INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2014

2 FORKORTELSER 2iE L Institut International d Ingénierie de l Eau et de l Environnement de Ouagadougou BSU Building Stronger Universities in Developing Countries CBS Copenhagen Business School CD Kapacitetsudvikling (Capacity development) CURAD Consortium for Enhancing University Response to Agribusiness Development Ltd DANIDA Danish International Development Assistance DCDSP Danida Capacity Development Support Programme DFC Danida Fellowship Centre ENAM École Nationale d'adminstration et de Magistrature ESAMI Eastern and Southern African Management Institute FFU Forskningsfagligt Udvalg FL Finanslov GIMPA Ghana Institute of Management and Public Administration HCP Humanitær indsats, civilsamfund og personelbistand, Udenrigsministeriet ICI Initiatives Conseil International ICIMOD International Center for Integrated Mountain Development IDV Indtægtsdækket virksomhed ILI-ACLE International Law Institute - African Centre for Legal Excellence MoU Memorandum of Understanding OH Overhead STI Uddannelsesinstitution i syd UEM Universidade Eduardo Mondlane UFT Udviklingsfaglig tjeneste, Udenrigsministeriet UM Udenrigsministeriet UMI Uganda Management Institute WWF Verdensnaturfonden

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ ORGANISATION KAPACITETSUDVIKLINGSPROGRAMMET Aktiviteter Overordnede resultater Forventninger til de kommende år FORSKNINGSBISTANDEN Forskningsvirksomheden Overordnede resultater Forventninger til de kommende år ADMINISTRATIONEN...20 BILAG

4 1. RESUMÉ 2014 har været et år med store forandringer. For kapacitetsudviklingsafdelingen har året koncentreret sig om den nye policy for Danida Capacity Development Support Programme (DCDSP), og for forskningsafdelingen udvidelsen af aktiviteterne med Building Stronger Universities (BSU) II. Implementering af anbefalingerne i den eksterne evaluering af stipendieprogrammet fra 2011/2012 tog fart i Humanitær indsats, civilsamfund og personelbistand (HCP) kontoret i Udenrigsministeriet (UM) udarbejdede, blandt andet på baggrund af disse anbefalinger, en policy for det nye program DCDSP. Denne lå færdig i juni Policyen har naturligt udmøntet sig i videre arbejde på DFC, og DFCs strategi for kapacitetsprogrammet, samt handlingsplanen for implementeringen af programmet, blev godkendt af bestyrelse og HCP i efteråret DFC har ansat to nye uddannelsesrådgivere for en 2-årig periode for at sikre et yderligere fokus på og kapacitetstilførsel til implementeringen af de nye initiativer. Det drejer sig primært om introduktion af innovative læringsmodaliteter og metoder, og DFCs involvering i og assistance til Danida programmernes indsatser inden for organisatorisk læring og kapacitetsudvikling. Overordnet vil der blive lagt tydeligere vægt på organisatorisk læring og kapacitetsudvikling fremfor individuel læring og kompetenceudvikling, samt på et tættere og mere strategisk samarbejde mellem DFC, de danske ambassader og Danida programmer. Succeskriteriet for kapacitetsudviklingsprogrammet vil være, hvorvidt DFC formår at nå det overordnede mål for DCDSP - at facilitere og levere innovativ og best practice kapacitetsudviklingsstøtte og løsningsmodeller af høj kvalitet, tilrettet partnernes kapacitetsudviklingsbehov, ønsker og beredvillighed inden for de strategiske prioritetsområder for dansk udviklingsbistand - samt de specifikke resultatmål for DFC. Det vil ligeledes udgøre et succeskriterium, hvorvidt DFC er i stand til at anvende bevillingen til fulde. Handlingsplanen udgør med sine klare mål og indikatorer en stærk ramme for øget fokus på resultatbaseret ledelse og rapportering på resultaterne under DCDSP. DFC har ligeledes sikret, at Danidas strategiske prioriteter er reflekteret i DFCs kursusportefølje, som også i 2014 blev afstemt efter Danidas behov og ønsker gennem en høringsproces med UM og ambassaderne. Den høje kursusbelægning på over 100 % også i 2014 indikerer, at de udvalgte kursusemner har en høj grad af relevans i forhold til partnernes behov. I modsætning til tidligere år har DFC dog haft et underforbrug i 2014 på 1,9 mio. kr. svarende til 4,7 %, hvilket er et udtryk for de ekstra medarbejderressourcer, der i løbet af 2014 er blevet brugt på at bidrage til udarbejdelsen af den nye policy, samt på at sikre udarbejdelsen af DFCs egen strategi og handlingsplan. Dette har ikke overraskende reduceret medarbejderressourcerne til implementeringen af den almindelige kursusportefølje og betydet, at nogle kurser har måttet udskydes til første kvartal af Andelen af kvindelige stipendiater, inklusive forskere under administrationsordninger, har holdt sig på 35 %. Den samlede produktivitet er stigende (målt i faldende omkostninger per stipendiatuge, jf. bilag 3). Midlerne er blevet anvendt omkostningsbevidst med value for money for øje og uden at give køb på DFCs kvalitetskrav. DFCs evalueringsportal (DFC-Assessment) blev i 2014 anvendt på alle kurser i Danmark såvel som i partnerlandene. Den potentielle læring på de enkelte kurser opsamles ved at bede hver deltager foretage en vurdering af egen viden og kompetence før og efter kurset på 10 centrale, kursusspecifikke læringsmål. Generelt er der god effekt af deltagelse på kurserne i 2013, idet 12 ud af 17 kurser viser en forøgelse på % i deltagernes viden og kompetence. Deltagerne giver ydermere udtryk for, at de sætter pris på den deltager-inddragende undervisningsform og finder kursernes indhold højst relevant. 2

5 Der gives ligeledes udtryk for at underviserne er meget vidende og besidder relevant erfaring. Den praksis- og anvendelsesorienterede tilgang værdsættes også, da det ses som stærkt medvirkende til at deltagerne senere formår at omsætte individuel læring til organisatorisk forandring. Med hensyn til BSU Master programmet var det muligt at bevilge yderligere 9 studiepladser i 2014, udover de 31 studiepladser bevilget i DFC har iværksat det planlagte review af programmet til implementering i foråret 2015, og ser frem til konklusionen af denne. En ny 2-årig bevilling på 20 mio. kr. vil blive givet i foråret Forskningsadministrationen er velkørende, og er per 1. marts 2014 udvidet med én person, primært til at varetage færdiggørelsen af Danidas BSU I forpligtelser (færdiggørelse af 41 PhD er, samt 19 mio. kr. øremærket til kommunikationsaktiviteter) og BSU II aktiviteter. BSU II inkluderer forskningskapacitetsudviklingsprojekter for syv universiteter i henholdsvis Tanzania (3 universiteter), Ghana (2 universiteter), Nepal (1 universitet) og Uganda (1 universitet). De seks af universiteterne, Uganda undtaget, har succesfuldt gennemgået den indledende fase med samarbejdsaftalerne med danske universitetskonsortier og har igangsat aktiviteter per november Gulu University (Uganda) partnerskabet havde en lettere forsinket opstart af politiske grunde, og Gulu forventer nu i stedet kickoff ved udgangen af første kvartal af DFCs effektive administration af ansøgningsrunderne og sagsbehandlingen af igangværende projekter er blevet bekræftet af DFCs undersøgelse af forskningsprojektkoordinatorernes tilfredshed med DFCs services. Undersøgelsen viste et positivt resultat med en svarprocent på 62 %, hvoraf over 50 % angav overordnet meget tilfreds og yderligere knap 20 % angav tilfreds. Af de 119 igangværende projekter, som blev overdraget af UM i august 2008, er der ved udgangen af 2014 nu kun to projekter, som endnu ikke er afsluttet. De forventes begge at blive afsluttet i Ved udgangen af 2014 var der 86 igangværende nord-drevne projekter og 23 syd-drevne projekter. DFC kan mærke effekten af UMs strategi med en større vægt på syd-drevne projekter, og forholdet mellem igangværende nord-drevne og syd-drevne projekter er tydeligt ændret. UMs forskningsstrategi lægger desuden op til større fokus på forskningskommunikation og dokumentation, samt udbredelse og anvendelse af projekternes resultater. DFC byder dette velkommen og ser frem til at få en yderligere rolle i udmøntningen af denne del af strategien bl.a. ved årlige tematiske møder, og partnerskabs- og kommunikations-wokshops. DFC har i 2014 fortsat haft fokus på effektiviserings- og besparelsestiltag, såsom fleksible og effektive it-løsninger, inklusive bedre udnyttelse af faciliteter i regnskabsprogrammet Navision STAT. 3

6 2. ORGANISATION DFC er en selvejende institution, som modtager tilskud via Udenrigsministeriet (UM) til 1) implementering af programmet for kapacitetsudvikling a. Finansloven: Stipendiebistand 2) administration af forskningsbistanden a. Finansloven: Projekter i Danmark b. Finansloven: Forskningsvirksomhed c. Finansloven: International Landbrugsforskning d. Finansloven: Anden International Udviklingsforskning. DFCs ansvar ligger på forskellige niveauer for de to områder, da DFC for kapacitetsudviklingsprogrammet administrerer og implementerer inden for rammerne udstukket af UM, og DFC for forskningsadministrationens vedkommende primært har en sekretariatsfunktion. For sidstnævnte ligger de overordnede strategiske udviklingspolitiske forskningsopgaver i Udviklingsfaglig tjeneste (UFT)/UM. DFCs ledelse varetages af en direktør og en bestyrelse, som udpeges for treårige perioder af UMs direktør for udviklingspolitik. Den nuværende bestyrelse er udnævnt for perioden indtil 30. juni 2016 og består af: Formand, lektor Michael Wendelboe Hansen, Copenhagen Business School (CBS), Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse Adm. direktør Mette Vestergaard, Mannaz (indtil 30. juni 2014) Lektor Anne Mette Kjær, Aarhus Universitet (fra 1. juli 2014) Konsulent Nils Boesen Institutchef Ulla Godtfredsen, Metropol Socialfaglig og Pædagogisk Efter- og Videreuddannelse Seniorforsker Susanne Lildal Amsinck, Senior Fundraiser, WWF Denmark DFCs vedtægter er tilgængelige på DFCs hjemmeside. For året 2014 var der, primært grundet manglende afklaring om policy for kapacitetsudviklingsprogrammet, indgået en midlertidig etårig samarbejdsaftale mellem UM og DFCs bestyrelse. En ny treårig samarbejdsaftale for er indgået i december Der blev ikke aftalt resultatmål for 2014 med UM, eftersom ovennævnte policy først blev færdig i juni 2014, og DFCs strategi efterfølgende blev udfærdiget i sidste halvår af Årets resultater, som er indeholdt i nærværende rapport, er således i stedet sammenholdt med aktiviteter inkluderet i den fremtidige handlingsplan for og aftalte mål godkendt november DFCs vision: Vi sikrer udvikling gennem forskning og uddannelse DFCs værdier: Professionalisme, ansvarlighed, åbenhed, fællesskabsfølelse, respekt, humor. DFCs mission: DFC bidrager til forbedrede resultater på organisationsniveau og langsigtede organisatoriske kapacitetsudviklingsprocesser for partnere i syd, ved at facilitere og levere innovativ og best practice kapacitetsudviklingsstøtte og løsningsmodeller af høj kvalitet, tilrettet partnernes kapacitetsudviklingsbehov, ønsker og beredvillighed inden for de strategiske prioritetsområder for dansk udviklingsbistand. DFC sikrer, at administrationen af Udenrigsministeriets forskningsmidler følger god tilskudsforvaltning. DFC sikrer den administrative kvalitetssikring og bidrager til udbredelsen af resultater af forskningsmidlernes anvendelse. 4

7 3. KAPACITETSUDVIKLINGSPROGRAMMET 3.1. Aktiviteter Opgaverne varetages alle i samarbejde med UM og Danida-programmer/-projekter og i overensstemmelse med de af UM fastlagte retningslinjer og principper for implementering af centralt og program-/projektfinansieret kapacitetsudvikling. Disse retningslinjer fastslår blandt andet, at alle studerende, som opholder sig i Danmark på et stipendium finansieret af Danida, skal administreres af DFC for at sikre kvaliteten af uddannelserne, samt kvaliteten og ensartetheden af opholdet i Danmark. Yderligere information om opgaverne forefindes i bilag 2, og uddybende statistikker for kapacitetsudviklingsprogrammet findes på DFCs hjemmeside. Nedenstående del af årsrapporten vil omfatte både rapportering i forhold til gennemførelse af aktiviteter og kurser i regi af Danida Fellowship Programme og af stipendieprogrammets efterfølger i 2014 Danida Capacity Development Support Programme (DCDSP) med tilhørende ny policy udarbejdet af UM. Rapporteringen vil derfor kunne opleves som ikke fokuseret i forhold til målene i DFCs handlingsplan (indsat i boksene nedenfor) for udmøntning af DFCs strategi, som blev endelig godkendt i oktober Der har således kun været ganske kort tid til at få sat DCDSP policy-relaterede aktiviteter i værk. Disse aktiviteter vil være beskrevet nedenfor samt opsummeret på indikator-niveau i bilag Overordnede resultater Danida Fellowship Centre will drive innovative learning modalities and methods by: becoming a focal point for development and application of innovative learning modalities facilitating more comprehensive, sequenced or iterative learning processes enhancing organisational CD through design of innovative approaches focusing on pre-activity involvement promoting contextual learning; employing open learning and iterative learning processes; and by developing supplementary web-based solutions assessing, monitoring and evaluating the CD activities I stedet for at fokusere på kursusperioden og perioden efter kurset (opfølgning) vil DFC på udvalgte kurser lægge mere vægt på perioden før kurset starter. For 2015-kursusplanen er fire kurser blevet udvalgt som pilotkurser til et sådan ændret fokus. DFC har været i dialog med de fire studiesteder, der står for de udvalgte kurser, med det formål at diskutere, hvordan man bedst og mest relevant ændrer modalitet i forhold til, hvordan indsatsen vægtes. Dette tiltag iværksættes for at øge relevans og ejerskab af kurset og sikre, at stipendiaterne har et klart mandat med fra deres organisation i forhold til deres Action Plan. Det er forventningen, at disse initiativer vil medvirke til at opnå forbedrede læringsresultater for både stipendiaten og dennes organisation. På kurset Democratization and Human Rights Based Approaches to Development er der udviklet et e- læringsmodul i emnet Sexual and Reproductive Rights af Sex og Samfund. Platformen anvendes og testes nu med henblik på senere at blive brugt i forbindelse med udviklingen af et fuldt kursus faciliteret af Strathmore Business School i Kenya. 5

8 Det var planen at genudvikle kurset Emerging Leaders in the Private Sector som et e-læringskursus i 2014 på baggrund af erfaringen med at gennemføre e-læringsmodulet på kurset Democratization and Human Rights Based Approaches to Development. Sidstnævnte kursus blev dog ikke afholdt i 2014 grundet for lavt ansøgertal i første omgang, og afholdes nu i stedet i starten af E-læringsmodulet på dette kursus blev således ikke testet i 2014, men vil blive testet, når kurset afholdes i 2015, hvorefter kurset Emerging Leaders in the Private Sector vil blive genudviklet som et fuldt e-læringskursus til afholdelse i 2015 i stedet for i DFCs evalueringsportal (DFC-Assessment) blev i 2014 anvendt på alle kurser i Danmark såvel som i partnerlandene. Den potentielle læring på de enkelte kurser opsamles ved at bede hver deltager foretage en vurdering af egen viden og kompetence før og efter kurset på 10 centrale og kursusspecifikke læringsmål. Deltagerne modtog som for tidligere år et pre-course questionnaire før kursusstart, et Endof-Study questionnaire ved afslutningen på deres kursusforløb, samt et post-course questionnaire ca. 6 måneder efter kursusafslutning. E-læringsdelen på DFC-Assessment vedrørende planlægningsværktøjer og handlingsplaner, som er fuldt udrullet i forbindelse med kurser afholdt i Danmark, blev i 2014 også udrullet for kurser afholdt i partnerlande. Dette har ikke givet anledning til væsentlige kommentarer, og har også givet deltagerne en bedre forståelse af at arbejde med planlægning og handlingsplaner i regi af det enkelte kursus. For 2013 var svarprocenten på pre-course questionnaires i gennemsnit 70 %, mens den for post-course questionnaires var noget lavere med kun 30 %. Svarprocenten på især post-course questionnaires er utilstrækkelig som middel til evaluering af kursus- og læringsresultater, og DFC overvejer pt. hvilke foranstaltninger, der skal til for at sikre en høj nok svarprocent til at give et mere repræsentativt billede af den individuelle læringseffekt på DFCs kurser. Påmindelser er blevet sendt ud til deltagerne per e- mail, men uden synderlig effekt. Yderligere foranstaltninger kunne inkludere ændret timing for udsendelsen af post-course questionnaires, forbedringer hen imod en mere brugervenlig DFC- Assessment platform, eller nye monitoreringsmetodikker. Sådanne ændringer vil blive overvejet gennemført i 2015 på baggrund af en nærmere analyse. Ved analyse af resultaterne i DFC-Assessment kan det påvises, at der på 12 ud af 17 kurser er sket en forøgelse på % i stipendiaternes viden og kompetencer. De 4 kurser, der lå under medianen i forhold til videns- og kompetenceforøgelse, har det til fælles, at udgangspunktet dokumenteret via precourse questionnaire lå relativt højt, hvorfor der var mindre plads til forbedring. I hvert tilfælde bliver resultatet drøftet med de respektive studiesteder med henblik på at identificere områder, hvor der kan og bør ske forbedringer. Deltagerne giver ydermere udtryk for, at de sætter pris på den deltagerinddragende undervisningsform. Der gives ligeledes udtryk for at underviserne er meget vidende og besidder relevant erfaring. Den anvendelses- og redskabsorienterede tilgang værdsættes også, da det af deltagerne selv ses som en stærkt medvirkende årsag til at omsætte individuel læring til organisatorisk forandring. Rapporten, som beskriver effekten af DFCs korte kurser i Danmark i 2013 målt via DFC-Assessment, findes på DFCs hjemmeside. 6

9 Danida Fellowship Centre will become a trusted and acknowledged partner in effective support to capacity development by: acting as a professional partner to DFC s main actors in relation to CD components increasing DFC s participation in formulation of new and ongoing Danish development cooperation engagements as well as contributing to reviews facilitating the bringing together of relevant stakeholders for CD initiatives providing enhanced support to further development partners ownership with a view to applying learning and evaluating the outcome Gennem mail til ambassaderne fra henholdsvis HCP og DFC er der blevet informeret om DFCs nye mandat og de muligheder, der ligger i DCDSP. I konsultation med HCP blev der ligeledes i oktober 2014 sendt en mail ud til de lande, der er eller skal i gang med landeprogrammeringen (Bangladesh, Burkina Faso, Kenya, Myanmar, Somalia, Zimbabwe). Disse mails har været fulgt op af møder med ambassader i det omfang DFC har besøgt landet i forbindelse med tjenesterejse. I skrivende stund er der en pågående dialog med Kenya (se nedenfor) og Myanmar. Der har desuden været samtaler med ambassaden og et Danida-program i Nepal om nye aktiviteter under DCDSP og mulighederne for vejledning og støtte fra DFC under DCDSP. I 2014 støttede DFC organisationsudvikling af Kenya Climate Innovation Centre (KCIC), der er én af de centrale aktører i forhold til Danidas arbejde med at promovere grøn vækst. Organisationen fik støtte til en proces, hvormed KCIC arbejder henimod en ny vision, en forandringsstrategi, nyt organisatorisk setup og et re-design af ydelser. Udspillet ligger pt hos KCIC, men det er forventet at KCIC, ambassaden og DFC vil fortsætte processen sammen. Ligeledes er der i Kenya diskussion med ambassaden og Micro Enterprises Support Programme Trust (MESPT) om at udvikle et skræddersyet forløb, der skal skabe offentlige-private partnerskaber inden for grøn vækst på regionalt niveau. Den gode historie læring omsat til praksis Dear DFC, Greetings from Nairobi, Kenya, We, Job Achera and Jim Agwata, were in Aarhus from June 2 nd - June 20 th for the fellowship course on Social Partnerships for Business Development. At the end of our course we presented our action plan which was on creating a student entrepreneurial development program (benchmarking on Danish best practices) in one of our local universities and then scaling accordingly. On our arrival we started working on our action plan and our first approach was Danida Business Partnerships and we were able to go through the screening process successfully and now we are at the Partner identification stage of which we shall be coming back to Aarhus Denmark from the 16th - 23rd November 2014 for a potential partner identification and a fact finding mission towards this regard. We just wanted to brief you on our developments since we took part in the course. 7

10 DFCs uddannelsesrådgivere har i 2014 været på besøg i Kenya, Nepal, Tanzania, Uganda, Benin, Burkina Faso og Mali. Besøgene i de 7 prioritetslande har styrket samarbejdet med ambassaderne og repræsentationskontorerne og ikke mindst med sydpartnerinstitutionerne (STI). Besøgene har givet DFC lejlighed til at monitorere kurserne arrangeret af STI erne med henblik på løbende udvikling og forbedring af kurserne. Samtidig har besøgene givet mulighed for at diskutere forslag til nye tematiske kursusemner med ambassader og rådgivere, samt præsentere og diskutere muligheden for bedre at understøtte kapacitetsudvikling og muligheder for øget involvering af DFC i denne proces, jf. den nye policy for DCDSP. Baseret på erfaringerne anses det for vigtigt, at DFCs uddannelsesrådgivere fortsat jævnligt besøger partnerne i syd på grund af personaleudskiftning hos STI erne og på ambassaderne og ikke mindst i forbindelse med udfoldelsen af DCDSP og udformningen af aftaler for DFCs støtte til disse partnere. Det godkendte kursusprogram for 2015 blev bekendtgjort på DFCs hjemmeside i september 2014 og i DFCs nyhedsbrev. DFCs direktør og DFCs kommunikationskoordinator/bsu Master koordinator deltog i september i det årlige Donor Harmonisation-seminar, der i 2014 blev afholdt i Helsinki med repræsentation fra 23 forskellige organisationer og ministerier og med i alt 52 deltagere. Seminaret udgør et forum for erfaringsudveksling og vidensdeling. En uddannelsesrådgiver deltog desuden i oktober i en Danida-støttet konference om grøn vækst i Nairobi med titlen Unlocking Green Growth - The Role of Smart Investments and Private-Public Partnerships in Fostering Green Growth Initiatives. Der blev i 2014 ikke afholdt nogen fælles programmer med andre donorer end Danida. Icelandic International Development Agency finansierede dog deltagelse for én af deres lokalansatte fra Uganda på et DFC kursus, i Uganda. Danida Fellowship Centre will continuously focus on the effective, productive and accountable management of the programme by: expanding the network of capacity development support providers applying new and more effective modalities for procurement of capacity development support providers providing comprehensive information on services available instituting a human resource policy in line with new DFC paradigm for support to capacity development reporting and communicating results and added value effective use of funds for the existing course portfolio Aktivitetsplanen for 2015 blev sendt i høring over sommeren og efter endt høringsrunde i midten af august, blev aktivitetsplanen behandlet og godkendt på bestyrelsesmødet 18. august 2014 og efterfølgende godkendt af UM 18. september Grundet uforudsete hændelser, samt for at sikre effektiv brug af budgettet for DFCs kursusportefølje, blev der i løbet af året foretaget en række ændringer af kursusplanen. Disse er sammenfattet nedenfor. Kurset Better Business Using Strategic HRM blev aflyst i 2014 på grund af for lavt ansøgertal. Det overvejes derfor at reformulere og restrukturere kurset for bedre at målrette dette til målgruppen med henblik på annoncering og gennemførelse i

11 Democratization and Human Rights Based Approaches to Development, planlagt til afholdelse i 2014, blev udskudt til starten af 2015 på grund af lavt ansøgertal i Kurset vil stadig blive afholdt for 2014-midler. Ligeledes er kurserne General Tools and Concepts in Agribusiness SME Development og Equitable and Sustainable Use and Valuation of Natural Resources udskudt til afholdelse i 1. kvartal af 2015, da antallet af kvalificerede ansøgere inden den oprindelige deadline var for lavt. De to sidstnævnte kurser forventes nu afholdt med et tilstrækkeligt antal deltagere i Et enkeltstående pilotkursus blev afholdt for en gruppe deltagere fra Bhutan hos International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) i Nepal som en start på samarbejdet med denne nye STI. Det første kursus var mere begrænset i omfang, både for så vidt angik indhold og deltagerantal og forventes at ville blive brugt som afsæt for et bredere samarbejde med ICIMOD i fremtiden. I 2015 vil to af de planlagte kurser blive afholdt af og i samarbejde med ICIMOD. Kurset Disaster Risk Reduction blev ikke gennemført som følge af vanskeligheder i forhold til planlægningen mellem de to studiesteder i henholdsvis Nepal og Mozambique. Det skyldtes blandt andet udskiftning af kursusleder og studiestedskontakt. De to studiesteder og DFC havde et møde i forbindelse med workshoppen for STI er i oktober, hvor det blev aftalt, hvordan partnerskabet skal fortsætte, og kurset forventes nu afholdt i Som konsekvens af ovenstående nødvendige udsættelser/aflysninger af kurser har det været muligt i stedet at duplikere to tværfaglige og meget efterspurgte kurser: Financial Management/Good Governance (i Danmark) Public Private Partnership (i Danmark og Uganda) I Burkina Faso afvikledes i samarbejde mellem henholdsvis to STI er og et dansk studiested tre nye fransksprogede kurser: Impulser la Croissance Verte en Afrique (2iE), Société civile et efficacité de l'aide (ICI) og Chaînes de Valeur dans le Secteur Agricole (COWI). For at sikre at indholdet af DFCs kurser hele tiden er på forkant med nye tendenser inden for den til en hver tid gældende udviklingsdagsorden og for samtidig at udvide DFCs netværk af studiesteder, satte DFC i 2014 tre tværfaglige kurser i udbud: Equitable and Sustainable Use and Valuation of Natural Resources nyt kursus, vundet af Grontmij i samarbejde med IBIS Corporate Social Responsibility eksisterende kursus sat i nyt udbud, vundet af Grontmij i samarbejde med Sociability Sustainable Agriculture delvist nyt/reformuleret kursus vundet af Niras i samarbejde med Økologisk Landsforening. Kurserne blev udbudt under en 3-årig ramme under forudsætning af, at DFC tildeles tilstrækkelige midler under Finansloven, såvel som UMs godkendelse af kurserne som del af den årlige aktivitetsplan, samt modtagelsen af ansøgninger fra et tilstrækkeligt antal kvalificerede ansøgere. 9

12 DFC har et formaliseret samarbejde med elleve STI er gennem Memoranda of Understanding (MoU), samt ikke-formaliserede samarbejder med yderligere tre organisationer. Disse samarbejder er placeret i 9 af Danidas prioritetslande og dækker yderligere 5 lande gennem de to MoU er med regionale institutioner i henholdsvis Nepal og Tanzania. Land Institution MoU Benin École Nationale d Administration et de Magistrature (ENAM) La Chaire Unesco Burkina Faso l Institut International d Ingénierie de l Eau et de l Environnement de Ouagadougou (2iE) Initiatives Conseil International (ICI) Ghana Ghana Institute of Management and Public Administration (GIMPA) Kenya Strathmore University/Strathmore Business School Kenya Climate Innovation Centre Mozambique Universidade Eduardo Mondlane (UEM) Nepal/regionalt (Afghanistan, Pakistan, International Centre for Integrated Mountain Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar, m. fl.) Development (ICIMOD) Niger Agrhymet Tanzania/regionalt (Kenya, Mozambique, Eastern and Southern African Management Institute Tanzania, Uganda, Zimbabwe m.fl.) (ESAMI) Uganda Uganda Management Institute (UMI) International Law Institute African Centre for Legal Excellence (ILI-ACLE) Consortium for Enhancing University Response to Agribusiness Development Ltd (CURAD) De 3 DFC rådgivere afholdt en 3-dages workshop for alle engelsktalende (primært afrikanske) STI er i Tanzania i slutningen af oktober med 15 deltagere fra Kenya, Tanzania, Uganda, Mozambique, Ghana og Nepal. Formålet var erfaringsopsamling, deling af information om den nye policy for DCDSP og dens muligheder og implikationer, samt styrkelse af Action Plan-komponenten på STI-kurserne. Workshoppen gav nyttig information til DFC om muligheder og udfordringer i samarbejdet med STI erne og skabte rum for erfaringsudveksling og syd-syd læring. DFC vurderer, at det vil være nyttigt at have lignede arrangementer ca. hvert andet år. Alle skræddersyede kursusaktiviteter har været fuldt finansieret af programmidler. Der har været afholdt et skræddersyet kursus i Danmark (Law and Justice as Tools of Democracy) på baggrund af en anmodning fra Uganda, og det forventes at et lignende kursus vil finde sted i Kurset har, undtagen et enkelt år, været afholdt hvert år siden Et andet skræddersyet program, der blev drøftet i 2014, var et kursus på decentralt niveau i Kenya om grøn vækst og offentlig-privat partnerskaber. Disse drøftelser pågår stadig, og et kursus forventes afholdt i De resterende midler på BSU Master bevillingen er blevet anvendt til yderligere 9 studier med start september 2014, heraf seks 2-årige Master studier og to 1-årige Master studier. En studerende stoppede studiet efter første måned af personlige grunde. Det samlede aktivitetsniveau kan ses af bilag 2.2, og uddybende statistikker med fordelingen af stipendiater per udviklingsland, kursus m.m. findes på DFCs hjemmeside. Som led i stipendiaternes ophold i Danmark og for at facilitere informationsdeling og dialog om den danske politiske og kulturelle kontekst arrangeres der ligeledes foredrag inden for emnerne: Danish Family Life og Democracy. Formålet er at give stipendiaterne kendskab til og forståelse af det danske samfund og kultur, således at de får mest muligt ud af deres ophold. Foredragene blev i 2014 afholdt ca. hver anden tirsdag. Derudover arrangeres der efter behov en månedlig heldags- og halvdagstur til seværdigheder rundt omkring i Danmark. 10

13 Ved formidling af viden om grundlæggende danske værdier og kompetencer til andre lande og kulturer er DFC med til at opfylde strategien for offentlighedsdiplomati ( Public Diplomacy ), som er et af indsatsområderne i UMs globaliseringsstrategi. For at sikre, at stipendiaterne bliver klædt på til at klare sig under deres ophold, får de derudover en fælles introduktion på studiestedet på den første hverdag efter deres ankomst. Her bliver de bl.a. via DFCs informationsfilm informeret om omgangsformer i Danmark, det danske sundhedssystem, studiestedets rolle versus DFCs rolle. Enkelt-studerendes behov for introduktion og støtte vurderes løbende og fra sag til sag. Jf. den oprindelige samarbejdsaftale mellem UM, Danske Universiteter og DFC om BSU Master stipendieprogrammet, blev der afholdt et særskilt orienteringskursus om Danmark for 9 nye studerende, samt et opfølgningsseminar for de første 31 BSU-masterstuderende ca. ½ år efter introduktionskurset i Stipendiaterne i hele Danmark har mulighed for at få råd og vejledning hos en socialfaglig medarbejder fra DFC i forbindelse med sygdom, samt studierelaterede og personlige problemer. Denne vejledning betyder bl.a., at mange af dem, der udtrykker ønske om at komme til læge for mindre sygdomsproblemer, i stedet kan blive hjulpet gennem vejledning og herved ikke mister kursusdage og/eller benytter sig unødigt af sundhedssystemet/forsikringen. I forbindelse med kurser afholdt i syd, blev der i slutningen af året udarbejdet Best Practice procedurer for sagsbehandling i forbindelse med sygdomsog forsikringstilfælde mm. for STI er og DFC. Produktivitet af de samlede CD aktiviteter i Danmark og ude er pænt stigende (målt i færre omkostninger per stipendiatuge, jf. bilag 3), og kapacitetsudviklingsmidlerne er blevet anvendt omkostningsbevidst med value for money for øje. Den samlede lønudgift, der vedrører Danida kapacitetsprogrammet, er faldet fra 3,05 mio. kr. i 2013 til 2,94 mio. kr. i 2014, svarende til en reduktion på 6,9 % i tilgift til de tidligere års reduktion på henholdsvis 13,9 % og 10,7 %. Arbejdet med at udvikle en ny HR politik for uddannelsesrådgiverne er iværksat. Der er blevet rekrutteret 2 nye medarbejdere i gruppen. De er blevet ansat for en 2-årig periode startende 1. januar De bringer værdifulde erfaringer og kompetencer inden for monitorering og evaluering, organisationsudvikling, læring og læringsmetoder til DFC. 11

14 3.3. Forventninger til de kommende år 2015 forventes i høj grad at fokusere på udrulningen af DCDSP uden at dette skal koste i forhold til den normalt høje kvalitet og relevans af kursusporteføljen. Det forventes tværtimod at bidrage til en forøgelse af både kvalitet og relevans af både kursusporteføljen og DFCs overordnede bidrag til den danske udviklingsbistand på kapacitetsudviklingsområdet. I forbindelse med udrulningen af DCDSP er der planlagt en række aktiviteter med tilhørende mål og indikatorer. Disse inkluderer: Internationalt seminar vedr. nye læringsmodaliteter indenfor kapacitetsudvikling Gennemførelse af organisationsudviklingsaktiviteter for mindst fire af Danidas partner organisationer Indkøb, udvikling og gennemførelse af to e-læringskurser Udvikling af komplementerende e-læringsmoduler på mindst 5 eksisterende kurser Opdatering af DFC Assessment portal Gennemførelse af et sammenlignende studie af forskellige læringsmodaliteters effekt Facilitering af dialog om best practice og innovation inden for læring blandt DFCs aktører Støtte til mindst tre organisationer i at evaluere deres kapacitetsudvikling Udvidelse af ressource-basen både i forhold til gamle og nye studiesteder Produktion af DCDSP kommunikationsmateriale. DFC vil fortsat konsolidere samarbejdet med eksisterende STI er og derudover afsøge muligheder for nye samarbejdspartnere i partnerlandene. Samtidig vil DFC tage hvert enkelt samarbejde op til revision for at vurdere, om dette lever op til vores kvalitetskrav, og om det skønnes at være til fordel for både STI erne, DFC og DCDSP s målgruppe. Den generelle tilgang til samarbejde med andre donorer baseres på, at yderligere tiltag sker, når og hvis der opstår konkrete muligheder for dette. For at sikre at indholdet af DFC kurserne hele tiden er på forkant med nye tendenser inden for udviklingsdagsordenen, og samtidig sikre en mulig udvidelse af anvendte studiesteder vil DFC igen sætte kurser i udbud i Et af disse kurser vil være et nyt kursus Results-Based Management, som UM udtrykte ønsker om på høringen i juni For at effektivisere udbudsarbejdet og mindske administrationsomkostninger vil DFC gennemføre en udbudsrunde for tematiske rammekontrakter i Aktiviteter afholdt under en sådan rammekontrakt ville kunne omfatte både aktiviteter i Danmark såvel som i prioritetslandene og vil ikke være begrænset til afholdelse af kursusaktiviteter. Det er planlagt at afholde en workshop for DFCs STI er i det fransktalende Vestafrika i lighed med den, der blev afholdt for primært engelsksprogede STI er i Mere konkret planlægges det at fokusere på styrket facilitering af Action Plans, samt mere kursusledelses-orienterede emner som DFCs retningslinier herunder monitorering, evaluering og rapportering af kursusresultater. I 2015 vil DFC fortsætte arbejdet med udvikling af e-læring, nytænkning indenfor læring generelt og udviklingen af nye modaliteter til anvendelse på DFCs kursusportefølje, som allerede blev påbegyndt i Til det formål er der afsat ressourcer til at uddannelsesrådgiverne kan arbejde med udvikling og anvendelse af nye læringsmodaliteter på udvalgte emner/kurser. Dette arbejde omfatter øget brug af e- læring, brug af video-værktøjer, udfordringsbaseret læring, selvorganiseret læring, m.m.. 12

15 DFC vil deltage i relevante møder, seminarer, konferencer og kurser samt følge de generelle trends inden for udviklingsområdet gennem diverse medier. DFC vil ligeledes søge tæt dialog med UM, partnere, interessenter og ambassader i 2015 for at sikre relevans og nytte af kapacitetsudviklingsprogrammet. DFC vil fokusere på fortsat information og formidling om og koordinering af muligheder i Danmark og i regionerne. DFC vil i 2015 arbejde med at kommunikere tydeligt ud til ambassader og andre centrale aktører at DFC kan bruges tidligere og i andre roller i forbindelse med både landestrategier og i programmernes kapacitetsudvikling. Dette skal ske via en styrket kommunikationsindsats på hjemmeside, i nyhedsbrev og i udvikling af diverse præsentationsmaterialer. Sideløbende vil DFC også øge det opsøgende arbejde. DFC vil ligeledes styrke sine monitoreringsredskaber og indsatser for i højere grad at kunne måle og kommunikere sine resultater. DFC forventer en fortsat involvering i studieture/seminarer/konferencer mm. arrangeret af ambassader eller forskellige kontorer i UM, og derudover vil DFC fortsat gøre en indsats på at rekvirere og varetage IDV (= ikke-danida ) opgaver. Anden fase af BSU Master programmet på 20 mio. kr. for endnu et toårigt program forventes officielt bevilget i foråret Opslag har været annonceret på de syv BSU syd-universiteters, danske universiteters og DFCs hjemmeside fra september DFC vil i 2015 iværksætte et review af første fase af BSU Master programmet (mht. de gode resultater henvises til artiklen nedenfor) med det formål at vurdere den overordnede relevans og administration af programmet, og på sigt, når der har været et større indtag, effekt af programmet. Der vil blive lagt vægt både på det aktuelle indhold og kvalitet af Master programmerne, samt management/administration af programmet herunder både DFCs og universiteternes administration. 13

16 Den gode historie BSU Master studerende Bahati Mayoma Sosthenes og Fares John Biginagwa Microplastics in the oceans - the ghostlike contamination Today it is common knowledge that plastics pollute our oceans. Plastic bags and food wrapping float in the surface waters along our coastlines and are washed ashore, fouling our beaches. But the contamination of the oceans is worse than the eye can observe. Much worse. We produce almost 300 million tons of plastic every year (1), an enormous amount of which it is estimated that about 10% ends up in the oceans about 30 million tons per year (2). An amount so large that plastic seemingly ought to be everywhere in the oceans, however, when scientists measure the extent of plastic in the oceans, they find no more than 1% of the expected amount (3). Where is the last 99%? As the creators of plastic, we are aware that the synthetic polymers that constitute plastic are only very slowly, if at all, biodegradable (4). Ergo the plastic cannot have disappeared What scientists are now emphasizing, is that even though plastic is only very slowly biodegraded, it is still degraded and still bioactive. Two properties of the marine plastic pollution that cause worries in the scientific world. That the marine plastic pollution is degradable and bioactive means that the plastic, though it is not biologically degraded into other molecules such as CO 2, is still degraded by the oxidative properties of the atmosphere, the UV radiation of the sunlight and the hydrolytic properties of seawater (4). Hence, the plastic becomes embrittled and breaks into smaller and smaller pieces, eventually becoming individual polymer molecules - fragments so microscopic that they are barely observable for the human eye. These tiny pieces of plastic are what scientists term as microplastics. In June 2014 scientists revealed that microplastic have been detected in 88% of all samples of surface waters (3). In other words: Microscopic plastic pieces are everywhere in the oceans. They constitute a ghostlike pollution of such a magnitude that we cannot ignore them and their potential ecological consequences. The two students Bahati Mayoma Sosthenes and Fares John Biginagwa from RUCs M.Sc. program Environmental Risk have determined to help fill in some of the black holes of knowledge about microplastics. Through their research they aim to detect the types of microplastic present in the Mediterranean Sea, and determine how these plastic types might constitute a risk for the marine fauna. To gather microplastic for their research, Bahati and Fares joined the ship Christianshavn (a sister ship to the well-known ship Nordkaperen) as scientific crew, as it sailed across the Mediterranean from Palermo, Italy to Almerimar, Spain on ten days in September On the trip Bahati and Fares collected microplastic pieces with an instrument called a manta trawl (mini high speed trawl), which was dragged outside the boat s wake in a towline. The plastics collected have now been brought to Roskilde University, where they will be analyzed in the university s laboratories. Bahati and Fares laboratory examination of the plastic is focused on determining the physical (e.g. size, shape, color) and chemical (e.g. constituent monomers) characteristics of the plastic, as this knowledge enables them to use the plastic for dose-response experiments, where they will investigate whether microplastic uptake by marine organisms leads to toxicological effects. This research is highly relevant, as recent studies have shown that marine fauna indeed do ingest marine plastic, and furthermore, as the size of the plastic fragments declines, the intake becomes larger (5,6,7). The uptake of microplastic poses different risks to the ecosystems than macroplastic. The microplastic don t strangle the animals or clog their digestive system when eaten, but given the large surface to volume ratio, it is much more bioactive than macroplastic. What the two master students have not yet determined is whether the dose-response experiments should look for possible toxicological effects of both inherent compounds of plastic and contaminants adsorbed to the plastics. Inherent compounds are compounds, added to the plastic during production. Plastic do not only consist of a polymer matrix, but also includes about 50% fillers, reinforcements and additives by weight (8). These are for example: Softeners, UV stabilizers, flame-retardants, colorants and non-stick compounds. These fillers can migrate from the polymer matrix into compounds, which the microplastic comes in contact with in worst case into the gut of a marine organism, such as a fish. This migration might cause trouble, as some of the fillers are known to have adverse health effects at high concentrations. Good examples are phthalates, bisphenol A and styrene monomers. They are all very common fillers, and are all known for impacting the endocrine system (9). The other group of compounds, which might constitute an ecological risk, is the alien compounds, which adsorb to the plastic. Again it is the large surface to volume ratio of microplastics that entails the risk. Because of the high ratio a large amount of contaminants such as PBTs can sorb to the plastic. This means that the microplastic might act as an additional vector for marine organisms contaminant uptake, if they are eaten. Together the two groups of compounds inherent and adsorbed constitute a contamination source for the marine fauna that we have not earlier been aware of, wherefore it is not included in the current legislation. This is why scientific research as Bahati s and Fares s is so important: In order to regulate the environmental risks, we need to understand them - we need to unveil the ghosts. Bahati and Fares will hand in their thesis in June

17 4. FORSKNINGSBISTANDEN 4.1. Forskningsvirksomheden DFC varetager administration af forskningsbevillingerne, inklusive 1) forskningsprojekter under den konkurrenceudsatte forskningspulje, som bliver fordelt af UM på basis af en prioritering foretaget af Forskningsfagligt Udvalg (FFU); 2) projekter i Danmark (herunder Building Stronger Universities (BSU) initiativet); 3) rejsestipendier; 4) projekter og bidrag under international landbrugsforskning og anden international udviklingsforskning. Det årlige forbrug til forskningsstøtten var på 193 mio. kr. i 2014, heraf 47 mio. til international forskning. DFCs forskningsafdeling består af tre projektadministratorer og en administrativ medarbejder. Ved slutningen af 2014 blev arbejdsområderne for de tre projektadministratorer omlagt til en primært geografisk fordeling (Asien, Østafrika og Vestafrika) Overordnede resultater Danida Fellowship Centre will ensure effective and reliable administration by: effective and reliable administration of FFU projects, BSU funds, and other Danida funded research activities, hereunder the contribution to international research institutions working with South partners to enhance their ability to manage projects in an efficient and accountable manner improving procedures to monitor implementation and quality of projects. Danida Fellowship Centre will work towards being a trusted partner by: facilitating networking and learning exchanges between research partners promoting effective and balanced partnerships facilitating dissemination and communication of research results. Forskningsprojekter under den konkurrenceudsatte forskningspulje (FFU projekter) er enten administreret af danske universiteter/forskningsinstitutioner, herefter betegnet nord-drevne projekter, eller af universiteter/forskningsinstitutioner i Vietnam/Nepal/Ghana/Tanzania, herefter betegnet syddrevne projekter. Administration af ansøgningsrunder og administrativ kvalitetssikring af de nord- og syd-drevne projekter varetages efter principperne i DFCs virksomhedsstrategi , der for forskningsadministrationen består i varetagelse af en effektiv, ansvarlig, gennemskuelig og rettidig administration af forskningsmidlerne samt sikre administrativ kvalitetssikring af forskningsmidlernes anvendelse. Ansøgningsrunde 2014 og 2015 for FFU projekter De årlige ansøgningsrunder er nu slået sammen, således at nord-drevne og syd-drevne (hhv. fra Nepal, Ghana og Tanzania) ansøgninger følger samme proces og tidsramme. To ansøgningsrunder vil altid løbe parallelt, eftersom Call 2015 blev opslået i april 2014, samtidig med at 2014 runden havde ansøgningsfrist for prækvalificerede ansøgninger i marts 2014 med endelig udvælgelse i juni

18 De prækvalificerede ansøgninger fra 2014 runden blev vurderet af internationale peer reviewers og gik i partshøring i foråret På FFUs uddelingsmøde i juni blev 17 nord-drevne ansøgninger, samt 11 syd-drevne ansøgninger behandlet. Af de syd-drevne ansøgninger var fire fra Nepal, fire fra Tanzania og tre fra Ghana. Ud af de behandlede ansøgninger, anbefalede FFU ni af de nord-drevne projekter til bevilling, samt et projekt fra Nepal, to fra Tanzania og to fra Ghana. Tidligere på året havde et enkelt syd-drevent projekt fra Vietnam fået bevilling. Den fuldstændige liste over 2014 projekterne ses af bilag 6. Under Call 2015 blev der indført temaer fra både nord-drevne og syd-drevne ansøgninger 1. Forud for valg af temaer i syd forløb en konsultationsproces i Nepal, Ghana og Tanzania. Efter annonceringen af Call 2015 blev der afholdt informationsmøder for nord-drevne ansøgere i Århus, København og Odense, samt i Kathmandu, Accra og Dar es Salaam for syd-drevne ansøgere. Ved ansøgningsfristen for Call 2015 fase 1 i september havde DFC modtaget 151 ansøgninger via det elektroniske ansøgningssystem. Den første faglige screening af syd-drevne ansøgninger blev foretaget i syd af nationale screeningskomiteer med deltagelse af to FFU medlemmer i hvert land, samt en medarbejder fra DFC, der bistod med det processuelle. I slutningen af november blev der afholdt prækvalificeringsmøde i FFU, hvor 57 ansøgninger blev vurderet. 12 nord-drevne ansøgninger blev prækvalificeret, samt fire fra Nepal, syv fra Ghana og seks fra Tanzania. I alt blev 29 ansøgninger prækvalificeret til fase 2, Call Projektadministrationen Ved udgangen af 2014 var der 86 igangværende nord-drevne projekter og 23 syd-drevne projekter. Af de 119 igangværende projekter, som blev overdraget af UM i august 2008, er der ved udgangen af 2014 kun to projekter, som endnu ikke er afsluttet. I forhold til den administrative kvalitetssikring screener DFC alle modtagne års- og slutrapporter og vurderer, om projekterne rapporterer på de fastsatte mål, og om de skrider planmæssigt frem mod målopfyldelsen. For de nord-drevne projekter fremlægges en oversigt for UM og FFU i september med kommentarer på, hvor det anbefales at følge op med en faglig kvalitetssikring. I syd kvalitetssikres projekternes årlige målopfyldelse og fremdrift ved årsmøder og individuelle møder med projekterne; disse møder afholdes af henholdsvis DFC og UM/FFU. I 2014 blev der afholdt årsmøde og projektmøder i Ghana, mens årsmødet i Tanzania blev udsat til foråret I Vietnam afholdte DFC administrationsmøder med alle igangværende syd-drevne projekter, idet UM har besluttet, at der ikke længere skal holdes årsmøder i Vietnam. I oktober blev der i forbindelse med FFUs deltagelse i den nationale screening proces arrangeret et velbesøgt tematisk møde i Dar es Salaam omhandlende værdikæder. Det blev besluttet, at der årligt skal afholdes tematiske møder på skift i hhv. Nepal, Ghana og Tanzania, for derved at arbejde for tematisk dialog og udbredelse af resultater til relevante stakeholders. 1 North-driven: Nepal: Ghana: Tanzania: 1)Sustainable peace and state building causes of conflict and new approaches for development effectiveness 2) New development actors and changing partnerships 3) ICT for development. 1) Economic Development and Poverty Reduction/Green Growth 2) Fragility, Stability and Rights 3) Climate Change/Natural Resource Management/Livelihoods. 1) Natural Resource Management/Climate-Smart Agriculture/Environmentally Sustainable Solutions 2) Economic Development and Poverty Reduction/Role of the Informal Sector 3) Health: Right to Health/Health Care/Determinants of Health. 1) Good Governance 2) Economic Development and Poverty Reduction/Green Growth/Natural Resource Management 3) Health: Right to Health/Health Care/Determinants of Health. 16

19 For at understøtte god forvaltning og regnskabspraksis i de syd-drevne projekter har DFC fortsat praksis fra 2013 med afholdelse af workshops angående de generelle bestemmelser for administrationen og introduktion til regnskabsmanualskabelonen. For de nye nord-drevne projekter afholdes inden projektstarten et fælles møde for de projektansvarlige på DFC, hvor administration af projekterne drøftes. Building Stronger Universities (BSU) Med udgangspunkt i overtagelsen af administration af BSU øgede DFC per marts 2014 forskningsafdelingen med én medarbejder primært til opgaver relateret til BSU-bevillingerne. De 41 igangværende PhD er fra BSU I forventes at færdiggøre deres PhD i løbet af DFC har løbende modtaget fremskridtsrapporter fra de ansvarlige syd-universiteter, og der er god fremdrift hos alle. Bevillingen på 19 mio. kr. til Capacity Building within Research Communication, Dissemination and Networking, som er opsplittet i 5 separate projekter, er ligeledes i fremdrift på alle 5 projekter, og i stor udstrækning forsøges der at linke op til de aktiviteter, som i løbet af efteråret 2014 er blevet fastlagt på BSU II universiteterne. BSU II projekterne for de syv universiteter i henholdsvis Tanzania, Ghana og Nepal er, lettere forsinket, kommet godt i gang. Undtaget er Gulu University i Uganda, som under hensynstagen til politiske omstændigheder blev ca. 6 mdr. forsinket i forhold til de andre seks partnerskaber. Den planlagte match making proces forløb relativt upåklageligt. Processen blev faciliteret af en Danida konsulent, og efterfølgende blev der afholdt monitoreringsworkshops i Tanzania, Nepal og Ghana med det formål, at give partnerne mulighed for i fællesskab at udarbejde logframes og monitorings-frameworks til den endelige inception report. Den oprindelige tidsplan for BSU II viste sig at være for optimistisk, da det i løbet af processen blev meget tydeligt, at partnerne behøvede ekstra tid til indbyrdes at tilpasse aktiviteter og logframes i inception reports for at få det bedst mulige udbytte af projektfasen. De seks partnerskaber har igangsat aktiviteter per november 2014, mens Gulu har forventet kick-off ved udgangen af første kvartal Danida Research Portal Danida Research Portal (http://drp.dfcentre.com/) er fortsat en hurtig måde at få overblik over, hvilke og hvor mange projekter, der er i de enkelte lande. Portalen har mange besøgende, og disse benytter sig af alle portalens funktioner og informationer. DFC har ansvaret for vedligeholdelse af portalen og er afhængig af projekternes informationsflow og opdateringer til DFC, da dette er udslagsgivende for, hvorvidt portalen forbliver troværdig. Nu er også Policy Briefs, som indsendes med projekternes slutdokumenter, tilgængelige i et link på projektsiden på portalen. Rejsestipendier DFC administrerer to ansøgningsrunder årligt, hvor man uddeler rejsestipendier til studerende, som tager en kandidatuddannelse på danske højere uddannelsesinstitutioner, og som skal på feltarbejde som led i deres specialeskrivning. Der bevilges mellem kr. og kr. per ansøger. Ansøgningsrunderne er fuldt elektroniske med indtastning via internettet. Den faglige vurdering af ansøgningerne foretages af forskningssekretariatet på DFC, hvilket giver en høj grad af sammenhængskraft, kontinuitet og effektiv sagsbehandling. Oversigt over tildelte rejsestipendier findes på DFCs hjemmeside. Resumeer af de studerendes specialer lægges på Danida Research Portal inklusiv oplysninger om legatets størrelse, destination, varighed, osv. 17

20 Den gode historie et eksempel på udbredelse af forskningsresultater til brugerne: En computerbaseret uddannelsespakke The vicious worm er udviklet og tilgængelig på nettet Research Project: Securing rural livelihoods through improved smallholder pig production in Mozambique and Tanzania (SLIPP) The SLIPP project aims to improve community food security in Mozambique and Tanzania by fostering optimal smallholder pig production model systems. Smallholder pig production is mainly a women's occupation or a way for the elderly to maintain a pension. It is characterised by extreme low productivity mainly due to poor husbandry practices, African Swine Fever (ASF) and cysticercosis, which lead to low birth and growth rates, high mortality, and no or low market prices. Simple farmer-based solutions to increase productivity and avoid economic ruin due to ASF and health and economic consequences of cysticercosis will contribute to secure protein foods, improve farmers' livelihoods and contribute to poverty alleviation. The project therefore proposes to develop and assess, through applied research, evidence-based, safe, humane and profitable smallholder pig production model systems using locally available resources, involving private entrepreneurs to supply tools, and providing training and education from farm to university level. Research findings will be disseminated to key local stakeholders and internationally via publications, presentations, educational materials (see below) and policy briefs. The Vicious Worm is an information and advocacy tool on T. solium cysticercosis/taeniosis. December 2014: The Vicious Worm has been updated. Please visit the Downloads page (we have corrected a few mistakes in the November version!) The Vicious Worm can also soon be downloaded as an Android app. Search for The Vicious Worm in your app store and download it to your Android tablet or smart phone. An ios app is also soon being launched through itunes/app store About The target audience for the tool is first and foremost the people at risk. However, the end users are also the health care medics, veterinary extension officers and other professionals involved in either diagnosing, treating and preventing T. solium cysticercosis/taeniosis. Lastly, the major stakeholders and decision makers setting research and intervention priorities in countries at risk will be provided with fact sheets and an updated policy brief. The tool is divided into three levels, village town and city: Village Town City 18

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Danida Fellowship Centres interne strategi 2013-16

Danida Fellowship Centres interne strategi 2013-16 Danida Fellowship Centres interne strategi 2013-16 Danida Fellowship Centres vision: Vi sikrer udvikling gennem forskning og uddannelse Danida Fellowship Centres mission: 1. DFC sikrer, at uddannelsesaktiviteterne

Læs mere

DANIDA FELLOWSHIP CENTRE

DANIDA FELLOWSHIP CENTRE DANIDA FELLOWSHIP CENTRE ÅRSBERETNING 2012 FORKORTELSER 2iE L Institut International d Ingénierie de l Eau et de l Environnement de Ouagadougou BSU Building Stronger Universities in Developing Countries

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

DANIDA FELLOWSHIP CENTRE

DANIDA FELLOWSHIP CENTRE DANIDA FELLOWSHIP CENTRE ÅRSBERETNING 2011 F O R K O R T E LSE R 2iE L de Ouagadougou AIT Asian Institute of Technology CBS Copenhagen Business School DANIDA Danish International Development Assistance

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen BIO-VALUE bestyrelsesmøde Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen Kriterier for udvælgelse 1) Markant samfundsudfordring, som kan være vækstdriver i Danmark 2) Bygge på et efterspørgselstræk 3) Bidrage

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk RAPPORT 25. MARTS 2015 Antikorruptionsberetning 2014 rødekors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Aktuelle Korruptionssager... 4 2.1 Zimbabwe (C1029)... 4 2.2 Uganda (C1290)... 4 2.3 Guinea (C1298)... 4 2.4

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning. Væksthus Hovedstadsregionen. 4 December 2014 Jesper Thestrup

Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning. Væksthus Hovedstadsregionen. 4 December 2014 Jesper Thestrup Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning Væksthus Hovedstadsregionen 4 December 2014 Jesper Thestrup Hvad skal vi tale om i dag? Fra forskning til innovation kan man være med i forskningsprojekter?

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Forandringsledelse. Johnny Jensen, Service & Support Forum. Stifter Ole Westergaard

Forandringsledelse. Johnny Jensen, Service & Support Forum. Stifter Ole Westergaard Forandringsledelse Johnny Jensen, Service & Support Forum Westergaard Management A/S Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Stifter Ole Westergaard Westergaard Management stiftedes den 1. januar 1998 og er

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Udvikling i det internationale metrologisamarbejde. Michael Kjær, Adm. Dir. DFM A/S

Udvikling i det internationale metrologisamarbejde. Michael Kjær, Adm. Dir. DFM A/S Udvikling i det internationale metrologisamarbejde Michael Kjær, Adm. Dir. DFM A/S BIPM Worldwide uniformity of measurements and their traceability to the SI Diplomatisk traktat Meterkonventionen mellem

Læs mere

World Bank. 10,0 mio. kr. 2012-2016. Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41 6512601-01

World Bank. 10,0 mio. kr. 2012-2016. Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41 6512601-01 MEK 46.B.117.b.8. Opfølgning af Rio+20: Verdensbanken: WAVES (Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem Services) World Bank 10,0 mio. kr. 2012-2016 N/A Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Netværket/netværksinitiativet: Navn:Fagligt Fokus Kontaktperson: Jeef Bech E-mail: jb@cisu.dk Juridisk

Læs mere

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Torsten Conrad Ph.d. stipendiat LSP, AAU/Hjørring Kommune. Forsker i implementering og inklusion. Program for kommende 45 min. Oplæg Hvad skal implementeres?

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til?

Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til? CENTRE OF EXPERTISE FOR FOOD MICROBIOLOGY Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til? Anne Elsser-Gravesen ISI Protection Januar 2015 follow us on w w w. i s i f o o d p r o t e c

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker Fremtidens Danmark Vores arbejde har sigte på at udvikle teknologier og services, der faciliterer en hverdag, hvor mennesker får gode muligheder for at bo, arbejde og leve - at mestre situationen og yde

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

Erfaringer med klimatilpasning og partnerskaber i Europa / Spor H

Erfaringer med klimatilpasning og partnerskaber i Europa / Spor H Erfaringer med klimatilpasning og partnerskaber i Europa / Spor H Building resilience to disasters Seniorrådgiver Hans Jørgen Henriksen og forskningsprofessor Jens Christian Refsgaard GEUS Tre hovedtyper

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status Konkrete tiltag og erfaringer fra 2 kommuner + lidt mere Kapitler i fortællingen 1. Der var engang fortællingen om fantastiske Føns 2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder - Status og forventninger Rønne, Bornholm 19. november 2012 Oversigt Introduktion til

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr-

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- 250.000 kr.) Kapacitetsudvikling er enkeltstående netværksaktiviteter eller afgrænsende aktivitetsforløb, som normalt skal afvikles inden for et år.

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

104.Dan.8.L.2600. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse

104.Dan.8.L.2600. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse UFT 104.Dan.8.L.2600 Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse Støtte til Danske Universiteters forskningsplatforme: Capacity Building within Communication, Dissemination and Networking. Danske Universiteter

Læs mere

NOW: Pensions ATP s aktiviteter på det engelske marked. 26. februar 2013, Louise Starup

NOW: Pensions ATP s aktiviteter på det engelske marked. 26. februar 2013, Louise Starup NOW: Pensions ATP s aktiviteter på det engelske marked CFIR 26. februar 2013, Louise Starup ATP Huset Pension Administration Investering AUB ATP Livslang Pension AES Barsel.dk DA-Barsel FerieKonto LG Skatte

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Carsten Rohde E-mail cr.acc@cbs.dk SAS Institute 5. maj 2011 Agenda: 1. Økonomistyringsudfordringen i statens virksomheder? 2. Økonomistyringsopgaver

Læs mere

VisitAarhus konferencen 2012

VisitAarhus konferencen 2012 VisitAarhus konferencen 2012 Cruise Copenhagen Network En masse millarder grunde Scandic Hotel Aarhus December 3, 2012 Målsætning Agenda Fede Tider Københavnske Udfordringer CCN s Set-Up Aarhus 7.5 min.

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere