Finansiel strategi. Furesø Kommune December 2011 FINANSIEL STRATEGI 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansiel strategi. Furesø Kommune December 2011 FINANSIEL STRATEGI 1"

Transkript

1 Finansiel strategi Furesø Kommune December 2011 FINANSIEL STRATEGI 1

2 FURESØ KOMMUNE HAR FÅET EN FINANSIEL STRATEGI Byrådet i Furesø Kommune har vedtaget en finansiel strategi for de kommende år. Strategien sikrer ro om kommunens økonomi og faste rammer for afvikling af gælden. Samtidig vil Furesø fremover have både råderum og udviklingsmuligheder på linje med andre kommuner. Byrådet nedsatte i juni 2011 en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde et forslag til finansiel strategi for kommunen. Arbejdsgruppen har nu færdiggjort sit arbejde, og byrådet har godkendt den nye strategi. Strategien hviler på principper om bæredygtighed og forsigtighed. Arbejdsgruppen har lagt vægt på, at der med strategien skabes råderum både til afvikling af gælden og til udvikling af kommunen. Strategien indeholder derfor en række regler, som er med til at sikre den økonomiske disciplin, som skaber råderummet. Det gælder fx regler for kommunens økonomiske resultat og likviditet, kommunens gældspleje og brug af leasing samt køb og salg af kommunens ejendomme. Med den nye Furesøaftale og den finansielle strategi har Furesø kommune dermed fået et meget solidt økonomisk fundament at bygge videre på. Der er en klar plan for afvikling af kommunens gæld over de næste 30 år. Særskatten i Farum kan ophæves med udgangen af Og kommunen er sikret samme udviklingsmuligheder som andre kommuner i regionen. Det betyder dog ikke, at byrådet nu blot vil hvile på laurbærrene. Effektiviseringsarbejdet i kommunen vil fortsætte. I de seneste to år er det lykkedes, at effektivisere kommunens årlige driftsudgifter med næsten 70 mio. kr. Det er godt gået og vi skal videre ad den vej. Der vil også i fremtiden være pres på de kommunale budgetter, så tiden er på ingen måde til ødselhed. Mådeholdenhed og sparsommelighed vil fortsat være adelsmærker for Byrådet. Vi har styr på økonomien og sådan vil det fortsat være. Det er nemlig forudsætningen for, at vi i god ro og orden kan udvikle kommunen. God læselyst Borgmester Ole Bondo Christensen FINANSIEL STRATEGI 2

3 Furesø Kommunes finansielle strategi Grundlaget for at Furesø Kommune kan udvikle sig, er, at der er orden i økonomien. Med indgåelse af Furesøaftalen har kommunen fået sat afviklingen af sin langsigtede gæld i en stabil og forudsigelig ramme. Det muliggør, at der kan sættes sikre pejlemærker og holdepunkter for den finansielle styring i årene fremover. Det overordnede formål er, at Furesø Kommune skal sikres en stabil og gennemskuelig økonomi som grundlag for at kunne virkeliggøre byrådets politikker og planer. Det betyder først og fremmest: At kommunen skal sikre et råderum for den langsigtede afvikling af gælden At kommunen skal beskyttes mod yderligere risici At der skal sikres et yderligere råderum til at udvikle kommunen i overensstemmelse med byrådets politikker og planer Alt dette taler for en finansiel strategi, som er præget af forsigtighed og en lav accept af risici. Det er den langsigtede opbygning af kommunens økonomi og handlerum, som skal prioriteres. Furesø Kommunes finansielle strategi er pt. opdelt i følgende kategorier: 1. Resultat og likviditet 2. Likviditet (Furesø kommunes frie likviditet) 3. Gældspleje 4. Leasing 5. Køb og salg af kommunens ejendomme 6. Furesøaftalen afvikling af kommunens langsigtede gæld I afsnittene 1-5 behandles de finansielle mål vedrørende kommunens almindelige virksomhed, og i afsnit 6 opstilles særlige mål og krav vedrørende de beholdninger, som knytter sig til Furesøaftalen. FINANSIEL STRATEGI 3

4 1. Resultat og likviditet Med henblik på, at sikre et økonomisk råderum er det vigtigt, at forskellen mellem kommunens driftsindtægter og driftsudgifter levner plads til at betale afdrag på kommunens langfristede gæld samt sikre et forsvarligt anlægsbudget. Derudover skal kommunen sikre sig en likviditet, så den til enhver tid kan leve op til sine forpligtelser. På den baggrund skal Furesø Kommune leve op til følgende krav: Økonomiske nøgletal Resultat af ordinær drift Målsætning Skal hvert år have en størrelse, så det som minimum kan dække: 1. driftens bidrag til afdrag af kommunens langsigtede gæld. 2. et niveau af anlægsudgifter, der sikrer en nødvendig vedligeholdelse af kommunens anlægsaktiver, så disse ikke over tid taber værdi på grund af manglende vedligeholdelse. Resultat skattefinansieret område Skal over årene give et resultat, der sikrer, at kommunens likviditet lever op til de fastsatte mål (se nedenfor). Resultat brugerfinansieret område Området skal være i økonomisk balance indenfor en 10 års periode. Servicerammen Kommunen overholder den udmeldte serviceramme jvf. aftale mellem KL og regering. Kommunens samlede gæld Kommunen skal løbende nedbringe gælden i henhold til den aftalte tilbagebetalingsplan. Kassebeholdning (ekskl. konsekvenser af Furesøaftalen) Kassebeholdningen skal udgøre minimum 30 mio. kr. den i budgetåret (inkl. årets låneoptagelse til betaling af ejendomsskatter og energirenovering). Gennemsnitlig kassebeholdning (målt over de sidste 12 måneder) Skal udgøre mindst 7% af kommunens nettodriftsudgifter. 2. Likviditet (Furesø kommunes frie likviditet) Formålet med at anføre målsætninger/resultatkrav omkring likviditet er blandt andet: Overholdelse af kassekredit regel Sikring af at kommunen overholder gældende regler for anbringelse af likviditet Sikre at kommunen kan overholde sine betalingsforpligtelser Give rammer for hvorledes likviditeten skal/kan anbringes Placering af likviditet skal ske, så risiko minimeres FINANSIEL STRATEGI 4

5 Definere hvor stor del af likviditet der kan placeres i obligationer/tidsindskud mv. Definere evt. teknisk varighed Angive rammer for aftaleindskud og dets placering Forrentning af kommunens likviditet Målsætning for likviditet Sikre et afkast der mindst svarer til Nationalbankens udlånsrente (udgør pt. 1,55%) over 3 år. Aftaleindskud Renten skal være højere, end hvad der er muligt at opnå på Furesø Kommunes almindelige indskudskonti. Aftaleindskudsmodpart For at sikre Furesø Kommunes indskud i pengeinstitutter, kan tidsindskud kun placeres i de sikreste pengeinstitutter i Danmark, jvf. Finansrådets opgørelse. Der sigtes mod, at Furesø Kommune kan anvende de pengeinstitutter, der fra centralt hold bliver udpeget som de mest systemiske pengeinstitutter. Trækningsret på hovedkontoen Skal udgøre mindst 125 mio. kr. (Beløbet svarer stort set til det beløb, der ultimo hver måned trækkes til løn og udbetalinger vedr. sociale områder). Debet- og kreditrente skal være ens Der må ikke være forskel mellem indlåns- og udlånsrenten på de konti der anvendes til de løbende bankforretninger. Såfremt der er forskel, skal denne være i kommunens favør. Varighed Den tekniske varighed på kommunens likvider (obligationer, tidsindskud og indskud på anfordringskonti) må maksimalt udgøre mellem 1 og 3 år opgjort på købstidspunktet. Udenlandsk placering Efter godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd kan der undtagelsesvis foretages placering i udenlandsk valuta (euro). Sigtet bag sådanne beslutninger er alene at minimere kommunens risici samt sikre et rimeligt afkast. Fordeling af likviditet Fordeling af placering af likviditet foretages efter godkendelse af byrådet. Placering foretages således, at risiko for tab minimeres. Placering i danske obligationer (realkredit og statsobligationer) og tidsindskud i danske pengeinstitutter skal udgøre mindst 85 % af den samlede investering. Maksimalt 10% af likviditeten kan efter byrådets godkendelse placeres via investeringsforeninger, som har en høj etisk standard. FINANSIEL STRATEGI 5

6 3. Gældspleje Formålet med målsætning og resultatkrav vedr. gældspleje er blandt andet at: Sikre at kommunen opnår den mindste udgift til langfristet gæld Beslutte hvornår lån mv. skal hjemtages Definere hvor stor en del af gælden der skal være i fast/variabel forrentet Definere om kommunen kan optage langfristet gæld i udenlandsk valuta Beslutning om lånoptagelse Målsætning for gældspleje Byrådet træffer via budget eller i form af tillægsbevilling beslutning om lånoptagelse. Center for Administration og Udvikling indhenter relevante lånetilbud fra relevante långivere. Beslutning om forrentning Lån optages til lavest mulig forrentning, beslutning træffes af Økonomiudvalg efter indstilling fra Center for Administration og Udvikling. Renten kan undtagelsesvis efter godkendelse af byrådet sikres via finansielle instrumenter. Beslutning om løbetid Langfristet gæld optages normalt som 25-årige lån, som er den maksimale løbetid i henhold til de gældende regler. Udenlands lån mv. Lån i fremmed valuta må maksimalt udgøre 50 % af den samlede låneportefølje. Der må som udgangspunkt kun optages lån i euro, jf. de gældende regler herom. Fast/variabel rente Fordeling mellem fast og variable forrentede lån foretages efter en konkret vurdering. Valg af forrentningsform besluttes af Økonomiudvalget. Center for Administration og Udvikling udarbejder en beregning, der viser de økonomiske konsekvenser ved en ændring af renten på +/- 1%. Såfremt det skønnes nødvendigt, kan der indhentes rådgivning fra eksterne konsulenter. Risikoprofil Fordeling mellem fast rente og variabel rente foretages efter en vurdering af risikoen. Risikovurdering administreres af Center for Administration og Udvikling, og bør altid foretages inden hjemtagelse af lån. Såfremt det skønnes nødvendigt, kan der ske inddragelse af eksterne konsulenter. Førtidsindfrielse mv. I forbindelse med kommunens optagelse af lån skal det af lånedokumentet altid fremgå, hvilke muligheder Furesø Kommune har for at foretage ekstraordinære afdrag og eller en førtidsindfrielse af lånet. FINANSIEL STRATEGI 6

7 4. Leasing Formål med målsætning og resultatkrav vedr. leasing er blandt andet at: Definere i hvilke tilfælde leasing må anvendes Angive beslutningsgrundlaget Leasing kan i enkelte tilfælde være en attraktiv finansieringsform herunder: Såfremt leasingrenten (inklusiv alle øvrige omkostninger) ligger under den rente, som Kommunen kan opnå hos kommunens normale långivere Hvis leasingselskabet kan levere aktivet billigere, end Furesø Kommune er i stand til Hvis der er tale om en midlertidig anskaffelse, hvortil der skal skaffes en midlertidig finansiering Såfremt aftale om leasing, inklusiv servicekontrakt, prismæssigt kan konkurrere med den tilsvarende udgift inklusiv udgift til vedligehold, service mv. Som udgangspunkt vil Furesø Kommune alene anvende finansiel leasing som finansieringsform. Godkendelse Målsætning til leasing Byrådet godkender, hvem der principielt kan anvende leasing, herunder angiver en ramme indenfor hvilken leasing kan anvendes. Udfører Center for Administration og Udvikling indgår leasingaftalerne. Der må generelt kun indgås aftaler om leasing, såfremt det ud fra en økonomisk betragtning er fordelagtigt for den kommunale økonomi. Varighed Leasingaftaler må ikke løbe længere, end at restgælden til enhver tid kan indeholdes indenfor aktivets værdi. Service kontrakter Hvis der indgås aftaler om leasing inklusiv servicekontrakt, skal servicekontrakt vurderes og godkendes af det relevante center med henblik på at få en konkurrencedygtig pris/servicekontrakt. Efter behov indhentes ekstern rådgivning. Servicekontrakten indgås af Center for Administration og Udvikling. 5. Køb og salg af kommunens ejendomme Formål med målsætning og resultatkrav vedr. køb og salg af kommunens ejendomme er blandt andet: Angive regler for hvem der træffer beslutning om salg af kommunens ejendomme eller køb af ejendomme Angive retningslinjer for hvornår en ejendom kan sælges eller købes Angive retningslinjer for hvad provenuet fra salg af ejendom skal anvendes til Angive retningslinjer for gennemgang af kommunens ejendomme Angive retningslinjer for hvilke ejendomme der kan/skal sælges og købes Angive retningslinjer for årlig rapportering FINANSIEL STRATEGI 7

8 Som udgangspunkt skal Furesø Kommune kun eje eller leje de ejendomme, der er nødvendige for at opretholde den kommunale service. En kommune har som udgangspunkt ikke lov til at disponere over ejendomme, der ikke anvendes til et kommunalt formål. Furesø Kommune budgetterer ikke med salgsindtægter i det årlige budget med mindre, der er indgået bindende aftaler. Såfremt en af Furesø Kommunes ejendomme afhændes, sker det altid som en tillægsbevilling til det vedtagne anlægsbudget. Beslutningskompetence Målsætninger vedr. køb og salg af fast ejendom Det er altid Furesø Kommunes økonomiudvalg og byråd, der træffer afgørelse om køb og salg af fast ejendom. Indstilling om køb og salg af fast ejendom udarbejdes af det relevante fagudvalg. Disponeringsret Gennemgang af kommunens ejendomsmasse Det er afdelingen for Kommunale ejendomme, der i det daglige disponerer brugen af kommunens ejendomme og foretager den nødvendige administration i forbindelse med dette. Dog tildeles lokaletid til foreninger via Center for Borgerservice, Kultur og Idræt. For at sikre, at Furesø Kommune kun er i besiddelse af de rigtige og relevante ejendomme med den nødvendige kapacitet, skal der løbende foretages en gennemgang af kommunens ejendomme. Gennemgangen skal sikre, at de ejendomme som kommunen i dag disponerer over, anvendes til relevante kommunale formål, samt at bygningsanvendelsen er effektiv - herunder optimering af arealbehovet. Gennemgangen foretages af Kommunale Ejendomme. Hvornår kan en ejendom sælges? Såfremt gennemgang af kommunens ejendomme afdækker et eller flere af følgende kriterier, kan ejendommen indstilles til afhændelse: Ejendomme, der ikke længere anvendes til relevante kommunale forhold Ejendomme, der ikke har den nødvendige kvalitet Ejendomme, der ikke indeholder det nødvendige areal Ejendomme, der ud fra en beliggenhedsmæssig betragtning kan forsøges solgt Forinden afhændelse sættes i værk, skal det undersøges, om den pågældende ejendom med fordel kan anvendes til et andet relevant kommunalt formål. Denne afdækning skal altid indeholde en egentlig behovsanalyse samt en driftsøkonomisk analyse. Såfremt en afhændelse af den faste ejendom fastholdes, er det Center for Administration og Udvikling, der forestår den praktiske del af salget. FINANSIEL STRATEGI 8

9 Hvornår kan en ejendom købes? Ejendommen skal afhændes til den bedste pris, der kan opnås på markedet. Som udgangspunkt køber kommunen ikke ejendomme. Der kan dog forekomme køb af ejendomme i helt ekstraordinære tilfælde, f.eks. hvor der ønskes en helt særlig beliggenhed, og hvor der ikke i forvejen findes en kommunal ejendom eller tilstrækkelig kapacitet. Fastsættelse af salgspris Der er forinden fortaget en vurdering af, om de eksisterende ejendomme kan anvendes til et ønsket formål. Det sker gennem ombygning og tilpasning af eksisterende bygninger. Salgspris for en kommunal ejendom skal altid fastsættes med udgangspunkt i den aktuelle markedsværdi for den pågældende ejendom. I fastsættelsen af prisen bruges enten et udbud eller en vurdering fra en valuar. Såfremt det ikke er muligt objektivt at opgøre markedsværdien, kan ejendomsvurderingen anvendes som pejlemærke. Center for Administration og Udvikling får normalt vurderet ejendommen hos eksterne konsulenter f.eks. ejendomsmæglere, valuarer eller andre, såfremt det skønnes nødvendigt. Generelle følgeomkostninger i forbindelse med salget (f.eks. honorar til ejendomsmægler, advokatsalær, modningsomkostninger eller andet) bør altid indgå i vurderingen af salgsprisen. Fastsættelse af købspris En kommunal ejendom skal altid købes billigst muligt. Købsprisen afhænger dog af den aktuelle markedsværdi for den pågældende ejendom. Anvendelse af provenu fra salg af ejendom Økonomiudvalget og byrådet bestemmer, hvorledes provenu fra salg skal anvendes. Finansiering af køb Økonomiudvalget og byrådet bestemmer, hvorledes finansiering af køb af en ønsket ejendom skal ske. Indstilling om finansiering udarbejdes af Center for Administration og Udvikling. Som udgangspunkt kan finansiering ske ved: ekstraordinært træk på kommunens kassebeholdning Rapportering I forbindelse med den årlige rapportering omkring det lukkede kredsløb udarbejdes der tilsvarende en rapportering om de kommunale ejendomme. Rapportering skal indeholde: Oversigt over tomme ejendomme Oversigt over ejendomme, der forventes sat til salg Oversigt over igangværende bestræbelser på at sælge ejendomme eller ejendomme der ønskes købt - herunder evt. udarbejdelse af lokalplaner m.v. FINANSIEL STRATEGI 9

10 6. Furesøaftalen afvikling af kommunens langsigtede gæld Formål med målsætning og resultatkrav vedr. Furesøaftalen er blandt andet at: Sikre at de midler, der knytter sig til Furesøaftalen, indgår i afviklingen af kommunens langsigtede gæld Sikre at den likviditet, der opstår som følge af tidsforskydninger mellem indbetalinger og udbetalinger i relation til Furesøaftalen, bliver opsparet og forvaltet med bedst muligt afkast under skyldig hensyntagen til en begrænset risiko, og at der til sikring heraf defineres klare rammer for placering af denne opsparede likviditet Sikre at borgerne får indblik i de betalingsstrømme, der knytter sig til Furesøaftalen Sikre at deponeringskrav jvf. aftale med Økonomi- og Indenrigsministeriet overholdes Sikre at overskud i forhold til likviditetslettelse opspares og forrentes bedst muligt Sikre at den nødvendige likviditet er til stede, når der skal betales renter og afdrag på kommunens langsigtede gæld i henhold til Furesøaftalen Det fremgår af Furesøaftalen, at der i årene 2011 til 2013 skal ske en samlet deponering med 125 mio. kr. Fordelt med 25 mio. kr. i 2011 samt 50 mio. kr. i 2012 og Udover ovenstående opstår der en yderligere likviditetslettelse. Det beløb forventes samlet set at udgøre ca. 90 mio. kr. Det lukkede kredsløb Målsætning for likviditetslettelse jvf. Furesøaftalen Provenuet i forbindelse med særskat, særtilskud, frigivelse af deponerede midler samt besparelser som følge af ophør af sale og leaseback aftaler indgår i afviklingen af kommunens langsigtede gæld. Det likviditetsoverskud, der opstår som følge af låneomlægningen, opspares i årene og frigives gradvis til betaling af ydelser senere i Furesøaftalens løbetid. Anbringelse af overskudslikviditet De opsparede midler, som indgår i det lukkede kredsløb, skal forvaltes med henblik på at sikre bedst muligt afkast under skyldig hensyntagen til en begrænset risiko. Midlerne kan placeres efter samme retningslinjer som kommunens øvrige likviditet (se afsnittet om likviditet) for bedst muligt at tilgodese hensynet til minimering af tab. Midlerne placeres således, at de bliver frigivet efterhånden, som de skal bruges til at betale renter og afdrag på kommunens langsigtede gæld i henhold til den tilbagebetalingsplan, der knytter sig til Furesøaftalen. Placeringen må kun foretages i aktiver, der er godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Der udarbejdes en risikoanalyse samt et begrundet forslag til investering, som forelægges Økonomiudvalget til beslutning. Forrentningen skal sikre et årligt afkast på minimum 2,2% pr. år målt i gennemsnit over en periode på fem år. Forrentningen indgår i det lukkede kredsløb. Regnskab Der aflægges i forbindelse med den årlige regnskabsafslutning et regnskab for den opsparede likviditet, der er opstået som følge af likviditetslettelsen i samt frigivelse af deponerede midler. Regnskabet optages som en del af Kommunens officielle regnskab, og undergives FINANSIEL STRATEGI 10

11 derved revision af Kommunens eksterne revisor. Der udarbejdes desuden et halvårsregnskab per den 30. juni, som forelægges til orientering i Økonomiudvalg og Byråd i august måned. På baggrund af den fremlagte regnskab tager Økonomiudvalg og byråd stilling til, om der er behov for at justere betalingsplanen. FINANSIEL STRATEGI 11

12 Finansiel strategi Furesø Kommune 2011 Furesø Kommune Stiager Værløse FINANSIEL STRATEGI 12

Furesø Kommunes finansielle strategi er pt. opdelt i følgende kategorier:

Furesø Kommunes finansielle strategi er pt. opdelt i følgende kategorier: Furesø Kommunes finansielle strategi Furesø Kommunes finasielle strategi erstatter bilag 13 i Furesø Kommunes principper for økonomistyring. (vedtaget i maj 2010) Furesø Kommune har stort set siden etableringen

Læs mere

Arbejdsgruppen om finansiel strategi. Furesø Kommunes finansielle strategi

Arbejdsgruppen om finansiel strategi. Furesø Kommunes finansielle strategi Arbejdsgruppen om finansiel strategi Furesø Kommunes finansielle strategi Grundlaget for, at kommunen kan udvikle sig, er, at der er orden i økonomien. Med indgåelse af Furesøaftalen har kommunen fået

Læs mere

Bilag 1 til Kasse- og regnskabsregulativet. 1 Finansiel strategi for Hørsholm Kommune

Bilag 1 til Kasse- og regnskabsregulativet. 1 Finansiel strategi for Hørsholm Kommune Bilag 1 til Kasse- og regnskabsregulativet 1 Finansiel strategi for Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse: Finansiel strategi...2 Formål...2 Overordnet risikoprofil...2 Etiske retningslinjer...2 Information

Læs mere

Overordnede regler for kommunens finansielle styring

Overordnede regler for kommunens finansielle styring Bilag 11 til "Principper for økonomistyring" Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab

Læs mere

Bilag 2. Finansiel politik for Region Midtjylland

Bilag 2. Finansiel politik for Region Midtjylland Bilag 2 Finansiel politik for Region Midtjylland 1 1. Indledning Dette bilag til kasse- og regnskabsregulativet fastlægger Region Midtjyllands finansielle politik og investeringspolitik og indeholder supplerende

Læs mere

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Udførelse og kompetence 3. Aktivsiden 4. Passivsiden 5. Leasing 6. Rapportering Ligevægt mellem faktisk og ønsket

Læs mere

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi.

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi. Hjørring Kommune Hjørring kommunes finansielle strategi gældende fra 1. juli 2013 Udkast Formål: Formålet med en finansiel strategi er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Hjørring kommunes finansielle

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

Februar 2016. Finansiel strategi for Syddjurs Kommune

Februar 2016. Finansiel strategi for Syddjurs Kommune Februar 2016 Finansiel strategi for Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 3 1.1. Ikrafttrædelse og review af strategi 3 1.2. Retningslinjer 3 2. Intern bemyndigelse 4 2.1. Langfristede anlægslån

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Kommunen er underlagt en række regler på det finansielle område. Reglerne fremgår af nedenstående:

Kommunen er underlagt en række regler på det finansielle område. Reglerne fremgår af nedenstående: Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: Januar 2013 Vedrørende: Porteføljepleje af langfristet gæld og formue - finansiel strategi 2014-17 Notatet sendes/sendt til: Byrådet Finansiel

Læs mere

Den finansielle politik indeholder etiske retningslinjer for investeringer i værdipapirer.

Den finansielle politik indeholder etiske retningslinjer for investeringer i værdipapirer. Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 23.oktober 2015 Brøndby Kommunes finansielle politik Brøndby Kommunes finansielle politik er et bilag til kommunens Principper for økonomistyring,

Læs mere

Finansiel politik for Region Syddanmark

Finansiel politik for Region Syddanmark Bilag 13 til Regler for Økonomistyring og Registreringspraksis om finansiel strategi Finansiel politik for Region Syddanmark 1. Formål Region Syddanmarks finansielle politik, som formuleret i dette notat,

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Bilag nr. 9.1 Finansiel strategi Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27-05-2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Ikrafttrædelses dato: 1. oktober 2009 OVERORDNET MÅLSÆTNING...3 FINANSIERING...4

Læs mere

Bilag Kommunens Finansielle Strategi og Risikopolitik (FSR-politik) udsat i mødet den 17. september.

Bilag Kommunens Finansielle Strategi og Risikopolitik (FSR-politik) udsat i mødet den 17. september. Bilag Kommunens Finansielle Strategi og Risikopolitik (FSR-politik) udsat i mødet den 17. september. Økonomiafdelingen indstiller, at økonomi- og indenrigsministerens brev tages til efterretning og at

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 1.1 Indledning Ved indgangen til 2014 vil Midtjylland have en langfristet gæld på 4,4 mia. kr., jf. tabel 1. Den langfristede gæld bliver

Læs mere

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 EMNE: FINANSIEL STYRINGSPOLITIK FOR CTR, revideret 23-09-2014 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK Udarbejdet den 15. oktober 2010 Revideret

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S

Lynettefællesskabet I/S Lynettefællesskabet I/S Bilag til pkt. 4 19. februar 2007 Lånepolitik Med henvisning til mødet 13. december 2006 har direktionen udarbejdet et udkast til en lånepolitik for Lynettefællesskabet. Udkast

Læs mere

Af Odder Kommunes vision for 2014-2018 fremgår det, at der i Odder Kommune

Af Odder Kommunes vision for 2014-2018 fremgår det, at der i Odder Kommune Økonomisk politik og finansiel styring 17 1. Indledning. Som en del af Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for 2014, blev det besluttet, at kommunerne skal udarbejde langsigtede økonomiske målsætninger.

Læs mere

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi.

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi. Hjørring Kommune Hjørring kommunes finansielle strategi Oktober 2017 Formål: Formålet med en finansiel strategi er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Hjørring kommunes finansielle portefølje,

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Vordingborg Kommune Finansiel Politik Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Finansiel Politik Vordingborg Kommune Indholdsfortegnelse Formål...3 Vordingborg Kommunes likviditet (aktivsiden)...3

Læs mere

Økonomisk politik og Finansiel styring

Økonomisk politik og Finansiel styring Økonomisk politik og Finansiel styring 2011 2014 Godkendt af Byrådet den 24. januar 2011 Dok.nr: 727-2010-164834 1 1. Indledning. Det er vigtigt for Odder Kommunes Byråd at skabe gode rammer for borgerne,

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering den 10. februar 2011, version 2 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 10. februar 2011 Side 1 af 10 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at

Læs mere

XX FORSYNING A/S. Finansierings-, valuta- og rentestrategi

XX FORSYNING A/S. Finansierings-, valuta- og rentestrategi XX FORSYNING A/S Finansierings-, valuta- og rentestrategi Vedtaget på XX A/S bestyrelsesmøde den 15. maj 2007 MÅLSÆTNING: Formålet med denne strategi er at få defineret en risikoprofil for vore transaktioner

Læs mere

Finansieringspolitik for Brønderslev-Dronninglund Kommune

Finansieringspolitik for Brønderslev-Dronninglund Kommune BILAG TIL MØDE I: ØP 23.11.2006, pkt. 4 SLU 28.11.2006, pkt. Finansieringspolitik for Brønderslev-Dronninglund Kommune 1. Baggrund I økonomiaftalen for 1999-2000 mellem regeringen og KL blev der henstillet

Læs mere

Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008

Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008 Økonomiforvaltningen NOTAT Bilag 1 06-12-2007 Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008 Dette notat beskriver kommunens finansielle risikopolitik via den udarbejdede strategi for gældspleje og

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Finansiel strategi. Bilag A3 til Principper for Økonomistyring

Finansiel strategi. Bilag A3 til Principper for Økonomistyring Finansiel strategi Bilag A3 til Principper for Økonomistyring Godkendt i Økonomiudvalget den 20. august 2014. Forfatter: Økonomi og Løn Revideret den 11. august 2014 Dokument nr. 480-2014-885694 Sags nr.

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019 x½ Notat om Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter 1.1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat,

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Budget 2016-2019 - 1 - Hovedkonto 8, Balanceforskydninger Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver,

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes Bilag 11 Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab for kommunens forvaltning til brug

Læs mere

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 Intern Service BF/HBL Telefon: 7996 6020 bf@vejenkom.dk UDKAST Dato: 10. april 2015 Finansiel politik Indhold 1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 2. Formuepleje - likviditetsstyring...

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd. i Grene Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode 7982. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd. i Grene Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode 7982. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd i Grene Provsti i Vejle Kommune Myndighedskode 7982 CVR-nr. 69320414 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Klovborg-Tyrsting Sognes Menighedsråd. i Ikast-Brande Provsti. i Ikast-Brande Kommune, Horsens Kommune. Myndighedskode 8005

ÅRSREGNSKAB 2013. for Klovborg-Tyrsting Sognes Menighedsråd. i Ikast-Brande Provsti. i Ikast-Brande Kommune, Horsens Kommune. Myndighedskode 8005 ÅRSREGNSKAB for Klovborg-Tyrsting Sognes Menighedsråd i Ikast-Brande Provsti i Ikast-Brande Kommune, Horsens Kommune Myndighedskode 8005 CVR-nr. 34759030 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Budget 2015-2018 - 1 - Hovedkonto 8, Balanceforskydninger Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver,

Læs mere

Finansiel politik Udkast

Finansiel politik Udkast GLOSTRUP KOMMUNE Finansiel politik Udkast Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Afgrænsning 3. Kompetencer og rapportering 4. Likviditetsstyring og aktivportefølje 4.1 Modpartsrisici 5. Ansvarlig / etisk investeringspolitik

Læs mere

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 13. februar 2014 Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet 1. Resume Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling I forlængelse af

Læs mere

ABF Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34, Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2009/2010. (5. regnskabsår)

ABF Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34, Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2009/2010. (5. regnskabsår) Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34, Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2009/2010 (5. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Direktionscenter Økonomi 25. oktober 2012 Notatark Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Formål Ishøj Kommunes finansielle strategi, som den er formuleret i dette dokument,

Læs mere

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7.

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7. - 219 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

Finansiel strategi Halsnæs Kommune 2015

Finansiel strategi Halsnæs Kommune 2015 Finansiel strategi Halsnæs Kommune 2015 Indhold 1. Formål... 3 2. Finansiering... 3 3. Aktiver... 5 4. Rapportering... 5 5. Ikrafttræden... 5 1. Formål Det overordnede formål med den finansielle strategi

Læs mere

Mio. kr. 2013 Ultimo Gennemsnitlige likvide aktiver 645,3 Gennemsnitlige deponerede midler 331,1 I alt gennemsnitlig likviditet 976,4

Mio. kr. 2013 Ultimo Gennemsnitlige likvide aktiver 645,3 Gennemsnitlige deponerede midler 331,1 I alt gennemsnitlig likviditet 976,4 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Notat Kontaktperson: Maria Laibach Halskov Christiansen Dato: 15. april 2014 Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2013 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar Obligationsrenterne faldt i. Hvor der tidligere har været stor forskel på renteudviklingen landene imellem, var udviklingen

Læs mere

Når projekterne er færdige, bliver byggekreditterne konverteret til lån. Ydelserne på lånene betales af Frederiksberg Forsyning (via taksterne).

Når projekterne er færdige, bliver byggekreditterne konverteret til lån. Ydelserne på lånene betales af Frederiksberg Forsyning (via taksterne). Planlagt lånoptagelse i 2015 Lånoptagelse til plejeboliger: Der er budgetlagt med lånefinansiering til etablering af botilbud på Nordens Plads (under Den sociale masterplan) på 45,6 mio. kr. Imidlertid

Læs mere

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Odense Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti

Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti KommuneKredit 1. Medlemsejet forening siden 1899. 2. Medlemmer: 98 Kommuner og 5 Regioner 3. Markedsandel

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2 Indholdsfortegnelse Finansiel strategi 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2 2. Den finansielle strategi omfatter 2 3. Formålet med den finansielle strategi 2 4. Placering af overskudslikviditet

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Økonomisk og finansiel politik. for. Norddjurs Kommune

Økonomisk og finansiel politik. for. Norddjurs Kommune Økonomisk og finansiel politik for Norddjurs Kommune Godkendt af sammenlægningsudvalget Den 13. september 2006. Revideret i Norddjurs Kommune: Økonomiudvalget 27. januar 2009 Kommunalbestyrelsen 3. februar

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Stadil Sogns Menighedsråd. i Ringkøbing Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8758. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Stadil Sogns Menighedsråd. i Ringkøbing Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8758. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Stadil Sogns Menighedsråd i Ringkøbing Provsti i Ringkøbing-Skjern Kommune Myndighedskode 8758 CVR-nr. 25379519 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Store Fuglede Sogns Menighedsråd. i Kalundborg Provsti. i Kalundborg Kommune. Myndighedskode 7221. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Store Fuglede Sogns Menighedsråd. i Kalundborg Provsti. i Kalundborg Kommune. Myndighedskode 7221. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Store Fuglede Sogns Menighedsråd i Kalundborg Provsti i Kalundborg Kommune Myndighedskode 7221 CVR-nr. 52323614 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune Finanspolitik for Aabenraa Kommune Staben den 25. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Likviditetsstrategi... 3 2.1 Beslutningskompetence... 3 2.2 Bankaftaler... 4 2.3 Overskudslikviditet...

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014...

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... Styringsaftale 2014 Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... 3 Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

Juni 2016 Finansiel styringspolitik

Juni 2016 Finansiel styringspolitik Juni 2016 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik BO-VEST Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 1.4. Risiko-felter 1 2. Intern bemyndigelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Em Sogns Menighedsråd. i Hjørring Søndre Provsti. i Hjørring Kommune. Myndighedskode 8415. CVR-nr. 10680514

ÅRSREGNSKAB 2013. for Em Sogns Menighedsråd. i Hjørring Søndre Provsti. i Hjørring Kommune. Myndighedskode 8415. CVR-nr. 10680514 ÅRSREGNSKAB for Em Sogns Menighedsråd i Hjørring Søndre Provsti i Hjørring Kommune Myndighedskode 8415 CVR-nr. 10680514 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 ODENSE KOMMUNE ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis ved udarbejdelse af åbningsbalance pr. 1/1 2007

Læs mere

Bilag 3: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag 3: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag 3: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 6. juni 2011 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 1. juni 2011 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det værst

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Randers Søndre Provstiudvalg. i Randers Søndre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 4485. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Randers Søndre Provstiudvalg. i Randers Søndre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 4485. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Randers Søndre Provstiudvalg i Randers Søndre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 4485 CVR-nr. 21063045 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Provstiudvalgets erklæring

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Lønpolitik for PenSam Liv forsikringsaktieselskab Side 1 af 6 Indhold Indledning Formål... 1 Indhold... 1 Indledning... 1 Formål... 1 Afgrænsning... 2 Referencer... 2 Ændringshistorik... 3... 4 Indledning... 4 Aflønning af bestyrelsen, direktionen samt

Læs mere

Kommunen skal på ethvert tidspunkt være i stand til at overholde sine betalingsforpligtelser.

Kommunen skal på ethvert tidspunkt være i stand til at overholde sine betalingsforpligtelser. Administrativt bilag Finansieringspolitik for Jammerbugt Kommune 1. Baggrund Baggrunden for udarbejdelse af en finansiel strategi skal blandt andet ses ud fra at regeringen og KL har henstillet til kommunerne

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Holmens Sogns Menighedsråd. i Holmens og Østerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7036. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Holmens Sogns Menighedsråd. i Holmens og Østerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7036. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Holmens Sogns Menighedsråd i Holmens og Østerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7036 CVR-nr. 18195917 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Durup-Tøndering-Nautrup Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8538. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Durup-Tøndering-Nautrup Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8538. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Durup-Tøndering-Nautrup Sognes Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8538 CVR-nr. 82091459 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Finansiel strategi for Ballerup Kommune

Finansiel strategi for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 28. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2210 E-mail: uhje@balk.dk / jkg@balk.dk Kontakt: Ulrik Haahr Jepsen / Jeppe Krag Sagsnr.: 00.01.00-P22-2-11 Finansiel strategi for Ballerup Kommune

Læs mere

Definition af kunder med karakteren 3 og 2a

Definition af kunder med karakteren 3 og 2a Finanstilsynet 30. september 2011 Definition af kunder med karakteren 3 og 2a Karakteren 3 gives til kunder med utvivlsom god bonitet. Ved disse kunder er det helt usandsynligt, at pengeinstituttet vil

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ansgars Sogns Menighedsråd. i Odense Sankt Knuds Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 7775. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ansgars Sogns Menighedsråd. i Odense Sankt Knuds Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 7775. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ansgars Sogns Menighedsråd i Odense Sankt Knuds Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 7775 CVR-nr. 35148914 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Figur 1. Udvikling i den danske 3 måneders pengemarkedsrente (Cibor 3m) i 10 år.

Figur 1. Udvikling i den danske 3 måneders pengemarkedsrente (Cibor 3m) i 10 år. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT 30-05-2016 Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik Økonomiforvaltningen revurderer årligt Københavns Kommunes

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. marts 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: - Kapitalpension

Læs mere