BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 for KALUNDBORG KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 for KALUNDBORG KOMMUNE"

Transkript

1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 for KALUNDBORG KOMMUNE BP 16 - KALUNDBORG Side AUGUST 2015

2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI STRATEGIER FOR DEN BORGERRETTEDE OG VIRKSOMHEDSRETTEDE INDSATS Uddannelse og job til unge - Flere unge skal have en uddannelse (ministermål 1) Indsatsen for de svageste grupper og borgere i risiko for udstødning fra arbejdsmarkedet - Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats (ministermål 2) Borgere der er langtidsledige - Langtidsledigheden skal bekæmpes (ministermål 3) Kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne - Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes (ministermål 4) KAPITEL 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER Unge og uddannelse Fleksjob og ledighedsydelse Sygedagpenge og ressourceforløb Indsatsen mod langtidsledighed Samarbejde med virksomhederne Den lokale beskæftigelsesindsats står over for særligt store udfordringer i de kommende år KAPITEL 3. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL KAPITEL 4 BUDGET FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN BP 16 - KALUNDBORG Side AUGUST 2015

3 Kapitel 1. Arbejdsmarkedspolitisk strategi. Jobcentrets Beskæftigelsesplan 2016 indeholder de beskæftigelsespolitiske hovedudfordringer for indsatsen i Kalundborg Kommune i Strategier for beskæftigelsesindsatsen er fastlagt i Strategi for arbejdsmarkedspolitikken vedtaget af kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2014 På baggrund af de fastsatte strategier og udviklingen på arbejdsmarkedet udarbejder jobcentret årlige produktionsplaner, hvori indgår kvantitative mål for indsatserne. Disse samt budgettet for beskæftigelsesindsatsen vil blive vedlagt beskæftigelsesplanen som bilag i forbindelse med offentliggørelsen ultimo januar Der er behov for et dynamisk arbejdsmarked. Ledige job skal besættes hurtigt, og personer ramt af arbejdsløshed skal hurtigt kunne få et nyt job. Mange finder selv et nyt arbejde, men andre har brug for hjælp. Det skal ske gennem en aktiv beskæftigelsespolitik lokalt, der bistår virksomhederne til at få den arbejdskraft, de behøver, hjælper de ledige med at finde et nyt job, og som hjælper dem, der har for få kvalifikationer med at få de rigtige og relevante uddannelsestilbud. Jobcentret skal sikre, at ledige, der er klar til job, uddannelse eller tilbud, kommer i gang med det samme, og der skal gøres en særlig indsats for de dagpengemodtagere, der befinder sig i slutningen af den 2-årige dagpengeperiode, således at udstødning fra arbejdsmarkedet i videst mulige omfang undgås. Samtidig er det vigtigt, at jobcentret fastholder fokus på at få de svagere grupper i beskæftigelse og sætter ind med forebyggende indsats, så mennesker på kanten af arbejdsmarkedet reintegreres i stedet for at tilgå permanent offentlig forsørgelse. Det er generelt vigtigt, at jobcentret tager udgangspunkt i den enkelte borgers individuelle behov, når den konkrete indsats tilrettelægges. Virksomhederne er en vigtig medspiller i denne indsats, og samarbejdet med virksomhederne skal derfor styrkes. Det skal dels medvirke til at få ledige hurtigere i job og unge uddannelsesafklaret, dels medvirke til at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for både nu og i fremtiden. I alle sammenhænge er det centralt, at jobcentret kender virksomhedernes jobåbninger og jobmuligheder, så den aktive indsats kan målrettes herunder uddannelsesindsatsen. Jobcentret kan dog kun understøtte virksomhederne og styrke de ledige gennem den aktive indsats herunder uddannelsesindsatsen, hvis virksomhedernes behov for arbejdskraft og efterspørgslen på arbejdsmarkedet kendes - ikke mindst lokalt, og hvis de lediges ønsker og forudsætninger er kendte. Den aktive beskæftigelsesindsats kan ikke skabe nye job, men den kan hjælpe ledige til jobåbningerne på arbejdsmarkedet og hindre, at svagere ledige parkeres på permanent offentlig forsørgelse f.eks. gennem motiverende og afklarende samtaler samt et godt og professionelt samarbejde mellem jobcentret og virksomhederne. Det er afgørende, at beskæftigelsesindsatsen fortsat medvirker til at øge arbejdskraftudbuddet, og dermed modvirke følgerne for arbejdsmarkedet og samfundsøkonomien af de kommende års demografiske udvikling. Der vil ske en stor tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet i de kommende år, som ikke umiddelbart modsvares af en tilsvarende tilgang fra de yngre årgange. Samtidig er det vigtigt, at arbejdsstyrken også fremadrettet har de kvalifikationer, der efterspørges på arbejdsmarkedet. Indsatsen skal derfor understøtte en omstilling i forhold til de strukturelle ændringer på arbejdsmarkedet med stigende efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft og markant faldende efterspørgsel efter ikke-faglærte. BP 16 - KALUNDBORG Side AUGUST 2015

4 Ovenstående understøttes af LO og DA's anbefaling af indsatsområder for jobcentrenes beskæftigelsesindsats i 2016: 1. Større viden om virksomhedernes behov for arbejdskraft, 2. Målrettet opkvalificering af ledige, 3. Bedre kendskab til lediges kompetencer. Strategier for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats. Den arbejdsmarkedspolitiske strategi skal understøtte Kommunalbestyrelsens overordnede vision for Kalundborg Kommune og den anlagte vækststrategi, som skal sikre en veldrevet kommune, hvor det er attraktivt at bo og leve, -hvor det er godt at etablere og drive virksomhed, -og hvor det er et godt sted at arbejde. Arbejdsmarkedspolitikkens opgave er at understøtte kommunens vækststrategi ved at bidrage til: At virksomheder kan ekspandere og skabe arbejdspladser. At job- og uddannelsesmuligheder giver flest mulige borgere den livskvalitet der ligger i at være i arbejde og tjene sine egne penge. At jobmuligheder gør det attraktivt at flytte til Kalundborg. Ved at bidrage til disse overordnede vækstmuligheder, og udnytte gunstige konjunkturer fuldt ud, så kan arbejdsmarkedspolitikken bidrage til en sund langsigtet økonomi i kommunen pga. øgede skatteindtægter og lavere overførselsudgifter. Arbejdsmarkedsstrategien viser hvordan vi bedst kan nå de opstillede mål - den udtrykker en prioritering, den vælger retning og anerkender dermed, at valg også er ensbetydende med fravalg. Der er to hovedhjørnestene i vores arbejdsmarkedspolitik: De unge skal i uddannelse og job. Virksomhederne skal kunne få nødvendig og kvalificeret arbejdskraft så de kan ekspandere Og derudover har vi øje for indsatsen for de svageste grupper! Kommunens indsats koncentreres omkring dem med størst behov for hjælp. Indsatsen skal være individuel, meningsfuld og jobrettet, og den skal tage udgangspunkt i borgerens ønsker og ressourcer. 1.1 Uddannelse og job til unge - Flere unge skal have en uddannelse (ministermål 1). Vi tror på at alle unge kan få et job, og at de allerfleste kan få en uddannelse! Vi mener samtidig, at de unge skal mødes med klare krav og en aktiv indsats. Ingen må gå passive. Der skal satses massivt på at flere unge starter på og gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det skal ske bl.a. gennem: En tæt kobling af de uddannelsesrettede indsatser på arbejdsmarkedsområdet til indsatserne i kommunens ungestrategi, herunder etablering af en "garantiskole", der understøtter omvalg og fastholdelse af unge i uddannelse. Kommunen skal etablere en ungeenhed for unge ledige i et miljø, hvor uddannelser er i centrum. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) skal integreres mere direkte i indsatsen for unge ledige og være fysisk placeret i jobcentrets ungeenhed. BP 16 - KALUNDBORG Side AUGUST 2015

5 Tættere samarbejde med Produktionsskolen og andre skoler, der kan forberede unge til ordinær uddannelse. Forløb i samarbejde med bl.a. Høng Landbrugsskole. Fokus på en forebyggende indsats. Den forebyggende indsats starter i folkeskolen, og samarbejde med folkeskolerne og 10. klasses centret tænkes ind i indsatsen. Brug af frivillige (mentorer og rollemodeller), som inddrages med det formål at understøtte/kvalificere unges job- og uddannelsesvalg. Vi lytter aktivt til de unge - brugerevalueringer, der skal danne grundlag for løbende justering/udvikling af indsatserne. 1.2 Indsatsen for de svageste grupper og borgere i risiko for udstødning fra arbejdsmarkedet - Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats (ministermål 2). Borgere på sygedagpenge Vi skal minimere risikoen for, at borgere, der bliver syge, udstødes fra arbejdsmarkedet. Det skal ske bl.a. gennem: Kommunen skal søge et tættere samarbejde med de virksomheder, der har mange/flest sygefraværsforløb. Kommunen skal som arbejdsgiver identificere de institutioner/afdelinger i kommunen, som har de største udfordringer med sygefravær, idet kommunen selv er storleverandør af sygefraværsforløb, og dernæst etablere en intern kommunal netværksgruppe med henblik på udvikling af konkrete tiltag til nedbringelse af sygefraværet. Kalundborg Kommune skal som arbejdsgiver intensivere brugen af delvise raskmeldinger, ligesom der skal ske en intensiveret brug i de private virksomheder. Dialog og samarbejde med virksomhederne med det formål både at hente inspiration hos virksomheder, der har gode erfaringer med tiltag, der nedbringer sygefravær og med det formål, at orientere virksomhederne om jobcentrets tilbud og muligheder for at unde r- støtte arbejdsfastholdelse. Etablering af netværk af virksomheder med henblik på løbende dialog og samarbejde, både netværk med private virksomheder og med offentlige arbejdspladser. Borgere med nedsat arbejdsevne / borgere visiteret til fleksjob Borgere med nedsats arbejdskapacitet skal også have mulighed for at blive en del af arbejdsmarkedet. Det skal ske bl.a. gennem: Kommunen skal som arbejdsgiver etablere en kommunal fleksjobpulje målrettet borgere, som efter en langvarig periode på ledighedsydelse ikke har opnået et fleksjob. Udgangspunktet er fleksjob på ca. 10 timer om ugen (eller det timetal, den enkelte borger reelt er i stand til at præstere) målrettet de mest ressourcesvage borgere, der kan præstere færrest arbejdstimer. Tværgående samarbejde Svage borgere i risiko for udstødning fra arbejdsmarkedet skal opleve kommunens samlede tilbud som meningsfuldt, koordineret og samarbejdende på tværs af enheder. Det skal ske bl.a. gennem: Udvikling af de tværgående indsatser, herunder det tværfaglige samarbejde i rehabiliteringsteams. BP 16 - KALUNDBORG Side AUGUST 2015

6 Fokus på at ressourceforløb og jobafklaringsforløb samtidigt opleves som meningsfulde for borgeren og er virkningsfulde ift. beskæftigelse. 1.3 Borgere der er langtidsledige - Langtidsledigheden skal bekæmpes (ministermål 3). Vi skal forebygge langtidsledighed og minimere risikoen for, at borgere, der er langtidsledige, udstødes fra arbejdsmarkedet: Det skal ske bl.a. gennem: Virksomhedsrettet aktivering - det skal være nemt for virksomhederne at samarbejde med jobcentret om de svageste grupper af ledige, herunder langtidsledige. Muligheder inden for den regionale uddannelsespulje og pulje til uddannelsesløft i forbindelse med beskæftigelsesreformen skal udnyttes. Målrettet anvendelse af kompetenceløft med sigte på selvforsørgelse. 1.4 Kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne - Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes (ministermål 4). Kommunen skal i dialog med eksisterende og potentielle nye virksomheder sikre at den rette arbejdskraft bliver uddannet og er til rådighed, så vi undgår, at flaskehalseproblemer begrænser virksomhedernes vækstmuligheder. Virksomhederne skal opleve jobcentrets virksomhedsservice og kommunens erhvervsservice som et koordineret og samarbejdende servicetilbud. Virksomhederne skal opleve professionel, hurtig og effektiv service - herunder hurtig anvisning af relevant arbejdskraft. Det skal ske bl.a. gennem: Etablering af virksomhedsnetværk inden for flere brancher, f.eks. via brancheorganisationerne. Det skal være nemt for virksomhederne at samarbejde med kommunen. Jobcentret skal i højere grad servicere og hjælpe med de administrative opgaver og procedurer i forbi n- delse samarbejdet. Øget dialog med fokus på forventningsafstemning med virksomhederne. Kommunen skal etablere et effektfuldt samarbejde med mange virksomheder. Samarbejdet med virksomhederne om indsatsen for ledige skal rette sig mod såvel de store virksomheder som de små og mellemstore virksomheder. Kapitel 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer. I det følgende beskrives de centrale beskæftigelsespolitiske udfordringer for Kalundborg set i forhold til udviklingen de seneste 3 år. 2.1 Unge og uddannelse Antallet af offentligt forsørgede unge har været stabilt (med sæsonvariation) i Kalundborg siden medio 2013, og der er i juni 2015 omkring unge på offentlig forsørgelse. I det seneste år har der været nogle ændringer i sammensætningen af ungegruppen. Antallet af unge på kontanthjælp er således i perioden steget med omkring 35 pct. Omvendt er antallet af unge på sygedagpenge og førtidspension faldet med henholdsvis 17 pct. og 12 pct. BP 16 - KALUNDBORG Side AUGUST 2015

7 Tabel 1: Udviklingen i antallet af offentligt Tabel 2: Antallet af oprettede praktikforsørgede unge (18-29 år) i Kalundborg, pladser og antallet af praktikpladssøgende jan 2008 juni 2015 i Kalundborg, jan apr Med kontanthjælpsreformen i 2014 er målgruppen for uddannelsesindsatsen udvidet, så alle ufaglærte unge, herunder også de årige og de aktivitetsparate unge, pålægges at gå i uddannelse. Godt hver femte af de ufaglærte unge på offentlig forsørgelse påbegyndte en uddannelse i Kalundborg i 2013/2014, hvilket svarer til niveauet i Østdanmark. Det er dog en udfordring for beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen, at antallet af praktikpladssøgende er stigende samtidig med, at antallet af indgåede aftaler er uændret. Der er knap 100 unge praktiksøgende i april 2015, men der blev kun oprettet omkring 35 praktikpladser. De unge, der debuterer tidligt på uddannelseshjælp, har en særlig problemstilling, fordi de i langt mindre grad end andre unge kommer i uddannelse eller job i stedet får de ofte lange forløb på offentlig forsørgelse. I Kalundborg modtager 43 pct. af 18-årsdebutanterne fortsat offentlig forsørgelse fem år efter deres debut. Til sammenligning gælder det kun 14 pct. af de unge, der ikke debuterer tidligt på kontanthjælp. Tabel 3: Udviklingen i andel unge, Tabel 4: Forsørgelsesstatus for 23-årige der debuterer tidligt på kontant-/ud- fordelt efter debut på kontant-/uddanneldannelseshjælp. seshjælp før fyldt 19 år, marts Fleksjob og ledighedsydelse Antallet af personer i fleksjob er steget betydeligt i Kalundborg efter førtidspension- og fleksjobreformen trådte i kraft i starten af Antallet er således steget fra omkring 400 personer primo 2013 til 500 personer medio 2015 svarende til en stigning på 25 pct. I samme periode har der været et mindre fald i antallet af personer på ledighedsydelse. BP 16 - KALUNDBORG Side AUGUST 2015

8 Med fleksjobreformen blev det muligt for kommunerne at visitere til fleksjob med et lavt timeantal for at give de mest udsatte på arbejdsmarkedet en større mulighed for et fleksjob. Kommunalbestyrelsen besluttede i denne forbindelse i budget 2015 at etablere 25 såkaldte mikrofleksjob i Kalundborg Kommune. Disse forhold har betydet, at andelen af nye fleksjob for personer med mindst 4 års uafbrudt forsørgelse er steget betydeligt. Der er imidlertid stor forskel på, hvor mange fleksjobbere der bliver ansat i de forskellige brancher. Offentlig service står for omkring 40 pct. af de nye fleksjob i det seneste år. Det er en større andel end branchens størrelse i forhold til den samlede beskæftigelse i Kalundborg (33 pct.). Omvendt ansætter virksomheder i industrien og byggeriet færre personer i fleksjob set i forhold til branchernes størrelse. Tabel 5: Andel nye fleksjobbere med Tabel 6: Andelen af nye fleksjob mindst 4 års uafbrudt forsørgelse før 2. kvartal kvartal 2015, fleksjobansættelse. fordelt på brancher. 2.3 Sygedagpenge og ressourceforløb I januar 2015 er den nye sygedagpengereform trådt i kraft. Formålet med reformen er blandt andet at sikre økonomisk støtte for sygemeldte under hele sygdomsforløbet samt at iværksætte en tidligere og langt mere målrettet opfølgning og indsats for at forebygge lange sygdomsforløb. Et af elementerne i reformen er, at sygedagpengemodtagerne skal revurderes efter 5 måneder med henblik på, om de kan opnå en forlængelse af deres sygedagpenge. De sygedagpengemodtagere, der efter fem måneder på sygedagpenge ikke kan få forlænget sygedagpengene efter forlængelsesreglerne, overgår til et jobafklaringsforløb, hvor de vil modtage en ydelse på kontanthjælpsniveau, som er uafhængig af formue og indkomst. Der er stor variation i antallet af påbegyndte sygedagpengeforløb i forhold til antallet af beskæftigede i de forskellige brancher. I bygge og anlæg, erhvervsservice og offentlige brancher er der flere sygedagpengeforløb pr. beskæftigede end i de øvrige brancher. Samtidig bruger virksomhederne i bygge og anlæg i langt mindre grad delvise raskmeldinger, som kan bidrage til den sygemeldtes tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Jobcentrets udfordringer ligger derfor i at sikre reduktion i tiden på sygedagpenge samt forøgelse af brugen af delvise raskmeldinger. BP 16 - KALUNDBORG Side AUGUST 2015

9 Tabel 7: Antal sygedagpengemodtagere i Kalundborg fordelt efter sygedagpengeanciennitet. Tabel 8: Andel påbegyndte sygedagpenforløb pr. beskæftiget samt andel delvise raskmeldinger fordelt på brancher. Som forventet og forudsat i forbindelse med implementeringen af Førtids- og Fleksjobreformen er antallet af tilkendte førtidspensioner steget en anelse i 2014 efter nedgangen, der fulgte efter førtidspensionsreformens ikrafttræden året før. I den første periode af førtidspensionsreformen blev der oprettet få ressourceforløb i Kalundborg, men efter en indfasning er tilgangen til ressourceforløb steget betydeligt. Tilgangen til førtidspension og ressourceforløb er i løbet af 2014 kommet op på et niveau, der modsvarer den nedgang i førtidspension, der fulgte efter reformens ikrafttræden. Tabel 9: Tilkendelse af førtidspension og tilgangen til ressourceforløb i Kalundborg. 2.4 Indsatsen mod langtidsledighed. Antallet af langtidsledige er fortsat med at falde betydeligt i Kalundborg. Antallet er således faldet fra knap 500 i starten af 2013 til omkring 260 i april 2015, svarende til næsten en halvering. I det seneste år er antallet faldet blandt både modtagere af dagpenge, kontanthjælp og særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse. Blandt udfaldstruede dagpengemodtagere er der stor forskel på, hvordan deres forsørgelsessituation ser ud et år senere. Omkring 40 pct. af de udfaldstruede dagpengemodtagere er i beskæftigelse et år senere. Herudover modtager omkring 40 pct. af de udfaldstruede fortsat eller igen offentlig forsørgelse et år senere herunder især arbejdsmarkedsydelse og sygedagpenge. Der er forskel på udviklingen i langtidsledigheden blandt a-kasserne i Kalundborg. Særlig 3F har oplevet en stigning i antallet af langtidsledige i det seneste år (42 pct.), mens HK har haft en mindre stigning (6 pct.). Omvendt har FOA, Metal, ASE og det Faglige Hus oplevet et fald i langtidsledigheden og alle, bortset fra det Faglige Hus, har en lavere langtidsledighed end gennemsnittet. Selvom langtidsledigheden generelt falder med stigende uddannelsesniveau, har nyuddannede en betydelig højere langtidsledighed end andre grupper. BP 16 - KALUNDBORG Side AUGUST 2015

10 Jobcentret har til trods for den positive udvikling i langtidsledigheden fortsat udfordringer særligt i forhold til at imødegå langtidsledighed blandt ufaglærte og dimitender. Tabel 10: Udviklingen i antallet af Tabel 11: Forsørgelsessituationen i marts langtidsledige i Kalundborg, 2015 for a-dagpengemodtagere, der var januar april 2015 udfaldstruede i 1. kvartal Samarbejde med virksomhederne. Der er stor forskel på, hvor meget virksomhederne samarbejder med beskæftigelsessystemet i de sjællandske kommuner. Kalundborg er kendetegnet ved, at både samarbejdsgraden og andelen af virksomhedsrettet aktivering er højere end gennemsnittet. I det seneste år er andelen af virksomhedsrettet aktivering ligget på omkring 13 pct. af den samlede aktivering i Kalundborg. Samarbejde med virksomhederne spiller fortsat en stor rolle i beskæftigelsesindsatsen. Virksomhedssamarbejdet i Kalundborg er dog faldet svagt de seneste år, fra en samarbejdsgrad på 44 pct. i 2012 til en samarbejdsgrad på 41 pct. i Samarbejdsgraden er dog stadig højere end i Region Sjælland generelt. De fleste virksomheder samarbejder med det lokale jobcenter i Kalundborg. Således samarbejder omkring 36 pct. af virksomhederne i Kalundborg med jobcenteret. Med kontanthjælpsreformen fra januar 2014 er det blevet muligt at anvende nytteindsats, som indebærer udførelse af samfundsnyttige opgaver hos offentlige arbejdsgivere. Der er omkring 50 personer i nytteindsats i Kalundborg i april Tabel 12: Virksomhedernes samar- Tabel 13: Samarbejds- og aktiveringsgrabejdsgrad i henholdsvis 2012, 1013 den i virksomhedsrettet aktivering i Reog 2014 gion Sjælland, 4. kvt kvt BP 16 - KALUNDBORG Side AUGUST 2015

11 2.6 Den lokale beskæftigelsesindsats står over for særligt store udfordringer i de kommende år. Uanset at der forventes en mere gunstig udvikling på arbejdsmarkedet med yderligere fald i ledigheden og stigning i beskæftigelsen står Kalundborg Kommune over for en række udfordringer i de kommende år, der stiller store krav til den lokale beskæftigelsesindsats. Det store antal borgere, som modtager (langvarige) offentlige ydelser udgør en stor udfordring, både for de enkelte borgere, virksomhederne og kommunen. For de enkelte borgere er der risiko for, at de over tid bliver marginaliseret fra arbejdsmarkedet og mister muligheden for at være selvforsørgende. Særligt for de unge er der risiko for, at en dårlig start i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet medfører, at den unge ikke kommer godt i vej og får en ustabil arbejdsmarkedstilknytning i voksenlivet. Det kan have negativ betydning for den unges fremtidige jobmuligheder og indtægt, samt i værste fald have negative konsekvenser for den sociale arv, de unge giver videre til deres børn. For virksomhederne er der risiko for, at en fortsat faldende arbejdsstyrke vil føre til mangel på kvalificeret arbejdskraft. De store generationer af ældre, som forventes at trække sig tilbage på pension i de kommende år, vil efterlade en situation med udbredt mangel på arbejdskraft, såfremt den faldende arbejdsstyrke ikke bliver mødt med arbejdskraft, som er uddannet, velkvalificeret og klar til arbejdsmarkedet. Endelig giver det store antal offentligt forsørgede borgere i Kalundborg Kommune en række udfordringer. Der er en økonomisk udfordring i form af manglende skatteindtægter, fordi borgerne ikke kommer i job, samt i form af stigende udgifter til kontanthjælp, dagpenge og permanente forsørgelsesydelser. Særligt for de unge er det en udfordring for kommunen, såfremt det ikke lykkes at få unge uddannet og godt i gang med et stabilt arbejdsliv, så de kan blive væsentlige bidragsydere til kommunens fremtidige udvikling som helhed. Forudsætningen for, at jobcentret kan lykkes med at tackle udfordringerne i den lokale beskæftigelsesindsats, er et forpligtende samarbejde med alle aktører og interessenter på arbejdsmarkedet de ledige, virksomhederne, lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationerne, a-kasserne, uddannelsesinstitutioner m.fl. Tabel 14: Udviklingen i arbejdsstyrken Tabel 15: Udviklingen i arbejdssteder i år i udvalgte områder udvalgte områder De beskrevne udfordringer tager udover ministerens mål - udgangspunkt i: "Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Faktaark for Kalundborg" udarbejdet af Mploy for Jobcenter Kalundborg. BP 16 - KALUNDBORG Side AUGUST 2015

12 "Kommunefremskrivningen - et scenarieværktøj til overvågning af udviklingen på det lokale arbejdsmarked" udarbejdet af Arbejdsmarkedskontor Øst. LO og DA's anbefalinger til den lokale beskæftigelsesindsats 2016, hvilke vedlægges som bilag til beskæftigelsesplanen. Kapitel 3. Beskæftigelsesministerens mål. Som det fremgår af kapitel 1, Arbejdsmarkedspolitisk strategi er der en nøje sammenhæng mellem fokusområderne i kommunalbestyrelsens arbejdsmarkedspolitiske strategi og de af Beskæftigelsesministeren udmeldte mål for beskæftigelsesindsatsen på landsplan i 2016: Ministermål l - Flere unge skal have en uddannelse Uddannelse er en afgørende forudsætning for at fastholde en solid tilknytning til arbejdsmarkedet - både nu og i fremtiden. Derfor skal der fortsat være fokus på at understøtte kontanthjælpsreformens intention om, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, der kan give dem de nødvendige kompetencer til at komme i beskæftigelse. Nytilkomne unge indvandrere og flygtninge under 30 år uden uddannelse skal fremover fra starten af integrationsprogrammet have en indsats med uddannelsesfokus. For unge med særlige faglige, sociale eller helbredsmæssige behov, herunder unge med funktionsnedsættelser, skal der være den nødvendige hjælp og støtte til at opnå en uddannelse. 2. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats Beskæftigelsesgraden er betydeligt lavere blandt nogle grupper end andre. Det gælder eksempelvis personer med funktionsnedsættelser, herunder psykiske lidelser, samt gruppen af indvandrere og flygtninge. Årsagen kan blandt andet være, at nogle borgere i udkanten af arbejdsmarkedet har sammensatte problemer, der kræver en tværfaglig indsats. Det er således afgørende for implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen, reformen af sygedagpenge og en styrket integrationsindsats for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte, at kommunerne prioriterer en forebyggende, helhedsorienteret og tværfaglig indsats. Det skal blandt andet understøtte, at flere kan deltage i forløb på virksomheder og dermed styrke chancen for på sigt at få et ordinært job. Ministermål 3 - Langtidsledigheden skal bekæmpes. Langtidsledigheden er fortsat en stor udfordring, idet borgere, der tilbringer længere perioder i ledighed, har sværere end andre ved at gen-vinde fodfæste på arbejdsmarkedet. Det gælder særligt seniorer, der har en større risikofor at ende i langtidsledighed end andre ledige. Udfordringen med langtidsledighed skal også ses i lyset af den toårige dagpengeperiode, der stiller yderligere krav om en tidlig og forebyggende indsats. Beskæftigelsesreformen har som et væsentligt formål at forebygge og nedbringe langtidsledigheden gennem en tidlig individuel indsats, der kan ruste den enkelte til varig beskæftigelse. Det forudsætter blandt andet en styrket indsatsfor målrettet at opkvalificere og uddanne de ledige, der har mindst uddannelse, så de får de nødvendige kompetencer og kan komme tilbage på arbejdsmarkedet. BP 16 - KALUNDBORG Side AUGUST 2015

13 3. Ministermål 4 - Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksombeder skal styrkes. Der er behov for at styrke jobcentrenes samarbejde med virksomhederne for herigennem at kunne levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft samt uddannelse og opkvalificering. Der er også et stærkt behov for at arbejde målrettet med at undgå fremtidige flaskehalse på arbejdsmarkedet. Et godt samarbejde mellemjobcentrene og virksomhederne er desuden afgørende for at kunne tilbyde flere udsatte borgere en virksomhedsrettet indsats samt at fastholde personer med nedsat arbejdsevne eller sygdom på deres arbejdsplads. BP 16 - KALUNDBORG Side AUGUST 2015

14 Kapitel 4 Budget for beskæftigelsesindsatsen. Hele kr. Konto JOBCENTER Budget 2015 Budget Beboelse Introduktionsprogram Introduktionsydelse Repatriering Dagpenge til forsikrede ledige Uddannelsesordning Revalidering Løntilskud mv. til pers. i fleksjob Ressourceforløbs ydelse Ledighedsydelse Ej budget Driftudgifter til kommunal beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løntilsk.ledige ansat i kom Servicejob Seniorjob pers over 55 år Beskæftigelsesordninger I alt Konto YDELSE Budget 2015 Budget Andre Sundhedsudgifter Førtidspension tilkendt efter Ej budget Personlige tillæg m.v Førtidspension tilkendt før Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Kontanthjælp til visse grp. af flytninge Aktiverede kont.hj.modtagere (afløb) Boligydelse til pensionister Boligsikring I alt Konto 5, Beskæftigelsesindsats i alt Konto 6, Administration Jobcenter i alt BP 16 - KALUNDBORG Side AUGUST 2015

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 Jobcenter Kalundborg Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 20. december 2017 BP 18 Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI 3 1.1 Indledning 3 1.2 Fokusområder

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Drift 763,8 758,9 744,1 738,1 737,8 737,6 Arbejdsmarked ramme

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015 1 Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med November 2015 2 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner. Faldet

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2015. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 Jobcenter Kalundborg Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 19. december 2018 Side 1 af 6 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI. Indledning Den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer Det vil vi i 2015 I Randers Kommune er hovedopgaven på arbejdsmarkedsområdet at få nedbragt antallet af borgere på offentlig ydelse og øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Det betyder at vi skal

Læs mere

Kommunenotat. Aalborg

Kommunenotat. Aalborg Kommunenotat Aalborg 215 Befolkning og arbejdsmarked Aalborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Kommunenotat. Herning Kommune

Kommunenotat. Herning Kommune Kommunenotat Herning Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Herning Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

Kommunenotat. Skive Kommune

Kommunenotat. Skive Kommune Kommunenotat Skive Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Skive Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. Randers Kommune

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. Randers Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Randers Kommune 1 1. Beskæftigelsespolitikken 2016 1.1 Reformer og indsats Målsætningen i den nationale beskæftigelsespolitik er, at der skal være færre på offentlig forsørgelse

Læs mere

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats.

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats. 2. Budgetmål i 2016 Afsnittet er en samlet beskrivelse af målsætningerne for beskæftigelsesområdet og dækker derfor også indsatsområder under bevillingsområde 3.2 og 3.3. Randers kommunes beskæftigelsesmål

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013 for Allerød Kommune

Beskæftigelsesplan 2013 for Allerød Kommune Beskæftigelsesplan 2013 for Allerød Kommune Maj 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Allerød... 2 2. Udviklingen i jobcenterets målgrupper... 3 3. Ministerens

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 4. september 2015

Sagsnr.: 2015/ Dato: 4. september 2015 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 4. september 2015 Titel: Beskæftigelsesplan 2016 Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Uddannelseskonsulent Byrådet skal hvert år vedtage en beskæftigelsesplan,

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2015 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015 Kommunen skal i 2014 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2015 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Assens

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Assens Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning November Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre at driftsudgifterne ikke bliver

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer

Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer 7. november 2013 Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer Resumé Efter 18 måneder på ledighedsydelse har mange fleksjobvisiterede mistet troen på at komme i job og samtidig modtager kommunen

Læs mere

Indledning... 2. Opsamling... 4. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7

Indledning... 2. Opsamling... 4. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 Indledning... 2 Opsamling... 4 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 Mål og strategi for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats... 8 Strategi og indsatser for de unge... 10 Strategi og Indsats

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

Ministermål nr. 1 2013

Ministermål nr. 1 2013 Ministermål nr. 1 2013 type: Fagområde Flere unge skal have en uddannelse Mål: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. lavt uddannelsesniveau

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Nordfyns Kommune Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Forord... 2 Udfordringer... 3 Mål 2016... 4 Strategi for den borger- og virksomhedsrettede indsats...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2016 side 6

Indholdsfortegnelse. Kapitel 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2016 side 6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Baggrund for Beskæftigelsesplanen 2016 side 3 Beskæftigelsessituationen lige nu Beskæftigelsesmæssige udfordringer Kerneopgaven Beskæftigelse Jobcenter Hedensteds lokale

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan for Brønderslev Kommune 2. udkast 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning - Om beskæftigelsesplanen... 3 2.0 Arbejdsmarkedets udvikling i Brønderslev Kommune og

Læs mere

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats - Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats 9. december 213 JBP Dok ID: 2893 Danmark har et af Europas

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelses - og Socialforvaltningen, Odense Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelses - og Socialforvaltningen, Odense Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelses - og Socialforvaltningen, Odense Kommune Indledning Beskæftigelsesplan 2016 beskriver Odense Kommunes målsætninger og indsatser på beskæftigelsesområdet i 2016. Beskæftigelses-

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Center for Job og Uddannelse December 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 De overordnede rammer... 3 Trin i den nye refusionsmodel... 3 Mål og indsatser overfor borgere og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Godkendt: Af kommunalbestyrelsen ved møde 20. november 2014

Beskæftigelsesplan 2015. Godkendt: Af kommunalbestyrelsen ved møde 20. november 2014 Beskæftigelsesplan 2015 Godkendt: Af kommunalbestyrelsen ved møde 20. november 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015... 3 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015...

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2012... 4 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012... 6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune

Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune 212 Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR AARHUS... 3 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I AARHUS... 4 BESKÆFTIGELSEN I AARHUS STABILISERES...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 GENTOFTE KOMMUNE

Beskæftigelsesplan 2016 GENTOFTE KOMMUNE Beskæftigelsesplan 2016 GENTOFTE KOMMUNE Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2016... 2 Rammevilkår og udviklingstendenser for beskæftigelsesindsatsen i 2016... 2 Væsentlige begreber... 4 Sammenfatning af mål

Læs mere