Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93"

Transkript

1 Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Juni 2011

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger Undersøgelsens hovedresultater Afgørelser efter Afgørelser efter Materiel vurdering af sagerne Lovmæssig baggrund for vurdering af sagerne Afgørelser truffet efter Lovmæssig baggrund for vurdering af sagerne Afgørelser truffet efter Formel vurdering af sagerne Formelle krav til afgørelser, hvor der skal ske tilbagebetaling 24 4 Bilag 1 - Metode Udvælgelse af stikprøve Præsentation af stikprøven Måleskema 32 5 Bilag 2 - Resultater Afgørelser truffet efter Afgørelser truffet efter Bilag 3 - Indkaldelsesbrev 37 7 Bilag 4 - Regelgrundlag 40 8 Bilag 5- Principafgørelser 48 9 Bilag 6 - Måleskema 51 Titel Tilbagebetaling efter lov om aktiv social politik 91 og 93 Udgiver Ankestyrelsen, juni 2011 ISSN nr Layout Identitet & Design AS Kontakt Ankestyrelsen Amaliegade 25, 1256 København K Telefon Hjemmeside

3 1 Forord Praksisundersøgelsens tema er kommunernes anvendelse af bestemmelserne i lov om aktiv socialpolitik (aktivloven) 91 og 93 om tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser. Praksisundersøgelsen foretages som led i Ankestyrelsens forpligtelse til på landsplan at koordinere, at afgørelser, som efter de sociale og beskæftigelsesmæssige love kan indbringes for Ankestyrelsen, træffes i overensstemmelse med lovgivningen. Der henvises til retssikkerhedslovens 76, stk Ankestyrelsen kan ikke i forbindelse med en praksisundersøgelse tage underinstansens afgørelser op af egen drift med henblik på at ændre afgørelsen 2, ligesom praksiskoordineringen heller ikke bedømmer hensigtsmæssigheden af kommunernes forretningsgange. Praksisundersøgelsen skal efter retssikkerhedslovens 79 a behandles på et kommunalbestyrelsesmøde i de deltagende kommuner. Reglen præciserer det kommunalpolitiske ansvar for at følge op på klageinstansernes praksisundersøgelser og understreger kommunalbestyrelsernes ansvar for at implementere lovgivningen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område og dermed sikre borgernes retssikkerhed. Ankestyrelsens materielle vurdering af sagerne fremgår af kapitel 2. Kapitel 3 indeholder Ankestyrelsens vurdering af, om de formelle regler er overholdt. I kapitel 2 og 3 er tillige medtaget eksempler på sager, der illustrerer de enkelte problemstillinger. Bilagene indeholder undersøgelsens baggrund og metode, undersøgelsens samlede resultater, regelgrundlaget, Principafgørelser samt indkaldelsesbrev og måleskemaer. Der har været afholdt dialogmøde med de involverede kommuner den 17. maj 2011, hvor resultatet af undersøgelsen blev præsenteret. 1 Jf. lovbekendtgørelse nr af 7. september 2010 om retssikkerhed og administration på det sociale område. 2 Jf. dog 65 i lov om social service, hvor Ankestyrelsen har beføjelser til at træffe afgørelser uden klage i visse sager på børne- og ungeområdet.

4 2 1 Resumé og anbefalinger Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse af kommunernes praksis i forbindelse med kommunernes krav om tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser som eksempelvis kontanthjælp, revalideringsydelse og ledighedsydelse. I undersøgelsen fokuseres på, om kommunernes afgørelser om tilbagebetaling efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 er i overensstemmelse med lovgivningen og Ankestyrelsens praksis. 91 omhandler den situation, hvor borgeren uberettiget og mod bedre vidende har modtaget forsørgelsesydelser eller den situation, hvor borgeren har fået en sanktion efter lov om arbejdsløshedsforsikring. Eksempelvis, hvor borgeren selv er skyld i ledighed og derfor har fået karantæne fra A-kassen. Borgeren vil her ikke kunne få arbejdsløshedsdagpenge fra A-kassen med det samme. 93 omhandler særligt de situationer, hvor borgerne har haft en uforsvarlig økonomi, eller hvor borgeren inden for kortere tid vil være i stand til at betale den udbetalte hjælp tilbage, eksempelvis fordi borgeren får frigivet en børneopsparing. Kommunen skal kræve tilbagebetaling af den udbetalte forsørgelsesydelse efter 91, hvorimod kommunen kan vælge at gøre det, når afgørelsen træffes efter 93. I undersøgelsen indgår 108 sager fra 17 kommuner. 76 sager omhandler tilbagebetaling efter 91, og 32 sager omhandler tilbagebetaling efter 93. De deltagende kommuner fremgår af bilag Undersøgelsens hovedresultater Det er Ankestyrelsens vurdering, at kommunerne overordnet set har et godt kendskab til tilbagebetalingsreglerne. Det er endvidere Ankestyrelsens vurdering, at sagerne var godt oplyst i forhold til, at kommunerne kunne træffe afgørelse om tilbagebetaling Materiel vurdering I 91 procent af sagerne svarende til 69 ud af 76 sager - truffet efter 91 er afgørelsen om tilbagebetaling i overensstemmelse med lovgivning og praksis. I 91 procent af sagerne manglede ingen eller kun enkelte mindre væsentlige oplysninger.

5 3 For sager truffet efter 93 er 69 procent af sagerne - svarende til 22 ud af 32 sager - i overensstemmelse med regler og praksis. I 88 procent af sagerne var der tilstrækkelige oplysninger i sagen til, at kommunen kunne træffe afgørelse om tilbagebetaling Formel vurdering Ankestyrelsen vurderer, at kommunerne som udgangspunkt har godt styr på forvaltningslovens regler om afgørelsens form og krav til begrundelse i de undersøgte sager. I 88 procent af kommunernes afgørelser var begrundelsen for at kræve tilbagebetaling af den udbetalte hjælp i overensstemmelse med forvaltningslovens regler. I en del sager har kommunen dog truffet afgørelse efter 91, nr. 2, hvor det havde været mere nærliggende at anvende 91 nr. 1. I de sager har Ankestyrelsen vurderet, at begrundelsen kun i nogen grad var tilstrækkelig fyldestgørende. Før der træffes afgørelse i en sag, hvor borgeren ikke får medhold, skal kommunen høre borgeren om oplysninger, som borgeren ikke har kendskab til, og som kommunen vil lægge vægt på ved afgørelsen. Partshøring har betydning for, at der træffes den rigtige afgørelse i sagen. En manglende partshøring kan betyde, at afgørelsen ikke er gyldig, hvis borgeren har kunnet komme med oplysninger, der har betydning for afgørelsens resultat. I 17 procent af sagerne manglede kommunerne at partshøre borgeren, inden afgørelsen om tilbagebetaling blev truffet, selvom det var relevant at foretage partshøring. Det var i disse sager relevant at partshøre borgeren, idet borgeren ikke kendte til baggrunden for tilbagebetalingskravet. Manglende partshøring medfører dog ikke nødvendigvis, at afgørelsen bliver ugyldig. Det kan være, at den manglende partshøring ud fra en konkret væsentlighedsvurdering ikke har haft betydning for afgørelsens resultat, idet borgeren ikke ville kunne komme med oplysninger, der kunne ændre på tilbagebetalingskravet. I de fleste af sagerne, hvor kommunerne manglede at partshøre borgeren, har Ankestyrelsen vurderet, at det ikke ville medføre afgørelsens ugyldighed. Den manglende partshøring har derfor heller ikke haft nogen betydning i forhold til Ankestyrelsens vurdering af, om begrundelsen for at kræve tilbagebetaling er i overensstemmelse med forvaltningslovens krav til en begrundelse. I forhold til borgerens retssikkerhed for, at der træffes den rigtige afgørelse i sagen, skal kommunerne dog være opmærksomme på at partshøre borgeren inden, der træffes afgørelse om tilbagebetaling.

6 4 Ankestyrelsen anbefaler: Kommunerne skal øge opmærksomheden på at få partshørt borgeren, før kommunen træffer afgørelse om tilbagebetaling. 1.2 Afgørelser efter 91 Undersøgelsen viser, at kommunerne har vanskeligheder omkring sondringen mellem anvendelsen af 91, nr. 1 og 91, nr. 2, se faktaboks 1 om anvendelsen af bestemmelserne i 91. I en del tilfælde, hvor borgeren har undladt at give kommunen oplysninger om ændringer i økonomiske forhold, er der anvendt 91, nr. 2, der vedrører fejludbetalinger, hvor det havde været mere nærliggende at anvende 91, nr. 1, der vedrører den specifikke situation, hvor borgeren har undladt at give oplysninger om ændringer i sine forhold. Ankestyrelsen anbefaler: Kommunerne skal henvise til 91 nr. 1, i de tilfælde hvor borgeren har undladt at give oplysninger eksempelvis om påbegyndt arbejde eller uddannelse. Undersøgelsen viser også, at kommunerne skal medtage i begrundelsen for kravet om tilbagebetaling, at hjælpen er modtaget mod bedre vidende. Det er en betingelse for tilbagebetaling efter såvel 91, nr. 1 som nr. 2, at hjælpen er modtaget uberettiget, og at borgeren vidste eller burde vide, at borgeren ikke havde ret til hjælp -det vil sige handlede mod bedre vidende. Af hensyn til borgerens retssikkerhed skal en begrundelse for krav om tilbagebetaling derfor forholde sig til begge betingelser. I en del sager har det ikke kunnet ses direkte af kommunernes afgørelse, at der været foretaget en vurdering af, om borgeren vidste eller burde vide, at han/hun ikke havde ret til hjælpen. Ankestyrelsen har ikke vurderet afgørelsen som forkert, hvis det klart fremgår af sagens akter, at hjælpen blev modtaget mod bedre vidende. Eksempelvis hvor borgeren er oplyst om, at der skal gives besked til kommunen om ændringer i borgerens forhold, og borgeren undlader at give oplysninger om, at han/hun har fået arbejde. Der er her tale om en ændring i borgerens forhold, som har betydning for hjælpen. Hvis det i sagen klart er dokumenteret, at der er modtaget løn fra arbejdsforholdet, har borgeren tydeligvis fået udbetalt hjælpen mod bedre vidende. Det skal dog understreges, at kommunerne skal foretage vurdering af, om borgeren vidste eller burde vide, at borgeren ikke havde ret til hjælpen.

7 5 Kommunernes begrundelse for afgørelsen om tilbagebetaling er derfor i de tilfælde kun vurderet til i nogen grad at opfylde forvaltningslovens krav til en begrundelse. Ankestyrelsen anbefaler: Kommunerne skal tage stilling til, om ydelsen er modtaget mod bedre vidende, og det skal fremgå af afgørelsen. Det kan evt. ske ved, at der i tilbagebetalingserklæringen indsættes mod bedre vidende ved rubrikken om uberettigede modtagne ydelser efter 91, nr. 1 og nr. 2. Faktaboks er opdelt i nr.1-3, hvortil der knytter sig forskellige betingelser: 91, nr. 1, anvendes, hvor borgeren har undladt mod bedre vidende at oplyse om ændringer, der har betydning for hjælpen. 91, nr. 2, omhandler den situation, hvor borgeren har opfyldt sin oplysningspligt, men kommunen fortsætter med at udbetale, enten fordi kommunen ikke kan nå at standse hjælpen, eller ikke er opmærksom på at standse hjælpen, det vil sige en situation med fejludbetaling. 91, nr. 3, anvendes, når kommunen skal træffe afgørelse om tilbagebetaling, i det tilfælde en person er omfattet af en sanktion efter lov om arbejdsløshedsforsikring. 1.3 Afgørelser efter 93 I forhold til aktivlovens 93 viser undersøgelsen, at kommunerne i overvejende grad anvender 93 stk. 1, nr. 1, om uforsvarlig økonomi korrekt. Kommunerne har derimod vanskeligheder ved anvendelsen af aktivlovens 93, stk. 1, nr. 4, om tilbagebetaling i løbet af kortere tid, hvor der skal være sikkerhed for, at der kommer et beløb til udbetaling, se faktaboks 2 om anvendelsen af bestemmelserne i 93. Hvis der eksempelvis er tale om, at borgeren forventer at få en arv, skal kommunen sikre sig, at der faktisk kommer et beløb fra arven til udbetaling.

8 6 Ankestyrelsen anbefaler: Kommunerne skal inden der træffes afgørelse om tilbagebetaling efter 93 stk. 1, nr. 4, sikre sig, at der er sikkerhed for, at borgeren får penge indenfor kortere tid Samtidighedskravet-aktivlovens 93, stk.2 Undersøgelsen viser overordnet set et godt kendskab til samtidighedskravet. Det er en ufravigelig betingelse for at kræve tilbagebetaling efter 93, at kommunen senest ved udbetaling af hjælpen skal oplyse modtageren om, at hjælpen skal betales tilbage og med hvilken begrundelse. Hvis kommunen ikke har oplyst borgeren senest ved ubetaling af hjælpen om, at hjælpen skal tilbagebetales og begrundelsen herfor, kan hjælpen ikke kræves tilbagebetalt. I 13 procent af sagerne var borgeren ikke blevet oplyst om, at hjælpen skulle tilbagebetales, mens i 22 procent af sagerne var borgeren ikke oplyst om begrundelsen for, at hjælpen skulle tilbagebetales. Ankestyrelsen anbefaler: Kommunerne skal altid oplyse borgeren senest ved udbetaling af hjælpen, om at hjælpen skal tilbagebetales og med hvilken begrundelse.

9 7 Faktaboks er opdelt i nr.1-4, hvortil der knytter sig forskellige betingelser: Efter 93, stk. 1, nr. 1, kan kommunen træffe beslutning om tilbagebetaling, når der ydes hjælp, fordi modtageren har udvist uforsvarlig økonomi. Efter 93, stk. 1, nr. 2, kan kommunen kræve tilbagebetaling, fordi modtageren ikke har givet nødvendige oplysninger til andre offentlige myndigheder, private m.fl., der har betydning for modtagelse af anden offentlig forsørgelsesydelse eller tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.v. Efter 93, stk. 1, nr. 3, kan kommunen træffe beslutning om tilbagebetaling, fordi modtageren eller ægtefællen er indblandet i en kollektiv arbejdsstrid. Ankestyrelsen har ikke praksis om anvendelsen af 93, stk. 1, nr. 3. Efter 93, stk. 1, nr. 4, kan kommunen træffe beslutning om tilbagebetaling, når der på det tidspunkt, da der søges hjælp på grund af økonomisk trang, foreligger forhold, der viser, at den pågældende i løbet af kortere tid vil være i stand til at tilbagebetale hjælpen. Det er en forudsætning for tilbagebetaling efter 93, stk. 1, nr.1-4, at kommunen senest ved udbetaling af hjælpen oplyser modtageren om, at hjælpen skal betales tilbage og med hvilken begrundelse.

10 8 2 Materiel vurdering af sagerne Ankestyrelsen har i denne undersøgelse foretaget en vurdering af kommunernes praksis i forbindelse med afgørelser om tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter 91 og 93 i lov om aktiv socialpolitik. Den materielle vurdering er baseret på 108 sager. Af de 108 sager drejede de 76 sager sig om tilbagebetaling efter 91, mens 32 sager drejede sig om tilbagebetaling efter 93. Dette kapitel indeholder Ankestyrelsens materielle vurdering, det vil sige, i hvilket omfang afgørelserne er i overensstemmelse med de betingelser, som skal være opfyldt for, at der kan træffes afgørelser om tilbagebetaling efter 91 og 93. Ved den materielle vurdering er der særligt lagt vægt på: Om afgørelsen samlet set er i overensstemmelse med regler og praksis på området. Om sagen har været tilstrækkelig oplyst til, at kommunen kunne træffe afgørelse om tilbagebetaling. I forhold til 91 nr.1 og nr.2 er der særlig lagt vægt på, om sagen har været tilstrækkeligt oplyst til, at kommunen har kunnet foretage vurderingen af, om borgeren har vidst eller burde vide, at borgeren ikke havde ret til hjælpen- det vil sige mod bedre vidende vurderingen. Om borgeren ved tilbagebetaling efter 93 senest ved udbetaling af hjælpen er oplyst om, at hjælpen skal betales tilbage og med hvilken begrundelse. Ankestyrelsen er enig i 91 procent af sagerne, hvor afgørelsen er truffet efter aktivlovens 91 og enig i 69 procent af sagerne, hvor afgørelsen er truffet efter aktivlovens Lovmæssig baggrund for vurdering af sagerne I det følgende vil indholdet af reglerne i 91 blive gennemgået. Den nyeste bestemmelse i 91 er 91 nr. 3 som blev indført 1. januar er en obligatorisk tilbagebetalingsbestemmelse. Obligatorisk vil sige, at kommunen skal stille krav om tilbagebetaling. Den obligatoriske tilbagebetalingsbestemmelse omfatter alle ydelser efter aktivloven, hvilket vil sige, at bestemmelsen ikke kun finder anvendelse på tilbagebetaling af

11 9 kontanthjælp, men også på eksempelvis tilbagebetaling af revalideringsydelse og ledighedsydelse. Det har Ankestyrelsen truffet afgørelse om i Ankestyrelsens Principafgørelse A om tilbagebetaling af revalideringsydelse efter, at invalideydelse var kommet til udbetaling og i Ankestyrelsens Principafgørelse A om tilbagebetaling af ledighedsydelse efter ophold i udlandet. 91 er opdelt i nr. 1, 2 og 3, hvortil der knytter sig forskellige betingelser: 91, nr. 1, vedrører den situation, hvor borgeren mod bedre vidende har undladt at give kommunen oplysninger om ændringer i økonomiske forhold. Bestemmelsen henviser til 11, stk. 2, i lov om retssikkerhed på det sociale område, hvorefter personer, der får hjælp, har pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for hjælpen. Modtageren skal efter retssikkerhedsloven have skriftlig besked om pligten til at give oplysninger, hvilke typer ændringer, der kan have betydning for hjælpen og konsekvenserne af, at der ikke oplyses om ændringerne. Det er en grundlæggende betingelse for at kræve tilbagebetaling, at borgeren har fået udbetalt en ydelse, som borgeren ikke havde ret til. Det er således også et krav om tilbagebetaling efter 91 nr. 1, at ydelsen er modtaget uberettiget. 91, nr. 1, anvendes, hvor borgeren har undladt mod bedre vidende at oplyse om ændringer, der har betydning for hjælpen. Som eksempel kan henvises til Ankestyrelsens Principafgørelse A-37-04, hvor der var undladt at oplyse om påbegyndt arbejde, og Ankestyrelsens Principafgørelse 87-10, hvor borgeren havde undladt at oplyse om påbegyndt uddannelse, der var SU-berettiget. I Principafgørelse A vurderede Ankestyrelsen, at 91, nr. 1, skulle anvendes, hvor borgeren på tidspunktet for ansøgningen om hjælpen havde undladt at oplyse om formue. 91, nr. 2, omhandler den situation, hvor borgeren har opfyldt sin oplysningspligt, men kommunen fortsætter med at udbetale, enten fordi kommunen ikke kan nå at standse hjælpen, eller ikke er opmærksom på at standse hjælpen, det vil sige en situation med fejludbetaling. I Ankestyrelsens Principafgørelse , sag nr. 2, havde en kommune ved en fejl ikke nået at standse udbetalingen af kontanthjælpen til en borger, der havde fået tilkendt førtidspension. Tilbagebetaling efter 91 nr. 2 forudsætter, at hjælpen er modtaget uberettiget og mod bedre vidende.

12 10 91, nr. 3, hvorefter en kommune skal træffe afgørelse om tilbagebetaling, når en person er omfattet af en sanktion efter lov om arbejdsløshedsforsikring, blev indsat i forbindelse med LF 62 02/03 om ændring af rådighedsreglerne. Det fremgår af bemærkningerne hertil, at det foreslås, at en person, der omfattes af en sanktion i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., alene kan modtage kontanthjælp med tilbagebetalingspligt, så længe sanktionen varer. En sanktion kan være, hvis en borger selv er skyld i ledighed og derfor har fået karantæne fra A-kassen. Borgeren kan derfor ikke få arbejdsløshedsdagpenge fra sin A-kasse. Ankestyrelsen har ikke en Principafgørelse om anvendelsen af 91, nr. 3. Hvorvidt en borger skal tilbagebetale den udbetalte forsørgelsesydelse efter aktivlovens 91 nr.1 og nr. 2 afhænger af, om borgeren uberettiget og mod bedre vidende har modtaget hjælpen. Mod bedre vidende vurderingen omfatter ikke kun, hvad borgeren har fået oplyst af kommunen (viden), men også hvad borgeren burde vide. Eksempelvis, at der ikke var ret til den samme hjælp to gange på en måned. 91, nr. 3, indeholder i modsætning til 91, nr. 1 og nr. 2 ikke en vurdering af, om hjælpen er modtaget mod bedre vidende. 2.2 Afgørelser truffet efter 91 Af de 76 sager, hvor der var truffet afgørelse efter 91, blev de 69 sager vurderet i overensstemmelse med regler og praksis, se tabel 2.1. Tabel 2.1 Ankestyrelsens samlede vurdering af afgørelser truffet efter 91 Antal Procent Ja, afgørelsen er i overensstemmelse med regler og praksis Nej, afgørelsen ville blive ændret eller hjemvist, hvis der havde været en klage 7 9 I alt Vurderingen af afgørelsens rigtighed afhænger i høj grad af det oplysningsgrundlag, der ligger i sagen. Undersøgelsen viser, at der i overvejende grad har været tilstrækkelige oplysninger i sagerne til, at kommunen har kunnet træffe afgørelse om tilbagebetaling efter 91. Således manglede der ingen oplysninger i 78 procent af sagerne truffet efter

13 Kun i 9 procent af sagerne - svarende til 7 sager- manglede der oplysninger i en grad, så afgørelsen blev vurderet til at være forkert på grund af utilstrækkeligt oplysningsgrundlag, se tabel 2.2. Tabel 2.2 Sagens oplysningsgrundlag Antal Procent Ingen oplysninger mangler Enkelte mindre væsentlige oplysninger mangler Flere og/eller væsentlige oplysninger mangler 0 0 Afgørende oplysninger mangler 7 9 I alt I alle 7 sager, der blev vurderet som ikke i overensstemmelse med regler og praksis, mangler der afgørende oplysninger i sagen. De 76 sager i undersøgelsen truffet efter 91 har i langt overvejende grad drejet sig om tilbagebetaling af kontanthjælp. Hvor borgeren har modtaget kontanthjælp, er det i undersøgelsen lagt til grund, at borgeren er vejledt om sin oplysningspligt, medmindre det fremgår af sagen, at det ikke er sket. Borgeren skal ved ansøgning om kontanthjælp altid udfylde et skema, hvor borgeren samtidig bliver underrettet om sin oplysningspligt. Borgeren får at vide, at borgeren skal underrette kommunen, hvis der sker ændringer i borgerens økonomiske forhold. Det er blandt andet oplysninger om løn og uddannelse. Kontanthjælp kan ikke blive udbetalt, uden at borgeren har udfyldt ansøgningsskemaet og er blevet oplyst om, at ændringer i forhold skal gives til kommunen. Ankestyrelsen har derfor lagt til grund, at ansøgningsskemaet har foreligget, selvom en række kommuner ikke har indsendt ansøgningsskemaet sammen med sagens øvrige akter. Det har derfor ikke i kontanthjælpssagerne haft betydning for Ankestyrelsens vurdering af sagernes oplysningsgrundlag, hvis ansøgningsskemaet ikke har foreligget blandt sagens akter. Det skal dog understreges, at ansøgningsskemaet burde have været vedlagt sagens øvrige akter. I de sager, hvor afgørelsen er truffet efter 91, nr. 3, har der ikke vist sig de store problemer med oplysningsgrundlaget, idet borgeren her selv er kommet med

14 12 oplysningerne om, at der har været givet en sanktion fra A-kassen. Borgeren har eksempelvis selv i forbindelse med ansøgning om kontanthjælp oplyst, at borgeren har fået karantæne fra a-kassen og begrundelsen derfor. Nedenfor gennemgås eksempler på sager, hvor Ankestyrelsen er uenig i afgørelsen, da der manglede oplysninger i sagerne: Sag nr.37 Kommunen krævede tilbagebetaling af kontanthjælp efter aktivlovens 91, nr. 3. Det fremgik alene af sagens oplysninger, at borgeren var udeblevet fra en uddannelsesaftale. Ankestyrelsen finder, at der manglede afgørende oplysninger i sagen til at vurdere, om kontanthjælpen kunne kræves tilbagebetalt. Det fremgik ikke, om borgeren havde fået en sanktion af sin A-kasse i forhold til at kunne kræve tilbagebetaling efter aktivlovens 91, nr. 3. Dette er en betingelse for, at hjælpen kunne kræves tilbagebetalt efter denne bestemmelse. Sag nr.56 Kommunen krævede tilbagebetaling af revalideringsydelse efter 91, nr. 1. Der var ikke anført nogen konkret begrundelse for tilbagebetalingskravet, men alene en overordnet begrundelse om, at indtægter fra løbende udbetalinger fra forsikringer og pensionsordninger medfører nedsættelse af revalideringsydelsen, jf. aktivlovens 59, stk. 1. Ankestyrelsen finder, at der manglede afgørende oplysninger om, hvornår borgeren skulle være oplyst om sin oplysningspligt i forhold til at give besked om ændringer i sine forhold. Det fremgik heller ikke af afgørelsen, om kommunen havde fortaget en vurdering af, hvorvidt borgeren vidste eller burde vide, at borgeren ikke havde ret til hjælpen Afgrænsning af 91, nr. 1 og 91, nr. 2 Undersøgelsen viser, at kommunerne generelt ikke er opmærksomme på forskellen mellem anvendelsen af 91, nr. 1, og nr. 2. Ankestyrelsen har valgt ikke at vurdere afgørelsen som forkert, hvis kommunen har truffet afgørelse om tilbagebetaling efter 91, nr. 2, men hvor kommunen skulle have anvendt 91, nr.1. Hvis borgeren har undladt at give kommunen krævede oplysninger, der har haft betydning for udbetaling af hjælpen, eksempelvis om påbegyndelse af arbejde eller påbegyndelse af SU berettiget uddannelse, er den korrekte lovhenvisning 91, nr. 1. Denne bestemmelse handler specifikt om den situation, hvor oplysningspligten ikke er overholdt af borgeren.

15 13 Begrundelsen for, at Ankestyrelsen ikke har vurderet afgørelserne som forkerte er, at ordlyden i 91, nr. 1, er indeholdt i 91, nr. 2 om tilbagebetaling. Begge bestemmelser kræver, at hjælpen skal være modtaget uberettiget og mod bedre vidende. I de tilfælde, hvor kommune har anvendt 91 nr. 2, men burde have anvendt 91, nr. 1, har Ankestyrelsen vurderet kommunens begrundelse til i nogen grad at opfylde forvaltningslovens krav til en begrundelse, idet den helt korrekte lovhenvisning ville være 91, nr. 1. Se nærmere i kapitel Kommunerne bør være opmærksomme på, at 91, nr. 1, er en specifik hjemmel til at kræve tilbagebetaling, når en borger mod bedre vidende undlader at give kommunen oplysninger om ændringer i sine forhold, jf. retssikkerhedslovens 11, stk. 2. Ankestyrelsen anbefaler: Kommunerne skal træffe afgørelsen efter 91 nr. 1, i de tilfælde hvor borgeren har undladt at give oplysninger eksempelvis om påbegyndt arbejde eller uddannelse Betingelser for tilbagebetaling Det er en betingelse for, at kommunen kan kræve tilbagebetaling efter 91 nr. 1, at borgeren ikke har givet oplysninger til kommunen om ændringer i sine forhold. Det kan som eksempel være, at borgeren ikke har oplyst om påbegyndt arbejde, eller borgeren modtager SU. I 10 ud af 11 afgørelser truffet efter 91, nr.1, er betingelsen om, at borgeren ikke har givet oplysninger til kommunen, opfyldt i tilstrækkelig grad- det vil sige i høj grad eller i nogen grad, se tabel 2.3. Det er en forudsætning for, at kommunen kan kræve tilbagebetaling efter 91 nr. 2, at borgeren uberettiget har modtaget hjælpen. Det kan for eksempel være, at kommunen har udbetalt ydelsen to gange for samme måned det vil sige en fejludbetaling. I 51 ud af 55 afgørelser truffet efter 91 nr. 2, er betingelsen om, at borgeren uberettiget har modtaget ydelsen, opfyldt, se tabel 2.3. For at kommunen kan træffe afgørelse efter 91 nr.3, er det en betingelse, at der er givet en sanktion fra borgerens A-kasse. Det kan for eksempel være tale om, at borgeren har fået en karantæne fra A-kassen, fordi borgeren selv er skyld i, at borgeren er blevet ledig. I 10 ud af 11 sager truffet efter 91 nr. 3, er betingelsen om, at borgeren har været omfattet af en sanktion, opfyldt, se tabel 2.3.

16 14 Tabel 2.3 Betingelser for tilbagebetaling Er betingelsen om, at personen har undladt at give kommunen krævede oplysninger, opfyldt? - 91 nr.1 Er betingelsen om, at personen uberettiget har modtaget ydelsen, opfyldt? - 91 nr.2 Er betingelsen om, at personen er omfattet af en sanktion, opfyldt? nr. 3 Antal Procent Antal Procent Antal Procent I høj grad I nogen grad I ringe grad Nej I alt Note: I en af sagerne er afgørelsen truffet efter både 91 nr.1 og nr.2. Nedenstående er et eksempel på korrekt anvendelse af 91, nr. 1, hvor borgeren manglede at give oplysninger om lønindtægt. Sag nr. 41 Kommunen krævede tilbagebetaling af den udbetalte kontanthjælp efter 91, nr. 1, idet borgeren havde modtaget løn samtidig med kontanthjælpen. Borgeren havde ikke oplyst kommunen om sin lønindtægt. Ankestyrelsen finder, at borgeren havde undladt at give oplysninger om sin lønindtægt til kommunen, og at det derfor var korrekt, at kommunen krævede tilbagebetaling. Borgeren var ved modtagelsen af kontanthjælp blevet underrettet om, at kommunen skal have oplysninger, hvis der sker ændringer i borgerens økonomiske forhold. Nedenstående er eksempler på korrekt anvendelse af 91, nr. 2, hvor kommunen ved en fejl havde udbetalt hjælp to gange. Sag nr. 59 Kommunen krævede tilbagebetaling af den udbetalte kontanthjælp efter 91, nr. 2, idet kommunen ved en fejl havde udbetalt hjælp 2 gange for samme måned. Ankestyrelsen finder, at kommunen med rette har anvendt 91, nr. 2, til at kræve hjælpen tilbagebetalt, da det måtte være klart, at borgeren ikke kunne modtage den samme hjælp to gange på en måned.

17 15 Nedenstående er et eksempel, hvor kommunen også har anvendt 91 nr. 2 korrekt, idet borgeren her havde oplyst om ændringer i sine forhold. Sag nr. 117 Kommunen krævede tilbagebetaling af den udbetalte kontanthjælp efter 91, nr. 2. Borgeren havde modtaget løn samtidig med kontanthjælpen. Borgeren havde dog oplyst kommunen om, at borgeren var påbegyndt arbejde. Ankestyrelsen finder, at kommunen med rette havde anvendt 91, nr. 2, til at kræve hjælpen tilbagebetalt, idet borgeren netop ikke havde undladt at give kommunen oplysninger om, at borgeren var startet i arbejde Mod bedre vidende vurderingen Det er yderligere en betingelse for at kræve tilbagebetaling efter 91 nr.1 og nr. 2, at borgeren vidste eller burde vide, at borgeren ikke havde ret til hjælpen. I en del sager har det ikke kunnet ses af kommunernes afgørelse, at der været foretaget en vurdering af, om borgeren vidste eller burde vide, at han/hun ikke havde ret til hjælpen. Ankestyrelsen har ikke vurderet afgørelsen som forkert, hvis det klart fremgår af sagens akter, at hjælpen blev modtaget mod bedre vidende. Eksempelvis hvor borgeren er oplyst om, at der skal gives besked til kommunen om ændringer i borgerens forhold, og borgeren undlader at give oplysninger om, at han/hun har fået arbejde. Der er her tale om en ændring i borgerens forhold, som har betydning for hjælpen. Hvis det i sagen klart er dokumenteret, at der er modtaget løn fra arbejdsforholdet, har borgeren tydeligvis fået udbetalt hjælpen mod bedre vidende. Det skal dog understreges, at kommunerne skal foretage vurdering af, om borgeren vidste eller burde vide, at borgeren ikke havde ret til hjælpen. I 91 procent af sagerne, hvor afgørelsen var truffet efter 91, var oplysningsgrundlaget tilstrækkeligt til, at Ankestyrelsen kunne vurdere rigtigheden af afgørelsen, herunder om hjælpen var modtaget mod bedre vidende, se tabel 2.2. I 62 ud af 66 sager truffet efter 91 nr. 1 og nr. 2 har kommunen foretaget en tilstrækkelig mod bedre vidende vurdering, eller det har været muligt for Ankestyrelsen at foretage vurderingen, jf. tabel 2.4.

18 16 Tabel 2.4 Er betingelsen om mod bedre vidende opfyldt Antal Procent I høj grad I nogen grad 3 5 I ringe grad 0 0 Nej 4 6 I alt Det er en betingelse for tilbagebetaling efter såvel 91, nr. 1 som nr. 2, at hjælpen er modtaget uberettiget og mod bedre vidende. Af hensyn til borgerens retssikkerhed skal en begrundelse for krav om tilbagebetaling derfor forholde sig til begge betingelser. Ankestyrelsen har vurderet begrundelsen som i nogen grad fyldestgørende, hvis der mangler en vurdering af, om borgeren har modtaget hjælpen mod bedre vidende, men Ankestyrelsen selv har kunnet foretage denne vurdering ud fra sagens oplysninger. Se nærmere i kapitel Nedenstående er et eksempel på en afgørelse, hvor der er foretaget en god mod bedre vidende vurdering. Sag nr. 9 Følgende er et uddrag af begrundelsen for kommunens afgørelse: Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at du er startet arbejde uden at give besked om dette, selv om det vurderes, at du har været vidende om, at en indtægt i form af løn skal oplyses til Ydelseskontoret, hvorfra du modtog kontanthjælp. Du vurderes således mod bedre vidende at have modtaget kontanthjælp samtidig med løn. Du har underskrevet erklæring om oplysningspligt, hvoraf det fremgår, at du er forpligtet til at give oplysninger, som kan have betydning for din berettigelse til kontanthjælp. Du har således været orienteret om, at ændringer af indtægtsforhold skal oplyses, hvilket du har tilsidesat. Ankestyrelsen finder, at kommunen har foretaget en god mod bedre vidende vurdering, hvor borgeren har fået en god forklaring på, hvorfor hjælpen skal tilbagebetales.

19 17 Ankestyrelsen anbefaler: Kommunerne skal tage stilling til, om ydelsen er modtaget mod bedre vidende, og det skal fremgå af afgørelsen. Det kan evt. ske ved, at der i tilbagebetalingserklæringen indsættes mod bedre vidende ved rubrikken om uberettigede modtagne ydelser efter 91, nr. 1 og nr Lovmæssig baggrund for vurdering af sagerne 93 omhandler den situation, hvor borgeren ønsker hjælp til forsørgelse fra kommunen eksempelvis fordi borgeren har haft en uforsvarlig økonomi, eller borgeren inden for kortere tid vil være i stand til at betale den udbetalte hjælp tilbage. Borgeren skal i den situation samtidig have at vide, om forsørgelsesydelsen skal betales tilbage. Den nyeste bestemmelse i 93 er 93 nr. 2, som blev indført 1. januar I modsætning til 91 er 93 fakultativ. At tilbagebetalingsbestemmelsen i 93 er fakultativ vil sige, at kommunen kan vælge at træffe afgørelse om tilbagebetaling. Kommunerne kan også lade være at træffe afgørelse om tilbagebetaling. 93 er opdelt i nr. 1-4, hvortil der knytter sig følgende betingelser: Efter 93, stk. 1 nr. 1, kan kommunen træffe beslutning om tilbagebetaling, når der ydes hjælp, fordi borgeren har udvist uforsvarlig økonomi. Ankestyrelsen har truffet flere principielle afgørelser om, hvornår der foreligger uforsvarlig økonomi. I Principafgørelse anså Ankestyrelsen det som uforsvarlig økonomi at indfri uforfalden gæld. I Principafgørelse anså Ankestyrelsen det som uforsvarlig økonomi at skifte med fælles arvinger, når det var muligt at sidde i uskiftet bo. I Principafgørelse A anså Ankestyrelsen det som uforsvarlig økonomi at opretholde sin hidtidige forholdsvis høje levevis, når borgeren ikke længere havde indtægter. I Principafgørelse A anså Ankestyrelsen det ikke for uforsvarlig økonomi, at borgeren havde sagt sit arbejde op uden at have andet forsørgelsesgrundlag.

20 18 Efter 93, stk. 1, nr. 2, kan kommunen kræve tilbagebetaling, fordi borgeren ikke har givet nødvendige oplysninger til andre offentlige myndigheder, private m.fl., der har betydning for modtagelse af anden offentlig forsørgelsesydelse eller tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.v. Ankestyrelsen har ikke praksis, der tager stilling til betingelserne for at kræve tilbagebetaling efter 93, stk. 1, nr.2. I Principafgørelse A har vi imidlertid forholdt os til bestemmelsen i forhold til, at en kommune ikke efterfølgende kan ændre begrundelsen for tilbagebetaling. Efter 93, stk. 1, nr. 3, kan kommunen træffe beslutning om tilbagebetaling, fordi borgeren eller ægtefællen er indblandet i en kollektiv arbejdsstrid. Efter 93, stk. 1, nr. 4, kan kommunen træffe beslutning om tilbagebetaling, når der på det tidspunkt, da der søges hjælp på grund af økonomisk trang, foreligger forhold, der viser, at borgeren i løbet af kortere tid vil være i stand til at tilbagebetale hjælpen. Ankestyrelsen fandt i Principafgørelse , at det ikke kunne afvises, at 3/4 år kunne betragtes som kortere tid. Det måtte dog være en forudsætning, at der var sikkerhed for beløbets udbetaling, og at borgerens forhold var afklarede. Konkret fandt Ankestyrelsen i denne sag ikke grundlag for tilbagebetaling ved frigivelse af en børneopsparing, fordi borgerens økonomiske forhold i øvrigt var uafklarede. I Principafgørelse A-4-02 kunne kommunen fastholde sin afgørelse om tilbagebetaling, uanset at borgeren først ville få udbetalt arbejdsløshedsdagpenge 2 måneder senere end forventet, da afgørelsen blev truffet. Ankestyrelsen henviste til, at begrebet kortere tid går på, hvornår tilbagebetalingen kan påbegyndes samt til, at borgeren efter det oplyste om indtægts-og udgiftsforhold, ville få et betydeligt rådighedsbeløb efter 4 måneder. Borgeren ville derfor fortsat være i stand til at tilbagebetale den ydede kontanthjælp i løbet af kortere tid , stk. 2-Et samtidighedskrav Det er en forudsætning for tilbagebetaling efter 93, stk. 1, nr.1-4, at kommunen senest ved udbetaling af hjælpen oplyser borgeren om, at hjælpen skal betales tilbage og med hvilken begrundelse. Ankestyrelsen har taget stilling til betydning af denne regel i Principafgørelse A og A Af bevismæssige grunde bør borgeren underskrive tilbagebetalingserklæringen. Det er dog ikke et krav for at kunne kræve tilbagebetaling, at borgeren har underskrevet

Efterregulering af boligstøtte

Efterregulering af boligstøtte Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel

Læs mere

Ledighedsydelse. og sanktioner

Ledighedsydelse. og sanktioner Ledighedsydelse og sanktioner December 2011 Indhold Forord... 2 1 Resumé og anbefalinger... 3 2 Afgørelse om sanktion materiel vurdering... 6 2.1 Hovedresultaterne af den materielle vurdering... 6 2.2

Læs mere

Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik. Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet

Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik. Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Baggrund og formål... 3 2. Sammenfatning og anbefalinger... 4 3. Retsgrundlaget... 6 3.1.

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93 Praksisundersøgelse Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93 DET SOCIALE NÆVN 2010 Indhold 1. Indledning...4 2. Sammenfatning/konklusion...4

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93 Praksisundersøgelse Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93 DET SOCIALE NÆVN 2010 Indhold 1. Indledning...4 2. Sammenfatning/konklusion...4

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Fast ejendoms betydning for ydelse af kontanthjælp

Fast ejendoms betydning for ydelse af kontanthjælp KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Fast ejendoms betydning for ydelse af kontanthjælp Pressen

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Kompetenceplan. Lov om aktiv socialpolitik

Kompetenceplan. Lov om aktiv socialpolitik Kompetenceplan Lov om aktiv socialpolitik Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses og Erhvervsudvalg DIR = Direktør = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Status: Gældende Principafgørelse sygedagpenge - for sen anmeldelse af sygefravær - selvstændig

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning N OT AT Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning Dette notat erstatter det tidligere notat Arbejdsdeling mellem jobcentret og den øvrige kommunale forvaltning af februar 2006.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse

Pjece om ledighedsydelse Pjece om ledighedsydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 2.0 August 2014 HVORNÅR

Læs mere

Kommunernes matchkategorisering i sager om kontanthjælp

Kommunernes matchkategorisering i sager om kontanthjælp Ankestyrelsens praksisundersøgelser Kommunernes matchkategorisering i sager om kontanthjælp Februar 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Kommunernes matchkategorisering i sager om kontanthjælp Februar

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag.

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag. Til kommuner m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering om reglerne om samlivsvurdering mv. i forbindelse

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

kommunernes anvendelse af serviceniveauer

kommunernes anvendelse af serviceniveauer Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af serviceniveauer Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning og baggrund 1 1.1 Praksisundersøgelsens hovedresultater 4 2 Materiel vurdering

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Fleksjob. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lov om aktiv socialpolitik Januar 2006

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Fleksjob. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lov om aktiv socialpolitik Januar 2006 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Fleksjob Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lov om aktiv socialpolitik Januar 2006 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Fleksjob Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed.

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed. NOTATPLIGT Som medarbejdere i kommunen er vi omfattet af reglerne om notatpligt. Det betyder, at vi har pligt til at notere mundtlige oplysninger i en sag, hvis de har betydning for den afgørelse, vi efterfølgende

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed.

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Januar 2012 Retsregler om ophør af sygedagpenge Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Der

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Ankestyrelsens statistikker Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 2 2 Forklaring

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

Praksisundersøgelse om bevilling af merudgiftsydelse efter servicelovens 100

Praksisundersøgelse om bevilling af merudgiftsydelse efter servicelovens 100 Praksisundersøgelse om bevilling af merudgiftsydelse efter servicelovens 100 særlig fokus på anvendelsen af funktionsevnemetoden Det Sociale Nævn 2007 Indhold 1. Indledning...1 2. Sammenfatning....1 3.

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

2. Arbejdsgiverens forpligtelser

2. Arbejdsgiverens forpligtelser N O TAT Arbejdsgiverens indhentning af sygedagpengerefusioner og reaktionsmuligheder overfor lønmodtageren 1. Arbejdsgiverens ret til at modtage dagpengerefusion ved medarbejderens sygefravær Ifølge sygedagpengeloven

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Formidlingsprojekt 2011 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Indledning...1 1.1. Formidlingsprojekt om tilbagebetaling af løbende

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab Ansøgning om medlemskab 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn Post og by Telefon E-mail 2 Oplysninger om ansættelsessted Ansættelsessted Privat virksomhed Offentlig Selvejende institution Andet Branche

Læs mere

Kompetenceplan for. Integrationsloven

Kompetenceplan for. Integrationsloven Kompetenceplan for Integrationsloven Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses- og Erhvervsudvalg = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef I = Indstiller GR/

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling Holbæk Kommune Arbejdsmarkedscentret Administrationsgrundlag For HelhedsOrienteretSagsbehandling Godkendt i Økonomiudvalget den 02. 11. 2011 Tilrettet i henhold til ændret praksis og myndighedsdeling i

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Flytning til særligt botilbud

Flytning til særligt botilbud Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 79 Offentligt Flytning til særligt botilbud Jf. servicelovens 129 stk. 2. Det Sociale Nævn Indhold 1. Resume og konklusion 2 2. Skematisk

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 11, 90 a, stk. 3, og 91, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 994

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere