Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune"

Transkript

1 NOTAT Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune Horsens Kommune har kontaktet Udbudsportalen for bistand til afklaring af fordele og ulemper ved at konkurrenceudsætte hjemmehjælpsydelser /frit valgsydelserne. Dette notat består af følgende afsnit: Baggrund og formål. Hvad har andre kommuner gjort. Udbud og konkurser Samarbejde med private leverandører af hjemmehjælp i Horsens Kommune. Baggrund og formål Kommunerne har pligt til at tilvejebringe frit valg på hjemmehjælpsområdet. Det vil sige at de borgere der visiteres til hjemmehjælp skal kunne vælge mellem mindst to leverandører, hvoraf kommunen kan være den ene. Frem til 2013 valgte langt de fleste kommuner at tilvejebringe det frie valg ved en godkendelsesordning. Ved en godkendelsesordning kan alle leverandører, der lever op til kommunens kvalitetsstandarder og evt. øvrige krav blive godkendt som frit valgs-leverandør. Den leverede hjælp afregnes til en timepris der svarer til de langsigtede gennemsnitlige omkostninger, som er forbundet med den hjælp som kommunen selv leverer. I godkendelsesmodellen var der således ingen grænse for hvor mange leverandører kommunen kunne have, og der var ingen priskonkurrence. NOTAT Den 1. december 2015 Sags ID: SAG Dok.ID: Direkte Weidekampsgade 10 Postboks København S Telefon Side 1/10

2 Konsekvensen af modellen var, at der opstod et stort antal overvejende små leverandører af især praktisk hjælp. I mange kommuner har der også været flere leverandører af personlig pleje, men det generelle billede var, at langt størstedelen af den personlige pleje blev leveret af den kommunale hjemmepleje 1. Timepriserne mellem kommunerne var meget forskellige, og varierede mellem kommunerne med op mod 50 pct. Pr. 1. april 2013 blev reglerne for et tilvejebringe det frie valg ændret. En væsentlig ændring bestod i, at kommunerne nu kan gennemføre udbud uden at risikere at miste opgaven selv. Kommunerne har i dag langt flere frihedsgrader til at tilvejebringe det frie valg, end de havde under de gamle regler. I 2014 fik Horsens Kommune gennemført en potentialeafklaring, dvs. en analyse, der vurderede kommunens potentiale for at høste en økonomisk gevinst ved at gennemføre udbud. Konklusionen var, at Horsens Kommune havde forholdsvis lave timepriser, og at den økonomiske gevinst ved at gennemføre udbud af hjemmehjælpsydelser alene, formentlig kun ville resultere i en begrænset økonomisk gevinst. Gevinsten ved at konkurrenceudsætte ville blive større, hvis der blev konkurrenceudsat flere timer konkret de timers hjælp, der leveres på et plejecenter. Umiddelbart valgte Horsens Kommune, at man ikke ville gå videre med et udbud på området. I den mellemliggende periode har op mod halvdelen af landets kommuner gennemført udbud på området, og Horsens Kommune har derfor fundet det passende at overveje situationen igen. Det skyldes flere forhold: Udviklingen kædes sammen med et øget antal konkurser i branchen. De er derfor Andre kommuner reducerer antallet af leverandører. Horsens risikerer at tiltrække mange små leverandører, som ikke kan starte op andre steder. 1 Se fx Danmarks Statistik, 2014, Hver tredje vælger privat hjemmehjælp. Side 2/10

3 Hvad har andre kommuner gjort Siden regelændringen har op mod halvdelen af landets kommuner gennemført udbud af ydelserne. Udbuddene har været tilrettelagt lidt forskelligt, og med forskelligt formål Udbuddene har været gennemført efter forskellige modeller, som helt overordnet kan kategoriseres som: Udbud og derefter godkendelse: Udbuddet identificerer en hovedleverandør. De øvrige tilbudsgivere (evt. begrænset til de to eller tre næstbedste) tilbydes at blive godkendt hvis de kan levere til samme timepris som hovedleverandøren. Udbud, som identificerer en eller flere leverandører: Udbuddet bruges til at identificere en eller flere leverandører, som derefter er de eneste leverandører, som borgerne kan vælge. Konkurrenceparametrene har oftest været en kombination af pris og kvalitet. Kvalitet skal i den forbindelse forstås i bred forstand, dvs. dækker også over responstid, kompetencer hos medarbejdere, metoder i opgaveløsningen etc. Der er også eksempler på at udbud er gennemført på ren priskonkurrence, dvs. at alle andre (kvalitets-)parametre har været defineret forud for udbud (mindstekrav), og formålet med udbuddet har alene været at identificere den leverandør som kan levere den ønskede kvalitet til den bedste pris. Særligt når udbuddet gennemføres som et udbud og derefter godkendelse kan det give god mening at basere konkurrencen på laveste pris, da man dermed sikrer at alle godkendte leverandører leverer nogenlunde samme kvalitet. Der er forskel på, hvor mange leverandører udbuddet har sigtet på at indgå aftaler med, men det generelle billede er, at resultatet og ofte formålet - med udbuddet har været at reducere antallet af leverandører. Ofte til 1-2 private leverandører (udover kommunen selv). Der har også været forskel på, hvordan man har fordelt varetagelsen af praktisk hjælp og personlig pleje. Nogle nok de fleste - kommuner vælger at kræve at de leverandører, som man vælger gennem et udbud, både skal levere praktisk hjælp og personlig pleje. Men der er også eksempler på kommuner der har valgt en eller flere leverandører som kun leverer praktisk hjælp og en eller flere (andre) leverandører, som kun leverer personlig pleje. Side 3/10

4 Man kan i princippet også forestille sig en model, hvor man identificerer en leverandør af personlig pleje gennem udbud, mens man indgår aftaler med leverandører af praktisk hjælp via en godkendelsesmodel eller omvend. Udbudsportalen er dog ikke bekendt med kommuner som har valgt den tilgang. Endelig skal det også nævnes, at der med de nuværende udbudsregler (tilbudsloven) er mulighed for at tage en direkte dialog med en eller flere leverandører (fx nogle af de nuværende) og på den baggrund indgå en aftale uden at gennemføre et udbud. Udbudsportalen har kendskab til mindst én kommune, som har benyttet den mulighed. Den mulighed bortfalder imidlertid 1. januar 2016 med ikrafttrædelsen af en ny dansk udbudslov. Udbud og konkurser Siden kommunerne i stigende grad er begyndt at anvende udbud til at tilvejebringe det frie valg, har der været et øget antal konkurser blandt leverandører af hjemmehjælp. Konkurserne sker i lidt forskellige sammenhænge: En kommune reducerer antallet af leverandører i forbindelse med et udbud. De virksomheder, der ikke fortsætter som leverandører kan afhængig af omfanget af deres aktiviteter i andre kommuner - dermed stå med et markant ændret aktivitetsniveau og indtjeningsgrundlag. Et udbud i en kommune kan derfor medføre, at andre kommuners eksisterende leverandører går konkurs. Virksomhedens forudsætninger for pristilbud i forbindelse med et udbud viser sig nogle gange at være forkerte. Et udbud er altid i et eller andet omfang en priskonkurrence, og når virksomheder afgiver et tilbud, baserer de prisen på en række forudsætninger om antallet af modtagere, afstande mv. I et fritvalgs-marked er disse forudsætninger præget af stor usikkerhed, idet det i sidste ende er borgeren selv, der vælger sin leverandør. Konkurser blandt leverandører er i et vist omfang en naturlig del af et marked. På markedet for hjemmeplejeydelser hænger mange af konkurserne sammen med de særlige forhold, der gør sig gældende på netop dette område. Markedet for levering af pleje- og omsorgsområdet gennemgår i disse år en vigtig faglig udvikling, med et kraftigt fokus på Side 4/10

5 rehabilitering. Samtidigt betyder udviklingen i sundhedsvæsnet med kortere indlæggelsestid på hospitalerne, at kommunerne i dag varetager langt flere komplekse behandlings- og plejeopgaver end tidligere, som stiller helt nye krav til organiseringen af opgaveløsningen i hjemmeplejen, hvor de ældre kan have større uforudsigelighed i deres behov for hjælp end tidligere. Det er vigtigt at rammerne for det offentlig-private samarbejde giver plads til og understøtter denne udvikling. Det betyder helt konkret, at kommunerne ønsker færre og mere professionelle leverandører. Desuden oplever mange kommuner et behov for, at samarbejdet med de private leverandører tilpasses, således at de private leverandører også har et incitament til at rehabilitere selvom det i sidste ende kan betyde færre kunder i butikken. Samtidig ser man også udbud som en vej til at sikre markedsægte priser. Særligt i de kommuner, hvor man tidligere har haft forholdsvis høje timepriser, er det nærliggende at bruge priskonkurrence til at reducere disse og dermed det samlede omkostningsniveau. Markedet for leverandører af hjemmeplejeydelser er desuden et lidt broget marked. Det har været nemt at etablere sig pga. godkendelsesordningerne, og der er lave opstartsomkostninger. Samlet set betyder reduktionen i antallet af leverandører, ændrede krav til faglighed og opgaveløsning samt den skærpede priskonkurrence en væsentlig vilkårsændring for mange af de private. Konkurserne kan derfor til dels ses som et udtryk for en markedskonsolidering i et marked i udvikling. Der er dog ingen tvivl om, at konkurser blandt eksisterende leverandører er et problem for kommunerne og ikke mindst for de borgere, der modtager hjælp. Konkurser kan næppe helt undgås, bl.a. fordi de er et udtryk for at kunderne (kommunerne) begynder at efterspørge noget andet end det, som en del af markedet kan levere. Men kommunen kan i et vist omfang forebygge konkurser hos eksisterende leverandører, og sikre sig at konkurser hvis de indtræffer håndteres bedst muligt under hensyntagen til både borgere, medarbejdere og kommunens økonomi. Side 5/10

6 KL har formuleret anbefalinger med redskaber til, hvordan kommunerne kan forebygge og håndtere konkurser. Redskaber til at forbygge konkurser: 1. Kommuniker tydeligt om de konkrete vilkår i udbuddet, særligt processen for borgernes valg af leverandør, rammerne for priskonkurrence og forpligtelser i ydertimerne. 2. Stil krav til virksomhedernes økonomiske formåen, fx soliditet, egenkapital, indbetalinger af skatter og afgifter m.v. Tallene indikerer om der, langt hen ad vejen, er tale om en sund virksomhed, og kravene kan frasortere mindre robuste virksomheder. 3. Stil krav om, at den private leverandør kan fremvise en finansiel garanti (anfordringsgaranti), som kan bruges til at dække de merudgifter, som kommunen måtte blive påført som følge af en leverandørs eventuelle betalingsstandsning eller konkurs. 4. Forpligt leverandører til at indgå i en løbende, tæt dialog om leverandørens aktuelle drift, og stil krav om eksempelvis dokumentation for løbende momsindberetning, månedlige regnskabstal eller andre centrale økonomiske nøgletal, som kan bruges som en indikator på virksomhedens aktuelle soliditet. 5. Formuler en beredskabsplan til håndtering af en eventuel konkurs, som skal sikre den bedst mulige forberedelse, hvis en sådan situation måtte opstå. Kilde: og Anbefalingerne kan læses i sin helhed her... DI har ligeledes taget initiativ til at få udarbejdet en vejledning, med forslag til konkrete kontraktformuleringer. Samarbejde med private leverandører af hjemmehjælp i Horsens Kommune I Horsens Kommune er der i øjeblikket syv private leverandører af personlig pleje og/ eller praktisk hjælp. Det drejer sig om følgende. Berit's Hjemmepleje (praktisk hjælp og personlig pleje) Orkideen (praktisk hjælp og personlig pleje) Sundplejen Luksuspleje Side 6/10

7 Elite Miljø (praktisk hjælp) Rengøringskælderen A/S (praktisk hjælp) Jydsk Miljø A/S (praktisk hjælp) I potentialeafklaringen fra 2014 blev kommunens timepriser sammenlignet med timepriserne i lignende kommuner. Konklusionen var, at kommunens timepriser klart ligger i den lave ende. Timepriserne er siden da steget en smule, jf. nedenstående skema. Tabel 1: Timepriser i Horsens Kommune 2013 og Uden moms/ med moms Kommunale leverandør Private leverandører Kommunale leverandør Private leverandører Praktisk hjælp 298,3 / 372,88 314,46 / 393,08 308,88 / 386,00 325,88 / 407,00 Personlig pleje bekvem tid Personlig pleje ubekvem tid 316,95 / 396,19 333,11 / 416,39 326,38 / 408,00 344,37 / 430,00 418,43 / 523,04 434,59 / 543,24 432,42 / 541,00 456,24 / 570,00 Tabel 2 viser udviklingen i de private leverandørers andel af de leverede timer. Tabel 2: Private leverandørers timeandel i 2012 og * 2015 Praktisk hjælp 32 pct. 34 pct. Personlig pleje bekvem tid 1,7 pct. 7 pct. Personlig pleje ubekvem tid 1,7 pct. 7 pct. *Potentiale afklaringen baserede sig på opgørelser fra 2012, som var det senest opgjorte på det tidspunkt De private leverandørers andel af de leverede timer er steget lidt gennem de seneste år. Der er grund til at antage, at timepriserne generelt er faldet i andre kommuner, bl.a. pga. de gennemførte udbud. Eftersom kommunens Side 7/10

8 timepriser klart lå i den lave ende i 2013 og kun er steget en smule, er det dog den umiddelbare vurdering, at Horsens Kommunes timepriser stadig ligger forholdsvis lavt. I potentialeafklaringen fra 2014 blev det konkluderet, at et udbud, som alene omfatter de privat leverede hjemmehjælpstimer kun ville resultere i en begrænset økonomisk gevinst. De private leverer ganske vist en større andel af timerne i dag, men i betragtning af de nu endnu lavere timepriser og den stadig forholdsvis lille andel af timer, der leveres af private, vil konklusionen af en tilsvarende analyse i dag, formentlig være den samme. Når det alligevel kan være relevant at genoverveje et udbud på området, skyldes det flere forhold: Mange af de omkringliggende kommuner har gennemført udbud, og dermed låst sig fast til at samarbejde med (få) bestemte leverandører over den næste årrække. Horsens Kommune risikerer derfor i højere grad at tiltrække firmaer på området der ønsker at etablere sig eller ekspandere. Fordelen ved det, er at kommunens borgere dermed får flere valgmuligheder. Ulempen er, at det kræver ressourcer for kommunen at administrere samarbejdet med et større antal leverandører 2, at små og nystartede virksomheder formentlig er mindre robuste, og at det er vanskeligere at have et udviklingsfokuseret samarbejde ved et større og skiftende antal leverandører. Gennem udbud kan kommunen målrettet søge at forebygge konkurser hos sine leverandører. Konkurs hos en eksisterende leverandør skaber ofte utryghed hos både borgere og medarbejdere, og rummer en række udfordringer for kommunen. Fx er der en risiko for, at kommunen, hvis den overtager en konkursramt virksomheds medarbejdere, hæfter for evt. skyldig løn til de pågældende medarbejdere. 2 Dette understøttes af resultaterne i KORA, 2015, Frit valg under godkendelsesmodellen på hjemmehjælpsområdet : Effekter på de kommunale timepriser. Analysen viser, at der for perioden er en sammenhæng mellem antallet af private leverandører og den pris som kommunen selv kan levere hjælp til. Sammenhængen er dog kun signifikant for leveringen af praktisk hjælp. Side 8/10

9 Med et reduceret antal leverandører kan kommunen i højere grad bruge samarbejdet konstruktivt til at udvikling og implementering af nye faglige tiltag, fx i arbejdet med rehabilitering. Kommunen kan fx beslutte, at man kun ønsker leverandører der har bestemte fagligheder tilknyttet opgaveløsningen, samt forpligte leverandørerne til at deltage i og bidrage til løbende udviklingsaktiviteter. Hvis der overvejes at gennemføre udbud, skal der indledningsvis tages nogle grundlæggende beslutninger vedrørende udbuddet: Hvor mange leverandører ønsker vi at have? En eller få leverandører øger muligheden for at have et aktivt og udviklingsorienteret samarbejde om kvaliteten i opgaveløsningen. Jo færre leverandører, der skal deles om borgerne, des større volumen vil den enkelte leverandør alt andet lige have, hvilket skaber bedre forudsætninger for en lav timepris. Kommunen skal dog også være opmærksom på, at afhængigheden af en eller få leverandører gør kommunen mere udsat, hvis det skulle komme til en konkurs. Skal leverandørerne kunne det hele, eller vil vi gerne have leverandører der kun kan levere enten praktisk eller personlig hjælp? Leverandører, der kan levere begge dele vil nok i højere grad kunne tænke rehabiliteringen ind i alle aspekter af den leverede hjælp. Hvor meget skal priskonkurrence fylde? Udbuddets tilrettelæggelse betyder meget for, hvor hård priskonkurrencen bliver i et udbud. Hvis prisen vægter højt (50 pct. eller mere), vil det i praksis ofte være prisen, der er afgørende for, hvem der vinder konkurrencen. Det kan naturligvis give (sikkert velkomne) besparelser, hvis et udbud resulterer i endnu lavere timepriser, men det er vigtigt at være opmærksom på, at hvis leverandørerne ikke kan få forretningen til at løbe rundt, så kan det i sidste ende blive en både dyr og dårlig oplevelse for kommune og ikke mindst de borgere, der modtager hjemmehjælp. Man kan dog altid lægge et loft for prisniveauet. Enten ved at lave et omvendt udbud, hvor prisen er fast, eller forbeholde sig retten til at annullere udbuddet hvis omkostningerne viser sig at blive for høje som følge af udbuddet. 3 3 Der er generelt en meget vid adgang til at annullere et udbud, så det er egentlig ikke nødvendigt at tage et eksplicit forbehold. Det kan dog være udmærket at sende et signal herom i forbindelse med udbuddet. Side 9/10

10 Skal udbuddet sigte på at etablere et udviklingsfokuseret samarbejde med leverandørerne? Fordelen vil være, at man dermed udnytter den faglighed og de kompetencer som evt. er tilstede i leverandørens organisation, og an desuden sikrer ejerskab og lettere implementering af nye initiativer. På den anden side kræver det at man fokuserer på netop de kompetencer i valget af leverandører (og dermed udelukker virksomheder der ikke kan eller vil indgå i et sådan samarbejde). Skal udbuddet udelukke andre ydelser og opgaver end de opgaver, end de opgaver for hvilke kommunen er forpligtet til at tilvejebringe et frit valg? Kommunen fx vælge at udvide det frie valg til også at omfattet hjemmesygepleje og rehabiliteringsforløbene ( 83a). Side 10/10

Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. Oktober 2012

Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. Oktober 2012 Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet Oktober 2012 Kommunalbestyrelsen i Solkøbing Kommune har besluttet at udbyde to af kommunens tre plejecentre (i alt 132 pladser)

Læs mere

Udbudsprocessen blev formelt igangsat ultimo februar 2014 ved annoncering af en prækvalifikationsrunde.

Udbudsprocessen blev formelt igangsat ultimo februar 2014 ved annoncering af en prækvalifikationsrunde. N O TAT Udbud af hjemmeplejeydelser i Esbjerg Kommune Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Esbjerg Kommune i relation til ovenstående udbud. Notatet giver indledningsvist et kort resume af

Læs mere

Høringssvar ifm. udbud af hjemmeplejen i Frederiksberg Kommune

Høringssvar ifm. udbud af hjemmeplejen i Frederiksberg Kommune Høringssvar ifm. udbud af hjemmeplejen i Frederiksberg Kommune Jf. aftale med forvaltningen i Frederiksberg kommune afgiver hermed et samlet høringssvar fra medarbejdersiden i forbindelse med den påtænkte

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Nye regler på fritvalgsområdet

Nye regler på fritvalgsområdet Nye regler på fritvalgsområdet Og mulighederne for at indhente en effektiviseringsgevinst Temadrøftelse i Faaborg-Midtfyn Kommune Den 11. februar 2014 1 Udbudsportalen i KL... Et fællesoffentligt initiativ

Læs mere

Fleksible udbudsmodeller på ældreområdet

Fleksible udbudsmodeller på ældreområdet Fleksible udbudsmodeller på ældreområdet Ofte får udbudslovgivning skyld for at være rigid og ufleksibel og gøre det svært for kommunerne at lave gode udbudsforløb. På ældreområdet er mulighederne for

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Kommunes udbudspolitik vedrører Byrådets afklaring af de overordnede og principielle forhold vedrørende konkurrenceudsættelse af kommunalt udførte driftsopgaver. Med

Læs mere

Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet.

Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet. Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet. Indhold 1. Baggrund og formål... 3 2. Beskrivelse af opgaven... 3 3. Reglerne på området... 4 4. Frit valg scenarier... 5 5. Økonomi...

Læs mere

Potentialeafklaring. vedr. leverandører af hjemmepleje SUNDHED OG ÆLDRE

Potentialeafklaring. vedr. leverandører af hjemmepleje SUNDHED OG ÆLDRE Potentialeafklaring vedr. leverandører af hjemmepleje SUNDHED OG ÆLDRE Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål... 3 Borgerens frie valg under godkendelsesmodellen... 4 2. Regulering og retningslinjer...

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 MIDDELFART Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 HERNING Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser NOTAT Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser De praktiserende lægers sygebesøg hos borgeren er som led i den nye overenskomst

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud

Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud - 2013 Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-529-1 Analysen

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KERTEMINDE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune.

Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune. Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune. Randers Kommune har modtaget to konkrete henvendelser fra organisationer der er interesseret i at etablere friplejehjem

Læs mere

Konkurrenceudsættelse: Foranalyse på ældreområdet.

Konkurrenceudsættelse: Foranalyse på ældreområdet. Konkurrenceudsættelse: Foranalyse på ældreområdet. 1. Introduktion Med udgangspunkt i konkurrenceudsættelsesstrategien er der udarbejdet en foranalyse vedrørende konkurrenceudsættelse af et ældredistrikt

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Dato: 17. september 2013 kl. 9.00-9.30 Mødested: Odder Rådhus, møderum 6 Mødelokalet er reserveret til formøde for

Læs mere

SÆH-udvalgets anbefalinger i forhold til benchmarkanalysen på ældreområdet

SÆH-udvalgets anbefalinger i forhold til benchmarkanalysen på ældreområdet Til Hjørring Byråd Nørregade 2 9800 Hjørring Telefon 72333333 Fax 72333035 www.hjoerring.dk 1. September 2015 SÆH-udvalgets anbefalinger i forhold til benchmarkanalysen på ældreområdet I forbindelse med

Læs mere

Udbudsstrategi. Brøndby Kommune 2010-13 BRØNDBY KOMMUNE

Udbudsstrategi. Brøndby Kommune 2010-13 BRØNDBY KOMMUNE Udbudsstrategi Brøndby Kommune 2010-13 BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN PARK ALLÉ 160 2605 BRØNDBY TELEFON 43 28 28 28 MAIL CENTRAL@BRONDBY.DK WEB WWW.BRONDBY.DK REDAKTION ØKONOMIAFDELINGEN TRYK BRØNDBY

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering 1. 13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering Konkurrence, forbrugerforhold og regulering På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan agere

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 LYNGBY-TAARBÆK STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 LYNGBY-TAARBÆK STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 LYNGBY-TAARBÆK Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind

Læs mere

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) 1 Dagsorden 1. Præsentation 2. Regler for udbud af praktisk hjælp og personlig pleje 3. Formålet med udbud 4. Den

Læs mere

Omfanget af henvisninger fra almen praktiserende læger til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Omfanget af henvisninger fra almen praktiserende læger til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud A NALYSE Omfanget af henvisninger fra almen praktiserende læger til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at belyse omfanget af henvisninger til

Læs mere

N OTAT. Hovedresultater: De fleste børn har en bedsteforælder i nærheden

N OTAT. Hovedresultater: De fleste børn har en bedsteforælder i nærheden N OTAT De fleste børn har en bedsteforælder i nærheden Den 26. november 2014 Sags ID: SAG-2013-06868 Dok.ID: 1940895 Hovedresultater: JNC@kl.dk Direkte 3370 3802 Mobil 3131 1749 2 ud af 3 børn i alderen

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 AALBORG Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for. kvartal 13 Det afsluttende kvartal for 13 viste ikke tegn på fremgang, her faldt BNP med, % og efterlader 13 uden det store løft. Dog er der flere nøgletal,

Læs mere

Frit leverandørvalg valg af model

Frit leverandørvalg valg af model Frit leverandørvalg valg af model 1.0 Baggrund Kommunerne er i henhold til Lov om Social Service 91 forpligtet til at sikre borgerne et frit valg af leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice.

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Vejledning til kommunerne om udbud af AV-biblioteksmaterialer

Vejledning til kommunerne om udbud af AV-biblioteksmaterialer Vejledning til kommunerne om udbud af AV-biblioteksmaterialer December 2005 Indhold Kapitel 1: Indledning... 3 Kapitel 2: Markedet for AV-biblioteksmaterialer... 3 2.1. Eneretsaftaler 2.2. Indhold af indkøbet

Læs mere

ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG

ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG fremtiden starter her... ÆLDREPLEJEN UNDER FORANDRING ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG I ÆLDREPLEJEN 1 ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG / Dansk Erhverv Augustl

Læs mere

Renten faldet med 2 %-point for små og mellemstore virksomheder

Renten faldet med 2 %-point for små og mellemstore virksomheder Renten faldet med 2 %-point for små og mellemstore virksomheder Små og mellemstore virksomheders rente på kassekreditten er faldet med 2 %-point de seneste 2,5 år. Det er positivt, men det er fortsat bemærkelsesværdigt,

Læs mere

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Økonomi Indkøb Tlf. 46 11 20 38 MAJBA@rudersdal.dk Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 2. REGLER FOR INDKØB AF MADSERVICE...2 2.1

Læs mere

Sociale klausuler - uddannelses- og praktikaftaler

Sociale klausuler - uddannelses- og praktikaftaler Sociale klausuler - uddannelses- og praktikaftaler Indledning Offentlige myndigheder skal ved indgåelse af vareindkøbs-, tjenesteydelses- og bygge- og anlægskontrakter iagttage de fællesskabsretlige udbudsregler,

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Analyse af konkurrenceudsættelser

SKANDERBORG KOMMUNE. Analyse af konkurrenceudsættelser SKANDERBORG KOMMUNE Analyse af konkurrenceudsættelser København, den 23. april 2015 Udbudsportalen Skanderborg Kommune Analyse af konkurrenceudsættelser 1. udgave, 2015 Sags ID: SAG-2014-06449 Dokument

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017986 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 4. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017986 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 4. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017986 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 4. marts 2009 K E N D E L S E Berendsen Textil Service A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Frederikssund

Læs mere

Debatmøde 10 Udbud på ældreområdet nye regler, nye muligheder

Debatmøde 10 Udbud på ældreområdet nye regler, nye muligheder Debatmøde 10 Udbud på ældreområdet nye regler, nye muligheder Fredag den 11. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Kommunaløkonomisk Forum 2013

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

Resultatrapport 4/2012

Resultatrapport 4/2012 Resultatrapport 4/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Mona Larsen, SFI September 2015 1 1. Indledning I henhold til ligestillingslovgivningen skal kommunerne indarbejde ligestilling i al planlægning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0038238 (Katja Høegh, Mette Langborg) 26. september 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0038238 (Katja Høegh, Mette Langborg) 26. september 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0038238 (Katja Høegh, Mette Langborg) 26. september 2014 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum, København) mod Region Syddanmark (Kammeradvokaten v/advokat

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service Til lovforslag nr. L 121 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 28. februar 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om social service (Kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse

Læs mere

Rapport. Tilsyn med personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen. September 2014

Rapport. Tilsyn med personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen. September 2014 Rapport Tilsyn med personlig og praktisk i hjemmeplejen September 2014 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Indholdsfortegnelse 1.0 Konklusion på tilsyn med personlig

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 RINGSTED Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

Myter og fakta om de danske apoteker

Myter og fakta om de danske apoteker Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 424 Offentligt Danmarks Apotekerforening Myter og fakta om de danske apoteker 1. Danskerne har længst til apoteket i Europa. Nej. Danskerne

Læs mere

Lobbyismen boomer i Danmark

Lobbyismen boomer i Danmark N O V E M B E R 2 0 0 9 : Lobbyismen boomer i Danmark Holm Kommunikations PA-team: Adm. direktør Morten Holm e-mail: mh@holm.dk tlf.: 40 79 23 33 Partner Martin Barlebo e-mail: mb@holm.dk tlf.: 20 64 11

Læs mere

Indsatsteori og mulige indikatorer

Indsatsteori og mulige indikatorer Benchmarkanalyse og udvikling af serviceindikatorer på ældreområdet i Holbæk, Køge, Næstved og Slagelse Kommune Indsatsteori og mulige indikatorer Notat Dette notat beskriver for det første den indsatsteori

Læs mere

Talepapir samråd den 13. april 2010

Talepapir samråd den 13. april 2010 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Talepapir samråd den 13. april 2010 Spørgsmål U: Ministeren bedes redegøre for de overvejelser, der ligger bag de nuværende

Læs mere

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner:

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: København, september 2015 Notat: Selskaber med begrænset hæftelse Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: Antallet af anpartsselskaber er steget fra ca. 77.700 selskaber i 2001 til ca. 199.500

Læs mere

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje.

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje. Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje. Baggrunden for tilsynet Frederiksberg Kommune skal efter Servicelovens 151 føre tilsyn med leveringen af personlig og praktisk hjælp.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune Besøgspakker i hjemmeplejen Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune April 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Involverede borgere og medarbejdere... 4 4. Pilotprojektets

Læs mere

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015 Analyse 29. april 215 Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Kontanthjælpsreformen, der blev

Læs mere

Administrationsgrundlag - Sociale klausuler Indhold

Administrationsgrundlag - Sociale klausuler Indhold Administrationsgrundlag - Sociale klausuler Indhold Indledning... 2 Jura... 2 Udbudsformer... 4 Tærskelværdier og egnethedsvurdering... 5 Egnethed... 6 Kædeansvar i kontrakter... 7 Idekatalog over sociale

Læs mere

Resultatrapport 2/2012

Resultatrapport 2/2012 Resultatrapport 2/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Beregninger på baggrund af a-kassernes regnskaber for 2009 viser bl.a.:

Beregninger på baggrund af a-kassernes regnskaber for 2009 viser bl.a.: NOTAT 1. november 2010 A-kassernes administrationsudgifter i 2009 J.nr. 10-440-0005 Det er medlemmerne, der betaler udgifterne til drift af a-kasserne via et administrationsbidrag 1. Den enkelte a-kasse

Læs mere

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser 2. Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser I det følgende beskrives sygdomsforløbet i de sidste tre leveår for -patienter på baggrund af de tildelte sundhedsydelser. Endvidere beskrives

Læs mere

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier Notat Dato: 4. november 2007/jru/ami Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier I årsmødevedtagelsen Alle børn

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering samarbejde mellem kommune og privat leverandør December 2012 Socialdirektør Jette Rud Knudsen Dok.nr.727-2012-167908 Indhold Hvorfor Aktiv Hverdag? Projektets to ben mål og middel

Læs mere

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 Statens Indkøbspolitik...3 Samarbejde på tværs af Danmark...4 Lokale

Læs mere

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring.

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring. Forum for Underernærings anbefalinger til reduktion af underernæring: Underernæring 1 blandt ældre og patienter 2 er et betydeligt problem for den enkelte og koster samfundet mia. af kr. årligt. En indsats

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Maj 2011 Fokus på ny eksportstatistik

Erhvervsnyt fra estatistik Maj 2011 Fokus på ny eksportstatistik Ny eksportstatistik giver dig overblikket over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Danmarks Statistik og Eksportrådet har estatistik udviklet en ny eksportstatistik. Statistikken fokuserer

Læs mere

Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune Referat af spørgemøde den 11.

Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune Referat af spørgemøde den 11. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune Referat af spørgemøde den 11. november 2014 Indkøbskonsulent Pia Rossen byder velkommen. Dagsordenen

Læs mere

3.1a Initiativbeskrivelse

3.1a Initiativbeskrivelse KL Social-, Børne- og Integrationsministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet 3.1a Initiativbeskrivelse Hjælp til løft Målsætning Tunge løft, som fører til fysisk nedslidning af de ansatte,

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014 Hovedrapport Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 1 Om rapporten Dette er hovedrapporten til undersøgelsen. Heri vil resultaterne fra Esbjerg Kommune blive sammenlignet med resultaterne fra den tidligere

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler Klik for at redigere i master Kort om privathospitaler Februar 2016 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give

Læs mere

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk Indhold 1. Resume og konklusion 2. Mange virksomhedsejere står umiddelbart over for at skulle overdrage

Læs mere

.DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH

.DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH .DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH Folkeafstemning Deltagelse i euro-samarbejdet Omkring 1 år Op til 2-3 år Virksomhedernes omstilling til euro kan påbegyndes Omstilling i virksomhederne kan ske hurtigt forudsat

Læs mere

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune 1. Forord Som en hjælp til det lokale erhvervsliv har Thisted Kommune udarbejdet denne guide, der skal være en hjælp til, hvordan man deltager i kommunens

Læs mere

Danmarks Statistiks forskellige ledighedsbegreber

Danmarks Statistiks forskellige ledighedsbegreber Danmarks Statistik, Arbejdsmarked September 2014 Danmarks Statistiks forskellige ledighedsbegreber Sammenfatning Danmarks Statistik udgiver løbende to ledighedsstatistikker. Den månedlige registerbaserede

Læs mere

Udlicitering i krydsild gode råd om risikostyring

Udlicitering i krydsild gode råd om risikostyring Udlicitering i krydsild gode råd om risikostyring November 2005 Udlicitering i krydsild gode råd om risikostyring November 2005 Udlicitering i krydsild gode råd om risikostyring November 2005 I tabeller

Læs mere

Beskæftigelsesrettede forløb ved Jobcenter Horsens Opdateret den 21-06-2016

Beskæftigelsesrettede forløb ved Jobcenter Horsens Opdateret den 21-06-2016 Beskæftigelsesrettede forløb ved Jobcenter Horsens Opdateret den 21-06-2016 Nr. 1 Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål 07-06-2016 07-06-2016 2 07-06-2016 07-06-2016 Spørgsmål

Læs mere

Fra vejledningen Udbud-trin-for-trin. Udvælgelseskriterier

Fra vejledningen Udbud-trin-for-trin. Udvælgelseskriterier Udvælgelseskriterier Den første sortering af tilbuddene sker på baggrund af en række udvælgelseskriterier. Her er der typisk tale om en række mindstekrav, der skal sikre, at leverandøren kan magte opgaven.

Læs mere

2. Sammenfatning af analysens scenarier. I analysen skitseres to scenarier for den fremadrettede varetagelse af sprogundervisningsopgaven.

2. Sammenfatning af analysens scenarier. I analysen skitseres to scenarier for den fremadrettede varetagelse af sprogundervisningsopgaven. analyse 1. Indledning og baggrund Denne analyse af de økonomiske og styringsmæssige forhold for Furesø skal afdække effektiviseringspotentialer i forhold til kommunens varetagelse af danskundervisningsopgaven.

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Betegnelsen arbejdsklausuler henviser til bestemmelser vedr. løn- og arbejdsvilkår i en kontrakt mellem bygherre og entreprenør.

Betegnelsen arbejdsklausuler henviser til bestemmelser vedr. løn- og arbejdsvilkår i en kontrakt mellem bygherre og entreprenør. BILAG 1: Overordnede principper for anvendelse af arbejdsklausuler og sociale klausuler i de udbudte kontrakter Helt overordnet skal anvendelse af arbejdsklausuler og sociale klausuler ses i sammenhæng

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE September 2015 KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE Virksomhederne bedømmer erhvervsvenligheden i landets kommuner højere i 2015 end i nogen tidligere år, hvor DI har gennemført undersøgelsen

Læs mere

Udlicitering af kommunale opgaver hvornår bør man overveje at overdrage opgaver til private?

Udlicitering af kommunale opgaver hvornår bør man overveje at overdrage opgaver til private? Udlicitering af kommunale opgaver hvornår bør man overveje at overdrage opgaver til private? Mette Rose Branchedirektør DI Service Branchefællesskab for den operationelle servicebranche i DI. Fokus på

Læs mere

PENDLING I NORDJYLLAND I

PENDLING I NORDJYLLAND I PENDLING I NORDJYLLAND I 2 Indholdsfortegnelse Pendling i Nordjylland Resume... 3 1. Arbejdspladser og pendling... 4 Kort fortalt... 4 Tabel 1 Arbejdspladser og pendling i Nordjylland i 2007... 4 Tabel

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

FRIT VALG AF HJEMMEHJÆLP KOSTER 150-250 KRONER EKSTRA

FRIT VALG AF HJEMMEHJÆLP KOSTER 150-250 KRONER EKSTRA 25. januar 2005 Anita Vium Direkte telefon: 33 55 77 24 FRIT VALG AF HJEMMEHJÆLP KOSTER 150-250 KRONER EKSTRA PR. TIME En times hjemmehjælp fra private leverandører kostede i 2004 i gennemsnit mindst 150

Læs mere

A nnonce. Den 16. oktober 2013. Sags ID: 2013-06002. lwi@kl.dk Direkte 3370 3150 Mobil 2643 4614. Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S

A nnonce. Den 16. oktober 2013. Sags ID: 2013-06002. lwi@kl.dk Direkte 3370 3150 Mobil 2643 4614. Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S A nnonce Udbud (annoncering efter tilbudsloven) af digitalisering af værktøjer til tidlig opsporing af sygdomstegn, underernæring og nedsat funktionsniveau hos den ældre medicinske patient apps til smartphone

Læs mere

KRAV TIL EGNETHED VED TILBUD PÅ FLERE ENTREPRISER

KRAV TIL EGNETHED VED TILBUD PÅ FLERE ENTREPRISER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. maj 2012 KBP KRAV TIL EGNETHED VED TILBUD PÅ FLERE ENTREPRISER SAMMENLÆGNING AF EGNETHEDSKRAV Denne vejledning belyser ved eksempler hvorledes krav til tilbudsgivers

Læs mere

SAMARBEJDE MED GEVINST

SAMARBEJDE MED GEVINST SAMARBEJDE MED GEVINST STÆRK SPILLEAUTOMATBRANCHE ER EN FORDEL FOR DIG Denne brochure er udgivet af Dansk Automat Brancheforening i efteråret 2009. Henvendelse kan ske til sekretariatet, Smedegade 9, 6000

Læs mere