MANGLER VED AFLEVERINGSFORRETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANGLER VED AFLEVERINGSFORRETNING"

Transkript

1 klassifikation af MANGLER VED AFLEVERINGSFORRETNING FORELØBIG VEJLEDNING FOR EJERE OG ADMINISTRATORER AF STØTTET BOLIGBYGGERI August 2005

2

3 KLASSIFIKATION AF MANGLER VED AFLEVERINGSFORRETNING Denne vejledning henvender sig til ejere og administratorer af støttet boligbyggeri. Vejledningen informerer om praksis for, hvordan mangler i byggeriet klassificeres. INDHOLD Klassifikationsprincip - side 2 Klassifikation efter brugsmæssig betydning - side 4 Klassifikation efter byggeteknisk betydning - side 5 Eksempler på klassifikation - side 6 Ordliste - side 8 Byggeskadefonden August

4 KLASSIFIKATIONSPRINCIP Et byggeri kan have mangler med både brugsmæssig og byggeteknisk betydning. Optimus utilitas saburre iocari verecundus chirographi. Utilitas quadrupei suffragarit pretosius catelli. Apparatus bellis adquireret chirographi, quod Medusa conubium santet utilitas quadrupei, utcunque cathedras aegre libere vocificat optimus verecundus apparatus bellis. DOBBELT KLASSIFIKATION Alle manglerne skal klassificeres både ud fra deres: 1. brugsmæssige betydning og placeres i klasse A - E 2. byggetekniske betydning og placeres i klasse 1-5 Denne sondring er tilvejebragt ud fra erkendelsen af, at manglernes betydning ofte vil blive bedømt forskelligt, alt efter om man vurderer dem i relation til brugen af boligen eller i relation til bygningsdelens eller bygningens levetid. I den brugsmæssige sammenhæng er en mangel væsentlig, hvis man f.eks ikke kan få vand i sin bolig, mens eller indtil manglen er afhjulpet, mens samme mangel ikke nødvendigvis betyder noget i byggeteknisk forstand. Omvendt behøver en mangel, der på sigt kan få store byggetekniske konsekvenser, ikke nødvendigvis at betyde noget for den umiddelbare brug af boligen. Hvis der f.eks ikke er etableret ventilation i tagrummet, vil levetiden af spærkonstruktionen kunne blive væsentlig nedsat, mens man for så vidt både kan komme ind i og opholde sig i boligen, mens manglen er til stede. Eksemplerne viser, at det er vigtigt, at man gør sig klart, hvilke briller klassifikationen foretages med. At blande de væsensforskellige synsvinkler sammen i en og samme klassificering kan være direkte misvisende, og vil gøre det vanskeligt senere at udrede, hvorfor manglen blev klassificeret, som den gjorde. At klassificere mangler enten alene ud fra en brugsmæssige vinkel eller alene ud fra en byggeteknisk vinkel vil omvendt være for ensidigt. SKEMA TIL KLASSIFIKATION AF MANGLER Brugsmæssig betydning Byggeteknisk betydning A B C D E Mangel Mangel Mangel Mangel Mangel Mangel Fig. 1. Dobbelt klassifikation 2

5 Eksempel på mangel: Brandmæssig tætning ved lejlighedsskel i tagrum mangler. For at håndtere de to synsvinkler klart og gennemskueligt opereres der derfor med to sidestillede klassifikationer af alle mangler. Klassifikationsprincippet er vist i fig. 1. Alle mangler skal først betragtes ud fra den brugsmæssige betydning og derefter ud fra den byggetekniske betydning. Når manglerne klassificeres efter dette to-sidede princip, opnås der stor entydighed i grundlaget for klassifikationen. Det vil på denne baggrund være muligt at registrere, hvordan entreprenøren dels formår at levere den finish, der skal til for at bygherren kan bruge byggeriet, og dels formår rent faktisk at bygge det hus, der er projekteret. Og som en væsentlig sidegevinst opnås en gennemskuelig sammenhæng mellem mangelgennemgangen og Byggeskadefondens system for 1-års eftersynet og 5-års eftersynet. Fig. 2. illustrerer sammenhængen. Af figuren fremgår, at mangelgennemgangen med dette to-sidede klassifikationsprincip vil levere et kvalificeret udgangspunkt for at gennemføre 1-års eftersynet, der alene er koncentreret om den byggetekniske synsvinkel ( gruppe 1-5). Dette er en fornem parallel til sammenhængen mellem 1-års eftersynet og 5-års eftersynet, som alene er koncentreret om de mest betydningsfulde svigt fra 1-års eftersynet ( gruppe 3-5). Brugsmæssig betydning Byggeteknisk betydning A B C D E Mangler ved afleveringsforretning Svigt ved 1-års eftersyn Svigt ved 5-års eftersyn Fig. 2. Sammenhængende klassifikationsprincip for byggeriets mangler og svigt 3

6 KLASSIFIKATION EFTER BRUGSMÆSSIG BETYDNING Optimus utilitas saburre iocari verecundus chirographi. Utilitas quadrupei suffragarit pretosius catelli. Apparatus bellis adquireret chirographi, quod Medusa conubium santet utilitas quadrupei, utcunque cathedras aegre libere vocificat optimus verecundus apparatus bellis. Bygningsejeren vurderer først manglen efter, hvilke brugsmæssige gener den medfører. De 5 klasser A-E spænder fra det næsten betydningsløse til det alvorlige og defineres således: Klasse A MANGLER MED INGEN ELLER UBETYDELIG BRUGSMÆSSIG BETYDNING Brugen af boligen (herunder adgangsforhold) er ikke vanskeliggjort, indtil eller mens manglen afhjælpes. Klasse B MANGLER MED MINDRE BRUGSMÆSSIG BETYDNING Brugen af boligen (herunder adgangsforhold) er kun i mindre grad vanskeliggjort, indtil eller mens manglen afhjælpes. Klasse C MANGLER MED NOGEN BRUGSMÆSSIG BETYDNING Brugen af boligen (herunder adgangsforhold) er i nogen grad vanskeliggjort, indtil eller mens manglen afhjælpes. Klasse D MANGLER MED STOR BRUGSMÆSSIG BETYDNING Brugen af boligen (herunder adgangsforhold) er i stor grad vanskeliggjort, indtil eller mens manglen afhjælpes. Klasse E MANGLER MED ALVORLIG BRUGSMÆSSIG BETYDNING Brugen af boligen (herunder adgangsforhold) eller dele deraf er ikke mulig, f.eks af sikkerhedsmæssige grunde, indtil manglen er afhjulpet. Fliser ikke ført til loft i vådzonen. Eksempel på mangel med mindre brugsmæssig, men nogen byggeteknisk betydning. 4

7 KLASSIFIKATION EFTER BYGGETEKNISK BETYDNING Optimus utilitas saburre iocari verecundus chirographi. Utilitas quadrupei suffragarit pretosius catelli. Apparatus bellis adquireret chirographi, quod Medusa conubium santet utilitas quadrupei, utcunque cathedras aegre libere vocificat optimus verecundus apparatus bellis. Bygningsejer vurderer derefter de samme mangler ud fra en byggeteknisk vinkel. De 5 klasser 1-5 spænder også her fra det næsten betydningsløse til det alvorlige og defineres således : Klasse 1 MANGLER MED INGEN ELLER UBETYDELIG BYGGETEKNISK BETYDNING Levetiden for denne og eventuelt tilstødende bygningsdele påvirkes ikke. Klasse 2 MANGLER MED MINDRE BYGGETEKNISK BETYDNING Levetiden for denne og eventuelt tilstødende bygningsdele kan blive nedsat, hvis manglen ikke udbedres. Klasse 3 MANGLER MED NOGEN BYGGETEKNISK BETYDNING Levetiden for denne og eventuelt tilstødende bygningsdele bliver nedsat, hvis manglen ikke udbedres. Klasse 4 MANGLER MED STOR BYGGETEKNISK BETYDNING Levetiden for denne og eventuelt tilstødende bygningsdele bliver nedsat, hvis manglen ikke udbedres snarest. Klasse 5 MANGLER MED BETYDNING FOR PERSONSIKKERHEDEN Manglen medfører fare for liv og helbred. Manglen kræver omgående udbedring. Forbindelser fra spærhoveder til gavlbagvægge er uvirksomme. Eksempel på mangel med nogen byggeteknisk, men ingen eller ubetydelig brugsmæssig betydning. 5

8 EKSEMPLER PÅ ANVENDELSE AF KLASSIFIKATIONEN Som det fremgår, kan en mangel tage sig meget forskellig ud, alt efter om der anvendes brugsmæssige eller byggetekniske briller. Optimus utilitas saburre iocari verecundus chirographi. Utilitas quadrupei suffragarit pretosius catelli. ET TÆNKT EKSEMPEL Fig. 3 overfor viser et udfyldt skema til klassifikation af mangler efter en mangelgennemgang i en tænkt boligbebyggelse med 40 boliger fordelt i 1- og 2-etagers længer. Byggeriet er skalmuret med murede gavltrekanter. Taget er belagt med tagsten, og tagrummet er ikke udnyttet. Udvendige adgangstrapper fører til boliger på 1. sal, der desuden har påhængte altaner. FORKLARING TIL UDVALGTE MANGLER Terrænbelægning til hoveddør mangler Denne mangel bevirker, at adgangsforhold til boligen er vanskeliggjort betydeligt, indtil eller mens den afhjælpes. Den betragtes derfor ud fra den brugsmæssige synsvinkel som en alvorlig mangel og klassificeres i D. Manglen har ud fra den byggetekniske synsvinkel ingen betydning og klassificeres derfor i 1. Nedløbsrør ikke samlet Denne mangel bevirker ingen brugsmæssige gener. Både adgangsforhold til boligen og brug af boligen er upåvirket af manglen, indtil eller mens manglen afhjælpes. Manglen klassificeres derfor i A. Ud fra den byggetekniske synsvinkel er der mindre sandsynlighed for, at manglen ved nedløbsrøret vil påvirke levetiden på de tilstødende bygningsdele. Dog kan det ikke udelukkes, at der kan opstå fugtophobninger i f.eks murværk, hvis vandafledningen ikke fungerer. Manglen klassificeres derfor i 2. Vindtrækbånd i tagfladen er ikke opstrammede Denne mangel bevirker heller ingen brugsmæssige gener. Både adgangsforhold til boligen og brug af boligen er upåvirket af manglen, indtil eller mens manglen afhjælpes. Manglen klassificeres derfor i A. Ud fra den byggetekniske synsvinkel er der nogen sandsynlighed for, at tagkonstruktionens levetid vil blive reduceret, hvis manglen ikke afhjælpes. Manglende afhjælpning medfører revner i tagdækning, gavltrekanter m.v. Manglen klassificeres derfor i 3. Stående vand på terrænet Adgangsforhold til boligen samt ophold omkring boligen kan være betydelig vanskeliggjort, indtil eller mens manglen afhjælpes. Manglen klassificeres derfor i D. Ud fra den byggetekniske synsvinkel er der stor sandsynlighed for, at levetiden for de tilstødende bygningsdele vil blive reduceret, hvis manglen ikke afhjælpes. Manglende afhjælpning medfører fugtpåvirkning af f.eks fundamenter og ydervægge. Der vil kunne opstå vandindtrængning, i værste fald til strøer og opbygget gulv. Manglen klassificeres derfor i 4. 6

9 Eksempel på mangel: Stående vand på terrænet. SKEMA TIL KLASSIFIKATION AF MANGLER Brugsmæssig betydning Byggeteknisk betydning A B C D E Køkkenbordplade ridset Malerarbejdet ikke færdigt ved fodlister i entré Manglende lukning under vinduesparti mod altan Fast belysningsarmatur i vådrum mangler Opsætning af stige til tagrum mangler Terrænbelægning til hoveddør mangler Tilslutninger af afløb under køkkenvask mangler Låsesystem ved hoveddør virker ikke El- kontakter ikke færdiggjort Nedløbsrør ikke samlet Isoleringsarbejde i tagrum ikke færdiggjort 10 ud af 12 bolte ved udvendigt altanrækværk mangler Fuger omkring vinduer mangler Brandmæssig tætning ved lejlighedsskel i tagrum mangler Lufttilgang ved tagfod i tagrum mangler Krydsfinérgangbro med statisk betydning mangler Sålbænke har ikke fremspring Vindtrækbånd i tagfladen er ikke opstrammede Fliser ikke ført til loft i vådzonen Stående vand på terrænet Forbindelser fra spærhoveder til gavlbagvægge er uvirksomme Fig. 3. En tænkt mangelgennemgang 7

10 ORDLISTE Her kunne enten sidde en begrænset ordliste med begreber i tilknytning til mangler/ svigt. Eller her kunne være et afsnit om, hvornår og hvordan bygningsejeren og rådgiverne anvender klassifikationen i den praktiske virkelighed. Byggeskade Når brud, lækage, deformering, ødelæggelse eller svækkelse i en bygning ikke er uvæsentlig og skyldes forhold ved byggeriets opførelse eller ved senere om- eller tilbygninger. Byggeteknisk svigt Hvis materialer, konstruktioner eller bygningsdele i et byggeri savner egenskaber, som burde have været der i henhold til offentlige forskrifter eller almindelig god byggeskik. Der er også tale om byggeteknisk svigt, hvis en ydelse helt mangler. Mangler Svigt, der kan betegnes som ukontraktsmæssig ydelse, og som har juridisk betydning i entrepriseforholdet, idet de giver bygherren misligeholdelsesbeføjelser overfor entreprenøren, kaldes mangler. Skade Et videre begreb end byggeskade. Omfatter også skader, der er opstået i forbindelse med bygningens drift. 8

11 1 Udarbejdelse: Layout: Tryk: Byggeskadefonden Tegnestuen Jens V. Nielsen From & co Byggeskadefonden, 2005

12 Byggeskadefonden udgiver en række vejledninger og byggetekniske hæfter. Formålet med hæfterne er at reducere det alt for store antal svigt og skader i dansk byggeri. Hæfterne henvender sig til såvel bygningsejere som rådgivere og udførende. En opdateret oversigt over udgivne hæfter kan ses på Studiestræde 50, 1554 København V Tel , Fax ,

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk Baggrund Mangler er grundlag for en væsentlig del af de tvister, som opstår mellem bygherrer og entreprenører, og som enten behandles

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem Undersøgelse af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter forhold i det Undersøgelse af forhold i det almene nøgletalssystem almene nøgletalssystem December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Hvordan og hvor meget?

Hvordan og hvor meget? Hvordan og hvor meget? - En kvantitativ undersøgelse af handleplansarbejdet i Kriminalforsorgen Af Anita Rönneling, Nadja Lund-Sørensen og Pernille Christel Bak Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret,

Læs mere

Boligejerskabsmodeller

Boligejerskabsmodeller Boligejerskabsmodeller I Danmark findes syv forskellige typer boligfællesskaber, hvor beboerne er medejere af ejendommen de såkaldte boligejerskabsmodeller: Andelsboliger, Boligaktieselskaber, Boliganpartsselskaber,

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

Hvor går grænsen? Måleregler og kontrolmetoder

Hvor går grænsen? Måleregler og kontrolmetoder Måleregler kontrolmetoder Tolerancer kontrolmetoder Tolerancer overfladespecifikationer Tolerancer for murværk overflader Tolerancer overfladespecifikationer Forudsætninger for malebehandling kontrolmetoder

Læs mere

Socialministeriet. <=sæ. xs Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunernes Landsforening. «i. * o tå o DRD Københavns Kommune _..., Arbejdstilsynet KOMMUNE

Socialministeriet. <=sæ. xs Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunernes Landsforening. «i. * o tå o DRD Københavns Kommune _..., Arbejdstilsynet KOMMUNE _...,,... - '-[.?':,,-.; ' \ :-:'. ' ' --: ; i i xs Bygge- og Boligstyrelsen Socialministeriet Arbejdstilsynet Kommunernes Landsforening «i. * o tå o DRD Københavns Kommune

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde

Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde Københa øbenhavn, juli 2004 Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde 1.

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger GUIDE Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 INDHOLD SÅDAN

Læs mere

Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton. Tolerancer og overfladespecifikationer

Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton. Tolerancer og overfladespecifikationer Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer

Læs mere

Når bygningen er fredet

Når bygningen er fredet Når bygningen er fredet Kulturarvsstyrelsen gør i dette hæfte rede for nogle af de forhold man skal være særligt opmærksom på som ejer eller bruger af en fredet bygning. Hvad omfatter en bygningsfredning

Læs mere

Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Frafald på professionsbacheloruddannelserne Kræn Blume Jensen, Christophe Kolodziejczyk og Torben Pilegaard Jensen Frafald på professionsbacheloruddannelserne Hvordan klarer uddannelsesinstitutionerne sig? Publikationen Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Læs mere