KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 *"

Transkript

1 KENDELSE AF S SAG 82/87 R KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 * I sag 82/87 R, AUTEXPO SpA, Ora, Italien, ved advokat A. Pesce, Milano, og med valgt adresse i Luxembourg hos advokat J. C. Wolter, 8, rue Zithe, sagsøger, mod Kommissionen for De europæiske Fællesskaber, ved E. de March, Kommissionens Juridiske Tjeneste, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg hos G. Kremlis, Jean Monnet-bygningen, Kirchberg, sagsøgt, angående en begæring om udsættelse af gennemførelsen af Kommissionens beslutninger af 19. december 1986 og 19. januar 1987, hvorved Den italienske Republik bemyndigedes til henholdsvis at indføre tilsyn inden for Fællesskabet med, og fra fællesskabsbehandling at undtage, automobiler til godsbefordring (bortset fra terrængående motorkøretøjer), som har oprindelse i Japan og er bragt i fri omsætning i Fællesskabet (EFT L 32, s. 18, og EFT C 17, s. 2), har PRÆSIDENTEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL afsagt følgende * Processprog: Italiensk. 2132

2 AUTEXPO / KOMMISSIONEN Kendelse 1 Ved stævning, indgivet til Domstolens Justitskontor den 20. marts 1987, har selskabet Autexpo SpA (herefter benævnt»autexpo«) i medfør af EØF-traktatens artikel 173, stk. 2, anlagt sag med påstand om annullation af: Kommissionens beslutning 87/61 af 19. december 1986, hvorved Den italienske Republik bemyndigedes til indtil den 31. december 1988 at føre tilsyn inden for Fællesskabet med indførslerne af automobiler til godsbefordring (bortset fra terrængående motorkøretøjer), jfr. pos ex B i den fælles toldtarif, som har oprindelse i Japan og er bragt i fri omsætning i Fællesskabet (EFT 1987, L 32, s. 18), og Kommissionens beslutning af 19. januar 1987, hvorved Den italienske Republik bemyndigedes til indtil den 31. maj 1987 fra fællesskabsbehandling at undtage ovennævnte produkter, som har oprindelse i Japan og er bragt i fri omsætning i Fællesskabet (EFT C 17, s. 2). 2 Ved begæring, indkommet til Domstolens Justitskontor samme dag, har sagsøgeren i medfør af EØF-traktatens artikel 185 og procesreglementets artikel 83 nedlagt påstand om udsættelse af gennemførelsen af ovennævnte kommissionsbeslutninger på de vilkår og med de frister, der er nødvendige, for at sagsøgeren til Italien kan indføre et antal Suzuki-lastbiler, som sagsøgeren som led i sin normale forretningsvirksomhed i perioden januar 1987 ultimo maj 1987 allerede havde erhvervet på det tidspunkt, hvor ovennævnte beslutning af 19. december 1986 blev vedtaget, og som fortsat er oplagret på tysk område som følge af ikrafttrædelsen af beslutningen af 19. januar 1987 om at undtage ovennævnte motorkøretøjer fra fællesskabsbehandling. 3 Sagsøgte har indgivet skriftligt indlæg den 8. april Parterne har afgivet mundtlige indlæg den 4. maj Inden der tages stilling til, om begæringen om foreløbige forholdsregler bør tages til følge, findes det hensigtsmæssigt at give en kortfattet redegørelse for sagen og- 2133

3 KENDELSE AF SAG 82/87 R dens retlige baggrund samt for de væsentligste led i den procedure, der gik forud for Kommissionens vedtagelse af ovennævnte beslutninger af 19. december 1986 og 19. januar Autexpo forhandler i Italien motorkøretøjer, blandt andet af mærket Suzuki. Virksomheden beskæftiger selv 55 medarbejdere, men indirekte 600, hvis man medregner dens net af forhandlere, der varetager salg og service. I 1986 solgte virksomheden i Italien ca nye motorkøretøjer, hvoraf havde oprindelse i Japan. Inden sidstnævnte køretøjer blev indført til Italien, var de bragt i fri omsætning i Forbundsrepublikken Tyskland. 6 Direkte indførsel i Italien af motorkøretøjer med oprindelse i Japan har siden 1969 været omfattet af kvantitative restriktioner i henhold til de protokoller, der på daværende tidspunkt blev indgået mellem Italien og Japan. Siden da har Rådet ved en række beslutninger bemyndiget til forlængelse af den nævnte handelsaftale. Ved den seneste beslutning, beslutning 86/456 af 15. sepember 1986, bemyndigedes Italien til at forlænge aftalen indtil den 30. september 1987 (EFT L 266, s. 32). I ministerielt dekret af 6. maj 1976, hvorved aftalen gennemførtes i national ret (GURI, tillæg nr. 157 af ) hedder det i artikel 3, at de nævnte produkter ikke frit kan indføres, men kun i henhold til ministeriel tilladelse. Den nævnte ordning om tilladelser er gennemført ved ministerielle dekreter, hvori der for hvert år er fastsat importkontingenter for indførsel af motorkøretøjer til persontransport samt for terrængående motorkøretøjer. Der er derimod ikke efter den nævnte ordning mulighed for at indføre automobiler til godsbefordring. Ved artikel 1, stk. 2, tredje led, i Rådets forordning nr. 288/82 af 5. februar 1982 om den fælles importordning godkendtes nævnte ordning på fællesskabsplan (EFT L 35, s. 1). 7 Den italienske Republik fandt, at de nationale bestemmelser om direkte import var meget lidt for ikke at sige totalt ineffektive, hvis der ikke blev gennemført en kontrol med indirekte indførsler af motorkøretøjer, som havde oprindelse i Japan og var bragt i fri omsætning i andre EF-medlemsstater; den ansøgte derfor Kommissionen om tilladelse til at lade sådanne indførsler undergive tilsyn inden for Fællesskabet. Under henvisning til EØF-traktatens artikel 115 og beslutning 80/47 af 20. december 1979 om de tilsyns- og beskyttelsesforanstaltninger, som medlemssta- 2134

4 AUTEXPO / KOMMISSIONEN terne kan bemyndiges til at træffe over for indførsel af visse varer, der har oprindelse i tredjelande og er overgået til fri omsætning i en anden medlemsstat (EFT 1980, L 16, s. 14) bemyndigede Kommissionen ved ovennævnte beslutning 87/61 Den italienske Republik til indtil den 31. december 1988 at indføre tilsyn inden for Fællesskabet med disse indførsler, blandt andet af automobiler til godsbefordring med oprindelse i Japan. 8 På anmodning af Den italienske Republik, dateret den 12. januar 1987, bemyndigede Kommissionen ved ovennævnte beslutning af 19. januar 1987 i henhold til EØF-traktatens artikel 115 den nævnte medlemsstat til i perioden 2. januar 31. maj 1987 fra fællesskabsbehandling at undtage automobiler til godsbefordring, bortset fra terrængående køretøjer, pos ex B i den fælles toldtarif Nimexe , 82, 86, 88, som har oprindelse i Japan og er bragt i fri omsætning i de øvrige medlemsstater, såfremt der var indgivet ansøgning om importlicens efter den 1. januar I beslutningens artikel 1, stk. 2, præciseres det, at den nævnte bemyndigelse imidlertid ikke omfatter en leverance på motorkøretøjer, som skulle fordeles mellem dem, der havde indgivet ansøgninger om importlicens, hvilke de italienske myndigheder behandlede på tidspunktet for beslutningen. 9 Ved skrivelse, indkommet til Domstolens Justitskontor den 27. april 1987, gjorde Autexpo Domstolens præsident opmærksom på, at de italienske myndigheder den 21. april 1987 havde meddelt selskabet tilladelse til at indføre lastbiler (bortset fra terrængående køretøjer) til Italien, pos ex B i den fælles toldtarif, som havde oprindelse i Japan og allerede var bragt i fri omsætning i Fællesskabet. Selskabet understregede i skrivelsen desuden, at selv om det tab, selskabet led som følge af Kommissionens vedtagelse af ovennævnte to beslutninger, herved blev væsentligt mindre, udlignede licensen imidlertid ikke selskabets allerede lidte tab, ligesom den ikke var til hinder for tilsvarende beslutninger fremover, beslutninger, der efter selskabets opfattelse ligeledes ville være i strid med fællesskabsretten. 10 I henhold til EØF-traktatens artikel 185 har indbringelse af klager for Domstolen ikke opsættende virkning. Domstolen kan dog, hvis den skønner, at forholdene kræver det, udsætte gennemførelsen af den anfægtede retsakt. 2135

5 KENDELSE AF SAG 82/87 R 11 For at der kan træffes en foreløbig forholdsregel som krævet, skal begæringen, jfr. procesreglementets artikel 83, stk. 2, angive de faktiske og retlige grunde til, at den begærede forholdsregel umiddelbart forekommer berettiget, samt de omstændigheder, der medfører uopsættelighed. 12 Ifølge Domstolens faste praksis skal spørgsmålet om, hvorvidt foreløbige forholdsregler bør anses for uopsættelige, jfr. procesreglementets artikel 83, stk. 2, afgøres under hensyn til, om sådanne forholdsregler er nødvendige for at afværge, at den part, som begærer dem, påføres et alvorligt og uopretteligt tab. 13 Inden der tages stilling til de argumenter, det sagsøgende selskab har fremført med henblik på at godtgøre, at det vil lide et alvorligt og uopretteligt tab, findes det hensigtsmæssigt kort at behandle et spørgsmål, som sagsøgte, Kommissionen, har rejst, og som vedrører formaliteten i forbindelse med hovedsagen. 1 4 Kommissionen har stillet sig særdeles tvivlende over for, om det annullationssøgsmål, der ligger til grund for begæringen om foreløbige forholdsregler, kan antages til realitetsbehandling, i hvert fald for så vidt som det er rettet mod beslutningen af 19. december 1986 om tilsyn inden for Fællesskabet. Til støtte for synspunktet har Kommissionen anført, at da der er tale om en beslutning rettet til en medlemsstat, kan et annullationssøgsmål, rejst af en juridisk person, som f. eks. Autexpo, i henhold til EØF-traktatens artikel 173, stk. 2, kun påkendes, såfremt beslutningen vedrører den pågældende umiddelbart og individuelt. Kommissionen har i den forbindelse bemærket, at i henhold til Domstolens faste praksis»[berøres] andre personer end en beslutnings adressater kun... individuelt, hvis beslutningen rammer dem på grund af visse egenskaber, som er særlige for dem, eller på grund af en faktisk situation, der adskiller dem fra alle andre og derfor individualiserer dem på lignende måde som adressaten«. Ifølge Kommissionen er dette ikke tilfældet i den foreliggende sag, idet den nævnte beslutning, hvorefter indførsel af de nævnte varer kan gøres betinget af en importlicens, der automatisk udstedes af myndighederne for en hvilken som helst ansøgt mængde, kun berører sagsøgeren i dennes objektive egenskab af importør af de nævnte produkter, og i samme omfang som enhver anden erhvervsdrivende, der aktuelt eller potentielt befinder sig i en tilsvarende situation. 2136

6 AUTEXPO / KOMMISSIONEN 15 Domstolen har vel allerede ved flere lejligheder fremhævet, at spørgsmålet om hovedsagens realitetsbehandling principielt ikke kan behandles under en sag om foreløbige forholdsregler, men skal bedømmes under behandlingen af hovedsagen, idet man i modsat fald kunne foregribe sagens afgørelse (jfr. bl. a. sagerne 75/72 R, Perinciolo mod Rådet, Sml. 1972, s. 1203, 186/80 R, Suss mod Kommissionen, Sml. 1980, s. 3505, 351/85 R, Fabrique de fer de Charleroi mod Kommissionen, Sml. 1986, s. 1307, 23/86 R, Det forenede Kongerige mod Europa-Parlamentet, Sml. 1986, s. 1085, og 65/87 R, Pfizer mod Kommissionen, Sml. 1987, s. 1691). Imidlertid må det når det som her gøres gældende, at den hovedsag, der ligger til grund for begæringen om foreløbige forholdsregler, åbenbart bør afvises uden videre kræves godtgjort, at der foreligger omstændigheder, som umiddelbart må antages at føre til at fremme et sådant søgsmål til påkendelse. 16 Hertil bemærkes, at sådanne omstændigheder ikke umiddelbart ses at foreligge. Som Kommissionen med rette har understreget, kan sagsøgeren ikke antages at være umiddelbart berørt af beslutningen om tilsyn inden for Fællesskabet, idet den kun rammer sagsøgeren i dennes objektive egenskab af importør og i samme omfang som enhver anden erhvervsdrivende, der akutelt eller potentielt befinder sig i en tilsvarende situation. I forhold til importørerne er beslutningen således en almengyldig foranstaltning, som finder anvendelse på objektivt afgrænsede situationer og medfører retsvirkninger for grupper af personer, der kan forudses generelt og abstrakt (jfr. bl. a. dom af 14. juli 1983 i sag 231/82, Spijker Kwasten BV mod Kommissionen, Sml. s. 2559). Allerede af den grund må det umiddelbart antages, at hovedsagen og begæringen om udsættelse af gennemførelsen må afvises for påkendelse, for så vidt angår beslutningen om tilsyn inden for Fællesskabet. 17 Kommissionen har ligeledes stillet sig tvivlende over for, om annullationssøgsmålet, og således også udsættelsen af gennemførelsen med hensyn til Kommissionens beslutning af 19. januar 1987 om fra fællesskabsbehandling at undtage visse automobiler til godsbefordring, kan tages under påkendelse. 18 I retsmødet hævdede Autexpo uden dog at kunne bevise det at selskabet havde indgivet ansøgning om importlicenser før den 19. januar 1987, hvor Kommissionen traf beslutningen om fra fællesskabsbehandling at undtage de nævnte produkter. 2137

7 KENDELSE AF SAG 82/87 R 19 Det kan ikke udelukkes, at den nævnte omstændighed som er tilstrækkelig til, at sagsøgeren kan karakteriseres og individualiseres på samme måde som beslutningens adressat under hovedsagen anses for bevist af Domstolen. Der bør derfor tages stilling til, om de øvrige betingelser, som kan begrunde den begærede udsættelse af gennemførelsen, er opfyldt. 20 Til støtte for, at der i relation til sagsøgeren foreligger uopsættelighed med hensyn til udsættelsen af gennemførelsen af ovennævnte beslutning af 19. januar 1987, har selskabet gjort gældende, at det på det tidspunkt, hvor Kommissionen vedtog beslutning 87/61 af 19. december 1986 om tilsyn inden for Fællesskabet, som led i sin normale virksomhed allerede havde købt og betalt Suzuki-lastbiler, der skulle dække sagsøgerens forventede behov i perioden ultimo januar primo maj 1987, og som skulle leveres i Italien i løbet af perioden. Som følge af Kommissionens ovennævnte beslutning af 19. januar 1987 forblev de mange lastbiler oplagret i Tyskland. Det tab, sagsøgeren hævder at lide som følge af oplagringen, er oplyst til 1,85 DM pr. lastbil pr. dag. Sagsøgeren påføres desuden tab som følge af indefrysningen af de DM, sagsøgeren har måttet lægge ud for at finansiere købet af lastbilerne. Dette tab bliver i øvrigt dag for dag større, idet sagsøgeren ikke længere kan forsyne sit forhandlernet. 21 Heroverfor har Kommissionen først fremhævet, at den omstændighed, at Autexpo inden den 22. december 1986 måtte have bestilt Suzuki-lastbiler til levering i Italien i perioden januar maj 1987, ikke indebærer, at selskabet faktisk har betalt de nævnte køretøjer; ordrerne har kunnet effektueres ved at åbne en uigenkaldelig kredit, hvorved den faktiske betaling først sker på leveringstidspunktet. Kommissionen har desuden anført, at det klart fremgår af en skrivelse vedlagt begæringen om foreløbige forholdsregler, at oplagringsomkostningerne (jfr- nærværende kendelses grund 13) afholdes af sælgeren, Autexpo Fahrzeughandel GmbH, og ikke af Autexpo-SpA. Kommissionen har endelig gjort gældende, at det tab, Autexpo hævder at have lidt, under ingen omstændigheder kan antages at være alvorligt, hvis forholdet er det, at Autexpo til de italienske myndigheder havde indgivet ansøgninger om importlicenser, der endnu ikke var behandlet ved Kommissionens vedtagelse af beslutningen af 19. januar 1987, således at sagsøgeren i så fald ville kunne deltage i fordelingen af de køretøjer, der er nævnt i beslutningens artikel 1, stk

8 AUTEXPO / KOMMISSIONEN 22 Det må fastslås, at den omstændighed, at den italienske regering den 21. april 1987 udstedte en importlicens, således at Autexpo til Italien kunne indføre lastbiler, bortset fra terrængående køretøjer, under pos ex B i den fælles toldtarif, som har oprindelse i Japan og allerede er bragt i fri omsætning i Fællesskabet, har bevirket, at det tab, selskabet hævder at have lidt som følge af Kommissionens beslutning af 19. januar 1987, nedsættes betydeligt. Selskabet kunne jo med en sådan licens, således som det har fremhævet i retsmødet, indføre de Suzukilastbiler, der er henvist til i nærværende kendelses grund 20. Den nævnte licens er i øvrigt ikke tildelt i henhold til det kontingent på køretøjer, som kan indføres i henhold til artikel 1, stk. 2, i Kommissionens beslutning af 19. januar 1987, hvorfor sagsøgeren fortsat kan få del i en eventuel fordeling af det nævnte kontingent. 23 I retsmødet lagde sagsøgeren imidlertid vægt på, at Kommissionens beslutning af 19. januar 1987 i hvert fald i praksis vil indebære, at sagsøgeren vil være afskåret fra at gennemføre sine normale aktiviteter i de tre måneder efter den dato, hvor beslutningen udløber. De italienske banker afviser således med henvisning til italiensk ret at give sagsøgeren de nødvendige akkreditiver for, at virksomheden kan købe de køretøjer, den forventer at kunne levere i Italien i den nævnte periode, idet den ikke har en generel importtilladelse udstedt af de italienske myndigheder. Indtil den 31. maj 1987 vil det således være umuligt for sagsøgeren at afgive de nødvendige ordrer for månederne efter den nævnte dato. 24 Hertil bemærkes først, at når Autexpo i sine indlæg således har henvist til et fremtidigt tab, har selskabet ændret begæringen, hvori der kun er henvist til et tab som følge af, at det blev umuligt til Italien at indføre de køretøjer, der allerede var købt i Forbundsrepublikken Tyskland. Dette»nye«tab synes desuden snarere at være en følge af problemer, der er forbundet med intern italiensk ret, end af en egentlig gennemførelse af den nævnte kommissionsbeslutning. Det må desuden fastslås, at hvis det eventuelt bliver umuligt for sagsøgeren at foretage den nærmere planlægning, virksomheden har henvist til, vil det kun være i en meget begrænset periode, nemlig til den 31. maj 1987, hvor den nævnte beslutning udløber. 2139

9 KENDELSE AF SAG 82/87 R 25 Sagsøgeren findes således ikke at at have sandsynliggjort, at virksomheden vil lide et alvorligt og uopretteligt tab, hvis den foreløbige forholdsregel ikke foreskrives. Af disse grunde bestemmer DOMSTOLENS PRÆSIDENT før anden afgørelse træffes: 1) Begæringen tages ikke til følge. 2) Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes. Således bestemt i Luxembourg den 8. maj P. Heim Justitssekretær A. J. Mackenzie Stuart Præsident 2140

sammensat af: præsidenten R. Lecourt, afdelingsformændene J. Mertens de Wilmars og H. Kutscher (refererende), dommerne A. M. Donner og R.

sammensat af: præsidenten R. Lecourt, afdelingsformændene J. Mertens de Wilmars og H. Kutscher (refererende), dommerne A. M. Donner og R. DOM AFSAGT 23. 11. 1971 SAG 62/70 sådanne varer hidrørende fra tredjelande, som frit kan omsættes i medlemsstaterne. b) Da de i artikel 115 indrømmede undtagelser ikke blot afviger fra de nævnte bestemmelser,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988*

DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988* DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988* I sag 257/86, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, ved juridisk konsulent Giuliano Marenco, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg hos Georges Kremlis,

Læs mere

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 *

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 * fremsætte en afvisningspåstand og langt mindre fritage Retten fra at påse, at vedtægtens frister er overholdt. 2. Den udtrykkelige afvisning af en ansøgning, der finder sted efter den stiltiende afvisning

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 1. I den foreliggende sag har Kommissionen nedlagt påstand om, at det fastslås, at de græske bestemmelser om beskatning

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 14. juli 1988 *

DOMSTOLENS DOM 14. juli 1988 * DOMSTOLENS DOM 14. juli 1988 * I sag 90/86, angående en anmodning, som pretura di Milano (Italien) i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * EGLE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 1. Egle er tysk statsborger og bosat i Belgien. Som indehaver af et eksamensbevis

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003»

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» DOM AF 16.1.2003 SAG C-388/01 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» I sag C-388/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved M. Patakia og R. Amorosi, som befuldmægtigede, og med valgt

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 *

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * DOM AF 17. 10. 1989 SAG 109/88 DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * I sag 109/88, angående en anmodning, som den faglige voldgiftsret i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * DOM AF 8.7.2004 SAG C-166/03 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * I sag C-166/03, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved B. Stromsky, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg,

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * BOURGARD DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * I sag C-172/02, angående en anmodning, som Cour de cassation (Belgien) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. januar 1998 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. januar 1998 * KOMMISSIONEN MOD ITALIEN DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. januar 1998 * I sag C-280/95, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved Antonio Aresu og Anders C. Jessen, Kommissionens Juridiske Tjeneste,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 5. oktober 1988 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 5. oktober 1988 * DOM AF 5. 10. 1988 FORENEDE SAGER 294/86 OG 77/87 DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 5. oktober 1988 * I de forenede sager 294/86 og 77/87, Technointorg, Moskva, ved advokat Eduard Marissens, Bruxelles, og

Læs mere

KENDELSE AFSAGT AF RETTENS PRÆSIDENT 9. juli 1999 *

KENDELSE AFSAGT AF RETTENS PRÆSIDENT 9. juli 1999 * KENDELSE AF 9.7.1999 SAG T-9/99 R KENDELSE AFSAGT AF RETTENS PRÆSIDENT 9. juli 1999 * I sag T-9/99 R, HFB Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbh & Co. KG, Rosenheim (Tyskland) HFB Holding

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988*

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988* KOMMISSIONEN / ITALIEN FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988* Høje Domstol. 1. Siden vedtagelsen af dekret af 29. januar 1979 gælder der nye regler i Italien vedrørende

Læs mere

Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof)

Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof) DOMSTOLENS DOM (ANDEN AFDELING) AF 20. MARTS 1980 ' Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof)»Eksportafgifter

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"'

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '' FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"' Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 2. For at forstå spørgsmålenes rækkevidde vil jeg først kort redegøre

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * DOM AF 20.6.1996 SAG C- 121/95 DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * I sag C-121/95, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber RETTENS DOM (Første Afdeling) 29. januar 1997 Sag T-297/94 Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Tjenestemænd - annullationssøgsmål - formaliteten - lønsedler, der anvender

Læs mere

ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg

ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juli 2000 (28.07) (OR. fr) 9895/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 46 SAN 76 ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 * KLEIN DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 * I sag C-73/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til protokollen af 3. juni 1971 om Domstolens fortolkning af konventionen

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 1999 Udvalget for Andragender 2004 29. juni 2004 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 900/2000 af Maria Grazia Fiorini, fransk statsborger, om manglende anerkendelse af hendes eksamensbevis

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 * NUNES TADEU FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 * 1. Portugals Supremo Tribunal Administrativo har indgivet anmodning om præjudiciel afgørelse vedrørende

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 * Høje Domstol. på det vinbrug, hvor de til denne vin anvendte druer er høstet, og hvor vinfremstillingen har fundet sted,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * CBA COMPUTER DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * I sag C-479/99, angående en anmodning, som Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) i medfør af EF-traktatens artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 * DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 * I sag C-419/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved G. Valero Jordana, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg, sagsøger, mod Kongeriget

Læs mere

DOM AFSAGT 17. 3. 1983 SAG 94/82

DOM AFSAGT 17. 3. 1983 SAG 94/82 DOM AFSAGT 17. 3. 1983 SAG 94/82 2. Dersom bestemmelser om handel med øl, som en medlemsstat har udstedt for at afgrænse de forskellige øltyper, der traditionelt brygges i en bestemt del af Fællesskabet,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * PRICE DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * I sag C-149/05, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af cour d'appel de Paris (Frankrig) ved

Læs mere

Sag T-166/01. Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-166/01. Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-166/01 Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»EKSF statsstøtte støtte til miljøbeskyttelse Italiens støtte til jern- og stålvirksomheden Lucchini afslag på tilladelse til den

Læs mere

BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF E-CURIA UDGAVE FOR REPRÆSENTANTER

BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF E-CURIA UDGAVE FOR REPRÆSENTANTER BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF E-CURIA UDGAVE FOR REPRÆSENTANTER 1. e-curia er en it-applikation, som muliggør elektronisk indlevering og forkyndelse af procesdokumenter. Den giver desuden adgang til konsultation

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT DARMON SAG C-208/88 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * Hr. afdelingsformand, de herrer dommere, * Originalsprog: fransk.

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 29. juni 1995 *

DOMSTOLENS DOM 29. juni 1995 * DOM AF 29.6.1995 SAG C-391/92 DOMSTOLENS DOM 29. juni 1995 * I sag C-391/92, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, først ved R. Pellicer, Kommissionens Juridiske Tjeneste, og M. V. Melgar, der er

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * BADISCHER WINZERKELLER DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * I sag C-264/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Amtsgericht Breisach (Tyskland)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 * I de forenede sager C-158/04 og C-159/04, angående anmodninger om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Diikitiko Protodikio

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, fra aftalen inden for en fortrydelsesfrist på syv dage, og det er forbudt sælgeren

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 758 endelig 2002/0265 (ACC) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om handel med visse stålprodukter mellem Det Europæiske Fællesskab

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 11. juni 1991*

DOMSTOLENS DOM 11. juni 1991* DOMSTOLENS DOM 11. juni 1991* I de forenede sager C-51/89, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland ved Treasury Solicitor J. Collins, som befuldmægtiget, og barrister Richard Plender, og med

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2015 COM(2015) 1 final 2015/0001 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE BEGRUNDELSE Fiskerfartøjer, der fører Venezuelas

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * DOM AF 3.2.2000 SAG C-12/98 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * I sag C-12/98, angående en anmodning, som Audiencia Provincial de Palma de Mallorca (Spanien) i medfør af EF-traktatens artikel

Læs mere

DOM AFSAGT 13. 11. 1984 SAG 283/83

DOM AFSAGT 13. 11. 1984 SAG 283/83 DOM AFSAGT 13. 11. 1984 SAG 283/83 fælde er at undgå visse problemer i forbindelse med beregningen af udligningsafgiften, og disse problemer kan pr. definition ikke opstå i det andet tilfælde, hvorfor

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 *

DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 * DOM AF 30.6.1998 SAG C-394/96 DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 * I sag C-394/96, angående en anmodning, som House of Lords (Det Forenede Kongerige) i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 * IKEGAMI DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 * I sag C-467/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Finanzgericht München (Tyskland) ved afgørelse

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 * DOM AF 5. 5. 1994 SAG C-38/93 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 * I sag C-38/93, angående en anmodning, som Finanzgericht Hamburg (Forbundsrepublikken Tyskland) i medfør af EØF-traktatens artikel

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

DOM AF 16.11.2006 SAG C-306/04. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006*

DOM AF 16.11.2006 SAG C-306/04. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006* DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006* I sag C-306/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Gerechtshof te Amsterdam (Nederlandene) ved

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2013 COM(2013) 652 final 2013/0318 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1919/2009 af M.B, italiensk statsborger, om ukorrekt italiensk gennemførelse (Dlgs 106/09) af direktiver

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.01.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0458/2010 af Garbiș Vincențiu Kehaiyan, rumænsk statsborger, for foreningen til beskyttelse af

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Ældre Sagen Nørregade 49 1165 København K Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Energiklagenævnet

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28. - 1 Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM2012.732 Østre Landsret (Camilla Vest sagen) Landsskatterettens kendelse af 19/2

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 104/2013 T. Hansen Gruppen A/S (advokat Claes Wildfang) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere instans er

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.1.2004 KOM(2004) 53 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Italien til at

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 (Lukkede døre) HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 Sag 139/2012 Anklagemyndigheden mod T I tidligere instanser er afsagt kendelse af. I påkendelsen har deltaget tre dommere: Børge Dahl,

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 85/2010 (1. afdeling) Margarine Foreningen (advokat Henrik Peytz) mod Fødevarestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) Biintervenient

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.10.2004 KOM(2004) 691 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold,

Læs mere

2003-08-18: HL Kart Racing mod Konkurrencerådet

2003-08-18: HL Kart Racing mod Konkurrencerådet 2003-08-18: HL Kart Racing mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 18. august 2003 i sag j.nr. 02-234.897 HL Kart Racing v/hans Ladefoged (advokat Charlotte Jørgensen)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 17. juni 1997 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 17. juni 1997 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 17. juni 1997 * I sag C-105/96, angående en anmodning, som Supremo Tribunal Administrativo i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014

Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014 Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014 Kolofon Vejledning om eksport af sukker uden for kvote September 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2004 SEK(2004) 204 endelig 2004/0046 (CNB) Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING om Fællesskabets holdning til en aftale om de monetære

Læs mere

De i sagen omhandlede parter må antages at have handlet i tillid til, at klagefristen på 4 uger var passeret, da byggeriet blev påbegyndt.

De i sagen omhandlede parter må antages at have handlet i tillid til, at klagefristen på 4 uger var passeret, da byggeriet blev påbegyndt. NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10 juli 2001 J.nr.: 97-33/200-0562 JP Delafgørelse

Læs mere

Energitilsynets påbud af 23. juni 2008 om udarbejdelse af en redegørelse stadfæstes.

Energitilsynets påbud af 23. juni 2008 om udarbejdelse af en redegørelse stadfæstes. (Elforsyning) DONG Energy City Elnet A/S over Energitilsynet af 23. juni 2008 påbud om udarbejdelse af en redegørelse vedrørende "andre driftsmæssige indtægter" i reguleringsregnskabet for 2004. Nævnsformand,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 12. september 2000 *

DOMSTOLENS DOM 12. september 2000 * DOMSTOLENS DOM 12. september 2000 * I sag C-366/98, angående en anmodning, som Cour d'appel de Lyon (Frankrig) i medfør af EFtraktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til Domstolen for i

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt Dato: 16. november 2012 Kontor: Kontoret for Internationalt Udlændingesamarbejde Sagsbeh: Lisbeth Sandbjerg Hansen Dok: 608892 6046182012-3080-0006

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-00013316 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Ole Bajda Nielsen) 14. april 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-00013316 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Ole Bajda Nielsen) 14. april 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-00013316 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Ole Bajda Nielsen) 14. april 2008 K E N D E L S E Damm Cellular Systems A/S (advokat Camilla Bonde, København) mod Økonomistyrelsen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 27. september 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 27. september 2007 * MEDION OG CANON DEUTSCHLAND DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 27. september 2007 * I de forenede sager C-208/06 og C-209/06, angående to anmodninger om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 K E N D E L S E Totalrådgivergruppen bestående af 1. Cubo Arkitekter A/S 2. Søren Jensen Rådgivende

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 * BUSCH DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 * I sag C-320/01, angående en anmodning, som Arbeitsgericht Lübeck (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 21. marts 2002*

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 21. marts 2002* DOM AF 21.3.2002 SAG C-451/99 DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 21. marts 2002* I sag C-451/99, angående en anmodning, som Handelsgericht Wien (Østrig) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0439 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0439 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0439 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 04.08.2006 KOM(2006) 439 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN. af 23.10.2015

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN. af 23.10.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.10.2015 C(2015) 7100 final UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN af 23.10.2015 om hvorvidt Tysklands og Østrigs genindførelse af kontrol ved de indre grænser er nødvendig og

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0106 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0106 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0106 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.2.2013 COM(2013) 106 final 2013/0063 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om handelsordninger

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte

Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte NOTAT 10. september 2009 Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte Ministeriet modtager jævnligt forespørgsler omkring arbejdsgivers adgang til at kræve,

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning

Forslag til folketingsbeslutning Fremsat den {FREMSAT} af social -, børne og integrationsminister Annette Vilhelmsen Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til konventionen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 08.03.2002 KOM(2002) 121 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Redspot Aps HAR IKKE EFTERLEVET DENNE AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Klager: NN Indklagede: Redspot ApS +++50351+++ 0897 ebrevsprækken CVR 26793319 Klagetema: Internet og IP-telefoni

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt Lovafdelingen Dato: 7. oktober 2015 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2015-3051/01-0032 Dok.: 1754939 Supplerende

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 20.02.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0951/2004 af Jan Dolezal, polsk statsborger, for "Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu",

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.6.2012 COM(2012) 353 final 2012/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 723/2011 (om udvidelse af den endelige

Læs mere

Sag C-507/04. Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig

Sag C-507/04. Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig Sag C-507/04 Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig»Traktatbrud beskyttelse af vilde fugle direktiv 79/409/EØF gennemførelsesforanstaltninger«forslag til afgørelse fra generaladvokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 Sag 319/2007 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat H. C. Vinten) mod Jet-Trade ApS (advokat Tom Deichmann) I tidligere instans er

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2003 KOM(2003) 24 endelig 2002/0133 (ACC) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING om en varespecifik overgangsbeskyttelsesordning for indførsel

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 23. oktober 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 23. oktober 2007 * MORGAN OG BUCHER DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 23. oktober 2007 * I de forenede sager 011/06 og 012/06, angående anmodninger om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Verwaltungsgericht

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 * DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 *»Humanmedicinske lægemidler direktiv 2001/83/EF begrebet»reklame«udbredelse af oplysninger om et lægemiddel fra en tredjemand, som handler på eget initiativ«i

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen G R U N D N O T A T Dato: 11. marts 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-748/21-0375 Dok.: MHE40590 Vedrørende forslag til

Læs mere