Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013"

Transkript

1 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013

2 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Undersøgelsen er gennemført af YouGov i perioden 26. marts 8. april 2013 blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen. I alt har personer i alderen år svaret på undersøgelsen, fordelt på personer i Region Hovedstaden og Region Sjælland samt i Skåne. Undersøgelsen følger op på en tidligere gennemført undersøgelse fra maj Undersøgelsen i 2012 blev gennemført i aldersgruppen år. Af hensyn til sammenligneligheden med sidste år, bliver dette års resultater præsenteret for aldersgruppen år i dette notat. Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i hele Øresundsregionen, men i dette notat benævnes den danske del af Øresundsregionen for enkelthedens skyld for Sjælland. Figurerne i dette notat er så vidt muligt farvekodet, således at de røde nuancer er Sjællænd og de blå Skåne. Samtidig er der i de figurer, hvor der er tal både for 2012 og 2013 anvendt en lysere nuance for år 2012, det vil sige lyserød for Sjælland og lyseblå for Skåne. 1

3 37 % af sjællænderne og 57 % af skåningene har besøgt den anden side af sundet 37 % af sjællænderne og 57 % af skåningene har besøgt den anden side af sundet i løbet af det seneste år. For sjællændernes vedkommende er det lidt færre end sidste år, mens der er sket en lille stigning i antallet af skåninge, der har besøgt den danske side. Skåningene er også langt flinkere til at genbesøge den danske side. Som det ses af figur 1, besøger 20 % eller hver femte skåning Danmark 3-10 gange om året (den blå stabel). Det er lidt flere end i 2012 (den lyseblå stabel). Tilsvarende er det, som det ses af den røde søjle for 3-10 gange, kun 8 % af sjællænderne, der aflægger så mange besøg i Skåne. Til gengæld er der nogenlunde lige mange sjællændere og skåninge, der besøger den anden side af sundet 1-2 gange om året. Figur 1- Hvor mange gange har du besøgt Sjælland/Skåne indenfor de seneste 12 måneder? Sjælland 2012 Sjælland 2013 Skåne 2012 Skåne gange 1-2 gange 3-10 gange gange Mere end 100 gange Ved ikke På begge sider af sundet rejser mændene mest, og det er tilsvarende især kvinder, der svarer, at de slet ikke har krydset sundet. Derfor rejser vi En shoppingtur er det flest i regionen bruger tid på, når de besøger den anden side af sundet. 44 % af skåningene og 38 % af sjællændere, der har besøgt den anden side af sundet indenfor det seneste år, har været på en shoppingtur. 2

4 Ture med et kulturelt formål er den næst hyppigste rejseårsag blandt skåningene. Det er et stort fremskridt i forhold til 2012-målingen, hvor det blot var den fjerdehyppigste årsag. En del af forklaringen kan være, at svarkategorien er blevet omformuleret i dette års undersøgelse til kultur og oplevelser, hvor svarkategorien sidste år blot hed kultur. For sjællændernes vedkommende er Skåne primært et sted man ud over at shoppe, ferierer i eller blot rejser igennem for at komme videre op i Sverige eller til Norge. Gennemrejse og ferie er de næsthyppigste rejseformål for sjællænderne. 28 % og 18 % har henholdsvis holdt ferie i Skåne eller været på gennemrejse i Skåne indenfor det seneste år. At besøge familie og venner på den anden side af sundet er til gengæld noget som sjællænderne ofte bruger tid på end skåningene. Det skyldes bl.a. de mange danskere, der siden broens tilkomst har bosat sig i Skåne. Hvor skåningene i stigende omfang bruger den anden side af sundet som sit lokale opland, hvor man både kan arbejde og anvende kulturtilbuddene, ligner sjællændernes brug af Øresundsbron og HHfærgerne mere deres brug af Storebæltsforbindelsen til ferier og familiebesøg. Figur 2a - Hvad er de vigtigste årsager til, at du har besøgt Skåne/Sjælland indenfor de seneste 12 måneder? Shopping Kultur Gennemrejse Ferie Arbejde Forretningsrejse Besøgt venner/familie Fritidsaktivitet/sport Pendling mellem bopæl og arbejde Skåninge 2012 Skåninge 2013 Sjællændere 2012 Sjællændere 2013 Studie/forskning Andet Ved ikke/husker ikke

5 Mænd shopper lige så meget som kvinderne - i hvert fald i Skåne, hvor 44 % af mændene og 44 % af kvinderne har besøgt den anden side af sundet for at shoppe. På Sjælland følger mændene også godt med, men her har kvinderne dog en lidt større shoppinglyst. 36 % af mændene og 42 % af kvinderne på Sjælland har indenfor de seneste 12 måneder været en tur over sundet for at shoppe. Figur 2b Shopping som rejseformål indenfor de seneste 12 måneder fordelt på køn Når vi dykker lidt længere ned i, hvad der besøges, når der står kultur henover besøget på den anden side af sundet, er der væsentlige forskelle mellem sjællændere og skåninge. Skåningene besøger især forlystelsesparker, oplevelsescentre og lignende. Med så stærke brands som Tivoli, Bakken og Experimentarium er det ikke så overraskende, at fire ud af ti skåninge, der har besøgt den danske side, har besøgt en forlystelsespark eller oplevelsescenter. For sjællændernes vedkommende er det besøg på historiske steder og historiske bygninger, der topper listen over kulturbesøgsmål. For hver fjerde sjællænder, der har besøgt den svenske side af sundet, har der været indlagt besøg på et historisk sted eller i en historisk bygning i besøgsprogrammet. Det kan måske undre, at arbejde fylder så lidt i figur 2, når vi fra andre kilder ved, at ca. 40 pct. af trafikken over Øresund skyldes arbejdspendling. Forklaringen på dette er, at der kun er få personer (ca personer, dvs. ca. en halv procent af den samlede Øresunds-befolkning), der pendler til gengæld gør de det næsten hver dag modsat andre, der krydser sundet. 4

6 Figur 3 - Hvor mange gange har du indenfor det seneste år besøgt Sjælland/Skåne for at opleve Sjælland 1-2 gange Sjælland 3 gange eller flere Skåne 1-2 gange Skåne 3 gange eller flere Hvor meget betyder tog- og bropriser for hvor ofte vi rejser? Skåningene er mere prisfølsomme end sjællænderne, når det gælder prisen for at krydse sundet i tog eller bil. Godt 30 % ville rejse væsentligt flere gange, hvis priserne blev halveret, mens lidt flere, 34 %, ville rejse lidt flere gange. For sjællænderne vil en halvering af priserne have en mindre effekt. 16 % ville rejse væsentligt flere gange, mens godt 40 % ville rejse lidt flere gange. 23 % af skåningene og 31 % af sjællænderne er helt ufølsomme overfor prisændringer. En reduktion af priserne vil med andre ord give en del flere rejsende til gavn for integrationen. Figur 4 - Hvor mange gange på et år ville du besøge Skåne/Sjælland mere end hidtil, hvis bro- og togpriserne blev halveret i forhold til nu? 5

7 45% 4 35% 3 25% 2 15% Sjælland 2012 Sjælland 2013 Skåne 2012 Skåne % Uændret Lidt flere besøg Væsentligt flere besøg Ved ikke Nabolands-tv Skåningene ser mere dansk tv, end sjællænderne ser svensk tv. Store danske tv-serier, som eksempelvis Borgen, der bliver vist tidligere på dansk tv end på svensk, kan være medvirkende til at skåningene ser mere tv fra de danske tv-kanaler end omvendt. Men det er formentlig kun en mindre del af forklaringen. Den væsentligste årsag skal nok søges i det faktum, der afspejles igennem hele undersøgelsen, at skåningene er mere rettet mod Danmark end sjællænderne er mod det svenske. Bemærk at på grund af en uhensigtsmæssighed i svarkategorierne i sidste års svenske delundersøgelse, er tallene for Skåne ikke sammenlignelige for 2012 og For sjællændernes vedkommende kan konstateres en stigning i antallet af personer, der aldrig ser svenske tv-kanaler. 53 % ser aldrig svenske tvkanaler, mens det i 2012 var 48 %. Figur 5 - Hvor ofte ser du svenske/danske tv-kanaler? 6

8 Sjælland 2012 Sjælland 2013 Skåne 2012 Skåne 2013 Både på Sjælland og i Skåne er det de unge (18-34 år), der ser mindst nabolandstv. Men der er en væsentlig forskel. De unge i Skåne har de danske tv-kanaler med i det brede udbud af kanaler de ser og kun 11 % ser aldrig tv fra de danske kanaler. Det er færre end de årige og de årige, hvor henholdsvis 2 og 19 % aldrig ser danske tv-kanaler. På Sjælland har de unge lukket helt af for de svenske kanaler. Her er der hele 71 %, der aldrig ser tv fra de svenske kanaler, hvilket er væsentligt højere end for de årige og årige, hvor henholdsvis 46 % og 43 % aldrig ser tv fra de svenske kanaler. Hvor godt forstår vi hinanden? Allermest afgørende for integrationen og samarbejdsmulighederne er måske sprogforståelsen. Også her er skåningene lidt foran sjællænderne. 51 % af skåningene forstår dansk i høj eller meget høj grad, mens det tilsvarende tal for sjællænderne er 40 %. 23 % af sjællænderne og 18 % af skåningene befinder sig på det man må kalde et kritisk niveau, hvor de kun i mindre grad eller slet ikke forstår svensk/dansk. Figur 6 - I hvilken grad forstår du svensk/dansk? 7

9 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% Slet ikke (1) I mindre grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget Ved ikke høj grad (5) Sjælland 2012 Sjælland 2013 Skåne 2012 Skåne 2013 Når det gælder sprogforståelse skiller vandene knap så meget ned gennem Øresund som ned gennem ægtesengen. Mænd er ifølge dem selv bedre til at forstå nabolandets sprog. I hvert fald de skånske mænd har da også noget at have det i, da der er en overvægt af mænd blandt pendlerne fra Skåne til Danmark. Figur 7 - I hvilken grad forstår du svensk/dansk fordelt på køn 8

10 Ved ikke Slet ikke eller i mindre grad I nogen grad I høj eller meget høj grad På begge sider af sundet er der en klar sammenhæng mellem alder og sprogforståelse dog med undtagelse af sjællænderne over 65 år. Personer under 35 har et klart mindre kendskab til nabosproget end de øvrige aldersgrupper. Forskellen mellem aldersgrupperne er formentlig så store, at de næppe vil udviskes med tiden. Der er interessante forskelle mellem den skånske og sjællandske gruppe af personer i alderen år. Hvor de skånske årige er dem, der bedst forstår dansk, så er de sjællandske årige mere opgivende over for det svenske og er dårligere til det svenske end de årige og de årige. 9

11 Figur 8 - I hvilken grad forstår du svensk/dansk fordelt på alder Ved ikke Slet ikke eller i mindre grad I nogen grad I høj grad eller meget høj grad Skåne Sjælland Hvor godt man forstår nabolandets sprog varierer alt efter hvilken jobfunktion man har. De studerende, elever og lærlinge er dem, der er dårligst til at forstå nabolandets sprog her er der jo et sammenfald med at det er unge mennesker. De faglærte er betydeligt dårligere til at forstå nabolandets sprog, mens omkring halvdelen af funktionærerne svarer, at de i høj eller meget høj grad forstår nabolandets sprog. Figur 9 - I hvilken grad forstår du svensk/dansk fordelt på jobfunktion 10

12 Studerende/lærling/elev Funktionær Faglært/ufaglært (ikke funktionær) Studerende/lærling/elev Funktionær Faglært/ufaglært (ikke funktionær) Slet ikke eller i mindre grad I nogen grad I høj eller meget høj grad Sjælland Skåne Interessen for at søge job på den anden side af sundet Omkring halvdelen, 48 % på Sjælland og 53 % i Skåne, ville søge job på den anden side af sundet, hvis de blev jobsøgende. Det er en overraskende fin balance taget i betragtning at pendlerstrømmen i dag er meget ulige fordelt med 96 % af pendlerne, der bor i Skåne. Lavkonjunkturen i dansk økonomi har formentlig en stor betydning her. I krisetider er det område, hvor man søger job, normalt større end i opgangstider. Sjællænderne er blevet svagt mere positive overfor at pendle til den anden side af sundet fra 2012 til 2013, mens omvendt skåningene er blevet svagt mere negative. Den stærkere svenske krone spiller naturligvis også en rolle her. Hvor der for år tilbage både var mange ledige jobs og en god løn at hente i Danmark, så er konkurrencen på jobmarkedet noget hårdere nu og valutakursudviklingen har fjernet en stor del af den økonomiske gevinst ved at arbejde i Danmark. Figur 10 - Ville du søge arbejde i Skåne/på Sjælland, hvis du var jobsøgende? 11

13 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% Sjælland 2012 Sjælland 2013 Skåne 2012 Skåne 2013 Der er en sammenhæng mellem villigheden til at søge job på den anden side af sundet og uddannelsesniveauet. Jo højere uddannelse, jo flere vil søge job på den anden side af sundet. Det er helt sammenfaldende med det mere generelle billede, at højtuddannede er villige til at pendle end lavere uddannede og i gennemsnit også pendler længere. Figur 11 - Ville du søge arbejde i Skåne/på Sjælland, hvis du var jobsøgende? fordelt på uddannelse 12

14 Grund-/folkeskole Almengymnasial uddannelse Erhvervsgymnasial uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående Lang videregående Grund-/folkeskole Almengymnasial uddannelse Erhvervsgymnasial uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående Lang videregående Nej Ved ikke Ja Skåne Sjælland Hvor integrerede er vi? Hvorvidt man opfatter det at arbejde, flytte til eller studere i nabolandet som noget helt almindelig har formentlig en stor sammenhæng med hvorvidt man kender nogen, der har gjort det samme. Betragtet på den måde kan det faktum, at man kender nogen være et mål på hverdags-integrationen. 46 % af sjællænderne og 35 % af skåningene kender nogen, der bor på den anden side. Den store flyttestrøm af danskere til Skåne og den store tilstrømning af skåninge til de danske arbejdspladser igennem 0 erne er forklaringen på, at der er flere sjællændere end skåninge, der kender nogen, der bor på den anden side af sundet. Til gengæld er det lige omvendt, når det drejer sig om, hvorvidt man kender nogen, der arbejder på den anden side af sundet. Her kender halvdelen af skåningene en, der arbejder i Danmark, mens det kun er 19 % af sjællænderne, der kender nogen, der arbejder i Skåne. Også når det gælder studier er der flere skåninge, der kender nogen, der studerer på den danske side af sundet end omvendt. 18 % af skåningene kender nogen, der studerer på den anden side af sundet, men det kun er 8 % af sjællænderne. For alle tre kategorier ses et svagt fald i antallet, der kender nogen, der bor, arbejder eller studerer på den anden side af sundet, fra 2012 til Figur 12 Kender du nogen, der 13

15 Bor i Skåne Arbejder i Skåne Studerer i Skåne Bor i Skåne Arbejder i Skåne Studerer i Skåne Bor på Sjælland Arbejder på Sjælland Studerer på Sjælland Bor på Sjælland Arbejder på Sjælland Studerer på Sjælland Ved ikke Nej Ja Sjælland Sjælland Skåne Skåne Lysten til at studere i nabolandet blandt de unge De årige er blevet spurgt om deres interesse i at studere på den anden side af sundet. Hver tredje unge skåning og hver femte sjællændere svarer ja, mens 64 % af sjællændere og 43 % af skåningene ikke kan forestille sig at studere på den anden side af sundet. Usikkerheden er størst i Skåne, hvor hver femte svarer ved ikke, mens det tilsvarende er 15 % på Sjælland, der svarer ved ikke. Usikkerheden er størst blandt de unge kvinder, hvor hver fjerde ikke ved om de kan forestille sig at studere på den anden side af sundet, men de unge mænd er mere sikre i sin sag og kun 13 % ikke ved om de kan forestille sig at studere i Danmark. Lysten til at studere på den anden side af sundet er steget i Skåne fra 2012 til 2013, mens den er faldet på Sjælland. Figur 13 - Kunne du forestille dig at studere på Sjælland/i Skåne? 14

16 Ja Nej Studerer allerede i Skåne/på sjælland/har studeret i Skåne/på sjælland Ved ikke Sjælland 2012 Sjælland 2013 Skåne 2012 Skåne 2013 Sandsynligheden for at man flytter til den anden side af sundet Kun meget få anser det for sandsynligt eller meget sandsynligt, at de flytter til den anden side af sundet 5 % af sjællænderne og 6 % af skåningene. I Skåne er der en noget større gruppe af personer, der hverken ser det som sandsynligt eller usandsynligt at de flytter over sundet, end der er på Sjælland. Hver fjerde i Skåne har svaret hverken eller, mens det tilsvarende er 18 % på Sjælland. Typisk vil et hverken eller svar være udtryk for at man ikke rigtig har taget stilling, men som regel er de til at påvirke i positiv retning. Figur 14 - Hvor sandsynligt eller usandsynligt ville det være, at du flyttede til Sjælland/Skåne? 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% Sjælland 2012 Sjælland 2013 Skåne 2012 Skåne

17 Ligesom med sprogforståelsen er forskellen mellem mænd og kvinder større end mellem Skåne og Sjælland. Kvinderne har generelt oftere taget stilling til, hvorvidt de anser det for sandsynligt, at de flytter til den anden side af sundet end mændene har, og de er generelt mere negativt indstillet. At der er flere mænd end kvinder, der ikke har taget stilling, handler måske om at det er en af de beslutninger i parforholdet som kvinderne har sat sig på både i Skåne og på Sjælland. Figur 15 - Hvor sandsynligt ville det være, at du flyttede til Sjælland/Skåne? fordelt på køn 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% Sjælland Kvinde Skåne Kvinde Sjælland Mand Skåne Mand Hvorfor flytte? De personer, der har svaret, at det er sandsynligt eller meget sandsynligt, at de vil flytte til den anden side af sundet, har fået spørgsmålet, om hvad der vil være de vigtigste argumenter for flytningen. De har haft mulighed for at vælge op til tre årsager. Det er først og fremmest de økonomiske årsager, der vil ligge til grund for en eventuel flytning til den anden side af sundet. Dette er mest udtalt for sjællænderne. For skåningene er det omtrent i lige så høj grad storbyen med et stort og varieret arbejdsmarked, mange kulturelle tilbud samt stort udbud af sociale mødesteder, som restauranter, caféer og lignende, der vil være årsag til en eventuel flytning. 16

18 Figur 16 - Hvilke af følgende ville være de vigtigste argumenter for at flytte til Sjælland/Skåne? Lave boligpriser Lavere leveomkostninger Lavere skat Gode muligheder for at finde arbejde Attraktive grønne områder/naturområder Stort udvalg af boliger God offentlig transport Gode skoler og dagsinstitutioner for børn For at flytte sammen med kæreste/komme tættere på familie Mange kulturelle tilbud (biograf, koncerter, museer etc.) God integration af borgere med anden etnisk baggrund end Lav kriminalitet/sikkert og trygt at færdes Gode muligheder for opstart af virksomhed Stort udvalg af restauranter, caféer og andre spisemuligheder Mindsket trafik Andet argument Ved ikke Skåne 2012 Skåne 2013 Sjælland 2012 Sjælland

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2012

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2012 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2012 Først og fremmest har vi naturligvis interesseret os for besøg over Sundet. Skåningene krydser Sundet mere end sjællænderne ( bruges i dette notat som betegnelse

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2014

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2014 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2014 Det går op og ned for kulturen i Øresundsregionen. Vi rejser oftere over Sundet for at opleve kultur på den anden side, mens vi får mindre af den æterbårne kultur

Læs mere

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand Kapitel 7. Social ulighed i sundhed Den sociale ulighed i befolkningens sundhedstilstand viser sig blandt andet ved, at ufaglærte i alderen 25-64 år har et årligt medicinforbrug på 2.2 kr., mens personer

Læs mere

Stigende pendling i Danmark

Stigende pendling i Danmark af forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk Chefkonsulent i DJØF Kirstine Nærvig

Læs mere

Antallet af flytninger på højeste niveau i ti år - børn og parforhold er ofte baggrunden for en flytning

Antallet af flytninger på højeste niveau i ti år - børn og parforhold er ofte baggrunden for en flytning 3. maj 2016 Antallet af flytninger på højeste niveau i ti år - børn og parforhold er ofte baggrunden for en flytning I 2015 foretog danskerne godt 880.000 flytninger inden for landets grænser. Det er på

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009

Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009 Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009 Indledning På vegne af Dansk Erhverv har Capacent Epinion i marts 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om danskernes globaliseringsparathed. Emnet er

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i svendborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Svendborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Svendborg Kommune.

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

Hvad de nye universitetsstuderende kan forvente at bruge på husleje, leveomkostninger og udgifter til bøger.

Hvad de nye universitetsstuderende kan forvente at bruge på husleje, leveomkostninger og udgifter til bøger. Eurostudent IV DENMARK Analysenotat 3: Studiestartstema; om hvad de nye universitetsstuderende kan forvente, at bruge på husleje, leveomkostninger og udgifter til bøger Hvad de nye universitetsstuderende

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI Bosætningsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI 1 Formål og datagrundlag Formålet med undersøgelsen er at besvare

Læs mere

Syddanmarks unge. Piger kaster sig over bøgerne drenge vil arbejde. på kanten af fremtiden. NO.05 baggrund og analyse

Syddanmarks unge. Piger kaster sig over bøgerne drenge vil arbejde. på kanten af fremtiden. NO.05 baggrund og analyse Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.05 baggrund og analyse Piger kaster sig over bøgerne drenge vil arbejde De ige piger forventer næsten alle

Læs mere

Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen

Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen Siden 1985 har både rige og fattige danskere oplevet en stigning i deres indkomst. I løbet af de seneste år er indkomstfremgangen imidlertid gået i stå

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

Etnicitet og ledighed - unge under 30 år

Etnicitet og ledighed - unge under 30 år og ledighed - unge under 30 år NOTAT Job og Ydelse 7. januar 2015 Følgende notat giver et indblik i øvrige borgere og indvandreres 1 fordeling på ydelser a-dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp - i aldersn

Læs mere

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa.

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa. Notat Befolkningsundersøgelse om international jobmobilitet Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller

Læs mere

Knap hver femte dansker bruger mindre end en halv time dagligt på spisning, som hovedaktivitet

Knap hver femte dansker bruger mindre end en halv time dagligt på spisning, som hovedaktivitet marts 2016 Nyt fra rff TISFORBRUG OG ARBEJSTIMER Knap hver femte dansker bruger mindre end en halv time dagligt på spisning, som hovedaktivitet Andel, der spiser forskellige måltider som hovedaktivitet

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Somaliere er dyre - polakker er billigere

Somaliere er dyre - polakker er billigere 25. marts 2014 ARTIKEL Af David Elmer Somaliere er dyre - polakker er billigere En somalier eller iraker i Danmark modtager i gennemsnit næsten tre gange så meget i sociale ydelser som en polak og over

Læs mere

PENDLING I NORDJYLLAND I

PENDLING I NORDJYLLAND I PENDLING I NORDJYLLAND I 2 Indholdsfortegnelse Pendling i Nordjylland Resume... 3 1. Arbejdspladser og pendling... 4 Kort fortalt... 4 Tabel 1 Arbejdspladser og pendling i Nordjylland i 2007... 4 Tabel

Læs mere

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter der generelt er bekymrede for at blive ledige, og om de er mere eller mindre bekymrede for

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

I arbejdet med ungeindsatsen har kommunalbestyrelsen vedtaget fem overordnede mål.

I arbejdet med ungeindsatsen har kommunalbestyrelsen vedtaget fem overordnede mål. Opfølgning på resultatmål 27. maj 2014 vedtog Ungeudvalget resultatmål for ungeindsatsen. Det blev også besluttet, at der løbende skal følges op på, hvordan det går med målopfyldelsen. Dette er første

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE

SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE 20. juni 2005 Af Mikkel Baadsgaard, direkte tlf.: 33557721 Resumé: SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE Investeringer i uddannelse er både for den enkelte og for samfundet en god investering. Det skyldes

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress...

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress... 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden januar 2010 Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden Resume Globaliseringen af de videregående uddannelser, stipendier til udlandsophold og en faglig tilskyndelse til at erhverve internationale

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Work-life balance Lederne Februar 2015

Work-life balance   Lederne Februar 2015 Work-life balance Lederne Februar 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv om de overvejer at skifte job for at få en bedre balance

Læs mere

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold.

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold. Social arv 163 8. Social arv nes sociale forhold nedarves til deres børn Seks områder undersøges Der er en klar tendens til, at forældrenes sociale forhold "nedarves" til deres børn. Det betyder bl.a.,

Læs mere

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights:

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights: Økonomisk analyse 8. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

Faktaark 4 - Tillykke med huen: Lykke

Faktaark 4 - Tillykke med huen: Lykke Juni 2015 Faktaark 4 - Tillykke med huen: Lykke Med databaggrund i en registeranalyse og en survey beskrives typiske livsforløb med udgangspunkt i forskellige uddannelseslængder Hvilket socialt, økonomisk

Læs mere

Budgettet balancerer men tandlægen må vente

Budgettet balancerer men tandlægen må vente Budgettet balancerer men tandlægen må vente Dette faktaark handler om de studerendes indtægter og udgifter, herunder hvor meget de - efter låntagning - har i underskud eller overskud ved månedens udgang,

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS

ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS Behov for fornyet øresundsintegration Öresundskomiteens nye integrationsindeks viser, at øresundsintegrationen ligger på et højt niveau men det er gået tilbage siden

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:18 4. april 2002 Familiernes brug af internet 2001 Næsten ¾ har adgang til internettet fra enten hjem eller arbejdsplads. Internetadgang er mest udbredt hos studerende (96 ) og funktionærer

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

Beskæftigelse, uddannelse og job

Beskæftigelse, uddannelse og job En artikel fra KRITISK DEBAT Beskæftigelse, uddannelse og job Skrevet af: Poul Hansen Offentliggjort: 02. september 2007 Uddannelse betyder meget for, om man får job, hvilke job, man kan få og ikke mindst

Læs mere

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 17. april 2002 Af Jonas Schytz Juul - Direkte telefon: 33 55 77 22 Resumé: STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 DA s lønstatistik for 2001 viser en gennemsnitlige stigning på 4,4 procent i timefortjenesterne

Læs mere

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning 4. december 2012 Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning Denne undersøgelse omhandler danskernes vurdering af stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og risiko

Læs mere

Inklusionsundersøgelsen

Inklusionsundersøgelsen Inklusionsundersøgelsen 2015 Randers Lærerforening har i perioden fra den 6. november 2015 til den 20. november 2015 gennemført den årlige inklusionsundersøgelse. Der er udsendt mail til kredsens medlemmer

Læs mere

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

5. Vækst og udvikling i hele Danmark

5. Vækst og udvikling i hele Danmark 5. 5. Vækst og udvikling i hele Danmark Vækst og udvikling i hele Danmark Der er fremgang i Danmark efter krisen. Der har været stigende beskæftigelse de seneste år især i hovedstadsområdet og omkring

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Tusindvis af danskere arbejder i udlandet

Tusindvis af danskere arbejder i udlandet 29. januar 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting Tusindvis af danskere arbejder i udlandet Den fri bevægelighed på det globale arbejdsmarked gælder ikke kun den ene vej. Selv om fokus i debatten er rettet

Læs mere

i:\september-2000\eu-j-09-00.doc 5. september 2000 Af Steen Bocian

i:\september-2000\eu-j-09-00.doc 5. september 2000 Af Steen Bocian i:\september-2000\eu-j-09-00.doc 5. september 2000 Af Steen Bocian RESUMÈ RENTESTIGNINGEN RAMMER ARBEJDERNE HÅRDEST Et nej til euroen d. 28. september vil medføre en permanent højere rente end et ja. Det

Læs mere

Forbrugerpanelet om organiseret rabat oplevelse, brug og efterspørgsel

Forbrugerpanelet om organiseret rabat oplevelse, brug og efterspørgsel Forbrugerpanelet om organiseret rabat oplevelse, brug og efterspørgsel Tæt på to ud af tre forbrugere (61%) har lagt mærke til, at nogle butikker skilter med en rabatmulighed som følge af en kundes organisering

Læs mere

Fremtidens mænd 2030: Ufaglærte og udkantsdanskere

Fremtidens mænd 2030: Ufaglærte og udkantsdanskere Fremtidens mænd 23: Ufaglærte og udkantsdanskere Mænd i 3 erne er allerede i dag overrepræsenteret i udkantsdanmark. En tendens som vil blive forstærket i fremtiden. I løbet af de næste 2 år vil kvinders

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Tillykke med huen her er dit liv. Indhold. Juni 2015

Tillykke med huen her er dit liv. Indhold. Juni 2015 Juni 2015 Tillykke med huen her er dit liv Med databaggrund i en registeranalyse og en survey beskrives typiske livsforløb medudgangspunkt i forskellige uddannelseslængder Hvilket socialt, økonomisk og

Læs mere

Karakteristik af unge under uddannelse

Karakteristik af unge under uddannelse Marts 2013 Karakteristik af unge under uddannelse Dette faktaark handler om, hvem de studerende er: Uddannelsestype, demografi, erhvervsarbejde, indkomst og udgifter samt hvilken andel deres samlede skattebetalinger

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Notat om uddannelsesmæssig og social ulighed i levetiden

Notat om uddannelsesmæssig og social ulighed i levetiden Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Sundhedsudvalget PØU alm. del - Bilag 99,SUU alm. del - Bilag 534 Offentligt ØKONOMIGRUPPEN I FOLKETINGET (3. UDVALGSSEKRETARIAT) NOTAT TIL DET POLITISK-ØKONOMISKE UDVALG

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Voldsom stigning i gruppen af meget fattige danskere

Voldsom stigning i gruppen af meget fattige danskere Voldsom stigning i gruppen af meget fattige danskere Antallet af personer, der er meget fattige og har en indkomst på under pct. af fattigdomsgrænsen, er steget markant, og der er nu 106.000 personer med

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Den sociale afstand bliver den mindre?

Den sociale afstand bliver den mindre? Den sociale afstand bliver den mindre? Bekæmpelse af negativ social arv er et erklæret mål for alle danske regeringer, uanset partifarve. Alle uanset familiemæssig og social baggrund skal have lige chancer

Læs mere

STRESS Lederne April 2015

STRESS Lederne April 2015 STRESS Lederne April 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet med baggrund i WHO-5 trivselsindekset, hvor mange respondenter der kan være i stor risiko for depression eller stressbelastning, kan

Læs mere

Sagsnr. Ref. SJOE Den 11. april 2007

Sagsnr. Ref. SJOE Den 11. april 2007 Sagsnr. Ref. SJOE Den 11. april 7 8OLJKHGLLQGIO\GHOVHQSnGHWGDQVNHVDPIXQG Den ulighed, der kan spores i indkomst og uddannelse, slår i stor udstrækning igennem, når der fokuseres på den indflydelse, de

Læs mere

Sommerens gymnasiale studenter 2013

Sommerens gymnasiale studenter 2013 Sommerens gymnasiale studenter 2013 Af Lone Juul Hune Snart vil 2013-studenterne 1 præge gadebilledet. I den forbindelse har UNI C Statistik & Analyse set på, hvor mange der bliver studenter i år, og hvilken

Læs mere

N OTAT. Hovedresultater: De fleste børn har en bedsteforælder i nærheden

N OTAT. Hovedresultater: De fleste børn har en bedsteforælder i nærheden N OTAT De fleste børn har en bedsteforælder i nærheden Den 26. november 2014 Sags ID: SAG-2013-06868 Dok.ID: 1940895 Hovedresultater: JNC@kl.dk Direkte 3370 3802 Mobil 3131 1749 2 ud af 3 børn i alderen

Læs mere

Faktaark 1 - Tillykke med huen: Profil af en studenterårgang

Faktaark 1 - Tillykke med huen: Profil af en studenterårgang Juni 2015 Faktaark 1 - Tillykke med huen: Profil af en studenterårgang Med databaggrund i en registeranalyse og en survey beskrives typiske livsforløb med udgangspunkt i forskellige uddannelseslængder

Læs mere

Profil af den økologiske forbruger

Profil af den økologiske forbruger . februar 1 Profil af den økologiske forbruger Af A. Solange Lohmann Rasmussen og Martin Lundø Økologiske varer fylder markant mere i danskernes indkøbskurve. Fra 3 pct. af forbruget af føde- og drikkevarer

Læs mere

EDELMAN. Affiliated. Public Relations Market Communications

EDELMAN. Affiliated. Public Relations Market Communications Affiliated EDELMAN Public Relations Market Communications InformationsGruppen Hovedgaden 6 DK 2970 Hørsholm Reg.no.16093 Giro 901 9537 Fax: +4545 7600 82 Tel.: +45 45 76 00 22 edelman@post3.tele.dk ApS

Læs mere

Christianshavns Lokalråd Beboerhuset Dronningensgade 34 1420 København K www.christianshavnslokalraad.dk

Christianshavns Lokalråd Beboerhuset Dronningensgade 34 1420 København K www.christianshavnslokalraad.dk Christianshavns Lokalråd Beboerhuset Dronningensgade 34 1420 København K www.christianshavnslokalraad.dk Christianshavn den 22. juli 2009 Frank Jensen Socialdemokraterne Artillerivej 34 2300 København

Læs mere

Faktaark: Studieliv og stress

Faktaark: Studieliv og stress Faktaark: Studieliv og stress Dette faktaark omhandler stress i studielivet blandt Djøf Studerendes medlemmer, herunder stressfaktorer og stresssymptomer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse.

Læs mere

det offentlige Hilsner fra sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK.

det offentlige Hilsner fra sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK. Hilsner fra det offentlige sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK.DK INDHOLD RESULTATERNE KORT...3 Hvordan skal et digitalt

Læs mere

KONKURRENCEIDRÆT UNDER FORANDRING

KONKURRENCEIDRÆT UNDER FORANDRING Fra: "Fremtidsorientering", nr. 3, 2001 KONKURRENCEIDRÆT UNDER FORANDRING Af Knud Larsen, sociolog og idrætsforsker ved forskningsinstitutionen Idrætsforsk. Konkurrenceidrætten har været karakteriseret

Læs mere

Flere industriarbejdspladser øger sammenhængskraften

Flere industriarbejdspladser øger sammenhængskraften DI Danmarks geografiske udfordringer og muligheder Den 29. april 2016 TQCH Flere industriarbejdspladser øger sammenhængskraften i Danmark Initiativer der forbedrer de generelle rammevilkår for industrivirksomhederne

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

Profilmodel 2009 fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2009 fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 9 fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives ud fra en antagelse om, at uddannelsessystemet

Læs mere

6. Børn i sundhedsvæsenet

6. Børn i sundhedsvæsenet Børn i sundhedsvæsenet 123 6. Børn i sundhedsvæsenet Sundhed afhænger af mange forhold En befolkningsgruppes helbredstilstand afhænger af mange forhold som livsstil, arbejdsmæssige og sociale forhold og

Læs mere

6. juni 2016. Redaktion Økonom Sonia Khan soah@rd.dk. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkalle 100 2100 København Ø Risikostyring

6. juni 2016. Redaktion Økonom Sonia Khan soah@rd.dk. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkalle 100 2100 København Ø Risikostyring 6. juni 2016. To ud af tre boligejere overvejer forbedringer i boligen 66 % af alle boligejere overvejer at lave forbedringer i deres bolig indenfor de kommende 12 måneder. Ser vi på fordelingen imellem

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR

TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR mellem mennesker opfattes normalt som et samfundsmæssigt gode. Den gensidige tillid er høj i Danmark, men ofte ses dette som truet af indvandringen.

Læs mere

Store gevinster af at uddanne de tabte unge

Store gevinster af at uddanne de tabte unge Store gevinster af at uddanne de tabte unge Gennem de senere år har der været stor diskussion om, hvor stor gevinsten vil være ved at uddanne den gruppe af unge, som i dag ikke får en uddannelse. Nye studier

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

STORT ER POTENTIALET?

STORT ER POTENTIALET? ARBEJDSPLADSLOKALISERING - HVOR Baggrund STORT ER POTENTIALET? - En analyse af pendlertrafik i Frederiksborg Amt Af Civilingeniør Morten Agerlin, Anders Nyvig A/S Blandt de langsigtede midler til påvirkning

Læs mere

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler January 20, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Analyse 19. maj 216 Hvem indvandrer til Danmark? Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Indvandringen til Danmark har de sidste år været på et højt niveau. Denne analyse ser på statsborgerskab og opholdsgrundlag

Læs mere

Bosætningsanalyse februar 2014. Borgernes motiver for at flytte fra eller til Rebild Kommune.

Bosætningsanalyse februar 2014. Borgernes motiver for at flytte fra eller til Rebild Kommune. Bosætningsanalyse februar 2014 Borgernes motiver for at flytte fra eller til Rebild Kommune. Interessante iagttagelser i ny bosætningsanalyse Resultaterne af nærværende bosætningsrapport dokumenterer markant

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om pensionsopsparing

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om pensionsopsparing Forbrugerpanelet om pensionsopsparing Næsten fire ud af fem pensionsopsparere (79%) ved ikke, hvad de betaler i lige omkostninger, mens knap hver tiende (9%) slet ikke mener, at de ikke betaler noget for

Læs mere

Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb

Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb En effektanalyse af kandidatstuderendes tilvalg på universiteterne Blandt danske universitetsstuderende er det en udbredt praksis at supplere

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND JANUAR 213 KKR MIDTJYLLAND, REGION MIDTJYLLAND OG BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND PIXI-RAPPORT 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND 3 INDHOLD 1 Indledning

Læs mere