INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2014

2 FORKORTELSER 2iE L Institut International d Ingénierie de l Eau et de l Environnement de Ouagadougou BSU Building Stronger Universities in Developing Countries CBS Copenhagen Business School CD Kapacitetsudvikling (Capacity development) CURAD Consortium for Enhancing University Response to Agribusiness Development Ltd DANIDA Danish International Development Assistance DCDSP Danida Capacity Development Support Programme DFC Danida Fellowship Centre ENAM École Nationale d'adminstration et de Magistrature ESAMI Eastern and Southern African Management Institute FFU Forskningsfagligt Udvalg FL Finanslov GIMPA Ghana Institute of Management and Public Administration HCP Humanitær indsats, civilsamfund og personelbistand, Udenrigsministeriet ICI Initiatives Conseil International ICIMOD International Center for Integrated Mountain Development IDV Indtægtsdækket virksomhed ILI-ACLE International Law Institute - African Centre for Legal Excellence MoU Memorandum of Understanding OH Overhead STI Uddannelsesinstitution i syd UEM Universidade Eduardo Mondlane UFT Udviklingsfaglig tjeneste, Udenrigsministeriet UM Udenrigsministeriet UMI Uganda Management Institute WWF Verdensnaturfonden

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ ORGANISATION KAPACITETSUDVIKLINGSPROGRAMMET Aktiviteter Overordnede resultater Forventninger til de kommende år FORSKNINGSBISTANDEN Forskningsvirksomheden Overordnede resultater Forventninger til de kommende år ADMINISTRATIONEN...20 BILAG

4 1. RESUMÉ 2014 har været et år med store forandringer. For kapacitetsudviklingsafdelingen har året koncentreret sig om den nye policy for Danida Capacity Development Support Programme (DCDSP), og for forskningsafdelingen udvidelsen af aktiviteterne med Building Stronger Universities (BSU) II. Implementering af anbefalingerne i den eksterne evaluering af stipendieprogrammet fra 2011/2012 tog fart i Humanitær indsats, civilsamfund og personelbistand (HCP) kontoret i Udenrigsministeriet (UM) udarbejdede, blandt andet på baggrund af disse anbefalinger, en policy for det nye program DCDSP. Denne lå færdig i juni Policyen har naturligt udmøntet sig i videre arbejde på DFC, og DFCs strategi for kapacitetsprogrammet, samt handlingsplanen for implementeringen af programmet, blev godkendt af bestyrelse og HCP i efteråret DFC har ansat to nye uddannelsesrådgivere for en 2-årig periode for at sikre et yderligere fokus på og kapacitetstilførsel til implementeringen af de nye initiativer. Det drejer sig primært om introduktion af innovative læringsmodaliteter og metoder, og DFCs involvering i og assistance til Danida programmernes indsatser inden for organisatorisk læring og kapacitetsudvikling. Overordnet vil der blive lagt tydeligere vægt på organisatorisk læring og kapacitetsudvikling fremfor individuel læring og kompetenceudvikling, samt på et tættere og mere strategisk samarbejde mellem DFC, de danske ambassader og Danida programmer. Succeskriteriet for kapacitetsudviklingsprogrammet vil være, hvorvidt DFC formår at nå det overordnede mål for DCDSP - at facilitere og levere innovativ og best practice kapacitetsudviklingsstøtte og løsningsmodeller af høj kvalitet, tilrettet partnernes kapacitetsudviklingsbehov, ønsker og beredvillighed inden for de strategiske prioritetsområder for dansk udviklingsbistand - samt de specifikke resultatmål for DFC. Det vil ligeledes udgøre et succeskriterium, hvorvidt DFC er i stand til at anvende bevillingen til fulde. Handlingsplanen udgør med sine klare mål og indikatorer en stærk ramme for øget fokus på resultatbaseret ledelse og rapportering på resultaterne under DCDSP. DFC har ligeledes sikret, at Danidas strategiske prioriteter er reflekteret i DFCs kursusportefølje, som også i 2014 blev afstemt efter Danidas behov og ønsker gennem en høringsproces med UM og ambassaderne. Den høje kursusbelægning på over 100 % også i 2014 indikerer, at de udvalgte kursusemner har en høj grad af relevans i forhold til partnernes behov. I modsætning til tidligere år har DFC dog haft et underforbrug i 2014 på 1,9 mio. kr. svarende til 4,7 %, hvilket er et udtryk for de ekstra medarbejderressourcer, der i løbet af 2014 er blevet brugt på at bidrage til udarbejdelsen af den nye policy, samt på at sikre udarbejdelsen af DFCs egen strategi og handlingsplan. Dette har ikke overraskende reduceret medarbejderressourcerne til implementeringen af den almindelige kursusportefølje og betydet, at nogle kurser har måttet udskydes til første kvartal af Andelen af kvindelige stipendiater, inklusive forskere under administrationsordninger, har holdt sig på 35 %. Den samlede produktivitet er stigende (målt i faldende omkostninger per stipendiatuge, jf. bilag 3). Midlerne er blevet anvendt omkostningsbevidst med value for money for øje og uden at give køb på DFCs kvalitetskrav. DFCs evalueringsportal (DFC-Assessment) blev i 2014 anvendt på alle kurser i Danmark såvel som i partnerlandene. Den potentielle læring på de enkelte kurser opsamles ved at bede hver deltager foretage en vurdering af egen viden og kompetence før og efter kurset på 10 centrale, kursusspecifikke læringsmål. Generelt er der god effekt af deltagelse på kurserne i 2013, idet 12 ud af 17 kurser viser en forøgelse på % i deltagernes viden og kompetence. Deltagerne giver ydermere udtryk for, at de sætter pris på den deltager-inddragende undervisningsform og finder kursernes indhold højst relevant. 2

5 Der gives ligeledes udtryk for at underviserne er meget vidende og besidder relevant erfaring. Den praksis- og anvendelsesorienterede tilgang værdsættes også, da det ses som stærkt medvirkende til at deltagerne senere formår at omsætte individuel læring til organisatorisk forandring. Med hensyn til BSU Master programmet var det muligt at bevilge yderligere 9 studiepladser i 2014, udover de 31 studiepladser bevilget i DFC har iværksat det planlagte review af programmet til implementering i foråret 2015, og ser frem til konklusionen af denne. En ny 2-årig bevilling på 20 mio. kr. vil blive givet i foråret Forskningsadministrationen er velkørende, og er per 1. marts 2014 udvidet med én person, primært til at varetage færdiggørelsen af Danidas BSU I forpligtelser (færdiggørelse af 41 PhD er, samt 19 mio. kr. øremærket til kommunikationsaktiviteter) og BSU II aktiviteter. BSU II inkluderer forskningskapacitetsudviklingsprojekter for syv universiteter i henholdsvis Tanzania (3 universiteter), Ghana (2 universiteter), Nepal (1 universitet) og Uganda (1 universitet). De seks af universiteterne, Uganda undtaget, har succesfuldt gennemgået den indledende fase med samarbejdsaftalerne med danske universitetskonsortier og har igangsat aktiviteter per november Gulu University (Uganda) partnerskabet havde en lettere forsinket opstart af politiske grunde, og Gulu forventer nu i stedet kickoff ved udgangen af første kvartal af DFCs effektive administration af ansøgningsrunderne og sagsbehandlingen af igangværende projekter er blevet bekræftet af DFCs undersøgelse af forskningsprojektkoordinatorernes tilfredshed med DFCs services. Undersøgelsen viste et positivt resultat med en svarprocent på 62 %, hvoraf over 50 % angav overordnet meget tilfreds og yderligere knap 20 % angav tilfreds. Af de 119 igangværende projekter, som blev overdraget af UM i august 2008, er der ved udgangen af 2014 nu kun to projekter, som endnu ikke er afsluttet. De forventes begge at blive afsluttet i Ved udgangen af 2014 var der 86 igangværende nord-drevne projekter og 23 syd-drevne projekter. DFC kan mærke effekten af UMs strategi med en større vægt på syd-drevne projekter, og forholdet mellem igangværende nord-drevne og syd-drevne projekter er tydeligt ændret. UMs forskningsstrategi lægger desuden op til større fokus på forskningskommunikation og dokumentation, samt udbredelse og anvendelse af projekternes resultater. DFC byder dette velkommen og ser frem til at få en yderligere rolle i udmøntningen af denne del af strategien bl.a. ved årlige tematiske møder, og partnerskabs- og kommunikations-wokshops. DFC har i 2014 fortsat haft fokus på effektiviserings- og besparelsestiltag, såsom fleksible og effektive it-løsninger, inklusive bedre udnyttelse af faciliteter i regnskabsprogrammet Navision STAT. 3

6 2. ORGANISATION DFC er en selvejende institution, som modtager tilskud via Udenrigsministeriet (UM) til 1) implementering af programmet for kapacitetsudvikling a. Finansloven: Stipendiebistand 2) administration af forskningsbistanden a. Finansloven: Projekter i Danmark b. Finansloven: Forskningsvirksomhed c. Finansloven: International Landbrugsforskning d. Finansloven: Anden International Udviklingsforskning. DFCs ansvar ligger på forskellige niveauer for de to områder, da DFC for kapacitetsudviklingsprogrammet administrerer og implementerer inden for rammerne udstukket af UM, og DFC for forskningsadministrationens vedkommende primært har en sekretariatsfunktion. For sidstnævnte ligger de overordnede strategiske udviklingspolitiske forskningsopgaver i Udviklingsfaglig tjeneste (UFT)/UM. DFCs ledelse varetages af en direktør og en bestyrelse, som udpeges for treårige perioder af UMs direktør for udviklingspolitik. Den nuværende bestyrelse er udnævnt for perioden indtil 30. juni 2016 og består af: Formand, lektor Michael Wendelboe Hansen, Copenhagen Business School (CBS), Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse Adm. direktør Mette Vestergaard, Mannaz (indtil 30. juni 2014) Lektor Anne Mette Kjær, Aarhus Universitet (fra 1. juli 2014) Konsulent Nils Boesen Institutchef Ulla Godtfredsen, Metropol Socialfaglig og Pædagogisk Efter- og Videreuddannelse Seniorforsker Susanne Lildal Amsinck, Senior Fundraiser, WWF Denmark DFCs vedtægter er tilgængelige på DFCs hjemmeside. For året 2014 var der, primært grundet manglende afklaring om policy for kapacitetsudviklingsprogrammet, indgået en midlertidig etårig samarbejdsaftale mellem UM og DFCs bestyrelse. En ny treårig samarbejdsaftale for er indgået i december Der blev ikke aftalt resultatmål for 2014 med UM, eftersom ovennævnte policy først blev færdig i juni 2014, og DFCs strategi efterfølgende blev udfærdiget i sidste halvår af Årets resultater, som er indeholdt i nærværende rapport, er således i stedet sammenholdt med aktiviteter inkluderet i den fremtidige handlingsplan for og aftalte mål godkendt november DFCs vision: Vi sikrer udvikling gennem forskning og uddannelse DFCs værdier: Professionalisme, ansvarlighed, åbenhed, fællesskabsfølelse, respekt, humor. DFCs mission: DFC bidrager til forbedrede resultater på organisationsniveau og langsigtede organisatoriske kapacitetsudviklingsprocesser for partnere i syd, ved at facilitere og levere innovativ og best practice kapacitetsudviklingsstøtte og løsningsmodeller af høj kvalitet, tilrettet partnernes kapacitetsudviklingsbehov, ønsker og beredvillighed inden for de strategiske prioritetsområder for dansk udviklingsbistand. DFC sikrer, at administrationen af Udenrigsministeriets forskningsmidler følger god tilskudsforvaltning. DFC sikrer den administrative kvalitetssikring og bidrager til udbredelsen af resultater af forskningsmidlernes anvendelse. 4

7 3. KAPACITETSUDVIKLINGSPROGRAMMET 3.1. Aktiviteter Opgaverne varetages alle i samarbejde med UM og Danida-programmer/-projekter og i overensstemmelse med de af UM fastlagte retningslinjer og principper for implementering af centralt og program-/projektfinansieret kapacitetsudvikling. Disse retningslinjer fastslår blandt andet, at alle studerende, som opholder sig i Danmark på et stipendium finansieret af Danida, skal administreres af DFC for at sikre kvaliteten af uddannelserne, samt kvaliteten og ensartetheden af opholdet i Danmark. Yderligere information om opgaverne forefindes i bilag 2, og uddybende statistikker for kapacitetsudviklingsprogrammet findes på DFCs hjemmeside. Nedenstående del af årsrapporten vil omfatte både rapportering i forhold til gennemførelse af aktiviteter og kurser i regi af Danida Fellowship Programme og af stipendieprogrammets efterfølger i 2014 Danida Capacity Development Support Programme (DCDSP) med tilhørende ny policy udarbejdet af UM. Rapporteringen vil derfor kunne opleves som ikke fokuseret i forhold til målene i DFCs handlingsplan (indsat i boksene nedenfor) for udmøntning af DFCs strategi, som blev endelig godkendt i oktober Der har således kun været ganske kort tid til at få sat DCDSP policy-relaterede aktiviteter i værk. Disse aktiviteter vil være beskrevet nedenfor samt opsummeret på indikator-niveau i bilag Overordnede resultater Danida Fellowship Centre will drive innovative learning modalities and methods by: becoming a focal point for development and application of innovative learning modalities facilitating more comprehensive, sequenced or iterative learning processes enhancing organisational CD through design of innovative approaches focusing on pre-activity involvement promoting contextual learning; employing open learning and iterative learning processes; and by developing supplementary web-based solutions assessing, monitoring and evaluating the CD activities I stedet for at fokusere på kursusperioden og perioden efter kurset (opfølgning) vil DFC på udvalgte kurser lægge mere vægt på perioden før kurset starter. For 2015-kursusplanen er fire kurser blevet udvalgt som pilotkurser til et sådan ændret fokus. DFC har været i dialog med de fire studiesteder, der står for de udvalgte kurser, med det formål at diskutere, hvordan man bedst og mest relevant ændrer modalitet i forhold til, hvordan indsatsen vægtes. Dette tiltag iværksættes for at øge relevans og ejerskab af kurset og sikre, at stipendiaterne har et klart mandat med fra deres organisation i forhold til deres Action Plan. Det er forventningen, at disse initiativer vil medvirke til at opnå forbedrede læringsresultater for både stipendiaten og dennes organisation. På kurset Democratization and Human Rights Based Approaches to Development er der udviklet et e- læringsmodul i emnet Sexual and Reproductive Rights af Sex og Samfund. Platformen anvendes og testes nu med henblik på senere at blive brugt i forbindelse med udviklingen af et fuldt kursus faciliteret af Strathmore Business School i Kenya. 5

8 Det var planen at genudvikle kurset Emerging Leaders in the Private Sector som et e-læringskursus i 2014 på baggrund af erfaringen med at gennemføre e-læringsmodulet på kurset Democratization and Human Rights Based Approaches to Development. Sidstnævnte kursus blev dog ikke afholdt i 2014 grundet for lavt ansøgertal i første omgang, og afholdes nu i stedet i starten af E-læringsmodulet på dette kursus blev således ikke testet i 2014, men vil blive testet, når kurset afholdes i 2015, hvorefter kurset Emerging Leaders in the Private Sector vil blive genudviklet som et fuldt e-læringskursus til afholdelse i 2015 i stedet for i DFCs evalueringsportal (DFC-Assessment) blev i 2014 anvendt på alle kurser i Danmark såvel som i partnerlandene. Den potentielle læring på de enkelte kurser opsamles ved at bede hver deltager foretage en vurdering af egen viden og kompetence før og efter kurset på 10 centrale og kursusspecifikke læringsmål. Deltagerne modtog som for tidligere år et pre-course questionnaire før kursusstart, et Endof-Study questionnaire ved afslutningen på deres kursusforløb, samt et post-course questionnaire ca. 6 måneder efter kursusafslutning. E-læringsdelen på DFC-Assessment vedrørende planlægningsværktøjer og handlingsplaner, som er fuldt udrullet i forbindelse med kurser afholdt i Danmark, blev i 2014 også udrullet for kurser afholdt i partnerlande. Dette har ikke givet anledning til væsentlige kommentarer, og har også givet deltagerne en bedre forståelse af at arbejde med planlægning og handlingsplaner i regi af det enkelte kursus. For 2013 var svarprocenten på pre-course questionnaires i gennemsnit 70 %, mens den for post-course questionnaires var noget lavere med kun 30 %. Svarprocenten på især post-course questionnaires er utilstrækkelig som middel til evaluering af kursus- og læringsresultater, og DFC overvejer pt. hvilke foranstaltninger, der skal til for at sikre en høj nok svarprocent til at give et mere repræsentativt billede af den individuelle læringseffekt på DFCs kurser. Påmindelser er blevet sendt ud til deltagerne per e- mail, men uden synderlig effekt. Yderligere foranstaltninger kunne inkludere ændret timing for udsendelsen af post-course questionnaires, forbedringer hen imod en mere brugervenlig DFC- Assessment platform, eller nye monitoreringsmetodikker. Sådanne ændringer vil blive overvejet gennemført i 2015 på baggrund af en nærmere analyse. Ved analyse af resultaterne i DFC-Assessment kan det påvises, at der på 12 ud af 17 kurser er sket en forøgelse på % i stipendiaternes viden og kompetencer. De 4 kurser, der lå under medianen i forhold til videns- og kompetenceforøgelse, har det til fælles, at udgangspunktet dokumenteret via precourse questionnaire lå relativt højt, hvorfor der var mindre plads til forbedring. I hvert tilfælde bliver resultatet drøftet med de respektive studiesteder med henblik på at identificere områder, hvor der kan og bør ske forbedringer. Deltagerne giver ydermere udtryk for, at de sætter pris på den deltagerinddragende undervisningsform. Der gives ligeledes udtryk for at underviserne er meget vidende og besidder relevant erfaring. Den anvendelses- og redskabsorienterede tilgang værdsættes også, da det af deltagerne selv ses som en stærkt medvirkende årsag til at omsætte individuel læring til organisatorisk forandring. Rapporten, som beskriver effekten af DFCs korte kurser i Danmark i 2013 målt via DFC-Assessment, findes på DFCs hjemmeside. 6

9 Danida Fellowship Centre will become a trusted and acknowledged partner in effective support to capacity development by: acting as a professional partner to DFC s main actors in relation to CD components increasing DFC s participation in formulation of new and ongoing Danish development cooperation engagements as well as contributing to reviews facilitating the bringing together of relevant stakeholders for CD initiatives providing enhanced support to further development partners ownership with a view to applying learning and evaluating the outcome Gennem mail til ambassaderne fra henholdsvis HCP og DFC er der blevet informeret om DFCs nye mandat og de muligheder, der ligger i DCDSP. I konsultation med HCP blev der ligeledes i oktober 2014 sendt en mail ud til de lande, der er eller skal i gang med landeprogrammeringen (Bangladesh, Burkina Faso, Kenya, Myanmar, Somalia, Zimbabwe). Disse mails har været fulgt op af møder med ambassader i det omfang DFC har besøgt landet i forbindelse med tjenesterejse. I skrivende stund er der en pågående dialog med Kenya (se nedenfor) og Myanmar. Der har desuden været samtaler med ambassaden og et Danida-program i Nepal om nye aktiviteter under DCDSP og mulighederne for vejledning og støtte fra DFC under DCDSP. I 2014 støttede DFC organisationsudvikling af Kenya Climate Innovation Centre (KCIC), der er én af de centrale aktører i forhold til Danidas arbejde med at promovere grøn vækst. Organisationen fik støtte til en proces, hvormed KCIC arbejder henimod en ny vision, en forandringsstrategi, nyt organisatorisk setup og et re-design af ydelser. Udspillet ligger pt hos KCIC, men det er forventet at KCIC, ambassaden og DFC vil fortsætte processen sammen. Ligeledes er der i Kenya diskussion med ambassaden og Micro Enterprises Support Programme Trust (MESPT) om at udvikle et skræddersyet forløb, der skal skabe offentlige-private partnerskaber inden for grøn vækst på regionalt niveau. Den gode historie læring omsat til praksis Dear DFC, Greetings from Nairobi, Kenya, We, Job Achera and Jim Agwata, were in Aarhus from June 2 nd - June 20 th for the fellowship course on Social Partnerships for Business Development. At the end of our course we presented our action plan which was on creating a student entrepreneurial development program (benchmarking on Danish best practices) in one of our local universities and then scaling accordingly. On our arrival we started working on our action plan and our first approach was Danida Business Partnerships and we were able to go through the screening process successfully and now we are at the Partner identification stage of which we shall be coming back to Aarhus Denmark from the 16th - 23rd November 2014 for a potential partner identification and a fact finding mission towards this regard. We just wanted to brief you on our developments since we took part in the course. 7

10 DFCs uddannelsesrådgivere har i 2014 været på besøg i Kenya, Nepal, Tanzania, Uganda, Benin, Burkina Faso og Mali. Besøgene i de 7 prioritetslande har styrket samarbejdet med ambassaderne og repræsentationskontorerne og ikke mindst med sydpartnerinstitutionerne (STI). Besøgene har givet DFC lejlighed til at monitorere kurserne arrangeret af STI erne med henblik på løbende udvikling og forbedring af kurserne. Samtidig har besøgene givet mulighed for at diskutere forslag til nye tematiske kursusemner med ambassader og rådgivere, samt præsentere og diskutere muligheden for bedre at understøtte kapacitetsudvikling og muligheder for øget involvering af DFC i denne proces, jf. den nye policy for DCDSP. Baseret på erfaringerne anses det for vigtigt, at DFCs uddannelsesrådgivere fortsat jævnligt besøger partnerne i syd på grund af personaleudskiftning hos STI erne og på ambassaderne og ikke mindst i forbindelse med udfoldelsen af DCDSP og udformningen af aftaler for DFCs støtte til disse partnere. Det godkendte kursusprogram for 2015 blev bekendtgjort på DFCs hjemmeside i september 2014 og i DFCs nyhedsbrev. DFCs direktør og DFCs kommunikationskoordinator/bsu Master koordinator deltog i september i det årlige Donor Harmonisation-seminar, der i 2014 blev afholdt i Helsinki med repræsentation fra 23 forskellige organisationer og ministerier og med i alt 52 deltagere. Seminaret udgør et forum for erfaringsudveksling og vidensdeling. En uddannelsesrådgiver deltog desuden i oktober i en Danida-støttet konference om grøn vækst i Nairobi med titlen Unlocking Green Growth - The Role of Smart Investments and Private-Public Partnerships in Fostering Green Growth Initiatives. Der blev i 2014 ikke afholdt nogen fælles programmer med andre donorer end Danida. Icelandic International Development Agency finansierede dog deltagelse for én af deres lokalansatte fra Uganda på et DFC kursus, i Uganda. Danida Fellowship Centre will continuously focus on the effective, productive and accountable management of the programme by: expanding the network of capacity development support providers applying new and more effective modalities for procurement of capacity development support providers providing comprehensive information on services available instituting a human resource policy in line with new DFC paradigm for support to capacity development reporting and communicating results and added value effective use of funds for the existing course portfolio Aktivitetsplanen for 2015 blev sendt i høring over sommeren og efter endt høringsrunde i midten af august, blev aktivitetsplanen behandlet og godkendt på bestyrelsesmødet 18. august 2014 og efterfølgende godkendt af UM 18. september Grundet uforudsete hændelser, samt for at sikre effektiv brug af budgettet for DFCs kursusportefølje, blev der i løbet af året foretaget en række ændringer af kursusplanen. Disse er sammenfattet nedenfor. Kurset Better Business Using Strategic HRM blev aflyst i 2014 på grund af for lavt ansøgertal. Det overvejes derfor at reformulere og restrukturere kurset for bedre at målrette dette til målgruppen med henblik på annoncering og gennemførelse i

11 Democratization and Human Rights Based Approaches to Development, planlagt til afholdelse i 2014, blev udskudt til starten af 2015 på grund af lavt ansøgertal i Kurset vil stadig blive afholdt for 2014-midler. Ligeledes er kurserne General Tools and Concepts in Agribusiness SME Development og Equitable and Sustainable Use and Valuation of Natural Resources udskudt til afholdelse i 1. kvartal af 2015, da antallet af kvalificerede ansøgere inden den oprindelige deadline var for lavt. De to sidstnævnte kurser forventes nu afholdt med et tilstrækkeligt antal deltagere i Et enkeltstående pilotkursus blev afholdt for en gruppe deltagere fra Bhutan hos International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) i Nepal som en start på samarbejdet med denne nye STI. Det første kursus var mere begrænset i omfang, både for så vidt angik indhold og deltagerantal og forventes at ville blive brugt som afsæt for et bredere samarbejde med ICIMOD i fremtiden. I 2015 vil to af de planlagte kurser blive afholdt af og i samarbejde med ICIMOD. Kurset Disaster Risk Reduction blev ikke gennemført som følge af vanskeligheder i forhold til planlægningen mellem de to studiesteder i henholdsvis Nepal og Mozambique. Det skyldtes blandt andet udskiftning af kursusleder og studiestedskontakt. De to studiesteder og DFC havde et møde i forbindelse med workshoppen for STI er i oktober, hvor det blev aftalt, hvordan partnerskabet skal fortsætte, og kurset forventes nu afholdt i Som konsekvens af ovenstående nødvendige udsættelser/aflysninger af kurser har det været muligt i stedet at duplikere to tværfaglige og meget efterspurgte kurser: Financial Management/Good Governance (i Danmark) Public Private Partnership (i Danmark og Uganda) I Burkina Faso afvikledes i samarbejde mellem henholdsvis to STI er og et dansk studiested tre nye fransksprogede kurser: Impulser la Croissance Verte en Afrique (2iE), Société civile et efficacité de l'aide (ICI) og Chaînes de Valeur dans le Secteur Agricole (COWI). For at sikre at indholdet af DFCs kurser hele tiden er på forkant med nye tendenser inden for den til en hver tid gældende udviklingsdagsorden og for samtidig at udvide DFCs netværk af studiesteder, satte DFC i 2014 tre tværfaglige kurser i udbud: Equitable and Sustainable Use and Valuation of Natural Resources nyt kursus, vundet af Grontmij i samarbejde med IBIS Corporate Social Responsibility eksisterende kursus sat i nyt udbud, vundet af Grontmij i samarbejde med Sociability Sustainable Agriculture delvist nyt/reformuleret kursus vundet af Niras i samarbejde med Økologisk Landsforening. Kurserne blev udbudt under en 3-årig ramme under forudsætning af, at DFC tildeles tilstrækkelige midler under Finansloven, såvel som UMs godkendelse af kurserne som del af den årlige aktivitetsplan, samt modtagelsen af ansøgninger fra et tilstrækkeligt antal kvalificerede ansøgere. 9

12 DFC har et formaliseret samarbejde med elleve STI er gennem Memoranda of Understanding (MoU), samt ikke-formaliserede samarbejder med yderligere tre organisationer. Disse samarbejder er placeret i 9 af Danidas prioritetslande og dækker yderligere 5 lande gennem de to MoU er med regionale institutioner i henholdsvis Nepal og Tanzania. Land Institution MoU Benin École Nationale d Administration et de Magistrature (ENAM) La Chaire Unesco Burkina Faso l Institut International d Ingénierie de l Eau et de l Environnement de Ouagadougou (2iE) Initiatives Conseil International (ICI) Ghana Ghana Institute of Management and Public Administration (GIMPA) Kenya Strathmore University/Strathmore Business School Kenya Climate Innovation Centre Mozambique Universidade Eduardo Mondlane (UEM) Nepal/regionalt (Afghanistan, Pakistan, International Centre for Integrated Mountain Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar, m. fl.) Development (ICIMOD) Niger Agrhymet Tanzania/regionalt (Kenya, Mozambique, Eastern and Southern African Management Institute Tanzania, Uganda, Zimbabwe m.fl.) (ESAMI) Uganda Uganda Management Institute (UMI) International Law Institute African Centre for Legal Excellence (ILI-ACLE) Consortium for Enhancing University Response to Agribusiness Development Ltd (CURAD) De 3 DFC rådgivere afholdt en 3-dages workshop for alle engelsktalende (primært afrikanske) STI er i Tanzania i slutningen af oktober med 15 deltagere fra Kenya, Tanzania, Uganda, Mozambique, Ghana og Nepal. Formålet var erfaringsopsamling, deling af information om den nye policy for DCDSP og dens muligheder og implikationer, samt styrkelse af Action Plan-komponenten på STI-kurserne. Workshoppen gav nyttig information til DFC om muligheder og udfordringer i samarbejdet med STI erne og skabte rum for erfaringsudveksling og syd-syd læring. DFC vurderer, at det vil være nyttigt at have lignede arrangementer ca. hvert andet år. Alle skræddersyede kursusaktiviteter har været fuldt finansieret af programmidler. Der har været afholdt et skræddersyet kursus i Danmark (Law and Justice as Tools of Democracy) på baggrund af en anmodning fra Uganda, og det forventes at et lignende kursus vil finde sted i Kurset har, undtagen et enkelt år, været afholdt hvert år siden Et andet skræddersyet program, der blev drøftet i 2014, var et kursus på decentralt niveau i Kenya om grøn vækst og offentlig-privat partnerskaber. Disse drøftelser pågår stadig, og et kursus forventes afholdt i De resterende midler på BSU Master bevillingen er blevet anvendt til yderligere 9 studier med start september 2014, heraf seks 2-årige Master studier og to 1-årige Master studier. En studerende stoppede studiet efter første måned af personlige grunde. Det samlede aktivitetsniveau kan ses af bilag 2.2, og uddybende statistikker med fordelingen af stipendiater per udviklingsland, kursus m.m. findes på DFCs hjemmeside. Som led i stipendiaternes ophold i Danmark og for at facilitere informationsdeling og dialog om den danske politiske og kulturelle kontekst arrangeres der ligeledes foredrag inden for emnerne: Danish Family Life og Democracy. Formålet er at give stipendiaterne kendskab til og forståelse af det danske samfund og kultur, således at de får mest muligt ud af deres ophold. Foredragene blev i 2014 afholdt ca. hver anden tirsdag. Derudover arrangeres der efter behov en månedlig heldags- og halvdagstur til seværdigheder rundt omkring i Danmark. 10

13 Ved formidling af viden om grundlæggende danske værdier og kompetencer til andre lande og kulturer er DFC med til at opfylde strategien for offentlighedsdiplomati ( Public Diplomacy ), som er et af indsatsområderne i UMs globaliseringsstrategi. For at sikre, at stipendiaterne bliver klædt på til at klare sig under deres ophold, får de derudover en fælles introduktion på studiestedet på den første hverdag efter deres ankomst. Her bliver de bl.a. via DFCs informationsfilm informeret om omgangsformer i Danmark, det danske sundhedssystem, studiestedets rolle versus DFCs rolle. Enkelt-studerendes behov for introduktion og støtte vurderes løbende og fra sag til sag. Jf. den oprindelige samarbejdsaftale mellem UM, Danske Universiteter og DFC om BSU Master stipendieprogrammet, blev der afholdt et særskilt orienteringskursus om Danmark for 9 nye studerende, samt et opfølgningsseminar for de første 31 BSU-masterstuderende ca. ½ år efter introduktionskurset i Stipendiaterne i hele Danmark har mulighed for at få råd og vejledning hos en socialfaglig medarbejder fra DFC i forbindelse med sygdom, samt studierelaterede og personlige problemer. Denne vejledning betyder bl.a., at mange af dem, der udtrykker ønske om at komme til læge for mindre sygdomsproblemer, i stedet kan blive hjulpet gennem vejledning og herved ikke mister kursusdage og/eller benytter sig unødigt af sundhedssystemet/forsikringen. I forbindelse med kurser afholdt i syd, blev der i slutningen af året udarbejdet Best Practice procedurer for sagsbehandling i forbindelse med sygdomsog forsikringstilfælde mm. for STI er og DFC. Produktivitet af de samlede CD aktiviteter i Danmark og ude er pænt stigende (målt i færre omkostninger per stipendiatuge, jf. bilag 3), og kapacitetsudviklingsmidlerne er blevet anvendt omkostningsbevidst med value for money for øje. Den samlede lønudgift, der vedrører Danida kapacitetsprogrammet, er faldet fra 3,05 mio. kr. i 2013 til 2,94 mio. kr. i 2014, svarende til en reduktion på 6,9 % i tilgift til de tidligere års reduktion på henholdsvis 13,9 % og 10,7 %. Arbejdet med at udvikle en ny HR politik for uddannelsesrådgiverne er iværksat. Der er blevet rekrutteret 2 nye medarbejdere i gruppen. De er blevet ansat for en 2-årig periode startende 1. januar De bringer værdifulde erfaringer og kompetencer inden for monitorering og evaluering, organisationsudvikling, læring og læringsmetoder til DFC. 11

14 3.3. Forventninger til de kommende år 2015 forventes i høj grad at fokusere på udrulningen af DCDSP uden at dette skal koste i forhold til den normalt høje kvalitet og relevans af kursusporteføljen. Det forventes tværtimod at bidrage til en forøgelse af både kvalitet og relevans af både kursusporteføljen og DFCs overordnede bidrag til den danske udviklingsbistand på kapacitetsudviklingsområdet. I forbindelse med udrulningen af DCDSP er der planlagt en række aktiviteter med tilhørende mål og indikatorer. Disse inkluderer: Internationalt seminar vedr. nye læringsmodaliteter indenfor kapacitetsudvikling Gennemførelse af organisationsudviklingsaktiviteter for mindst fire af Danidas partner organisationer Indkøb, udvikling og gennemførelse af to e-læringskurser Udvikling af komplementerende e-læringsmoduler på mindst 5 eksisterende kurser Opdatering af DFC Assessment portal Gennemførelse af et sammenlignende studie af forskellige læringsmodaliteters effekt Facilitering af dialog om best practice og innovation inden for læring blandt DFCs aktører Støtte til mindst tre organisationer i at evaluere deres kapacitetsudvikling Udvidelse af ressource-basen både i forhold til gamle og nye studiesteder Produktion af DCDSP kommunikationsmateriale. DFC vil fortsat konsolidere samarbejdet med eksisterende STI er og derudover afsøge muligheder for nye samarbejdspartnere i partnerlandene. Samtidig vil DFC tage hvert enkelt samarbejde op til revision for at vurdere, om dette lever op til vores kvalitetskrav, og om det skønnes at være til fordel for både STI erne, DFC og DCDSP s målgruppe. Den generelle tilgang til samarbejde med andre donorer baseres på, at yderligere tiltag sker, når og hvis der opstår konkrete muligheder for dette. For at sikre at indholdet af DFC kurserne hele tiden er på forkant med nye tendenser inden for udviklingsdagsordenen, og samtidig sikre en mulig udvidelse af anvendte studiesteder vil DFC igen sætte kurser i udbud i Et af disse kurser vil være et nyt kursus Results-Based Management, som UM udtrykte ønsker om på høringen i juni For at effektivisere udbudsarbejdet og mindske administrationsomkostninger vil DFC gennemføre en udbudsrunde for tematiske rammekontrakter i Aktiviteter afholdt under en sådan rammekontrakt ville kunne omfatte både aktiviteter i Danmark såvel som i prioritetslandene og vil ikke være begrænset til afholdelse af kursusaktiviteter. Det er planlagt at afholde en workshop for DFCs STI er i det fransktalende Vestafrika i lighed med den, der blev afholdt for primært engelsksprogede STI er i Mere konkret planlægges det at fokusere på styrket facilitering af Action Plans, samt mere kursusledelses-orienterede emner som DFCs retningslinier herunder monitorering, evaluering og rapportering af kursusresultater. I 2015 vil DFC fortsætte arbejdet med udvikling af e-læring, nytænkning indenfor læring generelt og udviklingen af nye modaliteter til anvendelse på DFCs kursusportefølje, som allerede blev påbegyndt i Til det formål er der afsat ressourcer til at uddannelsesrådgiverne kan arbejde med udvikling og anvendelse af nye læringsmodaliteter på udvalgte emner/kurser. Dette arbejde omfatter øget brug af e- læring, brug af video-værktøjer, udfordringsbaseret læring, selvorganiseret læring, m.m.. 12

15 DFC vil deltage i relevante møder, seminarer, konferencer og kurser samt følge de generelle trends inden for udviklingsområdet gennem diverse medier. DFC vil ligeledes søge tæt dialog med UM, partnere, interessenter og ambassader i 2015 for at sikre relevans og nytte af kapacitetsudviklingsprogrammet. DFC vil fokusere på fortsat information og formidling om og koordinering af muligheder i Danmark og i regionerne. DFC vil i 2015 arbejde med at kommunikere tydeligt ud til ambassader og andre centrale aktører at DFC kan bruges tidligere og i andre roller i forbindelse med både landestrategier og i programmernes kapacitetsudvikling. Dette skal ske via en styrket kommunikationsindsats på hjemmeside, i nyhedsbrev og i udvikling af diverse præsentationsmaterialer. Sideløbende vil DFC også øge det opsøgende arbejde. DFC vil ligeledes styrke sine monitoreringsredskaber og indsatser for i højere grad at kunne måle og kommunikere sine resultater. DFC forventer en fortsat involvering i studieture/seminarer/konferencer mm. arrangeret af ambassader eller forskellige kontorer i UM, og derudover vil DFC fortsat gøre en indsats på at rekvirere og varetage IDV (= ikke-danida ) opgaver. Anden fase af BSU Master programmet på 20 mio. kr. for endnu et toårigt program forventes officielt bevilget i foråret Opslag har været annonceret på de syv BSU syd-universiteters, danske universiteters og DFCs hjemmeside fra september DFC vil i 2015 iværksætte et review af første fase af BSU Master programmet (mht. de gode resultater henvises til artiklen nedenfor) med det formål at vurdere den overordnede relevans og administration af programmet, og på sigt, når der har været et større indtag, effekt af programmet. Der vil blive lagt vægt både på det aktuelle indhold og kvalitet af Master programmerne, samt management/administration af programmet herunder både DFCs og universiteternes administration. 13

16 Den gode historie BSU Master studerende Bahati Mayoma Sosthenes og Fares John Biginagwa Microplastics in the oceans - the ghostlike contamination Today it is common knowledge that plastics pollute our oceans. Plastic bags and food wrapping float in the surface waters along our coastlines and are washed ashore, fouling our beaches. But the contamination of the oceans is worse than the eye can observe. Much worse. We produce almost 300 million tons of plastic every year (1), an enormous amount of which it is estimated that about 10% ends up in the oceans about 30 million tons per year (2). An amount so large that plastic seemingly ought to be everywhere in the oceans, however, when scientists measure the extent of plastic in the oceans, they find no more than 1% of the expected amount (3). Where is the last 99%? As the creators of plastic, we are aware that the synthetic polymers that constitute plastic are only very slowly, if at all, biodegradable (4). Ergo the plastic cannot have disappeared What scientists are now emphasizing, is that even though plastic is only very slowly biodegraded, it is still degraded and still bioactive. Two properties of the marine plastic pollution that cause worries in the scientific world. That the marine plastic pollution is degradable and bioactive means that the plastic, though it is not biologically degraded into other molecules such as CO 2, is still degraded by the oxidative properties of the atmosphere, the UV radiation of the sunlight and the hydrolytic properties of seawater (4). Hence, the plastic becomes embrittled and breaks into smaller and smaller pieces, eventually becoming individual polymer molecules - fragments so microscopic that they are barely observable for the human eye. These tiny pieces of plastic are what scientists term as microplastics. In June 2014 scientists revealed that microplastic have been detected in 88% of all samples of surface waters (3). In other words: Microscopic plastic pieces are everywhere in the oceans. They constitute a ghostlike pollution of such a magnitude that we cannot ignore them and their potential ecological consequences. The two students Bahati Mayoma Sosthenes and Fares John Biginagwa from RUCs M.Sc. program Environmental Risk have determined to help fill in some of the black holes of knowledge about microplastics. Through their research they aim to detect the types of microplastic present in the Mediterranean Sea, and determine how these plastic types might constitute a risk for the marine fauna. To gather microplastic for their research, Bahati and Fares joined the ship Christianshavn (a sister ship to the well-known ship Nordkaperen) as scientific crew, as it sailed across the Mediterranean from Palermo, Italy to Almerimar, Spain on ten days in September On the trip Bahati and Fares collected microplastic pieces with an instrument called a manta trawl (mini high speed trawl), which was dragged outside the boat s wake in a towline. The plastics collected have now been brought to Roskilde University, where they will be analyzed in the university s laboratories. Bahati and Fares laboratory examination of the plastic is focused on determining the physical (e.g. size, shape, color) and chemical (e.g. constituent monomers) characteristics of the plastic, as this knowledge enables them to use the plastic for dose-response experiments, where they will investigate whether microplastic uptake by marine organisms leads to toxicological effects. This research is highly relevant, as recent studies have shown that marine fauna indeed do ingest marine plastic, and furthermore, as the size of the plastic fragments declines, the intake becomes larger (5,6,7). The uptake of microplastic poses different risks to the ecosystems than macroplastic. The microplastic don t strangle the animals or clog their digestive system when eaten, but given the large surface to volume ratio, it is much more bioactive than macroplastic. What the two master students have not yet determined is whether the dose-response experiments should look for possible toxicological effects of both inherent compounds of plastic and contaminants adsorbed to the plastics. Inherent compounds are compounds, added to the plastic during production. Plastic do not only consist of a polymer matrix, but also includes about 50% fillers, reinforcements and additives by weight (8). These are for example: Softeners, UV stabilizers, flame-retardants, colorants and non-stick compounds. These fillers can migrate from the polymer matrix into compounds, which the microplastic comes in contact with in worst case into the gut of a marine organism, such as a fish. This migration might cause trouble, as some of the fillers are known to have adverse health effects at high concentrations. Good examples are phthalates, bisphenol A and styrene monomers. They are all very common fillers, and are all known for impacting the endocrine system (9). The other group of compounds, which might constitute an ecological risk, is the alien compounds, which adsorb to the plastic. Again it is the large surface to volume ratio of microplastics that entails the risk. Because of the high ratio a large amount of contaminants such as PBTs can sorb to the plastic. This means that the microplastic might act as an additional vector for marine organisms contaminant uptake, if they are eaten. Together the two groups of compounds inherent and adsorbed constitute a contamination source for the marine fauna that we have not earlier been aware of, wherefore it is not included in the current legislation. This is why scientific research as Bahati s and Fares s is so important: In order to regulate the environmental risks, we need to understand them - we need to unveil the ghosts. Bahati and Fares will hand in their thesis in June

17 4. FORSKNINGSBISTANDEN 4.1. Forskningsvirksomheden DFC varetager administration af forskningsbevillingerne, inklusive 1) forskningsprojekter under den konkurrenceudsatte forskningspulje, som bliver fordelt af UM på basis af en prioritering foretaget af Forskningsfagligt Udvalg (FFU); 2) projekter i Danmark (herunder Building Stronger Universities (BSU) initiativet); 3) rejsestipendier; 4) projekter og bidrag under international landbrugsforskning og anden international udviklingsforskning. Det årlige forbrug til forskningsstøtten var på 193 mio. kr. i 2014, heraf 47 mio. til international forskning. DFCs forskningsafdeling består af tre projektadministratorer og en administrativ medarbejder. Ved slutningen af 2014 blev arbejdsområderne for de tre projektadministratorer omlagt til en primært geografisk fordeling (Asien, Østafrika og Vestafrika) Overordnede resultater Danida Fellowship Centre will ensure effective and reliable administration by: effective and reliable administration of FFU projects, BSU funds, and other Danida funded research activities, hereunder the contribution to international research institutions working with South partners to enhance their ability to manage projects in an efficient and accountable manner improving procedures to monitor implementation and quality of projects. Danida Fellowship Centre will work towards being a trusted partner by: facilitating networking and learning exchanges between research partners promoting effective and balanced partnerships facilitating dissemination and communication of research results. Forskningsprojekter under den konkurrenceudsatte forskningspulje (FFU projekter) er enten administreret af danske universiteter/forskningsinstitutioner, herefter betegnet nord-drevne projekter, eller af universiteter/forskningsinstitutioner i Vietnam/Nepal/Ghana/Tanzania, herefter betegnet syddrevne projekter. Administration af ansøgningsrunder og administrativ kvalitetssikring af de nord- og syd-drevne projekter varetages efter principperne i DFCs virksomhedsstrategi , der for forskningsadministrationen består i varetagelse af en effektiv, ansvarlig, gennemskuelig og rettidig administration af forskningsmidlerne samt sikre administrativ kvalitetssikring af forskningsmidlernes anvendelse. Ansøgningsrunde 2014 og 2015 for FFU projekter De årlige ansøgningsrunder er nu slået sammen, således at nord-drevne og syd-drevne (hhv. fra Nepal, Ghana og Tanzania) ansøgninger følger samme proces og tidsramme. To ansøgningsrunder vil altid løbe parallelt, eftersom Call 2015 blev opslået i april 2014, samtidig med at 2014 runden havde ansøgningsfrist for prækvalificerede ansøgninger i marts 2014 med endelig udvælgelse i juni

18 De prækvalificerede ansøgninger fra 2014 runden blev vurderet af internationale peer reviewers og gik i partshøring i foråret På FFUs uddelingsmøde i juni blev 17 nord-drevne ansøgninger, samt 11 syd-drevne ansøgninger behandlet. Af de syd-drevne ansøgninger var fire fra Nepal, fire fra Tanzania og tre fra Ghana. Ud af de behandlede ansøgninger, anbefalede FFU ni af de nord-drevne projekter til bevilling, samt et projekt fra Nepal, to fra Tanzania og to fra Ghana. Tidligere på året havde et enkelt syd-drevent projekt fra Vietnam fået bevilling. Den fuldstændige liste over 2014 projekterne ses af bilag 6. Under Call 2015 blev der indført temaer fra både nord-drevne og syd-drevne ansøgninger 1. Forud for valg af temaer i syd forløb en konsultationsproces i Nepal, Ghana og Tanzania. Efter annonceringen af Call 2015 blev der afholdt informationsmøder for nord-drevne ansøgere i Århus, København og Odense, samt i Kathmandu, Accra og Dar es Salaam for syd-drevne ansøgere. Ved ansøgningsfristen for Call 2015 fase 1 i september havde DFC modtaget 151 ansøgninger via det elektroniske ansøgningssystem. Den første faglige screening af syd-drevne ansøgninger blev foretaget i syd af nationale screeningskomiteer med deltagelse af to FFU medlemmer i hvert land, samt en medarbejder fra DFC, der bistod med det processuelle. I slutningen af november blev der afholdt prækvalificeringsmøde i FFU, hvor 57 ansøgninger blev vurderet. 12 nord-drevne ansøgninger blev prækvalificeret, samt fire fra Nepal, syv fra Ghana og seks fra Tanzania. I alt blev 29 ansøgninger prækvalificeret til fase 2, Call Projektadministrationen Ved udgangen af 2014 var der 86 igangværende nord-drevne projekter og 23 syd-drevne projekter. Af de 119 igangværende projekter, som blev overdraget af UM i august 2008, er der ved udgangen af 2014 kun to projekter, som endnu ikke er afsluttet. I forhold til den administrative kvalitetssikring screener DFC alle modtagne års- og slutrapporter og vurderer, om projekterne rapporterer på de fastsatte mål, og om de skrider planmæssigt frem mod målopfyldelsen. For de nord-drevne projekter fremlægges en oversigt for UM og FFU i september med kommentarer på, hvor det anbefales at følge op med en faglig kvalitetssikring. I syd kvalitetssikres projekternes årlige målopfyldelse og fremdrift ved årsmøder og individuelle møder med projekterne; disse møder afholdes af henholdsvis DFC og UM/FFU. I 2014 blev der afholdt årsmøde og projektmøder i Ghana, mens årsmødet i Tanzania blev udsat til foråret I Vietnam afholdte DFC administrationsmøder med alle igangværende syd-drevne projekter, idet UM har besluttet, at der ikke længere skal holdes årsmøder i Vietnam. I oktober blev der i forbindelse med FFUs deltagelse i den nationale screening proces arrangeret et velbesøgt tematisk møde i Dar es Salaam omhandlende værdikæder. Det blev besluttet, at der årligt skal afholdes tematiske møder på skift i hhv. Nepal, Ghana og Tanzania, for derved at arbejde for tematisk dialog og udbredelse af resultater til relevante stakeholders. 1 North-driven: Nepal: Ghana: Tanzania: 1)Sustainable peace and state building causes of conflict and new approaches for development effectiveness 2) New development actors and changing partnerships 3) ICT for development. 1) Economic Development and Poverty Reduction/Green Growth 2) Fragility, Stability and Rights 3) Climate Change/Natural Resource Management/Livelihoods. 1) Natural Resource Management/Climate-Smart Agriculture/Environmentally Sustainable Solutions 2) Economic Development and Poverty Reduction/Role of the Informal Sector 3) Health: Right to Health/Health Care/Determinants of Health. 1) Good Governance 2) Economic Development and Poverty Reduction/Green Growth/Natural Resource Management 3) Health: Right to Health/Health Care/Determinants of Health. 16

19 For at understøtte god forvaltning og regnskabspraksis i de syd-drevne projekter har DFC fortsat praksis fra 2013 med afholdelse af workshops angående de generelle bestemmelser for administrationen og introduktion til regnskabsmanualskabelonen. For de nye nord-drevne projekter afholdes inden projektstarten et fælles møde for de projektansvarlige på DFC, hvor administration af projekterne drøftes. Building Stronger Universities (BSU) Med udgangspunkt i overtagelsen af administration af BSU øgede DFC per marts 2014 forskningsafdelingen med én medarbejder primært til opgaver relateret til BSU-bevillingerne. De 41 igangværende PhD er fra BSU I forventes at færdiggøre deres PhD i løbet af DFC har løbende modtaget fremskridtsrapporter fra de ansvarlige syd-universiteter, og der er god fremdrift hos alle. Bevillingen på 19 mio. kr. til Capacity Building within Research Communication, Dissemination and Networking, som er opsplittet i 5 separate projekter, er ligeledes i fremdrift på alle 5 projekter, og i stor udstrækning forsøges der at linke op til de aktiviteter, som i løbet af efteråret 2014 er blevet fastlagt på BSU II universiteterne. BSU II projekterne for de syv universiteter i henholdsvis Tanzania, Ghana og Nepal er, lettere forsinket, kommet godt i gang. Undtaget er Gulu University i Uganda, som under hensynstagen til politiske omstændigheder blev ca. 6 mdr. forsinket i forhold til de andre seks partnerskaber. Den planlagte match making proces forløb relativt upåklageligt. Processen blev faciliteret af en Danida konsulent, og efterfølgende blev der afholdt monitoreringsworkshops i Tanzania, Nepal og Ghana med det formål, at give partnerne mulighed for i fællesskab at udarbejde logframes og monitorings-frameworks til den endelige inception report. Den oprindelige tidsplan for BSU II viste sig at være for optimistisk, da det i løbet af processen blev meget tydeligt, at partnerne behøvede ekstra tid til indbyrdes at tilpasse aktiviteter og logframes i inception reports for at få det bedst mulige udbytte af projektfasen. De seks partnerskaber har igangsat aktiviteter per november 2014, mens Gulu har forventet kick-off ved udgangen af første kvartal Danida Research Portal Danida Research Portal (http://drp.dfcentre.com/) er fortsat en hurtig måde at få overblik over, hvilke og hvor mange projekter, der er i de enkelte lande. Portalen har mange besøgende, og disse benytter sig af alle portalens funktioner og informationer. DFC har ansvaret for vedligeholdelse af portalen og er afhængig af projekternes informationsflow og opdateringer til DFC, da dette er udslagsgivende for, hvorvidt portalen forbliver troværdig. Nu er også Policy Briefs, som indsendes med projekternes slutdokumenter, tilgængelige i et link på projektsiden på portalen. Rejsestipendier DFC administrerer to ansøgningsrunder årligt, hvor man uddeler rejsestipendier til studerende, som tager en kandidatuddannelse på danske højere uddannelsesinstitutioner, og som skal på feltarbejde som led i deres specialeskrivning. Der bevilges mellem kr. og kr. per ansøger. Ansøgningsrunderne er fuldt elektroniske med indtastning via internettet. Den faglige vurdering af ansøgningerne foretages af forskningssekretariatet på DFC, hvilket giver en høj grad af sammenhængskraft, kontinuitet og effektiv sagsbehandling. Oversigt over tildelte rejsestipendier findes på DFCs hjemmeside. Resumeer af de studerendes specialer lægges på Danida Research Portal inklusiv oplysninger om legatets størrelse, destination, varighed, osv. 17

20 Den gode historie et eksempel på udbredelse af forskningsresultater til brugerne: En computerbaseret uddannelsespakke The vicious worm er udviklet og tilgængelig på nettet Research Project: Securing rural livelihoods through improved smallholder pig production in Mozambique and Tanzania (SLIPP) The SLIPP project aims to improve community food security in Mozambique and Tanzania by fostering optimal smallholder pig production model systems. Smallholder pig production is mainly a women's occupation or a way for the elderly to maintain a pension. It is characterised by extreme low productivity mainly due to poor husbandry practices, African Swine Fever (ASF) and cysticercosis, which lead to low birth and growth rates, high mortality, and no or low market prices. Simple farmer-based solutions to increase productivity and avoid economic ruin due to ASF and health and economic consequences of cysticercosis will contribute to secure protein foods, improve farmers' livelihoods and contribute to poverty alleviation. The project therefore proposes to develop and assess, through applied research, evidence-based, safe, humane and profitable smallholder pig production model systems using locally available resources, involving private entrepreneurs to supply tools, and providing training and education from farm to university level. Research findings will be disseminated to key local stakeholders and internationally via publications, presentations, educational materials (see below) and policy briefs. The Vicious Worm is an information and advocacy tool on T. solium cysticercosis/taeniosis. December 2014: The Vicious Worm has been updated. Please visit the Downloads page (we have corrected a few mistakes in the November version!) The Vicious Worm can also soon be downloaded as an Android app. Search for The Vicious Worm in your app store and download it to your Android tablet or smart phone. An ios app is also soon being launched through itunes/app store About The target audience for the tool is first and foremost the people at risk. However, the end users are also the health care medics, veterinary extension officers and other professionals involved in either diagnosing, treating and preventing T. solium cysticercosis/taeniosis. Lastly, the major stakeholders and decision makers setting research and intervention priorities in countries at risk will be provided with fact sheets and an updated policy brief. The tool is divided into three levels, village town and city: Village Town City 18

DANIDA FELLOWSHIP CENTRE

DANIDA FELLOWSHIP CENTRE DANIDA FELLOWSHIP CENTRE ÅRSBERETNING 2013 FORKORTELSER 2iE L Institut International d Ingénierie de l Eau et de l Environnement de Ouagadougou BSU Building Stronger Universities in Developing Countries

Læs mere

Orientering om opgørelse af medfinansiering under Building Stronger Universities in Developing Countries (BSU) projektet

Orientering om opgørelse af medfinansiering under Building Stronger Universities in Developing Countries (BSU) projektet Til BSU platformene 23. november 2012 J.nr. 2010-6330-04 AS Orientering om opgørelse af medfinansiering under Building Stronger Universities in Developing Countries (BSU) projektet Udenrigsministeriet

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Danida Fellowship Centres interne strategi 2013-16

Danida Fellowship Centres interne strategi 2013-16 Danida Fellowship Centres interne strategi 2013-16 Danida Fellowship Centres vision: Vi sikrer udvikling gennem forskning og uddannelse Danida Fellowship Centres mission: 1. DFC sikrer, at uddannelsesaktiviteterne

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

DANIDA FELLOWSHIP CENTRE

DANIDA FELLOWSHIP CENTRE DANIDA FELLOWSHIP CENTRE ÅRSBERETNING 2012 FORKORTELSER 2iE L Institut International d Ingénierie de l Eau et de l Environnement de Ouagadougou BSU Building Stronger Universities in Developing Countries

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Venka Simovska Katrine Dahl Madsen Lone Lindegaard Nordin Forskning i sundhedsfremmende og bæredygtig

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Horizon2020 (2014-2020): budget of just over 70 billion EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Nikolaj Helm-Petersen nikhel@um.dk Innovation Centre Denmark Munich. Danish research attaché

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU ANSØGER KUBIS OG CBS ØKONOMISK / JURIDISK ANSVARLIG KUBIS v Hans Kristian Mikkelsen PROJEKTBESKRIVELSE OG TIDSPLAN 19. TITEL (100 tegn) Levende læring Udvikling af biblioteksfaglig digitale læringsobjekter

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET 22. NOVEMBER 2012 CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET JENS BENNEDSEN INGENIØRDOCENT, LEDER CDL CDL cdio Dev lab HVORFOR? Personlige og sociale kompetencer

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark.

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Mogens Hørder Patienten som partner i dansk Sundhedsforskning Et Nationalt vidensdelingprojekt 2016-2018 SDU-ViBIS -INVOLVE Udviklingstendenser

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder Smart City i et energimæssigt perspektiv Frank Elefsen, Teknologichef Teknologisk Institut Agenda Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer Muligheder Hvad er Smart City? Definition fra European

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Morten Skovgaard Olsen Gennemsnitstemperatur i Arktis Alle dele af kryosfæren påvirkes Havis Havis Økosystemer Feedbacks Katey Walter Anthony, UAF Muligheder og udfordringer

Læs mere

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Why cooperation between rural (LEADER) and fisheries groups

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION

GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION Centre for Facilities Management, DTU DFM Netværk GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION Kgs. Lyngby, 21. Mai 2015 PROGRAM Kl. 14.00-14.10: Velkomst - Per Anker Jensen, CFM Kl. 14.10-14.45: Sony og Innovation

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Policy Advice Maj 2015 Hvis meningsmålingerne holder, vil der efter folketingsvalget være et politisk flertal - bestående af Venstre, Liberal Alliance og Dansk

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Danish Water Forum Vidensnetværk for Vand og Udvikling Årsplan for 1. januar 31. juli 2009

Danish Water Forum Vidensnetværk for Vand og Udvikling Årsplan for 1. januar 31. juli 2009 Danish Water Forum: Vidensnetværk for Vand og Udvikling, årsplan 2008 Danish Water Forum Vidensnetværk for Vand og Udvikling Årsplan for 1. januar 31. juli 2009 Danish Water Forum: Vidensnetværk for Vand

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities.

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Rapid Urbanization! Between 2014 and 2050 India is projected to add 404 million urban dwellers and China

Læs mere

DANIDA FELLOWSHIP CENTRE

DANIDA FELLOWSHIP CENTRE DANIDA FELLOWSHIP CENTRE ÅRSBERETNING 2011 F O R K O R T E LSE R 2iE L de Ouagadougou AIT Asian Institute of Technology CBS Copenhagen Business School DANIDA Danish International Development Assistance

Læs mere

Business in Society Strategy Reinterpretation

Business in Society Strategy Reinterpretation B3-011 Pkt. 3 Bilag 3.1 Strategy Reinterpretation June 011 Strategy Roadmap Milestones 17/6 /9 Board meeting Board seminar Phase 1: Tki Taking stock Phase : Strategy t reinterpretation t ti Phase 3: Strategy

Læs mere

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet 1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet Afdæk og fastlæg, hvad der driver projektet Identificer langsigtede virksomhedsmål Fastlæg implementeringens centrale leverancer Prioriter og planlæg delmål

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed?

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Danske Gymnasiers ledelseskonference Den 15. april 2015 Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs-simi.dk, barlebokon.dk) Perspektiv/erfaringer:

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Motorway effects on local population and labor market

Motorway effects on local population and labor market Motorway effects on local population and labor market Per Homann Jespersen Associate Professor, Roskilde University Jean P. Endres phd student, Roskilde University Trafikdage 23-08-16 Motorways and the

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Erhvervsleder i Praktik og IBM

Erhvervsleder i Praktik og IBM Pia Rønhøj Manager CSR and Employer Branding IBM Danmark Erhvervsleder i Praktik og IBM 1 Our Strategy and Values: Working for a Smarter Planet IBM er Danmarks største it- og konsulentvirksomhed 2 IBM

Læs mere

FN s Verdensmål for bæredygtig udvikling og Danmarks opfølgning

FN s Verdensmål for bæredygtig udvikling og Danmarks opfølgning FN s Verdensmål for bæredygtig udvikling og Danmarks opfølgning Grøn Generation Fællesmøde for koordinatorer og Inspirationsgruppe 12. oktober 2016 Sune Kirkegaard Rotne Miljøstyrelsen FN s 17 verdensmål

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Water Sensitive Urban Design Socio-teknisk analyse af regnvandshåndtering i Melbourne og København

Water Sensitive Urban Design Socio-teknisk analyse af regnvandshåndtering i Melbourne og København Water Sensitive Urban Design Socio-teknisk analyse af regnvandshåndtering i Melbourne og København 1 Herle Mo Madsen, HerleMo.Madsen@grontmij.dk IDAmiljø 25.10.2013 Agenda 2 Nye problemstillinger WSUD

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

CLARIN-DK Status. info.clarin.dk. Bente Maegaard. National Coordinator Vice Executive Director

CLARIN-DK Status. info.clarin.dk. Bente Maegaard. National Coordinator Vice Executive Director CLARIN-DK Status info.clarin.dk Bente Maegaard National Coordinator Vice Executive Director bmaegaard@hum.ku.dk Danish funding scheme First Danish CLARIN funding 2008-2011 - Research infrastructure funds

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Fremtidsbilleder i energisektoren

Fremtidsbilleder i energisektoren Fremtidsbilleder i energisektoren Af Villy Søgaard Lektor Institut for Miljø-og Erhvervsøkonomi Det er svært at spå Men nødvendigt at forsøge Og vigtigt at vide, hvordan vi gør det - for fremtiden afhænger

Læs mere

Virksomhedsplan CUP`s Virksomhedsplan 2013.

Virksomhedsplan CUP`s Virksomhedsplan 2013. Virksomhedsplan 2013 CUP`s Virksomhedsplan 2013. Navn på fagligt fokusområde Formål hvorfor er der fokus på netop dette område? Udviklingen af Danmarks bedste læringsmiljøer for børn At arbejde med udviklingen

Læs mere

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT Agenda 1) Hvad er IoT 2) Hvilke marked? 1) Hvor stor er markedet 2) Hvor er mulighederne 3) Hvad ser vi af trends i dag Hvad er IoT? Defining the Internet of Things -

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Process Mapping Tool

Process Mapping Tool Process Mapping Tool Summary of Documentation Selected recommendations from PA Mål, midler og indsatser: Det bør fremgå hvilke målsætninger, der vedrører kommunens ydelser/indsatser og hvilke målsætninger,

Læs mere

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Ulrik Lumborg DHI Rødsand laboratoriet I 2012 var det erkendt at Rødsand lagune ville være et fokusområde i forbindelse med etableringen af Femernforbindelsen

Læs mere

Program Mandag den 13. november 2017 (kun danske deltagere) Indenrigsfly til Københavns Lufthavn: Billund, Aalborg, Sønderborg, Karup

Program Mandag den 13. november 2017 (kun danske deltagere) Indenrigsfly til Københavns Lufthavn: Billund, Aalborg, Sønderborg, Karup Kursusprogram Hands on international cooperation Fire dages seminar om den internationale dimension - heraf to dages kontaktseminar sammen med lærere fra hele Europa Riga, Letland 13.-16. november 2017

Læs mere

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen BIO-VALUE bestyrelsesmøde Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen Kriterier for udvælgelse 1) Markant samfundsudfordring, som kan være vækstdriver i Danmark 2) Bygge på et efterspørgselstræk 3) Bidrage

Læs mere

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed Styregrupper Styregrupper er en af de største barrierer for effektiv program- og projektudførelse, hør hvordan vi har adresseret denne udfordring i både offentligt og privat regi Helle Russel Falholt Projektværktøjsdagen

Læs mere

TA BUSSEN - LINIE 888 - HURTIGT BILLIGT BEHAGELIGT NEMT KØBENHAVN SILKEBORG ÅRHUS THISTED AALBORG KUN 120 KR. til Århus og Silkeborg. Aalborg og Thisted kun 140 kr. Ovenstående priser er for studerende

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

»Industrial water efficiency. Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi

»Industrial water efficiency. Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi »Industrial water efficiency Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi Markedet Industriens behov Danske løsninger - aktører »Market Opportunities Global

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Verdens bæredygtige udviklingsmål. Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker

Verdens bæredygtige udviklingsmål. Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker Verdens bæredygtige udviklingsmål Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker Oplægget Målenes historie og udformning 2015-målene Processen Fordele og ulemper Hvorfor er målene vigtige? Mål 10: Ulighed De globale

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere