, der er noteret på et ikke godkendt marked eller ikke er noterede. Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v. Der er ikke opstillet rammer for i hvilket lande, regioner og sektorer afdelingen kan foretage investeringer Investeringsmål og investeringsinstrumenter Målsætningen er ved investering i aktier, obligationer og i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter at opnå et stabilt afkast og bevare kapitalen på 3 års sigt 3.4. Supplerende oplysninger om kvantitative grænser og risikostyring Foreningens investeringsforvaltningsselskab vil på en investors anmodning udlevere supplerende oplysninger for afdelingen om de kvantitative grænser, der gælder for foreningens risikostyring og om de metoder, investeringsforvaltningsselskabet (eller foreningen) har valgt for at sikre, at disse grænser til enhver tid følges, samt om oplysninger om den seneste udvikling i de vigtigste risici og afkast for kategorierne af de enkelte instrumenter i afdelingen Andelsklasser Afdelingen Stabil er ikke inddelt i andelsklasser Performance for benchmark Afdelingen anvender ikke benchmark. Side 14 af 16

15 3.7. Anvendelse af finansielle instrumenter Afdelinger kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket og ikke-dækket basis jf. Finanstilsynets bekendtgørelse herom. Anvendelsen af afledte finansielle instrumenter forventes ikke at ændre afdelingens risikoprofil Risici forbundet med afdelingens investeringer Ved investering i aktier og andele i foreninger baseret på aktier er det vigtigt at være opmærksom på følgende risici: Markedsrisiko. Markedsværdien af et værdipapir kan stige eller falde. Bevægelserne kan medføre, at et værdipapir bliver mindre værd end på anskaffelsestidspunktet. Markedsrisiko kan være papir- eller sektorspecifik, men kan også gælde for hele markedet. Risiko knyttet til investering i udenlandske værdipapirer. Investering i udenlandske værdipapirer indebærer nogle former for risiko, som man ikke oplever ved investering i indenlandske værdipapirer. Værdien af en beholdning af udenlandske aktier er påvirkelig af den økonomiske og politiske udvikling i de områder, hvor selskaberne i beholdningen opererer. Værdien kan ligeledes være påvirket af udenlandsk skattelovgivning og begrænsninger i, hvor stor en del af selskabernes udbyttebetalinger, som tilflyder afdelingen. Valutakursrisiko. Aktierne og andelene kan være udstedt i danske kroner eller fremmed valuta. Selvom andelene er udstedt i danske kroner, kan der være en valutarisiko på investeringen, da valutarisikoen på de underliggende aktier ikke nødvendigvis skal være afdækket til danske kroner. Afdelingens indre værdi bliver direkte påvirket af ændringer i de valutakurser, som selskaberne er noteret i, overfor danske kroner. Hertil kommer selskabsspecifikke risici. De indebærer, at værdien af de enkelte selskaber, som afdelingen har investeret i, kan udvikle sig anderledes end, hvad den generelle markedsudvikling tilsiger. Investor skal være opmærksom på, at udviklingen på aktiemarkederne som følge af forholdene nævnt ovenfor varierer meget. Afdelingens midler placeres globalt med stor spredning såvel geografisk som på selskaber og brancher. Ved investering i obligationer og andele i foreninger baseret på obligationer er det vigtigt at være opmærksom på følgende risici: Renteniveauet på obligationsmarkedet varierer på grund af generelle økonomiske, politiske, reguleringsmæssige og markedsmæssige forhold. Investor skal være opmærksom på, at udviklingen på markederne for Virksomhedsobligationer og højrentelandeobligationer varierer meget på grund af selskabs- og landespecifikke forhold, herunder kreditrisici. Andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter kan være udstedt i danske kroner eller fremmed valuta. Selvom andelene er udstedt i danske kroner, kan der være en valutarisiko på investeringen, da valutarisikoen på de underliggende obligationer ikke nødvendigvis skal være afdækket til danske kroner. Afdelingens midler placeres i aktier og obligationer, som er optaget til handel på et reguleret marked, samt i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Der bliver samlet set tale om investeringer med en mellem risikoprofil, det vil sige, at der kan forventes mellemstore udsving i afdelingens formue. Side 15 af 16

16 3.9. Foranstaltninger truffet for at fastholde risikoprofilen For at begrænse risikoen for tab i Afdeling Stabil er målsætningen en ex-ante volatilitet på 4 % p.a. Ex-ante volatiliteten må ikke overstige 7,0 % p.a Stater m.v., hvor afdelingen agter at investere mere end 35 % af formuen Afdelingen kan investere over 35 pct. af sin formue i værdipapirer eller penge-markedsinstrumenter, udstedt eller garanteret af den danske stat. Side 16 af 16

17 Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter Hans Lindum Møller Bestyrelsesformand Underskrevet med privat NemID Tidspunkt for underskrift: kl.: 09:29:52 Linda Sandris Larsen Bestyrelsesmedlem Underskrevet med privat NemID Tidspunkt for underskrift: kl.: 09:01:49 Peter Christian Jørgensen Bestyrelsesmedlem Underskrevet med privat NemID Tidspunkt for underskrift: kl.: 09:09:12 Svend Erik Kriby Bestyrelsesmedlem Underskrevet med privat NemID Tidspunkt for underskrift: kl.: 09:08:44 Niels Therkelsen Bestyrelsesmedlem Underskrevet med privat NemID Tidspunkt for underskrift: kl.: 08:54:48 Dette dokument er underskrevet med esignatur. Dokumentet er forseglet og tidsstemplet af uvildig og betroet tredjepart. Indlejret i dokumentet er det originale aftaledokument og et signeret dataobjekt for hver underskriver. Det signerede dataobjekt indeholder en matematisk hashværdi beregnet på det originale aftaledokument, så det altid kan påvises, at det er lige netop dette dokument der er underskrevet. Der er dermed altid mulighed for at validere originaliteten og gyldigheden af underskrifterne og disse kan altid løftes som bevisførelse. Signaturen er OCES-certificeret og overholder derfor alle offentlige anbefalinger og lovgivninger for digitale signaturer. Med esignaturs OCES - certificerede løsning sikres det, at alle danske og europæiske lovgivninger bliver overholdt i forhold til personfølsomme oplysninger og gyldige digitale signaturer. Ønsker du mere information om digitale dokumenter underskrevet med esignatur, kan du besøge vores videnscenter på

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Obligationer Juni 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Aktier Februar 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Aktier Marts 2016 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Danmark en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Vi erklærer herved, at oplysningerne i det forenklede tegningsprospekt

Læs mere

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest Investoroplysninger for 24. marts 2014 Investoroplysninger for Ansvar for investoroplysningerne for og afdeling. Vi erklærer, at oplysningerne i investoroplysningerne os bekendt er rigtige, og at investoroplysningerne

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest

Specialforeningen BL&S Invest Specialforeningen BL&S Invest Afdeling Globale Aktier Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

Fredag den 5. april 2013 kl. 13.00. på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Fredag den 5. april 2013 kl. 13.00. på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 14. marts 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Optimum A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Specialforeningen Dexia Invest

Specialforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758. Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. juni 2014 17. juni 2014. Nr. 758. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 102, stk. 5, og 190, stk. 3, i lov nr. 597 af 12. juni 2013

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Korte obligationer 2 en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Korte obligationer 2 en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Korte obligationer 2 en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i det fuldstændige

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Indbydelse til tegning af andele i Investeringsforeningen Sydinvest, afdeling Indeksobligationer ISIN DK

TEGNINGSPROSPEKT. Indbydelse til tegning af andele i Investeringsforeningen Sydinvest, afdeling Indeksobligationer ISIN DK Afdeling Indeksobligationer August 2012 INDHOLD Ansvar for Prospektet... 2 1. Oplysninger om foreningens forhold... 3 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 3 1.2. Foreningens adresse... 3 1.3. Foreningens

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S,

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer. Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. ordinær generalforsamling

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. ordinær generalforsamling Investeringsforeningen BIL Nordic Invest indkalder hermed til ordinær generalforsamling hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V tirsdag den 12. april 2016 kl. 16.00 Dagsorden 1. Fremlæggelse

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Tegningsprospekt. Ansvar for prospektet

Tegningsprospekt. Ansvar for prospektet Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special European High Yield Bonds en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012. til Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om investeringsforeninger m.v., lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer,

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer, BESTYRELSENS FUSIONSPLAN og -REDEGØRELSE for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) og Mellemlange Obligationer, begge under Investeringsforeningen Danske Invest

Læs mere

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.)

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.) Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Afdeling LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.) Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest Ordinær generalforsamling i TRP-Invest TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 30. april 2013 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen TRP-Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen TRP-Invest (kapitalforening).

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FINANSCO. Afdeling. Dynamisk Aktivaallokering

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FINANSCO. Afdeling. Dynamisk Aktivaallokering FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FINANSCO Afdeling Dynamisk Aktivaallokering Marts 2016 Indholdsfortegnelse Ansvar for Prospektet... 4 Vigtige forhold... 5 1. Oplysninger om foreningens

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Sydinvest

Vedtægter for Investeringsforeningen Sydinvest Vedtægter for Investeringsforeningen Sydinvest Investeringsforening i henhold til dansk lov Januar 2009 Indholdsfortegnelse 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 2 2. FORMÅL... 2 3. MEDLEMMER...2 4. HÆFTELSE...

Læs mere

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1) 2010/1 LSF 146 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 141-0009 Fremsat den 23. februar 2011

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest HøjrenteLande en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest HøjrenteLande en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest HøjrenteLande en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i det fuldstændige

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER PROSPEKT 19. MARTS 2009 . Afdeling Emerging Markets Obligationer Vi skal herved erklære: - at oplysningerne i prospektet

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING HIGH YIELD OBLIGATIONER

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING HIGH YIELD OBLIGATIONER INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING HIGH YIELD OBLIGATIONER PROSPEKT 19. MARTS 2009 . Afdeling High Yield Obligationer Vi skal herved erklære: - at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) BEK nr 138 af 17/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0026 Senere ændringer til

Læs mere

StockRate Invest. Afdeling Globale Aktier Udloddende. Prospekt

StockRate Invest. Afdeling Globale Aktier Udloddende. Prospekt StockRate Invest Afdeling Globale Aktier Udloddende Prospekt Ansvar for prospektet... 3 1. Investeringsforeningen StockRate Invest... 4 1.1. Navn og adresse... 4 1.2. Stiftelse... 4 1.3. Registreringsnumre...

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Prospekt USA (RCM) USA Akk. (RCM) Europa (BlackRock) Europa AKK. (BlackRock) Japan (AllianceBernstein) Japan Akk. (AllianceBernstein) Health Care (BlackRock)

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCK PICK

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCK PICK INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCK PICK SEPTEMBER 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation

Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation 1) Formålet Bilaget definerer: Vedtaget af generalforsamlingen 10. december 2013 generelt branchekodeks for

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FINANSCO. Afdeling. Dynamisk Aktivaallokering

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FINANSCO. Afdeling. Dynamisk Aktivaallokering FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FINANSCO Afdeling Dynamisk Aktivaallokering Februar 2015 3T1.3T 3TOplysninger 3T2.3T 3TOplysninger 3T3.3T 3TOplysninger Indholdsfortegnelse 3TAnsvar for

Læs mere

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Alternativer

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Alternativer FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Alternativer September 2017 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 4 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 4 1.2. Foreningens

Læs mere

Forenklet. Afdeling Bolig

Forenklet. Afdeling Bolig Forenklet prospekt Investeringsforeningen Sparinvest Bolig Afdeling Bolig Indhold Afsnit I Foreningen... 2 Afsnit II Afdelingen... 3 Afsnit III - Samarbejdsparter og tegning... 4 Afsnit IV - Afkast, udbytte,

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter

Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter Bekendtgørelse nr. 201 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter I medfør af

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12)

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Danske Small Cap aktier

Danske Small Cap aktier FT nr. 11.108 Danske Small Cap aktier Tegningsprospekt offentliggjort den 4. april 2007 Tegningssted: Dexia Bank Denmark A/S Telefon: 33 46 11 00 Grønningen 17 Telefax: 33 32 42 01 1270 København K E-mail:

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FINANSCO. Afdeling. Dynamisk Aktivaallokering KL

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FINANSCO. Afdeling. Dynamisk Aktivaallokering KL FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FINANSCO Afdeling Dynamisk Aktivaallokering KL Juni 2016 Indholdsfortegnelse Ansvar for Prospektet... 4 Vigtige forhold... 5 1. Oplysninger om foreningens

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest ---------------------------------------------------------------------------------------------- Der afholdes ekstraordinær

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest, Afdeling 7, Korte Obligationer, Afdeling 14, Lange Obligationer, Afdeling 20, Danske Obligationer og Afdeling 24, OMX

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Oktober 2008 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

Vedtægter for VP SECURITIES A/S

Vedtægter for VP SECURITIES A/S 1. Navn 1.1. Selskabets navn er VP SECURITIES A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene VÆRDIPAPIRCENTRALEN A/S og VP A/S. 2. Formål Selskabets formål er at drive virksomhed som værdipapircentral

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. marts 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: - Kapitalpension

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr. 21 63 49 05, FT-nr. 11.114 Fusion af afdeling Nordea Invest Bolig I, SE-nr. 32 53 53 48 (den ophørende afdeling) og

Læs mere

Fuldstændigt prospekt for

Fuldstændigt prospekt for Fuldstændigt prospekt for Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved,

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Nye Obligationsmarkeder (SE-nr.: 31023688) (den fortsættende

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644 VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 22. april 2014 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

VEDTÆGTER SP GROUP A/S

VEDTÆGTER SP GROUP A/S VEDTÆGTER for SP GROUP A/S CVR- nr.: 15 70 13 15 2 VEDTÆGTER for SP GROUP A/S 1.0 NAVN Selskabets navn er: SP GROUP A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: SCHUBLICH A/S (SP Group A/S)

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Stabil

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Stabil Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Stabil Prospektet er offentliggjort den 21. august 2015. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Stabil Ansvar Ansvar

Læs mere

vedtægter Vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 Mondo A/S Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009

vedtægter Vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 Mondo A/S Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009 Vedtægter Mondo A/S vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 12. marts 2009 Mondo A/S Vedtægter Mondo A/S. Side 1 af 8 1 navn 1.1 Selskabets navn

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST. Afdeling. Aktie & ObligationsMix II

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST. Afdeling. Aktie & ObligationsMix II FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST Afdeling Aktie & ObligationsMix II Februar 2008 INDHOLD Ansvar for Prospektet... 3 1. Oplysninger om foreningens forhold... 4 1.1. Foreningens og afdelingens

Læs mere

Aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der finder sted:

Aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der finder sted: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 107 4. oktober 2010 Til aktionærerne i Comendo A/S Aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der finder sted: tirsdag, den

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 11... Danske Aktier

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Ejendomme Europa Indeks (ophørende), Europa Bæredygtig

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse

Fusionsplan og fusionsredegørelse Fusionsplan og fusionsredegørelse for flytning af Afdeling Selection (stiftet 16.11.2000, Københavns Kommune, FT. nr. 11.127.01, SE-nr. 11 88 71 55) under Investeringsforeningen Gudme Raaschou (FT-nr.

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Sundhed Indeks (ophørende) og Bioteknologi 2. Danske

Læs mere

PROSPEKT. Specialforeningen Danske Invest, afdeling Indeksobligationer

PROSPEKT. Specialforeningen Danske Invest, afdeling Indeksobligationer PROSPEKT Specialforeningen Danske Invest, afdeling Indeksobligationer 26. juni 2013 Ansvar for prospektet for... 3 Uafhængig revisors erklæring om prospektet for... 4 Foreningen... 5 1. Foreningens navn,

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest

Investeringsforeningen Jyske Invest PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger 26. juni 2013 Indholdsfortegnelse Ansvar for prospektet for 3 Uafhængig revisors erklæring om prospektet for 4

Læs mere

Vedtægter for Solar A/S

Vedtægter for Solar A/S Vedtægter for Solar A/S Vedtaget på generalforsamlingen den 27. marts 2015 Vedtægter Solar A/S I 1 Indholdsfortegnelse Selskabets navn og formål... 3 Selskabets kapital og kapitalandele... 3 Generalforsamlingen,

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Stabil ekskl. udbytte for 2015

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Stabil ekskl. udbytte for 2015 Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Stabil ekskl. udbytte for 2015 Prospektet er offentliggjort den 14. januar 2016. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale

Læs mere

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v.

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v. VEJ nr 9017 af 05/01/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 14-01-2015 Erhvervs- og Vækstministeriet Ændrer i/ophæver VEJ nr 35 af 03/05/2010 Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i

Læs mere

Prospekt for. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Asien ekskl. udbytte for 2014

Prospekt for. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Asien ekskl. udbytte for 2014 Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Asien ekskl. udbytte for 2014 Prospektet er offentliggjort den. 14. januar 2015 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Asien ekskl. udbytte for

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse

Fusionsplan og fusionsredegørelse Fusionsplan og fusionsredegørelse for flytning af Afdeling Danske Aktier (stiftet 19.10.2007, Københavns Kommune, FT-nr. 11.127.06, SE-nr. 30 11 04 71) under Investeringsforeningen Gudme Raaschou (FT-nr.

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 7

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 7 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00

Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00 Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CEO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Momentum Aktier (SE-nr.: 32546323) (den fortsættende afdeling)

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Virksomhedsobligationer

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Virksomhedsobligationer TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Virksomhedsobligationer 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia.

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia. Ikke til offentliggørelse eller distribution i Australien, Canada, Japan eller USA Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Jeudan A/S ( Værdipapirer ) i Australien, Canada,

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr:

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr: Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Strategi Invest CVR.-nr: 33764650 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I 1. HALVÅR 2016 3 RESULTAT OG FORMUE 3 REGNSKABSPRAKSIS

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 21/2012 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA,

Læs mere