- en undersøgelse af lyd, leg og læsning i ABC-apps til førskolebørn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- en undersøgelse af lyd, leg og læsning i ABC-apps til førskolebørn"

Transkript

1 - en undersøgelse af lyd, leg og læsning i ABC-apps til førskolebørn Institut for Æstetik og Kommunikation Speciale, Juni, 2012 Skrevet af: Janne Vibsig Hyldgaard Vejleder: Iben Have

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Baggrund Genstandsfeltet Problemformulering Problemafgrænsning Hvorfor Apples ipad? Hvorfor fokusere på læsedidaktik? Undersøgelsens kontekst Begrebsafklaring Specialets struktur Kap. 2 Definition af forskningsområde og metodologi Teori Den tværfaglige tilgang Empiri Kap. 3 Børn og interaktive medier Syn på børn og medier Digitale indfødte Børns brug af interaktive medier ipad ens kulturelle grammatik Touchscreen- teknologi ipad en som interaktivt medie Apps Mobilitet Computerspil Meningsfuldt spil Interaktivitet Immersion Børn og computerspil Kategorisering af ABC- apps del 1: Udfordring og interaktivitet Målgruppe Udfordring, niveauer og variation Interaktivitet Kap. 4 Leg og læsning Computerspil og læring Edutainment og leg- og- læringspil Digital spilbaseret læring Computerspil og leg Børns legekultur Legetyper Syn på børn og læring Læsedidaktik Forudsætninger for læsetilegnelse Dansk ortografi og lydprincippet Undervisningsmetoder Læringsstile Kategorisering af ABC- apps, del 2: Leg og læsning Læringspædagogik Legetyper Læsedidaktik Grafisk indhold

3 Kap. 5 Lyd og perception i medier Lyd og musik i audiovisuelle medier Overvejelser om audiovisuel perception Lydens funktioner i film Musikkens ekspressivitet Lyd i interaktive medier Lyd i computerspil Lyd, børn og medier Kategoriserisering af ABC- apps, del 3: Lyd Lyd i Knæk læsekoden og Bogstavspillet Beskrivelse af analyseobjekterne Spilindholdet Det grafiske indhold Lyden i Knæk læsekoden og Bogstavjagt Tale Effektlyd Musik Receptions- og medieetnografisk perspektiv på børns leg med ABC- apps Receptionsanalyse og medieetnografi Når børn er objekter for forskning Et observationsstudium af småbørn og medier Børn som kompetente mediebrugere Metodedesign Forud for observationerne Informanterne Deltagende observations og interview Resultatet Engagement Lyd Læring Kap. 8 ABCsounds lyd, leg og læsning Introduktion til ABCsounds Den engagerende brugeroplevelse Læsefunktionen i ABCsounds Granularsyntese Det læsedidaktiske fokus Læringsprogression Lyddesignet Kap. 9 Konklusion Abstract Kap. 11 Litteraturliste Der hører en separat bilagsmappe til specialet og der er vedlagt en cd-rom med videoeksempler. Specialets anslag er tegn svarende til 79,9 normalsider. 2

4 1. Indledning 1.1 Baggrund I naturlig sammenhæng med min medievidenskabelige baggrund har jeg, foruden en personlig interesse for medier, en vis faglig forpligtelse til at holde mig ajour med nye medieteknologier. Mit ʼspecialeeventyrʼ begyndte således med en ipad, der havde fundet sig til rette under juletræet i 2010, som ønsket, efter at jeg havde hørt flere berette usædvanligt begejstret om mediet. Det slog mig, at ingen rigtigt var i stand til at sætte en finger på, hvad det er, der gør brugen af ipad til en unik oplevelse, hvilket vakte min nysgerrighed. Allerede få dage efter ipadʼen havde fundet sig til rette i mit hjem, stod det klart, at mediet havde en dragende effekt på min dengang 2 ½ årige søn, der med sine små, nysgerrige fingre nød at udforske den trykfølsomme skærm og forbavsende hurtigt afkodede interfacet. En smule research på internettet afslørede, at jeg ikke var den eneste forælder, der havde gjort sig denne notits. På YouTube.com fandt jeg et væld af videoer, der fremstiller børn helt ned i etårs-alderen i færd med at tegne, spille musik, lave puslespil osv. på ipadʼen, 1 hvilket ansporede mig til at undersøge, hvad der egentligt forelå af applikationer (apps) rettet mod denne, efter alt at dømme, entusiastiske målgruppe. Jeg erfarede, at der var rigtig mange engelsksprogede apps, men endnu kun en håndfuld på dansk. Antallet af dansksprogede apps er dog vokset betragteligt sideløbende med min specialeproces. Efterhånden som jeg har gransket feltet ʼbørn og ipadsʼ, har min interesse forgrenet sig i forskellige retninger og blotlagt nye perspektiver, der har været med til at motivere mit emnevalg. I foråret 2011 begyndte min research at tegne et billede af ipadʼens læringsmæssige potentiale i sammenhæng med førskolebørn, hvorfor jeg allerede tidligt i processen bevægede mig ind på denne sti. Sideløbende med det medievidenskabelige udgangspunkt har forløbet været styret af min personlige og faglige interesse for audiodesign, hvorfor min indre 1 Denne video viser en 14 måneder gammel pige der spiller ʼAngry Birdʼ (et populært spil til voksne og børn): 3

5 lydentusiast konstant har været i færd med at afsøge ipadʼens muligheder i forbindelse med lyd. Jeg oplevede, at de få apps, der var lavet til førskolebørn på dansk, kun i en ringe grad formåede at udnytte ipadʼens interaktive potentiale, og savnede tilsvarende en mere eksperimenterende tilgang til lyddesign, idet det lydlige output i en stor del af de apps, jeg undersøgte, både var mangelfuldt hvad angår brug af musik og effektlyde, og i decideret dårlig teknisk kvalitet. Med afsæt i lyddesignteori og et ønske om at udnytte lyd på en anderledes måde opstod en konkret idé til en applikation, hvor børn kan ʼlæseʼ simple ord, ved at ordet udtales, bogstav for bogstav, når fingeren kører hen over ordet. Herved blev specialets perspektiv på lyd- og læsning anlagt, og mit fokus snævrede sig ind omkring de mange applikationer, som netop hævdedes at kunne lære børn at læse. Det kan altså synes vanskeligt at udpege en enkelt motivationsfaktor, der har været udgangspunktet for dette speciale, der er blevet til i en vekselvirkning mellem teori og praksis og er opstået på et grundlag, der forskningsmæssigt består af mange ʼsorte hullerʼ. Det er min forhåbning og forventning, at de i specialet præsenterede betragtninger vil være et bidrag til den sparsomme afsøgning vedrørende og ideelt set anspore til videre forskning i førskolebørns brug af ipad i forbindelse med læring. 1.2 Genstandsfeltet I efteråret 2011 indkøbte en daginstitution i Nordsjælland to ipadʼs til institutionens 75 børn i alderen 1-6 år i erkendelse af mediets læringspotentiale. 2 At denne begivenhed trods investeringens uanseelige omfang vakte opsigt i medierne, skyldes antageligt, at idéen om førskolebørn som mediebrugere fortsat vækker en vis skepsis i offentligheden, og at nyheden rokker ved vores forestilling om daginstitutionernes pædagogiske praksis. For hvad ved man egentligt om førskolebørns mediebrug, og giver det overhovedet mening at tale om læring før skolealderen? 2 Siden har flere daginstitutioner (bl.a. i Odder kommune og Veksø kommune) indkøbt ipads. 4

6 Med smartphones og tabletcomputeres udbredelse er førskolebørn for alvor kommet i søgelyset som kompetente brugere af medier. Touchscreenteknologien stiller ikke samme krav til øje-hånd-koordinering som den traditionelle brug af mus, og dette, kombineret med en yderst intuitiv grænseflade, betyder, at selv helt små børn kan betjene de nye medier på egen hånd. En amerikansk rapport, ʼiLearnIIʼ fra 2012, fastslår, at læringsspil til førskolebørn er den mest populære kategori blandt de over apps, der er til rådighed i Apples App Store, og forudser en fortsat vækst på dette område (Shuler, 2012, s. 27). 3 Den amerikanske forsker i ʼearly childhood educationʼ Lisa Guernsay tydeliggør et interessant skisma mellem det kommercielle boom af interaktive læringsspil rettet mod førskolebørn og en utilstrækkelig videnskabelig dokumentering af teknologiernes effekt på børnenes læring: Interactive games, mobile "apps," and social-networking sites are becoming increasingly aimed at preschool and elementary-school-aged children. Meanwhile, the growing urgency around STEM and literacy is leading producers to market a growing number of educational digital games and apps. Policymakers like to highlight technology as a tool for enhancing productivity in classrooms and between teachers, but its actual impact on children's learning especially among young children is still unknown (Guernsay, 2011, s. 3) 4. Fænomenet med læringsspil til børn er langt fra nyt, men øget fokus på førskolebørn som objekter for læring og som kompetente mediebrugere og den politiske indsats forbundet med at integrere medieteknologi i læringssammenhænge, som Guernsay fremhæver, nødvendiggør et større forskningsmæssigt fokus på, hvordan digitale teknologier påvirker førskolebørns læring, og et øget behov for at undersøge indholdet af de apps, der bliver markedsført som læringsapps til førskolebørn. 3 Rapporten er udarbejdet af The Joan Ganz Cooney Center, der er en amerikansk uafhængig forsknings- og udviklingsenhed, der dels investerer i digitale medieteknologier til at fremme børns læring: 4 STEM er en amerikansk uddannelseskampagne ( ) 5

7 Foranlediget af min idé til en app, hvormed børn kan ʼlæseʼ med fingeren, har jeg erfaret, at der eksisterer et vidtrækkende nationalt såvel som internationalt fokus på læsning. Når der fremlægges politiske initiativer med henblik på at fremme børns læsefærdigheder, rettes der også fokus mod børn i førskolealderen. I 2005 iværksatte regeringen en national handlingsplan for læsning, da danske børns læsefærdigheder ifølge OECDʼs PISAundersøgelser viste sig at være utilstrækkelige. 5 Som led i handlingsplanen fremsatte undervisningsministeriet en række anbefalinger til styrkelse af befolkningens læsefærdigheder, hvoraf en del vedrører indsatsen over for førskolebørn (0-6 år). Ud fra den erkendelse, at sprogudvikling og læseudvikling er tæt forbundne, opfordrer handlingsplanen dagstilbuddene til at stimulere børnene sprogligt, bl.a. via leg med sproglyde og bogstaver Problemformulering I bogen ʼDigitale medier og didaktisk design brug erfaringer og forskningʼ sættes der med begrebet didaktisk design fokus på brug af digitale medier som understøttelse for læring: Den didaktiske designproces vedrører således ikke alene den pædagogiske tilrettelæggelse og organisering af undervisning og understøttelse af læring, men også brugerens interaktion med og oplevelse af denne, en interaktion, der kan skabe et spændingsforhold mellem det intenderede og designede og brugerens respons på dette (Andreasen, Meyer, & Rattleff, 2008, s. 11) Det er i dette ʼspændingsforholdʼ, jeg ser en interessant udfordring, når jeg i specialet retter jeg min opmærksomhed mod apps, der er udviklet med henblik på at introducere førskolebørn til læsning. I de apps, jeg har efterset, er det producenternes intention at lære børn om bogstavers form, navn og udtale, og i den forbindelse finder jeg det vedkommende at undersøge, hvordan ipadʼen udnyttes som læringsmedie, hvilken 5 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) er en international organisation, der har til formål at fremme politik, der forbedrer økonomien og den sociale trivsel på verdensplan. The Programme for International Student Assessment (PISA) under OECD er en international standardiseret bedømmelse af studerende. 6 s. 12 6

8 læsedidaktik der anvendes, og hvordan børns respons er på denne type apps. Da jeg ikke er stødt på en eksisterende betegnelse for denne slags apps, der blot er en af mange typer i kategorien ʼUddannelseʼ i App Store, har jeg valgt at kalde dem ABC-apps. Denne kategorisering vil blive uddybet og undersøgt løbende i opgaven. Da min tilgang til undersøgelsen tager afsæt i min bevågenhed omkring lydens kommunikative potentiale i forbindelse med ipad-mediet, er jeg desuden interesseret i at udforske, hvordan lyd anvendes som virkemiddel i ABC-apps i henhold til elementerne ʼlegʼ og ʼlæsningʼ. Det er således hovedformålet i nærværende speciale at søge at besvare følgende 3 spørgsmål: 1. Hvordan udnyttes ipadʼens særegne interaktionsform i ABC-apps, og er der en sammenhæng mellem forekomsten af interaktive elementer og førskolebørns engagement? 2. Hvordan vægtes balancen mellem ʼlegʼ og ʼlæringʼ i ABC-apps, hvor læring hovedsageligt kobles til læseindlæring? 3. Hvad kan man, på baggrund af eksisterende teorier om, hvordan vi perciperer lyd i audiovisuelle medier, udlede om lydens funktion i ABC-apps i henhold til ʼlegʼ og ʼlæsningʼ? 1.4 Problemafgrænsning Jeg har været i berøring med mange væsentlige problemstillinger i forbindelse med den research, jeg har foretaget af genstandsfeltet. Det drejer sig eksempelvis om overvejelser vedrørende mediernes negative effekt på børn og fokus på den sociale ulighed i udbredelsen af nye medieteknologier. Jeg har bevidst fravalgt at beskæftige mig med disse spørgsmål i specialet og bevarer således fokus på medieteknologiens potentiale uden etiske forbehold. I det følgende uddybes et par af de øvrige valg, jeg har truffet i forbindelse med problemafgrænsning. 7

9 1.4.1 Hvorfor Apples ipad? Siden Apple lancerede ipad i april 2010, har den domineret markedet for tablets. ipad udgør i skrivende stund en markedsandel på 68 % og er dermed fortsat den bedst sælgende og mest udbredte af sin slags. 7 En af årsagerne til ipadʼens succes kan være det store udvalg af apps. Tal hentet fra ilearniirapporten viser, at der er over apps til rådighed i Apples App Store, hvorimod det konkurrerende Android Market ʻkunʼ har (Shuler, 2012, s. 6). En forskel som bliver endnu mere signifikant, hvis man tager i betragtning, hvor mange af disse apps til hhv. ios og Android, der faktisk er optimeret til ipad og til andre tablets (og altså ikke blot er smartphone-apps, som er opskalerede til den større skærm). Apple har desuden ry for at være markedsledende, hvad angår design af intuitive grænseflader, hvilket også gør sig gældende for ipad ifølge mange af de anmeldelser af produktet, jeg er stødt på. 8 Baseret på ovenstående og min egen erfaring med mediet har jeg valgt at tage afsæt i Apples App Store og ipad som repræsentant for tabletmediet Hvorfor fokusere på læsedidaktik? I nyere forskning synes der at være bred enighed om at børn, der allerede i førskolealderen kender mange bogstaver og bogstavlyde, klarer sig bedre i den første del af læseudviklingen end børn uden forudgående kendskab (Elbro, 2005, s. 90). Sammenholdt med det politiske fokus, der i stigende grad rettes mod førskolebørn i forbindelse med læseindlæring, og med førskolebørns tilsyneladende begejstring for ipad-mediet, synes jeg, det er interessant at undersøge ABC-appsʼ potentiale i forbindelse med læseindlæring. Desuden er læringspotentialet ikke bare interessant i forhold til førskolebørn men også i forhold til tosprogede børn, dyslektikere samt børn og voksne med indlæringsvanskeligheder. 7 Kilde: 8 Eksempler på ipad-anmeldelser kan findes her : kun_én_vinder_

10 De Forenede Nationers Regionale Informationskontor (UNRIC) fastslår, at der findes omtrent 776 millioner voksne analfabeter på verdensplan. Dette afføder en enorm interesse for området, såvel forskningsmæssigt og politisk som kommercielt, 9 hvilket er med til at gøre læsedidaktik yderligere interessant for mig, i sammenhæng med ipad-mediets læringspotentiale. Der eksisterer en solid mængde forskning om små børns læsetilegnelse, hvilket, taget i betragtning af, at jeg bevæger mig inden for et fagområde, der for mig i udgangspunktet var ukendt, giver mig et bredt teoretisk fundament at bygge mine analytiske betragtninger på i forbindelse med ABC-apps. Desuden er der forskningsmæssigt belæg for at fonologisk opmærksomhed, dvs. opmærksomhed på bogstavernes lyd, er en afgørende faktor for en vellykket læseindlæring hos børn, hvilket appellerer til min interesse for lyd. 10 Mere herom senere Undersøgelsens kontekst Selvom min kategorisering af ABC-apps også bygger på engelsksprogede apps, da udbuddet af danske apps var for småt til foretage en kategoriseringen ud fra, skal min undersøgelse ses i et dansk perspektiv. Empirien er (hovedsageligt) dansk, mange af specialets teoretiske pointer tager afsæt i dansk kultur, ligesom min tilgang til læsning bl.a. bygger på principper, der er specifikke for det danske sprog. Det betyder ikke, at mit fokus kun har været orienteret mod Danmark; tværtimod har jeg hentet en stor del af min inspiration omkring førskolebørns brug af ipad fra amerikanske undersøgelser og websites, da tilsvarende ikke har været tilgængelige i en dansk kontekst Se bl.a.: Carsten Elbro Læsning og læseundervisning. Gyldendal; Ina Borstrøm & D.K. Petersen På vej til den første læsning. Fonologisk opmærksomhed. Alinea og Jørgen Frost Differences in reading development among Danish beginning readers with high versus low phonemic awareness on entering grade one. I: Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 14, Fx her: og 9

11 1.5 Begrebsafklaring Nogle af de begreber, der står i relation til min problemformulering og anvendes gennemgående i specialet, kræver at blive defineret: Mediebegreb: Den fremtrædende mediesociolog og forgangsmand for Medium Theory Joshua Meyrowitz inddeler medieforskning i 3 paradigmer: medier som kanaler, hvor fokus er på indholdet og de elementer, der forholdsvist nemt flytter sig fra et medie til et andet, medier som sprog, hvor det hævdes, at ethvert medie taler et specifikt ʼsprogʼ, der sætter sit præg på indholdet, og medier som miljøer, hvor man undersøger et medies faste kendetegn og bl.a. interesserer sig for, hvordan disse præger indholdet og måden, vi anvender mediet på (Meyrowitz, 1997). Min teoretiske såvel som analytiske tilgang tager hovedsageligt afsæt i de to sidstnævnte paradigmer. Mit udgangspunkt er netop, at ipadʼen har nogle mediespecifikke karakteristika, der i særlig høj grad appellerer til førskolebørn, hvorfor det påhviler mig at undersøge disse træk (medier som miljøer). Dertil er jeg, med udgangspunkt i en bestemt indholdskategori, som jeg kalder ABC-apps, interesseret i at undersøge, hvordan ipad-mediet præger leg-og-læringsspil (medier som sprog). Jeg positionerer mig således langt fra ʼkanalmetaforenʼ, som Meyrowitz beskriver i det første paradigme, hvor man ser bort fra mediets karakteristika, og hvordan disse aflejres i indholdet. Når jeg i specialet anvender udtrykket ʼmedieʼ, refererer det således både til et fysisk medium (fx ipad, computer og tv) og et medieindhold (fx ABC-apps, computerspil, film). Mediebrug og mediebruger: I forbindelse med min undersøgelse af ABCapps har jeg valgt at benytte udtrykkene mediebrug og -bruger i modsætning til udtryk som fx: modtager, percipient og recipient, fordi disse konnoterer passivitet i modsætning til ordet ʼbrugerʼ, der indikerer handling og dermed står i relation til interaktive medier. Førskolebørn: Når jeg i specialet anvender udtrykket ʼførskolebørnʼ, som er målgruppen i min undersøgelse, refererer jeg til børn i alderen 3-6 år. Børn op 10

12 til 2-3 årsalderen, der ofte refereres til som toddlers, er således ikke genstand for min optik. 1.6 Specialets struktur Jeg har efterstræbt at opbygge specialet på en måde, der afspejler den vekselvirkning, der har fundet sted mellem teori, analyse og konceptudvikling. Foruden dette indledende kapitel og kapitel 2, der indkapsler og redegør for min afgrænsning af og overvejelser omkring problemfeltet, kan specialet deles i to. Første del består af 3 teoretiske dimensioner, der behandles i 3 separate kapitler: ʼ3.0 Børn og interaktive medierʼ, ʼ4.0 Leg og læsningʼ og ʼ5.0 Lyd og perception i medierʼ. Hvert af disse kapitler har jeg valgt at afrunde med en del-kategorisering, hvor jeg i et mere selvstændigt register diskuterer ABCapps på baggrund af min empiri og den gennemgåede teori for det tilhørende kapitel. Jeg lægger så at sige 3 snit i min ABC-kategorisering. Anden del er empirisk baseret og er opdelt i 3 kapitler: ʼ6.0 Lyd i ʼKnæk læsekodenʼ og ʼBogstavspilletʼʼ, hvor jeg, baseret på den gennemgåede teori, undersøger lydens funktion i de to apps ʼBogstavspilletʼ og ʼKnæk læsekodenʼ. Det andet kapitel, ʼ7.0 Receptions- og medieetnografisk perspektiv på børns leg med ABC-appsʼ, omfatter en redegørelse for det empiriske design, der ligger til grund for min undersøgelse af 4 børns leg med ʼBogstavspilletʼ og ʼKnæk læsekodenʼ samt resultaterne heraf. I det sidste empiriskbaserede kapitel, ʼ8.0 ABCsounds lyd, leg og læsningʼ, indgår udviklingen af min egen ABC-app som et perspektiv, der kan anskues som et forsøg på at realisere nogle af de betragtninger, jeg har gjort mig undervejs. Opgaven afrundes med en konklusion, hvor besvarelserne af de 3 spørgsmål, jeg har stillet i problemformuleringen, vil fremgå. 11

13 Kap. 2 Definition af forskningsområde og metodologi 2.1 Teori Dette speciale er grundlæggende eksplorativt; en tilgang, jeg har fundet nødvendig, da mit genstandsfelt er forholdsvist nyt og uudforsket. Som følge heraf er min tilgang udpræget empirisk, karakteriseret ved et rummeligt metodedesign, der involverer analyse, observation og interview samt udvikling af mit eget koncept til en ABC-app Den tværfaglige tilgang Jeg har valgt at belyse afhandlingens tværfaglige undersøgelsesgenstand ud fra 3 dimensioner: Børn og interaktive medier, leg og læsning og lyd og perception. Dimensionerne repræsenterer forskellige forskningsdiscipliner, men skal først og fremmest ses som en afspejling af mit arbejde med at afgrænse og udvælge begreber og aspekter af teorier, der relaterer sig til mit speciale. Frem for at anvende det velkendte udtryk ʼleg og læringʼ12, har jeg fx valgt at kalde den ene af de 3 dimensioner for ʼleg og læsningʼ, hvilket jeg opfatter som en mere nøgtern og præcis beskrivelse af, hvad der er mit fokus. I kapitlet om ʼBørn og interaktive medierʼ, diskuterer jeg indledningsvist syn på børn og medier og børns mediebrug og mediekompetencer, bl.a. ved Stig Hjarvard, Mark Prensky, og forsøger således at etablere en kontekst, som kapitlets øvrige perspektiver skal ses i lyset af. Jeg sætter herefter fokus på ipadʼen som medie i et Medium theory-perspektiv, som det bl.a. kommer til udtryk ved Niels Ole Finnemann i ʼInternettet i et mediehistorisk perspektivʼ. Da ipadʼen er et helt nyt medie, har det ikke været muligt at finde teori, der siger noget om, hvilke fysiske og kognitive implikationer brugen af ipad har for børn såvel som voksne. Min optik hvad angår computerspil, som også berøres i dette kapitel, udspringer af en ludologisk diskurs, hvor hovedvægten ligges på begrebet 12 ʼLeg og lærings-begrebet uddybes i kap. 4 ʼLeg og læsningʼ. 12

14 spil, fremfor fx narratologi og fortællestrukturer (Konzack, Computerspilsforskningens diskurser, 2003). I kapitlet ʼLeg og læsningʼ vil jeg, med afsæt i begreberne edutainment- og Leg-og-læring, beskrive læringsteorierne behaviourisme og konstruktivisme og redegøre for teorier om leg. I anden del af kapitlet, der handler om læsedidaktik, har jeg blandt andet fundet inspiration på hjemmesiden for ʼNationalt Videnscenter for Læsningʼ, der indeholder den nyeste viden om læseforskning, skrivning og børns sprog. 13 Carsten Elbros bog ʼ Læsning og læseundervisningʼ (2005) har særligt fokus på den såkaldte ʼlydmetodeʼ som den mest effektive undervisningsmetode i forbindelse med at ʼknække alfabetkodenʼ. Det er denne bog der udgør det teoretiske fundament i afsnittet om læsning. Den sidste dimension handler om lyd og perception. Her vil jeg, bl.a. med udgangspunkt i Birger Langkjærs ʼDen lyttende tilskuerʼ, kaste lys over, hvordan vi perciperer lyd i en mediemæssig kontekst. Lydens rolle i computerspil, herunder leg og læringsspil til børn, er et uudforsket felt, og når der rettes et analytisk blik mod lyd i computerspil, trækkes der derfor primært på begreber og konventioner fra filmteorien. Det manglende forskningsfokus hænger antageligvis sammen med, at dette område udgør et forholdsvist nyt forskningsfelt, hvor et overordnet begrebsapparat endnu ikke har fundet sin form. Der findes dog enkelte teoretisk funderede værker om lydens funktion i computerspil, bl.a. Kristine Jørgensens ph.d.-afhandling ʼWhat are those Grunts and Growls over there?ʼ, hvis synspunkter vil blive anskueliggjort. 2.2 Empiri Min empiriske undersøgelse kan inddeles i 4 led: 1. en overordnet kategorisering af ABC-apps, hvor jeg belyser ABC-apps ud fra en række udvalgte parametre, der relaterer sig til problemformuleringen, 13 Centret er en del af professionshøjskolerne i Danmark og de forskningsbaserede udviklingsprojekter rækker fra de yngste børn i dagtilbud til alle niveauer af vores uddannelsessystem, bl.a. (http://www.videnomlaesning.dk/ ) 13

15 2. en analyse af lydens funktion i 2 udvalgte ABC-apps, ʼKnæk læsekodenʼ og ʼBogstavspilletʼ, 3. en receptionsanalytisk og medieetnografisk undersøgelse, der bygger på observationer af 4 børn, der leger med de 2 nævnte ABC-apps og 4. udarbejdelse af mit eget koncept til en ABC-app. Der er mange uafklarede spørgsmål knyttet til dette forholdsvis uudforskede felt. Fx hævder producenterne bag de fleste ABC-apps, at børnene lærer noget ved at spille, men som det også fremgår tidligere i opgaven, er der endnu ikke megen forskning, der peger på, hvilken effekt digitale teknologier og spil/apps har på førskolebørns læring. Hertil kræves flere mediebrugsorienterede undersøgelser. Da mit speciale helt grundlæggende baserer sig på en interesse for ipad-mediet og dets særegenheder, har jeg valgt at bevare det primære fokus på indhold og undersøger således, hvordan forskellige parametre, med hovedvægt på lyd, kommer til udtryk i ABC-apps, ud fra den opfattelse, at mediets karakteristika afspejler sig heri. Det er således ikke dette speciales hovedanliggende at bidrage til mediebrugsforskningen, og jeg betragter derfor punkt 1 og 2 som grundkernen i min undersøgelse. Når jeg alligevel har valgt også at udføre en mediebrugsorienteret undersøgelse (punkt 3), skyldes det dels, at der endnu ikke foreligger undersøgelser om førskolebørns brug af ipad, dels en forhåbning om, at det vil kaste yderligere lys over det uudforskede felt at knytte nogle betragtninger an om børns leg med ABC-apps i praksis, og at observationerne således kan bidrage til at nuancere resultatet af analysen. Idéen til min egen ABC-app forelå før dette speciale for alvor blev påbegyndt, men det endelige koncept er delvist blevet til på baggrund af resultaterne af punkt 1, 2 og 3, hvorfor man kan betragte punkt 4, der kommer til udtryk i kapitlet ʼ8. ABCsounds lyd, leg og læsningʼ, som en beskrivelse af et ABCapp-koncept, hvor undersøgelsens resultater søges realiseret. Undersøgelsens omfang og begrænsede empiriske grundlag taget i betragtning kan resultaterne ikke føre til generelle antagelser, men blot pege på nogle mulige tendenser. 14

16 Kap. 3 Børn og interaktive medier Indtil for få år siden var førskolebørn en overset gruppe i medieforskningen. En del af forklaringen på dette kan være, at man hidtil ikke har betragtet den mediebrug, der knytter sig til børn i denne aldersgruppe, som noget, der var væsentligt at beskæftige sig videnskabeligt med. 14 I takt med at den teknologiske udvikling er accelereret, er der dog sket et skred, der gør, at det for alvor er blevet relevant at sætte spot på førskolebørns mediebrug. 3.1 Syn på børn og medier I et mediehistorisk perspektiv er nye medier altid blevet modtaget med en vis skepticisme, der har givet anledning til offentlig debat (Drotner et al., 1996, s. 70). Selvom det, ud fra min egen opfattelse, synes at være en positiv og optimistisk diskurs, der præger medieomtalen af ipadʼen, er jeg også stødt på eksempler på det modsatte. Hvis man for en stund skal hæfte sig ved skepticismen, er det interessant at kaste et blik på nyheden om den nordsjællandske daginstitution, der indkøbte to ipads til institutionens børn. I stort set alle de nyhedsmedier, der bragte historien på internettet, var overskrifterne vinklet, så det fremstod som om, at det var vuggestuebørnene, der havde fået ipads: ʼ Vuggestuebørn får ipadsʼ15, ʼHer får børnene ipadʼs allerede i vuggestuenʼ16, ʼiPadʼs til nordsjællandske vuggestuebørnʼ17 til trods for, at institutionen rent faktisk indkøbte de to ipads som et supplement til læring til de ældste børnehavebørn, hvilket også fremgår, når man læser artiklerne. Ved at gøre vuggestuebørnene til det centrale i overskriften valgte nyhedsmedierne således en sensationel vinkel på historien, der trækker på den føromtalte skepticisme i forhold nye medier. I artiklen ʼEt børneliv i mediernes spejlʼ fra 2010 fremhæver Stig Hjarvard, professor ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns 14 I Ph-D-afhandlingen ʼSeere i bleer små børns møde med medierʼ påpeger Stine Liv Johansen at det er en metodisk udfordring at undersøge en gruppe uden eksplicit talesprog (hun undersøger selv børn i alderen 1-3 i sin afhandling), hvilket kan være en af årsagerne til den manglende forskning på området og til, at der eksisterer en grundlæggende uvilje til at opfatte børn som forbrugere (Johansen, 2008, s. 6)

17 Universitet, to divergerende syn på børn og mediebrug, baseret på medieforsker David Buckinghams betragtninger: Enten er medierne farlige, og børn må beskyttes mod dem, eller også er børnene mere kompetente end de voksne til at bemestre medierne og er dermed med til at berige barndommen (Hjarvard, 2010, s. 19). Opfattelsen af medier som skadelige for børn finder ofte støtte i den offentlige kulturkritik og er, ifølge Hjarvard, baseret på en konservativ sentimentalisme omkring barndommen som et truet eller allerede tabt land. (ibid.) En af konsekvenserne ved dette er, at man ophøjer de værdier, der knytter sig til et samfund funderet i en skriftkultur, hvor der i langt højere grad er kontrol med, hvilke typer af viden børn har adgang til. Forestillingen om det kompetente barn, der beriges af medierne, finder måske ikke så underligt ofte sin støtte hos medieindustrien, men er i lige så høj grad præget af sentimentalisme, idet man har en tendens til at overse, hvilken mulig indflydelse, mediesystemet og -industrien har på børnenes valg, brug og fortolkning af medieprodukter (ibid.). Begge positioner bygger ifølge Hjarvard på en romantiseret forestilling, der tager udgangspunkt i det enkelte barns bevidsthed og handlinger, frem for at prøve at forstå forholdet mellem børn og medier som del af en bredere social praksis (ibid.). I tilknytning til historien om den nordsjællandske daginstitution kom den konservative form for sentimentalisme, som Hjarvard beskriver, især til udtryk i mange af de kommentarer, læserne knyttede til artiklerne: Suzie Q.: Små børn skal lege og tegne og klippe og klistre- det er derfor man har pædagoger i daginstitutionerne og ikke it-medarbejdere. 18 Morten Borg: Jeg mener det er decideret skræmmende, at man allerede i den alder forsøger at passivisere børnene foran en skærm og give forståelsen af at det er der alt det spændende sker. Hvis man skal høre hvad en ko siger, bør man tage ud på en

18 mark. 19 Når jeg støder på ytringer som ovenstående, melder der sig en masse spørgsmål. Er det bedre, at børn lærer færdigheder som at klippe og klistre, end at de lærer at betjene et digitalt medie, når man tænker på, at det med stor sandsynlighed er i kraft af et sådant, de i fremtiden vil ʼklippe og klistreʼ? 20 Kan det at spille computerspil på en ipad ikke være lige så kvalificeret leg som at lege med dukker, bygge togbaner, lægge puslespil osv.? Er passiviseringstanken overhovedet forenelig med interaktive medier, hvis grundlæggende egenskab, som jeg vil uddybe senere, netop beror på aktiv handlen fra brugerens side? Digitale indfødte Der findes et væld af betegnelser for den generation af børn, der er vokset op med digitale teknologier som en del af deres hverdag: net-generationen, de nye lærende, millennium-generationen, generation-y, men især betegnelsen digitale indfødte (eller digital natives) har tiltrukket sig opmærksomhed i de seneste år (Ryberg, 2009, s. 9). Betegnelsen blev introduceret af Marc Prensky i artiklen ʼDigital Natives, Digital Immigrantʼ, hvor han bl.a. bemærker: Our students today are all native speakers of the digital language of computers, video games and the Internet (Prensky, Digital Natives, Digital Immigrants, 2001, s. 1). Det er Prenskys udgangspunkt, at digitale indfødte tænker og processerer information på en måde, der adskiller sig fundamentalt fra tidligere generationer, som Prensky refererer til som digitale immigranter (digital immigrants) (ibid.). Distinktionen mellem de to generationer kommer bl.a. til udtryk som en konflikt i uddannelsessystemet: [ ] the single biggest problem facing education today is that our Digital Immigrant instructors, who speak an outdated language (that of the pre-digital age), are struggling to teach a population that speaks an entirely new language (Prensky, Digital Natives, Digital Immigrants, 2001, s. 2) Her tænker jeg bl.a. på når man redigerer tekst, billeder, video og musik på en computer. 17

19 De digitale immigranter tror, at nutidens elever er, som de selv var, og mener, at indlæringsmetoderne bør være de samme, som de altid har været, hvilket ifølge Prensky er forklaringen på, hvorfor digitale immigranter ikke forstår læringspotentialet ved medier (Prensky, Digital Natives, Digital Immigrants, 2001, s. 3). ʼSprogproblematikkenʼ bør ifølge Prensky gribes an, ved at det er de digitale immigranter, der skal socialiseres ind i ʼdet nye digitale sprogʼ, og ikke omvendt, de digitale indfødte, der skal lære de gamle metoder (ibid.). I den opfølgende artikel ʼDo They Really Think Differently?ʼ redegør Prensky for nogle af de kognitive forskelle mellem digitale indfødte og digitale immigranter: Digital Natives accustomed to the twitch-speed, multitasking, random-access, graphics- first, active, connected, fun, fantasy, quick-payoff world of their video games, MTV, and Internet are bored by most of todayʼs education, well meaning as it may be. But worse, the many skills that new technologies have actually enhanced (e.g., parallel processing, graphics awareness, and random access) which have profound implications for their learning are almost totally ignored by educators (Prensky, Do They Really Think Differently?, 2001, s. 5). De nye færdighede, som digitale indfødte besidder, giver i følge Prensky anledning til at tage nye undervisningsmetoder i brug, og her fremhæver han computerspillet som et oplagt middel, fordi det netop imødegår de unges ændrede behov og krav i forhold til læring (ibid.). Den opridsede problemstilling mellem digitale immigranter og digitale indfødte i skolesystemet kan også give anledning til diskussion i en kontekst, der omfatter pædagoger og børnehavebørn i daginstitutioner, hvilket dog forudsætter et nærmere kendskab til førskolebørns brug af medier. 3.2 Børns brug af interaktive medier I den svenske rapport fra 2010 ʼSmåunger og medier fakta om små barns använding och upplevelser av medierʼ undersøges børns medievaner i aldersgruppen 2-9 år. I rapporten fremgår det, at de fleste børn har adgang til tv, dvd-afspiller, computer, Internet og spilkonsoller, og at en overraskende stor andel af børnene har deres eget medieudstyr. 18

20 (Medierådet, 2010, s. 14). Rapporten viser også nogle kønsforskelle i forhold til mediebrug. Blandt de 5-9 årige har 13 % af drengene deres egen spillekonsol, mod 7 % af pigerne, hvorimod 12 % af pigerne havde deres egen mobiltelefon mod 8 % af drengene (ibid.). Desuden fremgår det, at tv-sening er den mest populære mediebeskæftigelse i hele aldersgruppen, da hele 93 % ser tv flere gange om ugen, efterfulgt af at spille computer, hvilket 42 % af alle børnene gør flere gange om ugen (Medierådet, 2010, s. 16). Rapporten bygger på data, der er indsamlet i perioden 19. februar til 10. maj 2010, hvorfor ipadʼen af gode grunde ikke indgår i undersøgelsen. Til trods for at smartphone-trenden og app-markedet endnu var forholdsvist ungt i starten af 2010, overrasker det mig, at adgangen til mobiltelefonen er så begrænset, som rapporten bedyrer. Samtidigt er jeg overbevist om, at en tilsvarende rapport i dag, to år efter, ville reflektere den tendens, jeg tidligere har beskrevet, nemlig at helt små børn låner deres mors og fars smartphones og tabletcomputere (hvis de da ikke har deres egne). De perspektiver, der er kommet til udtryk i første del af dette kapitel, repræsenterer naturligvis kun et udsnit af de aspekter, der er i spil, når man diskuterer syn på børn og mediebrug. 21 Den dikotomiske opdeling af ʼforʼ og ʼimodʼ (jf. Hjarvard) kan fx synes en anelse unuanceret. Ligeledes er der mange sider af børns mediebrug, der med fordel kunne udfoldes. Med udgangspunkt i min erkendelsesinteresse finder jeg dog, at ovenstående perspektiver udgør et passende indblik i forhold til at forstå det genstandsfelt, jeg bevæger mig i ipadʼens kulturelle grammatik 21 Diskussion afhænger naturligvis også af hvad man forstår ved et medie (jf. ʼBegrebsafklaringʼ). 22 Børn og unges mediebrug bliver desuden blevet i bl.a.: ʼBørns opvækst med medier og forbrugʼ (Tufte, Puggard, & Gretelund, 2009) og ʼSkole 2.0ʼ (Sørensen, Audon, & Levinsen, Skole 2.0, 2010), men i begge bøger er omdrejningspunktet børn i skolealderen. 19

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

Ny design tilgang, Nye designprincipper

Ny design tilgang, Nye designprincipper Ny design tilgang, Nye designprincipper 10. SEMESTER - INTERAKTIVE DIGITALE MEDIER PHONG NGOC BUI VEJLEDER: TEM FRANK ANDERSEN TITELBLAD Projekttitel Ny design tilgang, nye designprincipper Studieretning:

Læs mere

Unge og teknologi. Ungdomsforskning:

Unge og teknologi. Ungdomsforskning: Ungdomsforskning: Unge og teknologi Foran på bordet ligger hendes mobiltelefon synligt fremme. Men den ringer eller bipper ikke en eneste gang, mens hun sidder der. Hun sidder alene midt mellem alle de

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

Hyperreading e-health

Hyperreading e-health Hyperreading e-health - et speciale i webbaseret og digital sundhedskommunikation Af Marie Uhrenholt Olesen Vejleder Sanne Knudsen Fag Kommunikation Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier

Læs mere

Læremidler i didaktisk sammenhæng

Læremidler i didaktisk sammenhæng Læremidler i didaktisk sammenhæng En antologi Redigeret af Flemming B. Olsen Gymnasiepædagogik Nr. 61. 2007 GYMNASIEPÆDAGOGIK Nr. 61 Januar, 2007 Serieredaktør: Erik Damberg (IFPR/DIG) Tel: (+45) 65 50

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

It, faglig læring og pædagogisk videnledelse

It, faglig læring og pædagogisk videnledelse It, faglig læring og pædagogisk videnledelse Rapport vedr. Projekt It Læring 2006-2007 Karin Tweddell Levinsen & Birgitte Holm Sørensen GENTOFTE KOMMUNE 1 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Forskningsprojektets

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Edutainment et sted mellem leg og læring

Edutainment et sted mellem leg og læring Edutainment et sted mellem leg og læring En teoretisk udredning af begreberne læring, leg og spil samt en analyse af undervisningsmaterialet: På ekspedition i Bibelen Afsluttende opgave i faget Computerspil

Læs mere

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium 2. Semester Sociologi & Økonomi Gruppe 24 a: Damir Pasic - studienummer 47131 Mads Lieberkind - studienummer

Læs mere

Flippertid. - aktivt deltagende og motiverede elever i undervisningen. Eva Sjælland, Rasmus Mørk og Christian Østerballe

Flippertid. - aktivt deltagende og motiverede elever i undervisningen. Eva Sjælland, Rasmus Mørk og Christian Østerballe - aktivt deltagende og motiverede elever i undervisningen Eva Sjælland, Rasmus Mørk og Christian Østerballe 2. semester, 1.års opgave Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen 28. maj 2014 aktivt deltagende og motiverede

Læs mere

Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst

Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst Indledning 1 Titelblad Sms-spil Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst Aalborg Universitet Juni 2011 (Aalborg Universitet i samarbejde med Aarhus Universitet, Copenhagen

Læs mere

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Af: Marie Silbye Hansen Monica Loan Kim Nguyen Nanna Cecilie Schack Telling Sarah Kristine Skou Andersen Sidsel Margrethe Rasmussen

Læs mere

Internetmedieret kunstformidling - en undersøgelse af brugernes oplevelse af danske kunstmuseers webformidling

Internetmedieret kunstformidling - en undersøgelse af brugernes oplevelse af danske kunstmuseers webformidling Internetmedieret kunstformidling - en undersøgelse af brugernes oplevelse af danske kunstmuseers webformidling Kandidatspeciale Ved Tenna Eliasen 20022959 Institut for Informations- og Medievidenskab Århus

Læs mere

Titelblad. - en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole

Titelblad. - en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole Titelblad Kritik i forandring - en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole Et speciale af Nanna Simone Jensen Studienummer: 41961 Vejleder: Sanne Knudsen Aflevering: 28.04.2015

Læs mere

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)...

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles).... 3 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4 2. Metode (Fælles)... 4 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... 4 2.2. Børneperspektivet (Maria J.)... 5 2.3. Empiri

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Et klik på skærmen - forstår du, hvad du læser? Udfordringer med it-læsestrategier for elever i læsevanskeligheder i overbygningen

Et klik på skærmen - forstår du, hvad du læser? Udfordringer med it-læsestrategier for elever i læsevanskeligheder i overbygningen Et klik på skærmen - forstår du, hvad du læser? Udfordringer med it-læsestrategier for elever i læsevanskeligheder i overbygningen 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4 Metodeafsnit...

Læs mere

Problemfelt---------------------------- Indholdsfortegnelse-

Problemfelt---------------------------- Indholdsfortegnelse- Indholdsfortegnelse- Problemfelt... 2! Problemformulering... 3! Afgrænsning... 3! Dimensioner... 4! PapuaKids og bestyrelsen... 4! Medlemmer... 22! Ekstern kommunikation... 25! Evaluering... 42! Konklusion...

Læs mere

LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL

LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL Roskilde Universitet Speciale i: Pædagogik og Uddannelsesstudier / Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier Skrevet af: Jane Jensen, 2014 Vejledere:

Læs mere

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse Speciale 2008-2009 Danmarks Biblioteksskole, København Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: Udarbejdet af Thea Graabæk Knudsen & Kasper Nordhoek Johansen Vejleder Hans Elbeshausen Antal normalsider:

Læs mere

IT & medier i undervisningen. - inspiration til skoler og skolebiblioteker

IT & medier i undervisningen. - inspiration til skoler og skolebiblioteker IT & medier i undervisningen - inspiration til skoler og skolebiblioteker Kommunernes Skolebiblioteksforening 2009 Indholdsfortegnelse Tænd mobilen Af Martin Spenner, partner Lommefilm.dk side 3 Filmstriben

Læs mere

Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation

Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation K R E A T I V T I M A G E 72 COPENHAGEN OPEN FOR YOU Aalborg Universitet 10. Semester Kommunikation Juli 2009 77 normalsider 185.0000 tegn Vejleder:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25 Abstract The current director of The Royal Danish Theatre, Morten Hesseldahl, has described the declining number of young customers as the biggest challenge faced by the institution at the moment. Customers

Læs mere

STRØM TIL ÆSTETIKKEN

STRØM TIL ÆSTETIKKEN STRØM TIL ÆSTETIKKEN - Digital dannelse og didaktik Professionsbachelor i E-konceptudvikling Af: Brita Vejrup Pedersen Vejleder: Lars Bøge Eskildsen TITELBLAD Professionsbachelor i E-konceptudvikling Af:

Læs mere

Den online vej til det kommunale valg

Den online vej til det kommunale valg Den online vej til det kommunale valg En analyse af brugen af web 2.0- applikationer i en kommunal valgkampagne Stefan Frank thor Straten Jakob Dahl Klausen Carina Lindgård Stubager Ulrik Nørgaard Vejleder:

Læs mere

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC. RAPPORT Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.DK Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet

Læs mere

MOBILE MEDIER MOBILE UNGE

MOBILE MEDIER MOBILE UNGE MOBILE MEDIER MOBILE UNGE Formidlingsrapport 02/05 Redigeret af: Christian Østergaard Madsen Gitte Stald Udarbejdet af Studerende og undervisere på projektet Mobile medier mobile unge Film & Medievidenskab

Læs mere