Bilag 5.1. Programrapportering. Resume Maj - OktobeR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 5.1. Programrapportering. Resume Maj - OktobeR 2 0 1 0"

Transkript

1 Programrapportering Resume Maj - OktobeR

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Afrika Politiske, økonomiske og arbejdsrelaterede nyheder Udvikling i program- og projektsamarbejdet med vores partnere Østafrika Vestafrika Det sydlige Afrika Asien Politiske, økonomiske og arbejdsrelaterede nyheder Udvikling i program- og projektsamarbejdet med vores partnere Latinamerika Politiske, økonomiske og arbejdsmarkedsrelaterede nyheder Udvikling i program- og projektsamarbejdet med vores partnere Det arabiske initiativ Politiske, økonomiske og arbejdsmarkedsrelaterede nyheder Udvikling i program- og projektsamarbejdet med vores partnere

3 1 Afrika 1.1 Politiske, økonomiske og arbejdsrelaterede nyheder På trods af, at det Afrikanske kontinent på det seneste er blevet fremstillet som en succeshistorie i den danske presse, og på trods af at en række lande i Afrika har været i stand til at fastholde en rimelig økonomisk vækst, så er det generelle billede, at de mange skrøbelige økonomier fortsat er hårdt ramt af den globale finanskrise. Udviklingen er samtidig meget ujævn. Generelt er den dårlige beskæftigelse og mangelenpåanstændigtarbejdefortsathovedproblemernepådetafrikanskearbejdsmarked.deformelle sektorerskrumper ind,oghundredetusinderafungestrømmerudpåarbejdsmarkedetudenat kunnefå job eller en reelt kompetencegivende uddannelse. Som en konsekvens af udviklingen fokuserer fagbevægelsen i store dele af Afrika i stigendegradpåatbidrage til at sikre en anstændig beskæftigelse og bedre social sikkerhed blandt de 70 til 90 % af den samlede arbejdsstyrke, der arbejder idenuformelleøkonomi. IØstafrikatrådtedetfællesmarkedfordefemEAC landeikraftden1.juli2010.enspændendeudvikling, hvordeterlykkedesfagbevægelsenatsætteetfingeraftrykpådetarbejdsmarkeds politiskeogsociale område,oghvordetnubliverafgørendeatfåomsatdemangepæneordoghensigtserklæringertil nationallovgivningogpraktiskpolitik.optagelsenafburundiogrwandaieacrepræsentererpådenene sidestoremulighederforatstyrkedeninterregionalehandel menerpådenandensideenvoldsom udfordringforintegrationenpga.sprog ogkulturforskelle. FireudafdefemlandeiØstafrikaafholderparlamentsvalgindenforen9 månedersperiodefrajuli2010til marts Det sidste land Kenya har netop haft folkeafstemning om en ny forfatning, som bl.a. skal medvirke til at undgå en gentagelse af urolighederne omkring valget i 2007/08. De valg, der allerede er afholdt i Burundi og Rwanda, er blevet kritiseret for uregelmæssigheder, men der er ingen tvivl om at valgene,somhelhedvilstyrkeregionen. I det sydlige Afrika er der stigende spændinger i flere lande. I Sydafrika har der specielt i den offentlige sektor været omfattende strejker, og der er en øget utilfredshed med den meget høje arbejdsløshed. I Mozambique var der så sent som i september en række voldsomme protester mod stigende priser på energi og fødevarer. Politiet valgte at skyde på demonstranterne, hvilket resulterede i at seks unge blev dræbtogadskilligesåret.ogsåiseptemberendteenaktionsugeiswazilandmedat400betjenteransagede bl.a. fagforeningskontorer og anholdt 40 heriblandt formanden for den ene af de to faglige landsorganisationer, samt formændene for både sygeplejerskerne og lærerne. I Zimbabwe er situationen fortsatustabilmedjævnligeovergrebogfængslingerafpolitisk ogfagligtaktive. 3

4 IVestafrikaerdetNigeriaogGhana,dertrækkerdenøkonomiskevækst,menslandesomNigerog Benin med meget forskellig baggrund står midt i en politisk krise. I Niger er overgangsregeringen efter militærkuppet i februar og det rådgivende råd, hvor også fagbevægelsen er repræsenteret, ved at udarbejde en ny forfatning og planlægning af valg i januar. I Benin tilspidses den politiske situation op til præsidentvalget i begyndelsen af Regeringen er præget af interne stridigheder og anklager om korruption,magtmisbrug,censurogforfølgelse. SetietlidtbredereperspektivrepræsentererdesmåøkonomieriVestafrikadenabsolutfattigsteogmest sårbaredelafkontinentet. Medfåogprimærtoffentligeundtagelser, erformellearbejdspladserstortset ikke eksisterende, og arbejdsmarkedet er derfor også præget af en myriade af små foreninger og sammenslutningerudennogenbredererepræsentativbasis. 1.2 Udvikling i program- og projektsamarbejdet med vores partnere Østafrika Ulandssekretariatets samarbejde med det regionale faglige sekretariat EATUC forløber fortsat positivt, og selvom det holder hårdt for EATUC at få økonomien til at hænge sammen, er der sket gode fremskridt i samarbejdet.eatucfokuserernupåatstyrke koordineringen mellemdeseksfaglige landsorganisationer medhenblikpåatpåvirkeimplementeringenafdetregionalefællesmarkedsprotokollat,somtrådteikraft den 1. juli Udfordringen er at sikre beskæftigelses og sociale rettigheder i forbindelse med den (næsten)fribevægelighedafarbejdskraftindenfordefemlande. Samarbejdet medlandsorganisationerneibådeugandaog Kenya erfortsat inde i enpositivudvikling. På trodsafenmegetaktivrolleidennetopafholdtefolkeafstemningomennyforfatning,harcotuikenya formåetatfastholdeopbygningenaflokaleunderviser netværk. Landsorganisationen i Tanzania TUCTA lagde hen over sommeren et voldsomt pres på regeringen for manglendeviljetilatbetaledeoffentligeansatteenordentligløn,sikrepensionerogtilatføreensolidarisk skattepolitik.defikmarkeretsigstærktioffentlighedenogopnåedeenrækkejusteringer. IZanzibarerlandsorganisationenZATUCnubetydeligtmeresynligogerpt.ifuldgangmedatunderstøtte enomfattendesammenlægningafforbundeneihenholdsvisdenprivateogdenoffentligesektor. 4

5 I samarbejde med EATUC vurderes mulighederne for at udvide samarbejdet i regionen til Burundi og Rwanda.SpecieltiRwandaerderenstærkviljetilatudbyggedenfagligekapacitet,mensorganisationerne iburundistårmegetsvagt. SamarbejdetmedlærerorganisationerneiKenya,TanzaniaogZanzibarfortsætteriettætsamarbejdemed DLF. Her er der nu gennemført en meget positiv organisatorisk ændring i TTU Tanzania med skolerepræsentanter somorganisationensbasis.påzanzibarharzatuproblemermedatsekonkreteresultater afdenumiddelbartpositivedialogmedregeringen,dereretablerettidligereiforløbet. IndustriforbundetTUICOiTanzaniaharnuudviklet læsevenlige materialer om arbejdsmiljø på lokalsprog, og derudover rapporterer TUICO om stigende antal lokale aftaler med arbejdsmiljø og HIV/AIDS elementer. Projektet kører i et tæt samarbejdemedco IndustriogDanskMetal. SamarbejdetmedKUPRIPUPAiKenyafokusererpå at styrke sikkerhedsarbejdet i den grafiske branche. Projektet har medført konkrete forbedringer af arbejdsmiljøet på mere end 100 grafiske virksomheder i regionen, ligesom flere organisationerharforøgetderesmedlemstalmedoptil30% sometdirekteresultatafsamarbejdetmed HK Privat,UNIogUlandssekretariatet. Resultaterneaf HIV AIDS projektetmed minearbejderne i Etiopienbegyndernuat kunnemærkes. Der er vedtaget politikker og uddannet 30 undervisere og 174 græsrodstrænere, og der tales nu åbent om HIV/AIDS på arbejdspladserne og i lokalsamfundet. Det har både medført en dialog med arbejdsgiverne, gjort forbundet mere synligt og medført en tilstrømning af nye medlemmer. Projektet foregår i et samarbejdemedco IndustriogICEM. Det regionale program i Østafrika vil efter den igangværende evaluering blive søgt forlænget indtil udgangenafjuni2011.ansøgningentilnæstefaseafprogrammetfremsendesden1.februar Vestafrika På sit møde i juni 2010 godkendte Danidas styrelse Ulandssekretariatets ansøgning om et program for Vestafrika,som udoverituc Afrika omfatterfagligeorganisationeribenin,ghana,niger,sierra Leone og Togo. Bevillingen blev givet efter en omfattende forundersøgelse. Fra dansk side indgår BUPL, UddannelsesforbundetogHåndværksrådet. Programmeterresultatetafdetlangvarigesamarbejde,somUlandssekretariatetharhaftmedGhanaTUC oggnatighana suppleretmeddetpilot program,somergennemførtoverdetsidsteårmedfokuspå udviklingafpolitikkerogservicestilgavnforarbejdereidenuformelleøkonomi.programmetfokusererpå afklaringogudviklingafstrategierogkonkreteindsatserindenforfølgendetreprioritetsområder:1)bedre adgang til sociale serviceydelser, 2) bedre adgang til (korte) erhvervsfaglige uddannelser og 3) bedre adgangtileksisterendekredittertilforarbejdereidenuformelleøkonomi. ForGNATrepræsentererprogrammetenmegetstorudfordring,dadenu ietsamarbejdemedbuplog EducationInternational(EI) selvstårforatkoordinereprogrammetindenforheleførskoleområdet. 5

6 1.2.3 Det sydlige Afrika DenregionalefagligeorganisationSATUCCerstadigvedatkonsolideresigogmanglerihøjgradkapacitet til at løfte de mange opgaver. Organisationen kæmper med at finde sin rolle i regionen, herunder mulighederneforatsikreindflydelsepådennogettrægeudviklingafdetregionaleøkonomiskesamarbejde SADC. Ulandssekretariatet søger i sit samarbejde med SATUCC at understøtte organisationens koordinerende og formidlende rolle ift. politikudvikling og udvekslingen af erfaringer mellem de forskellige landsorganisationer,somindgåridetregionaleprogram. IZimbabweblevderidecember2009gennemførten evalueringafdenstøtte,dergennemenlængere årrækkeerydettillandsorganisationenzctu s arbejdsmiljøarbejde.evalueringenermegetpositivog understregerprogrammetsbetydningforsåveldet konkretearbejdsmiljøsomheleorganisationens infrastruktur.nårdersesbortfra arbejdsmiljøarbejdetharzctudogstorebåde politiskeogøkonomiskeproblemer,og Ulandssekretariateterpt.ientætdialogmed ledelsenforatforsøgeatskabegrundlagetforen merepositivudvikling. I Mozambique lykkedes det i slutningen af januar 2010 for SINAFP, forbundet af offentligt ansatte at få afholdtdereskongres,hvorderblevvalgtennyledelse.efterfølgendeharregeringenblødtoppåsinhidtil megetnegativeholdningtilforbundet,ogrepræsentanterfrasinafperbl.a.blevetinviterettilatdeltagei en række udvalg under ministeriet. Ligeledes i Mozambique er der nu kommet godt gang i aktiviteterne under samarbejdet mellem lærerorganisationen ONP og Uddannelsesforbundet i Danmark. Projektet er støttet direkte af ambassaden under det igangværende uddannelsesprogram, og projekter er samtidig udtrykforetstadigtbedresamarbejdemeddendanskeambassadeimaputo. IAngolaskerdernuhøjgradafintegrationafprogrammetsfællesuddannelsesaktiviteterispecieltUNTA s faglige arbejde. Til gengæld må det konstateres, at CGSILA har vanskeligt ved at overkomme sine interne organisatoriskeogpolitiskestridigheder.detbilateralesamarbejdemeddeangolanskeorganisationermå desværre afsluttes med udgangen af den nuværende fase, da gennemsnitsindkomsten nu overstiger Danidas grænse for at kunne yde bistand. Angola og her specielt UNTA vil dog fortsat indgå i det regionalesamarbejdeidetsydligeafrika. Endelig er der nu efter en længere periode sket en væsentlig optrapning af aktivitetsniveauet i både Swaziland og Zambia. I Swaziland er eksistensen af kongens enevælde stadig det helt store problem, og i september 2010 gennemførte politiet omfattende ransagninger og arrestationer i forlængelse af en aktionsuge, som blev gennemført i et samarbejde mellem en lang række organisationer i Sydafrika og Swaziland. DetregionaleprogramidetsydligeAfrikavilefterdenigangværendeevalueringblivesøgtforlængetindtil udgangenafjuni2011.ansøgningentilnæstefaseafprogrammetfremsendesden1.februar

7 Udover dette program gennemfører Ulandssekretariatet i samarbejde med det internationale byggearbejderforbund (BWI) et udviklingsprogram om HIV AIDS blandt migrerende bygningsarbejdere i Angola,ZambiaogZimbabwe.ProgrammetharværetenstorudfordringforBWI,menernukommetgodti gang ogforventesafsluttetiapril

8 2 Asien 2.1 Politiske, økonomiske og arbejdsrelaterede nyheder Den Asiatiske Udviklingsbank (ADB) anslog i midten af 2009 at antallet af personer i Asien, der lever for under1,25us$(6,35kroner)pr.dagvillebliveforøgetmedcirka60millioneri2009og100millionerflerei 2010.IdensenestevurderingfraADBogUNDPerdissetaldogblevetnedjusteretsåledesatforøgelsenaf fattige kun er 17 millioner i 2009 og yderligere 4 millioner i Et væsentligt mere optimistisk skøn, der bl.a. skal ses ud fra, at det faktisk lykkedes flere af de asiatiske lande at komme hurtigereudafkrisenendforventet.detskaldognævnes,atder fordetførsteerstoreforskellelandeneimellem.ogfordetandet er en stigning på 21 millioner flere fattige ganske betragtelig og svarertildensamledebefolkningiaustralien. Den relative opbremsning i økonomierne i Asien har naturligvis også påvirket opfyldelsen af 2015 målene, som netop er under evaluering. Vurderingen af 2015 målene er, at Asien fortsat har størstedelen af klodens fattige og underernærede faktisk flere end i Afrika og Latinamerika tilsammen. Med disse dystre tal er der kommet et øget pres for at få gennemført 2015 målene hvor anstændigt arbejde dagsordenen er indskrevet som delmål underførstemål:atudryddeekstremfattigdomogsult. Pådenpolitiskesceneerregionenfortsatustabil.INepalfortsætterstilstandeniarbejdetmedatfådannet en regering og få vedtaget den nye grundlov, der skal sikre landets demokratiske udvikling. I Pakistan er truslenfradeekstremistiskegruppertalibanogal Qaedafortsatstor,ogdensvageregeringerikkeistand til at gøre noget ved problemet. Situationen er yderligere forværret af sommerens katastrofale oversvømmelser, der har sat store dele af landet tilbage i økonomisk udvikling, og som har medført at millioneraf menneskernu kæmperendaglig kampforoverlevelse.derudover harthailandogcambodja genoptaget de diplomatiske forbindelser, og de spæde tiltag på en forbedring af naboskabet er igangværendesenestvedasean USmødetiNewYorkiseptember.Hermødtesdetopremiereministreog gavtilsagnomenfortsatforbedretdialog. 2.2 Udvikling i program- og projektsamarbejdet med vores partnere UlandssekretariatetoverordnederegionaleprogramiAsien,kaldet StøttetilAnstændigtArbejdeiAsien er sidenopstartenimarts2009forløbetovervejendegodt.dettegælderogsåsamarbejdetmeddenasiatiske gren af den faglige internationale ITUC AP. I samarbejde med en række ITUC AP affilierede landsorganisationer (bl.a. i Cambodja, Nepal og Bangladesh) er der blevet gennemført basisforskning omkring arbejdsmarkedslovene. Et af fokusområderne er at undersøge, hvor anstændigt arbejde dagsordenen er integreret i de lokale love. Med den viden som basis kan de nationale, faglige organisationerudarbejdeforslagtilnyereformerpåarbejdsmarkedet. 8

9 Et af programmets fokusområder er fattigdomsbekæmpelse blandt arbejderne i den uformelle økonomi. Dettegælder1)støttentilACIWiFilippinerne,derorganisererbygningsarbejdereidenuformelleøkonomi; 2)støttentil BILS,som kørerkampagnefor,atarbejdernefåransættelsesbevisersamtid kortogdermed adgang til de sociale sikringsordninger, der allerede findes; 3) støtten til NTUCI og GEFONT i Nepal for at sikre,atfattigelandarbejderefåradgangtildenminimumsløn,somerfastsatafregeringen. I Indien kører SEWA en lang række aktiviteter for at sikre bedre levevilkår for kvinder i den uformelle økonomi. Organisationen vokser fortsat med ekspresfart både i størrelseogianseelse.såledesblevsewa srepræsentant valgtsomvice præsidentpåituckongressenivancouver. SomensærligtværgåendedelafprogrammetdelerSEWA deres mange års erfaringer med Ulandssekretariatets partnereinepal,bangladeshogfilippinerneietforsøgpå at styrke deres indsats overfor denne udsatte gruppe af fattigearbejdere. Der er opnået enighed med UM om, at den nuværende fase af det regionale program i Asien fortsætter frem til juli2011.detgivermulighedforatformulereindholdetaf næste fase af samarbejdet og at indsende en ny programansøgningibegyndelsenaf2011.dennæstefase af programmet med forventet start i juli 2011 vil sandsynligvis dække en periode på 3 år. Programmet vil grundlæggende fortsætte samarbejdet med de eksisterendeorganisationer,menogsåindeholdenyetiltag.blandtandetserpakistanudtilatbliveetafde nyeindsatsområder.derforvilulandssekretariatetindenåretsudgangbesøgepwf(vorestidligerepartner ilandet)foratdefinereindholdetafdetkommendesamarbejde.etandetmuligttiltagerat ydestøttetil den regionale fagbevægelses (både ITUC AP som GUF erne) bestræbelser på at understøtte den sociale dialog mellem de faglige organisationer og regeringerne indenfor ASEAN. Det skal ses i lyset af planerne med at danne den asiatiske pendant til EU nemlig The Asian Economic Community i Dette fællesskab vil indeholde en række harmoniseringstraktater og derfor er fagbevægelsens stemme fundamentalogpåkrævet. Udover det regionale program gennemfører Ulandssekretariatet en række selvstændige projekter. Det gælder blandt andet samarbejdet med CMTU i Mongoliet, som samarbejder med såvel regeringen som arbejdsgiverorganisationen om etableringen af lokale arbejdsretslige klagecentre. En ny afsluttende fase startede i april 2010, men inden udgangen af denne blev der afholdt et PAC møde i Mongoliet med deltagelse af Jørgen Rønnow Bruun (LO) og Kurt Buch Jensen (DLF). I øvrigt har CMTU bedt om Ulandssekretariatets assistance til både at ansøge og senere forhåbentlig gennemføre et større projekt vedrørende etableringen af faglige erhvervsskoler, der i væsentlig grad vil være baseret på erfaringer fra Danmark. DetigangværendeallianceprojektiFilippinernefokusererpåatfremmedensocialedialogidenoffentlige sektor. Her blev der i oktober 2009 gennemført et nationalt seminar omkring social dialog for afdelingsledere i den offentlige sektor, bl.a. med hjælp fra danske ressource personer fra Kommunernes Landsforening.DererplanlagtetPACmødeidennærmestefremtid. UlandssekretariatetsdeltagelseiDanidaserhvervssektorprogramiVietnamerunderudfasning,idetnæste faseikkeåbnermulighedfor,atfagbevægelsenkanspilleenrolle.samarbejdetmedvgclfortsætterdogi ettilsvarendeeu projekt. 9

10 3 Latinamerika 3.1 Politiske, økonomiske og arbejdsmarkedsrelaterede nyheder EtafefteråretsstorepolitisketemaeriLatinamerika ervalgenei BrasilienogVenezuela,somdetseneste årtiharværetregionenstomestmarkantepolitiskeogøkonomiskspillere.disseharendviderevægtethver sinudenrigspolitiskekurs. ParlamentsvalgetiVenezuelasidstiseptemberharendnuengangsikretetflertalfordenradikaleChavez politiskekurs,mensoppositionendoghævderathavefåetmereend50%afstemmerne.oppositionenkan numønstremereendentredjedelafpladserneiparlamentetidag,hvilketvilbegrænsechavez politiske rumidesidstetoårafhanspræsidentperiode. IBrasiliengårdenpopulære,socialdemokratiskeorienteredePræsidentLulaafijanuar2011,dahan ikke kanstilleoptilentredjeperiode.ihansregeringsperiodeerderblevet30millionerfærrefattige,hvilketer imponerende i etlandmedenbefolkningpåomkring190 mio.mennesker.en væsentligårsag er,atden brasilianske minimumsløn i reelle termer er øget med 50 % de seneste år. Arbejderpartiets og Lulas kandidatdilmaroussefstårstærktikampenomatefterfølgelula. Ifølge FNs Økonomiske Kommission for Latinamerika og Caribien er der generelt optimisme at spore i regionen. I makroøkonomiske termer forventes 2010 at give en moderat økonomisk vækst i de mellemamerikanske lande på omkring 2.5 %. Mens højere vækstrater ventes i landene i syd f.eks. i Paraguaymedenvækstpå7%.Enafgrundeneerenkraftigstigningieksporten,somforventesatværepå 21%i2010(dogefteretfaldpå22%i2009).Igenserdetbedstudfordesydamerikanskelandemeden stigningpåover25%,menseksportenimellemamerikaventesatstigeomkring10%. Dennerelativtpositivevurderingafregionensøkonomiskeudviklingdækkerdogoverstoreforskellebåde fralandtillandoginterntilandene.detteafspejlesogsåiopfyldelsenaf2015 målene.netopbrasiliens(og for øvrigt også Mexicos) fremskridt ift målene er særligt store, mens en række af de mindre og fattigstelandehalterlangtbagefter.fns440siderslangerapportomlatinamerikasperformanceift.2015 målene fra august i år viser klart, at der er lang vej igen for netop de lande, som Ulandssekretariatet arbejderi. 10

11 3.2 Udvikling i program- og projektsamarbejdet med vores partnere SidensidstharUlandssekretariatetstartetetnyttreårigtprogramiLatinamerika,somomfattersamarbejde medotteorganisationerifemlande.samarbejdetmeddegamlepartnereimellemamerikaerfortsatien ny udgave, og der er kommet to partnerlande til i Sydamerika. Desuden er der iværksat et direkte samarbejdemeditucsregionaleorganisationfordeamerikanskekontinentertuca/csa. Overordnet udgør FNs 2015 mål og ILOs prioriteter på Anstændigt Arbejde og God Regeringsførelse den fællesreferencerammeforindsatserneiprogrammet.deterhensigtenatinddragelsenaftuca/csa,som direkteaktøriprogramsamarbejdetskalunderstøtteopbygningenaffællesplatformetilatmødeparallelle udfordringerihelelatinamerika. 11 I den seneste rapportering til bestyrelsen fremgik det, at det mellemamerikanske faglige institut ISACC har haft en længere periodemed modvind bl.a. grundetden politiskepolarisering i regionen, som også har haft afsmittende effekt på det faglige samarbejde i regionen. Til trods herfor spiller instituttet fortsat en væsentlig rolle i forhold til at samle to af de tre fagpolitiske netværk. Således planlægger den tidligere ICFTU ORIT kreds og dentidligerewcl CLATkreds(sombeggeerendelafITUC)atgå sammen i oktober under navnet Consejo Sindical Unitario de AmericaCentralyelCaribe (CSU). I alle tre mellemamerikanske lande er det fortsat kampen for demokratiet og for overholdelsen af menneskerettighederne, som sætter den politiske dagsorden i de enkelte lande. I Nicaragua fortsætter UlandssekretariatetsamarbejdetmedFNT,menomfangetafdetteerblevetreduceret,ogfokuserernupå at støtte en bæredygtig demokratisk udvikling af tre nyere medlemsorganisationer i den private sektor hvis medlemmer for en stor dels vedkommende opererer i den uformelle økonomi. Spørgsmålet om menneskerettighedernehardramatiskbetydningforvorespartnereogmedlemmernesærligtiguatemala oghonduras,hvordefagligelederespersonligesikkerhed,oghvoralmindeligemedlemmersarbejdslivofte er truet. De planlagte projektaktiviteter gennemføres dog i begge lande og sigter mod at kvalificere de fagligeorganisationersarbejde,somværendetalerørforarbejdstagersidepånationaltoglokaltplan. ITUCharoptilWTO smødeomhonduras handelspolitikiseptember udarbejdetenlanderapport(sehttp:// csi.org/report for thewto general council,7606.html),somendnuengangfastslår,atderer alvorligeovertrædelseraffundamentalearbejdstagerrettighederilandet. Rapportenstatuererogsåklart,atdetnuværende regimeundertrykker fagligaktivitetoganvenderoverdrevenmagtogvoldmodsine modstandere.rapportenindeholder25anbefalingertildenhonduranske regeringomnødvendigetiltag,derkansikreoverholdelseafdebasale menneske ogarbejdstagerrettigheder. IdenyesamarbejdslandeiSyderførstehalvårafprogramperiodenblevet anvendt til at øge forståelsen og kendskabet til de nye samarbejdspartnere, mens de mere specifikke implementeringsplaner fastlægges. I Paraguay er der etableretetprojektteam,ogregionalkontorethargennemførtdeførsteplanlægningsworkshopsmedvores

12 nye partner CUT Autentica. I Bolivia indgår Ulandssekretariatet endvidere i et direkte samarbejde med organisationer i den offentlige sociale sektor. I samarbejdet med sundhedssektororganisationen er PSI inddraget, hvilket sikrer dels en relevant fagpolitisk forankring, og dels sikrer at de positive erfaringer fra sundhedssektorprojektet med PSI i Mellemamerika inddrages i samarbejdet i Bolivia. Det skal desuden undersøgesomeikaninddragesisamarbejdetmedlandetstolærerorganisationer. Iløbetafandethalvåraf2010erdenyeretningslinjerforregionalkontorernesarbejds ogansvarsområder iværksat.forprogrammetforlatinamerikabetyderdetbl.a.,atstørstedelenafdendirektepartnerkontakt foregårfraregionalkontoretimanagua. Programkomiteen med Heidi Rønne Møller fra LO, Jens Kragh fra FTF og Mads Bugge Madsen fra Ulandssekretariatetskalnæstegangmødepartnerorganisationerneiregionenijanuar

13 4 Det arabiske initiativ 4.1 Politiske, økonomiske og arbejdsmarkedsrelaterede nyheder Den økonomiske krise har stadig fat i den arabiske verden. I Nordafrika stiger arbejdsløsheden, og den uformellesektorvokserfortsat.igolfenharfinanskrisenisærramtprestigebyggeriet.detharskabtenkrise forbeskæftigelsenogharramtmigrantarbejdernealvorligt. 4.2 Udvikling i program- og projektsamarbejdet med vores partnere Trepartsprojektet Cotridiaso i Marokko er i sin sidste fase og fungerer overvejende godt. Træningen på virksomhederne er nu i sin slutfase. Ulandssekretariatet har ansat Benni Bundsgaard som ny træner i arbejdsmiljø på virksomhederne. Da projektet skal afsluttes i starten af 2012, vil aktiviteterne gradvis fokusere på bæredygtighed bl.a. gennem at de involverede sociale partnere i Danmark og Marokko vil udvikle denmarokkanskemodel påarbejdsmarkedet. Geografiskharfokushidtil væretpå Casablancaog Rabatregionerne, mendettefokusvil islutfasenblive bredtudtilhelelandet.samarbejdetvilogsåomfatteenregionalkonference,hvormulighederneforsocial dialogiandrelandefranordafrikavilværepådagsordenen. DedirektebilateraleaktivitetermeddetrefagligelandsorganisationerCDT,FDTogUGTM er vedatblive startet,hvilketbl.a.skerviaenworkshop,hvorderblevenighedomhvilkeuddannelsesmaterialer,derskal anvendes.etaffokusområderneeratudbredeerfaringernefradeførstefasertilatomfattestørredeleaf landet. SamarbejdetmedogmellemdetrelandsorganisationerCDT,FDTogUGTMfungererfortsatgodt.Istarten af oktober blev der således afholdt et planlægningsmøde mellem Ulandssekretariatet og de tre landsorganisationer i København for at drøfte dels den resterende del af det nuværende projekt og dels mulighederneietmuligtfremtidigtsamarbejde. Derudover arbejdes der med at formulere indholdet af et fremtidigt program med titlen Social dialog i NordafrikaogstøttetilmigrantarbejdereiGolfen.UlandssekretariatethargennemførtetbesøgiTunesien 13

14 og Marokko, og et i Bahrain og Kuwait i Golfen med den hensigt, at undersøge et muligt samarbejde angåendestøttetilmigrantarbejderneidereskampforatopnåfagligerettigheder.sometresultatherafer detlykkedesatenesmedumomdeoverordnederammervedrørendeetprogramidenarabiskeverden, derindeholdertoforskelligekomponenter. Den ene komponent (på godt 1.5 millioner kr.) omfatter støtte til at sikre bæredygtigheden af erfaringerne fra Cotridiaso projektet i Marokko og til i en vis grad at udbrede erfaringerne til andre lande i Nordafrika, herunder især Tunesien. Denandenkomponent(pågodt3.5millioner kr.)vilfokuserepåstøttetilasiatiske migrantarbejdereigolfenidereskampforat opnåfagligeogmenneskeligerettigheder. Aktiviteterneikomponentenforventesatblive udførtikoordinationmedulandssekretariatets mangeårigesamarbejdspartnereideasiatiske lande,dereksportererarbejdskrafttilgolfen,herunderpakistan,bangladesh,nepal,indienogfilippinerne. HensigteneratbringefagforeningerfralandeiAsiensammenmedlandsorganisationerneiKuwaitog Bahrain,henholdsvisKTUF(KuwaitTradeUnionFederation)ogGFBTU(GeneralFederationofBahrain TradeUnions).IbådeKuwaitogBahrainoperererfagbevægelsenlegaltomendundervanskeligevilkår.Det forventesatsåvelituc(bådeiasienogprojektkontoretijordan),relevanteguf er(specieltbwi)ogilovil bliveinddragetigennemførelsenafdennekomponent. 14

Projektrapportering maj-okt 2009 r Resumé

Projektrapportering maj-okt 2009 r Resumé Projektrapportering maj-okt 2009 r Resumé \\- -S \ \\- ìt \.- Ulandssekretariatet LO/FTF Council Indholdsfortesnelse Indholdsfortegnelse:...2 1. AFRIKA...3 1.1 Politisk, økonomisk og arbejdsmarkedsrelateret

Læs mere

Kort om Ulandssekretariatet. Danske samarbejdspartnere. Forkortelser

Kort om Ulandssekretariatet. Danske samarbejdspartnere. Forkortelser Å r s r a p p o r t 2 0 1 0 Kort om Ulandssekretariatet Ulandssekretariatet blev etableret i 1987 af Danmarks to største hovedorganisationer, LO og FTF. Aktiviteterne koncentrerede sig i starten om solidaritetsarbejde

Læs mere

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Policy Advice Maj 2015 Hvis meningsmålingerne holder, vil der efter folketingsvalget være et politisk flertal - bestående af Venstre, Liberal Alliance og Dansk

Læs mere

arbejdernes Internationale Forum

arbejdernes Internationale Forum Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 Kort om Ulandssekretariatet Ulandssekretariatet blev etableret i 1987 af Danmarks to største hovedorganisationer, LO og FTF. Aktiviteterne koncentrerede sig i starten om solidaritetsarbejde

Læs mere

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand Af: Tobias Clausen, Policy Assistant, IBIS og Oliver Graner Sæbye, Policy & Research Officer, IBIS, November 2012 Hvert år forsvinder hundredvis

Læs mere

Tidligere gik bevillingerne især til asiatiske lande, men på det seneste har Afrika overhalet Asien som største modtager.

Tidligere gik bevillingerne især til asiatiske lande, men på det seneste har Afrika overhalet Asien som største modtager. 2. juni 2006 af Frithiof Hagen direkte tlf. 3355 7719 BLANDEDE KREDITTER: Resumé: BEHOV FOR EN FORDOBLING AF RAMMEBELØBET Der har i de seneste år været en kraftig stigning i bevillingerne under ordningen

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 1 2

Å r s r a p p o r t 2 0 1 2 Årsrapport 2012 Kort om Ulandssekretariatet Ulandssekretariatet blev etableret i 1987 af Danmarks to største hovedorganisationer LO og FTF. Aktiviteterne koncentrerede sig i begyndelsen om solidaritetsarbejde

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Indledning Rammen for arbejdet med ligestilling i er på det personalepolitiske område vores ligestillingshandlingsplan, som blev udarbejdet i 2005. I forhold til ministeriets

Læs mere

Nu vender beskæftigelsen

Nu vender beskæftigelsen PRESSEMEDDELELSE 4. april, 2011 Nu vender beskæftigelsen De danske virksomheder tror nu på vækst og ansætter igen. Der er skabt 21.000 nye job i årets første tre måneder og forventningen er 33.000 nye

Læs mere

Hvad er børnearbejde?

Hvad er børnearbejde? Hvad er børnearbejde? 1 Børns arbejde er at gå i skole og udvikle sig. Det er den holdning, der de seneste år, har vundet stærkt frem i vores del af verden. Selvfølgelig ved vi, at der også hos os er problemer

Læs mere

Nu vender beskæftigelsen

Nu vender beskæftigelsen Marts 2010 Nu vender beskæftigelsen Mere end hver anden virksomhed forventer vækst i løbet af det næste år. Det får beskæftigelsen til at stige svagt i løbet af det næste halve år. Især byggeriet og små

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.6.2004 KOM(2004) 424 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 Lov om udviklingssamarbejde 1971: støtte samarbejdslandenes regeringer i at opnå økonomisk vækst for derigennem at sikre social fremgang og politisk uafhængighed

Læs mere

Å r s r a p p o r t

Å r s r a p p o r t Årsrapport 2011 Kort om Ulandssekretariatet Ulandssekretariatet blev etableret i 1987 af Danmarks to største hovedorganisationer, LO og FTF. Aktiviteterne koncentrerede sig i starten om solidaritetsarbejde

Læs mere

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst fordelt på udrejseform i forbindelse med den seneste registrerede udrejse/udsendelse i perioden ' '` 1 Afghanistan 3 52 26 373 6 103 2 16 37 544 Albanien... 1. 3... 4 Algeriet. 6 4 83 1 46 1 1 6 136 Armenien.

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 0 0 6 Ulandssekretariatet

Å R S R A P P O R T 2 0 0 6 Ulandssekretariatet Å R S R A P P O R T 2 0 0 6 U l a n d s s e k r e t a r i a t e t LO/FTF Council ÅRSRAPPORT 2006 UDGIVET AF Ulandssekretariatet - LO/FTF Council Sommerstedgade 7, 4. 1718 København V Telefon: 33 73 74

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20 6,00 2,50 60 kr. Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2005. Folkelig forankring. Informationsarbejdet

ÅRSRAPPORT 2005. Folkelig forankring. Informationsarbejdet ÅRSRAPPORT 2005 Folkelig forankring Ulandssekretariatet lægger fortsat stor vægt på opbakning i vores umiddelbare bagland. Derfor blev der i september sidste år iværksat to spor af netværksdannelser, som

Læs mere

Talepunkter Poul-Erik Pedersen Mangfoldighedsledelse 7.maj. Mangfoldighedsledelse på danske arbejdspladser hvor står vi?

Talepunkter Poul-Erik Pedersen Mangfoldighedsledelse 7.maj. Mangfoldighedsledelse på danske arbejdspladser hvor står vi? Talepunkter Poul-Erik Pedersen Mangfoldighedsledelse 7.maj Mangfoldighedsledelse på danske arbejdspladser hvor står vi? Først og fremmest tak for invitationen og muligheden for at tale ved denne konference.

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 0 1 4

Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 ÅRSRAPPORT 2014 Kort om Ulandssekretariatet Ulandssekretariatet blev etableret i 1987 af Danmarks to største hovedorganisationer LO og FTF. Aktiviteterne koncentrerede sig i begyndelsen om solidaritetsarbejde

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

Kort om Ulandssekretariatet

Kort om Ulandssekretariatet Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Udgivet af Ulandssekretariatet LO/FTF Council Vester Voldgade 100, 1552 København V Telefon: 33737440, Telefax: 33737465, Email: info@loftf.dk www.ulandssekretariatet.dk

Læs mere

International Solidaritet

International Solidaritet International Solidaritet Side 1 / 5 Nyhedsbrev om LO s internationale aktiviteter / Marts 2007 INDHOLD Gør Noget Ny kampagne fra LO-fagbevægelsen Hjælp til børnearbejdere, fattige løsarbejdere og kvinder,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene. Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene November 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014. fra Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88

Læs mere

Den danske ordning for blandede kreditter blev etableret i 1993 med et årligt rammebeløb på 300 mill.kr. til rentestøtte m.v.

Den danske ordning for blandede kreditter blev etableret i 1993 med et årligt rammebeløb på 300 mill.kr. til rentestøtte m.v. i:\maj-2001\udv-a-05-01.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719 RESUMÈ 29. juni 2001 BLANDEDE EKSPORTKREDITTER: EN SUCCES Den danske ordning for blandede kreditter blev etableret i 1993 med

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 1 3

Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 Årsrapport 2013 Kort om Ulandssekretariatet Ulandssekretariatet blev etableret i 1987 af Danmarks to største hovedorganisationer og. Aktiviteterne koncentrerede sig i begyndelsen om solidaritetsarbejde

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

1. maj-tale LO-sekretær Marie-Louise Knuppert

1. maj-tale LO-sekretær Marie-Louise Knuppert 1. maj-tale LO-sekretær Marie-Louise Knuppert I dag er det vigtigt at huske, at 1. maj er arbejdernes internationale kampdag. I Danmark er 1. maj både en kampdag og en festdag! Men rundt om i verden ser

Læs mere

GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE

GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE s GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE Globalisering og social dumping Mange af den private servicesektors arbejdsgivere er multinationale selskaber eller indgår i globale værdikæder. Offentlig service

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.12.2006 KOM(2006) 800 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013

Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013 Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013 Indledning (og kontingentstigning) Som de fleste af jer ved, er DTLs arbejdsgiverforening et frivilligt tilbud

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017. fra et Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 0 0 4 Ulandssekretariatet

Å R S R A P P O R T 2 0 0 4 Ulandssekretariatet Å R S R A P P O R T 2 0 0 4 U l a n d s s e k r e t a r i a t e t LO/FTF Council ÅRSRAPPORT 2004 UDGIVET AF Ulandssekretariatet LO/FTF Council Nyropsgade 14, 6. 1602 København V Telefon: 33 73 74 40 Telefax:

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Konflikter og indgreb på LO/DA-området 1933-1998

Konflikter og indgreb på LO/DA-området 1933-1998 Konflikter og på LO/DA-området 1933-1998 1933 Indgreb Forbud mod arbejdsstandsninger og 1-årig forlængelse af alle overenskomster ved lov. Arbejdsgiverne imod (Kanslergadeforliget). 1936 Konflikt/ 5 ugers

Læs mere

REGERINGENS UDVIKLINGSPOLITISKE PRIORITETER. Plan til udgiftsrammer for bistandssamarbejdet for 2010-2014

REGERINGENS UDVIKLINGSPOLITISKE PRIORITETER. Plan til udgiftsrammer for bistandssamarbejdet for 2010-2014 REGERINGENS UDVIKLINGSPOLITISKE PRIORITETER Plan til udgiftsrammer for bistandssamarbejdet for 2010-2014 August 2009 REGERINGENS UDVIKLINGSPOLITISKE PRIORITETER Plan til udgiftsrammer for bistandssamarbejdet

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum BEK nr 202 af 27/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-7734 Senere ændringer til

Læs mere

Flygtningelande 2007

Flygtningelande 2007 Flygtningelande 2007 Dækningsgrad på baggrund Asylprocent Danmarks Statistik har dannet en ny variabel for indvandrere og efterkommere, som det er nærmere beskrevet i i Danmark 2008, kapitel 2. For at

Læs mere

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL 1999 - TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har med virkning fra 1. april

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 06.35.02.11.41

International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 06.35.02.11.41 UFT 104.c.100.b.. IPM. Ekstra generelt bidrag til International Partnership for Microbicides. International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 2002: 2,0 mio. kr., 2003: 3,0 mio. kr.,

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 0 1 5

Å R S R A P P O R T 2 0 1 5 ÅRSRAPPORT 2015 Om Ulandssekretariatet Ulandssekretariatet blev etableret i 1987 af Danmarks to største hovedorganisationer LO og FTF. Aktiviteterne koncentrerede sig i begyndelsen om solidaritetsarbejde

Læs mere

Fastnet til UDLAND. Land Opkaldsafgift Minutpris. Gælder fra 1. september 2015 Priser i kr. og inkl. moms

Fastnet til UDLAND. Land Opkaldsafgift Minutpris. Gælder fra 1. september 2015 Priser i kr. og inkl. moms Gælder fra 1. september 2015 Land Opkaldsafgift Minutpris Afghanistan 0,20 14,74 Albanien 0,20 3,93 Albanien Mobil 0,20 5,53 Algeriet 0,20 5,24 Algeriet Mobil 0,20 6,84 Andorra 0,20 2,34 Andorra Mobil

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017. Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95

Læs mere

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE SEKSUALITET RETTIGHEDER SEX & POLITIK REGERINGER R MÆND UNGE REGERINGER SUNDHEDSYDELSER RETTIGHEDER AVIDITETER MØDREDØDELIGHED ABORT PRÆVENTION ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Formandskabsmøde, RAR Østjylland 7. december 2015 Kl. 13 15, Sabro Kro

BESLUTNINGSREFERAT Formandskabsmøde, RAR Østjylland 7. december 2015 Kl. 13 15, Sabro Kro Dagsorden BESLUTNINGSREFERAT Formandskabsmøde, RAR Østjylland 7. december 2015 Kl. 13 15, Sabro Kro 1. Opfølgning på møde med ministeren/ber/øvrige RAR 30. november 2015. 2. Opfølgning på temadrøftelsen

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

Produktion og efterspørgsel efter landbrugsvarer i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk

Produktion og efterspørgsel efter landbrugsvarer i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk Produktion og efterspørgsel efter landbrugsvarer i fremtiden Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk En Verden med 7 mia. mennesker Vi topper mellem 9 og 10 mia. (måske) Middelklassen

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Afrapportering fra Trepartsudvalget om livslang læring og opkvalificering

Afrapportering fra Trepartsudvalget om livslang læring og opkvalificering Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 14. februar 2006 Afrapportering fra Trepartsudvalget om livslang læring og opkvalificering for alle på arbejdsmarkedet Den 2. februar offentliggjorde

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd A-B om lungekræftbehandling og diagnostik. Torsdag den 4. november 2010 kl. 14.30 i SUU

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd A-B om lungekræftbehandling og diagnostik. Torsdag den 4. november 2010 kl. 14.30 i SUU Sundhedsudvalget 2010-11 (1. samling) SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 120 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: SUU m.fl. Samråd A-B om lungekræftbehandling

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser FINANSMINISTERIET Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser 2001 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2001 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 Årsrapport 2007 Udgivet af Ulandssekretariatet LO/FTF Council Vester Voldgade 100, 1552 København V Telefon: 33737440, Telefax: 33737465 Email: mail@loftf.dk www.ulandssekretariatet.dk

Læs mere

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 2 fra Kinainfo.dk Januar 2009 8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Tema 1: Kina og finanskrisen 8 pct. vækst den

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC Udlandstakster og landezoner og Udlandstakster fra/til Europa Nordamerika verden 1 verden 2 Europa kr. 6,400 kr. 6,400 Nordamerika verden 1 kr. 12,400 kr. 12,400 verden 2 SMS, MMS og i pågældende zone

Læs mere

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere 1. januar 2016 samt religionsfordeling i hjemlande

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere 1. januar 2016 samt religionsfordeling i hjemlande statsborgere, herkomst og efterkommere. januar 06 samt religionsfordeling i hjemlande EU Belgien 986.56 3 Majoritet Bulgarien 8.040 8.476 53 84% 7,8% Cypern 08 95 6 94%,8% Estland.4.56 30 9% Finland.670

Læs mere

50 år med. SOS Børnebyerne

50 år med. SOS Børnebyerne 50 år med SOS Børnebyerne FOR 50 ÅR SIDEN fandt en lille gruppe frivillige i Danmark på, at de ville hjælpe verdens forældreløse til et bedre liv. Bare en tanke. Men de troede på, at det var muligt at

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Tellio Free - Gruppe 2 - A-E Afghanistan Albanien Algeriet Andorra Angola Anguilla Antigua &

Læs mere

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.6.2001 KOM(2001) 306 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Internationale priser med Lebara STANDARD Destination Fastnet, kr. pr. min Mobil, kr. pr. min.

Internationale priser med Lebara STANDARD Destination Fastnet, kr. pr. min Mobil, kr. pr. min. Afghanistan 0.59 kr. 1.49 kr. Albanien 0.49 kr. 1.79 kr. Algeriet 0.29 kr. 2.49 kr. Amerikansk Samoa 6.69 kr. 6.69 kr. Andorra 0.01 kr. 1.59 kr. Angola 1.50 kr. 1.85 kr. Anguilla 10.09 kr. 10.09 kr. Antarktis

Læs mere

Internationale priser med Lebara NATIONAL & Lebara STANDARD Destination Fastnet /min Mobil /min

Internationale priser med Lebara NATIONAL & Lebara STANDARD Destination Fastnet /min Mobil /min ÆKVATORIAL GUINEA 1.99 kr. 1.99 kr. AFGHANISTAN 59 øre 1.49 kr. ALBANIEN 49 øre 1.79 kr. ALGERIET 29 øre 2.49 kr. AMERIKANSK SAMOA 6.69 kr. 6.69 kr. ANDORRA 1 øre 1.59 kr. ANGOLA 1.50 kr. 1.85 kr. ANGUILLA

Læs mere

Lønmodtagerrettigheder skal være en del af udviklingspolitikken

Lønmodtagerrettigheder skal være en del af udviklingspolitikken LO s udviklingspolitiske strategi Forord Lønmodtagerrettigheder skal være en del af udviklingspolitikken Når Danmark giver udviklingsbistand, er det helt afgørende, at hjælpen også går til forbedring af

Læs mere

NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN

NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN 04/11 2013 NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN INDHOLD: Nyt nyhedsbrev fra LO Hovedstaden... 2 Regeringen vil styrke kontrolindsatsen mod social dumping... 3 Hvad vil din borgmesterkandidat gøre ved social

Læs mere

BILAG. til. Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet

BILAG. til. Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12.2015 COM(2015) 597 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om oplysninger om indvirkningen på budgettet af den årlige

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Dansk ICYE STePs programmet 4 til 16 ugers frivilligt arbejde Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

BILAG. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

BILAG. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2018 COM(2018) 139 final ANNEXES 1 to 4 BILAG Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere

Læs mere

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Notat udarbejdet som baggrundsmateriale til en drøftelse af samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn for de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Hvordan kan flere ufaglærte blive faglærte? Opstartskonference om beskæftigelsesreformen 3. marts 2015

Hvordan kan flere ufaglærte blive faglærte? Opstartskonference om beskæftigelsesreformen 3. marts 2015 www.eva.dk Hvordan kan flere ufaglærte blive faglærte? Opstartskonference om beskæftigelsesreformen 3. marts 2015 Områdechef Jakob Rathlev, Danmarks Evalueringsinstitut Udfordringen Prognoser viser at

Læs mere

STePs programmet. Dansk ICYE. Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange. 4 til 16 ugers frivilligt arbejde

STePs programmet. Dansk ICYE. Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange. 4 til 16 ugers frivilligt arbejde Dansk ICYE Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk STePs programmet 4 til 16 ugers frivilligt arbejde www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. oktober 2012 (09.11) (OR. en) 15647/12 JEUN 88 SOC 873 EDUC 319 CULT 138 RELEX 986 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2007 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1998-2007 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010

Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010 Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010 Senest opdateret 28. juli 2011 Udsendte i 2010 Heraf Oplag Antal Antal lokale Antal Samlet kont. Antal private Samlede Samlede

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2009 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 2000-2009 Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Tale ved SSWs nytårsreception d. 29.01.16

Tale ved SSWs nytårsreception d. 29.01.16 Tale ved SSWs nytårsreception d. 29.01.16 Først og fremmest mange tak for invitationen her til SSWs traditionsrige nytårsreception. Det glæder mig meget at få lejlighed til at præsentere mig selv og fortælle

Læs mere

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Månedsabonnement Oprettelse Telefonadapter Opkald Danmark fastnet Danmark mobil Skandinavien,

Læs mere

Priser til udlandet med Lebara Danmark + Norden

Priser til udlandet med Lebara Danmark + Norden AFGHANISTAN 1,29 DKK 2,19 DKK ALBANIEN 0,49 DKK 2,89 DKK ALGERIET 0,79 DKK 3,39 DKK AMERIKANSK SAMOA 6,69 DKK 6,69 DKK ANDORRA 1,99 DKK 1,99 DKK ANGOLA 1,69 DKK 1,99 DKK ANGUILLA 10,09 DKK 10,09 DKK ANTARKTIS

Læs mere

1 3Telia Talk udlandstakster g 0 3ldende til 14. juni 2012 Region Land Fastnet mobil

1 3Telia Talk udlandstakster g 0 3ldende til 14. juni 2012 Region Land Fastnet mobil 1 3Telia Talk udlandstakster g 0 3ldende til 14. juni 2012 Region Land Fastnet mobil Afrika Algeriet 0,39 1,99 Afrika Sydafrika 0,39 1,09 Afrika Kenya 0,56 0,69 Afrika Nigeria 0,59 0,59 Afrika Swaziland

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 6.8.2014 UDKAST TIL BETÆNKNING om de sociale og økonomiske følger af fejlernæring i AVS-landene Ordførere: Alban

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Få hindringer på de nære eksportmarkeder

Få hindringer på de nære eksportmarkeder ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juni 215 Få hindringer på de nære eksportmarkeder Danske virksomheder oplever få hindringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslande og emerging markets uden

Læs mere

grin? indsats mod aids Er Danmarks i verden helt til En statusrapport over Danmarks aids-indsats 2006 TEGNING I ROALD ALS

grin? indsats mod aids Er Danmarks i verden helt til En statusrapport over Danmarks aids-indsats 2006 TEGNING I ROALD ALS Er Danmarks indsats mod aids grin? i verden helt til En statusrapport over Danmarks aids-indsats 2006 TEGNING I ROALD ALS A I D S - F O N D E T ı I B I S ı F O L K E K I R K E N S N Ø D H J Æ L P H u m

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan

P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan Europa-Parlamentets beslutning af 13. juni 2012 om situationen i Sudan og Sydsudan (2012/2659(RSP)) Europa-Parlamentet, - der henviser til sine tidligere beslutninger

Læs mere

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC Udlandstakster og landezoner og Udlandstakster fra/til Europa Nordamerika verden 1 verden 2 Europa kr. 6,400 kr. 6,400 Nordamerika verden 1 kr. 12,400 kr. 12,400 verden 2 Den angivne takst for tale, er

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv.

En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv. Pressemeddelelse Ny analyse: Fremtidens industri i Danmark En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv. Udflytningen af dansk produktion vil

Læs mere