Feasibility check Badsbjerg Biogasanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Feasibility check Badsbjerg Biogasanlæg"

Transkript

1 Effektiv udnyttelse af varme fra biogasanlæg (Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe) Project No: IEE/11/025 Badsbjerg Biogasanlæg 2013

2 Udarbejdet af: Jørgen Hinge Teknologisk Institut Kontakt: Kongsvang Alle 27, 8000 Århus C Tlf: Hjemmeside: Projektets hjemmeside: The BiogasHeat project (Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe) is supported by the European Commission in the Intelligent Energy for Europe Programme. The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EACI nor the European Commission is responsible for any use that may be made of the information contained therein. The BiogasHeat project duration is from April 2012 to April 2014 (Contract Number: IEE/11/025). November e7

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Anlægsbeskrivelse 4 3 Varmeanvendelse på anlægget 5 4 Forslag til forbedret varmeudnyttelse 5 5 Analyse af projektet - økonomi 7 6 Sammenfatning 10 7 English summary 11

4 1 Indledning Projektet BiogasHeat omhandler en mere effektiv anvendelse af varme fra eksisterende og fremtidige biogasanlæg ved: Introduktion af anvendelse af biogasvarmepolitikker i nationalt og EU-regi Indsamling og demonstration af gode praktiske eksempler inden for anvendelsen af biogasvarme Implementering af gennemførlige studier og feltundersøgelser Støtte til projektimplementering Denne rapport omhandler et feasibility check, som er gennemført med henblik på at undersøge mulighederne for at optimere varmeudnyttelsen i biogasprojekter. 2 Anlægsbeskrivelse Badsbjerg biogasanlæg ligger mellem Ulsted og Hou Der behandles dagligt ca 45 tons gylle og ca 10 tons madaffald (importeres med coaster fra Norge). Madaffaldet giver ca 200m3 biogas/ton. Anlæggets mortorgeneratoranlæg er Jenbacher 355kWe / 550kWv. Motoren kører kontinuert, med ca 10 årlige udedage til service mv. Den gennemsnitlige belastning af kv-anlægget er ca 60%; dette giver en daglig elproduktion på ca 5000 kwh. Salgsprisen for den producerede el er pt 79 øre/kwh det forventes, at denne skal stige til 1,15 kr/kwh. Det gennemsnitlige månedlige strømforbrug på anlægget er kwh (varierer mellem ). Der bruges forholdsmæssigt meget strøm til pumpning af gylle frem og tilbage fra bedrift/lagertanke. Gasproduktion og kvalitet er stabil: % metan (efter lufttilsætning), H2S <200ppm. Man forventer uden problemer kunne øge gasproduktionen/belastningen fra 60% til 90% (fra de nuværende ca 2500 m3 biogas til ca 3750 m3) November e7

5 3 Varmeanvendelse på anlægget Varmen anvendes i dag til procesopvarmning på biogasanlægget samt i mindre grad til opvarmning af stald. Den resterende varme blæses af i køleanlæg. Den gennemsnitlige belastning af kv-anlægget er ca 60%; dette giver en daglig varme produktion på ca 7900 kwh. I vinterperioden er varmetabet fra reaktortanken særligt stort, idet denne ikke er isoleret. Forbruget til procesopvarmning skønnes på nuværende tidspunkt på årsbasis at ligge i størrelsesordenen 50% af varmeproduktionen fra motorgeneratoranlægget. Det antages, at procesvarmeforbruget udgør ca 2,5Mwh/dag i sommerhalvåret og ca 5MWt/dag i vinterhalvåret. Den varme, der i dag leveres til svinestaldene skønnes anses af ejerne for ikke at have den store værdi. Det anslåede elforbrug til bortkøling af varme er (3kW x 4000 timer =) kWh 4 Forslag til forbedret varmeudnyttelse Varmeledning fra Badsbjerg Biogasanlæg til Hou Kraftvarmeværk. Hou Kraftvarmeværk er et naturgasfyret værk etableret i 1995/96. Der kunne være mulighed for at forsyne Ulsted Fjernvarmeværk med varme eller Hou Kraftvarmeværk med varme. PlanEnergi (2011) har opgjort det beregnede varmeforbrug i Hou, dette er gengivet i figur 1. Det graddage uafhængige forbrug (GUF) udgør ca 180 MWh/måned Figur 1. Det beregnede varmeforbrug ud fra den oplyste varmeproduktion i 2010 ab værk, Hou (PlanEnergi, 2011). Der opstilles og beskrives scenarie for etablering af en varmeledning til Hou fjernvarme-værk (afstand fra Badsbjerg Biogasanlæg ca 3,7 km). I nedenstående beregninger er indregnet en forøgelse af biogasproduktionen således at motoren er 100% belastet med en daglig varmeproduktion på ca 13MWh. November e7

6 Den del af varmeproduktionen, der ikke anvendes på procesopvvarmning (jf. den aktuelle varmeanvendelse se afsnit 3) forudsættes afsat til kraftvarmeværket i Hou, idet der tages højde for tab i varmevekslere og transmissionsledning. Idet forbruget til procesopvarmning antages at udgøre gennemsnitligt 2,5MWh/dag i sommerhalvåret og 5MWh/dag i vinterhalvåret (jf. ejerens antagelser skitseret i afsnit 3). Det betyder, at der vil være 10,5 MWh/dag x 30 dage = 315 MWh/måned til rådighed i sommerhalvåret og 8 MWh/dag x 30 dage = 240 MWh/måned til rådighed i vinterhalvåret. Da der er et vist Driftsomkostninger til installationer på biogasanlægget og rørledning forudsættes afholdt af projektet, mens driftsudgifter til varmevekslere på varmeværket afholdes af varmeværket. November e7

7 5 Analyse af projektet - økonomi I tabel 1 anvendes en række forudsætninger til at beregne omkostningerne på MWh varme leveret ind på det eksisterende fjernvarmenet i Hou. Tabel 1. Grovanalyse af projektets økonomi Varmeforsyning Badsbjerg-Hou Capital costs k 703,9 specific cost of HW piping installed /m route 147 1) route length Km 3,7 piping costs k 543,9 additional fees (institutional, ownership rights etc.) k 27 2) additional technical equipment (pumps, HE) k 133 3) Nominal technical parameters nominal piping diameter (2 x DN) Mm 100 nominal temperature difference K 25 nominal water velocity m/s 1,0 nominal water flow kg/s 7,85 nominal capacity of heat transport kwt 820 nominal pumping power kwe 8,55 nominal heat losses kwt 132 Annual energy volumes actual volume of heat sold MWh/a ) GJ/a 7481 corresponding to full load hours of pipe's capacity h/a 2533 electricity consumption of pumping MWh/a 32 heat losses MWh/a 991 November e7

8 Operation costs k /a 100,10 Fixed costs k /a 96,21 Annuity of capital costs k /a 72,48 5) Maintenance&repair k /a 13,33 6) Staff k /a 10,40 7) Variable costs 3,90 electricity price (for self-consumption) /MWh 120 heat price at source (for heat losses) /MWh 0 Electricity costs k /a 3,90 Heat losses costs k /a 0 Specific costs per heat sold /MWh 48,17 fixed portion 46,30 variable portion 1,88 Competitive price of heat at supply side /MWh 62,00 8) Forudsætninger: 1) Pris varmerør nedlagt: 1100 kr/m 2) Adm. udgifter ifm. rørlægning: kr (ansl) 3) Pumper varmevekslere: kr (ansl) 4) Varmeoverskud vinterhalvår: 170 dg x 8MWh = 1360 MWh Varmeoverskud sommerhalvår: 160dg x 14MWh= I alt 1709 MWh 3069 MWh Minus VV- og transmissionstab Netto levering til Hou kraftvarmeværk (minus) 991 MWh 2078 MWh 5) Rente 6%; 15år 6) Rep og vedligehold: 10% af kr 7) Arbejdsindsats, drift: 5 timer/uge á 300kr November e7

9 8) Aktuel varmepris i Hou (2013): 463 kr/mwh Med de anvendte forudsætninger koster det ca 361 kr/mwh (48,17 Euro/MWh) varme leveret ind på nettet i Hou. Dette skal holdes op mod den aktuelle produktionspris for Hou Fjernvarme (kendes ikke) og den aktuelle fjernvarmepris for forbrugerne, som er 463 kr/mwh (62 Euro/MWh). Der forventes ikke at være problemer i forhold til tilladelser eller naboer ved eventuelle udvidelser, varme-/gasledninger mv. Afsætningen af varme til Hou Kraftvarmeværk vil ikke kræve yderligere uddannelse af driftspersonale på biogasanlægget. Der kan muligvis opnås tilskud til projektet fra puljen til energieffektivisering. Derudover skal projektet finansieres af Bio Energisystem A/S, der ligeledes er ansvarlig for drift og vedligehold af transmissionsledning. Driftsudgifter til varmevekslere på varmeværket afholdes af varmeværket. Der skal i givet fald indgås kontrakt om levering af varme mellem Bio Energisystem A/S og Hou Kraftvarmeværk a.m.b.a Miljø-effekter. Varmen fra Badsbjerg biogasanlæg vil i givet fald erstatte varme produceret fra naturgas, vil gennemførelse af projektet resultere i en reduktion af emissioner: CO 2 -emission: 198kg/MWh x 2.078MWh = kg Kvælsofoxider: 2,9kg/MWh x 2.078MWh = kg November e7

10 6 Sammenfatning Der er gennemført en grovanalyse af mulighederne for etablering af varmeforsyning fra Badsbjerg Biogas til Hou Kraftvarmeværk a.m.b.a. Projektet vil indebære etablering og drift af en 3,7 km transmissionsledning fra Badsbjerg Biogasanlæg til kraftvarmeværket. Med de anvendte forudsætninger koster det ca 361 kr/mwh (48,17 Euro/MWh) varme leveret ind på nettet i Hou. Dette skal holdes op mod den aktuelle produktionspris for varme fra Hou Kraftvarmevjernvarme (kendes ikke) og den aktuelle fjernvarmepris for forbrugerne, som er 463 kr/mwh (62 Euro/MWh). Såfremt projektet skal bringes frem til et egentligt beslutningsgrundlag anbefales følgende: - Der skal tages kontakt til Hou Kraftvarmeværk for afklaring af deres interesse i projektet - Der skal indhentes tilbud på alle hardware leverancer til projektet - Tab i forbindelse med varmeveksling og i transmissionsledning skal verificeres November e7

11 7 English summary This feasibility study concerns increased utilization of the heat production from Badsbjerg Biogas Plant. Badsbjerg Biogas Plant is a farm biogas plant established in 2001 on a large pig production facility. Today, the biogas is used in a Jenbacher cogeneration unit with a nominal capacity of 355kW e and 550kW h. It is estimated that todays biogas production results in an average load of 60%. The total electricity production is sold directly to the public grid. The heat production from the cogeneration is used for process heating and for domestic heating at the pig production facility. The owner estimates that on the average, 50% oft he produced heat is used for process heating, as the biogas digester i not insulated. Therefore a process heat consumption of 2,5Mwh/day in summertime and 5MWh/day in wintertime is assumed. However, there is still a considerable surplus heat production, which today is wasted in external coolers in order to maintain optimum electricity production. The electricity used for the external coolers is estimated at app. 12MWh/year, according to the owner Hou Kraftvarmeværk a.m.b.a is a natural gas fired district heating plant with. The plant is located 3,7 km from Badsbjerg Biogas Plant, and it can use all the surplus heat from the cogeneration unit at Bdsbjerg Biogas Plant, even if the biogas production is increased to make allow for 100% load on the cogeneration unit.. The economical analysis shows, that based on a series of assumptions, the heat from Badsbjerg Biogas Plant could be injected into the district heating system at a price of app. 48 Euros/MWh. Today, the consumers in Hou is paying app. 62 Euros/MWh. However the production price for the heat produced today at Hou Kraftvarmeværk is not yet known, whether Hou Kraftvarmeværk would be ready to pay a price feasible fort he Biogas Plant owner. The environmental effect of the project would be reduced emissions from substitution of natural gas: Carbon dioxide: 198kg/MWh x 2.078MWh = kg Nitrogen Oxides: 2,9kg/MWh x 2.078MWh = kg No serious barriers in terms of social conditions or the legal framework is expected. The project should be financed (and owned) by the owner of the biogas plant. Also operation and maintenance of the transmission pipes should be carried out by the biogas plant owner, whereas Hou Kraftvarmeværk a.m.b.a. should be responsible for heat exchangers and other installations at the district heating plant. November e7

12 Varmeforsyning Badsbjerg-Hou Capital costs k 703,9 specific cost of HW piping installed /m route kr/m route length km 3,7 piping costs k 543,9 additional fees (institutional, ownership rights etc.) k kr ansl additional technical equipment (pumps, HE) k kr ansl Nominal technical parameters nominal piping diameter (2 x DN) mm 100 nominal temperature difference K 25 nominal water velocity m/s 1,0 nominal water flow kg/s 7,85 nominal capacity of heat transport kwt 820 nominal pumping power kwe 8,55 nominal heat losses kwt 132 Annual energy volumes actual volume of heat sold MWh/a Overskud vinterhalvår GJ/a Overskud sommerhalvår corresponding to full load hours of pipe's capacity h/a I alt electricity consumption of pumping MWh/a 32 minus transmissionstab heat losses MWh/a 991 Nettosalg Operation costs k /a 100,10 Fixed costs k /a 96,21 Annuity of capital costs k /a 72,48 Maintenance&repair k /a 13,33 10% af kr Staff k /a 10,40 5t/uge a 300 Variable costs 3,90 electricity price (for self-consumption) /MWh 120 0,9 kr/kwh heat price at source (for heat losses) /MWh 0 Electricity costs k /a 3,90 Heat losses costs k /a 0 Specific costs per heat sold /MWh 48,17 fixed portion 46,30 variable portion 1,88 Competitive price of heat at supply side /MWh 62, kr/mwh November e7

REPORT. Establishment of a biogas grid and interaction between a biogas grid and a natural gas grid. Project Report January 2011

REPORT. Establishment of a biogas grid and interaction between a biogas grid and a natural gas grid. Project Report January 2011 Establishment of a biogas grid and interaction between a biogas grid and a natural gas grid. Project Report January 2011 REPORT Danish Gas Technology Centre Dr. Neergaards Vej 5B DK-2970 Hørsholm Tlf.

Læs mere

Rapport. Superstrukturoptimering 2. April 2014. : Aarhus Kommune. : Jens Møller Andersen. Vedlagt : Kopi til : 1 INDHOLD

Rapport. Superstrukturoptimering 2. April 2014. : Aarhus Kommune. : Jens Møller Andersen. Vedlagt : Kopi til : 1 INDHOLD Rapport Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Superstrukturoptimering 2. April 2014 Vores reference: 30.9098.01 Til Fra : Aarhus Kommune : Jens Møller Andersen

Læs mere

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere

Varmeplananalyser for Bornholms Regionskommune Delrapport

Varmeplananalyser for Bornholms Regionskommune Delrapport Varmeplananalyser for Bornholms Regionskommune Delrapport Muligheder for alternative fjernvarmeforsyninger i Rønne-området August 2012 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm

Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm B o r n h o l m s R e g i o n s k o m m u n e 2 0 0

Læs mere

Årsberetning Annual report 2011

Årsberetning Annual report 2011 Årsberetning Annual report 2011 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre Tema Theme The theme of this annual report is Creative energy. Creative energy means the renewable energy of the

Læs mere

Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE

Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE Energinet.dk Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE Med fokus på betydning af afsætningssiden Marts 2010 Energinet Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE Med fokus på betydning af afsætningssiden Marts 2010 Denne

Læs mere

Udnyttelse af overskudsvarme 2013. Lars Jensen

Udnyttelse af overskudsvarme 2013. Lars Jensen Udnyttelse af overskudsvarme 2013 Lars Jensen Lars Jensen Energioptimering & udnyttelse af overskudsvarme Lars Jensen Energioptimering & udnyttelse af overskudsvarme Forfatter navn, studienr.: Projekt

Læs mere

GUIDE TIL UDVIKLING AF FÆLLES BIOGAS TIL BIOMETHAN ENHEDER

GUIDE TIL UDVIKLING AF FÆLLES BIOGAS TIL BIOMETHAN ENHEDER GUIDE TIL UDVIKLING AF FÆLLES BIOGAS TIL BIOMETHAN ENHEDER PRODUCERET AF VIENNA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (AUSTRIA), Institute of Chemical Engineering Research Division Thermal Process Engineering and Simulation

Læs mere

Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger

Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger Miljøprojekt Nr. 900 2004 Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger Lis Thodberg et. al. Birch & Krogboe, Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives,

Læs mere

Brændeovne og små kedler

Brændeovne og små kedler Brændeovne og små kedler - partikelemissioner og reduktionstiltag Jytte Boll Illerup, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet Thomas Capral Henriksen, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet

Læs mere

PRODUKTIONSSYSTEMER TIL SVIN

PRODUKTIONSSYSTEMER TIL SVIN Støttet af: VURDERING AF FREMTIDENS & European Agricultural Fund for Rural Development PRODUKTIONSSYSTEMER TIL SVIN RAPPORT NR. 38 Rapporten giver et bud på, hvordan produktionssystemer bør bygges i dag

Læs mere

Danske husholdningers miljøbelastning

Danske husholdningers miljøbelastning Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2002 Danske husholdningers miljøbelastning Ole Dall COWI Rådgivende Ingeniører A/S Jesper Toft ØkoAnalyse Trine Thorup Andersen DHI - Vand & Miljø Miljøstyrelsen

Læs mere

Fremme af geotermiske fjernvarmesystemer i Europa

Fremme af geotermiske fjernvarmesystemer i Europa Fremme af geotermiske fjernvarmesystemer i Europa Om geotermisk fjernvarme Der er over 5.000 fjernvarmesystemer i Europa, herunder mere end 240 geotermiske fjernvarmeanlæg (GeoDH). De første områder, der

Læs mere

Energieffektiv brugsvandsvarmepumpe

Energieffektiv brugsvandsvarmepumpe ELFORSK-projekt nr. 344-005 Energieffektiv brugsvandsvarmepumpe Slutrapport ELFORSK August 2014 Teknologisk Institut Vesttherm EBM Papst IPU Per Henrik Pedersen Lasse Søe Svend Vinter Pedersen 1 Indhold

Læs mere

Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG 2012

Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG 2012 Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG 2012 Kogebog for etablering af biogasanlæg 2012 Redaktion: Denne udgave er redigeret af Knud Tybirk (Agro Business Park/Innovationsnetværket for Biomasse) og bygger

Læs mere

Systemanalyse af Compressed Air Energy Storage

Systemanalyse af Compressed Air Energy Storage Systemanalyse af Compressed Air Energy Storage Danmarks Tekniske Universitet - Optimering, drift og implementering i det danske energimarked Jakob Rud EKSAMENSPROJEKTRAPPORT Institut for Mekanisk Teknologi

Læs mere

Energirigtig bygningsautomation. 13 Appendiksrapport. P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\Energirigtig bygningsautomation rapport.doc

Energirigtig bygningsautomation. 13 Appendiksrapport. P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\Energirigtig bygningsautomation rapport.doc Energirigtig bygningsautomation 77 13 Appendiksrapport P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\Energirigtig bygningsautomation rapport.doc. Energirigtig bygningsautomation Appendiks 1: Besigtigelsesreferat for Dan-Ejendommes

Læs mere

Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det. Course: Develop and Market (SPRO3IB) Anette Vagner Bernbom, student no.

Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det. Course: Develop and Market (SPRO3IB) Anette Vagner Bernbom, student no. Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det Course: Develop and Market (SPRO3IB) Udarbejdet af : Vejleder: Anette Vagner Bernbom, student no.200027 Marianne Stenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bæredygtig Varmeudnyttelse fra Biogasanlæg i Europa. En håndbog

Bæredygtig Varmeudnyttelse fra Biogasanlæg i Europa. En håndbog Bæredygtig Varmeudnyttelse fra Biogasanlæg i Europa En håndbog Forfatter: Medforfattere: Anmeldere: Redaktør: Oversat af: Dominik Rutz Rita Mergner, Rainer Janssen Ilze Dzene, Claudio Rochas, Stefan Amann,

Læs mere

Udredning om brug af sekundavand i Danmark

Udredning om brug af sekundavand i Danmark Udredning om brug af sekundavand i Danmark 2014 Titel: Udredning om brug af sekundavand i Danmark Redaktion: Rambøll Marianne Marcher Juhl Annette Raben Herman Juel Lisbeth Hjortborg Jensen Udgiver: Naturstyrelsen

Læs mere

Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence

Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence Forsknings-, udviklings- og innovationsplatform for Det Blå Danmark November 2007 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 01. Resumé...2 02. English

Læs mere

Klimabolig fremtidens byggeri Climate Housing future construction

Klimabolig fremtidens byggeri Climate Housing future construction Klimabolig fremtidens byggeri Climate Housing future construction 1 Om Boligselskabernes Landsforening (BL) Boligselskabernes Landsforening er interesse- og brancheorganisation for cirka 700 almene boligorganisationer

Læs mere

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1 Project Acronym: Class 1 REF EC: 038572 Technical coordinator org.: Cenergia Energy Consultants DOCUMENT: Work package 4, Deliverable 23 first version Project Coordinator: Jacob Madsen Project coordination

Læs mere

UEDP projekt 33033-0196 Vindmøllers økonomi 2007-09

UEDP projekt 33033-0196 Vindmøllers økonomi 2007-09 Projektgruppe: EMD International; Per Nielsen (projektleder) Risø, Jørgen Lemming, Poul Erik Morthorst, Niels Erik Clausen, Henrik Lawetz EA analyse, Hans Henrik Lindboe, Edward James-Smith, Niels Christian

Læs mere

Genanvendelse af brugt stenuld

Genanvendelse af brugt stenuld Genanvendelse af brugt stenuld Hovedprojekt Lars Hørberg, Poul Larsø, Allan Rieber, Dorthe Vistisen, Klaus Gotthjælp & Nicolai Skov Rockwool A/S Anne Louise Niemann, Niels Strufe & Niels Juul Busch Rambøll

Læs mere

DEMONSTRATION AF LAVENERGIFJERNVARME TIL LAVENERGIBYGGERI I ENERGYFLEXHOUSE

DEMONSTRATION AF LAVENERGIFJERNVARME TIL LAVENERGIBYGGERI I ENERGYFLEXHOUSE Delrapport 1 Energistyrelsen - EUDP 2008-II DEMONSTRATION AF LAVENERGIFJERNVARME TIL LAVENERGIBYGGERI I ENERGYFLEXHOUSE Maj 2011 AFFALDVARME ÅRHUS Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.A Forord Projektet "CO

Læs mere

Velfærdsøkonomiske forvridningsomkostninger ved finansiering af offentlige projekter

Velfærdsøkonomiske forvridningsomkostninger ved finansiering af offentlige projekter Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Velfærdsøkonomiske forvridningsomkostninger ved finansiering af offentlige projekter Faglig rapport fra DMU, nr. 496 [Blank page] Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

S T O P S P I LD. Mindre affald og mere genanvendelse i tekstilbranchen. Idéer fra aktørerne på tekstilområdet

S T O P S P I LD. Mindre affald og mere genanvendelse i tekstilbranchen. Idéer fra aktørerne på tekstilområdet UNDGÅ AFFALD S T O P S P I LD Mindre affald og mere genanvendelse i tekstilbranchen Idéer fra aktørerne på tekstilområdet Undgå affald, stop spild nr. 03, 2014 Titel: Mindre affald og mere genanvendelse

Læs mere

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere