marts 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2014-11. 14. marts 2014"

Transkript

1 Spørgsmål om inhabilitet og bibeskæftigelse i forbindelse med kommunes anbringelse af en mor og et barn i en plejefamilie, hvor plejefaderen samtidig var leder af kommunens Familiehus og kommunens familieplejekonsulenter Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for en kommune, fordi ombudsmanden blev bekendt med, at kommunen havde besluttet at anbringe en mor og et barn i en plejefamilie, hvor plejefaderen samtidig bestred en stilling som leder i kommunen. Plejefaderen var både leder af kommunens Familiehus og kommunens familieplejekonsulenter. På baggrund af oplysninger fra kommunen lagde ombudsmanden til grund, at plejefaderen ikke havde medvirket ved behandlingen af sagen, der førte til anbringelsen af moderen og barnet hos ham og hans hustru. Der var heller ikke grundlag for at antage, at der forelå inhabilitet hos de personer, der havde truffet beslutningen om at anbringe moderen og barnet i plejefamilien. 14. marts 2014 Forvaltningsret Ansættelses- og arbejdsret 1.9 Ombudsmanden vurderede derefter, om plejefaderen i den periode hvor moderen og barnet var anbragt hos ham og hans hustru var inhabil i forbindelse med udøvelsen af sin sædvanlige stilling i kommunen. Det mente ombudsmanden ikke var tilfældet. Ombudsmanden mente heller ikke, at der var grundlag for at antage, at bibeskæftigelsen som plejefar var uforenelig med udøvelsen af mandens sædvanlige stilling og med den for stillingen nødvendige agtelse og tillid. Endelig vurderede ombudsmanden, at der ikke var omstændigheder, som var egnede til at vække tvivl om mandens upartiskhed med den virkning, at han var inhabil i forbindelse med Familiehusets fremtidige betjening af moderen og barnet. (J.nr. 13/00114) I en redegørelse, som jeg sendte til X Kommune, skrev jeg følgende:

2 Ombudsmandens udtalelse ( ) 1. Hvad har jeg undersøgt? Jeg har undersøgt, om der var retlige betænkeligheder forbundet med, at (X) Kommune anbragte en mor og et barn i en plejefamilie, hvor plejefaderen, (A), samtidig bestred en funktion som leder af kommunens Familiehus og leder af kommunens familieplejekonsulenter. 2. (X) Kommunes udtalelser mv. Den 21. januar 2013 bad jeg (X) Kommune om at redegøre nærmere for sagen. I et brev af 29. januar 2013 oplyste (X) Kommune, at (A) dels er leder af Familiehuset, dels er leder af familieplejekonsulenterne. Mens familieplejekonsulenterne er den enhed i (X) Kommune, som fører tilsyn med de plejefamilier, som kommunen anvender, er Familiehuset et dagtilbud til familier i (X) Kommune. På (X) Kommunes hjemmeside er der oplyst følgende om Familiehuset: Familiehuset i ( ) støtter og hjælper børnefamilier, hvor børnene ikke trives optimalt. Målgruppen er familier med børn i alderen 0-18 år. I Familiehuset er der fokus på barnets udvikling, og vi støtter familien til at opnå de ønsker, de har for et bedre familieliv. Samarbejdet med familien kan både foregå i Familiehuset eller i familiens eget hjem. I Familiehuset er der mulighed for at samarbejde med andre børnefamilier, eller deltage i individuelle forløb. Selve forløbet aftales i samarbejde med familien. Familiehusets medarbejdere er bredt fagligt sammensat, og alle har stor erfaring med familiearbejde. Familien visiteres til Familiehuset via Familierådgivningen i (X) Kommune. Er der tale om gravide eller forældre med spædbørn, kan Sundhedsplejen visitere familien til Familiehuset. Familiehuset har forskellige tilbud: 2/13

3 - Familiebehandling - Flerfamiliearbejde, familier med børn 0-3 år - Familie og spædbørnstilbud - Samtalegruppe for børn år - Praktisk pædagogisk indsats i hjemmet - Åben anonym rådgivning - Støtte til kvinder på krisecenter Vil du høre mere om Familiehusets tilbud, så kontakt leder (A) på telefon ( ). I udtalelsen af 29. januar 2013 skrev (X) Kommune endvidere, at kommunens jurist var blevet konsulteret i forhold til eventuelle inhabilitetsspørgsmål. Kommunen beskrev også de tiltag, der var blevet aftalt forud for anbringelsen, herunder at tilsynet med plejefamilien skulle varetages af en ekstern plejefamilie, at der ville blive tilknyttet ekstern sundhedsplejerske og ekstern familieplejekonsulent. Jeg henviser til s. 9 ff. nedenfor [sagsfremstillingen]. På min anmodning uddybede (X) Kommune sin udtalelse i et brev af 7. marts Kommunen gennemgik de enkelte bestemmelser i forvaltningslovens 3 og redegjorde for, hvorfor sagsbehandleren i sagen ikke var inhabil. Jeg henviser til s. 9 ff. nedenfor [sagsfremstillingen]. 3. Det retlige bedømmelsesgrundlag 3.1 Forvaltningslovens regler om speciel inhabilitet Bestemmelserne om inhabilitet i forvaltningslovens 3 (lovbekendtgørelse nr. 988 af 9. oktober 2012 med senere ændringer) vedrører udelukkende personlig, speciel inhabilitet dvs. under hvilke omstændigheder den, der virker inden for den offentlige forvaltning, skal undlade at medvirke ved behandlingen af en bestemt sag. Forvaltningslovens regler om inhabilitet gælder for sager, hvor der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed (forvaltningslovens 2, stk. 1) og for behandlingen af sager om indgåelse af kontraktsforhold eller lignende privatretlige dispositioner (forvaltningslovens 2, stk. 2). Reglerne finder derimod ikke anvendelse ved udøvelse af faktisk forvaltningsvirksomhed. 3.2 Speciel inhabilitet uden for forvaltningslovens område Det er almindeligt antaget, at forvaltningslovens regler om inhabilitet suppleres af en uskreven retsgrundsætning om speciel inhabilitet uden for forvaltningslovens område. Den uskrevne retsgrundsætning kan f.eks. finde anvendelse i forbindelse med faktisk forvaltningsvirksomhed, men også i forbindelse 3/13

4 med procesledende beslutninger, udarbejdelse af indstillinger fra en myndighed til en anden, udarbejdelse af udtalelser og redegørelser mv. Om der foreligger en situation, hvor den uskrevne retsgrundsætning om speciel inhabilitet finder anvendelse, beror på en konkret vurdering af karakteren af den virksomhed, der udøves. Det er imidlertid almindeligt antaget, at forvaltningslovens regler om inhabilitet har en vis afsmittende betydning for fastlæggelsen af, i hvilke tilfælde en offentligt ansat person i medfør af den uskrevne retsgrundsætning om speciel inhabilitet bør afholde sig fra at udøve en bestemt faktisk forvaltningsvirksomhed. Navnlig i tilfælde, hvor den faktiske forvaltningsvirksomhed kan stå i forbindelse med en afgørelse i forvaltningslovens forstand, eller hvor der er tale om beslutninger, der ligger i grænseområdet op til forvaltningsretlige afgørelser, kan der foreligge inhabilitet. Som eksempel kan nævnes, at der ikke er noget til hinder for, at en lærer underviser sine egne børn, men at den pågældende lærer derimod ikke bør medvirke ved sine egne børns eksamen og afgivelse af årskarakter til dem, selvom karaktergivning ikke er en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Tilsvarende er der ikke noget til hinder for, at en ansat på et plejehjem medvirker ved plejen af et familiemedlem. Men den ansatte bør ikke medvirke ved f.eks. beslutningen om fordeling af et særligt attraktivt værelse på plejehjemmet, hvis den ansattes familiemedlem er en af de beboere, der er i betragtning til værelset. Jeg henviser til Jens Garde m.fl., Forvaltningsret sagsbehandling (2014), 7. udgave, s. 85 f., Niels Fenger, Forvaltningsloven med kommentarer (2013), 1. udgave, s. 169 ff., Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., Forvaltningsret (2002), 2. udgave, s. 253 f., og Poul Andersen, Dansk Forvaltningsret (1965), 5. udgave, s. 443 f. 3.3 Generel inhabilitet Som nævnt ovenfor omhandler forvaltningslovens 3 udelukkende spørgsmålet om personlig speciel inhabilitet. Bestemmelsen regulerer derimod ikke spørgsmålet om generel inhabilitet, dvs. spørgsmålet om, hvorvidt en bestemt person kan have et bestemt hverv. Reglerne om generel inhabilitet har til formål at forhindre, at der overhovedet eller jævnligt opstår tilfælde af speciel inhabilitet. Om der i et givet tilfælde foreligger generel habilitet, må besvares på baggrund af eventuelle regler i særlovgivningen, f.eks. reglerne i kommunestyrelsesloven, og på baggrund af den uskrevne retsgrundsætning om generel in- 4/13

5 habilitet. Ifølge den uskrevne retsgrundsætning er det en almindelig forudsætning for at have stillinger i forvaltningen, at man ikke samtidig er eller kommer i en position, hvor man jævnligt vil være afskåret fra at udføre sin forvaltningsmæssige funktion på grund af speciel inhabilitet. Om dette emne henviser jeg til Steen Rønsholdt, Forvaltningsret retssikkerhed, proces, sagsbehandling (2014), 4. udgave, s. 258 ff., Jens Garde m.fl., Forvaltningsret sagsbehandling (2014), 7. udgave, s. 74 f., Niels Fenger, Forvaltningsloven med kommentarer (2013), 1. udgave, s. 155 ff., Jon Andersen, Socialforvaltningsret (2013), 5. udgave, s. 164 f., Sten Bønsing, Almindelig forvaltningsret (2013), 5. udgave, s. 121 ff., Hans Gammeltoft-Hansen, Inhabilitet i forvaltningen (2011), s. 125 ff., og Hans Gammeltoft-Hansen, Forvaltningsret (2002), 2. udgave, s. 277 f. 3.4 Bibeskæftigelse Spørgsmålet om offentligt ansattes bibeskæftigelse reguleres heller ikke i forvaltningsloven. For tjenestemænds vedkommende reguleres spørgsmålet i tjenestemandslovens 17 (lovbekendtgørelse nr. 488 af 6. maj 2010), hvorefter en tjenestemand kun kan have beskæftigelse ved siden af sin tjenestemandsstilling, for så vidt og i det omfang det er foreneligt med den samvittighedsfulde udøvelse af de til tjenestemandsstillingen knyttede pligter og med den for stillingen nødvendige agtelse og tillid. For overenskomstansatte antages der på grundlag af den almindelige retsgrundsætning om generel inhabilitet og decorum-princippet at gælde retningslinjer for bibeskæftigelse svarende til tjenestemandslovens 17. Om offentligt ansattes bibeskæftigelse henviser jeg til Steen Rønsholdt, Forvaltningsret retssikkerhed, proces, sagsbehandling (2014), 4. udgave, s. 264 f., Jon Andersen, Socialforvaltningsret (2013), 5. udgave, s. 165 f., Karsten Revsbech, Forvaltningspersonalet (2012), 3. udgave, s. 46 ff., Hans Gammeltoft-Hansen, Inhabilitet i forvaltningen (2011), s. 140 f., Jens Garde m.fl., Forvaltningsret sagsbehandling (2014), 7. udgave, s. 75 f., Kaj Larsen m.fl., Forvaltningsret (2002), 2. udgave, s. 177 f., og Jørgen Mathiassen, Forvaltningspersonellet Tjenestemænd og overenskomstansatte (2000), 2. udgave, s. 38 ff. og s. 91 f. 4. Min vurdering Jeg har inddelt sagsforløbet i 3 perioder. Der er tale om perioderne før, under og efter moderens og barnets anbringelse i plejefamilie hos (A) og hans kone. 5/13

6 4.1 Perioden frem til beslutningen om at anbringe moderen og barnet i plejefamilie hos (A) og hans kone Om baggrunden for, at (X) Kommune valgte at anbringe moderen og barnet i plejefamilie hos (A) og hans kone, har kommunen i sin udtalelse af 29. januar 2013 anført, at kommunen på daværende tidspunkt ikke rådede over kommunale plejefamilier, at det ikke var muligt at få en kommunal plejefamilie uden for kommunen, og at der blev overvejet anbringelse på døgninstitution, selvom det ikke var den optimale løsning. Familierådgivningens leder, der vidste, at (A) rådede over en 2-værelses lejlighed på sin ejendom, og at hans kone var uddannet sundhedsplejerske, spurgte (A), om det var muligt at placere moderen og barnet hos (A) og hans kone i 3 måneder. Det var (A) indstillet på, men bad om, at forespørgslen blev behandlet i centrets ledergruppe og efterfølgende af centrets direktør. Derudover blev kommunens jurist konsulteret vedrørende eventuelle inhabilitetsspørgsmål, og der blev bl.a. indgået aftale om, at tilsyn med plejefamilien blev foretaget af ekstern familiepleje, og at der blev tilknyttet ekstern familieplejekonsulent og supervision og tilbudt ekstern coaching. (A) var således selv opmærksom på, at der kunne være retlige spørgsmål forbundet med, at han påtog sig opgaven som plejefar, og han ønskede sikkerhed for, at det ikke havde betydning for hans arbejde i kommunen. Ud fra de oplysninger, som jeg har modtaget fra (X) Kommune, herunder beskrivelsen af forløbet op til anbringelsen af moderen og barnet hos (A) og hans kone, må jeg lægge til grund, at (A) ikke medvirkede ved behandlingen af den sag, der førte til, at det blev besluttet at anbringe moderen og barnet i plejefamilien bestående af (A) og hans kone. Jeg har heller ikke grundlag for at antage, at en eller flere af de personer, der traf beslutningen om at anbringe moderen og barnet hos (A) og hans kone, var inhabile. 4.2 Perioden, hvor moderen og barnet var anbragt i plejefamilie hos (A) og hans kone Ud fra oplysningerne i sagen må jeg lægge til grund, at moderen og barnet mens de var anbragt i plejefamilie hos (A) og hans kone ikke modtog støtte eller anden bistand fra Familiehuset. Derudover fremgår det af sagen, at der bl.a. blev indgået aftale om eksternt tilsyn med plejefamilien ((A) og hans kone), og jeg må derfor lægge til grund, at hverken (A) eller hans medarbejdere førte tilsyn med eller udførte andre opgaver i forhold til (A) og hans kone i deres egenskab af plejefamilie. 6/13

7 På den baggrund mener jeg ikke, at (A) i den pågældende periode var inhabil i forbindelse med udøvelsen af sin sædvanlige stilling som leder af Familiehuset og som leder af kommunens familieplejekonsulenter. Jeg har derudover ikke grundlag for at antage, at (A) s bibeskæftigelse som plejefar var uforenelig med udøvelsen af hans sædvanlige stilling og med den for stillingen nødvendige agtelse og tillid. 4.3 Perioden efter moderens og barnets anbringelse hos (A) og hans kone Det fremgår af sagen, at moderen og barnet efter at deres anbringelse hos (A) og hans kone var ophørt blev anbragt i en selvstændig bolig med daglig støtte fra bl.a. Familiehuset. Jeg har i øvrigt forstået det sådan, at (A) s bibeskæftigelse som plejefar ophørte samtidig med, at anbringelsen af moderen og barnet hos ham og hans kone ophørte. Jeg har endvidere forstået det sådan, at (A) derefter udelukkende var beskæftiget i sin sædvanlige stilling i (X) Kommune, dvs. som leder af kommunens familieplejekonsulenter og som leder af Familiehuset. Ifølge (X) Kommunes hjemmeside tilbyder Familiehuset bl.a. familiebehandling og en praktisk pædagogisk indsats i hjemmet. Opgaver af denne karakter indebærer normalt ikke afgørelsesvirksomhed. Jeg går dog umiddelbart ud fra, at Familiehuset som led i sit arbejde også udarbejder vurderinger og indstillinger om den enkelte borger, som Familiehuset yder hjælp og støtte, og jeg går ud fra, at sådanne vurderinger og indstillinger bl.a. vil kunne indgå i en afgørelsessag i kommunen f.eks. om, hvorvidt borgeren fortsat skal have tilbud om bistand fra Familiehuset, eller om der skal gives andre tilbud eller iværksættes foranstaltninger. Jeg går også umiddelbart ud fra, at (A) i sin egenskab af leder af Familiehuset i et vist omfang yder faglig sparring til sine medarbejdere. I det omfang brugerne af Familiehuset klager over den behandling, som de har fået af Familiehusets medarbejdere, går jeg ud fra, at (A) som Familiehusets leder vil være involveret i besvarelsen af sådanne klager. Om han også deltager i den direkte og personlige betjening af Familiehusets brugere, ved jeg ikke. Det fremgår ikke af sagen, om (X) Kommune i forbindelse med at det blev besluttet, at moderen og barnet skulle visiteres til Familiehuset traf særlige beslutninger om (A) s funktion som leder af Familiehuset. På den baggrund har jeg lagt til grund, at (A) har fungeret som leder i forbindelse med Familiehusets betjening af moderen og barnet på samme måde som i forhold til alle andre af Familiehusets brugere. 7/13

8 Som nævnt ovenfor under punkt 3.2 er det almindeligt antaget, at forvaltningslovens regler om inhabilitet har en vis afsmittende betydning for fastlæggelsen af, i hvilke tilfælde en offentligt ansat person i medfør af den uskrevne retsgrundsætning om speciel inhabilitet bør afholde sig fra at udøve en bestemt faktisk forvaltningsvirksomhed. Reglerne i forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 1-4, omfatter bl.a. tilfælde, hvor en offentligt ansat har en særlig personlig eller økonomisk interesse i en sag, er repræsentant for eller nær slægtning mv. til en person, der har en særlig personlig eller økonomisk interesse i en sag, har nær tilknytning til et selskab mv. med en særlig interesse i en sag, samt tilfælde af toinstansinhabilitet. På baggrund af de oplysninger, som jeg har modtaget om sagen, er det min vurdering, at der ikke var tale om, at (A) som leder af Familiehuset efter disse bestemmelser var inhabil i forbindelse med Familiehusets betjening af moderen og barnet. Efter forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 5, er den, der virker inden for den offentlige forvaltning, inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. Der vil dog ikke foreligge inhabilitet, hvis der som følge af interessens karakter eller styrke eller den pågældendes funktioner i forbindelse med sagsbehandlingen ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn. Jeg henviser til forvaltningslovens 3, stk. 2. Bestemmelsen i forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 5, omfatter f.eks. nære venskabsforhold og konstaterbart uvenskab. Efter praksis skal der ganske meget til, for at der foreligger inhabilitet på grund af uvenskab, og det antages, at for at et personligt modsætningsforhold skal kunne føre til inhabilitet, skal der normalt være tale om et gensidigt modsætningsforhold. Jeg henviser til Folketingets Ombudsmands beretning for 1982, s. 267*, Folketingets Ombudsmands beretning for 1995, s. 112*, Folketingets Ombudsmands beretning for 2007, s. 333*, Folketingets Ombudsmands beretning for 2008, s. 352*, og UfR Ø. Spørgsmålet er herefter, om der i den foreliggende sag er omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om (A) s upartiskhed i en sådan grad, at (A) generelt bør afstå fra at medvirke ved Familiehusets betjening af moderen og barnet. På den ene side må jeg formode, at (A) s kendskab og relation til moderen og barnet, som følge af at moderen og barnet boede hos ham og hans kone i 3 måneder, er af en karakter, der adskiller sig fra hans relation til Familiehusets øvrige brugere. 8/13

9 På den anden side har (A) både i sin funktion som plejefar og i sin funktion som leder af Familiehuset haft en professionel rolle, og der foreligger ingen konkrete oplysninger i sagen om, hvorvidt der er opstået en egentlig personlig relation hverken venskab eller uvenskab mellem (A) og moderen (og barnet). Samlet set er det min vurdering, at der på det foreliggende grundlag ikke er omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om (A) s upartiskhed med den virkning, at han er inhabil i forbindelse med Familiehusets betjening af moderen og barnet. Jeg foretager mig herefter ikke mere i sagen. Sagsfremstilling I et brev af 21. januar 2013 skrev jeg bl.a. følgende til X Kommune: ( ) Med henvisning til ombudsmandslovens 17, stk. 1, beder jeg (X) Kommune om at redegøre for - sagsforløbet op til anbringelsen af moderen og barnet i plejefamilien, - baggrunden for, at kommunen valgte at anbringe moderen og barnet i netop denne plejefamilie, - om (A) har haft nogen indflydelse på valget af anbringelsessted, - de arbejdsopgaver, som (A) har i kommunen, og hvorledes han organisatorisk er placeret, og - om han før eller efter afgørelsen om at placere moderen og barnet i plejefamilien har været involveret i andre tilbud efter serviceloven eller anden lovgivning, som kommunen har givet moderen (eller moderen og barnet), end tilbuddet om anbringelse i den plejefamilie, som han selv er en del af. I den forbindelse beder jeg kommunen redegøre for, hvilke overvejelser kommunen har gjort sig om, hvorvidt der var retlige betænkeligheder ved at anbringe moderen og barnet i en plejefamilie, hvor (A) var plejefar, når han samtidig bestrider en funktion som leder af familieplejeafdelingen. X Kommune udtalte bl.a. følgende i et brev af 29. januar 2013: Sagsforløbet op til anbringelsen af moderen og barnet i plejefamilien: 9/13

10 Familierådgivningen har kendt moderen siden hun var teenager, og familierådgivningen har gennem en årrække iværksat forebyggende foranstaltninger i henhold til servicelovens 52 i form af bl.a. kontaktpersoner. Moderen har en fortid med mangel på empati samt grænseløs adfærd, der kommer til udtryk i verbale samt fysiske overfald på jævnaldrende og voksne. Det vurderes, at trods flere års støtte og træning i at afstemme egne følelser og udtryk samt aflæse andre i sociale sammenhænge er der fortsat et stort behov for hjælp fra omverdenen til at regulere egne følelser og stemninger. Moderen har gennem en årrække lidt af misbrug og angst, som er forsøgt behandlet medicinsk og ved samtaler, uden at moderen har profiteret nævneværdigt heraf. I graviditeten har moderen haft flere angstanfald. Vort kendskab til moderens manglende evne til at skabe, fastholde og være i relationer giver anledning til bekymring for, hvordan moderen formår at være i vedvarende kontakt med sin søn, hvor hun i samspillet med sønnen har ansvaret for at regulere sønnens og egne følelser. Det vurderes, at der er behov for daglig intensiv støtte til moderen over en længere periode. Efter udskrivning fra hospitalet er det aftalt, at moderen og hendes søn bliver parallelanbragt i en plejefamilie i Fredensborg. Mor og barn flytter ind i en lejlighed på 1. sal på ca. 55 kvm (2 værelser), hvor mor selv skal stå for at lave mad til hende og sønnen. I denne foranstaltning vil der være mulighed for en tæt støtte omkring både mor og barn. Ekstra støtte i plejefamilien er aftalt til 26 timer om ugen og varetages af ekstern familiekonsulent. Plejemor og familiekonsulent laver dagligt dagbogsnotater som skal fremsendes til rådgiver 1 gang om ugen. Foranstaltningen er foreløbig aftalt i en 3 måneders periode indtil den Under opholdet hos plejefamilien vil der blive foretaget en observation og vurdering af mors forældreevne og udviklingspotentiale. På baggrund af dette vil plejefamilien og andre relevante samarbejdspartnere såsom sundhedsplejerske fremkomme med behovsbeskrivelser ift. den fremtidige støtte til familien med fokus på sikring af barnets udvikling og trivsel. Baggrunden for at kommunen valgte at anbringe moderen og barnet i netop denne plejefamilie: 10/13

11 (X) Kommune råder på nuværende tidspunkt ikke over kommunale plejefamilier, som ellers skønnes at være den optimale løsning i den konkrete situation. Det var ligeledes ikke muligt at få en kommunal plejefamilie uden for kommunen. Familierådgivningen overvejede døgninstitution for mor og barn, vel vidende at dette ikke var den optimale løsning, dels i forhold til borgerens angstanfald, dels fordi vi vurderede der var behov for en tæt en til en kontakt i vejledningen af moderen omkring hendes barn. Familierådgivningens leder (B) var vidende om, at leder i (X) Kommune for Familiehuset og familieplejekonsulenterne (A) rådede over en 2 værelses lejlighed på (A) s ejendom, samt at (A) s hustru er uddannet sundhedsplejerske. (B) forhørte sig hos (A) om dette kunne være en mulig løsning med placering af mor og barn hos (A) og hans hustru i en 3 måneders periode. (A) svarede, at såfremt der ikke var problemer forbundet hermed ville hans hustru gerne indgå i en aftale af kortere varighed. (A) s krav var at forespørgslen blev behandlet i centerets ledergrupper og efterfølgende med centerets direktør. Kommunens jurist blev ligeledes konsulteret i forhold til evt. inhabilitets spørgsmål. Der blev redegjort for at følgende aftaler ville blive indgået: - Tilsyn med plejefamilie vil blive foretaget af ekstern familiepleje - Der ville blive tilknyttet ekstern sundhedsplejerske - Der ville blive tilknyttet ekstern familieplejekonsulent - Der blev tilknyttet ekstern supervision til plejemor og familiekonsulent - Rådgiver blev tilbudt ekstern coaching - Der blev indgået aftale med (A) om, at han ikke direkte skulle indgå i arbejdet omkring mor og barn Efterfølgende traf Familierådgivningen beslutning om, at den daglige leder (B) blev rådgiver på sagen, da daværende rådgiver var betænkelig ved at skulle arbejde så tæt sammen med (A) s hustru. Om (A) har haft nogen indflydelse på valget af anbringelsen: (A) blev som oven for beskrevet spurgt, om han og hans hustru ville indgå i et samarbejde. Beslutningen blev udelukkende truffet af en enig ledergruppe i Familierådgivningens visitationsudvalg og efterfølgende af Centerets direktør (C). De arbejdsopgaver, som (A) har i kommunen, og hvorledes han organisatorisk er placeret: 11/13

12 (A) er leder af Familiehuset, som er dagtilbud til familier i (X) Kommune, (A) er tillige leder af familieplejekonsulenterne, som er den enhed som fører tilsyn med de plejefamilier kommunen anvender. (A) har som øvre chef centerlederen og derover direktøren for området. (A) indgår tillige i en ledergruppe med 9 sideordnede ledere. Alle enheder har været inddraget i beslutningen om parallelanbringelse for mor og barn hos (A) og hans hustru. (A) har ikke før eller efter anbringelsen været involveret i andre tilbud efter serviceloven eller anden lovgivning, som kommunen har givet moderen, end tilbuddet om anbringelse i den plejefamilie, som han selv er en del af. Slutteligt skal det bemærkes, at anbringelsen hos (A) og hans hustru ophører per 31. januar 2013, hvor moderen og barnet per 1. februar anbringes i selvstændig bolig med daglig støtte fra dels Familiehuset, (Y) Lokalcenter, kontaktperson til mor fra (Y) Lokalcenter samt sundhedsplejerske fra (X) Kommune. (A) er daglig leder af Familiehuset, (D) er daglig leder af (Y) Lokalcenter og (E) er daglig leder af Sundhedstjenesten. I et brev af 19. februar 2013 gentog jeg min anmodning om, at kommunen gjorde nærmere rede for sine overvejelser om, hvorvidt der var retlige betænkeligheder ved at anbringe moderen og barnet i en plejefamilie, hvor A var plejefar. I en supplerende udtalelse af 7. marts 2013 skrev X Kommune bl.a. følgende: Det fremgår af forvaltningslovens 3, at man kan være inhabil i en bestemt sag, hvis man: - har en personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald - vedkommendes ægtefælle eller lignende har en personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald - deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en tæt tilknytning til et selskab, forening eller lignende, der har en særlig interesse i sagens udfald - sagen vedrører en klage over eller udøvelse af kontrol overfor en anden offentlig myndighed, som har medvirket ved den afgørelse, som sagen vedrører - eller såfremt der i øvrigt foreligger omstændigheder, der er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed Det bemærkes, at det vil være den enkelte socialrådgiver i familierådgivningen og ikke plejefaderen, som vil skulle træffe afgørelse i sager ved- 12/13

13 rørende anbringelsen af moren og barnet eller vedrørende gennemførelse af konkrete handlinger forbundet hermed. Derudover bemærkes, at plejefaderen ikke har en ledende stilling indenfor familierådgivningen men andetsteds i Center for Børn, Unge og Familier. Dermed vurderes den enkelte sagsbehandler ikke at have en personlig interesse i sagens udfald (nr. 1), hvilket ej heller vil være tilfældet for vedkommendes ægtefælle (nr. 2). Situationen vil helt oplagt ikke være omfattet af nr. 3 og 4. For så vidt angår nr. 5 kan bemærkes, at denne bestemmelse kan omhandle en situation, hvor der foreligger et nært venskab (eller uvenskab) eller andet personligt forhold til den person, som skal træffe afgørelse i sagen. I denne sammenhæng må pointeres, at plejefaderen ikke arbejder i samme område som socialrådgiverne, hvorfor der hverken er tale om et forhold, hvor han er overordnet den enkelte sagsbehandler, eller en situation, hvor han er nær kollega til sagsbehandleren. (X) Kommune har på denne baggrund vurderet, at der ikke foreligger et så nært forhold mellem sagsbehandleren eller plejefaderen, at sagsbehandlerens upartiskhed på denne baggrund kan drages i tvivl. For uanset ovenstående at imødekomme eventuelle tvivlsforhold har (X) Kommune under den konkrete sag truffet beslutning om, at godkendelse og tilsyn købes eksternt. NOTER: (*) FOB 1982, s. 267, FOB 1995, s. 112, FOB 2007, s. 333, FOB 2008, s /13

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

Lærer inhabil ved karaktergivning grundet nabostrid. Manglende stillingtagen.

Lærer inhabil ved karaktergivning grundet nabostrid. Manglende stillingtagen. Lærer inhabil ved karaktergivning grundet nabostrid. Manglende stillingtagen. Substitution En gymnasielærer var nabo til en af sine elever. Mellem læreren og elevens familie var der en nabostrid som bl.a.

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

Inhabilitet i forbindelse med ny skolestruktur

Inhabilitet i forbindelse med ny skolestruktur Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der ikke er grundlag for at antage, at Næstved Byråd har handlet i uoverensstemmelse med reglerne om inhabilitet ved at erklære to kommunalbestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. september 2012 12/03537 OVERKØRSEL OG LUKNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen af 9. april 2012 fra klagerne over Kommunens afgørelser vedr. overkørsel

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens.

Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens. A 14-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens. De har ved brev af 2. oktober 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus,

Læs mere

III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i

III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i forhold til enhver, der virker inden for den offentlige

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-26 FOB Officialmaksimen 20140624 TC/BD Officialprincippet og forhandlingsprincippet - overholdelse af frister for ændring af skatteansættelse - Ombudsmandsafgørelse af 19/5 2014, jr. nr.

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier TILSYNSENHEDEN Tilsynsenhedens Årsrapport 2013 Center for børn og forebyggelse Plejefamilier Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Else Hansen Tilsynsførende Dorthe Noesgaard Tilsynsførende Joan

Læs mere

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012 2012-18 Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat En børnebogsforfatter fik afslag fra Statens Kunstråds Litteraturudvalg på en ansøgning om et arbejdslegat. Det fremgik, at Litteraturudvalget havde

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Roskilde Kommune. Henvendelse vedrørende habilitet Roskilde Kommune

Statsforvaltningens brev til Roskilde Kommune. Henvendelse vedrørende habilitet Roskilde Kommune 2014-183705 Statsforvaltningens brev til Roskilde Kommune Dato: 07-1 2-2015 Henvendelse vedrørende habilitet Roskilde Kommune Statsforvaltningen modtog den 7. august 2014 en henvendelse fra byrådsmedlem

Læs mere

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager.

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager. 2012-7 Retningslinjer for kommunale lægekonsulenters arbejde Ombudsmanden og Social- og Integrationsministeriet var enige om, at ministeriet ikke uden udtrykkelig lovhjemmel kunne fastsætte retligt bindende

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Denne informationspjece henvender sig til sagsbehandlere, politikere og andre interesserede i børn- og ungeområdet i kommunerne. Informationspjecen

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes ansvar, både i generelt godkendte plejefamilier,

Læs mere

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt 2011 20-10. Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt En kommune modtog oplysninger fra en borger om at der ulovligt blev udbragt flydende husdyrgødning på en landejendom.

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Baggrund. Lovgrundlag. Reglerne om speciel inhabilitet fremgår dels af

Baggrund. Lovgrundlag. Reglerne om speciel inhabilitet fremgår dels af Notat Indhabilitet Baggrund. Baggrunden for udarbejdelsen af nærværende notat er, at Forsvarsministeriet har anmodet kommunalbestyrelsen om kommunens holdning til forsvarets planer om at ændre anvendelsen

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

Vurderingen af inhabilitet er en retlig vurdering, som skal foretages på baggrund af sagens oplysninger.

Vurderingen af inhabilitet er en retlig vurdering, som skal foretages på baggrund af sagens oplysninger. NOTAT Notat om reglerne om inhabilitet i lokaludvalg Generelt Reglerne om inhabilitet omhandler den situation, hvor et medlem af et lokaludvalg har en sådan interesse i eller tilknytning til en konkret

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist 14-3. Forvaltningsret 114.4 13.1. Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist En kvinde klagede til Ankestyrelsen over at Arbejdsskadestyrelsen havde givet hende afslag på aktindsigt

Læs mere

OVERFLADEVAND, DER LØBER FRA PRIVAT FÆLLESVEJ TIL OFFENTLIG VEJ

OVERFLADEVAND, DER LØBER FRA PRIVAT FÆLLESVEJ TIL OFFENTLIG VEJ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. november 2012 12/13596 OVERFLADEVAND, DER LØBER FRA PRIVAT FÆLLESVEJ TIL OFFENTLIG VEJ Kommunen har i mail af 21. november 2012 bedt Vejdirektoratet besvare

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Analyse af familiehusene

Analyse af familiehusene NOTAT Dato 16.04.09 Analyse af familiehusene Familieudvalget vedtog på sit møde den 14. januar 2009 at der skulle foretages en analyse af familiehusene. Af kommissoriet fremgår følgende: Der ønskes en

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

I ikke forstår, at kommunen kan forlange en dyrere fortovsbelægning end den eksisterende

I ikke forstår, at kommunen kan forlange en dyrere fortovsbelægning end den eksisterende Dato 10. juli 2014 Dokument 14/03689 Side ISTANDSÆTTELSE AF N GADE Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 12. marts 2014 over Kommunens afgørelse af 5. marts 2014 om istandsættelse af N gade fra

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

2015-62. Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer. 22. december 2015

2015-62. Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer. 22. december 2015 2015-62 Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer 22. december 2015 En borger klagede til ombudsmanden over, at ATP og Ankenævnet for ATP m.m.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. oktober 2012 12/04094 ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 16. januar 2012 over Kommunens afgørelse af 23. december

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Anmodning om udlevering af kontoudskrifter - SKM2012.335.LSR

Anmodning om udlevering af kontoudskrifter - SKM2012.335.LSR - 1 Anmodning om udlevering af kontoudskrifter - SKM2012.335.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 1/3 2012, at SKAT s anmodning til en dansker bosat

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? Børnefamiliecenter København har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE Du er kommet i kontakt med Børnefamiliecenter

Læs mere

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr 2010 20-2 Forbud mod at kontakte kommune telefonisk og møde personligt op uden forudgående aftale i ægtefælles sag Ikke en afgørelse En kommune traf beslutning om at en borger ikke måtte kontakte kommunens

Læs mere

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009 2009 4-5 Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven En borger klagede til ombudsmanden over at kommunen og det sociale nævn havde afvist at godkende hendes udgifter til bil som rimelige

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Opsigelse af kirkeværge

Opsigelse af kirkeværge Opsigelse af kirkeværge Et menighedsråd opsagde før funktionstidens udløb en kirkeværge der ikke var medlem af menighedsrådet. Kirkeværgen klagede til biskoppen og Kirkeministeriet der godkendte at menighedsrådet

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Kommunes krav om tilbagebetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlem

Kommunes krav om tilbagebetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlem 2011 20-1. Kommunes krav om tilbagebetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlem En del af vederlaget til et medlem af en kommunalbestyrelse var blevet udbetalt efter

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

2013-4. Tilbagebetaling af sociale ydelser. 12. marts 2013

2013-4. Tilbagebetaling af sociale ydelser. 12. marts 2013 2013-4 Tilbagebetaling af sociale ydelser En kommune modtog en anonym anmeldelse om, at en kvinde, der modtog en række sociale ydelser som reelt enlig, levede i et ægteskabslignende forhold. Som følge

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Ændring af ansættelsesform. Annullation. Partshøring. Begrundelse

Ændring af ansættelsesform. Annullation. Partshøring. Begrundelse 20-1. Forvaltningsret 1133.2 114.3 12.1 2.2. Ændring af ansættelsesform. Annullation. Partshøring. Begrundelse Et amt ansatte en arbejdstager på tjenestemandsvilkår efter lov om tjenestemænd i folkeskolen

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. september 2011 (J.nr. 2011-0024373)

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

Kortfattet gengivelse af Statsforvaltningens beslutning

Kortfattet gengivelse af Statsforvaltningens beslutning NN 8. februar 2008 Ved brev af 28. oktober 2006 rettede du henvendelse til Statsamtet Nordjylland angående den tidligere Z Kommunes beslutning den 14. juni 2005 om at fritstille dig som underviser ved

Læs mere

2009 4-2. Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag. Ombudsmandens udtalelse. 19. januar 2009

2009 4-2. Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag. Ombudsmandens udtalelse. 19. januar 2009 2009 4-2 Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag To borgere klagede til et statsamt i en byggesag. Sagen overgik til en statsforvaltning som afviste at behandle klagen. Statsforvaltningen henviste

Læs mere

2012-9. Afmelding fra grundforløb på teknisk skole

2012-9. Afmelding fra grundforløb på teknisk skole 2012-9 Afmelding fra grundforløb på teknisk skole En teknisk skole havde udelukket en elev fra undervisningen på grundforløbet til uddannelsen som web-integrator, fordi elevens faglige kvalifikationer

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

HABILITET I FORBINDELSE MED ANTAGELSE AF VI- KARER

HABILITET I FORBINDELSE MED ANTAGELSE AF VI- KARER Advokatpartnerselskab Michael Klöcker Advokat J.nr. 311656 7. december 2016 HABILITET I FORBINDELSE MED ANTAGELSE AF VI- KARER Socialforvaltningen i Københavns Kommune 1. Indledning Københavns Kommune

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Jeg henviser til at ombudsmanden selv afgør om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse (ombudsmandslovens 16, stk. 1).

Jeg henviser til at ombudsmanden selv afgør om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse (ombudsmandslovens 16, stk. 1). 2010 14-2 Sikkerhed i postforsendelsen, klagefrist og dispensation fra fristen En borger klagede over at det sociale nævn havde afvist at behandle hans klage med den begrundelse at klagefristen på 4 uger

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ombudsmanden bad overlægen og Ankestyrelsen om at redegøre for grundlaget for afgørelserne samt uddybe begrundelserne.

Ombudsmanden bad overlægen og Ankestyrelsen om at redegøre for grundlaget for afgørelserne samt uddybe begrundelserne. 2012-17 Afslag på behandling med kunstig befrugtning til handicappet par. Begrundelse Et par, der begge var spastisk lammede og kørestolsbrugere, havde af en overlæge på en fertilitetsklinik fået afslag

Læs mere

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab.

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. 2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. Resumé: Udtalt, at statsforvaltningen ikke ville rejse en tilsynssag over for kommunen, jf. 48a i den kommunale styrelseslov,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

2016-11. 16. marts 2016. Forvaltningsret 115.1 115.3

2016-11. 16. marts 2016. Forvaltningsret 115.1 115.3 2016-11 Ankestyrelsen kunne ikke konkludere, at kommunen havde overholdt sin vejledningspligt over for en kvinde, der trak sin ansøgning om førtidspension tilbage 16. marts 2016 En mor klagede på vegne

Læs mere

Disse regler gælder ikke for selvstændigt erhvervsdrivende, som indgår kontrakter med kommunerne om at levere varer eller tjenesteydelser.

Disse regler gælder ikke for selvstændigt erhvervsdrivende, som indgår kontrakter med kommunerne om at levere varer eller tjenesteydelser. FAMILIEPLEJERE M.FL. - ANSATTE ELLER SELVSTÆNDIGE? Efter KL s opfattelse skal familieplejere efter servicelovens 49 i en hel række relationer som udgangspunkt anses for selvstændige og ikke ansatte, herunder

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 11-05-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandard for anbringelser Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb.

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb. 2016-55 Afvisning af klage på grund af uklarhed om kompetencen til at behandle den. Undersøgelsesprincippet og videresendelsespligten 14. december 2016 Ankestyrelsen afviste at behandle en klage, fordi

Læs mere

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger.

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger. Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-7436 Dato: 08-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Morsø Kommune om aktindsigt

Læs mere

En klage over Metroselskabet I/S faldt uden for kerneområdet for ombudsmandens virksomhed. 22. oktober 2014

En klage over Metroselskabet I/S faldt uden for kerneområdet for ombudsmandens virksomhed. 22. oktober 2014 2014-30 En klage over Metroselskabet I/S faldt uden for kerneområdet for ombudsmandens virksomhed En advokat bad på vegne af en klient en underentreprenør på metrobyggeriet ombudsmanden om at iværksætte

Læs mere

Familieafdelingen. Det specialiserede socialområde.

Familieafdelingen. Det specialiserede socialområde. 1 Familieafdelingen Det specialiserede socialområde. 2 Indholdsfortegnelse: Familieafdelingens opgaver.s.4. Myndighedsdelen Modtagerenheden s.4. Lovhjemmel Underretninger Børnefaglige undersøgelser Opgørelse

Læs mere

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven 2015-54 Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven Et forældrepar klagede til ombudsmanden over, at deres søn blev undervist i en folkeskole

Læs mere

eleverne vil blive fordelt til de øvrige fem klasser, hvis dispensationsansøgningen

eleverne vil blive fordelt til de øvrige fem klasser, hvis dispensationsansøgningen 2016-76510 Statsforvaltningens brev til en kommune Dato: 25-10-2016 Helsingør Kommunes henvendelse vedrørende habilitetsvurdering Helsingør Kommune har den 10. oktober 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Velkommen til kursusdag 4

Velkommen til kursusdag 4 Velkommen til kursusdag 4 Dagens program Kursusdag 4 08.30 08.45 Opsamling fra sidst. Dagens program. Dagens læringsmål. 08.45 11.30 Samvær og forældresamarbejde. 11.30 12.00 Handleplan. 12.00 12.45 Frokost.

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov Informationer om depression og angst. Brugerhistorier - Debat og chat link DepWeb.DK Socialpolitik - Nyheder - Temasider Kontanthjælps info - Bisidder info Supplement til bisidder siden vedr. regler/love.

Læs mere

Notat. Lukning af Farvergården. Kommunalbestyrelsen i Hørsholm

Notat. Lukning af Farvergården. Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Notat Til: Vedrørende: Bilag: Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Farvergården uddybende oplysninger til dagsordenspunkt udsat fra december 01. 1. Oversigt over anbragte børn og unge på Farvergården i perioden

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

Vejledning om et rådsmedlems inhabilitet

Vejledning om et rådsmedlems inhabilitet Dato: 15. juni 2015 Sag: JUS-15/01759 Sagsbehandler: /KLE Vejledning om et rådsmedlems inhabilitet 19 i Konkurrencerådets forretningsorden indeholder regler om et rådsmedlems inhabilitet: 19. Et medlem

Læs mere

Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a.

Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør,

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en kommune. Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen

Statsforvaltningens brev til en kommune. Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen Statsforvaltningens brev til en kommune 20-08- 2010 Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen at tage stilling til fem kommunalbestyrelsesmedlemmers habilitet i forbindelse med byrådets

Læs mere