Rörelsevakt 360 Bevegelsesvakt 360 Liiketunnistin, 360 Bevægelsesdetektor 360º

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rörelsevakt 360 Bevegelsesvakt 360 Liiketunnistin, 360 Bevægelsesdetektor 360º"

Transkript

1 manual.indd , Art Rörelsevakt 360 Bevegelsesvakt 360 Liiketunnistin, 360 Bevægelsesdetektor 360º Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB

2 Rörelsevakt 360 Bruksanvisning Rörelsevakten är lämplig för inomhusbruk i t ex entréer, trapphus, korridorer, parkeringshus och allmänna platser som hotell, skolor och sjukhus. Läs och spara denna manual för framtida bruk. Allmänna säkerhetsinstruktioner Kontrollera att produkten inte är skadad. Endast för avsedd användning. Får ej komma i kontakt med vatten eller monteras i fuktiga områden. Får ej användas i dammiga, smutsiga eller korrosiva miljöer. Får ej komma i kontakt med någon form av vätska. Tål ej slag och stötar. Säkerhetsinstruktioner för installation och användning Rörelsevakten måste installeras och repareras av behörig elektriker. Stäng av strömmen före installation. Rörelsevakten får inte monteras i närheten av radiatorer eller i fuktig miljö. Placera rörelsevakten horisontellt i taket. Fäst lamporna innan rörelsevakten tas i drift. Inkommande spänning måste säkras med 10 A säkring. Fabriksinställning för skymningsrelä är natt och ljustiden är ställd på lägsta värdet. Lystid och skymningrelä kan ställas in när som helst. Vid inställning vrid försiktigt. Vänta till resultat av första inställningen innan en andra inställning görs. Ställ först in skymningsreläet och därefter justeras lystiden. Rengör rörelsevakten försiktigt med en torr trasa. Undvik installation på platser där temperaturen kan växla snabbt t.ex. i närheten av fläktar och ugnar. Rörelsevakten bör inte heller utsättas för direkt solljus. Föremål som skymmer rörelsevakten kan medföra att den inte fungerar tillfredsställande. Specifikationer Driftspänning: V~50 Hz Avkänningområde: x Ø9 m Justerbart skymningsrelä: lux Justerbar ljustid: s ±1s till 5 min ±10 s Monteringshöjd: ,8 m Max belastning: W Max lysrör/lågenergi: W Skyddsklass: IP20 Drifttemperatur: ~ +40 C Inställningar Skymningsrelä Skymningsreläet kan ställas in mellan 2 och 2000 lux. Ljustiden kan ställas in mellan 10 s ±1s och 5 min ±10 s. OBS! Rörelsevakten beräknar automatiskt ett offsetvärde genom att kontrollera omgivningen ca 5 min. efter första installation. Därefter fungerar vakten normalt. Skulle den inte fungera tillfredställande, vänta 5 minuter och starta om. Se till att ingen rörelse påverkar detektorn under denna tid Biltema Nordic Services AB 2

3 Montering Hållaren monteras utanpåliggande i taket. Dra kablarna genom hålet markerat med b i figuren. Anslut ström- och belastningskablarna till plinten på rörelsevakten enligt kopplingsschemat. Avkänningsområde Montera detektordelen i hållaren. Felsökning Fel Orsak Åtgärd Lampan lyser inte Ingen spänning till enheten Lampan är alltid tänd Ändrat avkänningsområde Skymningsreläet är inställt för natt vid drift på dagen. Fel på lampa eller anslutning. Spänning frånslagen eller fel på spänningsanslutning. Säkring trasig. Säkringen löser ut eller är trasig. Anslutningsfel Konstant rörelse i avkänningsområdet. Bilar på gatan detekteras. Vind gör att vegetationen rör sig och påverkar vakten eller öppet fönster i avkänningsområdet. Plötslig temperaturförändring. Olika omgivnings-temperatuer Kontrollera inställning av skymningsreläet. Montera lampan i hållaren, byt lampa om den fortfarande inte fungerar. Kontrollera att spänningen är till. Byt säkring Kontrollera säkring och byt om den är trasig. Kontrollera anslutningskablarna. Kontrollera avkänningsområdet. Ta bort det som orsakar felaktig detektering. Ändra avkänningsområdet. Flytta rörelsevakten eller ta bort orsaken. Flytta rörelsevakten Biltema Nordic Services AB

4 Avkänningsområde Avkänningsområdet för rörelsevakten beror på vinkeln mellan PIR-detektor och rörelse riktning, temperatur, monteringssätt och placering. Temperaturen är mycket viktig för driften av rörelsesensorn som för alla elektroniska enheter. Rörelsevakten detekterar bättre när man går sidleds genom avkänningsområdet än när man går rakt mot sensorn. Går sidleds förbi rörelsevakten Går rakt mot rörelsevakten El-avfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2002/96/EG och 2006/66/EC) 2010 Biltema Nordic Services AB 4

5 Bevegelsesvakt 360 Bruksanvisning Bevegelsesvakten er velegnet for innendørs bruk i f.eks. entré, trappeoppgang, korridor, parkeringshus og offentlige steder som hoteller, skoler og sykehus. Les og ta vare på denne bruksanvisningen for å kunne slå opp i den senere. Generelle sikkerhetsinstruksjoner Kontroller at produktet ikke er skadet. Kun for tiltenkt bruk. Må ikke komme i kontakt med vann eller monteres i fuktige områder. Må ikke brukes i støvfylte, tilsmussede eller korrosive miljøer. Må ikke komme i kontakt med noen som helst form for væske. Tåler ikke slag og støt. Sikkerhetsinstruksjoner for installasjon og bruk Bevegelsesvakten må installeres og repareres av kvalifisert elektriker. Steng av strømmen før installasjon. Bevegelsesvakten må ikke monteres i nærheten av radiatorer eller i fuktig miljø. Plasser bevegelsesvakten horisontalt i taket. Fest lampene før bevegelsesvakten settes i drift. Innkommende spenning må sikres med 10 A sikring. Fabrikkinnstilling for skumringsrelé er natt, og lystiden er innstilt på den laveste verdien. Lystid og skumringrelé kan stilles inn når som helst. Ved innstilling, vri forsiktig. Vent til resultatet av den første innstillingen før du foretar en andre innstilling. Still først inn skumringsreléet, deretter justeres lystiden. Rengjør bevegelsesvakten forsiktig med en tørr klut. Unngå installasjon på steder der temperaturen kan veksle raskt, f.eks. i nærheten av vifter og ovner. Bevegelsesvakten bør heller ikke utsettes for direkte sollys. Gjenstander som skygger for bevegelsesvakten, kan medføre at den ikke fungerer som den skal. Spesifikasjoner Driftsspenning: V~50 Hz Dekningsområde: x Ø 9 m Justerbart skumringsrelé: lux Justerbar lystid: s ±1s til 5 min ±10 s Monteringshøyde: ,8 m Maks. belastning: W Maks. lysrør/lavenergi: W Beskyttelsesgrad: IP20 Driftstemperatur: ~ +40 C Innstillinger Skumringsrelé Skumringsreleet kan stilles inn mellom 2 og 2000 lux. Lystiden kan stilles inn mellom 10 s ±1 s og 5 min ±10 s. OBS! Bevegelsesvakten beregner automatisk en offset-verdi ved å kontrollere omgivelsene ca. 5 minutter etter første installasjon. Deretter fungerer vakten normalt. Skulle den ikke fungere tilfredsstillende, vent 5 minutter og start på ny. Pass på at ingen bevegelse påvirker detektoren i dette tidsrommet Biltema Nordic Services AB

6 Montering Holderen monteres utenpåliggende i taket. Trekk kablene gjennom hullet merket med b i figuren. Koble kablene til plinten på bevegelsesvakten som vist i koblingsskjemaet. Dekningsområde Monter detektordelen i holderen. Feilsøking Feil Årsak Tiltak Lampen lyser ikke Ingen spenning til enheten Lampen er alltid tent Endret dekningsområde Skumringsreléet er innstilt for natt ved drift på dagen. Feil på lampe eller tilkobling. Spenning slått av eller feil på spenningstilkobling. Sikringen er gått. Sikringen løser ut eller er gått. Tilkoblingsfeil Konstant bevegelse i dekningsområdet. Biler på gaten detekteres. Vind gjør at vegetasjon beveger seg og påvirker vakten, eller åpent vindu i dekningsområdet. Plutselig temperaturforandring. Ulike omgivelses-temperaturer Kontroller innstilling av skumringsreleet. Sett lampen i holderen, skift lampe om den fortsatt ikke virker. Kontroller at spenningen er på. Skift sikring Kontroller sikring og skift om den er gått. Kontroller tilkoblingskablene. Kontroller dekningsområdet. Fjern det som forårsaker feil detektering. Endre dekningsområdet. Flytt bevegelsesvakten eller fjern årsaken. Flytt bevegelsesvakten Biltema Nordic Services AB 6

7 Dekningsområde Dekningsområdet for bevegelsesvakten avhenger av vinkelen mellom PIR-detektor og bevegelsens retning, temperatur, monteringsmåte og plassering. Temperaturen er svært viktig for driften av bevegelsessensoren som for alle elektroniske enheter. Bevegelsesvakten detekterer bedre når man går på skrå gjennom dekningsområdet enn når man går rett mot sensoren. Bevegelse på skrå forbi bevegelsesvakten Bevegelse rett mot bevegelsesvakten EE-avfall Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2002/96/EF og 2006/66/EC) Biltema Nordic Services AB

8 Liiketunnistin, 360 Käyttöohje Liiketunnistinta voi käyttää sisätiloissa esimerkiksi sisäänkäynneissä, portaikoissa, käytävissä ja julkisissa tiloissa, kuten pysäköintitaloissa, hotelleissa, kouluissa ja sairaaloissa. Lue tämä käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Yleiset turvaohjeet Tarkista, ettei laite ole vaurioitunut. Laitetta saa käyttää vain sen käyttötarkoitukseen. Laite ei saa joutua kosketuksiin veden kanssa. Sitä ei saa asentaa kosteisiin paikkoihin. Ei saa käyttää pölyisissä, likaisissa eikä syövyttävissä paikoissa. Laite ei saa joutua kosketuksiin minkään nesteen kanssa. Älä altista iskuille. Turvaohjeet asennusta ja käyttöä varten Liiketunnistimen asentaminen ja korjaaminen on annettava valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi. Virta on katkaistava ennen asentamista. Liiketunnistinta ei saa asentaa lämpöpatterin lähelle eikä kosteaan paikkaan. Liiketunnistin on asennettava kattoon vaakasuoraan asentoon. Valaisimet on asennettava ennen liiketunnistimen ottamista käyttöön. Virransyöttö on suojattava 10 A:n sulakkeella. Hämärärele on säädetty tehtaalla yökäyttöä varten. Valaisuajaksi on säädetty lyhin mahdollinen aika. Valaisuaikaa ja hämärärelettä voidaan säätää koska tahansa. Käännä säätimiä varovaisesti. Tarkista ensimmäisten asetusten tulokset asetusten määrittämisen jatkamista. Säädä ensin hämärärele. Säädä valaisuaika vasta tämän jälkeen. Puhdista liiketunnistin varovaisesti kuivalla liinalla. Vältä asentamasta liiketunnistinta paikkoihin, joissa esiintyy suuria lämpötilanvaihteluita, kuten ilmastointilaitteen tai uunin lähelle. Liiketunnistinta ei saa altistaa suoralle auringonpaisteelle. Liiketunnistin ei ehkä toimi oikein, jos muut esineet varjostavat sitä. Tekniset tiedot Käyttöjännite: V~ 50 Hz Tunnistusalue: x Ø9 m Säädettävä hämärärele: luksia Säädettävä valaisuaika: s ±1s 5 min ±10 s Asennuskorkeus: ,8 m Enimmäiskuorma: W Suurin loisteputken tai matalaenergialampun teho: W Suojausluokka: IP20 Käyttölämpötila: C. Asetukset Hämärärele Hämäräreleen herkkyydeksi voidaan valita luksia. Valaisuaikaa voidaan säätää 10 sekunnista (± 1 sek.) 5 minuuttiin (± 10 sek.). HUOMIO! Liiketunnistin laskee siirtymäarvon automaattisesti tarkkailemalla ympäristöä noin 5 minuutin ajan ensimmäisen asennuskerran jälkeen. Tämän jälkeen se toimii normaalisti. Jos se ei toimi oikein, odota 5 minuuttia ja käynnistä se uudelleen. Varmista, ettei liike vaikuta tunnistimeen tänä aikana Biltema Nordic Services AB 8

9 Asentaminen Pidike pinta-asennetaan kattoon. Pujota johdot kuvassa b-kirjaimella merkityn aukon läpi. Yhdistä virta- ja kuormitusjohdot liiketunnistimen liitäntään kaaviossa näkyvällä tavalla. Tunnistusalue Asenna tunnistinosa pidikkeeseen. Vianetsintä Vika Syy Toimenpide Valaisin ei syty. Laitteeseen ei syötetä virtaa. Valaisin palaa aina. Tunnistusalue muuttuu. Hämärärele on säädetty yökäyttöä varten. Valaisimessa tai liitännässä on vika. Virta on katkaistu, tai virransyötössä on virhe. Sulake on palanut. Sulake on irrotettu tai palanut. Kytkentävirhe Tunnistusalueella esiintyy liikettä jatkuvasti. Esimerkiksi kadulla kulkevat autot tunnistetaan. Tuuli heiluttaa kasvillisuutta tai ikkunaa tunnistusalueella. Äkillinen lämpötilanmuutos Erilaiset tunnistusalueet Tarkista hämäräreleen asetukset. Asenna pidikkeeseen lamppu. Jos se ei toimi, vaihda valaisin. Tarkista, että jännite on oikea. Vaihda sulake. Tarkista sulake ja vaihda se, jos se on palanut. Tarkista liitosjohdot. Tarkista tunnistusalue. Poista virheellisen tunnistuksen aiheuttavat syyt. Muuta tunnistusaluetta. Siirrä liiketunnistinta tai eliminoi syy. Siirrä liiketunnistinta Biltema Nordic Services AB

10 Tunnistusalue Liiketunnistimen tunnistusalue määräytyy PIR-tunnistimen kulman, liikkeen suunnan, lämpötilan, asennuksen ja sijoituspaikan mukaan. Lämpötila vaikuttaa erittäin paljon liiketunnistimen elektronisten osien toimintaan. Liiketunnistin toimi herkemmin, jos kävellään sivusuunnassa tunnistusalueen poikki verrattuna kävelemiseen suoraan liiketunnistinta kohden. Käveleminen sivusuunnassa liiketunnistimen ohi Käveleminen suoraan liiketunnistinta kohden Elektroniikkajäte Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2002/96/EU ja 2006/66/EC mukaisesti) 2010 Biltema Nordic Services AB 10

11 Bevægelsesdetektor 360º Brugsvejledning Bevægelsesdetektoren er velegnet til indendørs brug i f.eks. entréer, korridorer, garager og offentlige bygninger som hoteller, skoler og sygehuse. Læs denne manual og gem den til senere brug. Generelle sikkerhedsinstruktioner Kontroller, at produktet ikke er beskadiget. Kun til brug som beskrevet. Må ikke komme i kontakt med vand eller monteres i fugtige områder. Må ikke anvendes i støvede, snavsede eller korrosive miljøer. Må ikke komme i kontakt med nogen form for væske. Tåler ikke slag og stød. Sikkerhedsinstruktioner for installation og brug Bevægelsesdetektoren skal installeres og repareres af en autoriseret elektriker. Afbryd strømmen før installation. Bevægelsesdetektoren må ikke monteres i nærheden af radiatorer eller i et fugtigt område. Placer bevægelsesdetektoren vandret i loftet. Sæt pærerne i, før bevægelsesdetektoren tages i brug. Spændingen ind skal sikres med en 10 A sikring. Fabriksindstillingen på skumringsrelæet er nat, og lystiden står på laveste værdi. Lystid og skumringsrelæ kan indstilles når som helst. Drej forsigtigt, når du indstiller. Vent på resultatet af første indstilling, inden du foretager den næste. Indstil først skumringsrelæet, og juster derefter lystiden. Rengør bevægelsesdetektoren forsigtigt med en tør klud. Undgå at montere bevægelsesdetektoren, hvor der er hurtige temperaturudsving, f.eks. i nærheden af ventilatorer og ovne. Udsæt heller ikke bevægelsesdetektoren for direkte sollys. Genstande, som skygger for bevægelsesdetektoren, kan være skyld i, at den ikke fungerer tilfredsstillende. Specifikationer Driftsspænding: V~50 Hz Detekteringsområde: x Ø9 m Justerbart skumringsrelæ: lux Justerbar lystid: s ±1s til 5 min ±10 s Monteringshøjde: ,8 m Maks. belastning: W Maks. lysrør/lavenergipære: W Beskyttelsesklasse: IP20 Driftstemperatur: ~ +40 C Indstillinger Skymningsrelä Skumringsrelæet kan indstilles på mellem 2 og 2000 lux. Lystiden kan indstilles på mellem 10 s ±1s og 5 min ±10 s. OBS! Bevægelsesdetektoren beregner selv en startværdi ved at kontrollere omgivelserne ca. 5 min. efter første installation. Derefter fungerer detektoren normalt. Hvis den ikke fungerer tilfredsstillende, venter du 5 minutter og starter forfra. Sørg for, at der ikke er nogen bevægelse indenfor føleområdet i denne periode Biltema Nordic Services AB

12 Montering Holderen monteres udvendigt i loftet. Træk ledningerne gennem hullet markeret med b på figuren. Slut strøm- og spændingsledningerne til bevægelsesdetektorens kontaktflader i henhold til koblingsskemaet. Detekteringsområde Monter detektordelen i holderen. Fejlfinding Fejl Årsag Afhjælpning Pæren lyser ikke Skumringsrelæet er indstillet til nat ved drift i dagslys. Fejl i pæren eller tilslutningen. Ingen spænding eller fejl ved spændingstilslutningen. Sikringen er sprunget Biltema Nordic Services AB 12 Kontroller indstilling af skumringsrelæet. Sæt pæren fast i holderen eller udskift den, hvis den stadig ikke fungerer. Kontroller, at spændingen er tændt. Skift sikring. Ingen spænding til enheden. Sikringen er udløst eller sprunget. Kontroller sikringen og udskift den, hvis den er sprunget. Pæren er hele tiden tændt Tilslutningsfejl. Kontinuerlig bevægelse i detekteringsområdet. Biler på gaden detekteres. Blæsten får vegetationen til at bevæge sig og påvirker derved detektoren, eller der er et åbent vindue i detekteringsområdet. Kontroller tilslutningsledningerne. Kontroller detekteringsområdet. Fjern det, som er årsag til fejldetekteringen. Lav om på detekteringsområdet. Ændret detekteringsområde Pludselig temperaturforandring. Flyt bevægelsesdetektoren eller fjern årsagen. Forskellige omgivende temperaturer. Flyt bevægelsesdetektoren.

13 Detekteringsområde Bevægelsesdetektorens detekteringsområde er afhængigt af vinklen mellem PIR-detektor og bevægelsens retning, temperatur, monteringsmåde og placering. Temperaturen er meget vigtig for bevægelsessensorens drift, ligesom for alle elektroniske enheder. Bevægelsesdetektoren registrerer bedre, når man går på tværs af detekteringsområdet, end når man går direkte mod sensoren. Går på tværs forbi bevægelsesdetektoren Går direkte mod bevægelsesdetektoren El-affald Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2002/96/EG og 2006/66/EC) Biltema Nordic Services AB

14 2010 Biltema Nordic Services AB Art

15 Original manual Biltema Nordic Services AB

16 2010 Biltema Nordic Services AB Art

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER 24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL

ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR T8. G13. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Art. 46-3010, 46-3011, 46-301, 46-3013 OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel: +46-4

Læs mere

ULTRALJUDSTVÄTT ULTRALYDVASKER ULTRAÄÄNIPUHDISTIN ULTRALYDSRENS

ULTRALJUDSTVÄTT ULTRALYDVASKER ULTRAÄÄNIPUHDISTIN ULTRALYDSRENS ULTRALJUDSTVÄTT ULTRALYDVASKER ULTRAÄÄNIPUHDISTIN ULTRALYDSRENS 2012 Biltema Nordic Services AB BRUKSANVISNING Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella säkerhetsrisker.

Læs mere

ULTRALJUDSTVÄTT ULTRALYDVASKER ULTRAÄÄNIPESURI ULTRALYDSRENSER

ULTRALJUDSTVÄTT ULTRALYDVASKER ULTRAÄÄNIPESURI ULTRALYDSRENSER 19-1540_Manual_140904l.indd 2014-09-11, 15.52.46 Art. 19-1540 ULTRALJUDSTVÄTT ULTRALYDVASKER ULTRAÄÄNIPESURI ULTRALYDSRENSER 35 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Læs mere

Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Katkaisu- ja jiirisaha Kap- og geringssav

Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Katkaisu- ja jiirisaha Kap- og geringssav Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Katkaisu- ja jiirisaha Kap- og geringssav MS 250 Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 Kap- och geringssåg MS 250 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Læs mere

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087 PROFESSIONAL MASSAGE Percussion massager- type 6087 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 2 OBH Nordica

Læs mere

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Ultrasonic mist Room capacity: Up to 120 m 3 Adjustable humidity Bacterial growth reduce Effective steam distribution Steam output Low

Læs mere

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner 63.002 Tun nr. 1247824 DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner FI - Käyttöohje Autotallinoven avaaja UK - User manual Garage Door

Læs mere

ALARM RØG RØG ALARM. DK Røgalarm 2 Brugsanvisning. NO Røykvarsler 5 Bruksanvisning. SE Brandvarnare 8 Bruksanvisning RØG ALARM

ALARM RØG RØG ALARM. DK Røgalarm 2 Brugsanvisning. NO Røykvarsler 5 Bruksanvisning. SE Brandvarnare 8 Bruksanvisning RØG ALARM MODEL 83250 SMOKE 1 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. INSTRUCTION MANUAL DK Røgalarm 2 Brugsanvisning NO Røykvarsler 5 Bruksanvisning SE Brandvarnare 8 Bruksanvisning

Læs mere

ESF 2200 DW... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41

ESF 2200 DW... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 ESF 2200 DW...... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you.

Læs mere

Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift

Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 SE Pelarlyft Bruksanvisning Pelarliften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar.

Læs mere

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instructions

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 10 Brugsanvisning dansk...side 11 17 Bruksanvisning norsk...side 18 24 Käyttöohjeet suomi...sivu 25 31 Instruction manual english...page 32 38 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner //

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // Cyclonic filter system // Rechargeable batteries // Running time: Approx. 10 min // Incl. wall mount bracket // Type 7097 Brugsanvisning dansk... side

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side 7 10 Bruksanvisning norsk...side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english... page 19 22 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

Trampoliini ja suojaverkkotrampolin

Trampoliini ja suojaverkkotrampolin Art. 14-4110, 14-4120 Studsmatta med skyddsnät Trampoline med beskyttelsesnett Trampoliini ja suojaverkkotrampolin Trampolin med beskyttelsesnet SE- Barn under 3 år får ej använda produkten på grund av

Læs mere

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC Wireless (RF) optical smoke alarm Connect up to 24 units IMPORTANT! READ THIS MANUAL AND SAVE IT FOR LATER USE This manual contain important information about installation

Læs mere

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC Wireless (RF) optical smoke alarm Connect up to 24 units IMPORTANT! READ THIS MANUAL AND SAVE IT FOR LATER USE This manual contain important information about installation

Læs mere

Fotoelektrisk Røgalarm

Fotoelektrisk Røgalarm DK Brugsanvisning Fotoelektrisk Røgalarm LÆS OG FØLG DENNE BRUGSANVISNING! Røgalarm til: Privat beboelse, campingvogn, lystbåd (overstreget betyder ikke egnet). Alarmsignal: Høj repeterende lyd (85 db(a)/3m).

Læs mere

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display //

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display // Kitchen balance 5000 // kitchen scale // Capacity 5 kgs 1 g increment // Large LCD display // Stainless steel platform // Tare and on/off button // Fingerprint proof coating // With back light // Type

Læs mere

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h k j i 13 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 2 U s e r G u i d e Bl. 3001-789b Baby Dan A/S Niels Bohrs Vej 14 DK-8670

Læs mere

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator K 310 A da sv no en Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator da-register 1-13 Sikkerheden først.../1 Transportinstruktioner.../2 Bortskaffelse.../2 Opsætning af apparatet.../2 Lær dit apparat at kende.../3

Læs mere

DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide

DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide KS 3406-50 F KS 3406-60 F KS 3406-90 F KS 3406-90 FX KS 3406-50 FX DK NO SV FI EN Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide Læs venligst denne vejledning først! Kære kunde

Læs mere

RESEFÖRTÄLT. I de fall vatten och borste inte är tillräckligt för att rengöra tältduken, använd endast. Art. 37-215, 37-216

RESEFÖRTÄLT. I de fall vatten och borste inte är tillräckligt för att rengöra tältduken, använd endast. Art. 37-215, 37-216 RESEFÖRTÄLT Detta reseförtält är tillverkat för normalt nordiskt sommarklimat. Om instruktionerna följs kommer tältet att hålla i flera år. Läs hela manualen innan du sätter upp tältet första gången. Manualen

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 9 Brugsanvisning dansk...side 10 16 Bruksanvisning norsk...side 17 23 Käyttöohjeet suomi... sivu 24 31 Instruction manual english... page 32 38 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

Wellness. ThermoSense // pain relief // Type 6033. 6033_CPE_0908.indd 1 2008-09-02 11:58:47. 4 heating pads // Clinically validated //

Wellness. ThermoSense // pain relief // Type 6033. 6033_CPE_0908.indd 1 2008-09-02 11:58:47. 4 heating pads // Clinically validated // Wellness ThermoSense // pain relief // Clinically validated // 4 heating pads // 40 C electronically regulated temperature // Easy to use: onetouch operation // with included Corded or cordless use rechargeable

Læs mere