Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på hhx

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på hhx"

Transkript

1 Aftalebeskrivelse Evaluering af studieområdet på hhx Studieområdet på hhx og htx og almen studieforberedelse (AT) på stx hører til blandt de mest markante nyskabelser i den reform af de gymnasiale uddannelser, der trådte i kraft i august Der er tale om timerammer, der skal udfyldes i et samarbejde mellem fagene. Studieområdet på hhx og htx er særligt centralt i forhold til at opfylde reformens intensioner om at styrke gymnasiernes studieforberedende funktion. De tre forskellige flerfaglige forløb er blevet belyst i flere evalueringer af gymnasiereformen og Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har fulgt det første gennemløb på syv gymnasier i Regelsættet for forløbene er efterfølgende blevet justeret, og der er nu behov for en selvstændig evaluering af dem, som de er givet og fungerer i dag. Dato Ref. kst 1/7 EVA gennemførte en evaluering af AT for Undervisningsministeriet (UVM), som blev offentliggjort i UVM har i forlængelse heraf bedt EVA om at gennemføre en evaluering af studieområdet på hhx og studieområdet på htx i kalenderåret Denne projektbeskrivelse gør rede for, hvordan EVA vil gennemføre evalueringen af studieområdet på hhx. Den beskriver evalueringens baggrund, formål og evalueringsdesign. Om studieområdet på hhx Studieområdet på hhx er et forløb, der løber over alle tre år på uddannelsen. Det er beskrevet som et samarbejde inden for og på tværs af hhx-uddannelsens faglige hovedområder, humaniora og samfundsvidenskab, herunder særligt økonomiske fagområder. Det gældende regelsæt for studieområdet beskrives i hhx-bekendtgørelsen fra 2013 (BEK nr. 777 af 26/06/2013). Desuden beskrives studieområdet i UVM s vejledning fra Studieområdet på hhx består af tre dele og omfatter i alt minimum 270 timer. Første del omfatter en uddannelsestid på minimum 150 timer, som er fordelt på tre flerfaglige forløb: kultur og sprogområdet, det samfundsøkonomiske/samfundsfaglige område og det erhvervsøkonomiske område, hvor matematik indgår i et af de to sidste. Studieområdet del 2 og del 3 omfatter hver en uddannelsestid på minimum 60 timer. I del 2, erhvervscase, indgår fagene afsætning og virksomhedsøkonomi med ca. lige store andele og eleverne arbejder med en konkret virksomhedscase. Del 3, det internationale område, består af et samarbejde mellem dansk, samtidshistorie, international økonomi og fremmedsprog. Det er således karakteristisk for studieområdet på hhx, at det er opdelt i en række områder, hvor læreplanen på forhånd definerer, hvilke fag der skal indgå i de enkelte områder. Det skal des- Østbanegade 55, København Ø T E F H

2 uden bemærkes, at erhvervscasen allerede indgik i hhx-uddannelsen inden reformen, hvor den blev inkorporeret i studieområdet. Studieområdet indeholder to prøver, én efter anden og én efter tredje del. Eleverne skal minimum op i den ene prøve. Prøven efter anden del (erhvervscase) består i, at eleverne i grupper har to dage til at udarbejde en synopsis på baggrund af en centralt stillet case-opgave. Eleverne eksamineres individuelt eller gruppevis ved en mundtlig eksamination med udgangspunkt i synopsen. Eleverne bedømmes individuelt på baggrund af den mundtlige eksamination. Ved eksaminationen deltager en lærer og en censor som tilsammen repræsenterer kompetencer i såvel afsætning som virksomhedsøkonomi. Prøven efter del 3 (Det internationale område) foregår også som en mundtlig eksamination på baggrund af en synopsis. Ved denne prøve skriver eleverne synopsen individuelt på baggrund af en problemformulering, de har udarbejdet forud for synopsen. Alle elever udarbejder en synopsis, uanset om de bliver udtrukket til prøven efterfølgende. Censor og eksaminator skal tilsammen have kompetence inden for de fag, der indgår med størst vægt i elevens synopsis. Eksaminationen foregår individuelt og eleven bedømmes alene på den mundtlige præstation. Intention og formål med studieområdet på hhx Studieområdet har en konkret funktion i forhold til at indfri gymnasiereformens formål om at styrke uddannelsens studieforberedende funktion gennem en styrkelse af studenternes studiekompetence, dvs deres mulighed for at gennemføre en videregående uddannelse. Det hedder således i læreplanens beskrivelse af identitet og formål at studieområdet udfolder en vifte af metodiske og flerfaglige aspekter, som tilsammen styrker elevernes studiekompetence. 2/7 Studieområdet har desuden en funktion i forhold til at opdatere faglighedsbegrebet ved ud over den traditionelle faglighed at styrke samspillet mellem fagene og sætte fokus på at anvende det lærte i relevante situationer. Det faglige samspil foregår i de tre dele af studieområdet, som ifølge læreplanen hver for sig og til sammen profilerer hhx-uddannelsens faglige hovedområder. Det faglige samspil orienterer sig derfor omkring individ, virksomhed og samfund og kulturelle, økonomiske og politiske fænomener. Formål og fokus i evalueringen Hovedformålet med evalueringen er at belyse og vurdere, i hvilket omfang og hvordan intentionerne bag og formålet med studieområdet på hhx realiseres, således som det er beskrevet i 1 i læreplanen. Evalueringen skal på den baggrund pege på forhold i det formelle grundlag (læreplanen) og i den lokale forståelse og udmøntning heraf på skolerne, der virker godt hhv. mindre godt i forhold til at realisere intentionerne. Som led i dette har evalueringen følgende fem overordnede evalueringsspørgsmål: 1 Hvordan forstår lærere, ledere og elever formålet med studieområdet, herunder særligt formålet om at udvikle elevernes studiekompetencer?

3 2 Hvordan arbejdes der med at realisere formålet på skolerne, og i hvilken grad understøtter læreplanens rammer dette arbejde? 3 I hvilken grad og hvordan skabes sammenhæng og progression i studieområdet på langs af de tre dele? 4 Hvordan fungerer prøverne i studieområdet til at vurdere, i hvilken grad eleverne opfylder de faglige mål for studieområdet? 5 Hvilket udbytte får eleverne af studieområdet, som det vurderes af censorerne og eleverne selv? Nedenfor udfoldes delspørgsmål under hvert af de fem hovedspørgsmål. Tabel 1 Udfoldelse af evalueringsspørgsmål 1 Formål med Studieområdet Hvordan forstår censorer/lærere, ledere og elever formålet med studieområdet, herunder særligt formålet om at udvikle elevernes studiekompetencer? Forståelse af formålet Hvordan forstås og fortolkes formålet med studieområdet af censorer/lærere, ledere og elever, og hvordan harmonerer det med det beskrevne formål? Sammenhæng med uddannelsens profil Hvordan oplever censorer/lærere, ledere, og elever, at studieområdet harmonerer med hhx-uddannelsens profil? 3/7 Konsistens på tværs I hvilken grad er det censorers/læreres og lederes opfattelse, at der er en fælles forståelse af studieområdet på tværs af skoler og på den enkelte skole? 2 Arbejdet på Skolerne Hvordan arbejdes der med at realisere formålet på skolerne, og i hvilken grad understøtter læreplanens rammer dette arbejde? Studieområdet del 1 Hvordan understøtter del 1 formålet med studieområdet? Hvordan forstås og omsættes de faglige mål i undervisningen? Hvordan arbejdes med studiekompetencer? Hvordan skabes der sammenhæng mellem de tre flerfaglige områder? Studieområdet del 2 Hvordan understøtter del 2 (erhvervscasen) formålet med studieområdet? Hvordan forstås og omsættes de faglige mål i undervisningen? Hvordan arbejdes med studiekompetencer, og hvordan fungerer det flerfaglige samspil og synergien med de deltagende fag? Studieområdet del 3 Hvordan understøtter del 3 (Det internationale område) formålet med studieområdet? Hvordan forstås og omsættes de faglige mål i undervisningen? Hvordan arbejdes med studiekompetencer, og hvordan fungerer det flerfaglige samspil og synergien med de deltagende fag?

4 3 Sammenhæng og progression på langs I hvilken grad og hvordan skabes sammenhæng og progression i studieområdet på langs af de tre dele? Oplevelse af sammenhæng I hvilken grad oplever elever, ledere og censorer/lærere, at der er sammenhæng og progression mellem de tre dele? Herunder i hvilken grad oplever de, at der er kontinuitet i arbejdet med elevernes studiekompetence? Arbejdet med at skabe sammenhæng Hvilke værktøjer/metoder og evalueringsformer anvender lærerne for at skabe sammenhæng og hvilke udfordringer og muligheder er der i den forbindelse? Organisatoriske forhold på skolen Hvilke organisatoriske forhold på skolen kan ifølge lederne understøtte arbejdet med studieområdet og sammenhængen mellem de tre dele? 4 Prøver og Bedømmelse Hvordan fungerer prøven i studieområdet til at vurdere, i hvilken grad eleverne opfylder de faglige mål for studieområdet? Prøven efter del 2 Hvordan fungerer prøven efter del 2 til at vurdere, i hvilken grad eleverne opfylder de faglige mål for studieområdet? Er eksaminationsgrundlaget og bedømmelseskriterierne egnede til at vurdere, i hvilken grad eleverne opfylder de faglige mål for studieområdet? 4/7 Prøven efter del 3 Hvordan fungerer prøven efter del 3 til at vurdere, i hvilken grad eleverne opfylder de faglige mål for studieområdet? Er eksaminationsgrundlaget og bedømmelseskriterierne egnede til at vurdere, i hvilken grad eleverne opfylder de faglige mål for studieområdet? Sammenhæng Hvordan hænger prøverne sammen med undervisningen i studieområdet? Hvordan forberedes eleverne til prøverne, og hvilke valg tager skolerne i den forbindelse i forhold til den interne evaluering under prøvelignende forhold, der skal gennemføres i løbet af del 1? 5 Elevernes udbytte Hvilket udbytte får eleverne af studieområdet, som det vurderes af censorerne og eleverne selv? Censorvurderinger Hvilket læringsudbytte oplever censorerne, at eleverne får i studieområdet i relation til de faglige mål? Elevvurderinger Hvilket læringsudbytte oplever eleverne, at de får i studieområdet? Formelle vurderinger Hvordan ser elevernes karakterfordeling ud i studieområdet?

5 Evalueringsdesign EVA har valgt et design, der giver mulighed for at komme rundt om de forskellige temaer i evalueringen ved at inddrage fire forskellige informantgrupper: Lærere der har været censorer i erhvervscase-prøven og har undervist i studieområdet del 2, lærere der har været censorer i DIO-prøven og har undervist i studieområdet del 3, ledere på hhx og 3. års elever. Ved at inddrage de forskellige informantgrupper bliver der mulighed for at triangulere kilderne. Lærere, der har undervist i studieområdet og været censorer i en af de to prøver, anses som en væsentlig informantgruppe for besvarelsen af evalueringsspørgsmålene, og de indgår derfor både gennem en kvalitativ og en kvantitativ undersøgelse. Ledere og elever indgår gennem kvalitative undersøgelser. Designet bygger på designet fra EVA s evaluering af AT fra 2014 og er således velafprøvet og vurderes anvendeligt på tværs af fag og timerammer. Nedenfor præsenteres og uddybes evalueringens forskellige datakilder: Fokusgruppeinterview med censorer/lærere i studieområdet Der gennemføres i alt fire fokusgruppeinterview med censorer/lærere: Lærere/censorer i erhvervscasen: Der gennemføres to fokusgruppeinterview med lærere, der har været censorer i erhvervscase ved eksamenen i 2014, og som har undervist i studieområdet inden for de sidste tre år. Der afholdes ét interview på en skole i København og ét på en skole i Midtjylland. Fokusgrupperne afholdes i april Der rekrutteres syv censorer/lærere fra forskellige skoler til hver gruppe med ligelig fordeling af afsætning og virksomhedsøkonomi. Ved rekrutteringen sikres det i øvrigt, at deltagerne har erfaringer med at undervise i studieområdet del 2, og at der også er deltagere, der har undervist i studieområdet del 1. Lærere/censorer i det internationale område: Der gennemføres to fokusgruppeinterview med lærere, der har været censorer i det internationale område ved eksamenen i 2014, og som har undervist i studieområdet inden for de sidste tre år. Der afholdes ét interview på en skole i København og ét på en skole i Midtjylland. Fokusgrupperne afholdes i april Der rekrutteres 7 censorer/lærere fra forskellige skoler til hver gruppe med ligelig fordeling af dansk, samtidshistorie, international økonomi og fremmedsprog. Ved rekrutteringen sikres det i øvrigt, at deltagerne har erfaringer med at undervise i studieområdet del 3, og at der også er deltagere, der har undervist i studieområdet del 1. 5/7 UVM leverer en liste med oplysninger om censorer ved begge prøver for 2014, deres fag, skole og skolens mailadresse til brug for rekruttering. Fokusgruppeinterviewene har til formål at belyse evalueringsspørgsmålene gennem en kvalitativ tilgang. Fokus vil være på at få afdækket variationen i forskellige opfattelser af praksis for og erfaringer med studieområdet samt at forstå mere komplicerede sammenhænge mellem forskellig praksis i gennemførelsen og forskellige vurderinger af studieområdet. Afdækningen af variationen i fokusgruppeinterviewene danner grundlag for udarbejdelsen af spørgeskemaer, således at væsentlige temaer fra fokusgrupperne kan belyses kvantitativt.

6 Fokusgruppeinterviewet vælges som interviewform, fordi det giver mulighed for at få nogle perspektiver frem, som ikke ville komme frem med enkeltinterview, idet det giver deltagerne mulighed for at spejle sig i hinandens beskrivelser af forståelser såvel som praksis og dermed reflektere over egne forståelser og praksis på et højere niveau. Gruppeinterview med elever i 3.g. Der gennemføres to gruppeinterview med elever fra 3.g, ét i København og ét i Midtjylland. Interviewene foretages i april Eleverne udvælges fra to skoler (én i København og én i Midtjylland), så de fordeler sig på forskellige studieretninger. Desuden rekrutteres eleverne sådan, at en stor del har været oppe i prøven efter 2.del (erhvervscase), men at der også er elever, der ikke har, således at der både kan indhentes eleverfaringer med denne prøve, men også erfaringer fra elever, der endnu ikke har været til prøve i studieområdet, men som så til gengæld ved, at de bliver udtrykket til prøven i det internationale område. Formålet med interviewene vil være at få et elevperspektiv på det samlede studieområdeforløb, elevernes forståelse af studieområdets formål, deres vurdering af udbytte, målopfyldelse, praktisk tilrettelæggelse og prøver. Spørgeskemaundersøgelser blandt censorer/lærere i erhvervscasen og censorer/lærere i det internationale område Der gennemføres to spørgeskemaundersøgelser Én blandt lærere, der var censorer ved prøven i erhvervscasen ved sommereksamen Èn blandt lærere, der var censorer ved prøven i det internationale område ved sommereksamen /7 Undersøgelserne gennemføres i august Undersøgelserne gennemføres som stikprøveundersøgelser. Der tages endelig stilling til det præcise stikprøvedesign, når der foreligger et overblik over censorernes antal og fordeling på fag, idet der foretages en vurdering af, hvordan stikprøven bedst kan give svar på evalueringens spørgsmål, inden for de muligheder UVM har for at levere respondentlister. Spørgeskemaundersøgelserne har til formål at belyse evalueringsspørgsmålene fra en kvantitativ vinkel med fokus på udbredelsen af forskellige opfattelser af, praksis for og erfaringer med studieområdet samt vurderinger af elevernes udbytte. Spørgeskemaerne udarbejdes på baggrund af hhv. de to fokusgruppeinterview med censorer/lærere i erhvervscasen og de to fokusgruppeinterview med censorer/lærere i det internationale område samt EVA s analyse og operationalisering af formålet med studieområdet, som det er beskrevet i rammerne. Spørgeskemaerne sendes til UVM til kommentering inden de sendes ud, således at fagkonsulenten kan være med til at kvalificere skemaerne. Spørgeskemaerne pilottestes desuden, inden de sendes ud. Spørgeskemaundersøgelserne udsendes elektronisk via skolernes formelle mailadresse, men adresseres personligt til den enkelte lærer/censor. Gennemførelsen af undersøgelserne inden for de rammer, der er afsat i budgettet, forudsætter, at UVM leverer lister med oplysninger om samtlige censorer i erhvervscasen 2015 hhv det internationale område Li-

7 sterne skal indeholde navn, fag, ansættelsessted og formel mailadresse til ansættelsesstedet. I spørgeskemaundersøgelserne og fokusgrupperne med censorer/lærere lægges vægt på at få belyst de af evalueringens fokusområder, der er relevante for hhv. et lærer- og et censorperspektiv, og respondenterne deltager dermed i evalueringen med begge perspektiver. Respondenter, der ikke har erfaring som lærere i studieområdet vil blive frasorteret. Telefoninterview med ledere Der gennemføres fem telefoninterview med studierektorer på hhx. De udvælges med en geografisk spredning og en spredning på skolestørrelse. Interviewene gennemføres sidst i dataindsamlingen og giver mulighed for at få et ledelsesperspektiv på de problemstillinger, som det øvrige datamateriale rejser. Fokus vil være på den praktiske tilrettelæggelse og organisering af studieområdet på skolerne og vil give mulighed for at pege på forandringspotentiale på skoleniveau. Karakterfordeling ved prøverne Evalueringen inddrager de senest tilgængelige karakterer i erhvervscase-prøven og prøven i det internationale område. Formålet er at sammenholde karakterfordelingen med censorers og elevers vurdering af elevernes udbytte. Analyse og produkter EVA gennemfører en samlet analyse og skriver på den baggrund en rapport, der indeholder evalueringens analyser og resultater. Rapporten indeholder desuden opmærksomhedspunkter for det fremadrettede arbejde med studieområdet på hhx. Rapporten har et omfang af 40 sider og sendes elektronisk til ministeriet og offentliggøres på EVA s hjemmeside. Ministeriet modtager et foreløbigt rapportudkast til kommentering. 7/7

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx Aftalebeskrivelse Evaluering af studieområdet på htx Studieområdet på htx og hhx og almen studieforberedelse (AT) på stx hører til blandt de mest markante nyskabelser i den reform af de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse

De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse Aftalebeskrivelse Til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Fra EVA De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse Et grundlæggende formål med de gymnasiale

Læs mere

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Evaluering af almen studieforberedelse. Tabelrapport

Evaluering af almen studieforberedelse. Tabelrapport Evaluering af almen studieforberedelse Tabelrapport 2014 Evaluering af almen studieforberedelse Tabelrapport 2014 Evaluering af almen studieforberedelse 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Evaluering af studieområdet på hhx

Evaluering af studieområdet på hhx Evaluering af studieområdet på hhx Evaluering af studieområdet på hhx 2016 Evaluering af studieområdet på hhx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun

Læs mere

Evaluering af almen studieforberedelse

Evaluering af almen studieforberedelse Evaluering af almen studieforberedelse 2014 Evaluering af almen studieforberedelse 2014 Evaluering af almen studieforberedelse 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen

Læs mere

Denne projektbeskrivelse gør rede for undersøgelsens baggrund, formål, metode og formidling.

Denne projektbeskrivelse gør rede for undersøgelsens baggrund, formål, metode og formidling. Projektbeskrivelse Hf- og hvad så? Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører som en del af EVA s handlingsplan for 2015 en undersøgelse af hf-kursister på toårigt hf med fokus på kursisternes uddannelsesmønstre

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010

Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010 Bilag 29 Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om virksomhedens bæredygtighed i en markedsorienteret

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

Bilag 1 - Projektbeskrivelse

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Bilag 1 - Projektbeskrivelse Undervisningsevaluering og virkningsevaluering af MED-grunduddannelsen Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF), som består af KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet,

Læs mere

Evaluering af studieområdet på hhx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på hhx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på hhx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på hhx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på hhx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Undersøgelse af løft af den grundlæggende pædagogiske kompetence til diplominiveau

Undersøgelse af løft af den grundlæggende pædagogiske kompetence til diplominiveau Projektbeskrivelse Undersøgelse af løft af den grundlæggende pædagogiske kompetence til diplominiveau Med flerårsaftalen for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012, som blev indgået

Læs mere

Projektbeskrivelse. Evaluering af pædagogikumordningen fra 2009

Projektbeskrivelse. Evaluering af pædagogikumordningen fra 2009 Projektbeskrivelse Evaluering af pædagogikumordningen fra 2009 Der blev i august 2009 indført en ny fælles pædagogikumuddannelse for lærere i de gymnasiale uddannelser. Det var nyt, at lærere på de erhvervsgymnasiale

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Almen studieforberedelse og studieområdet. Første del af studieretningsforløbet

Almen studieforberedelse og studieområdet. Første del af studieretningsforløbet Almen studieforberedelse og studieområdet Første del af studieretningsforløbet Almen studieforberedelse og studieområdet Første del af studieretningsforløbet 2008 Almen studieforberedelse og studieområdet

Læs mere

Almen studieforberedelse og studieområdet. Erfaringer fra grundforløbet i de gymnasiale uddannelser

Almen studieforberedelse og studieområdet. Erfaringer fra grundforløbet i de gymnasiale uddannelser Almen studieforberedelse og studieområdet Erfaringer fra grundforløbet i de gymnasiale uddannelser Kort om EVA s undersøgelse EVA er i gang med et treårigt projekt der undersøger hvordan syv gymnasieskoler,

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse

Bilag 1: Projektbeskrivelse Bilag 1: Projektbeskrivelse Evaluering af studiekompetence efter andet gennemløb af stx, hhx og htx efter gymnasiereformen Afdelingen for gymnasiale uddannelser i Undervisningsministeriet har bedt Danmarks

Læs mere

Skriftligt arbejde. hf2 hhx stx htx

Skriftligt arbejde. hf2 hhx stx htx 50. Kursets leder sikrer fordeling af de afsatte ressourcer til at stille skriftlige opgaver og til at evaluere kursisternes skriftlige arbejde. Lederen kan som led heri tilgodese oprettelse af vidensbanker

Læs mere

Kursusforløbets formål fremgår af afsnit i Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser :

Kursusforløbets formål fremgår af afsnit i Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser : Aftalebeskrivelse Evaluering af Skoleudvikling i Praksis (SIP) på EUD Undervisningsministeriet (UVM) har iværksat kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis (SIP), der er et forløb for alle uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

AT-eksamen 2016. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2016. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2016 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Evaluering af pædagogikumordningen fra 2009

Evaluering af pædagogikumordningen fra 2009 Evaluering af pædagogikumordningen fra 2009 Evaluering af pædagogikumordningen fra 2009 2013 Evaluering af pædagogikumordningen fra 2009 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Bilag 1. Evaluering af det interne afklaringsforløb på AspIT-uddannelserne

Bilag 1. Evaluering af det interne afklaringsforløb på AspIT-uddannelserne Bilag 1 Evaluering af det interne afklaringsforløb på AspIT-uddannelserne Styregruppen for AspIT har bedt Danmarks Evalueringsinstitut, EVA om at gennemføre en evaluering af afklaringsforløbene til AspIT-uddannelsen.

Læs mere

Notat. Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen

Notat. Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Notat Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) offentliggjorde i november 2012 en rapport om det naturvidenskabelige fagområde før og efter

Læs mere

Opfølgning på Betydningen af elevernes sociale baggrund før og efter reformen

Opfølgning på Betydningen af elevernes sociale baggrund før og efter reformen Notat Opfølgning på Betydningen af elevernes sociale baggrund før og efter reformen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) offentliggjorde i juni 2012 en rapport om betydningen af studenternes sociale baggrund

Læs mere

EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF

EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF Skolen skal sikre kvalitet i undervisningen på et overordnet niveau, hvilket er beskrevet i Bekendtgørelse om kvalitetssikring og resultatudvikling med dennes

Læs mere

Studieområdet del 2 - Hhx Undervisningsvejledning November 2007

Studieområdet del 2 - Hhx Undervisningsvejledning November 2007 Studieområdet del 2 - Hhx Undervisningsvejledning November 2007 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på undervisningsforløb.

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien udmøntes i en evalueringsplan som omfatter en evaluering af studieplanen, herunder planlægning og gennemførelse

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3I IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 Undervisningsforløb 4 5. og 6 semester. Studieretningsforløb 4 5. og 6. semester illustreret på en tidslinje 5 Studieturen

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

Eksamensprojektet på HF

Eksamensprojektet på HF Eksamensprojektet på HF - Erfaringer fra sommereksamen 2007 Oplæg på teo.pæd. 23 & 30/11-2007 v/uddannelsesleder Henrik Nevers Næstved Gymnasium & HF Næstved Gymnasium & HF 1025 elever & kursister 115

Læs mere

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser 2015-2016 Eksamensbestemmelser Indholdsfortegnelse Afsætning A, skriftlig... 3 Afsætning A, mundtlig... 3 Afsætning B, mundtlig... 3 Dansk A, skriftlig... 4 Dansk A, mundtlig... 4 Engelsk A, skriftlig...

Læs mere

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium:

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium: Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser 8. juni 2007 Rapport nr. 4 til Undervisningsministeren fra Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser Følgegruppen har på sit 6. møde

Læs mere

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget

Læs mere

FAQ OM EKSAMEN I MDT ENGELSK HHX, NIVEAU A

FAQ OM EKSAMEN I MDT ENGELSK HHX, NIVEAU A MAJ 2014 FAQ OM EKSAMEN I MDT ENGELSK HHX, NIVEAU A Mange lærere henvender sig med spørgsmål om mundtlig eksamen (skriftlig eksamen evalueres og behandles særskilt i årlige evalueringer i august/september

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Projektbeskrivelse. Evaluering af teamorganisering i gymnasiet

Projektbeskrivelse. Evaluering af teamorganisering i gymnasiet Projektbeskrivelse Evaluering af teamorganisering i gymnasiet Traditionelt er lærergerningen på et gymnasium blevet opfattet som et privat forhold. Gymnasielæreren har været fagligt ansvarlig for sin egen

Læs mere

Samfundsfag B htx, juni 2010

Samfundsfag B htx, juni 2010 Bilag 23 Samfundsfag B htx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold og samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling.

Læs mere

Notat. Metodeappendiks

Notat. Metodeappendiks Notat Til Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Metodeappendiks Beregning af population og stikprøve Den samlede population er beregnet på baggrund af oplysninger,

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk ledelse' Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Projektbeskrivelse Dette er Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) projektbeskrivelse for evaluering af et kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse TEKNOLOGISK INSTITUT Metodisk note Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse Analyse og Erhvervsfremme Maj/2009 Indhold 1. INDLEDNING...3 2. UNDERSØGELSESDESIGN...3 3. KVANTITATIVT

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt undervisere på videregående r. Gennemført af RAMBØLL Management fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

FIP-kursus, studieområdet hhx. Marts 2017

FIP-kursus, studieområdet hhx. Marts 2017 FIP-kursus, studieområdet hhx Marts 2017 Status på læreplansarbejdet Læreplaner i høring frist for høringssvar 27.3. FIP-kurser i alle fag mar-maj Politisk behandling af høringssvar april Udstedelse af

Læs mere

Hovedkonklusioner fra midtvejsevalueringen af Gymnasiet tænkt forfra

Hovedkonklusioner fra midtvejsevalueringen af Gymnasiet tænkt forfra INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK KØBENHAVNS UNIVERSITET Hovedkonklusioner fra midtvejsevalueringen af Gymnasiet tænkt forfra Jan Alexis Nielsen INDLEDNING Gymnasiet tænkt forfra er et treårigt projekt,

Læs mere

Konference om studieområdet på hhx

Konference om studieområdet på hhx Konference om studieområdet på hhx Vejle Handelsskole 14. april 2010 Roskilde Handelsskole 15.april 2010 Jens Ditlev Hansen Program 09.30-10.00: Ankomst og kaffe 10.00-10.05: Velkomst v. Merete Pedersen

Læs mere

1 Hensynet til sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer

1 Hensynet til sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer Projektbeskrivelse Evaluering af praktikcentre Undervisningsministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) om at gennemføre en evaluering af praktikcentrene, der er etableret på 50 erhvervsskoler

Læs mere

Undersøgelse af praksis ved udskrivning af elever på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler.

Undersøgelse af praksis ved udskrivning af elever på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler. Aftalebeskrivelse Undersøgelse af praksis ved udskrivning af elever på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler. EVA gennemførte i 2016 en undersøgelse af praksis ved udskrivning af elever på de

Læs mere

Idræt i folkeskolen et spring fremad

Idræt i folkeskolen et spring fremad Idræt i folkeskolen et spring fremad Ideer til idrætslærere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt er folkeskolens vigtigste bevægelsesfag, og idrætslærerne sætter fysisk aktivitet og glæden ved at lege og

Læs mere

Indikatormodel. Undersøgelse af styrket faglig kvalitet i læreruddannelsen

Indikatormodel. Undersøgelse af styrket faglig kvalitet i læreruddannelsen Indikatormodel Undersøgelse af styrket faglig kvalitet i læreruddannelsen Undervisningsministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) om at lave en indikatormodel for den faglige kvalitet i læreruddannelsen.

Læs mere

Appendiks: Den videnskabelige basismodel som ramme for det faglige samspil i studieområdet på HHX

Appendiks: Den videnskabelige basismodel som ramme for det faglige samspil i studieområdet på HHX Appendiks: Den videnskabelige basismodel som ramme for det faglige samspil i studieområdet på HHX Esben Nedenskov Petersen og Caroline Schaffalitzky de Muckadell Der er gode grunde til at introducere Den

Læs mere

Bilag. Metodenotat til undersøgelse gennemført i forbindelse med hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne

Bilag. Metodenotat til undersøgelse gennemført i forbindelse med hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Bilag Metodenotat til undersøgelse gennemført i forbindelse med hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Dette er et bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Christianshavns Gymnasium Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Hensigt Hensigten med evalueringen er at få et helhedsbillede af 1.g-elevernes opfattelse af og tilfredshed med grundforløbet

Læs mere

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt BUU d. 8. maj 2012 Opdrag: Teknisk gennemgang af gymnasiereformen BUU har særlig interesse for - hvad reformen indebar, herunder

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 1g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/2013 1 Elevhæfte for årgang 2013-2016 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af de tre år, du

Læs mere

Løbende evaluering. af elevernes udbytte af undervisningen på hhx, htx og stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Løbende evaluering. af elevernes udbytte af undervisningen på hhx, htx og stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen på hhx, htx og stx 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Løbende evaluering 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Studieplan 1. år Skoleåret 2015/16 for 1c Team 1

Studieplan 1. år Skoleåret 2015/16 for 1c Team 1 Studieplan 1. år Skoleåret 2015/16 for 1c Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter i grundforløbet... 5 4.

Læs mere

Afsætning A hhx, august 2017

Afsætning A hhx, august 2017 Bilag 22 Afsætning A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden, kundskaber og kompetencer inden for økonomi, sociologi og psykologi.

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2009-10. Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) til

Forslag. Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2009-10. Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) til Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven),

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

Samfundsfag B stx, juni 2010

Samfundsfag B stx, juni 2010 Samfundsfag B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse

Læs mere

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold Projektbeskrivelse Organisering af udskolingen i linjer og hold Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører i 2015 en undersøgelse af, hvilken betydning skolernes organisering af udskolingen i linjer

Læs mere

Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011

Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011 Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Kemi handler om stoffers egenskaber og betingelserne for, at de reagerer. Alt levende og vores materielle verden er baseret på, at

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt hhxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt hhxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt hhxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt hhxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

Det økonomiske fagområde på hhx. Evaluering af fagområder 2008

Det økonomiske fagområde på hhx. Evaluering af fagområder 2008 Det økonomiske fagområde på hhx Evaluering af fagområder 2008 Det økonomiske fagområde på hhx Evaluering af fagområder 2008 2009 Det økonomiske fagområde på hhx 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

Spansk A hhx, juni 2013

Spansk A hhx, juni 2013 Bilag 25 Spansk A hhx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale

Læs mere

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. Byg bedre broer for eleverne

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. Byg bedre broer for eleverne Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Byg bedre broer for eleverne Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Byg bedre broer for eleverne Hæftet bygger på EVA s evalueringsrapport

Læs mere

Bilag til AT-håndbog 2010/2011

Bilag til AT-håndbog 2010/2011 Bilag 1 - Uddybning af indholdet i AT-synopsen: a. Emne, fagkombination og niveau for de fag, der indgår i AT-synopsen b. Problemformulering En problemformulering skal være kort og præcis og fokusere på

Læs mere

Fysik A og B på htx og stx

Fysik A og B på htx og stx Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 241 Offentligt Fysik A og B på htx og stx Fagevalueringer 2008 Fysik A og B på htx og stx Fagevalueringer 2008 2009 Fysik A og B på htx og stx 2009 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220

Læs mere

Forsøgslæreplan for international økonomi B hhx, marts 2014

Forsøgslæreplan for international økonomi B hhx, marts 2014 [Bilag 17] Forsøgslæreplan for international økonomi B hhx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler den samfundsøkonomiske

Læs mere

Case-eksamen på det merkantile grundforløb. med fokus på engelsk, samfundsfag og erhvervsøkonomi

Case-eksamen på det merkantile grundforløb. med fokus på engelsk, samfundsfag og erhvervsøkonomi Case-eksamen på det merkantile grundforløb med fokus på engelsk, samfundsfag og erhvervsøkonomi Case-eksamen på det merkantile grundforløb med fokus på engelsk, samfundsfag og erhvervsøkonomi 2008 Case-eksamen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik B på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik b på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Evalueringsstrategi og eksamensplan

Evalueringsstrategi og eksamensplan hhx-uddannelsen 2015-2016 Evalueringsstrategi og eksamensplan Indhold Intern evalueringsstrategi... 3 1. Evaluering af den enkelte elev... 3 Faglige kompetencer... 3 Almene og personlige kompetencer...

Læs mere

Resultaterne af de skriftlige eksamener i matematik sommer 2008 De nye niveauer på stx og hf

Resultaterne af de skriftlige eksamener i matematik sommer 2008 De nye niveauer på stx og hf Resultaterne af de skriftlige eksamener i matematik sommer 8 De nye niveauer på stx og hf Midt på efteråret vil der som altid foreligge en evalueringsrapport over sommerens skriftlige eksamener i matematik.

Læs mere

Matematik på mellemtrinnet. Kort om evalueringen

Matematik på mellemtrinnet. Kort om evalueringen Matematik på mellemtrinnet Kort om evalueringen Kort om evalueringen Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, har i en evaluering set på arbejdet med at udvikle elevernes matematikkompetencer på grundskolens

Læs mere

Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 for hh1e Team 2

Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 for hh1e Team 2 Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 for hh1e Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet... 3 3. Pædagogiske fokuspunkter i grundforløbet... 4

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.

Forslag til. Lov om ændring af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. (Indførelse af erhvervsområde, erhvervsområdeprojekt, undervisningstid og fordybelsestid

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen... 3 1.1 Eksamensformer...

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2c Team 1

Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2c Team 1 Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2c Team 1 Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

Tabelrapport for spørgeskemaundersøgelse blandt lærer på hhx, htx og stx. Udarbejdet af Danmarks Statistik - Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Tabelrapport for spørgeskemaundersøgelse blandt lærer på hhx, htx og stx. Udarbejdet af Danmarks Statistik - Bilag til evaluering af gymnasiereformen Tabelrapport for spørgeskemaundersøgelse blandt lærer på hhx, htx og stx Udarbejdet af Danmarks Statistik - Bilag til evaluering af gymnasiereformen Tabelrapport for spørgeskemaundersøgelse blandt lærer

Læs mere

Evalueringsstrategi og eksamensplan - for elever i 1.g

Evalueringsstrategi og eksamensplan - for elever i 1.g hhx-uddannelsen 2017-2018 Evalueringsstrategi og eksamensplan - for elever i 1.g Indhold Intern evalueringsstrategi... 3 1. Evaluering af den enkelte elev... 3 Faglige kompetencer... 3 Almene og personlige

Læs mere

Dansk A hhx, februar 2014

Dansk A hhx, februar 2014 Bilag 1»Bilag 9 Dansk A hhx, februar 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Faget dansk er et humanistisk fag med berøringsflader til de samfundsvidenskabelige fag. Fagets kerne er tekstanalyse og

Læs mere

Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding 2015-16

Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding 2015-16 Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding 2015-16 IBC s evalueringsplan for hhx-uddannelsen er udarbejdet på baggrund af nedenstående bekendtgørelser: LBK nr. 691 Bekendtgørelse om uddannelsen til

Læs mere

Bilag 2 - Gymnasiale uddannelser

Bilag 2 - Gymnasiale uddannelser INDHOLD Bilag 2 - Gymnasiale uddannelser Bilag 2 knytter sig til baggrundsrapporten til evalueringen af 7-trinsskalaen, som omhandler kortlægningen og analysen af karaktergivningen. Formålet med bilag

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik A på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik a på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser

Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser 24. marts 2009 Rapport nr. 9 til Undervisningsministeren fra Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser I rapport nr. 8 kommenterede Følgegruppen

Læs mere

Birthe Fog Bern Fagkonsulent i Studieområdet og Kommunikation/IT FAQs om prøve i Studieområdet (SO) på htx

Birthe Fog Bern Fagkonsulent i Studieområdet og Kommunikation/IT FAQs om prøve i Studieområdet (SO) på htx FAQs om prøve i Studieområdet (SO) på htx Senest opdateret: september 2013 Svarene i FAQs om prøve i studieområdet har karakter af råd og vink fra fagkonsulenten, og er baseret på læreplanen og eksamensbekendtgørelsen.

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start.

Læs mere

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Fagprøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2014 1 Regler for fagprøve på social- sundhedsuddannelsen, trin 1, Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Kvalitetssikring af privat dagpleje og privat pasning

Kvalitetssikring af privat dagpleje og privat pasning Kvalitetssikring af privat dagpleje og privat pasning Indhold Indledning 3 Lovens bestemmelser om privat dagpleje og privat pasning 5 Omfanget af privat dagpleje og privat børnepasning 6 Tilsyn 7 Arbejdet

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Grundfag - Fremmedsprog

Grundfag - Fremmedsprog Grundfag - Fremmedsprog Formål Formålet med faget er at styrke elevens internationale og kommunikative kompetence, så eleven kan læse, skrive, tale, lytte til og forstå fremmedsproget i jobmæssige, samfundsmæssige

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS-eksamen 2018/19

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS-eksamen 2018/19 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS-eksamen 2018/19 Mandag den 26. november, kl.11.50 12.30, i auditoriet: Skolen informerer 2hf om KS-eksamen, og eleverne får udleveret denne skrivelse. KS-eksamen

Læs mere

It på ungdomsuddannelserne

It på ungdomsuddannelserne It på ungdomsuddannelserne En kortlægning af it som pædagogisk redskab på gymnasier og erhvervsuddannelser Relevans og målgruppe Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) kortlægger i denne rapport brugen af

Læs mere

Det økonomiske fagområde på hhx

Det økonomiske fagområde på hhx Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 144 Offentligt Det økonomiske fagområde på hhx Evaluering af fagområder 2008 Det økonomiske fagområde på hhx Evaluering af fagområder 2008 2009 Det økonomiske

Læs mere