ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober Af Frithiof Hagen - Direkte telefon:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19"

Transkript

1 18. oktober 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: Resumé: ØRESUNDSBESKATNING De gældende regler om beskatning af grænsegængere/pendlere indebærer, at både beskatning og betaling af sociale bidrag sker i arbejdslandet. Dette giver anledning til utilfredshed i Sverige. Baggrunden er, at ca. 90 procent af grænsegængerne bor i Sverige og arbejder i Danmark. De svenske kommuner får med arbejdslandsbeskatning ikke skatteindtægter fra svenske bosiddende, der arbejder i Danmark. Sverige ønsker derfor beskatning efter bopæl. Det er AE's vurdering, at man som udgangspunkt bør fastholde beskatning og betaling af sociale bidrag i arbejdslandet ud fra hensynet dels til EUreglerne dels hensyn til reglerne på det danske arbejdsmarked. 1. EU-reglerne: En overgang til beskatning og betaling af sociale bidrag i bopælslandet vil kræve en dispensation fra EU-Kommissionen fra de gældende EU-regler om, at man er socialt sikret i arbejdslandet. 2. Det danske arbejdsmarked: Hvis bopælslandet fremover skal være socialt sikringsland, indebærer det for en svensk bosiddende, der arbejder i Danmark bl.a., at vedkommende skal være medlem af en svensk a-kasse og følge de svenske regler. Både vedrørende arbejdsskade, sygesikring og barsel samt sociale ydelser i øvrigt gælder, at det er de svenske ordninger, der skal finde anvendelse. Det indebærer, at medarbejdere på samme arbejdsplads vil følge forskellige regler afhængig af, om de bor i Danmark eller i Sverige, hvilket må antages at kunne give anledning til en række problemer herunder ikke mindst, at de berører de indgåede kollektive overenskomster. Da Sverige har en række udgifter - børnehaver, skoler etc. - til grænsegænger bosat i Sverige, vil det være rimeligt med en kompensationsordning til fordel for Sverige - f.eks. svarende til et givet bruttotræk af indkomsten - ligesom en række konkrete problemer - bl.a. vedr. pension, arbejde både i Danmark og Sverige, transport etc. - skal løses. P:\GS\06-til ny hjemmeside\velfærd\2002\oresund-skat.doc

2 2 ØRESUNDSBESKATNING Spørgsmålet om beskatning af grænsegængere/pendlere er kommet mere i fokus efter åbningen af Øresundsbroen. Det drejer sig om, hvorledes man beskatter personer, der enten - bor i Sverige og arbejder i Danmark eller - bor i Danmark og arbejder i Sverige. Beskatning af arbejdsindkomst foretages dels via indkomstbeskatning dels via sociale bidrag. Det overordnede spørgsmål er: hvor skal beskatningen finde sted? Gældende regler Reglerne vedr. indkomstbeskatning er omfattet af den Nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst og omfatter også Sverige og Danmark. Udgangspunktet er, at lønnen beskattes i arbejdslandet. Reglerne vedr. sociale bidrag er reguleret i henhold til EU-forordning 1.408/71, hvor grundprincippet er, at arbejdstageren er socialt sikret i arbejdslandet, og at de sociale bidrag betales der. Danmark og Sverige havde indtil 1/ en grænsegængeraftale om, at indkomstbeskatningen skete i bopælslandet, mens de sociale bidrag blev betalt i arbejdslandet. Forskellige systemer giver forvridninger Som følge af forskellige skattesystemer i Sverige og Danmark gav dette en skattemæssig skævvridning. I Sverige udgør arbejdsgiverbidraget ca. 25 procent af arbejdsgivernes bruttolønomkostning. I Danmark udgør det sociale bidrag ca. 9 procent af arbejdsgivernes bruttolønomkostning.

3 3 Af den årsag vil lønningerne i Sverige være lavere end i Danmark. Samtidig er den svenske indkomstskat lavere end den danske. En lønmodtager bosat i Sverige med arbejde i Danmark blev herved favoriseret (lavt dansk arbejdsmarkedsbidrag + lav svensk indkomstskat), mens det modsatte var tilfældet for en lønmodtager bosat i Danmark og med arbejde i Sverige (højt svensk socialbidrag og høj dansk indkomstskat). Den særlige grænsegængerregel blev derfor ophævet pr. 1/ Den nuværende situation De gældende regler indebærer, at både beskatning og betaling af sociale bidrag sker i arbejdslandet. Dette giver anledning til utilfredshed i Sverige. Baggrunden er, at ca. 90 procent af grænsegængerne bor i Sverige og arbejder i Danmark, mens kun ca. 10 procent bor i Danmark og arbejder i Sverige. De svenske kommuner får med arbejdslandsbeskatning ikke skatteindtægter fra svenske bosiddende, der arbejder i Danmark, selv om disse personer påfører kommunerne udgifter til f.eks. skole, børnehave etc. Sverige ønsker derfor genindført beskatning efter bopæl. En aftale er vigtig En aftale mellem Danmark og Sverige vil dels skabe sikkerhed for hvilke regler, der vil gælde i fremtiden, dels kunne afklare en række skattemæssige komplicerede problemer, der kan give anledning til uhensigtsmæssige virkninger. Begge dele vil fremme integrationen i Øresundsregionen. Aftalen skal dels tage hensyn til landene, herunder provenufordelingen (dette kan dog eventuelt klares med et udligningsbeløb), dels tage hensyn til borgeren, d.v.s. en ensartet skattemæssig behandling af pendlere samt større klarhed om gældende regler. En centralisering af ligningen af pendlerne kunne være et vigtigt bidrag til større skattemæssig ensartethed og klarhed.

4 4 Det kan tilføjes, at Socialdemokratiet nye skatteforslag vil tilnærme det danske skattesystem til det svenske, hvilket på sigt ville gøre det muligt at genindføre den pr. 1/ ophævede grænsegængeraftale. Forhandlingssituationen Forhandlingerne mellem Danmark og Sverige er hidtil endt resultatløse. Fra dansk side ønsker man en ordning med neutral beskatning, således at skatten ikke bliver afgørende for valg af bopælsland eller arbejdsland. Dette indebærer, at enten skal både indkomstskat og sociale bidrag betales i arbejdslandet (gældende ordning), eller også skal både indkomstskat og sociale bidrag betales i bopælslandet. Vælges en ordning med bopælsbeskatning, skal denne godkendes af EU, da den afviger fra den gældende EU-forordning vedr. sociale bidrag. Uanset hvilken beskatningsordning, man vælger, er der en række konkrete problemer, der skal afklares. Sverige har hidtil ikke været særlig villig til at få løst de konkrete problemer, der er i forbindelse med de gældende regler om beskatning og sociale bidrag i arbejdslandet, fordi Sverige ønsker en grundlæggende ændring i form af overgang til beskatning i bopælslandet. Arbejdslandsbeskatning bør fastholdes Det er AE's vurdering, at man som udgangspunkt bør fastholde beskatning og betaling af sociale bidrag i arbejdslandet ud fra hensynet dels til EUreglerne dels af hensyn til reglerne på det danske arbejdsmarked. 1. EU-reglerne: En overgang til beskatning og betaling af sociale bidrag i bopælslandet vil kræve en dispensation fra EU-Kommissionen fra de gældende EU-regler om, at man er socialt sikret i arbejdslandet. Det vides ikke, om man kan opnå en sådan dispensation - f.eks. ved at der argumenteres med, at bopælsbeskatning vi fremme integrationen - og i givet fald hvor lang tid, det vil tage at opnå en sådan.

5 5 Herudover kan det anføres, om det overhovedet er hensigtsmæssigt at søge dispensation fra de generelle EU-regler, jf. at der er mange grænseregioner i EU, herunder også grænseregioner, der berører Danmark. 2. Det danske arbejdsmarked: Hvis man ændrer de gældende regler således, at bopælslandet fremover skal være socialt sikringsland, får det konsekvenser for en række ydelser med tilknytning til arbejdsmarkedet i Danmark. For en svensk bosiddende, der arbejder i Danmark, indebærer det bl.a., at vedkommende skal være medlem af en svensk a-kasse og følge de svenske regler. Både vedrørende arbejdsskade, sygesikring og barsel samt sociale ydelser i øvrigt gælder, at det er de svenske ordninger, der skal finde anvendelse. Det indebærer, at medarbejdere på samme arbejdsplads vil følge forskellige regler afhængig af, om de bor i Danmark eller i Sverige, hvilket må antages at kunne give anledning til en række problemer herunder ikke mindst, at de berører de indgåede kollektive overenskomster. Vedr. pensionsordninger gælder, at på det danske arbejdsmarked er disse ofte obligatoriske som følge af overenskomsten mellem arbejdsmarkedets parter. Ved bopælsbeskatning vil arbejdsgiveren for den svenske bosiddende grænsegænger skulle indbetale både til de svenske pensionsordninger via de svenske arbejdsgiverbidrag og til de obligatoriske danske arbejdsmarkedspensionsordninger, hvorved de samlede pensionsindbetalinger bliver meget store. Sammenfattende taler alle disse forhold for, at man fastholder den gældende beskatning og social sikring i arbejdslandet. Kompensation til Sverige Der er for tiden ca personer, der bor i Sverige og arbejder i Danmark, mens kun ca bor i Danmark og arbejder i Sverige. Nettoprovenuet af denne grænsetrafik i form af indkomstskat og sociale bidrag - det drejer sig skønsmæssigt om ca. 300 mill. kr. - tilfalder i dag Danmark.

6 6 Da Sverige har en række udgifter - børnehaver, skoler etc. - til grænsegænger bosat i Sverige, vil det være rimeligt med en kompensationsordning til fordel for Sverige. Selvom de fremtidige grænsegængebevægelser kan ændre sig - f.eks. ved at flere dansk bosiddende søger arbejde i Sverige - er der grund til at antage, at den hidtidige hovedtendens fortsat vil være gældende. Der vil også fremover være flest, der bor i Sverige og arbejder i Danmark, bl.a. fordi det er København, der er storbyen i Øresundsregionen med relativt høje boligomkostninger. Ved arbejdslandsbeskatning vil Sverige derfor få et permanent provenutab i forhold til bopælslandsbeskatning. En kompensation herfor kan f.eks. ske ved, at en bestemt del af skatteprovenuet ved beskatningen i Danmark af en svensk bosiddende, eller en bestemt procentdel af vedkommendes indkomst - ved et bruttotræk - bliver sendt til de relevante svenske kommuner og en tilsvarende ordning for dansk bosiddende med arbejde i Sverige. Det afgørende ved udformningen af en sådan ordning er, at det sker på en administrativ enkel måde. Konkrete problemer skal løses Uanset hvilken model, man vælger, vil der være en række konkrete skatteproblemer, der skal løses. Ved en fastholdelse af den nuværende ordning drejer det sig bl.a. om: Pension Pensionsbidrag på arbejdsmarkedsordning i bopælslandet ved arbejdsbeskatning: Der bør være fradrag for pensionsordningerne i bopælslandet ved arbejdslandsbeskatning, idet mange grænsegængere gerne vil fortsætte indbetalingerne på allerede eksisterende ordninger. Overførelser af skattebegunstigede pensionsordninger ved skift af beskatningsland: Det bør være muligt for grænsegængeren at samle sin pensionsopsparing. Det bør derfor være muligt at overføre pensionsordninger til det andet land uden andre skattemæssige konsekvenser end dem, der følger af intern lovgivning. I det nuværende system sker beskatningen af pensionsudbetalinger i kildelandet. Dette bør ændres, således at der kun sker beskatning i kildelandet, i

7 7 det omfang, kildelandet har givet fradrag for indskuddene. På denne måde kan det sikres, at kildelandet ikke opnår beskatningsretten til pensionsudbetalinger, som bopælslandet har begunstiget via fradragsret. Arbejde både i Danmark og i Sverige Ved arbejde uden for arbejdsgiverlandet skifter beskatningsretten fra arbejdsgiverlandet til bopælslandet. Dette giver store administrative problemer. Der bør indgås en aftale, der sikrer, at der ikke skiftes beskatningsland ved tjenesterejser og hjemmearbejde. Arbejdsudleje Der er behov for afklaring af en række skattespørgsmål, bl.a. vedr. vikarbureauer. Transport Der er behov for en afklaring vedr. firmabiler. Fradrag for broafgiften: Begge lande bør give grænsegængerne fradrag for broafgiften på Øresundsforbindelsen. Fra dansk side har man besluttet, at et fradrag for broafgiften på Øresundsforbindelsen - som det er gældende på Storebælt - skal afvente en generel aftale med Sverige vedr. pendlere i Øresundsregionen.

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB p Øresundsguide 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord Vi har

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? 6 eksempler på økonomi og andre forhold, når man arbejder i Øresundsregionen

Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? 6 eksempler på økonomi og andre forhold, når man arbejder i Øresundsregionen Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? 6 eksempler på økonomi og andre forhold, når man arbejder i Øresundsregionen Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? Indholdsfortegnelse Forord 1 Hvordan sammenligner

Læs mere

Bilag - Omlægning af børnechecken til et børnefradrag 27. november 2013

Bilag - Omlægning af børnechecken til et børnefradrag 27. november 2013 Skatteministeriet Finansministeriet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Bilag - Omlægning af børnechecken til et børnefradrag 27. november 2013 I sammenhæng med debatten om EU-borgeres adgang til

Læs mere

Beskatning af personalegoder/ naturalieydelser

Beskatning af personalegoder/ naturalieydelser Beskatning af personalegoder/ naturalieydelser Oktober 2003 Økonomi- og Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Skatteministeriet Beskatning af personalegoder/naturalieydelser

Læs mere

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold.

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold. Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens. Det er ikke en beskrivelse

Læs mere

Separation/skilsmisse og pension

Separation/skilsmisse og pension SEPARATION/SKILSMISSE OG PENSION OKTOBER 011 SIDE 1 Separation/skilsmisse og pension Web-pjecen giver nogle hovedregler om behandlingen af livs- og pensionsforsikringer samt pensionskasseordninger ved

Læs mere

Er det overhovedet relevant med en udenlandsk medarbejder og i givet fald hvordan?

Er det overhovedet relevant med en udenlandsk medarbejder og i givet fald hvordan? Tanker før ansættelse af en udenlandsk medarbejder For de fleste opstår tanken om at ansætte en udenlandsk medarbejder først, når man har konstateret, at det ikke var muligt at besætte de ledige stillinger

Læs mere

Fremmed flag Søforklaring 2009. DIS eller DAS

Fremmed flag Søforklaring 2009. DIS eller DAS Fremmed flag Søforklaring 2009 DIS eller DAS Farvel og tak Denne udgave af DIS eller DAS Søforklaring bliver den sidste, da jeg med udgangen af april måned 2009 har valgt at gå på pension. Jeg vil gerne

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET UDSTATIONERINGER 2015 Indledning I Finansforbundet har vi gennem de seneste år konstateret, at den fremadskridende globalisering med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 30. september 1999

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 30. september 1999 i:\september-99\samlet-generationsskifteudv.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 30. september 1999 RESUMÈ BETÆNKNING FRA GENERATIONSSKIFTEUDVALGET RUMMER INGEN ANBEFALINGER Generationsskifteudvalget

Læs mere

Hul i statskassen Arbejdsmarkedspension, efterløn og anden pensionsopsparing principper og et par eksempler. 1

Hul i statskassen Arbejdsmarkedspension, efterløn og anden pensionsopsparing principper og et par eksempler. 1 Jesper Jespersen Roskilde Universitet e-mail: jesperj@ruc.dk 11. april 2011 Hul i statskassen Arbejdsmarkedspension, efterløn og anden pensionsopsparing principper og et par eksempler. 1 Sammenfatning

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Skatten i Danmark 2008

Skatten i Danmark 2008 Skatten i Danmark 2008 Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens.

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER.

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET OM PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET, FINANSMINISTERIET, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET OG

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Beskatning af pension: Dansk Økonomisk Nationalrapport

Beskatning af pension: Dansk Økonomisk Nationalrapport Dansk økonomisk rapport Beskatning af pension: Dansk Økonomisk Nationalrapport Michael Møller, Institut for Finansiering, Copenhagen Business School Claus Parum, Institut for Finansiering, Copenhagen Business

Læs mere

Fleksible lønpakker INDHOLD

Fleksible lønpakker INDHOLD Fleksible lønpakker Et lønsystem med fleksible lønpakker indebærer, at den enkelte medarbejder har mulighed for at sammensætte sin personlige lønpakke inden for en fastlagt beløbsramme. Ordningen giver

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet Beskæftigelsesministeriet Lovforslag om reform af førtidspension - høringssvar 24.09.2012 takker for muligheden for at blive hørt vedr. lovforslag om førtidspension og fleksjob. Hermed følger vores bemærkninger.

Læs mere

Skatteudvalget L 195 - Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 195 - Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget L 195 - Bilag 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0027 Dato: 22. april 2009 Til Folketingets - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

FADLs skattevejledning 2015. Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014

FADLs skattevejledning 2015. Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014 FADLs skattevejledning 2015 Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014 Layout og indhold: Torben Conrad & Klaus Pedersen København, April 2015 3 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

KUNDEINFORMATION AUGUST 2001

KUNDEINFORMATION AUGUST 2001 KUNDEINFORMATION AUGUST 2001 Forord Intet nyt er ikke altid godt nyt Velkommen tilbage fra sommerferien Helt som ventet har vor nye skatteminister, Frode Sørensen, valgt en meget tilbageholdende rolle

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere