Nettoeffekt og additionalitet begreber og metoder til opgørelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nettoeffekt og additionalitet begreber og metoder til opgørelse"

Transkript

1 AR B E J DS P AP I R 17. marts 2014 Ref. PB/ Byggeri og energieffektivitet Nettoeffekt og additionalitet begreber og metoder til opgørelse 1. Indledning I forbindelse med konkrete virkemidler til at fremme energibesparelser er der stor fokus på hvor stor en andel af de opnåede energibesparelser, som er additionelle. Målsætningen er jo at fremme energibesparelser, som ellers ikke ville være blevet realiseret. Dette notat indeholder først et afsnit, som giver et bud på hvad der er de relevante begreber og hvordan de kan defineres. Afsnittet viser, at der principielt bør være fokus på nettoeffekten af en given indsats, og ikke alene på additionaliteten. Det er imidlertid meget vanskeligt at opgøre nettoeffekten, og derfor vil det ofte være additionaliteten man forsøger at opgøre. Dernæst er der et afsnit, som beskriver nogle metoder, der kan anvendes til opgørelse af additionaliten og evt. nettoeffekten i forbindelse med evalueringer mv. Notatet ser primært på de energimæssige effekter, og kun i meget begrænset omfang på de økonomiske og samfundsmæssige virkninger. 2. Afklaring af begreber og hvad er den rigtige målestok I de senere år har der været talt meget om den additionelle effekt af forskellige energibesparelsesinitiativer. Det gælder bl.a. i forbindelse med energiselskabernes energispareindsats, hvor der har været fokus på additionaliteten i begge de gennemførte evalueringer. Additionaliteten defineres normalt på følgende måde: En energibesparelse er additionel, hvis den konkrete indsats ikke var blevet gennemført (i dag eller f.eks. inden for de næste par år) uden den aktuelle energispareindsats. I forhold til denne definition måles additionaliteten typisk i forhold til de enkelte projekter, og centrale temaer er om indsatsen har medvirket til at realisere et projekt, som ellers ikke ville været blevet gennemført, eller til at fremrykke et projekt nogle år (hvor besparelsen så kan siges at være additionel i det antal år den er fremrykket, men herefter har en effekt på nul). Der kan også være tale om, at der er blevet valgt en løsning, som er bedre end det, der ellers ville være blevet valgt. Side 1

2 I evalueringen af energiselskabernes energispareaktiviteter fra anføres det imidlertid, at det egentlig er nettoeffekt, som er den relevante parameter, når man skal vurdere et virkemiddels effekt og efficiens. Definitionen af nettoeffekten er i evalueringsrapporten fra 2012 fremgår af boks 1. Som det fremgår her er additionaliteten en delmængde af nettoeffekten. Boks 1: Definition af nettoeffekt, jf. Evaluering af energiselskabernes energispareaktiviteter Nettoeffekt Ordningens netto-effekt er den ekstra energispareeffekt, som alene skyldes energiselskabernes energispareordning. Besparelser, som ville blive realiseret uden ordningen, bidrager ikke til netto-effekten. Nettoeffekt = Indberettede besparelser* Teknisk nøjagtighed i opgørelse af besparelser *Additionalitet* Rebound * Spillover De fire faktorer Teknisk nøjagtighed, Additionalitet, Rebound og Spillover er uden enhed. Hvis de fx alle er 1,0 så er nettoeffekten lig den indberettede besparelse. I boks 1 er nettoeffekten defineret i forhold til energiselskabernes energispareindsats. Et forslag til en generel definition af nettoeffekten, som kan anvendes i forhold til alle energispareaktiviteter, fremgår af boks 2. 2 Boks 2: Forslag til definition af nettoeffekten Nettoeffekten = De faktisk realiserede besparelser (opgjort i kwh) * additionalitetsfaktor * reboundfaktor * spillover-faktor. Reboundfaktoren vil typisk ligge mellem 0 og 1. Hvis der ikke er nogen rebound-effekt vil faktoren være 1. Spilover-faktoren vil være større end 1, hvis der er en spill-over effekt. Hvis der ikke er nogen spillover-effekt vil faktoren være 1. Ofte er der ikke alene fokus på nettoeffekten i år 1, men på nettoeffekten efter f.eks. 10 år. Det betyder, at levetiden af energibesparelserne skal medtages i opgørelsen. Spillover-effekten kan ikke opgøres ved blot at studere de projekter, som direkte påvirkes at et virkemiddel, f.eks. gennem tilskud mv. Derfor kan nettoeffekten ikke meningsfuldt opgøres blot ved at summere effekten af alle de gennemførte projekter. Additionaliteten kan derimod i princippet opgøres ved at se på effekten af de gennemførte projekter. 1 Evaluering af energiselskabernes energispareaktiviteter, Ea Energianalyse, Niras samt Vigand og Maagøe, Maj Overvejelserne om additionalitet, nettoeffekt mv. findes i afsnit 3 i hovedrapporten og i bilagsrapport 4, side 6ff. Evalueringen inkl. bilagsrapporten kan findes med følgende link: 2 Dette notat beskæftiger sig alene med opgørelsen af energibesparelserne og påvirkning af energiforbruget. Virkninger heraf for udledningen af CO2, nationalt og globalt, herunder samspillet med CO2-kvoteordningen er ikke beskrevet. Side 2

3 Energispareindsatsen handler om at reducere forbruget i forhold til baseline uden virkemidler. Man kan derfor også sige at nettoeffekten og additionaliteten af et virkemiddel eller en gruppe af virkemidler - bør opgøres som påvirkningen af energiforbruget i et givet år ud i fremtiden (f.eks eller 2030). Der kan knyttes følgende bemærkninger til de enkelte elementer i definitionen, jf. boks 2: De faktisk realiserede energibesparelser, som følge af et virkemiddel Her indgår følgende elementer: Er de forskellige projekter faktisk gennemført, som forudsat i beregningen af effekten? Det er oplagt, at der kun skal medregnes besparelser af de faktisk gennemførte tiltag. I nogle tilfælde kan der være et incitament til at opgøre eller indrapportere projekter, som faktisk ikke er gennemført eller som kun er delvis gennemført. I forbindelse med energiselskabernes indsats er der i evalueringerne mv. ikke konstateret problemer med indberetning af energibesparelser fra projekter, som ikke er gennemført. Er effekten af de forskellige tiltag opgjort korrekt? Det er ikke sikkert, at den faktiske energibesparelse svarer til den besparelse, som opgøres i forbindelse med en indsats. Dels er standardværdierne et gennemsnit, og i nogle tilfælde er de reduceret. Det betyder, at den faktiske energibesparelse kan afvige fra den opgjorte energibesparelse. Dels er der - i ordninger, hvor tilskuddet afhænger af størrelsen af energibesparelsen og ikke af investeringen - et incitament til at overvurdere energibesparelsen. I forhold til energiselskabernes indsats kan det specielt have betydning i forbindelse med specifikke opgørelser. I 2012-evalueringen af energiselskabernes energispareindsats blev der ud fra en gennemgang af en række projekter konstateret en række fejl i opgørelsen af besparelserne svarende til 6 pct. af de opgjorte energibesparelser. Samtidig blev det anført, at der på en række punkter var tale om konservative vurderinger af besparelsernes størrelse, men det blev ikke kvantificeret. Additionalitet Her indgår bl.a. følgende elementer: Nogle besparelser kommer af sig selv. Erfaringen viser, at der selv uden virkemidler og uden stigende energipriser vil ske nogle energieffektiviseringer. Det er bl.a. en følge af den løbende teknologiske udvikling, som betyder at nye produkter mv. vil være mere energieffektive end de gamle, som erstattes. Det betyder, at nogle af de besparelser, som umiddelbart ser ud til at være en effekt af et virkemiddel, ville blive realiseret alligevel og hvis ikke på samme tidspunkt så i løbet af et de kommende år. I forbindelse med opgørelsen af effekten af en konkret energispareindsats bør der korrigeres herfor. Additionalitetsproblemstillingen er relevant i forbindelse med alle energispareinitiativer, og måske særligt i forbindelse med tilskudsordninger og tilsvarende. Det er vanskeligt at opgøre additionaliteten mere herom nedenfor - men det er klart, at additionaliteten aldrig vil være 100 pct. I 2012-evalueringen af energiselskabernes indsats blev det konklu- Side 3

4 deret, at evalueringen i erhvervene var ca. 50 pct. og i husholdning/bygninger ca. 20 pct. Tilsvarende resultater er fundet ved vurderingen af andre ordningen. Som eksempel kan nævnes evalueringen af oliefyrsskrotningsordningen. 3 Valg af bedre løsninger: Hvis et virkemiddel medfører, at der vælges løsninger, som er mere energieffektive end de løsninger vil det øge effekten af indsatsen og medvirke til at initiativet har en længerevarende effekt. Dette bør derfor indgå i forbindelse med opgørelse af additionaliteten. Det er imidlertid vigtigt at undgå dobbelttælling. Hvis den øgede energibesparelse, som følge af bedre løsninger, indgår i forbindelse med opgørelsen af de faktisk (første led i definitionen i boks 2) kan effekten heraf naturligvis ikke også tælles med ved opgørelsen af additionalitetsfaktoren. Overlap: Et særligt tema i forbindelse med opgørelsen af additionaliteten er overlap mellem forskellige virkemidler. På de fleste områder er der adskillige virkemidler, f.eks. i form af lovgivning, information, flere aktører, osv. Selv om der er tale om en energibesparelse, der ikke kommer af sig selv, er det derfor ikke sikkert, at det er det konkrete virkemidler, som studeres, der sikrer realiseringen. Det kan være et af de andre virkemiddel eller måske kombinationen af virkemidler. Denne problemstilling gør, at det ofte kan være hensigtsmæssigt (først) at se på den samlede effekt af den samlede pakke af virkemidler, som påvirker det aktuelle område. Herefter kan det overvejes at opdele effekten, hvis dette er muligt. Fremskyndelse: Nogle energispareinitiativer vil primært betyde at de konkrete tiltag fremrykkes nogle år. Dette gælder f.eks. i forbindelse med midlertidige tilskudsordninger, som ofte vil betyde, at nogle aktører vil fremskynde det konkrete energibesparelsesprojekt. På kort sigt kan man derfor tale om at additionaliteten er meget høj selv om den på langt sigt måske er meget lav eller nul. Størrelsen af initiativ (tilskud) og additionalitet: Hvis man fx betragter tilskudsordninger, vil additionaliteten være større desto større tilskuddet er. Det betyder på den anden side ikke, at ordninger med store tilskud er mere hensigtmæssige end ordninger med små tilskud, for effekten pr. tilskudskrone afhænger ikke af tilskuddets størrelse, men af efterspørgselsforhold (hvor prisfølsomme er forbrugerne). Rebound effekter Gennemførelsen af en energibesparelse kan betyde, at en given energitjeneste bliver billigere, hvilket kan betyde at efterspørgslen efter energitjenesten øges. Det er den direkte rebound effekt. 4 Et eksempel kunne være at en bedre isolering af en bolig ville betyde, at indetemperaturen blev øget og måske på sigt, at boligarealet bliver større. 3 Evalueringens rapporten kan findes med følgende link: ordningen.pdf 4 Der skelnes her mellem direkte rebound effekter, som er betydningen efterspørgslen efter den energitjeneste, som effektiviseres, og indirekte rebound effekter, som er virkningen af at evt. overskud fra gennemførelsen af rentable besparelser anvendes til øget forbrug inden for helt andre områder. De indirekte rebound effekter kan Side 4

5 Der kan argumenteres for, at der kun vil være tale om direkte rebound effekter, hvis der er tale om rentable energibesparelser, som (efter nogle år) vil gøre det billige at opfylde en given energitjeneste. Dette forudsætter imidlertid, at forbrugernes adfærd bestemmes af de samlede omkostninger, herunder investeringer, faste afgifter mv. Hvis forbrugernes adfærd derimod i primært bestemmes af de marginale omkostninger (f.eks. de lavere varmeudgifter), kan den umiddelbare priseffekt være større. Undersøgelser tyder på, at de direkte rebound effekter er størst inden for områder og sektorer, hvor energieffektiviteten er lav, og at den generelt vil være forholdsvis lav i en økonomi som den danske. Der kan dog være områder, hvor rebound effekten er betydelig. F.eks. viser analyser, at der kan være en stor rebound-effekt, når der installeres varmepumper i sommerhuse. Det skyldes, at denne effektive løsning betyder, at mange har varmen tændt hele vinteren. En øget indetemperatur og andre rebound-effekter er en større energitjeneste og dermed øget velfærd. En rebound-effekt er derfor ikke i sig selv negativ, men det betyder, at energibesparelsen bliver reduceret. Derimod reducerer en rebound-effekt ikke forbedringen af energieffektiviteten, da energieffektiviteten netop er defineret som forholdet mellem input og output. Spill-over effekter (Denne effekt omtales også som market transformation eller markedspåvirkning) Hvis et virkemiddel påvirker marked for et givet produkt eller ydelse kan det betyde, at effekten bliver større end den direkte opgjorte effekt. En sådan markedspåvirkning kan f.eks. bestå i en påvirkning af hvilke produkter der er tilgængelig i butikkerne mv. ligesom, der kan være tale om en påvirkning af den teknologiske udvikling. Et andet eksempel kan være, at nogle af forbrugerne får tilskud til isolering eller udskiftning af oliefyr. Det kan betyde, at installatører og håndværkere øger markedsføringen af disse løsninger, at priser falder og at andre forbrugere hører om de gode erfaringer. Derfor kan en indsats medføre en øget aktivitet udover den der direkte følger af f.eks. en tilskudsordning. Det kan være vanskeligt at opgøre sådanne spill-over effekter betydning for energiforbruget, og der er meget få danske studier af spill-over effekter i forbindelse med energispareaktiviteter. Der er dog ingen tvivl om, at denne effekt på nogle områder kan være ganske betydelig. Levetiden af energibesparelsen For nogle initiativer kender vi umiddelbart den årlige effekt. Ved omregning af denne til en effekt i 2020 eller 2030 skal der tages hensyn til, hvordan besparelserne akkumulerer. Her spiller nogle af ovennævnte forhold ind, og herudover kan levetiden af den pågældende teknologi have betydning. For mange konkrete løsninger (som f.eks. øget isolering, nye vinduer, nye kedler mv.) er levetiden længere end 20 år, og problemstillingen er derfor ikke relevant, men for andre er levetiden kortere f.eks. har nye elektriske apparater typisk levetider på 8-12 år. Den faktiske levetid af en investering kan også være bestemt af fornyelsen af produktionsudstyr mv. Generelt må det dog forventes, at når en effektiv teknologi, som er indført som følge af et virkemiddel dør, så erstattes den af en teknologi med mindst samme energieffektisammenlignes med virkninger af økonomisk vækst og øget indkomst, og den bør normalt ikke medregnes i forbindelse med opgørelse af netto-effekten. Side 5

6 vitet. De dårlige produkter vil simpelthen ikke længere være tilgængelige på markedet som følge af transformering af markederne. 3. Hvordan kan netto-effekt og additionalitet opgøres? Dette afsnit indeholder nogle overvejelser om, hvordan netto-effekten og additionaliteten som følge af forskellige energispareaktiviteter kan opgøres eller estimeres. Som det fremgår ovenfor kan det være meget vanskeligt at opgøre en række af de elementer, som har betydning for netto-effekten. Derfor vil der ofte alene være fokus på at forsøge at opgøre additionaliteten og selv dette kan være en betydelig faglig udfordring. a) Spørge forbrugerne Denne metode bygger grundlæggende på, at de forbrugere, som har gennemført energispareprojekter i forbindelse med et virkemiddel, spørges om de ville have gennemført projektet uden det pågældende virkemiddel. Metoden kan således alene anvendes til at få et billede af additionaliteten, og ikke af netto-effekten. Med henblik på at få gode og ærlige svar kan spørgerammen gøre så konkret som muligt. Som et eksempel herpå kan det nævnes, at man som led i 2012-evalueringen af energiselskabernes energispareindsats stillede følgende spørgsmål i forbindelse med konkrete projekter og konkrete energiselskaber: - I hvilken udstrækning havde I før kontakten med energiselskabet og eventuelle andre involverede aktører, gjort jer overvejelser omkring realiseringen af energispareprojektet? - Hvor sandsynligt er det, at I uden kontakt med energiselskabet havde gennemført nævnte energibesparelse inden for hhv. 1 år og 3 år? Der kan dog stilles spørgsmål ved nøjagtigheden af undersøgelser, som alene bygger på, at forbrugerne spørges om hvad de ville have gjort uden indsatsen. Man kan ikke være sikker på, at forbrugerne svarer korrekt på spørgsmålene. Bl.a. er det blevet fremført, a forbrugerne - når de først har fået tilskud - kan have en interesse i at sige, at de under alle omstændigheder ville have opført sig fornuftigt. Modsat kan der fremføres, at forbrugerne kan have en interesse i at retfærdiggøre, at de har fået tilskud, og derfor tillægge det større værdi end det faktisk har haft. Det kan også påvirke folks svar, hvis der først spørges et eller to år efter et projekt er gennemført. Metoden har været anvendt i forbindelse med en række evalueringer af energispareinitiativer. b) Undersøge markederne dvs. salget af de forskellige produkter I denne metode kortlægges effekten gennem en undersøgelse af udviklingen i markederne for de relevante projekter, dvs. primært salget. Hvis man har data for såvel salget inden et nyt initiativ blev iværksat, som efter det er gennemført, kan man herudfra sige noget om effekten. Denne effekt vil også indeholder evt. spill-over effekter. Side 6

7 I forbindelse med den sidste evaluering af energiselskabernes energispareindsats anførte den engelske ekspert, som indgik i den internationale referencegruppe, at de havde haft gode erfaringer med denne metode i England. De havde anvendt den til, at vurdere effekten af energiselskabernes energispareforpligtelser, som primært var rettet mod nogle ret få aktiviteter i boliger. Så vidt vides er der ikke gode danske eksempler på anvendelse af denne metode til opgørelse af effekten af energispareinitiativer. c) Statistisk-analyse med kontrolgruppe Denne metode bygger på, at der gennemføres en statistisk analyse, hvor udviklingen i energiforbruget sammenlignes mellem en gruppe af forbrugerne, som har været omfattet af initiativet og en kontrolgruppe, som ikke har været omfattet af initiativet. Det er i en meget stærk metode, som i princippet kan anvendes til at opgøre nettoeffekten af et virkemiddel, hvis de relevante data for energiforbruget for flere år kan skaffes, herunder at der kan opstilles en sammenlignelig kontrolgruppe, som ikke har været påvirket direkte eller indirekte af det pågældende virkemiddel. Generelt vil metoden ikke sige noget om spillovereffekten, men der kan være en spillover effekt, som påvirker kontrolgruppen. Evt. rebound-effekter vil indgå i opgørelsen, da den bygger på udviklingen i det faktiske energiforbrug. Problemet med metoden er, at det ofte kan være meget vanskeligt og tidskrævende at skaffe de nødvendige data om udviklingen i energiforbruget for de to grupper. Der vil typisk være behov for data for energiforbruget i mindst 3-5 år. Samtidig kan det i mange tilfælde være vanskeligt at finde en sammenlignelig kontrolgruppe, som ikke har været omfattet af indsatsen. I Danmark har denne metode bl.a. været anvendt i forskellige sammenhænge: I forbindelse med en uafhængig evaluering af elnetselskaberne ikke-kommercielle erhvervsrådgivning blev der i 2004 gennemført en økonometisk effektundersøgelse af elnetselskabernes erhvervsrådgivning. 5 Der var her meget store problemer med at fremskaffe de nødvendige data. Ud fra de foreliggende data var det vanskeligt at opgøre en effekt af ordningen. Forsøg med feedback til elforbrugerne i forbindelse med indførelse af smarte målere. I 2010 blev der afsluttet et forsøg i Sydenergi s område, hvor udviklingen i elforbruget blev sammenlignet for 1) en gruppe af forbrugere, som fortsat havde gamle målere, 2) en gruppe som fik nye smarte målere, men ingen feedback og 3) en gruppe som fik smarte målere og aktiv feedback via s og sms. Sammenlignet med gruppe 1 var der ingen energibesparelser hos gruppe 2, men hos gruppe 3 var der en elbesparelse på 2-3 pct. 6 Resultaterne af projektet er bl.a. publiceret i EnergyJournal. 5 Rapporten kan findes her: 6 En artiklen som beskriver resultaterne af projektet kan findes her: Side 7

8 I forbindelse med evalueringen af energiselskabernes energispareindsats i 2012 gennemførte evaluator en analyse af effekten af 166 projekter i parcelhuse forsynet med fjernvarme. 7 For disse projekter var besparelserne opgjort som led i energiselskabernes besparelsesindsats. Kontrolgruppen var naboboliger. Med udgangspunktet i data for udviklingen i det faktiske energiforbrug blev netto-effekten af selskabernes indsats analyseret. Undersøgelsen af effekten af energimærkerne. Vibeke Hansen Kjærbye har undersøgt om energiforbruget i bygninger, der blev energimærket i 2003, har udviklet sig anderledes end forbruget i bygninger, som ikke er energimærket. Undersøgelsen viste ingen eller en meget lille effekt. 8 d) Statistisk analyse uden samtidig kontrolgruppe I nogle tilfælde kan forbruget følges over en tidsperiode før og efter indsatsen, og ændringen i forbrugt kan tilskrives indsatsen. Det kræver naturligvis, at forbruget i perioden kun er påvirket af indsatsen eller, at der statistisk er kontrolleret for andre forhold, der påvirker indsatsen. Tidsserieanalyser af forbrug på makroniveau er et eksempel på denne type undersøgelse, og er blandt andet anvendt i EMMA, jf. næste afsnit. e) Top-down tilgang Denne metode bygger på en sammenligning af de faktisk opgjorte energibesparelser, f.eks. i forbindelse med energiselskabernes indsats, men generelle vurderinger af hvor mange besparelser, der ville være blevet gennemført uden en virkemiddelindsats. I forbindelse med fremskrivning af energiforbruget inden for de forskellige forbrugsområder har Energistyrelsen i en årrække anvendt EMMA-modellen, som er model udviklet af Danmarks Statistik, og som fremskriver energiforbruget ude fra forudsætninger om økonomisk vækst i de forskellige sektorer og udvikling i energipriser. Modellen er estimeret på historiske data, og indeholder bl.a. en priselasticitet og en trend, som afspejler energieffektivisering i estimationsperioden udover det, der følger af den økonomiske vækst og ændringerne i energipriserne. Hvis der ingen virkemidler havde været i estimationsperioden er trenden et udtryk for en autonome energieffektivisering som følge af den teknologiske udvikling mv. Modellen kan illustreres med følgende eksempel: I 2011-basisfremskrivningen 9 blev trend- og prisbidragene opgjort ved, at EMMA-modellen er kørt dels med disse elementer aktiveret, dels med disse elementer deaktiveret. Den samlede effekt af trend- og prisbidragene fremgår af tabel 1. 7 Resultaterne er beskrevet i afsnit 3.1 i Evaluering af energiselskabernes energispareaktiviteter og i den tilhørende bilagsrapport 4. (se note 1) 8 Artiklen med hovedresultaterne kan findes her: 9 Et notat, som beskriver forbrugsfremskrivningen i 2011-basisfremskrivningen kan findes her: En tilsvarende metode blev anvendt i forbindelse med 2012-basisfremskrivningen, som er den seneste, men her er der ikke offentliggjort et notat som i detaljer beskriver forbrugsfremskrivningen. Side 8

9 Tabel 1: Akkumuleret effekt af trend- og prisbidrag Gennemsnit per år Erhvervene i alt 22,4 42,8 2,04 - heraf el 10,7 20,4 0,97 - heraf øvrig 11,7 22,3 1,06 Husholdninger i alt 18,6 35,5 1,69 - heraf el til appa + lys 2,7 5,2 0,25 - opvarmning 15,8 30,3 1,44 I alt 41,0 78,2 3,73 Note: Da der var nogle aktive virkemidler i estimationsperioden overvurderer ovenstående tal de besparelser, som ville komme af sig selv uden virkemidler. Analyserne viste, at ca. 55 pct. af effekten kommer fra trendbidragene, og ca. 45 pct. fra stigende energipriser. Modellen bygger på, at opgjorte energibesparelser af alle aktive virkemidler ud over de mængder, der fremgår af tabel 1 vil være additionelle, under forudsætning af, at energibesparelserne er kummulative frem til f.eks. 2020, dvs. at de har en levetid, som sikrer dette. Tabel 2 viser de energibesparelser, som energiselskaberne har indberettet for 2010, 2011 og Tabel 2: Energiselskabernes energibesparelser i 2010, 2011 og Erhverv 1) 4,0 4,9 4,5 Husholdninger 1,8 1,5 2,8 Andet 1,2 1,1 1,2 I alt 7,0 7,5 8,5 Note 1) Her er erhvervene inkl. den offentlige sektor Det er klart at energiselskaberne ikke medregne 100 pct. af de energibesparelser, som kommer af sig selv. Dels er der nogle områder, hvor energiselskaberne ikke kan medregne energibesparelser det gælder f.eks. i forhold til hvidevarer i husholdninger og mange lysløsninger. Dels er det åbenlyst, at der er forbrugere, som laver energieffektiviseringer mv., som ikke indberettes af energiselskaberne. Det gælder f.eks. det ret store gør-det-selv segment, men der vil også være en række håndværksløsninger i husholdninger og erhvervene, som ikke medregnes af energiselskaberne. Hvis man til trods herfor direkte sammenligner tallene i tabel 2 med tallene i tabel 1 fås, som meget konservative skøn, en additionalitet for erhvervene på pct. og for husholdninger på 6 pct. 2010, negativ i 2011 og ca. 40 pct. i Hvis en sådan top-down model, hvor de faktiske opgjorte energibesparelser sammenlignes med modelberegninger af de energibesparelser, som ville komme af sig selv, skal kunne an- 10 En konsekvens af denne model er at additionaliteten alt andet lige må stige når målene øges. Side 9

10 vendes f.eks. i forbindelse med vurdering af energiselskabernes energispareindsats, skal den suppleres med analyser af hvor mange realiserede besparelser, som energiselskaberne ikke medregner. Da modellen anvender beregnede effekter og ikke tal for udviklingen i det faktiske forbrug vil den ikke sige noget om evt. rebound-effekter. Den vil heller ikke sige noget om evt. spill-over effekter. Side 10

Baggrundsnotat B: Håndtering af energibesparelser i EMMA

Baggrundsnotat B: Håndtering af energibesparelser i EMMA Baggrundsnotat B: Håndtering af energibesparelser i EMMA I dette notat redegøres der for, hvordan energibesparelserne er indregnet i 2011 fremskrivningen. Der redegøres kort for den anvendte metode og

Læs mere

Baggrundsnotat B: Håndtering af energibesparelser i BF2014

Baggrundsnotat B: Håndtering af energibesparelser i BF2014 Baggrundsnotat B: Håndtering af energibesparelser i BF2014 Indhold Indledning... 1 Metode... 2 Principper for opgørelse af effekter af virkemidler... 4 Effekter af virkemidler... 6 Energiselskabernes energispareindsats...

Læs mere

Baggrundsnotat D: Håndtering af energibesparelser i EMMA

Baggrundsnotat D: Håndtering af energibesparelser i EMMA Baggrundsnotat D: Håndtering af energibesparelser i EMMA Energieffektiviseringer Effektivitetsforbedringer i det endelige energiforbrug dækker over forbedringer, der betyder at samme energitjeneste kan

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats og rammerne fra 2016. Tina Sommer Kristensen DGC Gastekniske Dage Maj 2015

Status for energiselskabernes energispareindsats og rammerne fra 2016. Tina Sommer Kristensen DGC Gastekniske Dage Maj 2015 Status for energiselskabernes energispareindsats og rammerne fra 2016 Tina Sommer Kristensen DGC Gastekniske Dage Maj 2015 Indhold Status for energiselskabernes energispareindsats Evalueringen resultater

Læs mere

Rammerne for energibesparelser Og energiselskabernes indsats

Rammerne for energibesparelser Og energiselskabernes indsats Rammerne for energibesparelser Og energiselskabernes indsats Peter Bach Årskonferencen Det frie Energimarked 2015 11. September 2015 Rammerne Langsigtede udfordringer 80-95 pct. reduktion af EU s GHG i

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2010

Status for energiselskabernes energispareindsats 2010 N O T AT 6. juni 2011 J.nr. 2601/1244-0008 Ref. FG/JTJ Energieffektivisering Status for energiselskabernes energispareindsats 2010 Net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og

Læs mere

- at der ikke er opstillet målsætninger for den samlede besparelses- og miljøindsats

- at der ikke er opstillet målsætninger for den samlede besparelses- og miljøindsats Lovforslaget kendetegnes ved, - at der ikke er opstillet målsætninger for den samlede besparelses- og miljøindsats - at der ikke er afsat yderligere økonomiske midler, men at bevillingerne tværtimod er

Læs mere

Nyt fra Energistyrelsen. Tina Sommer Kristensen ERFA-træf Maj 2015

Nyt fra Energistyrelsen. Tina Sommer Kristensen ERFA-træf Maj 2015 Nyt fra Energistyrelsen Tina Sommer Kristensen ERFA-træf Maj 2015 Indhold Status for energiselskabernes energispareindsats Opfyldelse af sparemålet Omkostninger Hvad viser evalueringen? Aktiviteter og

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

Meddelelse til Kommissionen om metoder til anvendelse af ordningerne for energispareforpligtelser

Meddelelse til Kommissionen om metoder til anvendelse af ordningerne for energispareforpligtelser I MP LE ME NTERING AF E NE RG I - E FFEKTIVITE TSDI RE K TIVET 27. november 2013 J..nr. 2532/1650-0001 Ref. PB/ Byggeri og energieffektivitet Meddelelse til Kommissionen om metoder til anvendelse af ordningerne

Læs mere

Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer

Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer Chefkonsulent Peter Bach Gastekniske Dage 2017 23. juni 2017 Side 1 Energiselskabernes indsats Side 2 Forbrug og effektiviseringer Store effektiviseringer

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt FAKTAARK OM ENERGIBESPARELSER NOTAT 22. oktober 2015 LOJ 1. Baggrund Net- og distributionsselskaber inden for fjernvarme, el,

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Kløverprisvej 87 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-043631-001 Energikonsulent: Tom Kjørnæs Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Perspektiver på den grønne omstilling - samspillet mellem energisystemet og bygningsmassen Dansk Energi og Dansk

Læs mere

Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015

Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015 Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015 Kontor/afdeling Center for Erhverv og Energieffektivitet Dato 7. juni 2016 J.nr. 2016-6298 PJA/MCR/PB Sammenfatning Net- og distributionsselskaberne

Læs mere

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Marts 2015 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Indledning I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale

Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale Bilaget beskriver den dokumentation, som sælger er forpligtet til at levere til køber. Dette bilag er med direkte relation til

Læs mere

Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger

Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger Potentialer for energibesparelser i danskernes boliger. Konkrete og enkle energispareforslag fra TEKNIQ din installatør gir dig råd Danskerne og energibesparelser

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østvej 1 Postnr./by: 4880 Nysted BBR-nr.: 376-012074 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2016

Status for energiselskabernes energispareindsats 2016 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 287 Offentligt Status for energiselskabernes energispareindsats 2016 Kontor/afdeling Center for Systemanalyse, Energieffektivitet og Global

Læs mere

BBR-nr.: 580-007044 Energimærkning nr.: 200012195 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-007044 Energimærkning nr.: 200012195 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Midtløkke 15 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-007044 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

ENERGIMÆRKNING BREJNING STRAND 103 7080 BØRKOP

ENERGIMÆRKNING BREJNING STRAND 103 7080 BØRKOP ENERGIMÆRKNING BREJNING STRAND 103 7080 BØRKOP SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Brejning Strand 103 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-005450 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Arnakkegårds Alle 46 Postnr./by: 4390 Vipperød BBR-nr.: 316-008220 Energikonsulent: Stig Tange Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2

Læs mere

Energispareordningen - Status og ny aftale

Energispareordningen - Status og ny aftale Energispareordningen - Status og ny aftale Chefkonsulent Peter Bach Summer School 2016 den 1. september 2016 Side 1 Er vi på rette vej? Side 2 Store effektiviseringer af bygninger Side 3 Store omlægninger

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Bakkedraget 17 Postnr./by: 6040 Egtved BBR-nr.: 621-262482-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

BBR-nr.: 550-006872 Energimærkning nr.: 100124213 Gyldigt 5 år fra: 17-06-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 550-006872 Energimærkning nr.: 100124213 Gyldigt 5 år fra: 17-06-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bakkevej 5 Postnr./by: 6240 Løgumkloster BBR-nr.: 550-006872 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning nr.: 100135720 Gyldigt 5 år fra: 28-09-2009 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

Energimærkning nr.: 100135720 Gyldigt 5 år fra: 28-09-2009 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Allingvej 62 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-001742 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energieffektivisering sådan effektiviseres indsatsen af civiling. Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S

Energieffektivisering sådan effektiviseres indsatsen af civiling. Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S 18. marts 2002 MJ/ld Energieffektivisering sådan effektiviseres indsatsen af civiling. Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S For godt 20 år siden blev energistyring introduceret i Danmark som et vigtigt

Læs mere

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Indblik Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Danmark har væsentlige styrker inden for energieffektivisering, der kan resultere i både mere eksport og jobskabelse.

Læs mere

BBR-nr.: 740-003550 Energimærkning nr.: 200020254 Gyldigt 5 år fra: 11-09-2009 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-003550 Energimærkning nr.: 200020254 Gyldigt 5 år fra: 11-09-2009 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Høghgårdsvej 9A Postnr./by: 8641 Sorring BBR-nr.: 740-003550 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kildeagervej 14 Postnr./by: 2690 Karlslunde BBR-nr.: 253-051639 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990.

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 200 Offentligt NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis Side 1/5 Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljøstyrelsen

Læs mere

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31.

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Mikkels Banke 17 Postnr./by: 4736 Karrebæksminde BBR-nr.: 370-028162-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Østergade 96 Postnr./by: 4340 Tølløse BBR-nr.: 316-027477-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Handlingsplan for energibesparelser Energirådgivning. v/ Bent Stubkjær, DONG

Handlingsplan for energibesparelser Energirådgivning. v/ Bent Stubkjær, DONG Handlingsplan for energibesparelser Energirådgivning v/ Bent Stubkjær, DONG Formand for Gasselskabernes DSM-udvalg Vejen frem mod den nye aftale 29. december 2004 10. juni 2005 22. september 2005???? 2005????

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blankegaardsvej 1 Postnr./by: 5466 Asperup BBR-nr.: 410-014922 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: OT consult

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2014

Status for energiselskabernes energispareindsats 2014 Den 29. april 2015 Status for energiselskabernes energispareindsats 2014 Net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie har samlet indberettet energi på 9,2 PJ i 2014. Dette

Læs mere

Analyse af den fremtidige udvikling i energiforbruget - målsætninger og fremskrivninger. Delrapport 6

Analyse af den fremtidige udvikling i energiforbruget - målsætninger og fremskrivninger. Delrapport 6 Analyse af den fremtidige udvikling i energiforbruget - målsætninger og fremskrivninger Delrapport 6 8. december 2008 Evaluering af den samlede energispareindsats Udarbejdet af konsortiet bestående af

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ravnsbjerg 28 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-107658 Energikonsulent: Henning Heiner Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Åbogade 2 Postnr./by: 3760 Gudhjem BBR-nr.: 400-001278 Energikonsulent: Flemming Bech Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2 bornholm

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Beregning af energibesparelser

Beregning af energibesparelser Beregning af energibesparelser Understøtter energibesparelser den grønne omstilling? Christian Holmstedt Hansen, Kasper Jessen og Nina Detlefsen Side 1 Dato: 23.11.2015 Udarbejdet af: Christian Holmstedt

Læs mere

Grøn energi til område fire

Grøn energi til område fire Notat 05. nov 2013 Dokumentnr. 296204 Grøn energi til område fire Konklusioner Cirka hver femte kommune har en energiforsyning, hvor kun op til 50 procent er dækket af kollektiv forsyning Cirka hver tredje

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Næstvedvej 315 Postnr./by: 4760 Vordingborg BBR-nr.: 390-020122 Energikonsulent: Kurt Mieritz Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Mieritz-Consulting

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Ryttermarken 4 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-025195-001 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Assensvej 140B 5750 Ringe BBR-nr.: 430-012836 Energikonsulent: Henning M. Boisen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Lysager 2A 3250 Gilleleje BBR-nr.: 270-006568 Energikonsulent: Peter Høeg Hagen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Peter

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndervang 42 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-081740 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.9 MWh Fjernvarme, 570 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.9 MWh Fjernvarme, 570 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Grønnegade 2A 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-016429 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vadebrovej 27 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-005973 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Chefkonsulent Peter Bach MILJØFORUM MIDTJYLLAND Konference Aarhus, 31. oktober 2012 Nye rammebetingelser Energiaftalen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvendingen 7 A 2700 Brønshøj BBR-nr.: 101-689603 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Byagervej 78B 8330 Beder BBR-nr.: 751-828241 Energikonsulent: Ole Resting-Jeppesen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ole

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nye rækkehuse Kongshvilevej 1A 2800 Kongens Lyngby Bygningernes energimærke: Gyldig fra 14. juli 2014 Til den 14. juli

Læs mere

Samfundsøkonomien i energibesparelser i bygninger? Mikael Togeby Ea Energianalyse A/S

Samfundsøkonomien i energibesparelser i bygninger? Mikael Togeby Ea Energianalyse A/S Samfundsøkonomien i energibesparelser i bygninger? Mikael Togeby Ea Energianalyse A/S Ea Projekter Evaluering af samtlige danske virkemidler til at fremme energisbeparelser (2008) Industri: TBT = 1 3 år

Læs mere

BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning nr.: 100120457 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning nr.: 100120457 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jaruplundvej 14 Postnr./by: 6330 Padborg BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Opponent til fremlæggelse af evalueringen på møde i Dansk Energi den 14.1.09 Fremragende arbejde! Vigtigt at få

Læs mere

BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning nr.: 200011317 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning nr.: 200011317 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fangel Bygade 73 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fladehøj 17 4534 Hørve Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. juni 2013 Til den 13. juni 2023. Energimærkningsnummer 311003689

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østerbrogade 29 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-001290 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nyvej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-006979 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL Byggerådgivning

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 580-011852 Energimærkning nr.: 200016124 Gyldigt 5 år fra: 26-06-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-011852 Energimærkning nr.: 200016124 Gyldigt 5 år fra: 26-06-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Birkeparken 24 Postnr./by: 6230 Rødekro BBR-nr.: 580-011852 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

ENERGIEFFEKTIVISERING RÅDGIVNING GIVER MASSIVE BESPARELSER RHVERV ET WHITEPAPER FRA JYSK ENERGI

ENERGIEFFEKTIVISERING RÅDGIVNING GIVER MASSIVE BESPARELSER RHVERV ET WHITEPAPER FRA JYSK ENERGI ENERGIEFFEKTIVISERING RÅDGIVNING GIVER MASSIVE BESPARELSER RHVERV ET WHITEPAPER FRA JYSK ENERGI ALLE VIL ENERGI- EFFEKTIVISERE Langt de fleste virksomheder kan se fordele i at spare på energien, hvis det

Læs mere

BBR-nr.: 461-658881 Energimærkning nr.: 200011136 Gyldigt 5 år fra: 04-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-658881 Energimærkning nr.: 200011136 Gyldigt 5 år fra: 04-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Solsikkemarken 1 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-658881 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Finansministeriet Skatteministeriet Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Juni 14 Der er i de seneste år sket en forskydning af bilsalget mod mindre og mere brændstoføkonomiske biler. Det har,

Læs mere

Kommissionens forslag til direktiv om energieffektivisering

Kommissionens forslag til direktiv om energieffektivisering Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0370 Bilag 1 Offentligt G R UND- OG NÆ RHEDS NOT AT 19. juli 2011 J.nr. 2507/1238-0008 Ref. PB/ Energieffektivisering Kommissionens forslag til direktiv om energieffektivisering

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Liljevej 1 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj BBR-nr.: 306-012220-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning

Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Resume Deloitte har foretaget en afstemning mellem de officielle historiske CO 2 -rapporteringer og det nutidige energiforbrug registreret

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 28 kwh el 0,71 Ton træpiller, i pose

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 28 kwh el 0,71 Ton træpiller, i pose SIDE 1 AF 8 Adresse: Ballevej 8 Postnr./by: 8560 Kolind BBR-nr.: 706-017577-001 Energikonsulent: Aage Hjortshøj Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

Notat. Indledning. Bilag 7_Slutrapport_Energispareaftalen på transportområdet

Notat. Indledning. Bilag 7_Slutrapport_Energispareaftalen på transportområdet Notat Dok. ansvarlig: AJE Sekretær: Sagsnr: s2014-348 Doknr: d2015-3245-1.0 09-03-2015 Bilag 7_Slutrapport_Energispareaftalen på transportområdet Indledning Under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Egernets Kvarter 22 4623 Lille Skensved Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. april 2013 Til den 16. april 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1001 liter Fyringsgasolie, 50 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1001 liter Fyringsgasolie, 50 kwh el SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lyngbyvej 301 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2900 Hellerup BBR-nr.: 157-120255 Energikonsulent: Jan Chrillesen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 13A 8900 Randers 730-015865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Nørrevang 14A 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004728 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Elme Alle 6A 8963 Auning BBR-nr.: 707-114253-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Fædresmindevej 28 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-129072-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Bakkedraget 59B 4000 Roskilde Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. januar 2016 Til den 21. januar 2026. Energimærkningsnummer

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Rubinvej 14 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013830-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Askevænget 17 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007408 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2012

Status for energiselskabernes energispareindsats 2012 Status for energiselskabernes energispareindsats 2012 Net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie har tilsammen indberettet realiserede energibesparelser på 8.524 TJ i 2012,

Læs mere

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015.

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. Punkt 10. Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. 2012-38084. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at den indsats, der er beskrevet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Jernbanealle 4B 3050 Humlebæk BBR-nr.: 210-001691 Energikonsulent: Ole Søndergaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RIOS

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tunderup Strandvej 14 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-024367 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baunehøjvej 10 Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-017592 Energikonsulent: Leif Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Hovedvejen 10B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009450-007 Energikonsulent: Klaus Lund Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korsagervej 18 Postnr./by: 4874 Gedser BBR-nr.: 376-028928 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energiselskaberne, energieffektivitet og innovation

Energiselskaberne, energieffektivitet og innovation Energiselskaberne, energieffektivitet og innovation Anders Stouge, vicedirektør 20. november 2012 20-11-2012 side 1 Andes Stouge Agenda 1. Dansk Energi hvor er vi på vej hen? 2. Nye vinde ændringer sker

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Beregnet varmeforbrug. Kan det blive bedre? Samlet besparelse - her og nu

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Beregnet varmeforbrug. Kan det blive bedre? Samlet besparelse - her og nu SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kraghave Gaabensevej 36 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-005012 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Gåsebanken 17 4681 Herfølge Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. april 2013 Til den 5. april 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hornsherredvej 202 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-001766 Energikonsulent: Stine Jacobsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Bredebrovej 3 6240 Løgumkloster Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2014 Til den 24. september 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af varmerør. 0.9 MWh Fjernvarme 260 kr. 1150 kr. 4.4 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af varmerør. 0.9 MWh Fjernvarme 260 kr. 1150 kr. 4.4 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 32 Postnr./by: 8882 Fårvang BBR-nr.: 740-003636 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: OBH

Læs mere