Danske Halmleverandører. Beretning Danske Halmleverandører 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Halmleverandører. Beretning Danske Halmleverandører 2015"

Transkript

1 Beretning Danske Halmleverandører 2015

2 Skriftlig beretning Danske Halmleverandører for året har været endnu et begivenhedsrigt år for Danske Halmleverandører. Der har været positive politiske meldinger om halm og på afsætningssiden er der kommet mange henvendelser og ideer til fremtidens forbrug af halm. Årsmøde 2014 På årsmødet i bl.a har der været forslag fra årsmøde forsamlingen til bestyrelsen bl.a. arbejdede med muligheden for mere halm på barmarksværker. Det må vi sige er lykkedes i det forgangne år, da der er kommet mulighed til yderligere 50 barmarksværker om etablering af 1 MW varmekedel til biomasse. Det betyder at der nu samlet er 85 værker der har opnået denne mulighed. Som Energistyrelsen skriver i notat af 26. november 2014 Næsten halvdelen af de værker, som har udnyttet muligheden for at etablere en 1 MW biomassekedel, har valgt halm som brændsel. Der er således en ganske høj andel af små værker, der på den måde anvender lokale ressourcer med relativ høj bæredygtighed. Så der er potentiale for at der kommer flere nye halmkedler de kommende år. Møder med politikere Der har været afholdt en række møder med deltagelse af lokal og landspolitikere. Møderne har med lokalpolitikere være møntet på lokal afsætning af halm til energi. Der er bl.a. politikere fra Odense, Roskilde, Helsingør og Assens. Det er alle steder hvor der er planer om nye energianlæg eller kommunale energiplaner, hvor Danske Halmleverandører kan understøtte kommunen i hvordan den lokale halm ressource kan ind tænkes til gavn for kommunen. Af landspolitikere har der bl.a. været møde med Klima, Energi- og Bygningsminister Rasmus Helveg Pedersen samt Venstres energiordfører Lars Christian Lilleholt. Samtidigt har vi haft foretræde for Klima, energi og bygningsudvalget samt for Fødevareudvalget i marts Her fik vi fremlagt de kæmpe udfordringer branchen står med nu hvor afsætningen er faldende og vi kun kan se en ny stor forbruger lige på trapperne. Der var god spørgelyst på mødet og vi håber det fik en række politikere til at have halmen i tankerne, når de efterfølgende deltog i forhandlingerne om ændring til Energiaftalen fra 2012, som jo også mundede ud i muligheden for biomasse på yderligere 50 fjernvarmeværker. Vi har til samtlige møder fastholdt fokus på tab af arbejdspladser og omsætning i halmbranchen. Både de arbejdspladser som står til at forsvinde og ikke mindst hvor mange der kunne skabes, hvis der politisk kommer fokus på mulighederne i halmen til energi i stedet for den store satsning på importerede træpiller. Det nationale Bioøkonomipanel Regeringen har nedsat et nationalt bioøkonomipanel, der skal rådgive regeringen inden for bioøkonomien. Læs mere på hvor man kan se hvem der er med i panelet, sekretariat og om deres udtalelser. Den første udtalelse fra panelet handlede om Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi og heri opfordres regeringen til at fremme Side 2/9

3 muligheden for etablering af et avanceret integreret industriel skala bioraffineringsanlæg i Danmark. Det er f.eks. et bioraffinaderi som det planlagte i Maabjerg. Panelet opfordrer samtidigt til at der styrkes inden for forskning, innovation og uddannelse for at udvikle bioøkonomien. Alt sammen noget der også vil være til gavn for fremtidig anvendelse af halm. Panelet kom i alt med 17 anbefalinger til regeringen hvor der bør tages fat, for bl.a. at sikre Danmarks position i front inden for udvikling inden for bioøkonomien. Danske Halmleverandører har haft et længere møde med sekretariatet for Det nationale Bioøkonomipanel, hvor panelets sekretariat fik en grundig gennemgang af de muligheder der ligger i halmen som ressource. Det er noget vi kan se der er lyttet til, da der er kommet notat fra dem indeholdende overskrift Det gule guld. Så det har set potentialet i halmen. Ny direktør i Energistyrelsen Energistyrelsen fik fra starten af 2014 ny direktør, da Morten Bæk afløste Ib Larsen. Danske Halmleverandører har været så privilegerede at den nye direktør har inviteret vores formand Hans Stougaard til dialog møde om hvordan samarbejdet med Energistyrelsen har været og hvilke ønsker foreningen har til det fremtidige samarbejde. Det var en imponerende start direktør Morten Bæk havde, med en runde af møder med interessenter som en for en kunne sikre direktøren et fyldestgørende billede af andres indtryk af Energistyrelsen. Morten Bæk havde samtidig mulighed for deltagelse i møde med Danske Halmleverandører i forbindelse med foreningens sommermøde, der foregik i Nordjylland. Her havde hele bestyrelsen mulighed for at tale med den nye direktør og drøfte aktuelle problemstillinger. Opfølgning på Energiforlig marts 2012 Kort efter Danske Halmleverandørers årsmøde i 2014, kom den nedelige meddelelse fra Skatteministeren om at reglerne om Forsyningssikkerhedsafgift (Brændeafgiften) blev endeligt droppet. Mange har arbejdet på samme side som Danske Halmleverandører om fjernelse af den afgift, så det var en stor lettelse for os alle at den meget dyre og bureaukratiske afgift endeligt blev droppet helt. Som del af energiforliget blev aftalt udarbejdelse af en række analyser af energisystemet. Det er bl.a. analyser om bæredygtighed af biomasser samt hvordan biomasse bedst kan indpasse i energisystemet. Det er rapporter som er færdiggjort i 2014 og som alle kan findes på Som forventet viser biomasserapporten omhandlende bl.a. bæredygtighed, positive tal for anvendelsen af halm til energi, sammenlignet med de den meget anvendte importerede træpiller. Og anvendes halmen til biogas, bliver det bedre endnu. Inden for fjernvarmen er biomassen også udpeget som en af de vigtige brændsler og teknologier, som skal sikre varmen den kommende årrække. Samtidig er biomasse og herunder halm en vigtig brik i omstillingen til en fossilfri transportsektor. Her kender vi til de avancerede bioraffinaderier der udvikles til anvendelse af halm. Samlet set giver analyserne en positiv tale for fremtidens behov for halm til bl.a. energi, hvilket foreningen bruger i dialogen med politikerne, at de allerede nu bør fokuserer på halmen som ressource, og hjælpe branchen til en fortsat udvikling og effektivisering. Det er også som opfølgning på energiforliget 2012, at der er kommet mulighed for biomasse på de 50 fjernvarmeværker. Side 3/9

4 Regionerne Der arbejdes i regionerne med fremtidens energiplanlægning. Her deltager vi aktivt i arbejdet med to regioner. RegionSjælland har kørt projektet BioenergiSjælland med fokus på hvordan de små byer kan få etableret fælles varmesystemer. Der er udarbejdet et stort materiale med forsalg til byer der med fordel kan omstille til f.eks. fælles biomassevarme. Materialet kan findes på I Region Midt har vi bidraget til workshops om mulighederne for vedvarende energi i regionen. Her er der større fokus på omstillingen i de store og mellemstore byer. Her har vi også spillet ind med mulighederne for fælles biomasseanlæg, som jo ofte giver billigst varmeved valg af halm som brændsel. Møder med interessenter HOFOR (Hovedstadens Forsyningsselskab) der bl.a. ejer Amagerværket, har DH haft møde med i april, vedr. muligheder for anvendelse af halm til fjernvarmesystemet i København. HOFOR ser gerne halmen komme ind som brændsel til varmeforsyningen, men har ikke været til at overbevise om at halmen kan benyttes konkurrencedygtigt på Amagerværket. HOFOR har haft udbud på valg af ny biomassekedel, hvor kedelteknologien (fluid-bed) som ønskes ifølge andre af vores kontakter ikke er særligt egnet til halm. HOFOR er dog meget åbne for at se på andre muligheder, men det må desværre vente til de er lidt længere i deres planer for kedlen på Amager. Vi følger op med dem her i 2015 igen. Der har ligeledes været til møde på Fyn med de nye ejere af Fynsværket, FjernvarmeFyn. Her er udfordringen stadig at en udskiftning af kul til halm (biomasse) vil påvirker varmeomkostningen for gartnerierne. Men der arbejdes sammen med Dansk Gartneri og Fjernvarme Fyn på løsninger der kan sikre omstilling til halm, uden omstillingen vil påvirker konkurrenceevnen for gartnerierne negativt. Det er fortsat også et emne vi løbende har med til møderne med landspolitikerne. Fynsværket der stadig ejes af Vattenfall, men senere i år overtages af FjernvarmeFyn, har vi fortsat en god dialog med. Der har i året været dialog om hvordan man kan begrænse leveringen af dårlige baller til Fynsværket, der er skyld i driftsstop samt vi har i fællesskab drøftet deres justering i fugtregulering ved afregning af halmen. Status på halmforbrug til energi Forbruget af halm til energi er nu på niveau med forbruget i 2006 med ca. 1,3 mio. tons halm, hvor forbruget lå på ca. 1,9 mio. tons i Faldet er primært skyld i faldet på de centrale kraftvarmeværker. Faldet har fået stor betydning for halmbranchen og gør rigtigt ondt, da vi står med overkapacitet i branchen af maskiner og medarbejdere. Desværre er medarbejderne som må opsiges primært ufaglærte, der er i produktion og levering af halm til kraftvarme-værkerne i dag. Der er ikke på den korte bane, umiddelbart udsigt til stigende forbrug. Der er et enkelt projekt i Aarhus, hvor der i 2016 startes et nyt kraftvarmeværk op, med forbrug af ca tons halm pr. år. Byggeriet er igangsat og der forventes opstart af indkøring af kedlen i løbet af sommeren 2016 og et stabilt forbrug fra sidst på efteråret. Der afholdes allerede i foråret 2015 en licitation på særligt kvalitets halm fra høst 15, der skal anvendes til indkøring i forsommer Vi er glade for at værket har budt os ind her til afholdelse af vores årsmøde i Vi glæder os til at følge byggeriet og allerede nu er vi positivt på det samarbejde vi har haft i Side 4/9

5 processen vedr. fleksibilitet i leveringsmuligheder og kontraktvilkår. Der er samtidigt en række fjernvarmeværker der lige har igangsat ny halmkedel, er ved at bygge samt er i projektfase med nye halmvarmeværker. Der er det seneste år kommet ny halmkedel i Billund, Borup, Der er gang i byggeriet af nye kedler i XX samt foreningen har kendskab til flere steder der er mere eller mindre konkrete planer om halmvarme. Foreningen tager kontakt til de værker som vi hører om med planer om udskiftning af kedel, så de ikke glemmer muligheden for etablering af halmkedel. Foreningen har afholdt møde med COWI om hvilke muligheder de ser for fremme af projekter til anvendelse af halm til energi. Det har været en meget god dialog der har været med dem. Vi håber ideerne kan danne grobund for nye projekter. Andre projekter Det vil på årsmødet den 26. marts, være muligt at høre om en ny dialogpartner, som foreningen har fået kontakt med i De ønsker at tilbyde løsninger med produktion af procesvarme til virksomheder og efterfølgende bruge overskudsvarmen til fjernvarme i nabobyer. De opstiller nogle meget interessante projekter, som kan give mulighed for billigt varme for forbrugerne, virksomheden samt give indtjening til halmleverandører. De har kontakt til en række virksomheder, der har vist positiv interesse i et samarbejde. Bioraffinering af halm til ethanol, er en teknologi hvor etablering af anlæg ikke er kommet meget i gang endnu. Der er etableret anlæg i Italien og der er byggeri i gang et par andre steder rundt i verden. I Danmark er der fremskredne planer om et anlæg i Maabjerg ved Holstebro. Her er der fundet en række investorer og anlægget er overordnet designet. Den endelige beslutning om at bygge, afventer den endelige beslutning fra EU om et krav om iblanding af avanceret ethanol i benzin, som en andel af den ethanol der allerede blandes i benzin i dag. Biorefeining Alliance som Danske Halmleverandører er medlem af, i fællesskab med Danske Maskinstationer og Entreprenører, har arbejdet meget for at sikre et iblandingskrav af avancerede biobrændstoffer. Det arbejde Anne Grete Holmsgaard og medarbejdere lægger for dagen i BRA, kan få meget store positiv betydning for halmbranchen, såfremt der kommer et iblandingskrav. Projektet i Maabjerg er et vi har fulgt tæt i en årrække. I 2014 har der også været møder med dem om leveringsforhold og politiske tanker, hvor vi kan have gavn af hinanden. Danske Halmleverandører ser også fremtidens bioraffinaderier som springbræt for eksport af teknologi med hele logistikkæden for halm koblet på, da der kan drages nytte af verdensbedste halmbranches erfaring og opfindsomhed til yderligere effektiviseringer inden for halmhåndteringen. Her er det vigtigt at der etableres et bioraffinaderi i Danmark blandt de første steder i verden ellers kan denne synergi ikke udnyttes optimalt for dansk know how og industri. Det må samtidigt ikke glemmes at vi i ADAM modellen har fået beregnet at der vil være beskæftigede ved etablering af et bioraffinaderi i Maabjerg ved Holstebro. Herudover viser modellen, at der vil være faste beskæftigede som følge af produktionen på anlægget. Sådan et anlæg skal benytte tons halm pr. år. Antallet af arbejdspladser i halm til kraftvarme er ikke helt så mange, men ved anvendelse af halm til kraftvarme eller varmeproduktion i decentraleværker, ydes der et væsentligt Side 5/9

6 bidrag af lokale arbejdspladser. Eksempelvis har foreningen tidligere fået beregnet at et kraftvarmeværk eller varmeværk, som anvender tons halm bidrager til skabelse af mindst faste stillinger og ca. 150 ufaglærte arbejdspladser i halmsæsonen. Vi har dialog med en lang række politikere om den problematik der er i det faldende forbrug. Den store udfordring er at finde løsninger, hvor forslagene der kommer på bordet kan lade sig gøre og reelt hjælper. Projekter med halmforbrug Der er stadig en række interessante projekter med anlæg der skal bruge halm. Det er primært energianlæg men også en enkelt fabrik der vil lave bl.a. halmpiller er der et projekt med. På årsmødet her i 2014, kom direktør Leif Petersen fra Bioethanol Denmark, og fortalte om deres fremskredne planer for etablering af raffinaderi ved Fredericia, til ca tons halm. Det er et af de projekter i Danmark, som ser ud til at blive til noget, når rammerne for salg af avancerede biobrændstoffer er på plads i EU. Bioethanol Denmark har en stor del af finansiering fra udenlandske investorer. Teknologien er enzymbaseret hvor NovoZymes er med i selskabet i Italien. På samme årsmøde fortalte CWC-biofuels om deres projekt med etablering af bioolie fabrik ved Vordingborg. Her er tale om anlæg med flash pyrolyse, hvor der produceres bioolie der kan benyttes i kraftvarmeværker, samt der produceres overskudsvarme der kan sælges til fjernvarme. Deres projekt er i 2014 rendt ind i en justering af olieafgifterne, der betyder at bioolie er pålagt samme afgift som fossilolie. Det har vi sammen med L&F arbejdet imod, men Skatteministeren har fået loven vedtaget. Det er projekter der er lagt et stort arbejde bag og som vi bestemt håber, får positiv opbakning fra politikerne med de rette rammer for deres projekter. Vi støtter og taler projekterne sag de steder vi kan. Der er også kontakt med Biofuel Technology, der leverer løsninger til anvendelse af biomasse til energi. De tænker bl.a. i løsninger til forbehandling af halm så det kan anvendes til biogas. Her tænkes i brikettering, hvor de samarbejder med C. F. Nielsen, der laver briketteringsmaskiner i Nordjylland. De er langt i udvikling af logistiksystem der bør kunne sikre anvendelse af halmen til biogas samtidig med nemmer håndtering af halmen fra mark til forbruger. Det er et utroligt spændende projekt, som følges i den kommende tid også. Potentialet er jo stort, da en billigere indsamling, håndtering og lagring af halmen kunne benyttes til bioraffinaderier også. Biofuel Technology har et briketteringsanlæg stående på en Havndal, som kan levere briketter til et test forgasningsanlæg som Frichs har stående på ejendommen. Det er et anlæg som forgasser halm til et tjærestof og en gas som kan benyttes i en gasmotor til produktion af el og varme. Frichs er ikke de eneste som arbejder med forgasning af halm, her har Pyroneer også opstillet et anlæg på havnen i Kalundborg. Dette anlæg køre godt, men grundet manglende samarbejdspartnere har DONG der ejere Pyroneer, sat arbejdet med anlægget på pause. Vi håber på der findes en samarbejdspartner hurtigt, da teknologien bør testes i større størrelse og samtidig har klimamæssige fordele frem for forbrænding, da der kan returneres meget stabile kulstofforbindelser til dyrkningsfladen. Danske Halmleverandører har været i Skive og se forgasningsanlæg til træpiller. Det er et Side 6/9

7 anlæg som har kørt i en årrække og som er meget stabilt i drift. Halm til biogas er også andre steder et stort emne på dagsordenen. I biogasbranchen ses der også med længsel efter halmen, da gaspotentialet er stort. Desværre er opholdstiden i et biogasanlæg meget lang for halm, for at udnytte potentialet fuldt ud. Her skal der ske en forbehandling af halmen. Der har i det seneste år været afholdt seminarer om emnet og bl.a. har næstformand Hans Otto Sørensen holdt indlæg om emnet til Energipolitisk Åbningsdebat den 9. oktober på Christiansborg. Der arbejdes på bl.a. på Foulum med at finde praktiske og billige løsninger for at få halmen blandet i biogasreaktorerne. Gårdhalmfyr udfordret på emissioner For to år siden kom der et forslag til ny bekendtgørelse om biomassekedler, som strammede kravene til emissioner fra bl.a. halmfyr voldsomt. Den fik Landbrug & Fødevarer udskudt, da der ikke var tid til udvikling af anlæggene inden bekendtgørelsen forventeligt skulle træde i kraft. Nu er den endelige bekendtgørelse så kommet, og her har Miljøministeriet justeret i bekendtgørelsen igen, hvilket betyder der arbejdes på at få Miljøstyrelsen til at ændre tilbage til det høringsudkast som var i høring i januar Lykkedes det ikke at få ændret bekendtgørelsen bliver det meget bekosteligt for producenterne med risiko for de ikke alle kan have kedler til salg i resten af 2015, da de skal udvikle og teste ændringer af kedlerne. Arbejdet foregår i tæt samarbejde med Dansk Agroindustri. Vejret Høste 2014 var en utrolig nem i de fleste egne af landet hvilket fik mange til at bjerge halmen kort efter mejetærskeren, uden der har været regn. Det har betydet flot gul halm i laderne. Udbyttet lå generelt rigtig pænt men steder hvor udbyttet var godt over et gennemsnits år. Brand i halmstakke Beredskabsstyrelsen har i 2014 haft fokus på brande i bl.a. halmstakke, hvor der har været afholdt møder om hvordan man kan sikre information til de rigtige personer, så der opretholdes fokus på forebyggende adfærd overfor brande i halm. Det endte med nogle artikler i landbrugsmedier og på Vi har nu fået en positiv kontakt til styrelsen og holder fast i den og forventer at tage en dialog om justering af kravene til lagring af halm. Samarbejder Vi har fortsat det utroligt gode samarbejdet med Danske Maskinstationer og Entreprenører i Vejle. Foreningen har været en vigtig deltager i en lang række møder og med kontakter til bl.a. de 50 værker der må etablere 1 MW biomasse kedel, samt dialog med Maabjerg Energy Concept, dialogen med Lisberg og aktiv deltagelse i møder med politikere og embedsmænd. Danske Halmleverandører nyder stor støtte i den imponerende kapacitet som Mogens Kjeldal er. Han har et godt indblik i de praktiske dele af håndtering af halm og transporter (logistik). Vi forventer at fortsætte det meget tætte samarbejde med Danske Maskinstationer og Entreprenører også her i Vi blev ligeledes inviteret til at holde oplæg på deres vidensdage i januar 2015, for at fortælle deltagerne om mulighederne i arbejdet med halm i fremtiden. Herudover har vi naturligt et dagligt samarbejde med Landbrug & Fødevarer, som tager sig af en række sager, som også omhandler halm. Det er bl.a. de langsigtede planer om Side 7/9

8 fremme af bioraffinering, sikring af halmens værdi i anvendelse til ethanol hvor der bl.a. skal sikres den rette værdi i forhold til ILUC (Indirect Land Use Change) samt politisk interessevaretagelse i Danmark såvel som i EU. Danske Halmleverandører ved at Landbrug & Fødevarer taler halmen sag ofte, men vi kunne godt tænke os det var mere synligt, så vi kunne sige tak hver gang der opnås resultater. Så har vi igen været i løbende dialog med Danske Gartnerier om bl.a. mulighederne for omstillign på Fynsværket. EU projekt Vi har sammen med vores EU partnere nu afsluttet projektet SafePellets, og der mangler nu kun den endelige afrapportering. Vi har gennem hele projektet entreret med Teknologisk Institut. De har stået for udførelsen af de opgaver vi skule stå for. Projektet handler om hvordan man sikre håndtering og lagring af biomasse piller med minimal risiko for selvantænding af pillerne eller risiko for forgiftninger i forbindelse med arbejdet i lagre med piller. Der har været lavet forsøg i bl.a. Østrig, Sverige, Tyskland og Danmark, hvor f.eks. de sidste halmpiller fra Køge Biopillefabrik har været testet. Resultaterne bliver tilgængelige på projektets hjemmeside. Danske Halmleverandører har holdt indlæg på konference på Teknologisk Institut som deltager i projektet. Det var med deltagelse at en række andre energi interessenter end vi almindeligvis har kontakt med. Gennem året har det generelt været stor efterspørgsel på indlæg om halm og de erfaringer vi har i Danmark. Der har været indlæg i Bruxelles og Polen samt besøg fra Japan, Tyrkiet og Italien. Sekretariat Danske Maskinstationer og Entreprenører (DMOGE) og Axelborg driver i fællesskab sekretariatet for Danske Halmleverandører. Det tætte samarbejde med DMOGE, har betydet at vi har kontrakt med Landbrug & Fødevarer på 150 konsulent timer samt de laver regnskab og udsender fakturaer. Det ser ud til det er muligt at have arbejdet delt, på to steder uden problemer. Vi er meget glade for samarbejdet med DMOGE. Medlemmer Det er vanskeligt at være forening i disse år. Det er yderst vanskeligt også for os at holde på medlemmerne. Vi mener fortsat det er nødvendigt med en selvstændig forening der råber op om branchens vanskelige forhold. Vi mener sagen bliver glemt hvis der ikke er en selvstændig forening der varetager interesser for et rimeligt smalt felt af interesser. Politikerne har ikke løst udfordringen for os endnu, men der er en række politikere som jævnligt nævner halm og dermed viser de har hørt vores budskaber. Vi forsøger med en række meldinger i medierne, at skabe opmærksomhed om vores arbejde, så også ikke medlemmer ved vi arbejder for sagen og forhåbentligt vil støtte op om den. Afslutning Danske Halmleverandører har i årets løb holdt en del møder med andre interessenter inden for halmen. Det er bl.a. Dansk Fjernvarme, Danske Maskinstationer og Entreprenører, HOFOR, Fjernvarme Fyn, Affaldvarme Aarhus, Maabjerg Energy Concept, Østlige Øers Landboforeninger, Brancheforeningen for Biogas og Landbrug & Fødevarer Side 8/9

9 samt mange flere. Danske Halmleverandører er meget glade for det samarbejde og takker for den opbakning vi får fra de organisationer. Samtidigt har vi haft god dialog med flere myndigheder, herunder en række medarbejdere i Energistyrelsen. Bestyrelsen har haft nogle gode konstruktive møder, hvor der som altid har været en rigtig god debat. Der er en åben og ærlig debat. Bestyrelsen takkes for årets arbejde. Vi står overfor en vanskelig periode for halmen, så der er fortsat brug for at I trækker op i ærmet og lægger alle kræfter i arbejdet den kommende periode, så vi kan få sikret vores branche også de kommende 5 til 10 år. Tak til Mogens Kjeldal for de timer han lægger til foreningen fra DMOGE. Det er nogle rigtig gode vinkler du kan komme med i mange af vores sager. Tak for det. Og til sidst en tak til Thomas Holst i sekretariatet, for hans forsøg på at løse de til tider umulige opgaver, bestyrelsen finder på til ham i den begrænsede tid vi køber ham. Bestyrelsen 2015 Side 9/9

Er der penge i halmen?

Er der penge i halmen? Er der penge i halmen? v/ Hans Stougaard Formand for Danske Halmleverandører Thomas Holst seniorkonsulent, Danske Halmleverandører og Landbrig & Fødevarer Bestyrelsesmedlemmer valgt efter landsdel Sekretariat

Læs mere

Danske Halmleverandører

Danske Halmleverandører 4. marts 2014 Referat årsmøde Danske Halmleverandører 2014 Mandag den 3. marts 2014 fra 9.45 til 15 hos Maskinhandler Indkøbsringen Amba, Soldalen 1, 7100 Vejle Dagsorden 1. Valg af stemmetællere og dirigent

Læs mere

Gastekniske dage 2013. Præsentation af Maabjerg projektet. v. Chefkonsulent Poul Lyhne

Gastekniske dage 2013. Præsentation af Maabjerg projektet. v. Chefkonsulent Poul Lyhne Gastekniske dage 2013 Præsentation af Maabjerg projektet v. Chefkonsulent Poul Lyhne Disposition Dagsorden: 1. Eksisterende anlæg Maabjerg Værket Maabjerg BioEnergy 2. Maabjerg Energy Concept Bioraffinaderi

Læs mere

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN FDKV UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. marts 2016 INDHOLD Den energipolitiske dagsorden De vigtigste sager lige nu Regulering

Læs mere

Muligheder for anvendelse af halm i energisektoren

Muligheder for anvendelse af halm i energisektoren Muligheder for anvendelse af halm i energisektoren TEMADAG: Håndtering af biopiller på større anlæg Præsentation af LUBA PSO-projekt Thomas Holst Landbrug & Fødevarer Sekretariat for Danske Halmleverandører

Læs mere

Energipolitisk konference. Mål og strategi for køb af et kraftværk v. Jan Strømvig, Fjernvarme Fyn.

Energipolitisk konference. Mål og strategi for køb af et kraftværk v. Jan Strømvig, Fjernvarme Fyn. Energipolitisk konference. Mål og strategi for køb af et kraftværk v. Jan Strømvig, Fjernvarme Fyn. 31. Marts 2016 Hvorfor købte vi Fynsværket? Vi vil sikre varmeforsyningen Vattenfall ønskede at lukke

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Vedlagt omdeles det talepapir, Brancheforeningen for Husstandsvindmøller anvendte i forbindelse med sit foretræde for udvalget torsdag den 6.

Vedlagt omdeles det talepapir, Brancheforeningen for Husstandsvindmøller anvendte i forbindelse med sit foretræde for udvalget torsdag den 6. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 22 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 6. december 2012 Materiale fra Brancheforeningen for Husstandsvindmøllers

Læs mere

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion 1. Bioenergi i energipolitik Bioenergi udgør en del af den vedvarende energiforsyning,

Læs mere

Halmens dag. Omstilling til mere VE v. Jan Strømvig, Fjernvarme Fyn.

Halmens dag. Omstilling til mere VE v. Jan Strømvig, Fjernvarme Fyn. Halmens dag. Omstilling til mere VE v. Jan Strømvig, Fjernvarme Fyn. 25. april 2016 Fjernvarme Fyn generelt Fjernvarme Fyn A/S er et aktieselskab ejet af Odense Kommune (97%) og Nordfyns Kommune (3%).

Læs mere

Præsentation af rapporten Scenarier for regional produktion og anvendelse af biomasse til energiformål Midt.energistrategimøde Lemvig, den 29.

Præsentation af rapporten Scenarier for regional produktion og anvendelse af biomasse til energiformål Midt.energistrategimøde Lemvig, den 29. Præsentation af rapporten Scenarier for regional produktion og anvendelse af biomasse til energiformål Midt.energistrategimøde Lemvig, den 29. januar 2015 Forbruget af biomasse i Region Midt vil stige

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 HyBalance Fra vindmøllestrøm til grøn brint Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 Første spadestik til avanceret brintanlæg ved Hobro 4. april 2016 tog energi-, forsynings- og klimaminister

Læs mere

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Juni 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Fælles anlæg etableres i 2018... 4 Fælles anlæg etableres i 2025...

Læs mere

Vision om en fossilfri varme- og elforsyning i 2025

Vision om en fossilfri varme- og elforsyning i 2025 Principoplæg til Kommune Vision om en fossilfri varme- og elforsyning i 2025 Hvordan kan Kommune være frontløber med ny teknologi, spare forbrugerne penge og få en fossilfri varme- og elforsyning på samme

Læs mere

Vejen mod uafhængighed af fossile brændsler. IDA Syd, Vejen 8. oktober 2014 Flemming G. Nielsen Kontorchef

Vejen mod uafhængighed af fossile brændsler. IDA Syd, Vejen 8. oktober 2014 Flemming G. Nielsen Kontorchef Vejen mod uafhængighed af fossile brændsler IDA Syd, Vejen 8. oktober 2014 Flemming G. Nielsen Kontorchef Analyser og scenarier Biomasse Potentialer Priser Bæredygtighed Teknologier El-analyse Gas Økonomien

Læs mere

Workshop. Brancheaftale om sikring af bæredygtig biomasse

Workshop. Brancheaftale om sikring af bæredygtig biomasse Workshop Brancheaftale om sikring af bæredygtig biomasse El- og fjernvarmesektoren skifter til vedvarende energi Andel af produktion af vedvarende energi i el- og fjernvarme ift. forbrug, 2000-2020 Andel

Læs mere

Velkommen. til. Generalforsamling i Danske Halmleverandører. Danske Halmleverandører. Danske Halmleverandører

Velkommen. til. Generalforsamling i Danske Halmleverandører. Danske Halmleverandører. Danske Halmleverandører Velkommen til Generalforsamling i 2017 Dagsorden 1. Valg af stemmetællere og dirigent 2. Bestyrelsens beretning v/formanden, Hans Stougaard 3. Fremlæggelse af regnskab og budget v/thomas Holst a. Herunder

Læs mere

Orientering fra DM-branche Passive Tlf.: 3927 0087 Fax: 3917 8955 E-mail: dmh@danskmaskinhandel.dk

Orientering fra DM-branche Passive Tlf.: 3927 0087 Fax: 3917 8955 E-mail: dmh@danskmaskinhandel.dk Nr. 3 Februar 2013 DM-eksportudvalg satser på Norge gennem Mascus Danmark Under mottoet Sikker handel med danske maskinhandlere går Dansk Maskinhandlerforening 1. marts 2013 i luften med en kampagne ud

Læs mere

Faaborg Midtfyn Biogas Status og hvad har vi lært. Brancheforeningen for biogas København 5. Marts 2013

Faaborg Midtfyn Biogas Status og hvad har vi lært. Brancheforeningen for biogas København 5. Marts 2013 Faaborg Midtfyn Biogas Status og hvad har vi lært Brancheforeningen for biogas København 5. Marts 2013 Faaborg Midtfyn Biogas - Lidt historie Faaborg Midtfyn kommune medtager biogasanlæg i klimaplan (2009)

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Robust og bæredygtig bioenergi

Robust og bæredygtig bioenergi Robust og bæredygtig bioenergi Præsentation af Maabjerg Energy Concept Disposition Konsortiet Realiseringen Konceptet Råvarer Økonomiske nøgletal Klimapolitiske resultater Politiske rammevilkår Projektet

Læs mere

VE park ved Varpelev. Acadresag 14/1269 - BirNie

VE park ved Varpelev. Acadresag 14/1269 - BirNie VE park ved Varpelev Acadresag 14/1269 - BirNie Resumé Stevns Kommune deltager i det regionale bioenergisamarbejde, Bioenergi Sjælland. Projektet styres af Energiklyngecenter Sjælland og har deltages af

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

København Vest området: Biomasseressourcer i Roskilde og Lejre kommuner Den 9. juni 2013. Revideret den 7. september 2013.

København Vest området: Biomasseressourcer i Roskilde og Lejre kommuner Den 9. juni 2013. Revideret den 7. september 2013. Biomasse.Dok.2.5 København Vest området: Biomasseressourcer i Roskilde og Lejre kommuner Den 9. juni 2013. Revideret den 7. september 2013. Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand, Cristina C. Landt og Tyge Kjær,

Læs mere

Rapport fra Biogas Taskforce. Skive 12. juni 2014 Bodil Harder, projektleder, Energistyrelsen

Rapport fra Biogas Taskforce. Skive 12. juni 2014 Bodil Harder, projektleder, Energistyrelsen Rapport fra Biogas Taskforce Skive 12. juni 2014 Bodil Harder, projektleder, Energistyrelsen Energiaftalen af 22. marts 2012: Biogas Taskforce skal undersøge og understøtte konkrete biogasprojekter med

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark

Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark Til Energinet.dk Markedets aktører Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark 1. Indledning Dette notat redegør for den bagvedliggende analyse

Læs mere

Noter fra møde den 6. juni 2013 om Fremtidens energisystem

Noter fra møde den 6. juni 2013 om Fremtidens energisystem 7. juni 2013/Endelig Noter fra møde den 6. juni 2013 om Fremtidens energisystem Mødet blev holdt den 6. juni 2013 i Viborg med deltagelse af energimedarbejdere fra 18 kommuner i regionen, Energinet.dk,

Læs mere

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål:

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Der er tale om et åbent samråd. Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse

Læs mere

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion 1. Motivation/baggrund for temagruppens arbejde Region Hovedstaden har som politisk målsætning at gøre den regionale energisektor fossilfri i 2035 og tilsvarende

Læs mere

Teknologiudvikling indenfor biomasse. Claus Felby Faculty of Life Sciences University of Copenhagen

Teknologiudvikling indenfor biomasse. Claus Felby Faculty of Life Sciences University of Copenhagen Teknologiudvikling indenfor biomasse Claus Felby Faculty of Life Sciences University of Copenhagen Fremtidens teknologi til biomasse Flere faktorer spiller ind: Teknologi Love og afgifter Biologi, økologi

Læs mere

Det Energiteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP)

Det Energiteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP) Slide 1 Det Energiteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP) Støtte til VE i fjernvarmen EUDP programmet Processen Kriterier og beslutning Mette Cramer Buch Slide 2 Et godt tilbud! Energiforligets

Læs mere

Aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst 2.0

Aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst 2.0 Den. 9. april 2010 Aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst 2.0 Landbrugs- og fødevareerhvervet bidrager væsentligt til den danske eksport og beskæftigelse. Der er i alt 139.000 beskæftigede

Læs mere

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK 7. maj 2013 INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK Peder Holk Nielsen, CEO Novozymes A/S REJSEN GÅR LANGT TILBAGE? Enzymer til øl og malt har været kendt i århundreder 1870 erne Osteløbe

Læs mere

fjernvarmen i det fremtidige energisystem Høring 29. januar 2009 i Folketinget om Er fjernvarmesektoren klar og parat til fremtidens udfordringer?

fjernvarmen i det fremtidige energisystem Høring 29. januar 2009 i Folketinget om Er fjernvarmesektoren klar og parat til fremtidens udfordringer? Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 157 Offentligt Høring 29. januar 2009 i Folketinget om fjernvarmen i det fremtidige energisystem Er fjernvarmesektoren klar og parat til fremtidens udfordringer?

Læs mere

Effektiviteten af fjernvarme

Effektiviteten af fjernvarme Effektiviteten af fjernvarme Analyse nr. 7 5. august 2013 Resume Fjernvarme blev historisk etableret for at udnytte overskudsvarme fra elproduktion, hvilket bidrog til at øge den samlede effektivitet i

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1

GLOSTRUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1 ENERGI PÅ TVÆRS GLOSTRUP KOMMUNE ENERGIBALANCE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Introduktion 1 2 Energibalance 2 2.1 3 2.2

Læs mere

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle Jesper Koch, Dansk Energi MERE VEDVARENDE ENERGI ENERGIEFFEKTIVITET EL BLIVER CENTRAL ENERGIBÆRER 2011 Der findes vel realistisk set ikke en

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

Centrale målsætninger i regeringsgrundlaget

Centrale målsætninger i regeringsgrundlaget På vej mod Danmarks klimapolitik 06-11-2012 Rasmus Tengvad Centrale målsætninger i regeringsgrundlaget 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990 2030:

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

Piller af landbrugsafgrøder og anden biomasse Fremstilling, egenskaber, økonomi

Piller af landbrugsafgrøder og anden biomasse Fremstilling, egenskaber, økonomi Piller af landbrugsafgrøder og anden biomasse Fremstilling, egenskaber, økonomi Dansk Træpillekonference 9. maj 2012 Lars Nikolaisen Center for Vedvarende Energi & Transport, Teknologisk Institut IEE projektets

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Danske Halmleverandører. Beretning Danske Halmleverandører 2011/12

Danske Halmleverandører. Beretning Danske Halmleverandører 2011/12 Danske Halmleverandører Beretning Danske Halmleverandører 2011/12 Skriftlig beretning Danske Halmleverandører for året 2011/12 2011 har igen været et meget intenst år for Danske Halmleverandører. Der er

Læs mere

Beretning 2014. Produktion

Beretning 2014. Produktion Beretning 2014 Driften af vores vindmølle er stabil og tilfredsstillende. Den kører heldigvis uden de store problemer. Møllen får sin faste service 2 gange om året, et stort og et lille eftersyn, og får

Læs mere

Formandsberetning i HBH 2014.

Formandsberetning i HBH 2014. Formandsberetning i HBH 2014. Velkommen til ordinær genf. i HBH. Før vi går i gang med genf., skal vi mindes et af vore medlemmer, nemlig Gunnar Moff Andersen, som desværre afgik ved døden i begyndelsen

Læs mere

Notat. Varmeplan Aalborg - Fase 2 og fase 3

Notat. Varmeplan Aalborg - Fase 2 og fase 3 Notat Dato: 10.03.2014 Sagsnr.: 2013-35946 Dok. nr.: 2013-274023 Direkte telefon: 9931 9461 Initialer: LO Aalborg Forsyning Administration Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Varmeplan Aalborg

Læs mere

Bemærkninger til Energiplan Fyn udarbejdet i fællesskab af administrationen i Odense Kommune, Fjernvarme Fyn og Odense Renovation.

Bemærkninger til Energiplan Fyn udarbejdet i fællesskab af administrationen i Odense Kommune, Fjernvarme Fyn og Odense Renovation. Bemærkninger til Energiplan Fyn udarbejdet i fællesskab af administrationen i Odense Kommune, Fjernvarme Fyn og Odense Renovation. Generelt: Energiplan Fyn ligger fint i tråd med Odense Kommunes strategiske

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

Anbefalinger fra 3F s Grønne Tænketank

Anbefalinger fra 3F s Grønne Tænketank Anbefalinger fra 3F s Grønne Tænketank 1.400 Fig 1 Primær energiproduk8on 1.200 1.000 PJ/år 800 600 400 Vedvarende energi Naturgas Råolie Bru?oenergiforbrug 200 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Læs mere

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Ib Larsen, Energistyrelsen Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Bedre vilkår for danske virksomheder Regeringen vil gøre det mere attraktivt at

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011

Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011 Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011 En oversigt over E.ON Globalt En af verdens største privat investor ejede el og gas selskaber Ca. 85.000 ansatte skabte

Læs mere

Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør

Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør Helsingør Kommune Stengade 72 3000 Helsingør Att.: Borgmester Benedikte Kiær og Kommunaldirektør Bjarne Pedersen. Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør Dato 08.05.2013 Indkaldelse

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Foreningens formål er at samle fabrikanter af varmepumpeanlæg med henblik på at koordinere de enkelte fabrikanters branchemæssige og merkantile interesse, for herigennem at

Læs mere

BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V

BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V 1. marts 2012 Den samlede danske frøbranches høringssvar på forslag til lov om ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler Indsendes

Læs mere

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune Dato 07.10.2013 Dok.nr. 142691/13 Sagsnr. 12/6001 Ref. Poul Sig Vadsholt Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune I den Strategiske Energiplan beskrives, at Byrådet ønsker en ren

Læs mere

Nærmere beskrivelser scenarier for regionens energiforsyning i 2025

Nærmere beskrivelser scenarier for regionens energiforsyning i 2025 Nærmere beskrivelser af scenarier for regionens energiforsyning i 2025 Perspektivplanen indeholder en række scenarieberegninger for regionens nuværende og fremtidige energiforsyning, der alle indeholder

Læs mere

Kun boliger vil få støtte til solceller

Kun boliger vil få støtte til solceller Kun boliger vil få støtte til solceller Partierne bag energiforliget sætter nu et loft på 20 MW solceller om året, der kan opnå den forhøjede støtte. Det skal sikre en jævn og økonomisk ansvarlig udbygning

Læs mere

NGF Nature Energy Seminar om grøn bilflåde

NGF Nature Energy Seminar om grøn bilflåde NGF Nature Energy Seminar om grøn bilflåde 03-10-2014 1 DISPOSITION Fra bionaturgas til grøn transport Kort om NGF Nature Energy Kort status CNG i Danmark CNG ring Fyn en vision Tidsplan NGF NATURE ENERGY

Læs mere

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012.

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Indledning Hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Deltagere i vores generalforsamling kan kun være forbrugere,

Læs mere

Scenarier for Danmarks el- og fjernvarmesystem 2020

Scenarier for Danmarks el- og fjernvarmesystem 2020 Scenarier for Danmarks el- og fjernvarmesystem 2020 Analyse nr. 3 28. september 2012 Resume Analysen kaster lys over konsekvenserne for Danmarks el- og fjernvarmesystemer af udviklingen i det nordeuropæiske

Læs mere

Spørg ikke hvad klimaet kan gøre for dig spørg hvad du kan gøre for klimaet!

Spørg ikke hvad klimaet kan gøre for dig spørg hvad du kan gøre for klimaet! Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 L 30 Bilag 6 Offentligt Brancheforeningen for Husstandsvindmøller Til Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 18. november 2015 Vedr. L 30 Forslag

Læs mere

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef Muligheder for landbruget i bioenergi (herunder biogas) Bioenergi Politik

Læs mere

CO2-reduktioner pa vej i transporten

CO2-reduktioner pa vej i transporten CO2-reduktioner pa vej i transporten Den danske regering har lanceret et ambitiøst reduktionsmål for Danmarks CO2-reduktioner i 2020 på 40 % i forhold til 1990. Energiaftalen fastlægger en række konkrete

Læs mere

FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM

FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM ORT AFSLUTTENDE PROJEKTRAPPORT FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM 1 RESUMÉ Projektet Femern Belt Logistics Platform blev igangsat som en del af Region Sjællands og Vækstforum Sjællands regionale erhvervsudviklingstiltag

Læs mere

Forgasning af biomasse

Forgasning af biomasse Forgasning af biomasse Jan de Wit, civ.ing. Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) I denne artikel gives en orientering om forskellige muligheder for forgasning af biomasse. Der redegøres kort for baggrunden

Læs mere

Fynsk strategi for halm til biogas - fra samarbejdet i Energiplan Fyn

Fynsk strategi for halm til biogas - fra samarbejdet i Energiplan Fyn Fynsk strategi for halm til biogas - fra samarbejdet i Energiplan Fyn Henrik Wenzel, Syddansk Universitet, SDU Life Cycle Engineering www.sdu.dk/lifecycle Energiplan Fyns partnere Det Tekniske Fakultet,

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

AGENDA. KL. 16.30-16.45: Udnævnelsen af årets lokale Sortand v/jens Rønnemoes Pedersen KL. 16.45-17.00: Afslutning v/formand Jens Rønnemoes Pedersen

AGENDA. KL. 16.30-16.45: Udnævnelsen af årets lokale Sortand v/jens Rønnemoes Pedersen KL. 16.45-17.00: Afslutning v/formand Jens Rønnemoes Pedersen AGENDA KL. 14.00-14.05: Praktiske oplysninger og introduktion v/jørgen Karlsen KL. 14.05-14.10: Velkomst v/formand Jens Rønnemoes Pedersen KL. 14.10-14.25: De politiske initiativer v/energiminister Lars

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 7. december 2015 Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra bestyrelsen: Gitte Ørskou (fmd.), Anne Lise Marstrand-Jørgensen

Læs mere

ERFA MØDE BORNHOLM NYT FRA FJERNVARMEN

ERFA MØDE BORNHOLM NYT FRA FJERNVARMEN ERFA MØDE BORNHOLM NYT FRA FJERNVARMEN BREAKING NEWS Afgiftsanalysen fremlægges i dag 10-05-2016 Skatteministeren og energi-, forsynings- og klimaministeren vil tirsdag fremlægge den længe ventede tilskuds-

Læs mere

Erhvervspotentialer i energibranchen

Erhvervspotentialer i energibranchen Energitopmøde 2012 28. jun. 12 Erhvervspotentialer i energibranchen Hans Peter Branchedirektør Dagsorden Intro til DI Energibranchen Vi har en stærk energisektor Muligheder i grøn omstilling Udnyttelse

Læs mere

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Baggrund Energistyrelsen har med sit udbud af 450 MW møller i en række kystnæreområder, skabt mulighed for øget havneaktivitet

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

Fjernvarme Fyn - i korte træk. Ved: Torben Rosager, Chef SRO og Teknisk IT

Fjernvarme Fyn - i korte træk. Ved: Torben Rosager, Chef SRO og Teknisk IT Fjernvarme Fyn - i korte træk Ved: Torben Rosager, Chef SRO og Teknisk IT Hvem er Fjernvarme Fyn Hvem er Fjernvarme Fyn Fjernvarme Fyn A/S er et aktieselskab ejet af Odense Kommune (97%) og Nordfyns Kommune

Læs mere

Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren?

Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren? Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren? "Morgendagens brændstoffer Udfordringer og muligheder" København, 31. maj 2010 Asger Myken asgmy@dongenergy.dk Agenda Hvor skal

Læs mere

Energiforlig og udvikling af VE-gas i Danmark

Energiforlig og udvikling af VE-gas i Danmark Energiforlig og udvikling af VE-gas i Danmark DGF gastekniske dage 2013 Middelfart, 13. maj 2013 Forskningschef, Kim Behnke, Energinet.dk kbe@energinet.dk Den danske energivision Klar klima- og energipolitik

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Klima og energi CO2-udledning Vedvarende energi Elforbrug Varmeforbrug Københavnernes el- og varmeforbrug Klimatilpasning December 2015. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab

Læs mere

Fremtidens energisystem og affaldsforbrænding Affaldsdage 2013

Fremtidens energisystem og affaldsforbrænding Affaldsdage 2013 Fremtidens energisystem og affaldsforbrænding Affaldsdage 2013 Hotel Koldingfjord 11 oktober 2013 Danmarks første fjernvarmeanlæg Kilde: Dansk Fjernvarme i 50 år 2 Kommunens lossepladser var ved at være

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Klik og vælg dato J.nr. 13-0113636 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om afgift af

Læs mere

Initiativer vedrørende varmepumper

Initiativer vedrørende varmepumper Initiativer vedrørende varmepumper Den lille blå om Varmepumper Kolding 2.november 2011 v. Lene K. Nielsen Energistyrelsen De energipolitiske udfordringer Regeringen vil hurtigst muligt fremlægge et forslag

Læs mere

Bæredygtig biomasse til energi grønne arbejdspladser. Jesper Lund-Larsen 3F LF

Bæredygtig biomasse til energi grønne arbejdspladser. Jesper Lund-Larsen 3F LF Jesper Lund-Larsen 3F LF 04-05-2017 1 Mål 7: Bæredygtig Energi Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris 7.1 Inden 2030 skal alle mennesker

Læs mere

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Fremtidens Integrerede Energisystem Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Dagsorden Kort om Energinet.dk Scenarie for et samfundsøkonomisk effektivt energisystem baseret på vedvarende

Læs mere

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Årsdag for Partnerskabet for Brint og Brændselsceller Lars Udby / 12-4-2016

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Årsdag for Partnerskabet for Brint og Brændselsceller Lars Udby / 12-4-2016 HyBalance Fra vindmøllestrøm til grøn brint Årsdag for Partnerskabet for Brint og Brændselsceller Lars Udby / 12-4-2016 Første spadestik til brintanlægget 4. april 2016 Energi-, forsynings- og klimaminister

Læs mere

Halm til fjernvarme og kraftvarme

Halm til fjernvarme og kraftvarme Halm til fjernvarme og kraftvarme Seminar om afgrøder til Bioenergi den 7. november 2006 Jørgen Hinge, Halm til bioenergi Ressourcer og anvendelse Organisering af halmleverancer Halm til elværkerne Halmpriser,

Læs mere

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE INTELLIGENT ENERGI INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 18. november 2015 100 % VEDVARENDE ENERGI ER IKKE UTOPI I DANMARK Sammenhængende effektive

Læs mere

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Elisabeth Kofod-Hansen (kadk), Peter B. Andersen (lokalklub 1), Thomas Vils Pedersen

Læs mere

Er du klædt på til et bedre miljø?

Er du klædt på til et bedre miljø? Er du klædt på til et bedre miljø? MiljøForum Fyn - ellers er det om at komme ud af fjerene! 2 MiljøForum Fyn Miljø og klima står højt på den globale dagsorden, fordi det er blevet tydeligt, at måden,

Læs mere

BWE - En Global Aktør

BWE - En Global Aktør BWE - En Global Aktør 28. februar 2011 Nicholas Kristensen Group Burmeister & Wain Energy A/S Lundtoftegaardsvej 93A DK-2800 Lyngby Denmark Tel/fax +45 39 45 20 00/+45 39 45 20 05 info@bwe.dk Det vil jeg

Læs mere

ÅRSBERETNING ved Generalforsamlingen 2010

ÅRSBERETNING ved Generalforsamlingen 2010 ÅRSBERETNING ved Generalforsamlingen 2010 Jeg kan nu se tilbage på mit første år som præsident for Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab. Hvis jeg skal tage et kort tilbageblik på det forgangne

Læs mere

Gassens mulige rolle i fremtidens energisystem

Gassens mulige rolle i fremtidens energisystem Gassens mulige rolle i fremtidens energisystem Affaldets rolle i fremtidens energisystem 15. maj 2014 Vestforbrænding Anders Bavnhøj Hansen Chefkonsulent, Msc Udvikling, Forskning og miljø abh@energinet.dk

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde i Kerteminde Forsyning A/S, 23. februar 2016, kl. 15.00 20.00 (Der serveres en sandwich ca. kl. 18.00)

Referat. Bestyrelsesmøde i Kerteminde Forsyning A/S, 23. februar 2016, kl. 15.00 20.00 (Der serveres en sandwich ca. kl. 18.00) Referat Bestyrelsesmøde i Kerteminde Forsyning A/S, 23. februar 2016, kl. 15.00 20.00 (Der serveres en sandwich ca. kl. 18.00) Kohaven 12 5300 Kerteminde Tlf.: 7025 3333 mh@kertemindeforsyning.dk www.kertemindeforsyning.dk

Læs mere

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990.

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 200 Offentligt NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis Side 1/5 Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljøstyrelsen

Læs mere